In „begrotingsvat" Vrouwenpolder niets te ontdekken voor Gapinge Sennocol Begrotingstekort V.V.V. Vlissingen: 5.000 maakt sluitende begroting 1964 MARKTBERICHTEN WALCHEREN Aagtekerke akkoord met begroting 1964 KAMERMUZIEK EN KOORZANG OP UITVOERING „U.D.I." VISSERSVERENIGING YERSEKE VIERDE 65-JARIG BESTAAN Belastmg voor woonforensen NU VOOR 48,50 AGENDA Leden gaven bestuur weer moed voor '64 RIOLERINGSKWESTIE ACUUT Speelweide Rotterdamsche Bank opent kantoor Souburg Forensenbelasting Kustverdediging Renaultshow modellen 1964 wèg... verstopping Vuurwerk op najaarsvergadering „Hocus Pocus"-avond voor Scheldepersoneel de gouden Nagel ZaamsIag-RX.S. IV 10-1 Lew, Boys-R.C.S. 2-3 Discussie Activiteiten Proefvaart nieuwe kotter in Ouddorp In „De Zwaan' te Souburg Interessante programmakeuze van nieuwe dirigent Ph. Fey Vele activiteiten in vroeger jaren E.M.M. zevenhandbalt in Vlissingen tegen C.O.A.K.-team Feestavond E.M.M. Man brak bij val been en elleboog Runderen braken door afrastering weiland DINSDAG 12 NOVEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Tijdens de behandeling van de be groting voor 1964 door de Vrou- wenpolderse gemeenteraad gis teren onder voorzitterschap van burgemeester A. de Kam heeft het raadslid W. Louwerse (a.r.) met enige teleurstelling opgemerkt dat er niets voor Gapinge in het „begrotingsvat" te ontdekken viel. De heer Louwerse doelde onder meer op de riolering, waarvoor b en w. evenmin als voor enig ander kapitaalwerk iets uit getrokken hebben teneinde de goedkeuring op de begroting te be vorderen. „Dit is een belofte, die al jaren loopt, terwijl deze kwestie nu toch wel acuut wordt", betoog de de a.r.-vertegenwoordiger, die zei mede met het oog op de toe komstige herindeling het op prijs te zullen stellen wanneer b. en w. ernstig willen overwegen wat voor Gapinge te doen. De heer Louwerse was voorts van me ning, dat ook op het Veerse-Meerfront mogelijkheden voor Gapinge aanwezig zijn en in dit verband bepleitte hij een uitbreidingsplan. De heer Louwerse kreeg in zijn pleidooi steun van de heer M. v. d. Broeke (g.p.v.). „We moeten echt wel aandacht aan Gapinge schen ken", aldus dit raadslid. Burgemeester Be Kam betoogde, dat b. en w. er even hard als de raads leden aan denken en werken om de Gapingse riolering voor elkaar te krijgen. Hij verklaarde, dat hierover thans overleg gepleegd wordt met de Polder Walcheren en dat deze kwes tie in het technische vlak bekeken wordt. Ten aanzien van een even tueel uitbreidingsplan voor Gapinge liggen de zaken volgens de burge meester anders. Uit het dorp berei ken b. en w. geen aanvragen voor woningbouw, zodat het voor het col lege riskant is een dergelijk plan te maken en dan maar af te wachten tot er iemand komt. De burgemees ter zegde echter gaarne toe de Ga pingse moeilijkheden in b. en w. te willen bespreken. Eerder in zijn algemene beschouwingen had de heer Louwerse er zijn vreugde over uitgesproken, dat b. en v. thans Maandag heeft de Rotterdamsche Bank N.V. te Souburg een correspondentschap geopend, dat zal ressorteren onder het kantoor Vlissingen. De Bank heeft van ed gemeente Sou burg het pand Oranjeplein la, een voor malig pakhuis, gehuurd en laten ver bouwen tot een modern en licht kantoor. Hoewel dit pand voorkomt in het uit breidingsplan, meent de directeur van het kantoor Vlissingen, de heer D. C. A. Lugt, dat zijn correspondentschap hier de eerste jaren toch wel gevestigd zal kunnen blijven. Tot beheerder van het correspondent schap Souburg is benoemd de heer J. C. Nrjssen, bijzonder procuratiehouder van het kantoor Vlissingen. Op de openingsdag kwamen veleen de directeur en de beheerder hun geluk wensen aanbieden. Burgemeester B. H. G. ter Haar Romeny en wethouder F. Leenhouts feliciteerden namens het ge meentebestuur. Als veretgenwoordigers van het district West-Brabant en Zee land van de Rotterdamsche Bank N.V. waren aanwezig de directeuren drs. C. G. L. M. van Spaendonck en mr. H. Vermeulen. Het nieuwe kantoor is voor bankzaken dagelijks geopend van 9 uur tot 13.30 uur. (Advertentie) vfFimnrmm/mm/m/m/m/rm I 6 mm elektrische boormachine I na 3 jaar weer een sluitende begroting hebben kunnen aanbieden. De wijze waarop dat gebeurt is, onder andere door een nieuwe woonforensenbelasting, vond het raadslid echter niet zo ge slaagd. De heer Van den Broeke bepleit te in zijn opmerkingen nog de inrichting van een speelweide, waaraan in Vrou wenpolder een groot gebrek is. Een der gelijke weide komt volgens burgemees ter De Kam echter nu op de tweede plaats. „We kunnen moeilijk nieuwe za ken aanbieden en daardoor een begro tingstekort creëren", aldus de heer De Kam. Uit de toelichting bij