ACTIE TEGEN BOEDDHISTEN VOORTGEZET Minister en diplomaat leggen uit protest hun functies neer Dubbel ongeluk met zuiger - twee doden Ringlijders maakten geschiedenis in Middelburg KOMPELS MET BOOR REGERING ZUID- „Communisten vermomden zich als monniken Mevrouw Boesman als eerste over de Alpen DERDE POGING OM OPGESLOTEN Am Onhandig GEVAARLIJKE PATIËNT ONTSNAPTE I IWWVUVWVUVWWMAMVWWVWWVWVWXMWWMAAAMi NIEUW VOORSTEL VOOR NIET-AANVALSVERDRAG Van derde Passagier en berger komen om GEKAPSEISD VAARTUIG ONTPLOFT BIJ LICHTING VIMIAMWWUIMVMA/WVWUUVWWWWWVUVWWWWVVUWSIMA Bij ongeluk op de „Parkhaven" drie ernstig gewonden mijnwerker niets meer vernomen IWVVWWWVWVVWWVWVVWtfWWWVWWVWVWW ONDANKS REGEN TOCH DRUK KONINKLIJKE BEKERS BLEVEN DIT JAAR IN ZEEUWSE HOOFDSTAD IN CENTRUM IN MIDDELBURG Veiligheidsraad vandaag bijeen 'WWAAA/VWVWWVWVWWWWWWWWWWVl ELF VAN 7... 206e jaargang - no. 197 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN „Majoor-vlieger' maakte valse rijksdaalders .Vermomd' Geen passen Weggeslingerd Kalm aan' Tien verdiepingen Vertrouwen voor regering-N ehroe MONTEUR DOOR STROOM GEDOOD PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.franco per post ƒ8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: waisiraat 58-bü, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.e.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. ^ienkzee: red. tel 2425, adm. tel. 2094. 0 Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Vrijdag 23 augustus 1963 Pagina 3 De regeringstroepen in Zuid-Vietnam zetten in het gehele land het doorzoeken van „verdachte plaatsen" voort. In een bulletin van het ministerie van defensie wordt gesproken van „hevig ver zet" en het in beslag nemen van wapens en munitie bij de bezet ting van de boeddhistische pagoden op woensdag. In het bulletin van het ministerie van defensie wordt verder ge zegd dat een pagode in Khan Hoa in het midden van het land diende als „schuilplaats voor een groep opstandige elementen". Er werd daar een radiozender gevonden. In een officiële verklaring werd gezegd dat de regering vastbeslo ten is „niet langer het exploiteren van godsdiensten voor. politieke doelen toe te staan, evenmin als de verandering van pagoden in centra voor agitatie, propaganda, terro risme en komplotten tegen de vei ligheid van de staat". (Er wonen veertien miljoen mensen in Zuid- Vietnam van wie zeventig procent boeddhisten en tien procent katho lieken.) De Zuidvietnamese minister van buiten landse zaken, Voe Van Mau heeft giste ren uit protest tegen de politiek van de regering ten aanzien van de boeddhis ten zijn ontslag aangeboden, zo wordt van welingelichte zijde vernomen. Voorts zou Tran Van Chuong, ambas sadeur in Washington, zijn functie heb ben neergelegd. Hij is de vader van me vrouw Ngo Dinh Nhu, de invloedrijke schoonzuster van president Ngo Dinh Diem. Zij zou verontrust zijn door kri tische uitlatingen van haar vader in Washington. Intussen gaat de Zuidvietnamese re geringszender voort met verbitterde aanvallen op boeddhistische leiders die communistische agenten, feodale heren en kolonialisten worden ge noemd. Tevens wordt gezegd dat communisten zich als priesters had den vermomd. Boeddhisten die hun zonden erkennen en onderscheid tus sen godsdienst en politiek weten te maken zullen worden vrijgelaten, maar degenen die ondermijnende ac tiviteit hebben bedreven zullen door militaire rechtbanken worden be recht, aldus de radio. Ongeveer vier uur is donderdagavond de 