ALGERIJNEN VERDER TERUGGEDREVEN IN WOESTIJNSTRIJD „wereld"-re1s eindigde bij roermond china werkt verder aan kernwapen Engeland eigen baas over Polarisraketten mijnwerkers 12 GEVALLEN liftkooien gered METE0 - Woensdrecht is onweer van 1963 „op het spoor" Vooruitgang Voorlopig rapport aan „vrijwilligers" Vandaag gesprek over geschil in Mali Boren naar drie ingesloten Duitsers vordert langzaam Britse kernmacht „onafhankelijk" LEGER AAN DE MACHT IN DAHOMEY Engelse verkiezingen tussen 15 mei en W juni 1964 206e jaargang - no. 254 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Jk B' den Boer en de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Q Abonnementsprijs 67 cent per week, 8,70 per kw.franco per post 8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Dinsdag 29 oktober 1963 BASIS TINFOUCHY DOOR MAROKKANEN BEDREIGD Vertrek uitgesteld Schandaal in Washington Vertrouwen ZILVER VOOR VRIJMAN BRITSE PREMIER VERKLAART Auto tegen boom - dode en gewonde Controle SOCIALISTEN WINNEN ZWITSERSE VERKIEZINGEN ONGEVAL IN ZUID AFRIKAANSE GOUDMIJN 63 man weer veilig boven de grond Noodrem Eerste aanwijzingen voor „theorieën"... „Vrijwilligers" fZie slot pag. 2 kol. 6) PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wolctroof co cn 4-f,1 norr' 1 nwAuicuov/nc. ijccivuunci cti vjr. vxc üua xv.uL»xxxxcxixcxxi/Oixxxja ui ucui pci wccxv, oofJSJÏLJ ~P. I x o.ol gjg' red o508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. <jyu, ^ïeriKzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv. pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1 50) „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. De Marokkaanse minister van voorlichting, Boutaleb, heeft gis teren aan de vooravond van de vier-Iandenconferentie over het Algerijns-Marokkaanse grensgeschil, verklaard, dat de Marok kaanse troepen de omgeving van de grenspost Hassi Beida geheel van Algerijnen hebben gezuiverd. Volgens de minister trekken de Algerijnse troepen zich naar het zuiden terug naar hun basis in Tinfouchy. Minister Boutaleb verklaarde voorts, dat de Marok kaanse troepen thans op een afstand van 30 kilometer van Tin fouchy staan. Marokkaanse militaire zegslieden zeiden, dat de afgelopen dagen aan Algerijnse zijde 60 man zijn ge sneuveld, terwijl 66 Algerijnen zijn gevangen genomen. De Marokka nen zouden geen verliezen hebben geleden. In Marrakesj werd verder meegedeeld, dat de Marokkaanse troepen onder meer twee kanon nen, een mortier en acht machine geweren hebben buitgemaakt. De Algerijnse president Ben Bella stelde gisteren geheel onverwacht zijn vertrek naar de hoofdstad van Mali, Bamako, waar vandaag het top- gesprek over het grensgeschil plaats vindt, uit. Uit welingelichte kringen in Algiers werd vernomen, dat de president pas vanmorgen zal ver trekken. Ben Bella zal worden vergezeld door de minister van buitenlandse zaken, Boute- flika, en de minister van openbare wer ken en vervoer, Boumendjel. De republikeinse afgevaardigde Gross uit Iowa heeft in het Amerikaanse huis van afgevaardigden een beroep op de regering-Kennedy gedaan, de omstan digheden bekend te maken waaronder een lid van de Westduitse militaire mis sie in Washington en zijn vrouw in augustus naar Bonn zijn teruggestuurd. Hij doelde daarmee op een bericht in het blad Des Moines Register, als zou den de 27-jarige sergeant Rolf Ro- metsch en zijn vrouw zijn uitgewezen, nadat het federale bureau van onder zoek (F.B.I.) een onderzoek had inge steld naar het optreden van mevrouw Rometsch „als model en vaste bezoek ster van feestjes waarbij enige hoge fi guren van het Witte Huis betrokken zouden zijn". Sergeant Rometsch, die van zijn vrouw gescheiden is, zei van niets te weten. Koning Hassan van Marokko zal ook vandaag pas naar Bamako vertrekken. Gisteravond verklaarde de Marokkaan- De drie Duitse mijnwerkers die sinds vorige week donder dag in de ondergelopen ijzer mijn in Lengede