inder daad vol auto matisch alles Bkan met cetal Klanken nit de ether Philips bereikte een omzet van mi Ijard Nettowinst steeg tot 405 miljoen Amsterdamse Effectenbeurs PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer 1 INDESIT wasauto maat INDESIT Waar zijn onze schepen DONDERDAG 8 APRIL 1965 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 JAARVERSLAG OVER 1964: Uit het jaarverslag 1964 van N.V. Philips Gloeilampenfabrieken blijkt, in aansluiting op het op 16 maart gepubliceerde bedrijfsresul taat, dat de groei van de onderne ming zich heeft gemanifesteerd in het bereiken van een omzet van f 7 miljard en een bezetting van 250.000 werknemers. Daarbij is de rentabiliteit verbeterd dankzij een verdere produktiviteitsstijging en een lichte toeneming van de om loopsnelheid van het vermogen. Het bedrijfsresultaat steeg tot f 935 mil joen, tegen f 862 miljoen in 1963. De netto winst nam toe van f 366 miljoen tot f 405 miljoen. Uitgedrukt in een percentage van de omzet kwam het be drijfsresultaat op 13,4 (v. j. 13,3) Deze lichte verbetering is te danken aan de gunstige invloed van de produktiviteits stijging en do hoge bezettingsgraad. De gunstige ontwikkeling van de pro- duktiviteit moet, blijkens het verslag, ook worden gezien tegen de achtergrond van de belangrijkste investeringen op het gebied van mechanisering en automa tisering in de afgelopen jaren. Uitge drukt in een percentage van het totale vermogen kwam het bedrijfsresultaat op 11,7 (v. j. 11,4). Dat de netto winst in verhouding minder steeg dan het be drijfsresultaat, is voornamelijk het ge volg van een lichte toeneming van de belastingdruk. De rentabiliteit van het vermogen steeg van 9,8 procent tot 10,1 procent Toeneming De raad van bestuur vertrouwt dat de omzet in 1965 een verdere toe neming zal vertonen. Deze toeneming zal zowel procentueel als in de abso lute zin, merkbaar beneden die van 1964 liggen hetgeen mede moet wor den gezien tegen de achtergrond van de bijzonder gunstige omzet in 1964. De raad van bestuur rekent er op in staat te zullen zijn de produktiviteit ver der op te voeren. De raad verwacht evenwel dat deze produktiviteitsstijging de kostenstijging en de druk op het op brengstniveau niet geheel zal kunnen compenseren. De investeringen in duurzame produk- tiemiddelen zullen ongeveer op hetzelf de niveau liggen als 1964 en voor circa tweederde uit vrijgekomen afschrijvin gen kunnen worden gefinancierd. He1 relatieve niveau van de voorraden zal een zekere stijging ondergaan. De raad DE SAMENWERKING TUSSEN SPAARNESTAD EN CEBEMA Het belangrijkste nieuws over de ven nootschap in 1964 is geweest de voorge-1 nomen nauwe samenwerking met del Centrale Beleggingsmaatschappij „Cebe-j ma"" N.V. in Den Bosch, zo zegi de raad van beheer van de N.V. Drukkerij De, Spaamestad in het jaarverslag. Zo als bekend gaat De Spaamestad, in ver band met de voorgenoemen fusie, over herkapitalisatie met 100 precent. steld wordt, zoals gemeld, een iceiingen de werkelijkheid zal kunnen van 14 procent in afwij&en van de hier uitgesproken ver- contanten plus 10 procent in agio-aan- wachtincen. delen. Van de 100 procent berkapitah- De aanschaffing van duurzame produk- satie komt 36 uit agioreserve, terwijl 54 tiemiddelen vergde een bedrag van netto jaandelen wordt gegeven, overeenkom- f 506 miljoen (v. j. f 441 miljoen). Uit!st|g de hcrkapitahsatiebepalingen, met afschrijvingen kwam een^ bedrag vrij een rnvidend^ van 13 '/2 procent voor her- Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN'. Amsterdam. 