IRAAKSE STUDENTEN HIELDEN AMBASSADE IN LONDEN BEZET „Weg met Aref en Nasser" H.OJS. T jokr oaminoto los van Noorderpier Buschauffeurs stellen eisen aan vakbonden Akkers en wegen blank in Noordoost-Nederland Ook landbouwschap dringt aan op 95-5 verdeling Tussen vrees en vrijheid NA LUNCH MET BELEGDE BROODJES BOZE TELEGRAMMEN NAAR BAGDAD RUSSISCHE DIPLOMATEN IN KONGO AANGEHOUDEN Moeilijke berging bij „De Hoek" Kabitein ontsloeg direct escorte van sleepboten Loonsverhoging in de landbouw Dijken worden met zandzakken versterkt Gelderland D Groningen Rajakowitsj was bijna vrij geweest Afspiegeling van verhouding tussen rijk en streek 206e jaargang - no. 274 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zieke diplomaat „JEe gaan maar" V.S. TREKKEN ZICH UIT CAMBODJA TERUG ANTWOORD VERLANGD VOO RVRIJDAGMIDDAG 12 UUR Vóór 1 december uitkering ineens van 100 gulden Zwaar gevecht Escorte Door grote regenval Eerste IJ-tunnel- element uit dok IN BRIEF AAN LEDEN VAN TWEEDE KAMER Afspiegeling Garantieregeling Spoorlijn via Schiphol duurder dan Schiphol zelf PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SrlïSÏÏ!io Sn nïïl' ïc n oer en w- de PaSter- Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Q Abonnementsprijs 67 cent per week, ƒ8,70 per kw.; franco per post 8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: waistraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: Arsenaalstraat 2, tel. 2yii, ^ïeriKzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094Adv. pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Donderdag 21 nov. 1963 De Kongolese veiligheidspolitie heeft twee Russische diplomaten krachtdadig gearresteerd, toen zij uit Brazzaville, de hoofdstad van het vroegere Frans Kon go, met de veerboot over de rivier de Kongo naar Leopoldstad waren terug gekeerd. Volgens ooggetuigen werd de arrestatie verricht toen de twee Russen, de am bassaderaad Boris Noronin en de pers attaché Joeri Miakotnitsj, beiden ver bonden aan de Russische ambassade in Leopoldstad, weigerden hun aktentassen te laten controleren. Rusland heeft ge protesteerd. Een grote groep schreeuwende studenten heeft gisteren de Iraak- se ambassade in Londen gedu rende meer dan zes uur bezet gehouden. Onder het roepen van kreten als ,,weg met Aref" en „weg met Nasser" bestormden de studen ten het ambassadegebouw en hielden het bezet met enkele ambassadefunctionarissen die zich eveneens uitspraken tegen het nieuwe regime in Bagdad dat aangevoerd wordt door president Abdoel Salem Aref. Nadat zij telegrammen hadden verstuurd waarin zij eisten dat de leiders van de staatsgreep die maandag de macht in Bagdad in handen namen, zouden worden be recht, trokken zij vreedzaam uit het gebouw. Van 13.00 tot 19.15 uur hadden zij de ambassade bezet. De studenten, ongeveer 300 in getal, stelden hun telegrammen op onder het nuttigen van belegde broodjes. Toen zij vertrokken dreigden zij terug te komen wanneer hun eisen niet zouden worden ingewilligd. Deze eisen luiden: berechting van alle „misdadigers" die aan de staatsgreep van maandag hebben deelgenomen; opheffing van de „misdadige maat regelen" tegen de semi-militaire na tionale garde van de Baathpartij; vrijlating van alle politieke gevange nen; terugkeer van de leden van het re gionale commando van de Baath partij opdat zij hun taak kunnen her vatten. Voordat de studenten het gebouw verlieten bracht een deputatie van vier man een bezoek aan de Iraakse ambassadeur, Abdel Rahman Albaz- zaz, die hen, gestoken in een groen zijden pyjama onder een goudkleu rige zijden beddesprei, ontving. Hij zei dat hij ziek was. Een der studenten zei dat de ambas sadeur voor noch tegen hen scheen te zijn en „slechts tracht zijn eigen nek te redden". Een andere student meende dat hij de zaak der studenten was toegedaan. De