de begroting viel op te maken, dat zij sluitend gemaakt kon worden dank zij ver schillende verhoogde ramingen van de inkomsten, o.a. een verhoging van de algemene uitkering uit het ge meentefonds, die echter de stijgingen van de salarisposten moet dekken. Mede op aandringen van G.S. hebben b. en w. tot versterking van de financiële middelen een voorstel gedaan om een woonforensenbelasting in te voeren. De opbrengst hebben zij geraamd op 5000. De raad ging met dit voorstel akkoord. In hun toelichting betoogden b. en w. het heffen van een belasting van hen, die genieten van de recreatiemogelijk heden, billijk te achten, hoewel zij be twijfelden of een woonforensenbelasting wel de meest juiste en billijke is. Ge zien de op het moment bestaande moge lijkheden moet er volgens het college echter geroeid worden met de riemen die voorhanden zijn. Hoewel geen kapitaalwerken geraamd zijn heeft het college van b. en w. wel rekening gehouden met mogelijke uitga ven voor: voorschotten voor de wo- ningwetbouw, een verdere verbetering van de Fort den Haakweg en aanslui ting aan de door het wegschap Walche ren te leggen nieuwe weg, de realise ring van het uitbreidingsplan en het sa neringsplan, en de kosten van verbou wing en inrichting van de school te Vrouwenpolder, alsmede de kosten voor bouw en inrichting van een kleuter school. Na de artikelsgewijze behandeling waarbij de raadsleden blijk gaven het cijfermateriaal goed bestudeerd te hebben, ging men met deze be groting akkoord. De gewone dienst sluit aan inkomsten en uitgaven met een totaal van 386.623 met een post onvoorzien van rond 2390, terwijl het nadelig saldo van de ka- pitaaldienst 290.978 geraamd is. Bij de „mededelingen" ging burgemees ter De Kam nog nader in op de afkal ving van de Veerse-Meerkust. Onder leiding van het gemeentebestuur is thans een commissie van deskundigen benoemd, die dit gevaar zo spoedig mo gelijk zal onderzoeken. Met name het vraagstuk van de financiën ligt niet bepaald eenvoudig, zo betoogde de heer De Kam. Op een vraag van de heer Van den Broeke zei de burgemeester te ver onderstellen, dat de investeringsinkrim ping geen betrekking heeft op de ver betering van dit kustdeel, echter wél op de verbetering van de zandplaat-taluds in het Veerse Meer, waarvoor eerder een half miljoen is uitgetrokken. Ook werd meegedeeld, dat de padvinde rij gevraagd heeft een kampeercentrum te mogen inrichten in het voormalig bouwdok aan het Veerse Meer, nu de Middelburgse Jeugdraad de voorkeur heeft gegeven aan een terrein tussen Veere en Arnemuiden. Van onze adverteerders In het „Concertgebouw" te Vlissingen houdt het automobielbedrijf „De Toe komst" N.V. tot en met woensdag een show van Renaultautomobielen. Het ge hele produktieprogTamma voor 1964 van Renault is aanwezig: vanaf de economi sche R 4, de sportieve Caravelle tot aan de luxueuze Rambler Renault, in totaal een tiental wagens in vijf verschillende modellen. Tot de meest opvallende tech nische verbeteringen behoort de uitrus ting van de Renault Dauphine met schijfremmen. De Dauphine is hiermee de eerste wagen beneden de 5000 die met dit soort remmen in standaarduit voering wordt geleverd- Een tweede Re- naultexclusiviteit is de met drukknoppen bediende, automatische versnellingsbak, die tegen een kleine meerprijs op diverse modellen verkrijgbaar is. Behalve de mogelijkheid een „blik onder de motorkap" te werpen kan de tech nisch geïnteresseerde automobilist op deze Renaultshow zijn hart ophalen bij de vertoning van een aantal films over het fabricageproces e.d. De show is da gelijks van 10 tot 22 uur geopend. Advertentie Ook goed voor bejaarden en in hardnekkige gevallen dragees herstellen uw natuurlijke stofwisseling VLISSINGEN Zaterdagavond heeft „Het Vlissings Schouwspel" voor de personeelsvereni ging van de N.V. Koninklijke Maat schappij „De Schelde" in het Schelde- kwartier te Vlissingen een opvoering gegeven van het toneelstuk „Hocus Po- cus"', een blijspel in twee bedrijven van Jack Popplewell. In een kort woord vooraf heette de voorzitter van de personeelsvereniging, de heer A. Kerkhof, de aanwezigen welkom. Voor een prettige avond hebben de ac trices en acteurs van H.V.S. gezorgd. In een vlot tempo speelden zij dit stuk, waarin een tweeling, de één een dorps predikant, de ander een zakenzwende- laar in Londen, met elkaar van „stand plaats" ruilt. Maar deze ene ruil blijkt een eindeloze stroom van verwarringen en moeilijkheden mee te brengen. Het gelukkige einde is echter dat de domi nee de zaken van zijn „immorele" broer weer in het gareel brengt en bovendien met diens vriendin, een strip-tease dan seres, trouwt; en dat het „zwarte schaap" voor