7-4. Londen 10.04'A10.05%: New York 3,59%3,59%; Montreal 3.33,V— 3.33AParijs 73,39%—73.4411. Brus sel 7.24'/.—7.25%Frankfort 90.49'i —90.54%: Stockholm 09.98—7003; Zürieh 82.90—82.95: Milaan 57.50% 57.61 Kopenhagen 51.9852.03; Oslo 50.28—50 33; Wenen 13.92%— 13.93'/.; Lissabon 12.52%12.54'/.. irijvingen f 305 min min. (v. j. f 277 min.). kapitalisatiebclasting. De Spaamestad heeft een exploitatie- winst geboekt van ƒ7 miljoen (v. j. Onder invloed van de expansie zijn de liquide middelen ten opzichte van 1963 gedaald. Gezien de kredietfaciliteiten, min). Na afschrijvingen etc resteert een waarover liet bedrijf beschikt, alsook sa.ldo winst van ƒ947.778 (ƒ807.244). de toenemende mogelijkheden tot inter- Het kapitaal steeg onder meer door con- nationale aanwending van de aanwezige versie tot ƒ5,9 min. (ƒ5,2 min), middelen, acht de raad van bestuur het Mede door de samenwerking in groter per ultimo beschikbare bedrag van f 729 verband met de Cebema worden de voor miljoen voldoende. Naar gebieden het kapitaal werkzaam is, is het als volgt verdeeld: Nederland 3190, overige Europeso landen 4188, westelijk half rond 1042, overige landen 385, totaal 8805 miljoen gulden. Voor 1963 waren deze cijfers resp. 2815, 3700, 932, 347 en 7794. Verwachting overtroffen De stijging van de omzet tot boven f 7 miljard betekent ten opzichte van 1963 een toeneming van f 778 miljoen. Met deze toeneming van 12% procent werd de in het vorige verslag uitge sproken verwachting overtroffen. In de hoofdindustriegroep computers worden alle voorbereidingen getroffen om met zeer moderne ontwerpen in produktie te komen. De geografische spreiding van de omzet is, vergeleken met 1963, ongeveer gelijk gebleven. Van de omzet werd 76 procent gerealiseerd in Europa, 13 procent in de landen van het westelijk halfrond en 11 procent in de rest van de wereld. Met uitzonde ring van Italië en enige kleinere afzet gebieden droegen alle landen tot de om zetstijging bij. Het wetenschappelijk onderzoek, zo zegt het verslag, vormt de hoeksteen van het streven naar voortdurende vernieu wing en verbreding van de activiteitsge- bieden. Op het gebied van kleurentelevisie werd aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het onderzoek naar een kleurenbeeldbuis van het éénkanontype. De personeelsbezetting steeg met 8 procent tot 252.000 werknemers. De geografische verdeling van de perso neelsbezetting was per ultimo 1964 als volgt: Nederland 85.000, andere Euro pese landen 137.000, buiten Europa 30.000. De produktlestijging in de Neder landse bedrijven bedroeg 16 procent, waardoor liet indexcijfer (1955 is 100) op 303 kwam. De export, van uit Nederland steeg met 21 procent. De uitvoer naar de Europese landen nam toe met 24 procent, die naar landen buiten Europa met 13 pro cent. uitzichten gunstig beoordeeld. Het bruto-exploitatieresultsnt van beide concerns na fiscale voorzieningen, doch vóór afschrijvingen, toevoegingen aan de algemene reserve en winstuitdelingen, bedroeg over 1964 ƒ20 min. Dit bruto exploitatieresultaat werd bereikt op een totale jaaromzet van ruim ƒ210 min., aldus het verslag. Samenwerking in de confectie De directies van de N.V. Gebr. Reysoo te Enschede en Spanjaard N.V. te Borne maken bekend, dat zjj besloten tot nauwe samenwerking. Ter ondersteuning van de band heeft de Spanjaard een belang bij Gebr. Reysoo verworven. houders zal worden gehouden op april des middags in de Philips jubi leumhal te Eindhoven. Winstverieling Aan de algemene vergadering zal wijziging van de statuten worden v< gesteld inhoudende een verandering de winstverdeling. Indien het voorstel door de vergadering wordt aanvaard, zal deze gewijzigde winstverdeling voor de eerste maal worden toegepast over het gehele boekjaar 1965. Het betreft een voorstel tot verlaging van het tantièmepercentage voor leden van de raad van bestuur, de gedelegeerd commissaris en de door de raad van commissarissen en het presidium aan gewezen andere personen. 