studenten, die oorspronkelijk van plan waren geweest in het gebouw te blijven totdat Bagdad hun telegrammen zou hebben beantwoord, zeiden gister avond: „Wij gaan nu weg omdat wij 99 procent van onze doelstellingen hebben bereikt en het geen zin heeft hier te blijven en te wachten op een antwoord op de telegrammen die wij naar Bagdad hebben gezonden". Amerika treft voorbereidingen om te voldoen aan het verzoek van Cambodja om beëindiging van de economische en militaire hulp van Amerika. Naar func tionarissen van het ministerie van bui tenlandse zaken in Washington meedeel den werd de uitvoering van nieuwe ver plichtingen in het kader van het hulp programma twee dagen geleden al stop gezet en is een voorlopig plan uitge werkt voor de terugtrekking van de honderd man van de economische mis sie in Cambodja en van de 60 leden van de militaire missie. Vrij onverwacht zijn sleepboten er om tien over acht gisteravond in geslaagd de Indonesische vracht vaarder H.O.S. Tjokroaminoto los te krijgen van het Noorderhoofd te Hoek van Holland, waarop het schip gistermorgen was vastgelo pen. Het schip gaat voor reparatie naar de werf van Verolme. (Van onze Haagse redactie.) De hoofdafdeling sociale zaken van het Landbouwschap "heeft zich nader bera den o-er een loonsverhoging op 1 janu ari 1964. Dit beraad heeft tot resultaat gehad het besluit om de contractspar tijen in de landbouw te adviseren tot een tussentijdse verhoging van de basis uurlonen met 11 cent. De vaste in geld uitgedrukte toeslagen en de tarieven zullen thans niet worden verhoogd. De goedkeuring voor deze loonsverhoging zal op de kortst moge lijke termijn bij de Stichting van de Arbeid worden gevraagd. Voorts be sloot de hoofdafdeling te streven naar een nieuwe c.a.o. per 1 april 1964 voor dertien maanden. Voorzitter Biewenga heeft dit besluit medegedeeld in de gis teren gehouden vergadering van het Landbouwschap. De gezamenliijke chauffeurscom missies van de streekvervoersbe- drijven hebben in een brief aan de vier erkende vakbonden van ver- voerspersoneel de eis gesteld, dat deze vakbonden in hun overleg met de werkgevers vóór 1 december een uitkering ineens van honderd gulden netto realiseren. Daarnaast wensen de commissies, dat ook de twee „gestaakte" dagen worden uitbetaald en wel tegen een bedrag van 35.netto. De gezamenlijke commissies verlangen dat de vakbonden op dit schrijven voor vrijdag 22 november, 's middags twaalf uur antwoorden. Ten einde te voorkomen, aldus de com missies, dat de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Tansportondernemingen (K.N.V.T.O.) weer meedeelt dat men niet op de hoogte is van de eisen en de verlangens van de chauffeurs, is een af schrift van deze brief aan de directies van 35 busondernemingen gezonden. De stremming van het scheepvaartver keer op de Nieuwe Waterweg werd om half negen door de rijkshavenmeester opgeheven. In de laatste bergingsfase lag de „H.O. S. Tjokroaminoto" vrijwel in het ver lengde van de Noorderpier, met de neus geboeid en het achterschip richting zee. Dat was het resultaat van de eerste bergingspoging, toen een vloot van elf sleepboten meer dan 10.000 pk. op de trossen had. De vrachtvaarder maakte een slag van 160 graden, leek los te ko men en bij de bergers groeide de hoop dat hun gradioos karwei zou slagen. Maar op dat moment knapten de vier trossen. De „H.O.S. Tjokroaminoto" lag nog even vast aan het Noorderhoofd alleen in een andere, iets gunstiger po sitie. Het werd daarna voor de bergers een vechten tegen de tijd, omdat elk kwartier het water verder terugviel. Kort voor half negen ten slotte had men succes, juist op het moment dat de deskundigen er nauwelijks meer in geloofden. Tijdens de berging was ieder scheep vaartverkeer op de Nieuwe Water weg gestremd. Allen, die met intense spanning de ge