Vara doorbreekt in quiz f 1000, -grens Lezers schrijven Catharina de Grote WIJZER PER SECONDE9 Ook televisie in Griekenland racSio telewïsle DODENWEG I DODENWEG II PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer ra VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 Voortaan 5000,- te verdienen (Van onze radio- en tv-redactie) Met de in oktober startende nieuwe quiz van de VARA-tv. .Wijzer per seconde', welke in de plaats komt van de jarenlange reeks hobbyquizes die geleid zijn door Theo Eerdmans, zal vijfduizend galden te verdienen zijn. Tot dusverre kom met spelle tjes op de radio en televisie maxi maal duizend gulden min een eent vergaard worden. Dat plafond had |a maken met onderlinge Hilver- siimse afspraken (,We moeten elkaar niot gaan overbieden') en met een in terpretatie van de wettelijke bepalin gen inzake prijsvragen. De VARA meent het magische 1000,.-plafond tc kunnen door breken omdat de prijs bij .Wijzer per seconde' niet in één uitzending gewonnen kan worden. Een kandidaat kan de hoofdprijs pas Incasseren als hij kans heeft gezien vijf ronden te doorstaan. De VARA vindt voorts dat de verschillende re gelingen allemaal veel te vaag zijn om te kunnen spreken van een ver plichting niet verder te gaan dan een hoofdprijs van duizend gulden, min een cent. De quiz .Wijzer per seconde' komt uit Frankrijk. Ze is niet bestemd voor hobby-isten, die alles weten over een enkel onderwerp, maar voor deelne mers die een brede en niet opper vlakkige kennis hebben op grote al gemene terreinen. Men moet bijvoor beeld de namen kennen van de ar chitecten van negen gebouwen, even goed als de namen van de compo nisten van negen opera's. Het gaat hard toe. Ook wat de centen be treft. In de eerste ronde kan 360,- worden gewonnen. Dit bedrag mag niet worden opgenomen, maar wordt overgeschreven "naar de tweede ron de. Dan is die eerste 360.. te ver dienen. plus nog 720.- nieuw geld. Het gezamenlijke bedrag gaat naar de derde ronde, tenzij men ermee wil ophouden. In dat geval gaat men met f 50U,- naar huis. De VARA is reeds maandenlang met de voorbereiding van de quiz bezig. Br zijn een kleine tweehonderd film pjes gemaakt, die de vragen moeten illustreren. Aan het filmen ging een uitgebreide research vooraf. Ook door al die voorbereidingen en door het filmen wordt .Wijzer per secon de' voor Nederlandse verhoudingen een dure quiz. Hot spel zal worden geleid door Joop Simons, het hoofd van de afdeling amusement van de VARA-tv. Aan vankelijk zou Jan Roelands, werk zaam bij de wereldomroep, en free lance medewerker aan de gewone Hilversumse omroepen (hij hield vorig jaar onder andere de vraag gesprek j es in de Franse thrillerserie ,De laatste vijf minuten') de quiz master zijn. Twee dagen voor een proefopname van de nieuwe quiz zou worden gemaakt, ontving de VARA echter een afzegging. Op korte ter mijn kon geen nieuwe geschikte quiz master buiten de VARA zelf, wor den gevonden. Hij moet er prettig uitzien en hij moet over een journa listieke alwetendheid plus slagvaar digheid beschikken. De oud-journa list Joop Simons heeft ervaring als quizmaster opgedaan als invaller tijdens ziektes van Theo Eerdmans. TWEEËNEENHALF MILJOEN TELEVISIETOESTELLEN Woensdagmorgen is bij de dienst luister- en kijkgelden 't twee-en- een.half-miljoenste televisietoe stel geregistreerd. Het werd aan. gegeven door de heer