zijn inge sloten, hebben gisteren war me kip te eten gekregen en zijn voorzien van een halma- spel, „mens erger je niet" en de voetbaluitslagen van zon dag. Twee dingen kwamen ze echter niet te weten, namelijk dat veer tig kameraden zijn omgekomen en het nieuws dat ze nog wel drie dagen op redding zullen moeten wachten. De directeur van de mijn zei dat uit Bentheim een sterkere boor gehaald wordt. Tot dusverre is nog slechts een vierde van de afstand tot de mannen die op 80 m onder de grond zitten afgelegd. De vierde mijnwerker, van wie men dacht dat hij eveneens in de luchtzak zat, blijkt te zijn omge komen doordat hij eerst zijn ka meraden is gaan waarschuwen in plaats van naar een nabijzijnde lift te vluchten. Gisteravond heeft men drie pom pen aangezet, waardoor het water in de mijn een centimeter per uur zakt. De mijnwerkers van Legen- zakt. De mijnwerkers van Len gede zijn gisteren begonnen met het schoonmaken van de mijn. Foto links: een capsule met le vensmiddelen wordt door een buis omlaag gelaten voor de drie ingesloten mijnwerkers. Rechts: een reddingsploeg brengt een rubberboot in de mijn om het ondergelopen gedeelte te kunnen afzoeken. se vorst: „een direct gesprek is het beste middel om geschillen uit de wereld te helpen". Hij zei voorts vertrouwen te hebben, dat de conferentie zal slagen. Uit Parijs vertrok gisteravond keizer Haile Selassie van Ethiopië naar Ba mako. Hij zal eveneens aan de conferen tie deelnemen. De vierde gesprekspart ner is president Keita van Mali. Maarschalk Sjen Yi, de vice-voorzitter van de Chinese communistische partij, heeft tijdens een interview met Japanse journalisten, die op het ogenblik een bezoek aan Peking brengen, verklaard, dat elke grote mogendheid voor haar prestige kernwapens en raketten dient te hebben. Dat is dan ook de reden, dat China in de nabije toekomst zijn kern proeven zal hervatten. Het land kan zich niet veroorloven een mogendheid van de tweede of derde rang te worden, aldus de maarschalk. Ook voor de defensie moet China kern wapens hebben, zo vervolgde maar schalk Sjen Yi. Hij kon echter niet pre cies zeggen wanneer het kernwapens zal bezitten. De produktie ervan op gro te schaal vergt nog enige tijd, doch Chi na zal de proeven in de komende jaren zonder ophouden voortzetten. Kroesjtsjew heeft eens gezegd, dat de vervaardiging van kernwapens een kost bare aangelegenheid is, zodat het China wel eens aan geld zou kunnen gaan ont breken om bijvoorbeeld voor broeken te zorgen. Maarschalk Sjen Yi zei, naar aanleiding daarvan, dat China over de modernste wapens moet beschikken, dan maar zonder broeken. China heeft op het ogenblik geen be langstelling voor het lidmaatschap van de Verenigde Naties. Onder de huidige omstandigheden heeft het land er geen behoefte aan, een rol in de volkeren organisatie te spelen, zo zei de maar schalk voorts. De Chinese minister kondigde voorts nog een vijfde artikel in het partijorgaan aan in antwoord op de open brief van het Russische centrale partijcomité. Dit artikel zal naar zijn zeggen spoedig worden gepubliceerd. De journalist-cineast Jan Vrijman heeft voor zijn film „De werkelijkheid van Karei Appel" een zilveren medaille ge kregen op het eerste internationale fes tival voor korte kleurenfilms in Barce lona. Het bladeren en kijken in oude jaar gangen van kranten en tijdschriften is een bezigheid met een geheel eigen charme, vooral als in bepaalde artikelen of foto's nog een binding met het heden is te ontdekken. De spanning en de ver wachting, de hoop of het pessimisme, die uit een publikatie van destijds vallen af te leiden, zijn immers voor ons, lezers van zoveel later, een opgelost akkoord. Wij weten hoe het is afgelopen. Zien we het portret van een jonge burgemeester, juist ingehuldigd in zijn nieuwe ge meente, compleet met de toevoeging, dat „van deze jonge magistraat nog veel wordt verwacht", dan weten we als we de betrokkene