de financiële moeilijkhe den van zijn deugdzame maar onprak tische broer een oplossing vindt. De tweeling was een zeer goed afwis selende dubbel-creatie van Anton Va der, die beide broers geheel verschillend wist neer te zetten. Vooral in zijn rol van zwendelaar kreeg hij goed tegen spel, met name van zijn „compagnon" Harry. Anton Gillissen was helemaal de niets ontziende fraudeur, die even makkelijk met miljoenen omspringt als met whisky en vrouwen. Die vrouwen waren een strip-teaseuse, op de planken gezet door Ineke Schippers-Vermaas, en de ingetogen vriendin van de dominee, gespeeld door Janny de Croo. Piet de Leeuw had het geheel luchtig en wer velend geregisseerd. Na afloop van dit spel bleven velen achter om in de foyer te dansen op mu ziek van „The Orpheans" uit Goes. VROUWENPOLDER Collecte De collecte voor de federatie nazorg b.l.o. heeft te Vrouwenpolder 36.74 op- gebrncht; de klaprooscollecte bracht 60,22 op. PROFITEER HIERVAN! Uit voorraad leverbaar. Vlissingen Alhambra. West Side Story. 20 uur, 14 Jaar. Lux or: Ciske de rat, 20 uur, 14 jaar. Britannia. Nieuw Rotterdams To neel met ..Ratel van een simpel man' voor Z.V U en 't Nut, 20 uur. Boulevard Evertsen 90: bazaar ..Tesselsehade-Arbeid Adelt' 1116 uur. Britannia, sexuele voorlichtingsavond Jongeren 1620 jaar, 20 uur Goes Grand: West Side Story, 19.30 uur, 14 jaar; Ockenburg: „De wereld van het doofstomme kind", voor afd. Goes Ned Vereniging van Huisvrouwen, 14.30 uur, Zierikzee Concertzaal: Filmliga met „Prijs de Zee", en „Faja Lobbi", 20 uur. Bergen op Zoom Roxy: Jong en doortrapt, 20 uur, 18 jaar; Luxor: De veroveraar van Corinthe, 20 uur, 14 jaar. Temeuzen Luxor: Opiumsmokkel, 20 uur, 14 jaar. Sas van Gent Olympiatheater: Muiterij op de Bounty, 20 uur, 14 jaar. RCS IV (zaterdagvoetballers) is in de wedstrijd tegen Zaamslag overklast door Zaamslag. De voorhoede van de thuisclub leed aan een haast niet te stillen doelpuntenhonger, terwijl aan de andere kant de gasten de Zaamslagde- fensie, waarin spil Babijn het grootste struikelblok was, geen enkele maal kon den verontrusten. Het enige doelpunt dat zij scoorden ontstond uit een strafschop, die zij 8 minuten voor het einde benut ten. Reeds na 7 minuten namen de groen- witten de leiding door toedoen van Stouthamer die doelman Oranje voor de eerste maal het nakijken gaf: 10. Nog voor de rust voerden Roose in de 21e minuut en Jansen in de 22e en 29e mi nuut de stand op tot 40. Ook in de tweede speelhelft hetzelfde spelbeeld, binnen 17 minuten bracht het Zaam- slagse binnentrio de stand naar 90. (Jansen tweemaal, Stouthamer twee maal en Roose eenmaal). In de 36e mi' nuut kwam ook Roose tot een derde doelpunt en daarmee waren de dubbele cijfers een feit (100). Vlak daarop redde De Kam de eer voor de Souburgers door een strafschop te be nutten. De technisch goed spelende RCS'ers pasten zich heel wat beter aan bij de omstandigheden en veteraan v. d. Dries was door zijn techniek de beste speler van de tweeëntwintig. Na 13 minuten slaagden de boys erin een 10-voor- sprong te nemen door een doelpunt van M. Raas. Tien minuten voor de rust bracht v. d. Dries met een knap doel punt de balans weer in evenwicht. Drie minuten voor de rust speelde Menhere zo ongelukkig terug op zijn doelman, dat de bal in het doel belandde waar door RCS op fortuinlijke wijze op 12 kwam. Na de rust bracht Vos na 28 minuten de stand op 13 waarna De Baar 8 minu ten voor het einde de achterstand tot 23 terugbracht. Lebo zette nu nog even alles op alles, maar RCS verde digde met succes de kleine voorsprong en ging uiteindelijk met de volle winst naar huis (23). Zonder veel omhaal heeft de gemeente raad van Aagtekerke tijdens zijn verga dering van gisteravond onder voorzitter schap van waarnemend burgemeester J. Melse de begroting voor 1964 vastge steld. De begroting en de andere agen dapunten werden binnen drie kwartier afgewerkt. Er werden geen algemene beschouwingen gehouden en het belang rijkste stuk van de gemeentelijke huis houding was kennelijk zo duidelijk voor de raadsleden opgesteld, dat ze bij de artikelsgewijze behandeling hoegenaamd geen vragen te stellen hadden. Deze begroting dan sluit met een totaal bedrag aan inkomsten en uitgaven voor de gewone dienst van 213.560,90 met een post voor onvoorziene uitgaven van rond 1040, terwijl er voorts een reser ve is van 4500. Het nadelig saldo van de kapitaaldienst is geraamd op 55.887,81. De heer S. de Visser Gzri. (s.g.p.) zei als woordvoerder van zijn fractie, dat de S.G.P. aantekening wen ste tegen de in de begroting opgeno men verzekeringsposten te zijn. Nu tegen de herziening van het ont werp uitbreidingsplan „Kom-Oost" tij dens de tervisielegging geen bezwaren zijn ingediend, besloot de raad op voor stel van b. en w. het ontwerp onver anderd vast te stellen. Voorts werd het krediet in rekening-courant voor het jaar 1964 bij de N.V. Bank voor Ne derlandse gemeenten vastgesteld op 100.000. Ten slotte werd op voorstel van b. en w. wethouder P. de Visser aangewezen als lid van het college van beheer van het wegschap Walcheren in de plaats van waarnemend burgemees ter Melse, die in verband met zijn leef tijd als collegelid bedanken moest. