pagina 19 BOUWEN AAN VAKANTIE EN WEEKENDS Schouderklopje van de Guide Zaterdag 12 juni 1965 „Voor de benodigde hoeveelheden hout was er wel een lijstje bij, maar daar klopte niets van. Dat heb ik zelf moeten uitrekenen. Maar eigen lijk is dat niet zo belangrijk. Het voornaamste is, dat je een goede spantentekening hebt. In mijn geval gaat het om een knikspantmodel; de huid is gemaakt van hechthout, dat is watervast verlijmd multiplex. Nor maal neem je voor de bovenbouw okumé voor de gedeelten die geschil derd moeten worden en mahonie voor de gedeelten die gevernist moeten worden. De spanten en de rest van het hout zijn ook mahonie, de wran gen, dat zijn de onderste gedeelten van de spanten, waar de kiel aan bevestigd wordt, zijn van yang, een Afrikaanse teaksoort. Voorts komt er nog wat eiken in, de mast wordt gemaakt van Oregon-pine. Helemaal voorschrift is dit niet. Bepaalde con structiegedeelten moeten eigenlijk van eiken zijn, maar daar heb ik yang voor genomen. Maar het zal iedereen toe» wel duidelijk zijn, dat je voor zoiets geen vurenhout ge bruikt". Bram heeft zich bij zijn voorberei dingen niet beperkt tot hulp aan ie mand, die verder gevorderd was. Hij heeft zich op enkele watersportpe riodieken geabonneerd, had bovendien al eerder een kleiner jacht, is lid van de watersportvereniging „Arne" in Middelburg en hij schafte zich voorts veel boeken over de zeilsport aan. Steun „Ik heb natuurlijk steeds m'n ogen goed de kost gegeven. Die handvaar digheid moet je wel in je hebben. Het knutselen zelf vind ik ook leuk, ik doe het graag en dat is op zich zelf al een belangrijk punt. En door eerst een ander te helpen doe je in derdaad enorm veel ervaring op. Wat ook zo mooi is bij de watersport, is dat je elkaar allemaal een beetje helpt. De een weet dit, de ander weet dat. Zo heb je, als je lid van een ver eniging bent, enorm veel steun aan elkaar". Bouwnummer 4. Een vrij spectaculair stuk gezonde vrijetijdsbesteding. Bouwnummer 3 was een Valk. En de nummers één en twee* „Voor die Valk zijn er nog enkele gebouwd, imar daar was ik niet bij hoor, die niet bevielen, die hebben ze maar weer uit elkaar geslagen". Bram de Jonge heeft, gezien zijn vorderingen, een redelijke kans direct te slagen. En do kosten, is de uitgave verant woord en op te brengen? Het geheel komt dus op 2500, waarin begrepen zijn 610 voor de zeilen en 410 voor de kiel (waarin verwerkt vier honderd kilogram gietijzer, montage gebeurt in het jachthaventje achter de Kinderdijk). „Je doet zoiets natuurlijk .angzaam aan. En je moet je er wel iets voor kunnen ontzeggen. Eerst heb ik een stel oude auto's gehad. Die heb ik er voor aan de kant gezet. Het kwam eigenlijk allemaal doordat ik tijdens Het model knikspantjacht, vier slaapplaatsendat Bram de Jonge koos: zo met zijn boot er over en kele maanden uitzien. m'n opleiding aan het Z.T.I, in Goes in het praktijkjaar bij de studiedienst van de rijkswaterstaat zowat hele dagen op het water zat. Omdat het nogal wat geld kost heb ik het eerst enige jaren moeten onderdrukken. Eerst heb ik nog een kleiner bootje gehad. Dat heb ik vorig jaar ver kocht en zo kon ik aan deze begin- Over ongeveer een maand hoopt De Jonge zijn boot zover klaar te heb ben, dat zij met behulp van een kraanwagen en zes stevige knapen uit het pakhuis kan worden gehe sen. Bij de jachthaven wordt dan nog de kiel gemonteerd, wordt de boot voor de laatste keer van onde ren geschilderd en dan kan het optui gen beginnen. Voor zijn vakantie be gint, wil De Jonge zijn boot zeilklaar hebben voor tochten op het Veerse Meer „daar eerst uitproberen" de Oosterschelde en de Westerschel- de. En daarna, voor zover mogelijk, ieder weekend het water opi De „Ar- manda II", zoals de boot zal heten, wordt uitgerust met een kleine bui tenboordmotor: „Om snel en bij te genwind gemakkelijk door het ka naal en de sluizen te gaan". Het zeilen zelf heeft Bram de Jonge intussen wel onder de knie