althans kennen - of deze verwachtingen werkelijkheid zijn geworden. Zien we een foto van het Rokin in Amsterdam, nog niet gedempt, met daarbij als onderschrift de stellige verzekering, dat de demping van dit stuk gracht zeker tot de uiteindelijke oplossing van het Amsterdamse ver keersprobleem zal bijdragen, dan moe ten wij mensen van vandaag er om glimlachen. Ons is de situatie van vandaag de dag, allerminst een defini tieve oplossing van het verkeerspro bleem, maar al te bekend. Het heeft in derdaad zijn bijzondere charme, dat le zen en kijken in oude jaargangen: men leert de betrekkelijkheid van allerlei za ken te zien. Twee studenten, de 22-jarige Henk van der Leest uit Rotterdam en de 23- jarige Arie Prevoo uit Utrecht hebben met hun wel zeer Lelijke Eend een tocht van 2^.400 km door Europa en Azië gemaakt. Bij de grenspost Maalbroek bij Roermond werd abrupt een einde gemaakt aan hun ,,we- reld"-reis. De studenten mochten niet verder rijden, omdat de Koninklijke Marechaussee het vehikel niet veilig genoeg achtte. De marechaussee con stateerde verscheidene gebreken: totaal versleten banden, slecht functio nerende remmen, onvoldoende licht en een haperende stuurinrichting. De vader van Henk van der Leest heeft het wagentje toen gesleept. Onder weg brak de kabel echter, zodat de reis per trein moest worden voortgezet. De jongelui waren op 15 juni met het wagentje dat zij voor 500 hadden gekocht gestart. Op de foto de twee avontuurlijke studenten met hun wagentje aan de grens. WWWWVWWWVlAft/WWWVWWWWWWWWWWVVMWWWWVVWWWWWWVWVWWWVWVfWWVWVWWWVVWWV In Easter Ross, de hoofdplaats van het kiesdistrict waar hij zich or de conservatieve nartii kandi daat heeft gesteld voor de op 7 no vember te houden tussentijdse ver kiezing, heeft Sir Alec Douglas- Home, de Britse premier, gisteren tijdens een persconferentie ver klaard dat Engeland, zodra het de beschikking over Polaris-duikbo- ten zal hebben gekregen, de uitslui tende zeggenschap over de Pola risraketten van deze schepen zal hebben. f De premier zei dit in antwoord op een vraag van een der journalisten, die erop gewezen had dat naar beweren van de Tussen Winterswijk en Aalten is gister morgen een personenauto tegen een boom gebotst en in tweeën gebroken. Van de beide inzittenden een vader en zijn zoon werd de bestuurder (de zoon) gedood en de ander gewond. De omgekomen jongeman, de 19-jarige A. J. O., was niet in het bezit van een rijbewijs. Hij reed onder toezicht van zijn vader, die wel een rijbewijs heeft. Het ongeluk is gebeurd bij een inhaal manoeuvre. Volgens de politie reed de bestuurder met grote snelheid. Bij de botsing werden de inzittenden uit de auto geslingerd. De jongeman werd zo zwaar gewond, dat hij kort na het on geval in het algemeen ziekenhuis te Winterswijk is overleden. Zijn 41-jarige vader werd niet ernstig gewond. leider der Labourpartij, Wilson, de Brit se kernmacht niet „onafhankelijk" zou zijn. In zijn antwoord merkte de premier nog op, dat Wilson er kennelijk van uitgaat, dat Engelands grootste bondgenoot, de Verenigde Staten, zijn belofte niet zou nakomen. Sir Alec wilde de oppositie leider daarin echter niet volgen. Op de vraag of Engeland de vrijheid heeft van de Polarisraketten gebruik te maken, antwoordde Sir Alec dat in het N.A.V.O.-verdrag is gestipuleerd, dat Engeland de uiteindelijke controle daarover zal hebben, alsmede het recht tot beslissing over het gebruik ervan als de regering zulks in het hoog'ste landsbelang noodzakelijk acht. Vanzelfsprekend zal alleen tot dit ge bruik worden besloten als het bestaan van het land in gevaar is, aldus de Brit se premier. (Volgens de in december vorig jaar tus sen Engeland en de Verenigde Staten in Nassau gesloten overeenkomst zullen de Verenigde Staten aan Engeland Polaris raketten leveren, doch Engeland zal zelf de kernkoppen maken en de benodigde duikboten bouwen). P.S.P. Onmiddellijk een algemene prijsstop" (Van