24-jarige R. S. uit Kampen, die zon dagnacht zijn 54-jarige oom met de helft van een schaar om het leven heeft gebracht, op vrije voeten geweest. Om streeks zeven uur ontsnapte hij uit de psychiatrische inrichting „Veldwijk" te Ermelo, waar hij was gedetineerd. Om vijf voor elf had men de man weer ge vat. Hij werd in Harderwijk aangetrof fen op de nieuwe verkeersweg, die naar Kampen loopt. De man stond te liften. Hen vermoedt dat hij van plan was naar Kampen te gaan om de begrafenis bij te wonen van zijn slachtoffer, die vandaag ilaatsvindt. n de tussentijd is er naarstig naar de man gezocht. Hij wordt als gevaarlijk beschouwd en met speurhonden werden dan ook de bossen in de omgeving van Ermelo afgezocht. In Kampen had de politie op de IJselbrug en op alle toe gangswegen naar de stad dubbele pos ten geplaatst. S. was reeds tweemaal in een psychiatrische inrichting ver pleegd. Naar verluidt heeft de Amerikaanse am bassadeur in Saigon geweigerd twee boeddhistische priesters uit te leveren die uit de Xa Doi pagode waren gevlucht. Voorts wordt gemeld dat de autoriteiten in de hoofdstad geen passen hadden ver strekt aan Amerikaanse functionarissen die zich na het van kracht worden van het uitgaansverbod 's avonds op straat wilden begeven. De passen waren eerder toegezegd. Verscheidene belangrijke te lefoonlijnen der Amerikanen zouden zijn afgesneden. Na gistermorgen om tien voor tien in het Zwitserse Muerren te zijn gestart, is mevrouw Nini Boes man als eerste er in geslaagd in het kader van de hoogalpenballon- week werkelijk de Alpen over te varen. Zij landde gistermiddag na 200 kilometer te hebben afgelegd in het plaatsje Giraffe in Italië, on geveer dertig kilometer ten wes ten van Brescia. Gisteren startte ook de Oosten rijkse ballon van F. Schmidt- bauer, die evenwel spoedig het radiocontact met de Jungfrau- ballonradioeentrale verloor, maar op korte afstand achter mevrouw Boesman de trip over de Alpen kon volbrengen. Nog acht ballonvaarders kwamen in de Povlakte aan. Vier ballons landden in Oostenrijk en Duits land. Vandaag of morgen starten de overige ballons. Afgevaardigden van Italië en Brazilië op de ontwapeningsconferentie in Ge- nève hebben gisteren gepleit voor slui ting van een niet-aanvalsverdrag voor de gehele wereld en niet uitsluitend voor landen van de NAVO en van het Ver drag van Warschau, zoals door de Sow- jet-Unie is voorgesteld. Het westen voelt niets voor het Rus sische voorstel omdat het dan Oost- Duitsland zou moeten erkennen als lid van de organisatie van het Verdrag van Warschau. De meerderheid van de NAVO-Ianden heeft op de jongste bijeenkomst van de permanente NAVO-raad ieder verdrag ter verhindering van verrassingsaanval len, waarbij alleen in Oost- en West- Duitsland waarnemers zouden worden gestationeerd, afgewezen. Dit schreef de „New York Times" gisteren. Van Duit se zijde in Parijs en door het secreta riaat-generaal van de NAVO werd hier op geen commentaar verleend. In Duit se NAVO-kringen werd erop gewezen dat de bijeenkomsten van de NAVO- raad geheim zijn. AL NEGEN DAGEN ONDER DE GROND In het Eemskanaal te Garreweer bij Appingedam is gisteren twee maal een ongeluk met een schel penzuiger gebeurd, waardoor twee jongens, resp. 15 en 17 jaar oud, om het leven zijn gekomen en twee anderen zwaar werden gewond. Gistermorgen omstreeks half zeven vond de vijftienjarige P. Kapenga uit Horn- huizen, die als passagier met de Schel penzuiger „Waddenzee" van ongeveer 125 brt. uit Zoutkamp