Bode Sol te Ter neuzen kreeg koninklijk zilver Doiveland heeft voor '66 gunstige begroting ,Vw optreden gaf decorum aan huwelijken' WALCHEREN AGENDA ,De kleine stem' gaf uitvoering Concertavond chr. zangverenigingen ENGELS FREGAT ZES DAGER OP BEZOEK IR VLISSIRGER MARKTBERICHTEN DINSDAG 2 NOVEMBER 1965 PROVIN Cl ALE ZEEUWSE COURANT Waardig afscheid bij pensionering Terneuzens gemeentebode C. Sol is sinds maandag ambteloos burgei*. Een situatie, waaraan vele Terneuzenaren aanvanke lijk moeilijk zullen kunnen wen nen. Bode Sol was nu eenmaal een karakteristieke figuur in de Terneuzense samenleving, waar door het niet vreemd was dat de gemeenteraad besloot aan zijn afscheid een enigszins opvallend karakter te geven. Dat afscheid vond maandagmiddag plaats tijdens een openbare vergade ring van de raad, waarin de schei, dende bode een welverdiende hulde werd gebracht. Hoogtepunt van die bijeenkomst was de mededeling van burgemeester mr H. Rypstra, dat het Hare Majesteit de Koningin had be haagd de lieer Sol de eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau toe te kennen. Het was de vaste overtuiging van burgemeester Rijpstra dat de heer Sol zijn functie had gezien alö de roe ping van zijn leven en dat hij zijn opdracht de gemeente Terneu- zen naar beste vermogen te dienen trouw is gebleven. Terneuzens burgemeester liet zich in zeer waar derende woorden uit over de schei dende gemeentebode. Hij noemde hem een man met een voorbeeldige plichtsbetrachting, toegewijd jegens een ieder en een vraagbaak voor ambtenaren en ingezetenen. ,In de plaatselijke gemeenschap waart gij een opvallende figuur, die gepredisponeerd leek tot het dragen van een uniform en die de daarop aangebrachte gemeentelijke signatuur eer aandeed. Uw struise verschij ning, fietsend in kaarsrechte hou ding door de stad, was uniek en zelfs daarin vertegenwoordigde gij de ge meente op waardige wijze. In uw op treden bij huwelijken ten stadhuize gaaft gij het decorum, zelfs bij vol trekkingen waarvan de waarde door het bruidspaar gering werd geoor deeld. Uw officiële en statige optre den in vergaderingen van de raad, hielp allen die daaraan deelnamen, het niveau van de bijeenkomsten hooghouden. De wijze waarop gij uw ambtsketen droeg, deed een jongere burgemeester soms gevoelen dat de zijne overbodig was...'. Raak Ziedaar de rake beschrijving, welke burgemeester Rijpstra gaf van bode Sol. Voorts wees mr Rijpstra er op dat de wijze waarop de heer Sol zijn taak volbracht, niet geëvenaard kan worden. Hij" dankte hem voor alles wat hij voor de gemeente Temeuzen heeft gedaan en ook persoonlijk voor de trouw en vriendschap. Burgemees. ter Rijpstra wenste de heer en me vrouw Sol voor de toekomst nog een rflk gezegende tijd toe waarna hij de bode de eremedaille in zilver op de borst speldde. ,Gij zult die stel lig op waardige wijze dragen', voeg de burgemeester Rijpstra er aan toe. Namens de raad werd het woord gevoerd door de heer C. J. Com plet, die eveneens lovende woor den tot de lieer Sol richtte en hem behalve woorden van dank, een fraai gouden armbandhorloge aan bood. Gemeentesecretaris A. J. van Pa- gee, sprekend namens het ge- meentepersoneci, wees onder meer op de wederzijdse goede verstand houding, de langdurige en nauw gezette dienstvervulling van de heer Sol en het feit, dat hy altyd heeft begrepen dat de gemeen schap er niet is voor de overheid, doch omgekeerd. Ook secretaris Van Pagëe dankte de scheidende bode hartelijk, terwijl hy ook me vrouw Sol in die dank betrok. Na mens een aantal gemeentelijke diensten bood hy de heer Sol een fgevulde) zilveren sigarendoos aan. Indruk Zichtbaar onder de indruk van deze hulde, dankte de heer Sol voor de koninklijke onderscheiding, de vele waarderende woorden en de geschen. ken. ,Ik heb mijn taak naar beste eer en geweten vervuld en dat ook met lust en liefde gedaan', zei hij. Voorts haalde hij enkele herinnerin gen op. (,Ik schat dat ik 3000 echt paren een plaatsje heb aangewezen in de trouwzaal'). ,Men heeft mij wel eens een chauvenistisch Terneuze- naar genoemd maar hoe kan het ders na hetgeen er de laatste vijf jaar in deze stad is gebeurd', zo be sloot de heer Sol. Na deze openbare raadsvergadering werd een receptie gehouden waarop velen afscheid namen van de bode en diens echtgenote, Ook tijdens die ge legenheid werden de heer Sol nog verscheidene geschenken aangeboden. Voorts waren er telegrammen voor hem in het gemeentenuis bezorgd. Tevoren had burgemeester Rypstra de nieuwe gemeentebode, de heer J van de Wege, aan de raad voorge steld. ,Het zal voor u een moeilijke taak zijn de heer Sol te vervangen maar ik geloof dat u die taak het beste op