en voor wie alle knepen goed wil leren, zijn er in Zeeland ook al zeilscholen. Zeewaardig Het bouwnummer 4 is niet het enige voorbeeld van mensen, die op het ogenblik veel. zo niet al hun vrije tjjd geven aan de bouw van een boot. Zo bouwen in Middelburg op het ogenblik een horlogemaker en een architect in loodsjes op het klein-in- dustrieterrein aan twee zeewaardige jachten, elk bijna tien meter lang. De Jonge: „Zelf had ik ook liever een grotere boot gebouwd, maar dan kon ie niet van de zolder af. Mijn boot met vier slaapplaatsen is niet zeewaardig, hoewel er verschillende mensen zijn geweest, die met een dergelijk type naar Engeland gevaren zijn. Maar dan moet je echt wel over voldoende reddingsmiddelen beschik ken". Voorlopig is liet Veerse Meer groot genoeg. „Daar kun j'm zelfs, zolang 't geen windkracht acht is, alleen zei len. Overigens: de accommodatie aan het Veerse Meer is beslist on voldoende, want straks, als de Oos- terscheldebrug klaar is, krjjgen we die hele stamp van Rotterdam met bootjes, die gemakkelijk op trailers achter auto's" te vervoeren zyn. Het meer is wel groot, maar de accommo datie is te gering". Wellicht is het daarom De Jonge's einddoel, nog eens een keer met een boot rond de we reld te varen „maar dat kost nog al wat geld, m'n gironummer is 275651". Veerfien uitgesleten, maar dan ook uitgesleten traptreden leider» aaar Bloemetjesbehang burg,. Oostkerkplein. Drie loop- And„, ,oopt he, De lampen, in kabels langs de balken- zijn onmiddellijke omgeving wel heeft zoldering gehangen, verlichten de meegemaakt, onherroepelijk op een ruimte, woor Brom de Jonge 125, *g"° ,ulti "?e „loorbeelien T"*, i_ i i i i liggen in de jachthaven. Een kerel vrouw en een kind, onbemiddeld, had dr|e jaar aan een boot gebouwd, vast inkomen als technisch ambte- Toen vond ie het zonde om het ding naar bij rijkswaterstaat) zijn zeven J}et water te gooien. En terecht. _„i«. iiv t Was een enorme zwarte kist ge- meter lange kaïu.tiacht bouwt. Kos- worden met een schoor8teen en bloe ten, door zelfbouw, vi|fentwintig- metjesbehaug". in honderd gulden, vergelijkbare win kelwaarde tienduizend gulden. Toch, bij deze zelfbouw, nog een vrij grote uitgave, typerend voor wat zich op het ogenblik in Zeeland steeds sterker begint af te tekenen: jonge mensen hebben, nu Veerse- meer, Braakman en straks het Zeeuwse Meer watersportcentra zijn, heel veel over voor het bezit van een eigen boot. Oorzaak van deze ontwikkeling zijn uiteraard primair de Deltawerken, die het zeilen met jachten van klei nere afmetingen op de Zeeuwse wa teren mogelijk maken. Maar be langrijk is toch ook wel, dat het op de wegen en in de bestaande re creatiecentra te druk, te vol wordt. Op het water is het, althans nu nog, redelijk rustig. Op de weg is er bij na geen lol meer aan. ,,'t Is wel heel typerend" aldus bootbouwer Bram de Jonge, ,,dat iedereen die op het water zit z'n hand opsteekt. Op de weg doen ze het ook wel eens. Maar dan zo, naar het voor hoofd. Hoewel je natuurlijk op hef water ook wel een stel patsers hebt, dat in speedboten rondvaart". Voordat Bram de Jonge de bouw tekening en hef eersle hout voor zijn boot bestelde, was hij bedrijvig met oude auto's. Die heeft hij, ter wille van de boot, opzij geschoven. Zelf een boot bouwen. Het is een niet geringe opgave, waarvoor nog wel wat meer komt kjjken dan louter en thousiasme. Een geschikte ruimte, een goede tekening (sommige jacht werven zyn hierin gespecialiseerd, hebben een serie boten ontworpen om door amateurs zelf gebouwd te worden), het goede hout, handigheid en uiteraard wel enig technisch In zicht en vakkennis. Wie zelf een boot wil bouwen, doet er goed aan, zich eerst terdege te oriënteren (er verschijnen in Neder land op het gebied van de watersport uitstekende periodieken), zich eens wat in zeilkringen te bewegen, zo mogelijk als hulp op te treden als Iemand met meer kennis en ervaring een boot bouwt en zo