meevoer, op tra gische wijze de dood, toen het vaartuig plotseling kapseisde en zonk. De jongen die in het logies lag te slapen, kon niet meer tijdig worden gewaarschuwd, hoe wel een van de bemanningsleden nog heeft getracht het logies te bereiken. Het is de drie bemanningsleden van het vaartuig, die zich op het ogenblik van het ongeluk bovendeks bevonden, ge lukt veilig de vaste wal te bereiken. Op het moment, dat zij aan wal kwamen, was de jongen in het logies nog in leven, men hoorde hem namelijk nog roepen, dat het water snel steeg. Daarna heeft men niets meer van hem gehoord. Het ongeluk gebeurde, toen de zui ger bij het passeren van een schip uitweek. Waarschijnlijk door de har de wind raakte de zuiger uit de koers, men vermoedt, dat hij daarop de be schoeiing raakte. Met een drijvende bok, de „Hunze" die over Delfzijl naar de plaats des onheils werd gedirigeerd, heeft men het achterschip van de „Waddenzee" zover boven water weten te brengen, dat men de logiesruimte kon berei ken. Met een snijbrander werd daar op een gat in de stalen scheepswand gemaakt, zodat het stoffelijk over schot van de jongen kon worden ge borgen. Foto: het gekapseisde schip tijdens het Bij het bergingswerk gebeurde daarna bergingswerk. 's middags omstreeks één uur een onge luk, dat de 17-jarige T. Buitenkamp uit Delfzijl het leven heeft gekost en waar bij de heren A. Stoppels uit Holwierde en H. van der Berg uit Weiwerd zwaar werden gewond. Op het genoemde tijdstip was het perso neel van de drijvende bok Hunze erin geslaagd het gezonken schip groten deels te lichten. Ten einde nog een staal draad onder het schip te kunnen bren gen, moest men met een lasbrander en kele werkzaamheden verrichten. Hierbij deed zich plotseling een ontploffing voor, die tot kilometers ver in de omtrek werd gehoord. Een zware rook die uit de Wad denzee opsteeg bewees, dat de aan boord zijnde motorbrandstof in brand was ge raakt. Toen de rook enigszins was op getrokken, bleek, dat zich een ware ramp had voltrokken. Van de drie in een langszij liggend ijze ren vletje werkzame personen, waren er twee ernstig gewond in het water te rechtgekomen, terwijl een derde een shock bleek te hebben opgelopen. De heer Buitenkamp, die zich tijdens dit bergingswerk op de in de staaldraden hangende Waddenzee bevond, werd door het geweld van de ontploffing wegge slingerd en werd eerst na urenlang dreg gen opgehaald. Twee beelden van de gespannen toestand in Zuid-Vietnam waar de staat van beleg is afgekondigd. Bo ven: voor de hoofdpagode van Sai gonde Xa Loi, hebben vijftiendui zend boeddhisten met spandoeken en borden gedemonstreerd tegen het beleid van de regering Diem. Onder: in Hue, de religieuze hoofd stad van Zuid-Vietnam, waar tach tig procent van de bevolking boed dhist is, patrouilleren militairen met de bajonet op het geweer. Aan boord van de „Parkhaven", een 5400 brt metend schip van de Gebr. Van Uden's Scheepvaart- en Agentuur Maat schappij te Rotterdam, dat op de lijn dienst tussen Rotterdam en Zuid-Ame rika vaart, is naar wij pas thans ver namen, zaterdag jl. een meertros ge knapt, waardoor drie Nederlandse zee lieden ernstig werden gewond en een Spaanse matroos lichte verwondingen opliep. Een van de Nederlandse zeelieden moet als gevolg van het ongeluk beide benen missen. Het ongeluk gebeurde in de haven van Maceio, waar het schip werd gelost. De gewonden zijn de 42-jarige kabelgast J. van Hees uit Rotterdam, wiens benen onder de knie zijn geamputeerd, de 