onze Haagse redactie) Het partijbestuur van de Pacifistisch Socialistische Partij is van oordeel, dat onmiddellijk een algemene prijsstop dient te worden afgekondigd en dat in de toekomst een scherpe controle op de prijsvorming noodzakelijk is. Het partijbestuur zegt dit in een verklaring, die zaterdag is vastgesteld en die aan de vooravond van de beslissende ver gadering van het bestuur van de Stich ting van den Arbeid is uitgegeven. In zijn verklaring verwelkomt het par tijbestuur de toenemende eensgezinde actie van de „werkers in de bedrijven" voor verbetering van hun levenspeil Het stelt vast, dat een werkelijke inkomens- verhoging voor de overgrote meerder heid van de werkende bevolking een dwingende eis van rechtvaardigheid is en dat een dergelijke verbetering reeds lang economisch mogelijk is. Recente prijsstijgingen vergroten nog de nood zaak van een forse loonsverhoging en daarom dient onmiddellijk een algemene prijsstop te worden afgekondigd. Bij de verkiezingen welke in het week einde in Zwitserland zijn gehouden, heb ben de socialisten een, gezien de verhou dingen, opmerkelijke overwinning be haald. Zij kregen er drie zetels bij. De samenstelling van de regering blijft echter ongewijzigd gebaseerd op een coalitie van socialisten, liberaal-radica len, christen-democraten en agrariërs. Drieënzestig mijnwerkers, die gis teren in een goudmijn bij het plaatsje Carletonville in de Zuid- afrikaanse provincie Transvaal opgesloten raakten toen twee liftkooien in een mijnschacht vielen, zijn gisteravond laat on gedeerd aan de oppervlakte ge bracht. De twee liftkooien vielen gistermorgen in de schacht toen een niet erts ge laden lorrie door de remmen schoot en tegen de hijsinstallatie bovenaan de mijnschacht reed, waardoor vier liftkabeis afknapten. De terugzwie- pende staaldraden troffen een ar beider, die later aan zijn verwondin gen is overleden. De twee liftkooien vielen in de schacht. De ene liftkooi met 50 man bleef dankzij de noodreminstallatie op een diepte van 300 meter hangen, de an dere met 13 man op 1500 meter diepte. Door middel van lichtsignalen kreeg men eerst contact met de groep van 50, die meldde dat nie mand letsel had opgelopen. De 50 man konden de liftkooi veriaten en zich in veiligheid stellen in een in de schacht uitgehouwen ruimte, waar gereedschap wordt bewaard. Vandaar uit werden ze gisteravond naar boven gehaald. De groep van dertien man op 1500 meter diepte, die eveneens met lichtsigna len had laten weten, dat allen on- f edeerd waren, was reeds eerder op e avond aan de oppervlakte ge bracht. De ziekenauto's, die bij de schacht ge reed stonden hoefden geen dienst te doeti. De mannen werden met vreug' de begroet door hun vrouwen en fa milieleden, die twaalf spannende uren bij de mijn hadden doorgebracht. De stafchef van het leger van Dahomey, kolonel Soglo, heeft gisteren bekendge maakt dat president Hubert Maga is afgetreden en dat het leger de macht in handen heeft genomen. De voorlopige re gering, die zondagmiddag was gevormd, en de nationale vergadering zijn ont bonden. De grondwet is tot nader order buiten werking gesteld. Kolonel Soglo maakte dit bekend op het plein voor de arbeidsbeurs waar bijna tienduizend mensen al uren gespannen hadden staan wachten op het resultaat van het onderhoud dat vakbondsleiders daar hadden met leden van de voorlopi ge regering. De kolonel verklaarde, dat hij besloten had tot machtsovername in verband met de ernstige situatie. Toen hij het ontslag van de voorlopige rege ring bekendmaakte, ging er een gewel dig gejuich op. Kolonel Soglo richtte een ernstige waar schuwing tot het volk zich niet aan plundering over te geven. Alle militai ren hebben bevel gekregen, zonder par don ieder neer te schieten die een aan slag pleegt op het leven of de eigen dommen van burgers. Hij deed tenslotte een beroep op het volk, de kalmte te bewaren en vanmor gen het werk te