H. Neder- veen te Rhoon. Onderstaand staatje weerspiegelt de groei van het aantal televi sietoestellen in ons land: 500.000 in 24 juli 1959: 1.000.000-14 nov. 1961: 1.500.000-2 oktober 1963: 2.000.000-11 augustus 1965: 2.500.000-16 augustus 1967. Nederlandfietst' niet zo zuinig Het gemiddelde Nederlandse gezin besteedt in vergelijking met Duit sers, Fransen, Italianen, Belgen en Luxemburgers de hoogste bedragen per jaar aan zijn fiets en bromfiets. De Nederlanders bezitten naar ver houding de meeste twee wieiers. Bij het autobezit in de EEG staat Ne derland na Italië op de vijfde plaats. Bij het aan benzine bestede bedrag komt Nederland op de vijfde plaats, maar dan na Duitsland. Het Neder landse arbeidersgezin besteedt het minst aan het openbaar vervoer van all* arbeidersgezinnen in de Euro- markt. De televisie is doorgedrongen in het vaderland van de oude muzen, hoe. wel weinig Grieken het gemerkt hebben. De uitzendingen kunnen slechts binnen een straal van 16 km van het centrum van AJthene wor den opgevangen, en zelfs dan moet je ndet achter de Acropolis of de berg Lycabettos wonen. In het 1,8 miljoen inwoners tellende Athene zijn minder dan 25.000 tele visietoestellen. De regering zet wei nig vaart achter de uitbreiding van het net door het gehele land. Het zal dus nog wel even duren voordat de Grieken in hun snikhete apar- tementen naar de televisie kunnen kijken inplaats van in de oude am phitheaters bij het licht van de maan naar tragedies van Euripides en So phocles. Maar als het er tenslotte van komt, is koning Konstantijn eigenlijk ver antwoordelijk. In september 1964 werd een groep Italiaanse deskundi gen aangetrokken om voor Konstan- tijns huwelijk met Annemarie een experimenteel tv-nct voor Athene op ts bouwen, dat binnen twee weken klaar was. Na de bruiloft nam de staat het experimentele net over, dat van 3 km tot 16 km werd uit gebreid, hoewel de ontvangst vaak nog slecht is. Er zijn twee netten, een nationaal dat iedere avond van 7 tot 9 uit zendt en een strijdkrachtenprogram- ma dat drie avonden per week vier uur in de lucht is. De programmas' bestaan uit filmseriies, journaals met voornamelijk plaatselijke nieuws, do cumentaires uiit Engeland, Frank rijk en Italië en een vedlig-ver- keerprogramma. Men tracht de amusementsprogram ma's wat op te vijzelen door het zakenleven in ruil voor reclame dure programma's te laten betalen. De tv- bezïtter heeft tot dusverre niets hoe ven te betalen omdat de uitzendingen ln een experimenteel stadium verke ren. Op het Griekse eiland Korfoe in de Ionische Zee is televisie al lang Ingeburgerd. De bewoners begonnen 12 jaar geleden Amerikaanse toe stellen te importeren toen ze tot de ontdekking kwamen dat ze de Ita liaanse uitzendingen konden opvan gen. VKIJDAG 18 Al (a. ..Ti 402 m, 746 KHZ, 87.85 MHZ, KA NAAL 3 Middag: 12.00 Piano, alckordeon en elektro nisch orgel (gr): lichte muziek. 12.27 Mededelingen voor land- en tuin bouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Actuali teiten, eventueel grammofoonmu- ziek. 12.50 Stereo: Klassieke gram- mofoonmuziek. 13.45 Jazzmuziek. 14.05 Voordracht. 14.25 Stereo: Me. tropole-orkest: amusementsmuziek. 15.00 Stereo: Operetteklanken. 15.30 Twee violen; klassieke en moderne muziek. 16.00 In 't zilver: program ma voor oudere luisteraars. 17.00 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. 