18- jarige jongen J. Frijling uit Leiden, die ernstig letsel aan het rechterbeen kreeg en de ca. 30-jarige stuurman A. van den Berg uit Den Haag, die met een gebroken been in een ziekenhuis moest worden opgenomen. De reddingsploeg die de drie mijn werkers tracht te bevrijden die al negen dagen in een mijn te Hazle- ton in de Amerikaanse staat Penn- sylvanie van de buitenwereld zijn afgesneden, boort momenteel voor de derde maal een gat in de hoop dat zij minstens twee van de mijn werkers kan bereiken. Een tweede poging mislukte donderdag, om dat het boorgat niet uitkwam op de plaats, waar de 58-jarige David Fellin en de 28-jarige Henry Thro ne zitten opgesloten. De beide mannen bevinden zich in een holte op een diepte van honderd meter. Men geeft via de tweede boor nog steeds klopsignalen en men spuit samengepers te lucht in het boorgat om de ingesloten mijnwerkers zo mogelijk naar de plaats van het gat te leiden. Bij de tweede po ging om de mannen te bereiken was men zo voorzichtig mogelijk te werk gegaan. „Wij lopen bijna op eieren", zo zei een van de redders. De eerste poging werd dinsdag gestaakt, omdat Fellin en Thro ne per microfoon lieten weten dat het plafond boven hun hoofd door het ge- weid van de boor begon te kraken en gevaar liep, het te begeven. In (le nacht van woensdag op donderdag meldde Fellin dat hij de nieuwe boor kon horen. Hij zei de redders gekscherend, dat zij het kalm aan konden doen om dat hij nu toch al enkele dagen beneden zat en dan wel wat langer kon wachten ook. Wat er van de derde ingesloten mijn werker, de 42-jarige Louis Bova, is ge worden is niet bekend. Sinds dinsdag avond, toen Fellin meedeelde dat hij weer contact met Bova die gewond is - had kunnen krijgen na veertig uur niets van hem gehoord te hebben, heeft men niets meer over hem vernomen. Bova is, naar geloofd wordt, van de twee andere mannen gescheiden door een zeven meter brede laag brokstukken. Naar bekend, kreeg men pas zondag avond vijf dagen na de instorting contact met de mijnwerkers. Alle hoop op redding had men toen reeds laten varen. De boormachine die voor de derde po ging is ingeschakeld is nog reusachti ger dan de vorige: even hoog als een gebouw met tien verdiepingen. Als alles goed gaat kunnen de ingesloten mijn werkers vanmiddag bereikt worden. Een beeld van het reddingswerk te Sheppton bij de Amerikaanse stad Hazelton, waar drie arbeiders zijn ingesloten in een mijn. NEEN, DE HEREN van de folklo ristische commissie van Middel burg konden er ook niets aan ver anderen en zo gebeurde het, dat het gisteren voor het eerst sinds de ringrijderij om de koninklijke bekers gehouden wordt, bijna een hele dag regende.... Maar de twee de folkloristische dag ter af sluiting van het toeristenseizoen in de Zeeuwse hoofdstad slaag de als nooit tevoren. Het was on danks de natte boel bijna nog drukker dan vorig jaar en de ring- rijders maakten deze dag geschie denis. Er waren acht finalisten met 10 ringen hetgeen nog nim mer voorkwam en Leen Min- derhoud, Zeelands kampioen en sterkste ringrijder, verbeterde het Zeeuwse lansiersrecord. In voor ronde en finale stak hij 32 ringen achter elkaar. Van de 32 beurten! Tweemaal stak Minderhoud reeds 30 van de 30 ringen, in 1961 kwam hij tij dens de strijd om de koninklijke bekers met zijn trouwe thans 10-jarige merrie .Anita tot 31 van de 32 ringen, vorig jaar herhaalde hij in Middelburg deze prestatie, maar thans slaagde hij er in tot de volle honderd procent te komen. Maar