'Een verlaging van 10 procent tot 6 procent wordt opportuun geacht. Om dezelfde reden wordt tevens voorge steld het percentage van 3 procent, dat aan de leden van de raad van commis sarissen wordt toegekend, te verlagen tot één procent. STILLE MARKT Het moet worden gezegd dal de beur», voor wat dc- internationale waarden betreft, zich bijzonder goed houdt. Gistermiddag was de stemming bij de opening voor de hoofdfond sen merendeels vriendelijker ten opzichte van het voorgaande slotnlveau Kon, Olie. 's morgens nog 146.70, deed 147.50. De ge middelde slotprijs van de laatste tape dins dag was 146.70, Het fonds sloot eergisteren In een verdeeld Wallstreet Iets hoger. Het publiek nam In Amsterdam de aandelen Kon, Olie aanvankelijk uit de markt. Philips was een halve gulden hoger op 148.50. AKU plus 2% punt, op 505. Hoogovens en KLM werden onveranderd op resp. 533 en ƒ130 geadviseerd. Later op de middag daalden de koersen een weinig door gering aanbod in een vrijwel lege markt. De beurs heeft de publikalies over een mo gelijke 25 pet. speculatiewinstbelasting naast zich neergelegd. Het is nog niet zo ver. aldus de beurs. Men wacht rustig af. De op bezui niging gerichte Engelse begroting is in het buitenland gunstig ontvangen. Hierdoor ligt het pond sterling beter in de markt. In de scheepvaartsector gaat nog wel wat om. zonder dat er van ruime handel sprake is. Ook hier houden de koersen zich goed. Van de leidende cultures werd Amsterdam Rubber een punt hoger verhandeld op 116%. Certificaten Deli moesten verder terrein prijs geven. HVA was praktisch onveranderd. De staatsfondsenmarkt was tamelijk actief. De stemming was eerder iets gemakkelijker. In deze kringen gaan geruchten over een spoe dig te verwachten lening Europese Investe ringsbank tegen 5% pet. pari groot 40 min. Zoals bekend heeft de Nederlandsche Bank de deur opengezet voor buitenlandse leningen. Ook in de lokale afdelingen was het zeer stil. Van Berkel heeft de beurs verrast met een dividendverhoging tot 12 (10) procent- De aandelen werden dan ook hoger geadvi seerd. Hetzelfde geldt voor aandelen Am- stel hotel. Hier wordt het dividend to (9) procent verhoogd. ANP—CBS BEUDSINDICES. Industrie Scheepvaart Bank en ver Handel enz. Algemeen 225.0 172.5 387.0 HEYBROEK—ZELANDER Commissarissen en directie van Hey- broek-Zelander N.V. hebben besloten om aan de vergadering van aandeelhou ders, die gehouden zal worden op vrij dag 14 mei, voor te stellen om over 1964 een dividend uit te keren van 17 pet (vorig jaar werd een dividend vast gesteld van 16 pet., waarvan 2 pet. naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de agioreserve). 