mogelijk, als Rechts en linksboven: Bram de Jonge op de zolder van het oude pakhuis „Demerarij" aan het Middelburgse Oosterkerkplein in de weer met bouwnummer 4. Boven Bram de Jonge's knikspant- jacht-in-aanbouw hangt een mot vlaggetjes gesierd bord, waarop ie mand slordig „Bouwnummer 41" heeft gekalkt. Op de grote zolder van het pakhuis „Demerarij" zijn in derdaad al eerder jachten gebouwd. Zo heeft Bram de Jonge een kennis geholpen die op deze zolder, welwil lend beschikbaar gesteld door een vriendelijke kolenhandelaar, die al leen de elektriciteit vergoed wil heb ben, een zes-en-een-halve meter lan ge Valk heeft gebouwd. Bij de bouw van dit jacht deed hij dus wat erva ring op en terwijl de Valk bijna was afgebouwd, begon De Jonge in ja nuari al met het maken van de spanten voor zijn eigen jacht. In het najaar had hij de tekening be steldkosten vijftig gulden. In zijn geval was deze bouwtekening geen volledige handleiding. Zy be stond uit een constructietekening met details en verschillende doorsne den, een beslagtekening en een zeil- plan. De te gebruiken houtsoorten werden bijvoorbeeld niet precies voor geschreven. Voor gastronomen hoeft het echt niet: uitleggen wat de be faamde en gevreesde Guide Mi- ehelin inhoudt. Het is hun hand boek. Zonder de Guide Michelin gaan zij niet op reis. Iedere stad op plaats van enige betekenis staat er in beschreven en wat voor hen belangrijk is: de gids vermeldt de beste hotels en res- raurants in zo'n plaats, met een aanduiding die de graad van luxe en comfort aangeeft. De Guide Michelin kent nog een an der, in horecakringen hoog ge waardeerd onderscheidingste ken: de ster, waarderingssym bool voor de kwaliteit van de keuken. Drie sterren vormen de hoogste on derscheiding. die de volkomen onaf hankelijk werkende Guide Michelin toekent. In Frankrijk is een aantal restaurants, dat met drie sterren in de gids vermeld staat. In de Bene- luxlanden is deze waardering nog nimmer toegekend. Nederland heeft twee restaurants, in Oegstgeest en in Valkenburg, die sinds enige tyd met twee sterren in de gids zyn opgeno men; 21 bedrijven zyn met één ster vermeld. De samenstellers van de gids sturen in alle stilte him inspecteurs rond, een select gezelschap fijnproevers, dat anoniem komt en anoniem gaat: eerst bij de jaarlijkse uitgave van de gids, in het voorjaar, ontdekt men als hotelexploitant wel eens. of er moge lijk een ster heeft ingezeten.. Er is niemand, die hierop enige invloed kan uitoefenen. Het is de mensen van de hore cabedrijven, die een dergelijke onder scheiding te beurt vallen zelfs ver boden hiermee reclame te maken. Voor de Franse gastronoom is dat geen bezwaar: hij heeft zijn gidsje bij zich. Ook in Nederland ziet men trouwens meer en meer, dat fijnproe vers zich van de gids gaan bedienen. Het is een hele eer. zo'n ster. Maar het geeft wel verplichtingen. Het volgende jaar kan men zonder ster in de gids worden opgenomen en in de horecawereld kan men nauwelijks iets ergers overkomen. Verrassing Sinds de eerste uitgave van de Bene- luxgids, nu zeven jaar geleden, was in Zeeland nog nooit één ster toe gekend. De dichtstbijzijnde sterren restaurants moest men zoeken in Princenhage, Rotterdam en Den Bosch. Met de uitgifte van de gids 1965 is hierin verandering gekomen: als een volkomen verrassing voor eigenaar F.. T. Oosterhuis en chef-kok \V. Va der van het Vlissingse Strandhotel verscheen de hïernij behorende rótis- serie „De Put" dit jaar met een ster in de gids. Drie Nederlandse restau rants verschenen dit jaar voor het eerst met een ster: „De Wageningse Berg" in Wageningen, „De Waag" te Doesburg en dus „De Put". „Het was natuurlijk een verrassing" zo vertelde de heer Oosterhuis, „hoe wel we vorig jaar wel een klein ver moeden begonnen te krijgen toen hier een man op z'n eentje uitgebreid kwam eten en bij elk gerecht allerlei notities maakte. Begin januari kre gen we bovendien een hripf uit Parijs met het