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 9-11: Margaretha- Peters van Calais. Borde van Rouen. Op 10- 11: Struer van Middlesborough. Efdemon van Hamburg. Action van Londen. Bracicin van La-Gouletta. Divina van Gothenburg. Op 11- 11: geen. Vlissingen vertrokken op 9-11: Franka 2 naar Cork. Gaist naar Aberdeen. Op 10-11: Borde naar Gent. Sophia naar zee. Struer naar U.S.A. Efdemon naar Mar Del Plata. Bracicin naar Polen. Divina naar Leixoes. Op 11-11: geen. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 9- 11: Meeuw van zee. Spaamekerk van Mar seille, Stella-Polaris van Rotterdam, Hydra van Rotterdam. Algol van Bremen. Op 10-11: Zanzibar van Londen. Setas van zee. Globe van zee naar Temeuzen. Seabreeze van Londen. Arvo van Strood. Alpha van Goole. Hunter van Londen. Biak van Swansea naar Gent. Stella-Prima van Bilbao. Op 11-11: Eenhoorn van Hamburg. Dahomeykust van Hamburg. Nederland van zee. Kittiwake van Belfast. Madison-Lloyd van Bremerhaven. Artemis van Amsterdam naar Gent. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 9- 11: Arcturus naar Strood van Temeuzen. Flores naar zee van Gent. Result naar zee van Gent. Spirit naar Ipswich. Veritas naar Hull. Serooskerk naar Hamburg. Grotedijk naar New Orleans. Nassauhaven naar Kopen hagen. Appingedam naar Rotterdam. Op 10- 11: Gea-M naar Goole. Linde naar zee. Forel naar Ipswich. Witmarsum naar Houston. Ag nes naar Londen. Triumph naar Londen. Spaamekerk naar Rotterdam. Soestdijk naar Boston. Stella-Polaris naar Barcelona. Tycha naar Londen. Wim 2 naar Kastrup. Op 11-11: Algol naar Rotterdam. Vaasa-Provider naar zee (proefvaart). Vlissingen aangekomen op 8-11: Bro van Temeuzen, Gaist van Temeuzen, Kirsti-H. van Terneuzen; op 9-11: Gisela van Zweden. Vlissingen vertrokken op 8-11: Bro naar Immingham, Hamina naar Fowey, Anni Liebisch naar Harwich, Louise Bergmann naar Stockholm; op 9-11: Makkum naar Kó ping, Dollard naar Gevle. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 8-11: Triumph van Londen, Result van Lon- den-Gent, Gea-M van Brugge, Meta van zee- Terneuzen; op 9-11: Soestdijk van Rotterdam, Nassauhaven van zee, Wim II van Graveli- nes, Olivier van Noordt van Middlesborough, Spolesto van Vlaardingen, Eagle van Londen. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 8-11: Caltex Eindhoven naar Bahrein, Tri ton naar Hull-Gent, Mare Altum naar Man chester, Fram naar zee, Oranjestad naar Am sterdam, Looiersgracht naar Delfzijl. Nassau - borg naar Delfzijl, Oranjeborg naar Delfzijl, Nanning Buisman naar Norrkoping, Gronin gen naar Lorient, Vivat naar Galway, Heiloo naar Ipswich: op 9-11 Superior Producer naar Yarmouth, Alkaid naar Hamburg, Bennekom naar Amsterdam, Temar naar Fulham, Edda naar Kalmar, Margriet An ja naar Vigo, Oberon naar Amsterdam, Brouwersgracht naar Helsinki, Mangen naar Hamburg. vincie; waarin de wisselkoersen worden opgenomen en waarin toeristische toch ten en kerkdiensten bijvoorbeeld wor den gememoreerd. Het blad zal in het naseizoen éénmaal per drie maanden verschijnen en in de zomertijd iedere maand. Tussen de 70 en 80 middenstanders en leveranciers zijn nog geen lid van de V.V.V., aldus de heer Huibregtse. Het plan is om ook onder hen nog een werfactie te voeren. V.V.V. telt nu 223 donateurs-middenstanders en ruim 100 hotel- en kamerverhuurders onder zijn leden. Nieuwe activiteiten, maar ook een berg (financiële) problemen heeft de Vlis- singse Vereniging voor Vreemdelingen verkeer. De financiële impasse, waarin de vereniging verkeert, een tekort van zo'n 5000 op de begroting voor 1964 bracht het bestuur maandagavond op de najaarsvergadering in „Britannia" te Vlissingen bijna tot een wanhoopsdaad. „Met dit tekort wil de V.V.V. het nieu we jaar niet meer ingaan", zei penning meester F. v. d. Velde jr. ernstig. Van achter de bestuurstafel kwamen nog meer opmerkingen in mineurstemming. Maar mede dank zij krachtige protesten en stimulerende' opmerkingen van de zijde der ruim 20 aanwezige leden (van de 334) wil V.V.V. Vlissingen het nog eens proberen. Want, zoals één der be stuursleden het noemde: „Wat is deze badplaats zónder een V.V.V.?" En die V.V.V. bestaat