17.30 Kerkorgel concert: klassieke en moderne muziek. Avond: 18.00 Met band en plaat voor u pa raat: A klassieke muziek; B lichte muziek (gr). 18.55 Op het woord af, praatje. 19.00 Nieuws en weerpraa- je. 19.10 Radiokrant. 19.30 RVU: Erts en Arend de wereldbeschou wing van A. Roland Holst, door J. van der Vegt. NRU: 20.00 Grens post: informaties voor en over va kantiegangers. 22.25 Humanistisch Verbond, Koot commentaar, onder re dactie van en uitgesproken door Th. Polet. 22,30 Nieuws 22.40 Skopje Festival van Joegoslavische volks muziek. 23.20 Radiorama: veertien daags mini-magazine. 23.55.24.00 Nieuws. ZATERDAG Morgen: KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord, lezing. 7.15 Klassieke gram mofoonmuziek. 7.30 Nieuws. 7.32 Geestelijke liederen. 7.55 Overweging 8.00 Nieuws. 8.10 Djinn: gevarieerd programma. (8.30 Nieuws; 8.32-8.45 Touringclub: vakantietips; 9.35 Wa terstanden). VRIJDAG Middag: 12.00 Licht orkest. 12.27 Mededelin gen ten behoeve van land- en tuin. bouw. 12.30 Overheidsvoorlichting: Uitzending voor de landbouw. 12.40 Sportrevue. 13.00 Nieuws. 13.10 Ac tualiteiten. 13.30 Schakeringen: cul- in de muziek en literatuur en als toeristisch reisdoel. 14.50 Hou je aan je woord: een spel met en over taal on literatuur. VPRO: 15.30 Thuis: programma voor thuiszittenden. 16.00 Nieuws. 16.02 Namiddagcon cert: A. Radiophilharmonisch orkest en solisten: klassieke en moderne muziek. B. Radiophilharmonisch or kest: moderne muziek. 17.00 Voor de kinderen. 17.10 Stereo: muzikale aanwinsten. 17,45 Actualiteiten. Avond: 18 00 Nieuws. 18.15 Amerika in ter mijnen, lezing. 18 20 Licht instru mentaal kwartet. 18.30 Jazz-rondo. 19.00 Help: lichte grammofoonmu ziek. 19.30 Lezen en schrijven. 20.00 Nieuws. 20.05 Amsterdams studen ten kamerorkest: moderne muziek. VARA: 21.00 Weena Filharmonisch orkest: klassieke muziek. 22.30 Nws. 22.40 Actualiteiten. 22.55 Prettig weekend: licht gevarieerd platen, programma. 23.55-24.00 Nieuws. ZATERDAG Morgen: VARA: 7.00 Nieuws en och tendgymnastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoon muziek. VPRO: 7.55 Deze dag. VA RA: 8.10 Lichte grammofoonmuziek. (8.30-8.35 Van de voorpagina, pers overzicht). 9.40 Stereo: Vocaaal en semble: oude liederen. 10.000 Z.O. 135: gevarieerd programma. (Om 11.00 Nieuws). Middag: VPRO: 12.00 Nieuws. 12.02 Uit de buitenlandse pers. 13.05 El pée: ge varieerd platenprogramma. 14.00 Nieuws. 14.02 Uit de buitenlandse pers. 14.05 2xTop 10. AVRO: 15.00 Nieuws. 15.02 Muziekkantjes: licht muziekprogramma. 16.00 Nieuws. 16.02 Oud plaatwerk. 16.30 Sorbet: licht platenprogramma. 17.00 Nws. 17.02 Actualiteiten. 17.05-18.00 Pop- Party. ZATERDAG grammofoonmuziek. 10.00 Nieuws. 10.02 Operafragmenten (gr.). 11.00 Nieuws. 11.02 Hilversum 3-vertisse- ment. 11.30 Leger des Heilsmuziek. NEDERLAND-1 KANAAL 7/29 18.45 uur: (NTS) DE MINEMOLEN 18.50 uur: JOURNAAL 19.00 uur: (KRO) KINDERZANGFESTIVAL Elk jaar organiseert de KRO een zangfestival voor scholen en jonge solisten. Zaterdag 3 juni werd in de Slngerconcertzual de landelijke fir .ale gehouden. 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (KRO) NAAR DE GROTE SCHOOL Een filmimpressie van Hans Keiler over de eerste schooldag van enkele van de 200.000 vyf- en zesjarige Nederlandurtjes, die er de afgelopen dagen aan hebben moeten geloven. 