ook de prestaties van de Veerse Wim Maljers en de Middelburgse Adrie Volkers waren voortreffelijk: van de 32 maal, dat ze over de baan joegen, prijkte de ring 31 maal aan hun lans. Ondanks de regen dus toch nog druk in in Middelburg, vooral in het stadscen trum. Zeker, er zijn de afgelopen dagen al vele toeristen uit het kustgebied naar huis vertrokken, maar zij die het slech te weer trotseerden en dat zijn er nog vele duizenden trokken nu gis teren allemaal naar de stad waar wat te beleven viel, terwijl daarnaast de dag jesbezoekers, voor wie de plannen toch al vaststonden, zelfs in een ongekend groot aantal in bussen en personenauto's naar de Zeeuwse hoofdstad trokken. Zo kreeg de Middelburgse drukte weer het bekende beeld: langs alle kaaien en grachten tientallen bussen, in alle stra ten van de binnenstad geen plaatsje meer om te parkeren, en duizenden, die in het stadscentrum voetje voor voetje langs de winkels schuifelden. En dan de ringrijders. Met z'n hon derden waren ze naar het Middel burgse Molenwater gekomen en ken nelijk heeft de minder gunstige ge zindheid van de weergoden hen tot grote daden geïnspireerd. Wat nog nooit in de geschiedenis van de Zeeuwse ringrijderssport en van de folkloristische dagen gebeurde: in de grote finale joegen acht rijders alle tien finaleringen aan hun lans! Uit eindelijk eindigde dit laatste ringrij dersfestijn van 1963 in een enorme Middelburgse triomf: zowel de beker van koningin Juliana als die van wij len prinses Wilhelmina kwamen bij hoofdstedelijke lansiers terecht. Adrie Volkers, de 20-jarige boerenzoon van het hof „Arnesteijn" de laatste wedstrijden reeds enorm op dreef zette de kroon op zijn nog korte ring- rijdersloophaan door de beker van onze vorstin voor zich op te eisen, waarna Jo van Wallenburg, oude ge trouwe van de ringrijdersbanen, zich in het bezit stelde van de beker van de oude koningin Wilhemina. ftdfitlijK De K.L.M. geniet grote belangstelling van het Nederlandse volk. Voor een deel krijgt ze die belangstelling omdat er een stukje nationale trots in die on derneming belegd is en voor een groter deel omdat de Nederlandse belastingbe taler zijn penningen weliswaar niet be legt in die K.L.M.maar toch voor de verliezen ten dele moet opkomen. Men kijkt thans met argusogen naar de reorganisatie, welke zich bij de verlies gevende K.L.M. voltrekt en men wil iets weten van de nieuwe mannen, die - met alle respect voor wijlen kapitein Van der Dekken uit Terneuzen aan het roer zullen staan van „De Vliegende Hol lander", die op de klippen van zware verliezen dreigt vast te lopen. Bij zulke semi-overheidsbedrijven als de K.L.M. houdt men uiteraard re kening met die publieke nieuwsgierig heid en er worden dus na het benoemen van nieuwe topfunctionarissen treffende bijzonderheden uit de loopbaan van de nieuwbenoemden bekendgemaakt. Dat wekt vertrouwen en geeft hoop voor de toekomst. Ook na de jongste benoemingen in de K.L.M.-top werd die beproefde tactiek gevolgd. Totdat enkele dagen geleden dr. G. van der Wal, man van dë Utrechtse jaar beurs en van vele andere functies, be noemd werd tot vice-president van de K.L.M. Er is zelden een zo algemene kreet van verwondering en verbazing opgegaan als na de mededelingen, wel ke hij aan de pers verstrekte. De heer Van der Wal bestond het na melijk in alle vrijmoedigheid te be weren, dat het cumuleren van verschil lende functies door topfunctionarissen in het bedrijfsleven een gezond ver schijnsel is en hij verzekerde, dat