al bijna 75 jaar. nogal stormachtige vergadering in goe- De zo rustig begonnen avond „ontaard- de banen. „Waarom V.V.V. niet actief de" later in een vuurwerk. Een goed- deelnam aan diverse evenementen", was aardig vuurwerk overigens, dat zowel bijvoorbeeld een vraag. „Dat stuit af op voor als achter de bestuurstafel werd financiële bezwaren", was het antwoord ontstoken en aangevuld. En veel daar- vanachter de bestuurstafel. Diverse leden van draaide om de financiën. De gemeen- kwamen met nuttige opmerkingen, met telijke subsidie bedraagt op het moment felle aanmerkingen of met weinig hout 4000. V.V.V. heeft broodnodig een sub- snijdende commentaren. Er waren ideeën sidieverhoging nodig. Maar dat niet al-om ook verenigingen van bakkers, e.d. leen: de vereniging, die er het laatste1 aan te schrijven, er waren voorstellen, halfjaar door een werfactie 125 leden dat V.V.V. op tijden, dat de banken ge- GRAANBEURS ROTTERDAM 11 november. Tarwe volgens monster ba sis 17 pet. vocht, tot f 34,75, franco Rotterdam per schip, levering deze week. Zomergerst volgens monster f 23,0026,50. Haver vol gens monster f 21,00—24,00. Groene erwten volgens monster f 40,0052,50. Schokkers volgens monster f 40,0066,50, tranco Rotter dam. AARDAPPEI.BEURS ROTTERDAM Klei-aardappelen 35 mm opwaarts. Eigenhei mers 13,00—16,00. Bintjes 11.00—12.75. Beve landers 14,0015,00. Meerlanders 12.0013.00. IJsselster 8,50—10,00. Klei-aardappelen 38 mm opwaarts. Eigenheimers 13,5017.00. Bintjes 11.5013,00. Furore 12.5013,50. Klei-aardap pelen voor export: Bintjes 35 mm opwaarts in 2 maten gesorteerd 12,25. Alpha's 45 mm opwaarts 11,00 Zandaardappelen 35 mm op waarts. IJsselster 7,007,75. Bintjes 8.00. Li- bertas 7.508,00. Zandaardappelen voor ex port: IJsselster 40 mm opwaarts: geen vraag. Bintjes 35 mm opwaarts 8.00. Diverse zand- rassen 35 mm opwaarts: geen vraag. Stemming: binnenland prijshoudend; export lusteloos. Voeraardappelen 2,504,75. Prijzen berekend per 100 kg en op de han- delsvoorwaarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto. EIERVEIL1NG S.B.E. Aanvoer 344.180 stuks, handel rustig. Prijzen (per 100 stuks), eieren van 49 tot 54 gram 8.4410.13. 54 tot 59 gram 10.1311.50. 59 tot 64 gram 11,53—13,65. 64 tot 66 gram 13,73— 13.95. VEEMARKT ROTTERDAM Totale aanvoer 1819 stuks. Vette koeien en ossen 1411. Varkens 403 Prijzen (resp. voor le. 2e en 3e kwaliteit). Vette koeien (in ets per kg) 315—345 270—310 240—265 Varkens (levend gew.) 245 242 240 Vette koeien: aanvoer iets minder, handel goed, prijzen prijshoudend. Varkens (levend gew.): aanvoer even ruimer, handel vlot, prijzen hoger. VEILING GOES. 11 november. Groenten. Per stuk: Bloemkool Al 64—68, A2 37—67, BI 36. B2 27—37, afw. 1841. Kropsla 2 710. Cl 7—8. Knolselderij 2 79. Per bos: Wortelen 2627. Per kg: An dijvie 1 18—24. 2 10—14, id. krul 27. Prei Al 21—25, A2 21. Witlof Al 66—81, A2 62, BI 68, B2 50—56. Tomaten A 47—52. B 56—64. Spruiten A2 44—49, B2 21—25. Veldsla 2 39— 50. Waspeen 2B 1516. Rode kool BI 59. Groene sav. kool 1 2529. 2 2226. Witte kool 1 9—10. Dien afw. 7—9. Knolselderij 12— 16. Peen BI 5,50—7, Cl 7—9. Spinazie 1 55. Boerenkool 1 912. Aardappelen 8. Een en ander leverde de nodige stof tot discussie, evenals de mededeling van penningmeester F. v. d. Velde, dat vol gend jaar één der medewerksters ver trekt, waarvoor weer een nieuwe kracht moet worden aangetrokken. Directeur Huibregtse denkt verder over een der de kracht. Voorzitter N. Priester leidde rustig de bijkreeg, heeft nog méér leden nodig. Daarmee hoopt men dan de ruimere fi nanciële middelen te krijgen om een flink activiteitenprogramma nóg beter te kunnen uitvoeren. Aan een contribu tieverhoging durfde het bestuur niet te denken, hoewel uit de vergadering stem men opgingen om deze ter vergadering door te voeren. Dit gebeurde niet: én omdat nog maar onlangs tot contributie verhoging werd besloten én omdat slechts tien procent van de hierbij be trokkenen aanwezig was in „Britan nia". Men hoopt nu in de eerste plaats op een subsidieverhoging van het Vlis- singse gemeentebestuur, dat nog on langs meedeelde, een dergelijke ver hoging niet in beschouwing te zullen nemen, indien niet V.V.V. meer leden zou aanwerven. In bijna een half jaar tijds zijn er al 125 nieuwe leden.... Het programma voor 1964: directeur W. Huibregtse deelde daarover mee, dat afhankelijk van (weer) de financiële po sitie het kantoor mogelijk in de toe komst ook tussen de middag, 's avonds en op zon- en feestdagen geopend zal zijn. V.V.V. wil voorts een folder in boekvorm, met kleurenfoto of zwart-wit- foto-omslag uitgeven, met erin een plat tegrond en diverse gegevens Verder staat op het