20.50 uur: BONANZA: REVOLUTIE IN MEXICO Rebellenleider generaal Diaz vraagt de Cartwrights met een wagen vol goud over de Ponderosa te mogen trekken. Een moeilijk geval. Het goud dient ter finan ciering van hel rebellenleger. Bovendien deugt een van de rebellen allerminst. Hij wil het goud stelen voor zich zelf. 21.40 uur: BRANDPUNT 22.30 uur: (NTS) JOURNAAL tervolgers de artiesten te zijn, die uitgesproken in datzelfde café moeten optreden. Het zijn de cabaretier Peter Blanker (hij zingt zijn eigen compositie Jij' Dorrls Henderson (zij zingt Bot Dylan's ,He, I'm feeling fine' en de ballade ,In the darkness of the evening'), Yvonne van Eiburg (in .Tango trist' van de Rotterdams*» arts-schrijver Marinus van Henegouwen) en de .Endatteme jugband', de prijswinnaars van hei Loosdrechtse Jazzconcours 1967. 21 40 uur: WIE IS THURGOOD MARSHALL Een tv-portret uit de serie .Five Americans'. Thurgood Marshall is procureur-generaal bij het hooggerechts hof. H(j is neger. Hij heeft een leven van strijd tegen de apartheid achter de i-ug. 22.15 uur: (NTS) JOURNAAL BELGIË-NED. KANAAL 2/10 MEDERLAND-2 KANAAL 3 2(1.00 uur (NTS) NIEUWS IN HET KORT 20.05 uur: (VPRO) THE UNTOUCHABLES: DE ONDERGANG Chicago in dv dertiger jaren. Inspecteur Ness heeft eerst niet in de. gaten dat de zoon vam de achtenswaar dige familie een smokkelaar is. 20.50 uur: BEESTJE KIJKEN 21.15 uur: WIIAT SHALL WE DO WITH A DRUNKEN SAILOR Een door Annemarie Pijlman geregisseerde, in het Spaanse restaurant Don Quijotte te Rotterdam opge nomen, muzikaal programmaatje. Pieter Lutz speelt oen dronken zeeman, di denkt achterna gezeten te worden. Als hij een café binnenvalt blijken zijn ach- 19.30 uui TIJD VOOR U 19.45 uur: CULTURELE ACTUALITEITEN 20.00 uur: JOURNAAL 20.20 uur: MET DE K.AM IN A NAAR MONTREAL 20.55 uur: SPEELFILM: LAISSEZ TIRER LES TIREURS Een Franse rolprent van Jean Mottet met in de hoofd rol Eddie Constantine. Het is ee- spannend avonturen, vorhaal met het nodige knokwerk. 22,15 uur: PIANORECITAL Optreden van Wilhelm Kempff met werken van Beet hoven, Schubert en Brahms. 23.10 uur: JOURNAAL bi'jiXiië-FRANS KANAAL 3 en 8 18,50 Nieuws in hei kort, 18.55 Gesprekken met kunste naars; 19.25 Kleuter bedtijd: 19.30 Spion Smart; 20.00 Journaal: 20.30 Toneel: De koning; 22.40 Opzoekingen naar het verleden; 23.10 Journaal. FR A N KRIJK-RIJSSEL (LILLE) KANAAL 13 12.30 Detective: 13.00 Tele-midi, journaal: 19.05 Woor denspel: 19.25 Leve het leven; 19.40 Regionaal jour naal: 20.00 Tele-soir. journaal: 20.35 Achter de couli6 san: 21.35 Monsieur Texi. speelfilm; 22.50 Tele-nuit, journaal. Zeer dankbaar ben ik de kantlijn schrijver die met zijn wel versneden pen deze week gereageerd heeft op de chaotische en droeve taferelen op rijksweg 58. Niet genoeg lean hier de aandacht op gevestigd wor den, en daarom kamer van koop handel, standorganisatie, bedrijven enz, blijft aandringen op verbete- rng van deze weg. Met de raad van Rillaind-Bath ben ik het eens op het punt, reparatie aan de weg niet uit te laten voeren in het hoogseizoen, en dit onder de aandacht te brengen van de bevoeg de instanties. Ik heb op de eerste dag dat ten oosten van Krabbecidij- ke reparaties werden uitgevoerd, hleral contact over opgenomen met de rijkswaterstaat in Goes, daar mijn klanten die hier op de Zeeuw se fruitveilingen hun produkten komen laden, vanaf Bergen op Zoom tot veiling Kapelle een tijd nodig hadden vam anderhalf uur. Deze klan ten