de u eigen wijze kunt uit voeren', aldus burgemeester Rypstra tot de heer v. d. Wege. AAGTEKERKE Begroting 1966 van Aagtekerke werd aangeboden B. en w. van Aagtekerke hebben tydens de maandagavond gehouden raadsverga dering de raad geen sluitende gemeente begroting voor 1966 aangeboden. De ge wone dienst toonde volgens liet, ontwerp aan inkomsten en uitgaven f 211.877,50, terwijl er voor de post .onvoorziene uit gaven' f 4500 stond geboekt. De kapl- taahlienst gaf een nadelig slot te zien van f 102.403,63 met f 459.141,45 aan in komsten en f 561.545,08 aan uitgaven. Bij de ingekomen stukken was een me dedeling van gs, waarin het uitbreidings plan ,Kom Noord-West' werd goedge keurd. De raad besloot verder 1333 m2 bouwgrond voor een bedrag van f 16.000 over te dragen aan de christelijke wo ningstichting te Souburg. Op deze grond zal de aannemer C. Minderhoud acht woningwetwoningen voor bejaarden bou wen. Het ministerie van volkshuisves ting en ruimtelijke ordening is met de plannen voor de bouw akkoox-d gegaan. Verder werd besloten tot verkoop van 250 m2 grond in het uitbreidingsplan ,Kom Oost' aan de wed, L. Meijers voor f 18,50 per m2. Ook hier zal een jaardenwoning worden gebouwd. raad stelde het uitbreidingsplan ,Kom Noord' vast. Tegen dit plan waren geen bezwaarschriften binnengekomen. AANWINSTEN OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Oe openbare leeszaal en bibliotheek te Middelburg werd uitgebreid met de vol gende werken: Romans: Bagley, De tes, Een kroon van wik Luchtspiegelingen Gedeputeerde Kaland sprak voor kader CNV - W alcheren schuchter begin daarna in het tweede en derde bedrijf bijzonder aardig en onbevangen. Er waren leuke teksten en koortjes, die over het algemeen goed gezongen werden. Een pluim verdient de leiding voor de goed geïmproviseex-- de belichting, terwijl ook de decors de toets der kritiek konden doorstaan. Een VEERE Ruiters namen deel aan puzzelrit De landelijke rijvereniging ,De Veerse dijkruiters' hield zaterdag de jaarlijkse puzzelrit. Deze was georganiseerd door de heer A. N. M. v- d. Heyden, geassi steerd door mej. M. E. Meijei-s. Er werd deelgenomen door vier landelijke rijvere- nigingen tesamen 44 ruiters. De rit was ongeveer 10 km lang en moest in 70 minuten worden afgelegd. De finish was bij het café .Veerse Meer' te Veere, waar ook de prijsuitreiking plaats vond. De organisatoren van de Veersedijkruiters, mogen op een geslaagde en een gezelli ge middag terugzien. De uitslag was als volgt: 3. A. Crucq, G- BaasL R Walcheren; 2. J. Breel, J. WoutersVeersedijkrui ters 3. Dhr en mevr Ardor.», -nkeGoes 4. K. Hamming, mej J. SI ir dijkWal cheren; 5. Rieneke v. Nuuwenhuyse, Lies MesuWalcheren; 6. Wignes Sin- ke, Els SinkeGoes; 7. Albertina v. d. Have, Arend Jan HammingGoes; 8. J. Sinke, Janet ErmelingGoes. de ereprijs beschikbaar gesteld door café ,Het Veerse Meer', ging naar de best geplaatste Rijvereniging. Het was ,de Jonge Paardebloem' te Goes. Middelburg Schakel: jeugdraad, 19.30 uur Tentoonstelling .De w 14-17 en 10.30-21.30 l helden, 19.30 Bazaar hervormde Vleeshal stadhuis', ereld en de bijbel' ur; Electro: Verio- City: Markiezin der engelen, 20 uur, 18 Jaar: Van Benthem en Jutting: Expositie oude landkaarten en aquarellen van Zeeland, de Nederlandse en Belgische provincies en andere landen, 9—18 uur. Vlissingcn Alhnmbra: Angelique, markie zin der engelen, 8 uiy-, 18 Jaar. Terneii7.cn Luxor: Melne Frau... das call- girl. 3 uur. 14 Jaar. Bergen op Zoom Roxy; Commando dei doden, 8 uur, 14 jaar. werd het kader van het CNV op cheren voorgelicht over de ontwikkeling en de toekomst van Zeeland. De heer A. J. Kaland, lid van gedeputeerde staten van Zeeland, deed dit aan de hand van de film .Zeeuws journaal', welke in op dracht van het provinciaal bestuur werd vervaardigd. Spreker stond in het bijzonder stil bij de voor de vakbeweging interessante en leerzame aspecten van industrievesti ging; de reci'eatie en de landbouw. De ze problemen welke op hun beurt weer nauw verweven zijn met de vraagstuk ken omtrent de woningbouw en huisves ting, bevolkingsanwas, de werkgelegen heid, de exportpositie, de luchtveront reiniging alsmede de grote investerin gen voor de recreatie welke nodig zijn om de leefbaarheid in de provincie te verhogen, hebben de volle aandacht van het provinciaal bestuur. Na de pauze vond over deze onderwer pen met gedeputeerde Kaland een geaixi- meerd gedachtenwisseling plaats waarin tal van vragen door hem werden beant woord. O.a. legde hij de principiële vraag voor over de positie van de buitenlandse arbeider. Zij zijn gelijkgerechtigd aan de Nederlandse arbeider of zijn zij slechts een aanvulling