2987. Het groepje mannen, dat door Lonigar was bijeengebracht, behoefde geen aandringen om zich onmiddel lijk van ganser harte voorstanders te verklaren van een bliksemopstand. Hoe eerder het juk afgeworpen kon worden, hoe liever het hun was. Op verzoek van Ran Seth, tekende Loni gar, die de grotten op z'n duimpje kende, met een stukje krijt zo goed mogelijk de situatie en de weg, die men bij de massavlucht zou moeten volgen. „Als wij de Namuds uitscha kelen, voordat zij alarm kunnen slaan, zullen de Rantops er niet eens iets van hoeven te merken", meende de rode prins. „Althans niet wanneer alles een beetje geruisloos gebeurt. Wij zorgen eerst, dat de reuzenmieren een beetje voldoende voorraad voedsel hebben, dan duurt het ten minste een hele tijd, voordat zij hier weer polshoogte komen nemen. In die tijd hebben wij volop gelegenheid om met z'n allen de plaat te poetsen en een behoorlijke voorsprong te nemen! Maar dan moet iedereen ook meewerken en op het juiste moment handelen!" In de volgende uren werden alle slaven met het actieplan op de hoogte gebracht. De instructies gingen van mond tot mond, zonder dat de Namuds er iets van bemerk ten en zo zij al enige argwaan koesterden, dan vermoedden zij toch geenszins een massale op stand! bloemen voor R. Ashley 5 genieten. Ashley staarde hem vijandig verbaasd „Jij geeft me een bijster belangrijk ge- aan. jvoel, Harlequin. Waarom zou de Britse „Ja, dat zal wel!" regering zich voor mij interesseren Je komt mij vragen om dit verhaal in de doofpot te stoppen, zodat een expert het gebied van diefstal in het groot portefeuille in het Italiaanse net kan krijgen". Hij laehle bitter. „Dat is een prachtig argument van ene pro fessional tegenover de andere". Het jongensachtige gezicht glimlachte ontwapenend. „Het is het enige argument waarover ik beschik. Ashley. Als ik je kon omkopen, zou ik het doen. Als ik je chanteren kon, zou ik het ook doen. Onder de gegeven omstandighe den heb ik geen ander argument dan de waarheid. Ik maak er zo goed als ik kan gebruik van". Ahsley bleef met een ruk staan en keek hem aan. „Mooi! Ik erken je ernst. Nu zal ik je vertellen wat je in werkelijkheid van mij verlangt. Je verlangt dat ik, terwille van een politiek redmiddel misdaad een hele reeks misdaden verzwijgen „Zo zou je het kunnen stellen, ja! Maar .ik zou er iets aan toe willen voegen „Voor een professional met zoveel!„Je staat op liet punt" de fotokopieën I een zwakke coalitie van het Centrumde stabiliteit van de Europese defensie -- Orgagna,de gematigden van beide groepenzou wel eens afhankelijk kunnen blijken ,De Amerilianen hebben veel gevoel /oor toneel", zei Harlequin spijtig. Hij hees zich uit zijn stoel, liep naar de deur die toegang gaf tot het terras en bleef even staan uitkijken over het door de zon beschenen water. Toen keerde hij terug. „Wat zou je ervan zeggen als we eens buiten praatten? We z\jn daar een tikje vrijer". „Zoals je wilt". Ashley nam zijn manuscript op en liep naar buiten, liet terras op. Harlequin begon traag heen en weer te slenteren over de lange smalle richel die uitstak boven zestig meter helder verlichte leegte. Ashley richtte zijn schreden naar de zijne. De kleine man glimlachte niet langer nu. Zijn wellevend-spottend air was van hem afgevallen als een toneel mantel. Zijn stem klonk ernstig en na denkend. „Ashley, ik geloof wel dat je de politie ke situatie in dit land begrijpt. Er is hier een uiterst linkse vleugel die sterk en goed georganiseerd is. En er is een kleine, maar hogelijk gekapitaliseerde reactionaire rechtervleugel. Voorts OBLIGATIES Staatsleningen Nederl. 64 5 li 100, 64 5 93 58 4 H 94 Nederl. Nederl. Nederl Nederl. Nederl. Nederl. 59 4% CO 4 N. Staff. 47 3% Ned. 54/1-2 3% Nederl. 37 3 Grootb. 