deelden mij mede dat ze hun produkten dan maar liever op de veiling in Roermond en Venlo lie ten kopen, omdail deze plaatsen van. uit Friesland veel gemakkelijker te bereiken waren dan Zeeland. Toen ik hier met rijkswaterstaat in Goes over sprak, werd mij medegedeeld dat de reparaties niet zolang zouden duren, en de gevaarlijke en tijdrovende filevorming dus spoedig tot het Ver leden zou behoren. Maar intussen zin er al weer drie weken verlopen en is men aan het teren, strepen trekken, en imvoegstroken verbete ren op verschillende plaa.tsen. Wan neer er toch persé, aan de weg ge werkt moet worden kan het dan niet als bij de spoorwegen 's avonds en der nachts gebeuren? Zeker niet in de vakantiemaanden. Ik ben het niet eens met het voor stel van de raad van Ril land-Bath een maximum snelheid in te voe ren. op rijksweg 58, daar dit de doorstroming van het verkeer wan neer er geen trekkers enz, op de weg zijn, alleen maar hindert. Ve- een goede snelheid aange houden kan worden filevorming dan Juisi vermeden wordt. Beter zou zijn een minimum snelheid in te voeren. Wat is namelijk het geval? Velen maken gebruik van tractoren om hun produkten per tractor met aan hangwagen soms met twee er achter te vervoeren. Met. denke hier aan gras. aardappelen, suikerbieten, klei ne langzame tweewielige trekker- •tjes, die bijvoorbeeld wait bonen of klelnfruilt naar de veiling brengen enz. Is hier voorzover de nieuwe weg' er nog niet is een oplossing voor te vinden, door bijvoorbeeld ae strook tussen weg en rijwielpad waar die breed genoeg is te verharden zoals dat bijvoorbeeld ook ten westen van Goes het geval is? Hiervan zou dan het langzame verkeer gebruik kunnen maken. Nogmaals aan ver. bodsborden mot 80 km hebben we geen gebrek, daar er nu al borden genoeg staan, met allerlei beperkin gen. Zou or voorts geen regeling te tref- moeilijk 3 weg krijgen, dan het eens kunnen zijn met een ver tegenwoordiger die één dezer dagen Zeeland bezocht en opmerkte. ,We kunnen hier beter om vragen, dan Uw voorstel in de PZC aangaande rijksweg 58, is mij uit het hart ge grepen. Als automobilist maak lk noodgedwongen veel gebruik van de ze dodenweg' em ik kan u verzekeren dat u in geen enkel opzicht hebt over dreven. vorige week presteerde ik het nog om, van de rijksweg bij Waarde tot Goes er drie kwartier over te doen. Een groot struikelblok ren te brengen, In verband met het gestelde ln uw blad van donderdag 10 augustus 1967 namelijk een brief van de vereniging tot bevordering van de zondagsrust en zondagsheiliging, gevestigd te Ede, aan het gemeente bestuur van Middelburg, houdende de sluiting van het zwembad op zon dag, omdat deze dag de sabbat desi bijbels is die door ae Here ia inge steld, althans dit beweert het be-| stuur der vereniging voornoemd, te, Ede. Dat in Exodus 20 sprake ls van de sabbatsrust, zal niemand ontkennen. Doch wie geeft dit bestuur hat recht: om de zondag de zevende dag derl week te noemen? De R.K Kerk is er trots op dat zij; de zondag heeft ingesteld als rust dag, Inslede van de 7e dag die joods ls. Inderdaad is deze sabbat ;ood:-, zij is een teken tussen God en Is raël voor altoos (Exodes 31 16,17). (ADVERTENTIE) ls ook geworden, bij alle narigheid die er ai was, het plaatsen van de verkeerslichten in Goes. Dit is bij ons op de rijksweg ai te merken aan de filevorming. Wanneer het stadje Goes atadsallures