op de arbeidsmarkt? De vakbeweging zal zich over dit vraag stuk moeten uitspreken- Er ligt mis schien voor de besturenbonden een taak om deze mensen tijdig op te vangen en hun met de Nederlandse verhoudingen vertrouwd te maken! De christelijke besturenbond van Mid delburg stx-eeft er naar om in het ko mende winterseizoen actuele onderwer pen op haar agenda te plaatsen. Voor zitter Maas kon tot zijn grote voldoe ning vaststellen dat men voor de eerste vergadering hierin volkomen was ge slaagd. Hij was dan ook de tolk van al len toen hij aan het slot van de vergade ring gedeputeerde Kaland bedankte voor de wijze waarop hij deze boeiende ont wikkeling nader onder de aandacht van de CNV-leden had weten te brengen. Brouw versloeg OostkaDelle: 7-4 In een aantrekkelijke wedstrijd heeft Brouw I zaterdagmiddag het bezoekende Oostkapelle met een 7-4-nederlaag naar huis gestuurd. De thuisclub, die tegen de sterke wind in startte, had reeds in de 5e minuut succes toen na goed voor bereidend werk van De Boer, Slager hard wist in te schieten, 10. Nog in dezelfde minuut profiteerde de actieve J. Marijs van een verdedigingsfout en bracht de stand in evenwicht, 11. Ge stuwd door de harde wind drongen de gasten sterk op en mede door enige goedkope doelpxmten hadden ze in de 26e minuut reeds een voorsprong van 13. Eerst profiteerde Marys va.n een te zachte tei*ugsp'eelbal, 12, en toen spil De Moor de bal met de hand speel de, was het Mai'ijs die de penalty be nutte. In de 35ste minuut stormde Sla ger snel toe op een voorzet van De Boer, om Adriaanse te passeren, 23. Enige minuten later kregen de gasten weer een penalty, toen Wurth Marijs onderuit haalde, die de strafschop opnieuw be nutte, 24. In de 42ste minuut loste De Boer een hard vleugelschot in de boven hoek, 34, en twee minuten later was liet Roon, die uit een afgemeten voor zet van Lievense met eëri kopstoot de stand in evenwicht bracht, 4—4, In de 25ste minuut na rust scoorde Slager. 54. Zes minuten later was het De Boer die een door Van de Weele genomen corner goed inkopte, 64. Twee minu ten voor het einde gelukte het Van de Weele tussen een wirwar van spelers het juiste gaatje te vinden om de eind stand op 74 te brengen. MIDDELBURG Herziening statuten VVV-Middelburg Aangezien de statuten van VW Mid delburg dateren van 20 juli 1893, gewij zigd vastgesteld in de algemene verga dering van 7 februari 1933, achtte het dagelijks bestuur van deze vereniging de tijd aangebroken om de statuten aan een herziening te onderwerpen en tevens over te gaan tot het vaststellen van een tot nu toe ontbrekend huishoudelijk re glement. Het bestuur heeft de leden der vereniging voorstellen in die richting" gedaan. Een kinderkoor, dat graag eh ent housiast zingt. Die indruk maakten de meisjes en jongens van ,De kleine stem' uit Middelburg zaterdagavond, toen ze in de Gouden Poorte hun jaarlijkse uit voering gaven. De twee klassen van het koor klas I met liedjes en klas II met lcinderoperette lieten horen, dat ze onder leiding van dirigent Philip Fey hard gestudeerd hadden en ze kregen dan ook telkens een verdiend applaus van vaders, moeders en verdere belang stellenden. Heel leuk werd ,De koe uit Apeldoorn' gezongen, waarna de klein tjes met ,De Chinezen' voor een hart- veiavarmend intermezzo zorgden. Deze avond was ook het tienerkoor te beluisteren, dat er overigens nog wel enkele stemmen bij kan gebruiken. De acht tieners, die nu het koortje vormen, zongen gedisciplineerd, en vooral pret- tig in hét liedje ,0, wat een maan'. Na de pauze voei'de klas II van de ,De kleine stem' de kindei-operette .De dei'tiende fee' van J. A. Jj. van der Wal (muziek) en L. C. J. van As (tekst.) op. De jongelui deden het na een wat uitstekend begeleidde op de piano. Rest nog te vei-melden, dat de heer H. Geers een openings- en slotwoord sprak dat er een verloting gehouden werd en na afloop een gezellig samenzijn. Oogstinzaraeling voor .Kinderzorg' De jaarlijkse oogstinzameling voor de stichting .Kinderzorg' te Middelburg heeft te Kapelle als resultaat gehad: 55 pakjes kleding, 14 pakjes schoeisel, 60 dozen conserven, 10 dozen levensmid delen, 15 kisten groente, 35 kisten aard appelen, 124 kisten fruit en 50,^0 aan contanten. VLISSINGEN Prijsuitreiking etalagewedstrijd In de jeugdleeszaal aan de Badhuis straat te Vlissingen heeft de cultureel ambtenaar van Vlissingen, de heer N. Veldhuis, zaterdagmorgen de prijzen uit gereikt van de etalagewedstrijd voor singse boekhandelaren hadden het tiatief genomen voor deze wedstrijd in liet kader van de kinderboekenweek. Dat initiatief prees de heer Veldhuis. Hij noemde het een aardige gedachte, dat de boekhandelaren de jeugd erbij had den gehaald, jongeren konden zich op deze manier uitleven tijdens de handen- arbeidlessen op school. Opgave was een etalage inrichten op het thema ,Dier en boek'. De Vlissingse cultureel ambtenaar mei'kte op, dat Vlissingen waarschijnlijk de eerste plaats in Zeeland is, waar een dergelijke etalagewedstrijd wei-d geor ganiseerd in de kinderboekenweek, ioals al gemeld bestond de jury uit me juffrouw E. Hartlief, directrice van de openbare blibliotheek en leeszaal, de heer H. Hubregtse, redacteur PZC er de heer Veldhuis. De eerste prijs, boeke bon van 50, was voor de St.