46 3 N. Doll. 47 3 Ned- Inv L 3 Ned. 55 3% Banken c BvNG '57 6 id. 58-59 4% BvNG '58 5 BvNG '64 5 B. v. N.G. 4% BvNG '57 Midd. Cr 4'/. Fr.Gr.Du. 4% FG.DEVE 3% Wes tl.NO 3>/. Phil- 5 dr. 4 Pgem '57 6 ld. '51/52 4% KLM 15 1 5 KLM 20 J. 4% Z.Holl. '59 2'/i AKU kv 4% Gelder x 4'/. KLM b.kv 4% ScholL F 4% PREM1 Alkmaar A'dam '51 A'dam '56 I A'dam '56 II A'dam '56 III Breda '54 Dordr. '56 Eindh. "54 Ensch. '54 D. I-Iaag '52 I D. Haag '52 II R'dam '52 I R'dara '52 n R'dam '57 Utrecht '52 Z.-Holl. '57 Z.-Holland '59 HVA Mij. ver. 156%* 155 AKU 502* 504% Deli MIJ. C 118* 117.20* Hoogovens c 533 530 Philip» gb J47.80i 147.70J Unilever c 130.30 130 40 Dordt Petr 604'.'. 062 Idem pref. 604'/. 062 Kon. Petr. 146.605 146.70 HAL 132%* 134V4I KLM 130 131 KNSM 129% 129 Kon. Paket 168MS 167% Ned. Stv. 130 130 N'-ev- Goudr. C 114%» liej Ommeren e 243 244% Rolt. Lloyd 146 147% Scheepv. Un. 140'4 139 MET-ACTIEVE A ANDKLEN Belegglngsmljcn Alg. Fds. bez. 1375 1 375 Converto 1126 1126 Holland Fund 549 549 104.50 1 04,50 Nefo Robeco Unltas 490 V. Bez. 1894 129 Europafonds 500 Eurunlon 122 90 Valeurop 666 Alg. bank N. **308 Amrobank 65.60 Holl. Soe. 892 1 Nat Ned. 730 Ned. Mldsb. Ill Slavenburg 204 Handel, industrie Alb. Heljri Algem. Norit 196 Amstel Br. c Amst Ballast 448% Amst Droogd. 135% Apeld. Net.fa. 408 Beeren Trie. 1)7 Bensdorp Int 465 Bergh's JA 257 Berkel Pat 232 Blaauwhoed 420 Blljdenst-W. 113 Bols 239 Bors Wehry e 67% Bredero's b 633 Brocades 8t 920 Bührro. T. 840 Bijenkorf c 730 Calvé c Carp'» garenL Cent. Suiker Cur HandJnlJ. Dugrn Drie Hoefijzer» Elsevier Kmbn Fokker Ford Ned. Gazelle rljw Gelder v. pap. Gcld.-Tielen» Gist «pir. Grinten v.d. Gruyler 6 cpr Helnekcn Hero Cons Heybr.-Zel. Hock'» Mach- Holec Holl. Beton Homburg Hoogcnbosch Hoogenstr. Indohcem Interla» InternatiO Kemo Corset K. N. Papier KZ-Ketjen c K.V. Tapijt L. Papier Lindetevcs-J. LIJempf Lijm en GeL Macintosh Meelt N.B. c Mees" Bouw Mosa MUller Co nb Naarden N. Dok MIJ- Ned. exp.pap. Ned. Kabel N. Melk Unie Van Nelle Net-am Nljverd.-ten C. Oranjeboom Overz. Gas Pal the Philips pref. Pletersen Co. Pont Hout Rott Droogd. Ruhaak co. De Schelde Sch. Exp. MIJ- gedaan en bieden; 5 a laten: b bieden; 1 laten; d St sp. Twente Swaay van Tb Marijnen Thom. Drljv Thom. Mot Thom V.B. Udenhout Unilever 6 cp Union Wijk At Her. Zw»c conf. Zwanenb- O. Verenigde Am. Motor* Am. Radiators Am. Smelt- Am. tel. te!. Anaconda Atchla Top Belhl. Steel Columbia ga* Gen. Eicctr. Gen. Motor» Kennccott C. Pcnnsylv. Rrd Rep. Steel Shell Oil Sunr. Mid. Texas instr. Tidewater Un. Pac. Rr. U.S. Steel Woolworth ad; c ex claim 3744 37*4 32% 31»/. 100% lOOHb 102% 102% DONDERDAG 8 APRIL HILVERSUM I. 402 m. 12.27 Mededelin gen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Licht ensemble en zangsoliste. 12.50 Draai- orgelmuziek. 13.00 Nieuws. 13.10 Mede delingen, eventueel actueel of grammo- foonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Lichte orkestmuziek (opn.). 14.00 Ste reo: Bariton en piano; moderne en klas sieke liederen. 14.30 Dieren in en rond om het huis, programma over huisdie ren. 15.15 Gitaarspel met instrumentale begeleiding (gr.). 15.30 Radio Kameror kest: klassieke en moderne muziek (opn.). 16.00 Nieuws. 16.02 Van vier tot vijf, een radioprogramma in een note- dop. 17.00 Minjon. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Uitzending van de Anti Revolutionaire Partij. Spre ker: mr. W. R. van der Sluis, secretaris van de Anti Revolutionaire Partij. 18.30 Ritmisch ensemble en zangsolisten. 19.00 Voor de kinderen. 19.05 Sportparade. 19.30 Johan Willem Friso Kapel. 