beurtenissen hadden gevolgd, "spraken met verbijstering en bewondering over Zo zat het Indonesische vrachtschip H.O.S. Tjokro aminoto vast op het Noorder hoofd van Hoek van Holland. (Luchtfoto A.N.P.) kapitein Komanskilan, die het na alle emoties kort na het vlot trekken aan durfde de hem escorterende sleepboten weg te sturen. Ter hoogte van de Berg- haven ontsloeg hij de slepers van hun assistentie en liet hij zijn veelbesproken schip op eigen kracht naar de Botlek varen. De berging werd voltooid door de sleep boten Schelde, Tyne en Stroombank, die de vrachtvaarder ook binnen de pieren brachten. Voor eventuele hulp escorteer de de Witte Zee. In de buurt van Denekamp is de Dinkel tengevolge van de zware regenval buiten haar oevers getre den. De katholieke kleuterschool in Beuningen bij Denekamp is ge heel door water omgeven en onbe reikbaar. De Mekkelhorsterstraat is door het water bij de Beuninger- brug afgesneden. De zwakke plaat sen in de dijken worden met zand zakken versterkt. In de omgeving van Brummen en Voorst met uizondering van het ruilverkave- lingsgebied Cortenoever waar de nieuw aangelegde hoofdwatergangen voldoende inhoud hebben om het water te verwer ken, zijn enkele beken buiten hun oevers getreden. Ook in de omgeving van Kla- renbeek, zo deelt de technische dienst Heel behoedzaam is het eerste van de negen elementen voor de lJtunnel gisterochtend uit het bouwdok in Amsterdam-Noord gesleept. Centimeter na centime ter gleed het 17.000 ton wegende gevaarte door de nauwe door gang, die aan beide zijden een speling van slechts een meter liet. Bij deze operatie werd gebruik ge maakt van een ingewikkeld stel sel van kabels en katrollen, door middel waarvan het element in de juiste koers werd gehouden. De nog vrij krachtige wind en de normaal doorgang vindende scheepvaart bleken nauwelijks van invloed op de manoeuvres te zijn. Om 11.30 uur had het eerste tun nelelement het bouwdok verlaten. Toen begon het tweede deel van de operatie: het slepen van het 90 meter lange, 25 meter brede en 8 meter hoge (er stak echter slechts 50 cm boven de waterspie gel uit) „drijvend voetbalveld" naar de twee en halve km verder gelegen houthaven, waar het ge durende een jaar wordt opgesla gen. De oversteek dwars over het IJ verliep zo voorspoedig, dat men tot tweemaal toe enkele minuten moest stoppen om niet te vroeg in de Houthaven aan te komen. Daar moest namelijk de derde pontverbinding tijdelijk worden stilgelegd. Ruim drie uur eerder dan verwacht was hadden vier sterke slepers het tunnelelement op de plaats tussen vier boeien, waar het voorlopig wordt opge slagen. Foto: het eerste IJtunnelelement tijdens de tocht door het IJ. van het polderdistrict Brummen-Voorts mede, staan landerijen blank. De plaatsen Rekken en Eibergen in oostelijk Gelderland vlak bij de Duit se grens lopen gevaar overstroomd te worden, zo heeft een woordvoerder van het waterschap „De Berkel" gis termiddag verklaard. Hij zei dat nu reeds honderden hectaren land in de buurt van deze twee plaatsen langs de Slinge onder water gelopen zijn. De rijksweg Ruurlo-Groenlo wordt ernstig bedreigd en zal voor alle ver keer afgesloten moeten worden als het water nog verder stijgt, aldus deze zegs man. e titel van deze kolom is ditmaal ont leend aan een boek van Jan Romein, een titel waarin de actuele spanning van onze tijd kernachtig is weergege ven: tussen vrees en vrijheid. Wij dach ten er aan, toen we dezer dagen lazen over de resultaten van een opiniepeiling met betrekking tot de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Van de ondervraag den was 57 pet. er van overtuigd, dat de B.V.D. gesprekken afluistert en 41 pet. dat deze dienst brieven opent. Maar nu het vreemde: van hen had 35 pet. géén bezwaar tegen deze inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Dat