programma een soort con tactorgaan voor de leden, dat deze attent zal maken op diverse Zeeuwse evene menten en op die, dicht buiten de pro- Collecte De opbrengst van de collecte voor het lichamelijk en geestelijk gehandicapte kind heeft in Temeuzen 631,62 opge bracht. De te Cadzand gehouden collecte voor het Protestants Interkerkelijk Thuis front heeft 80,opgebracht. Burgerlijke stand VLISSINGEN Getrouwd: J. M. Keijmel, 21 J. en E. I. C. Wattel, 19 j.; J. C. van Pamelen, 26 j. en A. M. Nooijens, 19 j.; P. van Gent, 23 j. en C. G. Moerland, 24 j.; K. Dwarswaard, 20 j. en M. Kersten, 21 j.; L. Coppoolse, 31 J. en D. J. C. Gebuijs, 25 j.; W. C. Amoijs, 23 j. en M. Y. A Mommaas, 21 j. Overleden: W. van Duure, 66 j., e. v. S. M. Martens: C. J. E. Collet, 71 j., e. v. J. Dege nen C. C. Fermont, 73 j., e. v. W. F. Har- ting. sloten zijn het kantoor moet openstel len voor geldwisselen. Wat dat laatste betreft werd geantwoord, dat de ban ken doende zijn om hiervoor een oplos sing te vinden. Er werd propaganda ge vraagd voor weekeindtoerisme, voor congressen in het voorseizoen en voor het verplaatsen van de kermis naar het voorseizoen. In ieder geval: het V.V.V.- bestuur besloot de zaken toch nog maar eens aan te zien aan het eind van een vergadering, waarop een vruchtbare ge- daohtenwisseling had plaatsgevonden. De vissersvloot van Ouddorp Is zater dagmiddag officieel uitgebreid met een fraaie nieuwe kotter: de OD-5 van schipper D. van der Klooster. De kotter, voor een deel gebouwd bij de fa- P. Maaskant te Bruinisse, maakte zaterdag een proefvaart, vanilit de haven van Ouddorp. Een uitgebreid gezelschap maakte deze trip mee: behalve vele familieleden en kennissen van de eigenaar, waren ook burgemeester Kleinenberg van Ouddorp en de bouwers aanwezig. De heer D. van der Klooster kreeg tijdens de tocht ver schillende felicitatiewoorden te horen: van de heer A. Maaskant, welke firma de afbouw van de OD-5 „De vtjf Ge broeders" voor zijn rekening nam en van de heer T. Bodewes uit Franeker, waar het casco is gebouwd. Uiteraard bracht ook burgemeester Kleinenberg de gelukwensen van de gemeente over nu deze aanwinst voor de vloot in de vaart kwam. De betimmering is aange bracht door de firma C. Bal uit Bruinis se. De OD-5 heeft de beschikking over een 200 pk-motor, een hulpmotor van 12 pk, twee ballastpompen, een hulpcompres sor en een kopslier. Het schip is 20 me ter lang, heeft een breedte van bijna 5.50 meter en is 2.5 meter hoog. MARKTBERICHT VLAS Rotterdam, 11 november. Waterrootvlas: lage soorten van f 2,— tot f 2,20, middensoorten van f 2-25 tot f 2,45, best vlas van f 2.50 tot f 2,65. Dauwrootvlas: van f 1,75 tot f 2.20. Breekvlas: van f 1,tot f 1,60, afhankelijk van kwaliteit en bewerking. Gezwingelde lokken: van f 0,75 tot f 1,10. De aanvoer van waterrootvlas lag in de afge lopen week op normaal peil en bestond voor namelijk uit lagere en middensoorten. In de goede middensoorten en best vlas komt wat ruimer aanbod. Voor alle merken bestond wederom goede vraag, zodat alle aangeboden partijen vlot verkocht werden. De prijzen waren over de gehele linie onveranderd vast. Dauwrootvlas wordt ruimer aangevoerd, de produktie wordt regelmatig opgenomen, de prijzen waren iets hoger. De produktie van breekvlas blijft gering, het aanbod in de dauwTOOtsoorten wordt nauwelijks afgeno men. Het aanbod van gezwingelde lokken wordt aanmerkelijk hoger, de produktie wordt wekelijks verkocht, de prijzen trok ken wat aan. VEILING BERGEN OP ZOOM. 11 november. Sla 49. Andijvie 1022. Bos- peen 1620. Waspeen 2028. Rode kool 6 12. Witte kool 412. Sav. kool 1224. Bloem kool 1264. Sperciebonen 160. Uien 1524. Aardappelen 1014. Selderij 1048. Spinazie 4254. Kroten 1222. Tomaten 2538. Cox Orange 5068. Glorie van Holland 25—36. Saint Remy 2028. VISMIJN COLIJNSPLAAT. Exportgarnalen 7186 kg, 1.502.49. Schar 251 kg. Bot 274 kg. Wijting 136 kg. Schol 33 kg. Tong 4 kg Wulk 19 kg. Kabeljauw 5 kg. VEILING MIDDELBURG. 11 november. Fruit: Lambarts Calville 70-op 3133, 65-70 2829, 60-65 16—27. Gieser Wil deman 55-60 43, 50-55 29. Jonathan 75-80 33 41, 70-80 26, 70-75 30—36, 65-70 33. 60-70 20— 23, 60-65 25. Black Alicante 223. Cox 70-op 65. 65-70 5662. 60-65 45. 55-60 37. 2D 31, 3 grof 4759. 3 fijn 2646. Ingrid Marie 70-op 45. 65-70 35—36, 60-65 30, 55-60 26. 3 grof 31. 3 fijn 18. Groenten: Andijvie Al 17, A2 24. Sav. kool Al 31.30, A2 26.50. Boerenkool 1 9. Prei 11 23. Lof 41—73. Sla 5—15. Uien 2—17. Wijn peen 7—15. Veldsla 138—219. Bloemkool 3 per kist 6872. 4 per kist 4565. 6 per kist 40 59. 