20.00 Nieuws. 20.05 Radio Filharmonisch Or kest en solist: klassieke en moderne muziek (opn.). In de pauze: 20.55 Nieu we waarheden over werknemers, klank beeld. 22.05 Moderne pianomuziek (gr.). 22.15 Licht instrumentaal sextet. 22.30 Nieuws en mededelingen. 22.40 Actuali teiten. 23.05 Nieuwe grammofoonplaten. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM n. 298 m. 12.10 Leven op het land, gesprek. 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Deze week, praatje. 13.00 Klassie ke en moderne grammofoonmuziek. 13.45 Voor de vrouw. NCRV: 14.15 Draai orgelklanken (gr.). 14.30 Semi-klassieke muziek (gr.). 15.30 Pianorecital: moder ne muziek. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.30 Lichte grammofoonmuziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Kinderkoor met orkest- leiding. 17.45 Lichte orkestmuziek 17.55 't Clubhuis, sportrubriek. iS.10 Meisjeskoor en licht instrumentaal sextet. 18.30 Sociaal perspectief, lezing. 18.40 Accordeonspel met kwartetbege leiding: lichte muziek. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Radiokrant. 19.30 Oude geestelijke koormuziek (gr.). 19.45 Op de man af, praatje. 19.50 Lichte grammofoonmuziek. 20.10 Boeren en burgers in Buitenveen, hoorspel. 20.40 Samen uit, samen thuis: gevarieerd pro gramma. 22.00 Kerkorgelconcert: klas sieke muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Avond overdenking. 22.55 Boekbespreking. 23.00 Platennieuws. 23.5524.00 Nieuws. AVRO: 15.0015.45 Voor de vrouw. NTS: 19.00 Nieuws in het kort. 19.01 Barend de Beer. 19.06 De Verrekijker, internationaal jeugdjournaal. 19.15 Van Even puzzelen 2 3 10 s a 3 u 12 13 1b 10 ■>0 19 20 21 22 2b iS 20 28 io 'i 32 3 i 3H rt 33 30 Al VRIJDAG 9 APRIL HILVERSUM I. 402 m. 746 kc-s. VARA: >uws. Aansluitend: Ochtendgym- en socialistisch strijdlied. 7.20 Lichte grammofoonmuziek (7.25 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied 8.13 Lichte grarn- mofoonmuziek. 8.50 Gymnastiek voor de vrouw. 9.00 Te land en te water, infor matief programma voor weg- en water weggebruikers. 9.35 Waterstanden. VP RO: 9.40 Morgenwijding. VARA: 10.00 Schoolradio. 10.20 Lichte grammofoon muziek. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de kleuters. 11.15 Voor de vrouw. 11.50 Pianospel: klassieke en moderne mu ziek (opn.). HILVERSUM n. 298 m 1007 kc-s. KRO: 7.00 Meditatie. 7.05 Ouverture: reporta ges en commentaren, wegeninformatie en lichte grammofoonmuziek. (7.307.40 Nieuws. 8.00 Overweging). 8.30 Nieuws. 8.40 Voor de huisvrouw. 9.40 Schoolradio. 10.05 In de platensoos: ou derwetse muziek (gr.). 11.00 Voor de zieken. 11.40 Kinderkoor: lichte muziek. 12.00 Angelus. Ballshow. NTS: 20.00 Journaal. AVRO: .20 AVRO's Televizier. 20.40 Danscon- trasten: vier-dansimpressies. 20.55 Er wacht iemand, t.v.-spel. NTS: 22.30 22.35 Journaal. NTS: 20.00 Nieuws in het kort. KRO: 20.01 Tommy-Dorseyshow, muzikaal programma produktie van de Saar- landse t.v.), 20.35 Hand in hand, korte documentaire rond het Wit-Gele Kruis. 20.55 Het grote avontuur, serie gedra matiseerde episodes uit de geschiedenis van de Ver. Staten van Amerika. 21.45 -22.10 Onze man in Londen. 16.30 Voor de jeugd. 16.55—17.50 Voor de jeugd. 19.00 Zandmannetje. 19.05 Voor de jeugd. 19.20 Penelope: Uitzen ding voor het gezin. 19.55 Hier spreekt men Nederlands. 19.59 Weerbericht. 20.00 Nieuws. 20.20 Jan en Alleman, amuse mentsprogramma. 20.45 Het vierde hu welijk van Jacoba van Beieren, histori sche evocatie. 