verzoek drie specialiteiten op te geven". Vergezeld van zijn chef-kok gaat de heer Oosterhuis voor. de trappen af, die naar zijn befaamde rötisserie lei den, een met veel smaak ingericht dorado voor gastronomen. Flessen en va'ten wijn langs wanden en in nis sen, Bourgondische druivenmanden, een braadspit, fraai door kaarslicht beschenen glaswerk en rustige ach tergrondmuziek scheppen een sfeer van behagelijkheid en intimiteit, op zichzelf al een garantie voor gezeihe uit-zijn en goed tafelen. En in dez( omgeving, waar de chef-kok zijn specialiteiten Paté du Chef. „Fruit d* rner de l'Escaut" en de ondefinieer bare Moqueuse opdient, spreekt de heer Oosterhuis over een uitsmyter. „Natuurlijk zijn we trots op deze on derscheiding, maar we zijn er ook een beetje bang voor. Je kunt het nu niet meer permitteren, dat iemand de deur uitloopt. Als iemand nu een uit smijter .bestelt, moet ook die uitsmij ter aan hoge eisen beantwoorden. Acht koks staan achter chef-kok Va der om te waken voor het behoud van de ster: de onbekende fijnproe ver kan zich ieder moment aandie nen. Acht koks, die mede betrokken zijn geweest bij de samenstelling, het experimenteren voor de specialitei ten, die in „De Put" worden geser veerd. Geraffineerd De heer Oosterhuis: „Toen we De Put begonnen hebben we gezegd, hier kunnen we, loa van wat we boven in het gewone restaurant serveren, al leen die gerechten brengen, die we zelf interessant en lekker vinden, hier hoeven we ons niet te laten lei den door de smaak van een groot deel van het publiek". Hotel-eigenaar Oosterhuis heeft moed genoeg om de smaak van toch een groot deel van zijn clièle aan tc vallen: de smaak voor exclusief eten. geraffineerd van samenstelling, is bij de Nederlanders nog met bijster ontwikkeld, in tegenstelling tot de smaak van de Fransen, die van eer. goede maaltijd een feest willen en weten te maken en zijn ingesteld op een goede kwaliteit eten, met vak manschap bereid. „Hier wilden we dus iets interessants brengen. Het is een kwestie van over leg geweest, van experimenteren, CHEF-KOK VADER IN „DE PUT" ....gevogelte.... heel lang hebben we gewerkt aan de samenstelling van verschillende sau zen en dan vaak proef-gegeten met 't personeel". Chef-kok Vader vult aan: „Het is zo eenvoudig iets te copiëren, wij wilden iets brengen wat nieuw was". Samen met de heer Oosterhuis heeft de chef-kok drie dagen Frankrijk doorkruist „niets anders gedaan dan gegeten", niet om de kunst af te kyken, niaar om indrukken op te doen en met die indrukken en erva ringen zelf tot iets geheel nieuws te komen. Paté du Chef, Fruits de roer de l'Escaut, Moqueuse. Moqueuse. Een gevogelte, verpakt in een saus zo delicaat, dat belde sma ken zich vermengen tot een exquis en subliem gerecht- Maar wat voor ge vogelte? Het lijkt op kip. Fazant? Nee. schudden beide heren. och kip? Nee. schudden beide heren. ..Gevogelte". Haute cuisine. De sterrenwichelaars van Michelin, zoals ze in de horeca wereld worden genoemd, hebben dat zo vastgesteld. En wat eet chef-kok Vader hu thuis? Kookt hij zelf? ..Nee. m'n vrouw. Een heel eenvou dig burgerpotje. Van het begin of aan ben ik niet erg kritisch geweest- Dat zou verkeerd zijn. Ik heb een paar kinderen en als die aanmerkin gen maken, word ik duivels". De puzzelfoto van vorige week leverde nogal waf moeilijkheden op, behalve voor inwoners van Ritthem en voor prijswinnaar Jan Zuid- dijk, Ring 20, Wolphaartsdijk, die aantekende, dat de foto werd ge maakt op de hoek Weverstraat-Rammekensweg. Het wekelijkse fien- 'je gaat dus naar Jan Zuiddijk. Oplossingen van de nieuwe puzzelfoto gevraagd wordf weer de ïemeente woarin de foto werd genomen moeten uiterlijk dinsdag '5 juni in ons bezit zijn. Een briefkaart, geadresseerd P.Z.C., V/al- troat, Vlissingen, is voldoende. De naom van de winnaar wordt vol- •ende week bij de nieuwe opgave gepubliceerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1965 | | pagina 19