8 per kist 1434, 10 per kist 1320. Sprui ten geschoond 4382. ongeschoond 2470. Witte kool 817. Rode kool 10—21. Kroten 718. Spinazie 4552. VEILING TERNEUZEN. Glassla 1 5001050. Bloemkool A 53100, A2 45—60, B 4755, B2 3240, afw. 1440. Knol selderij 1012. Selderij 18. Bintjes 1 13. An dijvie 3744. Rode kool 7—16. Sav. kool 10 37. Waspeen 1820. Prei A2 1911. Spruiten geschoond 84, ongeschoond 5866. Tomaten AI 58—66, C2 50. Uien 1 16. 2 4—6. Witlof B 5964, B2 4259, afw. 710. Appelen: Goudrenet 1 85 37—38, 80 3940. 75 35—36, 70 30—31, 65 28, 2 85 30—31. 80 29—30, 75 28— 29, 70 37—28, 65 26.50, 2D 17—18, 3 grof 26— 27. Cox Orange 2 75 51—70. 70 60—70, 65 53— 62. 60 40—51, 55 30—31. 3 grof 38—39. Jona than 1 80 31—32, 75 32, 70 30, 65 29—30, 2 80 28—29, 75 28. 70 25—26. 65 20—25, 60 17—18, 3 grof 1920, 3 fijn 15. Golden Delicious 1 80 63—64, 75 65—66, 70 64, 65 48-^19, 2 SO 50—51, 75 50, 70 50, 65 3940. 60 29—30, 3 grof 34. Peren: Saint Remy 1 75 34 70 30. 2D 21, grof 26, 3 fijn 24. Zw. Wijnpeer 2 30 18, 3 grof 18, 3 fijn 6. Philip Fey, sinds mei dirigent van „Uit spanning door Inspanning" (U.D.I.) in Souburg, heeft een nieuw element toe gevoegd aan de uitvoeringen van zijn gemengd koor. Voortbouwend op het goede werk, dat Ab Liehtendahl met U.D.I. verrichtte, is hij er in geslaagd, zoals zaterdagavond bleek op een con cert in „De Zwaan" te Souburg, het koor op een alleszins respectabel muzi kaal po",5 te houden en de zang onder een soepele directie nog te verbeteren. In het programma voerde hij echter kamermuziek in: muziekstukjes voor twee hobo's en piano, alsmede sonates voor hobo en piano en pianomuziek „sec". Het kan ook bijna niet anders: de nieuwe dirigent van U.D.I. is hoboïst van huis uit. Het is begrijpelijk en te waarderen om het nieuwe muzikale aspect van het programma dat hij de gelegenheid ten baat nam hobo- muziek uit te voeren. Een helaas niet talrijk publiek, kon daarom zaterdag avond kennismaken met goede ver tolkingen van de sonate voor twee INITIATIEFNEMER WAS CHR. EVERSE Op 28 oktober 1898 werd op initiatief van de oesterkweker Chr Everse de vissersvereniging „Yerseke" opgericht. In deze vergadering werd de heer Chr. Everse gekozen als voorzitter Secreta ris werd de heer D. Verschuure, pen ningmeester de heer C. Stobbelaar. De heren M. Vlaming, M. Westdorp, J. Ver spoor en E. Poelman werden commis saris. Wanneer men de notulen van de begin jaren nagaat, ziet men dat het bestuur zeer actief was in die tijd. Rekesten werden gezonden aan velerlei instanties, waarbij er onder meer op werd aange drongen de spoordam tussen Zeeland en Brabant (de Kreekrakdam) te herope nen, omdat men vreesde, dat de oester- en mosselcultuur door die afsluiting met de ondergang werd bedreigd. Ook het verbeteren van toezicht op de visserij, het plaatsen van stormseinen en mist- klokken waren punten waaraan aan dacht werd besteed. Een onderwerp nu (weer) actueel, vormde ook het beheer van de mosselverwaterplaatsen en de verdeling en toewijzing daarvan Vanaf de oprichting was het beheer de verwaterplaatsen m handen van vis- sersvereniging. In de loop der jaren heeft de vereniging zich meer en meer op de mosselsector gericht en is zjj een echte mosselvereniging geworden, waarin zich zowel kwekers als handelaren hebben verenigd. Het laat zich aanzien dat de vereniging niet veel jubilea meer zal kunnen vie ren, omdat zij binnen afzienbare tijd geen taak meer zal hebben wanneer in verband met de Deltawerken Yerseke geen vissersplaats meer zal zijn: als eenmaal de Deltawerken zullen zijn voltooid en de zeegaten zijn afgesloten. Het 65-jarig jubileum werd dezer dagen in intieme kring gevierd in de concert zaal Nolet te Yerseke. Voorzitter C. Pe- kaar verwelkomde onder meer burge meester en mevrouw Willemsen, wethou der D. van Boven, de heren J. Glerum en B. J. Korstanje, die veel hebben bij gedragen aan de propaganda bij de oes ter- en mosselfeesten van Zealand Pre senteert. Ook de agenten van het mos selverkoopkantoor waren aanwezig, alsmede de oud-mosselvisser Joh. Zuyd- weg en de heer en mevrouw Poecke uit België. De feestavond begon met een uitgebrei de koffiemaaltijd met tussendoor een feesttoespraak door de voorzitter. Na de maaltijd vertoonde de heer Poecke een kleurrijke mosselfilm. Het verdere gedeelte van de avond werd verzorgd door het gezelschap Schellekens uit Hoo- gerheide. Dit gezelschap wist met mu ziek en sketch de aanwezigen enkele uren aangenaam te amuseren. hobo's en piano van Handel, met so nates voor hobo en piano van Pepusch en Telemann en met een wals en ma zurka van Chopin. De heren Fey en Jan Lako (Van Kruiningens Apollo") bei den hobo en Jan de Graaf als pianist (uit Middelburg) zorgden voor aan trekkelijk samenspel. Philip Fey trad op de voorgrond in de sonates van Pepusch en