wil, laat het dit dan .steeds' oplossen en niet op de be- Goes opkomen zoals nu gebeurt, sta ln geen enkel opzicht tegenover de chaos die door dit systeem in Goes wordt opgevoerd. Dan moet mij ook Rïlland-Bath en nu al ongeveer weken bij Krabbendijke uitgerekend ln het topse izoen moeten worden uit gevoerd, zeer tot ongenoegen van het wegverkeer. Waarom zoiets niet uitgevoerd in maart, april, mei en oktober en november enz. Het lijkt mij dat ook hier met de praktijk geen rekening wordit gehouden. Dit kan toch anders em zal de .veiligheid' van deze miserabele weg aanzienlijk ver- De zevende dag Het zij mij vergund enige uitspra ken van de Heilige Schrift naar vo- Voor de ware gelovige, hij i zij) die werkelijk wedergeboren is uit water - en geest, ls ook de wekelijkse rust dag, een dag geworden, die duurt van zondag tot zondag, dus geen ze vende dag, doch volle zeven dagen. Hebr. 4: 1-13. Waartoe dient da wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij er bij gevoegd totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij ls op last van (God) door engelen in de hand van een midde laar (Mozes) gegeven. Galaten 3:19. De 5 boeken Mozes bevatten 613 ge en verboden, wie kan deze alle vol brengen Toen de Here Jezus Christus op aar- en verscheen (het zaad van Gal. 3:19) de Hij Zijn opdracht had vol bracht, heeft dus de wet haar kracht verloren voor de wedergeboren mens, omdat deze gerechtvaardigd is in Je zus Christus (1 Tim. 1:9). Door de wet te onderhouden is nog nooit ie mand behouden, omdat de wet ver doemt; immers de letter doodt, maar de Geest maakt leven. Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid dat de kinde ren Israëls den blik niet op het aan gezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aange zicht. die toch verdwijnen moest, hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? II Kor, 3:1.8 en Galaten 3:24. Instede de mensen op de redder Je zus Christus te wijzen tot behoud, zet men een dag van de tafelen des doods de me s-n voor. Men ver kiest nog steeds de dood boven de Levengever. Salomon Kan Messiaanse jood Ggstburg Reünie oud-huzaren De oud-huzaren van het voormalig lste en 2de Eskadron Pantserwagens 1936-1940 (standplaats Vught-Amers- foort en Scheven ingen) organiseren op 9 september as een reünie in de Bernhardkazerne (Vlasakkers) te Amersfoort. Oudstrijders die hieraan willen deelnemen, kunnen zich opge ven b(J de voorm- Owmr Adm.-l E. Paw. A. van Weert, RosendaaJsestr. 446 te Arnhem. Telefoon: 08300-22386. fen zijn waar dit langzame verkeer leiden binnendoor te Verder kunen we niet genoeg adhe sie betuigen aan het request," dat de om aan de minister te sturen. (ADVERTENTIE) Eerlijk gezegd had David wel wat tegen dit onderhoud met de twee dames opgezien. Tenslotte droeg hij de verantwoording voor de verdwij ning van Buck. Om hen wat mild te stemmen probeerde hij met en. kele tactvolle grapjes en geruststel lingen de eerste stormaanvallen te ontwijken maar hij was nu eenmaal geen geboren redenaar en zijn tact volle opmerkingen hadden beter on gesproken kunnen blijven want daar mee maakte hij beide vrouwen ken nelijk helemaal overstuur. Arend kwam hem te hulp en probeerde din gen te zeggen die hijzelf nauwe- ijks geloofde. Het was Sandra en Jane trouwens zó wel duidelijk wat zich hier buiten had afgespeeld met de grote glazen kast en al die andere