hij zelf niet precies wist hoeveel functies hij be kleedde. Nu zijn we het volstrekt oneens met dr. Van der Wal, dat het cumuleren van functies in het bedrijfsleven altijd een gezond verschijnsel is. Het tegendeel is waar. Maar als dr. Van der Wal plezier in die cumulatie heeft, dan willen wij op dit ogenblik daarover niet vallen. We vallen er echter wel over. dat een man van zoveel ervaring en zoveel ken nis zo onhandig kan zijn om dwars te gen nagenoeg de gehele Nederlandse openbare mening in, de lof van de cu mulatie te zingen: Het is alsof de heer Van der Wal het vice-presidentschap van de K.L.M. er even bij „gegrepen" heeft, omdat hij het naast zijn" andere functies nog net even kon waarnemen. Wellicht heeft hij dat niet zo bedoeld. Het is ook best mogelijk, dat hij juist voor de noodlijdende K.L.M. tenminste 75 van zijn werkkracht wil inzetten. Maar laat hij dan niet over cumulatie praten. Hij boet daardoor onnodig in aan vertrouwen De Veiligheidsraad zal vandaag (20.00 uur Ned- tijd) bijeenkomen om de klach ten van Israël en Syrië, die elkaar over en weer van agressie beschuldigen, in behandeling te nemen, zo is officieel be kendgemaakt. Verwacht wordt, dat de raad de verklaringen van beide partijen zal aanhoren en daarna tot maandag uiteen zal gaan. Een motie van wantrouwen in het beleid der regering-Nehroe, die door de niet- communistische oppositie in het Indiase Lagerhuis was ingediend, is met 346 te gen 61 stemmen verworpen. De 58-jarige chef-monteur G. W. Leus huis is gistermiddag in Hengelo door een elektrische stroom gedood. Het ongeluk gebeurde in een ondersta tion van de IJselcentrale. Enkele mon teurs verrichtten er werkzaamheden. Door nog onopgehelderde oorzaak is een schakelaar overgehaald. Daardoor kwam een kabel, waarmee Leushuis bezig was, onder stroom te staan. Hij kwam onder spanning van 10.000 volt te staan en was op slag dood. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. De concurrentie fop de voorgrond kijkt naar de man, die gisteren in Middelburg het Zeeuwse ringrij- dersrecord brak: hij stak 32 ringen achter elkaar raak, de volle 100 procent. Maar de ivens van de West- kapellenaar: een koninklijke beker, ging niet in vervulling... Foto P.Z.C.) Het zag er na 7 beurten in de „grote fi nale" al naar uit, dat er iets groots stond te gebeuren: toen waren er nog 11 rij ders, die nog niet eenmaal gemist had den. Adrie de Visser uit Vrouwenpolder, Lou Vos uit Zoutelande, Wim Maljers uit Veere, Adrie Volkers uit Middelburg, Henk Joosse uit Gapinge, Jo Maljers uit Veere, Jo Langebeeke uit Gapinge, Leen Minderhoud uit Westkapelle, Jo van Wallenburg uit Middelburg, Pauw Poppe uit Grijpskerke en Piet Cevaal uit Ritthem. Jo Maljers Jo Langebeeke (in de laatste beurt....) en Pauw Poppe mis ten eenmaal, maar de andere acht trok ken door naar de 10 ringen. Even werden toen Leen Minderhoud de zenuwen de baas: in de eerste de beste beurt in deze strijd om de acht trofeeën miste hij en toen was de strijd betrekkelijk snel beslist. Lou Vos miste beide beurten en werd achtste, Leen Minderhoud zevende. De Visser, Maljers en Piet Cevaal misten elk eenmaal de kleine ring en en toen stoven Volkers, Joosse en Jo van Wallenburg alleen voort naar de eerste drie bekers. In de vierde „om mekeer'' stak Volkers beide malen raak, Joosse miste beide malen en Jo van Wallenburg bemachtigde één ring: Volkers dus 1, Van Wallen- (Zie slot pag. 2 kol. 4)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1