zijn naar het ons voorkomt nogal ontmoedi gende cijfers, vooral het laatste percen tage. Hoe is dat te verklaren? Bevinden de bij deze enquête ondervraagden zich ergens in het niemandsland tussen vrees en vrijheid? Een kleine 2000 hectare land achter Bel- lingwolde, rondom Wedde, ten zuiden van Onstwedde, rondom Vlagtwedde en achter Vrieschelo staat onder water, zo heeft een zegsman van het waterschap „VVesterwolde" gistermiddag verklaard. Hij zei dat driekwart van het onderge lopen land uit grasland bestaat. De rest is bouwgrond. Naar het A.N.P. uit welingelichte krin gen verneemt is de beruchte jodenver- volger Erich Rajakowitsj, die in april dank zij de speurders activiteiten van dr. S. Wiesenthal kon worden aange houden, drie weken geleden door de Oostenrijkse justitie wegens gebrek aan belastend materiaal bijna uit zijn voor lopige hechtenis ontslagen. Een snelle expeditie van nieuw belas tend materiaal, voornamelijk afkomstig uit het Rijksinstituut voor Oorlogsdo cumentatie in Amsterdam en ook ver klaringen van getuigen, heeft deze vrij lating op het laatste ogenblik kunnen voorkomen. De Weense officier van jus titie dr. J. Kovacs meent nu over zo veel materiaal te beschikken dat de be rechting kan worden voorbereid. Hij hoopt dat Rajakowitsj in het voorjaar voor zijn Oostenrijkse rechters zal kun- nen verschijnen. Naar verluidt volgen de Weense offi cier van justitie dr. Kovacs en dr. Wie- singer van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken, die o.m. is be last met de opsporing van oorlogsmis dadigers, met grote belangstelling de werkzaamheden van een duikerploeg in het Toplitzmeer. Men houdt ernstig rekening met de mo gelijkheid dat de nazi's het meer hebben gebruikt als bergplaats voor hun docu mentatiemateriaal betreffende de joden vervolging. 9 De Chinese volksrepubliek heeft 17 agen ten die in de kustprovincies Foekien. Tsjekiang en Kiangoe waren geland om „voor de V.S. en Tsjiang Kai-Sjek te spioneren", vrijgelaten omdat zij zich direct bij de Chinese autoriteiten hadden gemeld, zo meldt het persbureau „Nieuw China". De mannen zouden een „passende werkkring" krijgen en als zij familie op Formosa hadden, zouden zij daarheen mogen gaan. e resultaten van het onderzoek tonen hoe dan ook aan, dat een vrij grote groep Nederlanders er vrede mee heeft dat de B.V.D. telefoongesprekken zou afluisteren en brieven zou censureren. Een bewuste keuze? Wij geloven dat deze groep aldus reageert, omdat het probleem hen in wezen niet raakt. Zij voelen zich niet bedreigd in de aantas ting van de persoonlijke vrijheid, immers zij zo redeneren de leden dezer groep brengen de veiligheid van de staat niet in gevaar. De hele B.V.D. gaat hen derhalve niet aan. Voor deze 35 pet. vor men de B.V.D. en links-extremisten eik aars onvermijdelijke tegenhangers en het euvel van de laatsten wordt gecorri geerd door het noodzakelijke kwaad van de eerste. Met deze twee uitersten heeft de middengroep niets te maken, hoog stens wordt de opmerking gemaakt dat allen, die het met de B.V.D. aan de stok krijgen, het aan zichzelf hebben te wij ten: eigen schuldMen beschouwt dus deze veiligheidsdienst als een onvermij delijk verschijnsel, waarmee men zelf geen bemoeienis evenmin last. heeft, maar waarvan Democratische individualisten zullen deze levenshouding als weinig prin cipieel van de hand wijzen. En men moet toegeven: zij is bedenkelijk en in zeker opzicht zelfs gevaarlijk. Wanneer men niet eerder reageert dan op het moment, waarop de eigen persoonlijke vrijheid in het geding komt, is het vaak te laat. Door het niet bewust kiezen vóór de vrijheid haalt men de vrees on gemerkt binnen. Daarom is het zo goed dat de B.V.D. aan strikte grenzen wordt gebonden, grenzen die eigenlijk in de wet verankerd zouden moeten zijn, ten einde