apparaten. Buck wa. verdwenen en niemand kon met zekerheid zeggen of hij ooit weer heelhuids zou terug keren. Sandra kreeg er kippevel van maar zelfs zij verbaasde zich over de reactie var Jane wier woe- verontwaardiging plotseling - - - n heftige huil- gi plaats maakte voor een 1 bui! Die arme jongen! Wie weet wat hij op diit ogenblik moet door staan!' snikte zij. O hoe kondien jullie hem laten gaan!' Een heleboel dingen werden Sandra op dat ogen blik duidelijk! Zij herinnerde zich verbluffende ontdekking. Zij begon kleine voorvallen Janes schuchtere o_ vragen en de manier waarop zij opeens haar verloofde de volle laag Jane soms naar Buck had zien ky. te geven! Het is jouw schuld 't ken. Er was geen twijfe' mogelijk meest Arend Storm! Jij had 't hem Jane was verliefd! Sandra reageerde uit zijn hoofd moeten praten!' riep op typisch vrouwelijke wijze bij deze zij woedend uit. De verovering van Otsjakow bete kent een grote strategische en een nog grotere morele winst. In de eer ste plaats is Potjomkin zijn klein moedigheid helemaal kwijt; in plaats van het opperbevel over te dragen aan Roemiantzow, neemt hij van de ze generaal ook nog de tot dusver onder diens bevel staande legers over en verovert de sterke vesting Bender. Maar ook aan alle fronten -s vanaf dit ogenblik een duidelijke wending ten goede merkbaar. De Zweedse adel, door Gustav ontrecht en door Catharina omgekocht, muit tegen zijn koning, de oude admiraal Greigh verslaat de Zweedse vloot, de Oosten rijkse generaal Laudon neemt de vesting Belgrado, en met hem ver eend behaalt de Russische generaal Soewarow het grootste veluheerta- lent in deze oorlog de beslissende overwinning bij Foksjanv. Toch is voor Catharina Potjomkin en nog eens Potjomkin altijd weer de grote man en held. Al haar brieven naar het buitenland galmen van zijn roem. Voor het overige heeft zij gelijk ge kregen: haar wapenyoorspoed heeft de Europese mogendheden doen ver sagen. Ze kan weer naar hartelust spotten als ze Potjomkin schrijft over de nieuwe Pruisenkoning, de „dikke Goe". Als in augustus 1790 met Zweden de vrede op de status quo ante wordt gesloten, schrijft ze nem: „De ene poot hebben we geluk- Feullleton door Glna Kaus kig ook bij de hand geweest toen ze Ma- monow moest laten gaan. Ze dacht niet dat Potjomkin boos zou zijn over haar zelfstandige keus. „Ik ben tot het leven teruggekeerd als een vlieg die door de kou verstijfd was," be kent ze haar verre vriend en ze schil dert hem met de sencimcntele schaamteloosheid die tussen hen ge bruikelijk is, de bekoorlijke lieflijk heid en de innemende verrukkelijke aard van haar nieuwe favoriet. Als heta uit te krijgen, dan kunnen we Halle luja zingen." Maar al zijn al deze brieven even teder als altijd, ze beginnen Potjom kin sinds enige tijd te ergeren. Êr staat niet meer: „Sasjenka laat je groeten", maar: „de kleine zwartkop laat je groeten". In Petersburg heeft een wisseling van gunsteling plaats gevonden op zichzelf een gewoon en onbelangrijk feit. Maar Sasjenka dat was Mamonow geweest was een man die door Potjomkin voor zijn positie was uitgekozen en die zijn on derdanige schepping gebleven was. ca „de kleine zwartkop" is een twee- entwintigjarige officier van de' garde, Plato Tsoebow. die Potjomkin amper kent maar van wie hij weet dat hij een beschermeling is van zijn vijand Peter Saltykow. Hij heeft geluk ge had, deze kleine Tsoebow. 