-Petrus- school (etalage boekhandel Geijsen, Walstraat). Frits Elshout nam die 'prijs in ontvangst. Hier waren het de kinde ren uit de vijfde en de zesde klas, die het materiaal hadden vervaardigd. Oranjeschool (boekhandel De Ruiter, Krugerstraat) kreeg een boekebon van 25,Anke Jori'itsma pakte de bon aan. Van deze school deden de derde klassers mee. Een bon van 15,was de derde prijs, (5de en 6de klas), voor de Juliana van Stolbergschool (Bikker, Badhuïs- stx-aat). Van deze school was er nie mand. De heer P. Bikker zal de prijs doorgeven. Vierde en laatste prijs was een bon van 10 voor de Prins Willem- school (De Vey Mestdagh, Bellamy- park). Van deze school nam Marinus de Vries de bon in ontvangst. Voor alle kinderen was er een reep chocolade. De etalages blijven deze week te bekijken. OOSTKAPELLE Collecten De Zeeuwse collecte bracht te Oost- Kapelle f 134,11 op. In dezelfde gemeen, te wei'd voor het pi'otestants verzor- gingswerk onder de militairen f 74. bijeengebracht en de vereniging Draagt elkanders lasten' kreeg f 386. VROUWENPOLDER Collecte De NOVIB-collecte te Vrouwenpolder heeft 1313,80 opgebi-acht. Officiële publikaties VLISSINGEN Het spreekuur van de burgemeester van Viis- :ingen op woensdag 3 november gaat nie' (ouden kiel; Ba- e mirte; Belcam- Berkeley, Ver lier, De kleine reder; Carré, Le, Tele foon .voor de dode; Curtiss, De wesp en de weduwe; Durrell, Balthazar; Dur- rell, Justine; Dijk-Has, Van, De aanrij ding; Ekei't-Rotholz, Waar tranen ver boden zijn; Fremlin, De man in de re genjas; Gaskin, Strijd en erfdeel; Geus, de, Wilde vaart; Glaskin, Vlucht naar Landfall; Graaf, de, Het groene mutsje; Si'oolhuis, De bijbel en scheepsbeschuit; Gijsen, Telemachus in het dorp; Gra ham, Een vrouw verdween; Hamelink, Het plantaardig bewind; Hai-tog, de. Het ziekenhuis; Hastings, De burcht der vleermuizen; Kameke, Von, Gravin Leo- nore; Kampen, Van, De wrede madonna; Kray-Sijsma, Het licht springt op rood; Murdoch, Een afgehouwen hoofd; Leb- lang, Het geheim van Arsène Lupin; Marsh, Mooi'd met de handschoen; Mo- Misdaad in de modewereld; Óndei, grootvorstin; Oosterbroek-Dutschun, Wie kent het eigen hart?; Oosterbroek- Dutschun, De wondere oogst; Oosterloo, Sander; Rosseels, Ik was een christen; Sartre, De muur; Steinbeck, Tortilla flat; Troyat, De eer van de overwonne- en; Troyat, Vrouwe van Kachtanowka; Weiner, De parvenu prinsessen; Willock, De grootwild vangers; Winder, Ik zal bij je zijn; Zweig, Magellan. Studiewerken: Amesz, Kerststukjes; Barret, Existentialisme; Baschwitz, Heksen en heksenprocessen; Biemel, Jean-Paul Sartre; Dix, Bloemen in uw tuin; Bonhoefer, Navolging; Bouman, Cultuux-geschiedenis van de twintigste eeuw; Broekman, Het interessante van poststukken; Chaplin, Mijn leven; Da- mase, Pablo Picasso; Delf gauw, Wat is existentialisme Donselaar-Dijkster- huis, Van, Ons huis Ons thuis; Ein- familiehauser. Fehmers, Op de vrouw af; binnen- en buitenlandse portretten; Fessier, China; Forrester, Helden van het luchtruim; Galjaard, en Van Dijk, 52 weken tuinieren in woord en beeld; Gombrich, Eéuwige schoonheid; Goul- lart, De geheimzinnige Lolo's; Grzimek. Wij dieren zijn nu eenmaal anders; Ha- meeteman, De spoorwegen van West en Noord-Europa; Heinemann. Exis- tenzplilosophie, lebendig oöer tot?; Hoe kendijk, De kerk binnenste buiten; Hoekstra, Nee en nog eens nee; Jaffé, ,De stijl'; Jappe Alberts, De middeleeuw se stad, Kleine Anatomische Atlas, Knief, Aan het werk voor Kerstmis; Leenaerts, Panis en Van der Hout, Pris- magids voor de sociale wetten; Ma- katsch, Tuin- en parkvogels; Makkink. Beloofd land; Marcel, De mensen contra het menselijke; Oudshoorn, Vaste plan ten en rotsplanten voor de tuin; Peillex, De schilderkunst van de 19e eeuw; Pesch, Wat wij van leer kunnen maken; Ploeg, Wilde flora; Pritchard, Gibeon, waar de zon stilstond; Remonstrantse broederschap, de; Robinson, Hiroshige; Ruler, De dood wordt overwonnen; San- ders-Woudstra, Het zieke kind; Sartre, Les sequestrés d'Altona; Schulte Nord- WESTKAPELLE Bezichtiging nieuwe broodfabriek Honderden