elke willekeur uit te sluiten. Te recht heeft de Kamer de afgelopen we ken de „afluisterkwestie" hoog opgeno men. De volksvertegenwoordiging kan zich immers niet scharen in de rijen der genen, die weigeren bewust te kiezen: voor het parlement bestaat er in dit op zicht geen niemandsland. Als iedereen in Nederland (en dus ook de Kamer) over het afluisteren van de telefoon zou denken als de 35 pet. uit de opiniepei ling, dan zou het met de democratie in Nederland maar slecht gesteld zijn. De deur zou openstaan voor verdere mis bruiken. Er is in de laatste tijd veel kritiek op het parlement, maar in het onderhavige geval is kritiek er naast: de volksvertegenwoordiging heeft zich van een betere kant doen" kennen dan de 35 pet. Men mag enig vertrouwen koesteren, dat de B.V.D.-commissie uit de Kamer scherp zal waken voor het uitglijden van een weinig sympathieke dienst. DE KOSTEN van de Deltawerken moeten in de Bijdragenwet Delta werken voor rijk en streek ver deeld worden volgens de percen tage 95-5. In deze percentages vindt de verhouding nationaal be lang en streekbelang 'n aanvaard bare afspiegeling. Dit is de mening van het landbouwschap, dat woens dag heeft besloten een brief te zen den aan de leden van de Tweede Kamer betreffende dit ontwerp Bijdragenwet Deltawerken. In deze breif constateert het landbouwschap, dat de regeling van de Bijdragenwet niet alle kosten van waterkering betref fen en het is er van overtuigd, dat de waterkering niet los ge zien kan worden van de andere waterschapstaken, zoals water beheersing, wegen en waterzui vering. Met klem dringt het landbouwschap er op aan, dat het totaal der lasten voort vloeiend uit het gehele terrein van werkzaamheid der water schappen voortdurend onder de aandacht blijft en dat op korte termijn wordt nagegaan of niet een regeling ware te treffen, waarbij het rijk uit de algemene middelen een bijdrage verleent in de kosten der waterschappen. Het landbouwschap herinnert er aan, dat reeds eerder werd getracht in een formule uit te drukken welk deel van de kosten der Deltawerken ten laste van de waterschappen zou mogen worden gebracht. Het landbouwschap is echter van mening, dat voor alles uitgemaakt moet worden wat de waterschappen ver plicht zijn te dragen. De vraag hoe de kostenverdeling tus sen rijk en waterschappen moet zijn kan eerst worden beantwoord als be grip verkregen is omtrent de ver houding van het belang, hetwelk het gehele land heeft bij een goede zee kering het zogenaamde nationale belang en het belang, dat meer als een streekbelang kan worden aangeduid. Hoewel het landbouwschap zeer ver kan meevoelen met de redenering, dat de kosten der Deltawerken ten volle door het rijk moeten worden gedragen, meent het toch, dat de „streek" het gebied dat door een goede zeekering tegen over stroming gevrijwaard wordt inder- artikel genoemde werken geen Del tawerken zijn, zodat het belangheb- daad een bijzonder belang heeft bij een afdoende beveiliging. Het landbouwschap komt dan ook tot de overtuiging dat de verhouding nationaal belang en streekbelang een aanvaard bare afspiegeling vindt in de percen tages 95-5. Het wil dan ook ten stellig ste aandringen op een lastenverdeling in dien zin. Nabuurlanden waarderen het nationale belang in dezelfde orde van grootte. Aan de in het wetsontwerp ge noemde verdeling 75-25, die vooral als een verbeterde 60-40 verdeling moet worden gezien, ligt een principieel foute benaderingswijze ten grondslag. Met betrekking tot de draagkracht brengt het landbouwschap naar voren, dat de gedachte aan een algemene Bij dragenwet verlaten is en plaats heeft gemaakt, zoals uit het ontwerp-bijdra- genwet blijkt, voor een ingebouwde ga rantieregeling". De thans voorgestelde regeling houdt in, dat een belangheb bend gebied bijdraagt in de kosten van uitvoering