21.40 Première: Fragmen ten uit nieuwe films. 22.05 Lekenmoraal en -filosofie. 22.35 Nieuws. FRANSE UITZENDINGEN 18.30 Berichten. 18.33 Jeugdkroniek. 18.45 Engelse les. 19.00 Socialistische uitzending. 19.30 Le temps des cop; filmfeuilleton. 20.00 Journaal. 20.30 beauté du diable, speelfilm. 22.00 Le carrousel aux images: Fragmenten uit nieuwe films. 22.30 Journaal. 5 KG. inhoud 896.- dienstjaren ben je wel erg zorgeloos te kopen van die brieven 0 o met je papieren". lis het niet?" die de "regeringsmacht Ashley boog zich met een ruk over de|Ashleys ogen werden hard. Het onbe- ben", tafel naar de ander toe. Zijn ogen warenhaaglijke gevoel keerde terug. j „Dat is juist' j „Dus dat weet je ook al?" 1 „Natuurlijk?" „Goed dan! Ik koop die fotokopieën in derdaad. Ik koop ze over, zeg twinti; minuten, hier, aan dit tafeltje" spleten. Zijn mond stond grimmig. „Wat ben jy eigenlijk, voor de duivel Harlequin maakte een luchtig, wuivend handgebaar. „Een professional". „Een professional wét?' „Contactman, koerier, onderhandelaar". „Agent?" „Noem het zoals je wiLt". „AVie vertegenwoordig je?" „Harer Britse Majesteits regering. H'm officieus, uiteraard". „Ach, zit het zo!" Ashley leunde achterover in zijn stoel handen heb-!van dat politieke redmiddel". I Ashley gaapte hem een ogenblik aan i „uai ia juist. en barstte vervolgens uit: „Lieve hemel „Hot is in het belang van Europa, het wat ben ik toch dol op die Britten! is in het belang van Groot-Brittannië enZe vormen de meest morele natie van de i Amerika dat deze coalitie van het Cen-ihele wereld de koninklijke familie, de Itrum gehandhaafd en versterkt wordt".staatskerk en de heilige spelregels van „Niet minder juist". |het cricket! Maar hun hele geschiedenis HORIZONTAAL 1. grondsoort, 5. hoon, 9. tamelijk, 12. uitroep v. pijn, 14. wezenlijk, 15. insect, 16. deel v. gezicht, 18. griezelig, 19. dringend verzoek, 20. onbeweeglijk, 22. havenplaats in Algerije. 23. rijke erf oom, 24. vooruit!, 25. stad in Japan, 27. luchtv. maatschappij, 28. groet (Lat.), 30. halt!, 31. landbouwwerktuig. 32. ri vier in Italië, 34. bijwoord, 35. voor de gekhouderij, 37. eer, 38. laatst. VERTICAAL 2. lage rivierstand, 3. voordat, 4. ge dachte, 5. houten hamer, 6. richting wijzer, 7. in orde!, 8. gemeen, 10. ego centrisch, 11. reeksen, 13. resultaat, 15. functionaris, 17. meisjesnaam, 19. licht breekbaar, 21. rivier (Spaans), 22. eveneens, 24. grappige dieren. 26. Eng( titel, 28. eerste man, 29. stekelig dier, 32. Eng. bier, 33. lof, 35. riv. in Italië. 36. wintervermaak. De oplossing van de vorige puzzel is: I „En dan is je akte van beschuldiging, ,,De man die deze tot dusverre bijeen is gegrondvest op economische vrijbui- compleet?" heeft gehouden, is Ongagna". terij en politieke lapmiddeltjes! Hun „Geheel compleet. Dan zullen de grote „Daar ben ik het nieit mee eens", zei helden zijn zeerovers en vrijbuiters. Hun bonzen en de kleine manne/tjes terecht-1 Ashley, met kortaffe overtuiging. heiligen zijn zonderlingen en anarchis- staan voor de rechtbank van de publieke Harlequin nam het heel kalm op. Het ten. Ze preken de moraal in het parie opinie. De fotokopieën leveren het es- leek of hij zijn uiterste best deed een ment en beramen hun oorlogen in de sentiële en doorslaggevende bewijs vanopenlijke breuk te vermijden. conservatieve club. Ze schimpen op een van de grootste financieel-politieke i „Laten we zeggen dat, naar de mening Wallstreet en het Amerikaanse expan- scliandalen van de twintigste eeuw, uit-i van sommigen naar