inwoners van Westkapelle hebben zaterdag de pas geopende brood fabriek bezichtigd. Door een staf van personeel werden de belangstellenden rondgeleid en werden alle machines ge toond. De rondgang eindigde in de kan tine, waar aan alle bezoekers koffie met gebak wei'd aangeboden. Het ligt in de bedoeling de schoolkinderen apait de broodfabriek te laten bezichtigen. Activiteiten CJV De jongensclub van de CJV te Westka pelle hield een propaganda-avond die on der leiding stond van de heer D. Hu bregtse. Op deze avond werden vijf nieu we leden van de jongensclub ingeschre ven. De oudere leden woonden een de monstratie bromfietsmontage bij. De he ren Simonse en Lievense bespraken bouw en functie van de verschillende onderdelen. B1GGEKERKE J. C. van Maelsaeke 40 jaar ,in 't vak' De heer J. C. van Maelsaeke hoeft van daag geen dienst te doen bij de firma J. Dominicus te Biggekerke. Want van daag, dinsdag viert hij het feit, dat het veertig jaar geleden is dat hij in Bigge kerke op veertienjarige leeftijd het bak kers- en kruideniersbedrijf binnenstapte. Dat was toen nog niet onder leiding van de heer Dominicus. De heer Van Mael saeke heeft daarvoor nog drie andere bazen gehad, die in een en dezelfde zaak holt-Treep, Het kind als vervulling als teleurstelling; Speiser, Baukunst Ostens; Steigenga, ^Moderne planologie; Tunley, Jeugd misdaad chaos; Varjü- Ember, Alte ungarische Stickerei; Voor hoeve, Homoepathie in de praktijk; Vries, De en Ernst, Elseviers encyclope die van het heelal. Wat drinken Neder landers thuis? Watts, Zen-Boeddisme; Went, De planten. NIEUW- EN ST.-JOOSLAND Serenade voor C. van Nimwegen Zaterdagmiddag heeft de muziekvereni ging ONDA te Nieuw- en Sint-Joosland een serenade gebracht aan de heer C. van Nimwegen, die is ondex-scheiden met de ex-emedaille in goud, verbonden aan de Oi'de van Oranje-Nassau. Na liet spelen van enige marsen en het Wilhel mus sprak de voorzitter van de muziek vereniging, de heer Joh. Joosse, de ge decoreerde toe. Hij feliciteerde hem en sprak tevens de wens uit, dat de mu. ziekvereniging binnenkort zijn uitvoe ringen zal kurxnen geven in uniform, waarvoor een actie op touw wordt ge zet. De heer Van Nimwegen dankte de ko- xxingin voor de onderscheiding en de voorzitter van de muziekvereniging voor de hulde en felicitaties. Na het aanbieden van een rokertje en een trak tatie in de beide cafés in het dorp werd de cei-enxonie besloten. van den Ènde, K. Janse en M. Meulen- bei'g. De oorlogshandelingen deden d< heer Van Maelsaeke tijdelijk elders be landen. De heer Van Maelsaeke is oor spronkelijk afkomstig uit Ternexxzen. Hij groeide op bij een oom en tante in Big gekerke. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op: 30-10-1965: Loi- se Bergmann, Gent: Sloman Malaga, Ant werpen; Gaist, Antwerpen; Myfen, Antwer pen; Thetis, Antwerpen. 31-10-1965: Mardo, B. Comebeau; Maria, Great Yarmouth; Ja cob Ekkenga. AntwerpenTrentonia, Antwer pen. 1-11-1965: Roland L, Antwerpen. Vlissingen vertrokken op: 30-10-1965: Frans Hals, Moermansk; Spica (geen Ned.), Malmo; Sloman Malaga, Oran; 31-10-1965: Mardo, Rouen; Myfen, Malmo. Gepasseerd naar Antwerpen: 30-10-1965: Ko rendijk, Zee; Bali, Zee; Diannel, Londen; Madison Lloyd, Yokotrama; Riouw, Bremen: Valiant, Mull; More Iratum, Port Jerone; Se- tas, Graveline. 31-10-1965: Alme, Londen.Tel star, Glasgow: Mithas, Tunis: Timca, Lon den, Alcor, Bremen: Annenkerk, Bremen: Peperkust, Hamburg; Ampenen, Dundedin; Engeline Broere, Isle of Grain: Speranza, Goole; Stanislas, Plymouth; Kerksingel, Boy- onne. 1-11-1965: Sloferkerk, Zee. Gepasseerd van Antwerpen op; 30-10-1985 Hoogkerk, Marseille; Helios, Avonmouth; 31- 10-1965: Albion, Rotterdam: Nijikerk, Midlles- brourgh; Spirit, Ipswich; Labrador, Bor deaux; Meidoorn, Lisbon; Grootedijk, Char leston; Korendijk, New York. 1-11-1965: Bali, Rotterdam; Mithras, Hamburg. GOES Zaterdagavond gaven de Zuidbevelandse koren, aangesloten bij de Ring Zeeland van Christelijke Zang- en Oratoriumver. een zangavond in',De Prins van Oranje' te Goes. Na een welkomstwoord van de Ringvoorzitter de heer P. v. d. Wiele, traden 10 koren op. Elk koor zong twee nummers, die werden beoordeeld door de musicus Adr. Kousemaker. In het bijzonder werden welkom geheten het chr. gemend koor uit Rilland-Bath en het geref. kerkkoor uit Goes, die sinds kort aangesloten zijn by de Ring- Het echtpaar Van Westen uit Borssele voerde een duet uit. De avond werd op waardige wijze besloten met een geza menlijk optreden van de koren uit Kloe- tinge, Kruiningen, Goes en Heinkens- zand. Er bestond voor deze zangavond goede belangstelling. Begeleidingsbrief naar raad Zwembadplannen hebben aandacht 