van Telemann. Hij toonde zich een bekwaam hoboïst, zeker van zichzelf in spiritueel spel. Jan Lako was af en toe iets minder zeker, maar paste zich goed aan bij zijn hobo partner. Pianist Jan de Graaf toonde zich een goed begeleider. Het koor zelf verdient uitbreiding met jongere krach ten. De 23 dames en heren hadden ple zier in het samen musiceren, zongen met het nodige muzikale gevoel en toe wijding onder meer de bekende cantate „Jesu meine Freude" van Buxtehude, waarin mevrouw J. Vertregt-Schippers op de haar eigen wijze sopraansolo de vertolkte. Jongere krachten zouden overigens het koor een nieuwe steun kunnen geven, die op het moment toch enigszins ontbeert. Philip Fey verdient waardering voor de keuze van de com posities. U.D.I. zong opgewekt en muzi kaal, pianist J. J. van Ginkel begeleidde weer op de juiste ingetogen wijze het koor. Voorzitter B. Reijerse, die in het begin van de avond onder meer de echtgenote van Souburgs burgemeester B. H. G. ter Haar Romeny, alsmede wethouder G. J. Janse had verwelkomd, overhandigde na het concert attenties aan mevrouw Ver- tregt, de heer Van Ginkel en de heer J. J. Passenier, welke laatste 25 jaar koorlid is. De heer Reijerse deelde nog mee, dat U.D.I. volgend jaar 75 jaar bestaat. Na afloop kon men dansen op muziek van „The Swallows". Het Middelburgse E.M.M. zal vanavond, dinsdag, in Vlissingen een zevenhand- balwedstrijd spelen tegen een team van de COAK te Middelburg. Deze ontmoe ting geldt voor de militairen als een oefenwedstrijd voor de landmachtkam pioenschappen. Eerst was men van plan de wedstrijd te spelen op de Markt te Middelburg. Omdat hiervoor echter geen toestemming werd verkregen besloot men de ontmoeting te verspelen op het tegelpleintje aan de Bloemenlaan te Vlissingen. De wedstrijd begint om kwart voor acht. Zaterdag hield de Middelburgse atletiek- en handbalvereniging „EMM haar jaar lijkse feestavond in een der zalen van „de Gouden Poorte". Toen voorzitter P. M. van Hese alle aanwezigen welkom heette, was de zaal geheel bezet, het geen de heer Van Hese deed vaststellen dat het „EMM" lang niet slecht gaat. Speciaal werden welkom geheten, de heer en mevrouw De Wilde met hun dochter, die als trouwe supporters van „EMM" „even" uit Brussel kwamen (waar zjj wonen) om het feest mee te maken. Voorzitter Van Hese overhan digde de heer De Wilde, als blijk van waardering, een aandenken aan Mid delburg en „EMM". Daarna bracht het cabaretgezelschap „De Scherpschutters" de première van zijn revue: „Lach of ik schiet". In een vlot tempo wisselden zang, dans, schets jes, kunstfluiten enz. elkaar af en toen voorzitter Van Hese aan het eind van de avond regisseur Frans Adriaanse en al zijn medewerkers dank bracht, kre gen zij van de zaal nogmaals een da verend applaus. Een gezellig bal, met muziek van Paula Koster, piano, Kees van Vliet, drums en Nico Legemate guitaar, besloot deze zeer geslaagde avond. Na het cabaret werd mevrouw Van Hese door Jaap de Looff jr. een doos bonbons aangeboden, dit als dank voor het vele werk wat ook zij voor „EMM" doet. Bij een valpartij ls een Inwoner van Kloetinge maandagavond in Goes zo on gelukkig terechtgekomen, dat hij met een linkerbeenbreuk en een gebroken el leboog in het ziekenhuis St.-Joanna" moest worden opgenomen De man, D. G., kwam te vallen, toen hij op de Voor stad de Burg. Van Dusseldorpstraat wilde inslaan op het ogenblik, dat een motorrijder K. uit Goes reeds naast hem reed De beide voertuigen kwamen niet met eikaar in botsing, maar waarschijnlijk heeft een arm van de motorbestuurder de fietser nog ge raakt. waardoor hij kwam te vallen. Zes runderen, eigendom van Gebr. R. S. uit Renesse, doorbraken dezer dagen de afrastering van een stuk polderland en trokken het eiland in. Ze kwamen uit eindelijk terecht bij de tandarts De K. in Haamstede. Ze brachten in de perkjes en gazons flinke schade aan. De rijks politie maakte proces-verbaal op tegen de eigenaars die voor dergelijke dool tochten verzekerd zjjn. Heden overleed nog vrij onverwachts onze geliefde moeder, be huwd- groot- en over grootmoeder CORNELIA MARLA GODESCHALK, wed. van Hendrik Janse, op de leeftijd van 84 jaar. Uit aller naam, J. Janse. Luttergeesterweg 18. Emmeloord (N.O.P.) Veere, Godshuis, 10 november 1963. De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag 13 novembet te 14 uur op de alge mene begraafplaats te Souburg Heden nam God van ons weg, door een on geval. ons medelid en leider PIETER JANSE, op de bloeiende leeftijd van 21 jaar. Sterke de Heer zijn diepbedroefde familie. Werkende jeugd „Jonge Kracht". Serooskerke (W.), 10 november 1963.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 5