van Deltawerken, van ver sterking van zwakke plaatsen en van aanpassingswerken, voorzover deze kos ten niet ten laste komen van het rijk. Het landbouwschap pleit er voor niet alleen de kosten van uitvoering der wer ken subsidiabel te stellen maar ook de gekapitaliseerde geschatte toekomstige onderhoudskosten. Voorts wijst het landbouwschap op de consequentie zijn, dat in de art. 7 van de Deltawet, hetwelk be- ervan wel een belanghebbend De aanlegkosten van een deels ondei - grondse spoorlijn van Amsterdam via Schiphol naar Den Haag worden ge raamd op 370 miljoen gulden. Dit heeft mr. J. C. If. A. van Stapele, een der bende gebied niet zal bijdragen in de twee directeuren van de N.V. Lucht- kosten ervan, althans niet krachtens haven Schiphol, gistermiddag op een een wetsartikel. lunchbijeenkomst van de Nederlandsehe j Maatschappij voor Nijverheid en Handel I f77177)P1*Q/7PP in hotel Krasnapolskv te Amsterdam medegedeeld. Op grond van het prijs- Het artikel verschaft achteraf een wet- niveau van enkele jaren geleden kost de uitbreiding van Schiphols banenstel sel en de aanleg van het nieuwe ver- keersarea il in totaal 250 miljoen gulden. De spoorlijn is dus aanzienlijk duurder dan liet nieuwe Schiphol zelf. telijke grondslag voor een deel van de regeling welke met betrekking tot de Lauwerszeedijk werd getroffen. Deze dijk werd aanvankelijk beschreven als een Deltawerk van art. 1, sub. 1 (Delta- dam), nadien echter als een Deltawerk en later gepreciseerd als Deltawerk van Overigens is over de spoorlijn nog geen art. 1, sub. II (dijkversterking) en ten 1 gevallen. De lijn zal op slotte uitgevoerd omdat er geen be- Schiphol onder de grond moeten verdwij- c i non on ooonolo nn MM A heerder aan te wijzen viel als met- Deltawerk krachtens de wet op het ondernemen van droogmakerijen en in nen en evenals rijksweg nr. 4 tussen Amsterdam en Den Haag onder een der startbanen door moeten voeren. „Wij dijkingen van 1904. Door deze laatsteF'J11 r6®ds. m'-t de aanleg van deze start- - - - - baan bezig en wij hopen althans voor lopige tunnelvoorzieningen ten behoeve van de spoorlijn aan te brengen, anders wijziging werd de mogelijkheid geopend om voor bijkomende voordelen op het gebied van de waterbeheersing te laten w- betalen hetgeen niet gekund had als de zol'den we wellicht later de startbaan Lauwerszeedijk een Deltawerk was ge- rioetcn oohreken en dus lange tijd bui- weest. Het landbouwschap ten gebruik moeten stellen. Dat is on- vraagt zich af of ni og e 1 ij kHet wordt dus een van beide: het wel juist is, dat voor een niet-Delta-we krijgen spoedig de 8 miljoen gul- rinn A.. ..rtl werk een financiële regeling getroffen wordt in een wet, die slechts een rege- den, nodig voor de eerste voorzieningen, of we leggen de baan gewoon aan en ling mag vaststellen van de bijdragen j'1" Jjan er later geen trein meer onder- bedoeld in art. 5 van de Deltawet. Tenzij <:'°°r een dergelijk werk achteraf tot Delta werk wordt verklaard. Dan zal daarvan kosten Tsjecho-Slowakije heelt opnieuw het paalt, dat indien de vereiste veiligheid wordt bereikt door de uitvoering van werken door een ander dan de be heerder, deze laatste in de kosten daarvan moet bijdragen. Het land bouwschap wjjst er op dat de in dit gebied -urnstelsel voor toeristen verzacht. Na de bijdraagt en dat voor de gomende voor- weekeindvisa die men aan de grens met Oos- delen geen betaling kan worden gevor-'enrijk kon krijgen, is nu de mogelijkheid derd. Het praktisch nut pleit niet voor i geopend om ook midden in de week voor en- handhaving van dit artikel en het land- 1 kele dagen naar Tsjecho-Slowakije te gaan. bouwschap zou dan ook op schrapping Behalve voor Oostenrijkers en anderen geldt willen aandringen. dit ook voor Westduitsers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1