'ij kunnen stellen, dat de gemeente Duiveland voor 1966, het eerste jaar, waarin de garantie-uitkering uit het ge meentefonds met éénvïjfae gedeelte wordt gekort, een ruim sluitende begro ting heeft, die zelfs nog een iets gun stiger beeld te zien geeft dan de begro ting voor 1965'. B en w van Duiveland Van 3 tot 9 november Schip opengesteld publiek voor Het Britse fregat HMS ,Keppel' woensdag 3 november in de tweede binnenerven te Vlissingen afmeren voor een ofxicieel bezoek, dat zes dagen zal duren. Het schip, dat dé spreuk ,Ne cede malis' (Wijk niet voor het kwaad) draagt, werd in 1954 te water gelaten en gedoopt door lady Madden, echtge note van de toenmalige Britse marine- bevelhebber, admiraal sir Alexander Madden. Het schip ontleent zyn naam aan admiraal Augustus Keppel, die in zyn grafelijke titel en het admiraal schap in vele zeeslagen verdiende. In 1783 werd Keppel zelfs minister van marine. De HMS .Keppel', die Vlis singen zal bezoeken, is liet vierde schip van die naam. Het fregat Is er een uit de Blackwood- klassc, gericht op de duikbootbestrijding. Het is ongeveer 95 meter lang. Er is 140 man aan officieren en bemanning aan boord. De bewapening bestaat onder meer uit twee drieloops antiduikboot- moi'tieren. De .Keppel' kan een topsnel heid van 24 knopen halen. Het fregat was tot nu toe voornamelijk actief als onderdeel van de vloot, die de Engelse vissers in de noordelijke wa teren beschermt. De eerste dag van het bezoek woens dag dus staat in het teken van de of ficiële begi-oetingen en ontvangsten. De commandant maritieme middelen Vlis singen, kapitein ter zee R. J. de Weerd, zal de commanderend officier van de .Keppel' om half tien begroeten. Burge meester mr. B. Kolff zal datzelfde om tien uur doen, Om half twaalf zullen officieren van het Britse fregat aanwe zig zijn bij de kranslegging, die burge meester Kolff zal verrichten bij het landingsmonument van de Britse com mando's. Donderdag 4 november zullen teams van de Britse en de Nederlandse marine in een voetbalwedstrijd tegen elkaar uitkomen. Een gi'oep van de oe-- manning zal vrijdag een rondrit over Walcheren maken. Zaterdag is de interessantste dag voor het Vlissings publiek. Dan zal namelijk van twee tot rijf uur het schip openge steld worden voor de belangstellenden. Daarna volgt een hockeywedstrijd tus sen Engelsen en Nederlanders. De Engelse gasten zullen ook meerma len de golfliixks bij Domburg bespelen. Dinsdag 9 november eindigt dit vloot- bezoek. Om ongeveer acht uur 's mor gens zal HMS .Keppel' uit de tweede binnenhaven veiirekken. laten deze optimistische geluiden horen in de begeleidingsbrief bij het jaarstuk voor 1966. Duiveland heeft het is in het kort al gemeld weliswaar een summiere post onvoorzien van niinx f 4400 doch er staat tegenover, dat de gemeente een bedrag van f 75.000 voor extra afschrijvingen kan benutten. Het kan, omdat de korting op de garantie- uitkering wordt opgevangen door een hogere algemene uitkering zo zeggen 0 r_. bijlegt. ,We hebben gemeend, niet me een verhoging van de rechten te moeten komen, om dat de gemeente dit bedrag kan dragen. Voor een verhoging van de straat- en rioolbelasting, zoals in andere gemeen ten in deze tyd vaak geschiedt, achten wij uiteraard geen termen aanwezig', zo zeggen b en Een aantal zaken, die in de gemeente leven en waarover weieens in de raad gesproken Is, krijgen van het college in de brief ook enkele opmerkingen mee. Zoals de aanleg van een in- strnctiebad of een zwembad. ,Het ir nog te vroeg om over deze aangele genheid aldus positieve mededelingen te doen', aldus b en w. De plannen hebben onze aandacht, maar (Ie reali sering ervan hangt ten nauwste sa men met de toekomstige uitbreiding van de dorpen Nieuwwerkerk en Oosterland. B. en w merken ook op, dat de ver koop van woningwetwoningen ,nog maar traag' verloopt. .Hoewel de minis. pen, is daarvan toch nog maar weinig gebruik gemaakt', vinden het Duiveland- se college van b en w. Het wijst erop, dat er tot nu toe acht woningwetwo ningen zijn verkocht, terwijl vier geval len in behandeling ziin. Wat de extra afschrijving van ruim f 75.000 op deze begroting betreft: de grootste posten gelden de watervoor ziening in de onrendabele gebieden, de rampschade van de haven Ouwerkerk. de rampschade van de Groenepoort 3 en de aanleg van de ijsbaan te Nieuwer- kerk. B en w wijzen erop. dat er dit jaar ook een paar uitgaven op de ge wone dienst zijn gebracht, die .rneer jax-en meegaan': f 2850 voor de aanschaf van een stencilmachine en f 6400 voor de aankoop van een ï'ioolkolkenzuiger. VLASMARKT ROTTERDAM. vc-mber. Waterrootvlas: lager soorten van tot f 1.35; middensoorten