'maar "hij was er ook stellig op uit geweest zijn geluk te vinden; evenals het hele hof met uitzondering van Catharina, had ook hij al een jaar lang geweten van Mamonows ontrouw en' zich voorbe reid op de dag waarop de keizerin zou moeten vernemen dat ze bedro gen werd. Hij had haar kamenier, de beroemde Pierkoesjina, uitentreuren van zijn hartstocht voor Catharina verteld, hij had het via zijn hoge be schermheer klaargespeeld altijd in haar buurt te zijn en zo was hij dan om haar vreugde te delen, probeert ze hem op iedere manier met haar beschermeling te verzoenen. „Het kind vindt dat jij veel geestrijker, amusanter en minzamer bent den al le mensen om je heen." Maar Pot jomkin hecht geen waarde aan de be oordeling van zijn persoon door een uit niets opgekomen niemand. In de winter van 1791 verlaat hij plotseling het strijdtoneel, zijn generaal en maitresses en begeeft zich in een ra zende vaart zonder rustpauzes naar Petersburg. Catharina is verrast door zijn komst, maar met alle blijken van vreugde. Ze viert Potjomkin als de overwinnaar en de bewonderenswaar dige held en schijnt vergeten re zijn dat hij het was die deze oorlog uitge lokt heeft, die Rusland tot dusver geen ander resultaat heeft opgeleverd dan smaad en schandelijk verlies. Het regent, geschenken en onderschei dingen, gouden tafelserviezen en bril janten. Maar als Potjomkin haar ver zoekt „hem van die zere kies te ver lossen" (kies is in het Russisch tsoe bow), dan gebeurt het voor de eerste maal dat hij zijn zin niet krijgt, dat ze een gunsteling niet voor hem laat schieten. Hij kan haar nog zoveel goede argumenten tegen Tsoebow aanvoeren, hij kan met zijn geniale speurzin, met de overvloeiende wel sprekendheid der jaloezie alle gebre ken, alle kleinheden, alle belachelijk heden van zijn rivaal opsommen het lukt hem niet de onbetekenende jongeling in Catharina's achting te doen dalen. Want Tsoebow maakt Ca tharina gelukkig gelukkiger dan welke andere minnaar ook ooit tevo ren. Hij is op het juiste ogenblik geko men, deze „kleine zwartkop", toen ze net van Mamonow de ongalante „les" had gekregen, dat ook een keizerin oud wordt, dat zijzelf, al is ze onver gelijkelijk als een godin, oud wordt en dat haar lichaam waarvan het onverbruikte bloed nog met de oude onstuimigheid door haar aderen jaagt, in zijn uiterlijke vormen onder worpen is aan de ijzeren wetten van de verwelking. Plato Tsoebow heeft kans gezien om haar die juiste maar absoluut onverteerbare les weer uit het hoofd te babbelen. Hij was even cynisch als zijn voorgangers gekeurd, eerst door de dokter en toen door vrouw Protassow. en de keizerin had ditmaal meer dan ooit de bedoeling gehad haar gekrenkte, beledigde hart helemaal buiten spel te houden maar door krenkingen word je im mers niet wantrouwiger, maar enkel ontvankelijker voor iedere tederheid. Dank zij haar bewonderenswaardige uiterlijke houding weten we riet hoe diep Mamonow haar vrouwelijk ge voel van eigenwaarde heeft gekwetst we kunnen het enkel gissen uit de mateloze dankbaarheid die ze voelt yoor degene door wie het weer her steld is: die is groter dan de dank baarheid voor de twintigjarige vriendschap van Potjomkin, groter dan de dankbaarheid voor alle daden die hij gedaan heeft en voor alle da den waarvan ze gelooft dat hij ze ge daan heeft. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 7