hervatten. UITGEZONDERD misschien de handelaren in paraplu's en re genkleding zullen er maar wei nigen zijn, die het drijfnatte weer van onze traditionele zo mermaand augustus als een ple zierige bijkomstigheid in hun jaaroverzichten kunnen noteren. Tot die kleine categorie kan men ook de luchtmachtmeteoro logen van de vliegbasis Woens drecht rekenen. Ze komen er rond voor uit: „De maand augustus, een der natste van deze eeuw, heeft voor ons on- weersonderzoek toch een goede kant gehad". Men weet het: be gin dit jaar is de chef van de meteodienst op de tegen Zee land „aanleunende" vliegbasis met zijn staf begonnen na te gaan, welke kuren onweersbuien boven de Scheldearmen verto nen. Het gaat hen erom uit te dokteren of er inderdaad een bepaalde „voorkeur" in de trek richting van de onweersbuien bestaat. In het voorjaar heeft men een dicht net van waarnemers boven het Del tagebied „gespannen" om een beves tiging van de theorieën op dit punt te kunnen krijgen. De „blauwe mili tairen" kregen spontane medewer king. Er kwamen aanmeldingen bin nen van honderden landbouwers en hobbyisten met regenglazen, die hun bevindingen graag naar Woensdrecht wilden sturen. „Ronsel"-tochten le verden adressen op, waar men graag een bliksemteller af wilde lezen en dan waren er anderen die bereid ble ken door te geven of ze in Keulen of een andere windrichting hoorden don deren. De mazen in het netwerk wer den steeds kleiner en op het ogenblik heeft „Woensdrecht" nog 200 regen en 40 visuele waarnemers nodig om te bereiken dat er geen buitje meer aan de aandacht ontsnapt. De afgelopen zomermaanden hebben de nodige buien geproduceerd. Het leek erop alsof ze de theorieën over de trekrichting boven het Zeeuwse eilandenrijk met de grootst mogelijke frequentie kwamen bevestigen. Naast de startbanen van de vliegbasis zijn hantlijH de weerkundigen in hun „aquarium" nu hard bezig aan de verwerking van alle uit het Deltagebied toegestroom de gegevens. In de komende winter zal men daarvan een algemeen en vergelijkbaar gebundeld overzicht sa menstellen. In het voorlopig verslag over de voortgang van het onderzoek kan de Meteodienst komen aandragen met 56 dagen, die zich om hun buiig ka rakter uitstekend lenen voor nadere bestudering. Het zat de onderzoekers dus beslist mee, zo kan men uit hun mededelingen aan de honderden me dewerkers in het Deltagebied lezen. Maar om niet al te zeer voor oppor tunisten te worden versleten in de ogen van hun helpers, die toch ook wel van een zonnig zomertje zullen houden voegen zij er onmiddellijk aan toe: „in de toekomst hopen wij toch van zoiets verschoond te blijven Want de actieve buiïgheid van de af gelopen zomer was ook weer niet in alle opzichten een ideaal patroon voor het onweersonderzoek. Het seizoen heeft een belangrijke invloed gehad op de gedragingen van dezelfde buien en dus is hun aantal nog lang niet voldoende om verantwoorde conclu sies te trekken. De meteorologen van Woensdrecht doen daarom een drin gend beroep op hun „vrijwilligers korps" in de naaste toekomst te blij ven helpen met het verstrekken van Aanleiding tot deze overpeinzing was een pocketboekje, zojuist uitgeko men en ons door Elsevier toegezonden: „Spiegel van twintig eeuwen", samen gesteld door professor dr. J. J. M. Tirn- mers. Bij het doorbladeren van dit werkje hadden we soms dezelfde erva ring als bij het lezen in oude jaargangen van kranten. De mens in de lage landen is het onderwerp van deze uitgave, de mens die men voortdurend herkent (hem en zijn omgeving) in de vele il lustraties uit allerlei eeuwen, die in dit boekje zijn opgenomen. Het is de pel grimsreis van de inwoners der Lage Landen door de eeuwen heen in beeld, en wij van ons eigen „reispunt" uit bekijken de vorige stations met grote belangstelling. De contrasten tussen toen en nu zijn soms fascinerend, zoals bijvoorbeeld in de combinatie van een door Jongkind in 1856 geschilderd ge