van f 1,90 tot f 2.25; best vlas van f 2.39 lot f 2.55; dauwrootvlas van f 1,35 tot f 1.75; breek- van f 0.90 tot f 1.35. afhankelijk van kwaliteit en bewerking. Gezwingelde lokken V3n f 0.50 tot 1 0.80. aanvoer van waterrootvlas bleef in de afgelopen week op ruim poll gehandhaafd. De markt wordt nog steeds beheerst door agere- en middensoorten, terwijl het aan- jod in goede middensoorten en betere kwa- Itëilen klein blijft. Er was voor alle soorten goede vraag, zpdat de produktle nagenoeg ge heel verkoeht werd. De prijzen konden zich op het niveau van vorige week handhaven. De produktle van dauwrootvlas onderging 'einig verandering, het aanbod werd niet ten olie verkocht. In de betere soorten trokken de prijzen iets aan. Breekvlas werd vrijwel geproduceerd. Gezwingelde lokken lig gen traag In de markt, de prijzen kunnen 7.ich moeilijk handhaven, het aanbod werd gedeeltelijk verkocht. VISMIJN COLUNSPLAAT. 1 november. Exportgarnalen, aanvoer 4431 kg 310—460; schar 79; bot 25: wijting 15; schol 59; rog 3; paling 8 en ongesorteerde vis 168. VEILING MIDDELBURG. 1 november. Tomaten per 12 kg; A 2 554 876, B 2 612, C 2 372—634. Conference 3 grof 4666. 3 fijn 3767; Goud renet 70 46—55. 65 37 2 D 31. 3 grof 33. 3 fijn 29; Glorie van Holland 75 53. 65 50—51, 2 D 29, 3 grof 33; Doyenne du Commice 65 3 grof 86. 3 fijn 5166: Gieser Wildeman 55 66. 50 50, 2 D 30—33. Frankenthaler 177189; Aardbeien 58. Bloemkool 3 st. 46—77. 4 st 36—63. 6 st. 21— 47, 8 st, 20—34, 10 st, 20; glassla 6—19; txiursla 618; andijvie 2612; spinazie 80 39; postelein 6770; veldsla 95112; v/aspeen 1632: wijnpeen 813; kroten per kg 20— 30; prei 14—25; uien 16—17; knolselderij 17— 28; blauwkoprapen 1115: ramenas 19; kas- snijbonen 1661697; komkommers groen: 50- 60 21—23, 40-50 13—24, 35-40 11—20; witte kooi 8—12; rode kool 10—22;»sav. kool 23-^-31; boerenkool 1219; spruiten ongesch. A 7! 87, B 46—70. C 31—52; witlof A 115—131, wit lof B U 4-^132. GRAANBEURS ROTTERDAM Op de Rotterdamse graanbeurs werden de volgende prijzen genoteerd af boerderij: groene erwten tot 44.00schokkers tot 50.00; capucijners tot 70.00; bruine bonen tot VEEMARKT BERNHARD ROTTERDAM Totale aanvoer 3814; veile koeien en osse 1087; varkens 727; vette koeien (p kg) extra kwaliteit 410-440; eerste kwaliteit 376-400; tweede kwaliteit 325-350; derde kwaliteit 305- 325: stieren 224-226 222-224 220-222 216-218; woriskoeien 375-435; kalf- en melkkoeien (p st) 295-320; lopers (p st) 170-180: vare koeien aanvoer iets korter; handel redelijk; prijzen als vorige week; varkens even ruimer; kalm; iets stijver. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM 1 november 1965. Klei-aardappelen voor het binnenland: eigen heimers 40 mm opw. 17.50-20.50; bintjes 35 tot 50. 16-50-17.75: bintjes 40. 16.50-17.50: fu rore 40. 16.00-19.00; meerlander 40, 16.50- 17.50; klei-aardappelen voor de export; bintji 35, in twee maten gesorteerd 18.50-19.50; zand- aardappelen voor het binnenland: libertas 10. 12.00; zandaardappeien voor de export: ijs elster 35, 11,50; bintje 35. 13.00: climas 35, 10.50; patrones 35. 11.00; voer-aardappelen 2.00-4.75; stemming: binnenland rustig, export rustig, Prijzen berekend per 100 kg enop de handelsvoorwaarden vastgesteld voor de ver koop van consumptie-aardappelen op wagon, schip of auto. VEILING TERNEUZEN. 1 nov. Glassla 1 6,80—10,80 2 6,30—7,50; sla 1 6,60; bloemkool A 72—35. A 2 41—71, B 2 33-47, C 2 23, afw. 14—36; knolselderij II15; selderij 12; andijvie 1423; rode kool 7—18; sav. kooi 9—15: witte kool 12—16; prei A 12—28, B 13—19; spruiten A 2 54 —69, B 2 3537: spinazie 2 62—65; uien 9 —11; witlof B 1 153460. afw. 111. Appeien; James Grieve 2 6575, 5657. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE. 1 november. Industrie- en exportveiling. Appelen: Goudrenet 1 85 69, 1 80 62, 1 75 51. 1 70 45. 1 65 37, 2 80 55—57. 2 75 47-48, 2 70 42—43, 2 65 34, 2 D 27—28, 3 grof 30—32, 3 fijn 2123; Coxs Orange Pippin 1 75 100, 1 70 96 —98, 1 65 86—37, 1 60 71—74, 1 55 49, 2 55 2 D 24, 3 grof 65, 3 fijn 23; Jonathan 1 75 51, 1 70 50, 1 65 47, 1 60 33, 2 75 39^0 2 70 41. 2 65 37—39, 2 60 33, 2 D 20. 3 grof 25—27 3 fijn 15—18. 2 75 B 36. 2 70 B 33, 2 65 B 33. 2 60 B 25, 2 D B 17, 3 grof B 24; Glorie van Holland 2 85 46, 2 80 47. 2 75 46, 2 70 44, 2 65 39, 2 D 23. 3 grof 34, 3 fijn 20; Sterappel 2 55 40, 2 D 26, 3 grof 32—47, 3 fijn 14; Zoete Ermgaard 1 60 59—64. 1 55 4858, 2 60 2 D 20—22, 3 fijn 12; Rode Goudrenet 2 85 68, 2 80 66, 2 75 59. 2 70 44. 2 60 40; Lombarts Calville 1 30 43, 1 75 48. 1 70 51. 1 65 43, 1 60 33, 2 75 32, 2 70 32. 2 65 30, 3 grof 20—31 Goudrenet gekl. 1 85 3. 