de mening van|sionisme en hun zakenlieden zijn_ weg. Hij proefde wederom de zoete lentie de hertog van Orgagna". smaak der zege. Zijn grote reportage was nog groter dan nij had durven dro men. De Britse duiventil in AVhitehal was opgeschrikt. Morgen zouden ze in paniek naar de koppen in de kranten staren. Alle twijfel en onzekerheid vie len van hem af. 1-Iij ging op zijn gemak zitten om uitvoerig van de komedie te de eenheid vormt. Hij heeft eonnec-lze een fout hebben gemaakt, beroepen „Jammer", zei~George Harlequin, met j ties met link en met rechts. Hij is een [ze zich op de wet-van-ouwe-jongens-on- geaffecteerde afkeer. vaardig onderhandelaar. Hij bezit eender-mekaar en de banken der Britse; r.Heel, heel jammer! Wanneer dacht je j bepaalde zwier die het bij het publiek broederschap. Om hemelswil Harle-1 het verhaal te publiceren?" goed doet. Verwijder hem van het toneel quin!" „Ik veronderstel dat het overmorgen inen je blijft zitten met middelmatighe- j Harlequin werd door deze uitbarsting de kranten zal staan. Prachtig op tijd.Iden. Begrijp je?" niet in het minst beroerd. Hij zei zacht- De Italiaanse verkiezingen zijn al over Ashly viel plotseling woedend uit: zinnig: tien dagen". |„Ja, ik begrijp het verduiveld goed. I (Wordt vervolgd) I AAGTEKERX 7 te Marseille ACILA 60 m w Corrientes n. Curasao ACMAEA 6 25 m o Sardinië n. Tunis ACTEON 6 800 m zw Bom bay n. Suez ALKMAAR 6 210 m w Sa- bang n. Tabangoa BARENDRECHT 6 400 m wzw Bombay n. Geelong BAAVEAN 6 v, Houston n. Charleston BILLITON 6 240 m z Midway eil. n. Acapulco CALTEX ARNHEM 7 v. Port Said n. Bahrein CALTEX EINDHOVEN 7 te Kaapstad CALTEX PERNIS 6 80 m o Billiton n. Balikpapan CALTEX UTRECHT 11 te Balikpapan verw. DAHOMEYKUST 7 »e Freetown DELFT 5 400 m w Jamaica n. Santo Domingo DIEMERDIJK 5 340 m zw. Azoren n. Antwerpen DOEL WIJK 6 te Mena GIESSENKERK 7 V. Adelaide n. Melbourne GREBBEDIJK 3 330 m zzo Halifax n. Le Havre ISIS 5 270 m w Finisterre n. Singapore KATELYSIA 6 V n. Hongkong KOSSMATELLA f. 90 m nw Muscat n. Abadan KYLIX 6 370 m w Sabang n. Buleon LAARDERKERK 6 50 m nw Malta n. Bremen LIBERIAKUST 6 60 m zw Kaapstad n. Kaapstad MAASLLOYD 5 3?0 m nw Recife n. Kaapstad XAESS LION pass. 6 Khoralamayen v. Basrah n. La Plata NESTOR 6 te Hamburg NIJKERK 6 120 m nw Port Said n. Port Said ORANJE NASSAU 6 pas?. Barbados n. Port of Spain PHILINE 6 460 m wnw PRINS WILLEM V 5 575 m w Gtassow n. Montreal PURMEREND 6 v. Curacao n. Threerivers ROEBIAH 5 1150 m zw Azoren n. Bremen ROGGEVEEN 5 60 m ZZW Quemov n. Shanghai SCHIEKERK 6 te Manilla SCHTELLOYD 6 "00 m zzw Colombo n. Aden SEPIA 6 60 m o Rass al Hadd n. Catania SLIEDRECHT 5 300 ra ono Balboa n. Cristobal STAD ALKMAAR 6 135 m zw. Ouessant n. Catania STAD DELFT 6 v. Amazone rivier n. Rotterdam STAD KAMPEN 6 t.a. Weser n. Brake STEENKERK 6 520 m wnw Fremantle n. Fremantle STRAAT COOK 6 te Port Swetïenham STRAAT SINGAPORE v. Adelaide n. Fremantle STRAAT SOENDA 6 te Yokohama STREEFKERK 6 V. Newcastle NSW n. Port Kemb'.e SUMATRA SlOOmo TÓWA 6 V. Philadelphia n. Glasgow VAN DER HAGEN 6 te Betra VAN WAERWUCK 6 600 m zw Colombo n Port Swettenhnm WONCG-R' 6 5 v Welling ton n. Balboa WONOSOBO 6 v. New Plymouth n. Napier ZWIJNDRECHT 5 240 m o St. Rock n Rio de Janeiro HOOG EN LAAG WATER nap uur meter 7.10 1.71 7.42 1.87 8.26 1.39 8.15 2.05 8.54 1.63 19.54 1.52 20.19 1.68 20.58 1.18 20.53 1.86 21.29 1.42 13.36 14.02 14,19 14.31 14.36 1.55 1.60 1.36

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1965 | | pagina 17