zicht van de Rotterdamse haven met een foto van dezelfde haven nu. Een dromerig beeld zonder veel dynamiek tegenover een prent, waaruit de energie als het ware opbruist. Men bladert in dit boekje echter ook wel eens met een vaag gevoel van heimwee naar perioden, waarin de steden de stijlvolle woonplaat sen der burgerij waren, waarin geen sprake was van luchtverontreiniging of flatneurose. Maar het Is goed om daar bij toch óók te denken aan vele veront rustende omstandigheden uit die dagen (het heimwee vervluchtigt dan wel), aan de falende gezondheidszorg, aan de grote armoede en aan meer van dergelijke weinig-opwekkende zaken. Want óók dat is een beeld uit de krantenjaargan gen: de vele advertenties, waarin het overlijden van zeer jonge kinderen werd meegedeeld, de oproepen ook van de armbesturen om extra giften om vooral in de winter bittere noden te kunnen le nigen. Terug echter naar het boekje van Timmer. De laatste plaat van dit werkje stelt een vierbaans betonweg voor door een Hollandse polder en het onderschrift luidt: „De evolutie van de menselijke geest heeft, in deze tijd meer dan ooit, wegen gebaand die het gebied der toekomst op doelmatige wijze kun nen ontsluiten". Bij deze zin hebben we ons afgevraagd hoe een lezer over veertig, vijftig jaar zal reageren als hij dit nog eens leest. Zal hij glimlachen zoals wij bij het zien van een foto met onderschrift van het Amsterdamse Rokin? Of zal hij het boekje met een geërgerd schouder ophalen in de hoek gooien. Zo'n zin, zo als hier uit de pen van professor Tim- mers gevloeid, doet haast vermoeden dat er tegenwoordig even oprecht aan de vooruitgang wordt geloofd als onze voorouders deden ten tijde van de Ver lichting. Alleen, wij weten beter dan toen, hoe onvermijdelijk ook de keer zijde van de vooruitgang is. En juist het antwoord op de vraag wat wij met die keerzijde zullen doen, zal de reactie be palen van de lezer over vijftig jaar. Wij noemden reeds enkele elementen van die keerzijde, flatneurose, luchtverontreini ging. Maar er zijn er nog veel meer: verkeersonveiligheid (de bestrijding is tot dusver slechts kwakzalverij geweest, aldus de onlangs afgetreden Veilig Ver- keer-voorzitter), de overbevolking (en paradoxaal genoeg daarmee samenhan gend de vereenzaming), ontkerstening, politieke apathie, chemische middelen, stralingsgevaar, men kan het lijstje zon der veel moeite aanvullen. Toch heeft professor Timmers geen ongelijk: de toekomst kan op de juiste wijze worden ontsloten. Maar zal dat ook gebeuren? Misschien glimlacht over vijftig jaar een krantelezer bij het doorbladeren van een P.Z.C.-jaargang uit 1963. Och, dat zou nog niet eens zo slecht zijn... Wanneer er niets tussen komt zijn de Britse conservatieve partij en de nieuwe premier van plan tussen 15 mei en 30 juni 1964 algemene verkiezingen te houden, zo is uit welingelichte kringen in Londen vernomen. Volgens de grondwet moeten de verkie zingen uiterlijk in oktober gehouden worden, wanneer het parlementaire mandaat van vijf jaar afloopt. Premier Douglas-Home zou zijn minister van fi nanciën, Reginald Moudling, en Edward Heath, minister van handel, de gelegen heid willen geven zieh aan het publiek te presenteren. Heath, kampioen van de werkloosheids bestrijding, zal het moeilijk hebben met de komende winter en de seizoenwerk loosheid, Maudling zal niet voor begin april volgend jaar de begroting 1964-'65 kunnen indienen. De conservatieven ho pen met deze begroting de kiezers zon der vaste politieke binding achter zich te krijgen. Het Amerikaanse echtpaar Emery Samir. dat in 1961 in Tsjecho-Slowakije op de be schuldiging van spionage werd gearresteerd en tot vijf jaar gevangenisstraf werd veroor deeld, is blijkens een mededeling van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse za ken in september 31. in vrijheid gesteld en naar Oostenrijk vertrokken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1