1 80 86, 1 75 74, 1 70 61, 2 80 64, 2 75 53, 2 70 47; Ingrid Marie 1 75 59, 1 70 63, 1 65 60, 1 60 36, 2 D 20; Tuinzoet ex, 55 53, 2 D 22; Golden Delicious ex 75 94, 1 80 76—94. 1 75 77—87, 1 70 73—92. 1 65 69— 80, 1 60 5866, 2 30 71—83, 2 75 67—32, 2 70 6577, 3 grof 3354; geplukte kroetappels wit 17: geplukte' kroetappels rood 14val kroetappels wit 14; val kroetappels rood 12, Peren; Comtesse de Paris 1 70 43, 1 65 43, l 60 41, 1 55 33, 2 70 35, 2 65 39 2 60 37, 2 55 34, 2 D 26, 3 grof 23—29, 3 fijn 18; kroet 6; Zwijndrechise wijnpeer 2 50 30. 2 D 22, 3 gr. 2327, 3 fijn 16; Doyenne du Cornice i 75 119, 1 70 117, 1 65 117, 2 70 110. 2 65 107, 2 D 60 82—90, 2 D '55 54—63 3 grof 82—84, 3 fijn 59; St. Remy 1 30 53, 1 70 53—54, 1 60 53, 2 80 51, 2 70 51, 2 60 50. 2 D 40 3 grof 43. 3 fijn 34, kroet 15; Gieser Wildeman 1 65 77, 1 60 72. 1 55 61, 1 50 48. 2 D 23. 3 grof 35. 3 fijn 9; Brederode 1 70 66, 1 60 60, 2 D 40; Ponds peer 2 8 0 45 2 70 47 2 60 45, 3 grof 36; Con ference 3 grof 6.1, 3 fijn 4543. kroet 23, di versen; bramen per doos van 250 gr. 2 26—31. Groentenveiling. Kropsla 6—7,50; andijvie 13 14; bloemkool 1464; rode kool 1415; sav. kool 1621; kroten 20; spruiIkool 74; toma ten per kg 2 46. Blikschade bij autobotsing Een botsing tussen twee personenauto's veroorzaakte zóndagmiddag te Clinge nogal wat schade. R. v. D. uit het Belgi sche Haasdonck botste in de Graven straat op de auto van J. N. uit Breda. De politie stelt een onderzoek in naar de schuld. Het bleef bij materiële schade. Rij kspostspaarbank Over de maand oktober is op het hulp postkantoor te Schei-penisse ingelegd met 42 handelingen 7567,54 en uitbe taald met 18 handelingen 5667,51. VEILING ZUID-IJKVhl-ANI). 1 november. Bloemkool A i 5)W. A 2 36 74. B 2 14—30. afw. 32; komkommers A 2 32. B 2 22. C 1 12: kropüla 1 7—10. C 1 4; knolselderij 1 1116; rammenas 4; kroten 2 20; wortelen aiw. 1415; aardappelen grote 19; tomaten A 2 42. B 2 52. C 2 30-33; spruiten A 2 64. B 2 30: witlof A 1 li-i—153 B 2 99—100; pronkboncn 92; snijbonen 1 220, 2 144'155; prei A I 22—2'.; spinazie 1 57; was peen B 1 21—26; veldsla 50S3; an dijvie l 1418; boerenkool 1 811; witte kool B 1 15—10; rode kool B 1 14—22; groene sav. kool I 22—30; uien afw. 8—8,50. Druiven: Murkaat van Alcxandrië 1 220; Black Alicante 1 196—205, 2 174. Heden overleed in het verpleeghuis „Der Boe- de" te Koudekerke, mijn geliefde echtge noot, onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer op de leeftijd van ruim 86 jaar. Middelburg: A. J. Goedhals- Porrey Amsterdam M. Lubbers- Weesing Middelburg: J. A. Goedhals M. Goedhals- Corthals Middelburg: A. Goedhals P. G. Goedhals- Zachariasse Oostburg: C. J. Goedhals M. Goedhals- Roelse Middelburg: C. M. van de Sande-Goedhals J. J. van de Sande Middelburg, 1 nov. '65 De begrafenis zal plaatshebben op de al gemene begraafplaats te Middelburg op don derdag 4 november. Vertrek van Poelen- daeleweg 24 om 3 uur. Heden behaagde het de Heere uit onze familie kring weg te nemen, onze geliefde zuster, behuwdzuster en tante, mejuffrouw in de ouderdom van 8 jaar. Overleden in het rust huis .Graaf Maurits'. Uit aller naam: J. Timmer-Ingelse Middelburg, 1 nov. '65 Koepoortstraat 2 De begrafenis zal DV plaatsvinden op don derdag 4 november a s. Vertrek vanaf rusthuis .Graaf Maurits' om uur. Condoleantieadres. fam. Korstanje, Emmastraat 12, Middelbiirg Heden overleed in het gasthuis te Middelburg, na een kortstondige ziekte, tot onze diepe droefheid, onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer weduwnaar van Martina Louwerse, in de ouderdom van ruim 91 jaar. Uit aller naam: L. Adam-Wielemaker Middelburg, 31 okt. '65 Noord weg 104 De overledene ligt op gebaard in de rouwka mer van het zieken huis te Middelburg. Bezoekuren 's morgens van 11 tot 12 uur en 's avonds van half ze ven tot half acht. De begrafenis zal DV plaatsvinden op don derdag 4 november a s. Vertrek vanaf Noord- weg 104 om 13 uur. VERS RUNDVLEES ABATTOIR SEIS WEG, MIDDELBURG A. H. van Dijk, HEDEN, dinsdag 2 november geen spreekuur. Heden behaagde het de Heer tot Zich te nemen in Zijn Heerlijkheid, onze lieve man, vader, be huwd- en grootvader PIETER JOHANNES VAN KIEL oud 65 jaar. .Zijn leven was Christus, zyn sterven gewin'. Middelburg: M. M. van Riel-Beyen Lewedorp: J. M. Duvekot-van Riel S. Duvekot Rotterdam: Gerhard J. van Riel Souburg: A. C. Wisse-van Riel A. Wisse En kleinkinderen Middelburg, 31 oktober 1965 Segeersweg 12 De teraardebestelling zal plaatsvinden op woens dag 3 november aanstaande op de algemene be graafplaats te Middelburg. Vertrek Segeersweg 12 om plm. 13.45 uur. Liever geen bezoek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1965 | | pagina 5