NOODWEER RICHTTE VEEL SCHADE AAN Windhozen over Tilburg en deel Winterswijk Israël doet beroep op Veiligheidsraad na gevechten aan grens „Kernstopverdrag stap terug van veiligheid" Zeeuwse landbouw: 1963 slecht tot matig jaar Grenzen Bliksem vernielt boerderijen in enkele plaatsen straten blank Vandaag... Vader van de waterstofbomvreest: PER BALLOR OVER DE ALPEN ONDANKS HET LAN:tmm Opbrengsten van vrijwel alle produkten vallen tegen Rijksbemiddelaars willen 3 C.A.O.'s ongedaan maken Toestand ernstig genoemd Exploratieboring Egmond aan Zee Ondertekening was grote vergissing Geen boterimport door fa. Buisman TARWE - OOGSTRIJP - WACHT OP MAAIDORSERS 206e jaargang - no. 195 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Winterswijk Apeldoorn Barneveld VIETMAN VREEST STAATSGREEP Syrisch vliegtuig neergeschoten - 2 soldaten gedood Vuurgevecht Eerste vier gestart Mevrouw Boesman enige vrouwelijke deelnemer Syriscfte lezing Moskee stort in - 50 mensen gedood Cubanen door een Brits oorlogsschip aangehouden Russen voor Doorgaan' Wintertarwe Twee kleuters in vijver verdronken PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie F. van de Velde F B. den Boei en W. de Pagtei Hoofdredactie. W. Leertouwei en Q. A. de Rok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw Iranco per post ƒ8,25 p. uw. Losse nummers 15 ct. 9 Bureaus: Vlissingen: Waistraat 58-60, tel, 2355 (b.g.g. red. 3508 adv. 3647/3643), Middelburg: Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel 6140 (b g.g red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. 2911; Zlerikzee- red. tel 2425 adm tel. 2094 Adv pr. 30 ct p. mm. Min. d. adv. ƒ4,50 Ingez med. 3 x tarief. Kleine adv (max 8 regels) 30 ct. d. regel (min 1.50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Woensdag 21 augustus '63 In het oostelijk stadsdeel van Tilburg is gistermiddag schade aan gericht door een windhoos, die gepaard ging met onweer en zware regen. Aan de Ringbaan-Oost werden daken van huizen gerukt, talrijke bomen in straten en plantsoenen werden ontworteld. Ook zijn veel televisie-antennes gesneuveld. De windhoos heeft voor duizenden guldens schade aangericht. Van het westen uit trok de storm een spoor van vernieling over het centrum van de stad. In het ooste lijk stadsgedeelte ten zuiden en ten oosten van het St. Elizabeth Zie kenhuis bereikte de windhoos zijn grootste zuigkracht. In vele stra ten knapten de bomen als rietjes af. Televisie-antennes, ruiten en daken moesten het ontgelden. Overal dwarrelden de dakpannen naar beneden. Ter hoogte van de Oisterwijkse Baan veegde de storm een plantsoen kaal ter wijl aan de overzijde van de weg een dak van een flatgebouw de lucht in ging. Van dit dak werd slechts een derde gedeelte teruggevonden. De rest is ver moedelijk in het water van de Piusha- ven terechtgekomen. Brandweer en po litie zijn geruime tijd bezig geweest hulp te verlenen terwijl gemeentewerken terstond na het voorbijtrekken van de storm is begonnen de ontwortelde bo men uit de straten te verwijderen. Ook de eeuwenoude lindeboom op de heuvel is zwaar beschadigd. Door het noodweer waren slechts weinig mensen op de straat. Daaraan is het vermoedelijk te danken, dat slechts één persoon is ge wond: een chauffeur van een vracht auto, wiens wagen door de storm on verwachts op drift raakte en tegen een muur botste. De verwondingen van de chauffeur zijn niet van ernstige aard. Ook rond Winterswijk heeft gister middag tussen vijf uur en half zes een windhoos gepaard met een on weersbui vernielingen aangericht. In de buurtschap Woold werd de ach terzijde van de boerderij van de fa milie Uwland ingedrukt. In het na burige Brinkheurne woei een drietal kippenhokken in elkaar. Het spoor dat de hoos juist buiten de bebouw de kom van Winterswijk trok, werf gemarkeerd door tientallen ontwor telde bomen, In Winterswijk zelf kwamen enkele winkelstraten blank te staan en kreeg een aantal winkel en woonhuizen wateroverlast. Boven Apeldoorn en omgeving woedde gistermiddag een hevig onweer, dat gepaard ging met een wolkbreuk. Tij dens het noodweer sloeg de bliksem in de boerderij van de heer Vos aan de Veenhuizerweg. Het vuur greep bijzon der snel om zich heen en was gister avond nog niet geblust. Het zag er naar uit dat de hele boerderij verloren zou gaan. In Klarenbeek trot de bliksem een schuur aan de Goorweg. Ook hier was de brandweer gisteravond nog druk met de blussingswerkzaamhe- den bezig. De wolkbreuk veroorzaak te overal in Apeldoorn overstromin gen. In de hoofdstad zag men tal rijke winkeliers op blote voeten en met opgetroopte broekpijpen hun winkels uitdweilen. Talrijke kelders liepen onder en straten stonden blank. Op vele plaatsen was het niet meer mo- gelijk de straat over te steken. Zo droe gen chauffeurs van de Veluwse Auto- dienst op het Sophiaplein te Apeldoorn de passagiers naar ae wachtkamer. Ook zij hadden daarbij op sommige punten de schoenen uitgetrokken. Het noodweer noodzaakte de Apeldoorn- se brandweer 55 maal uit te rukken om kelders leeg te pompen. Boven Barneveld ontlastte zich gister-, middag omstreeks half vier een on weersbui, die met zware regen gepaard ging. De straten veranderden daarbij in beken en in een van de voornaamste straten, de Jan van Schaffelaarstraat, stond het water een halve meter hoog. Verscheidene winkels aan deze straat liepen onder. Voor zover bekend is geen schade aangericht. Dinsdag is in het Gelderse plaatsje Ede weer de jaarlijkse schapen- markt gehouden. Op de bovenste foto: de kopstukken van de markt bekijken de voorbijgangers. Op de onderste foto: een bijzondere at tractie op de markt was de spin- demonstratie door dames in oud- Gelders kostuum. Terwijl het ge blaat van de schapen weerklinkt, snorren de spinnewielen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij in Oldenzaal is nabij Egmond aan Zee bezig met de aanleg van een terrein, waarop zij binnenkort een exploratiebo ring hoopt te beginnen. Deze boring is het resultaat van het systematisch seismisch opsporingson derzoek van de ondergrond van Neder land, dat sinds enkele maanden ook in de kop van Noord-Holland heeft plaats gevonden. Over de uitslag van de boring is geen enkele voorspelling te doen. ...is het 200 jaar geleden dat de Zweedse dichter, toneelschrijver, en rijkshistoriograaf Olof van Dalin, vooral bekend door zijn politieke allegorie ..Sagan om hasten" (het verhaal van het paard), te Drottningholm over leed VViAAAAAA/VVUVVVNAA/WVrVAArtAAAAAAAMAAAAAAA/ Naar verluidt heeft Ngo Dinh Nhu, de broer en belangrijkste politieke advi seur van president Ngo Dinh Diem, gisteren de Vietnamese militaire leiders verweten, dat zij er niet in slagen pas sende veiligheidsmaatregelen te nemen tegen een staatsgreep. Volgens een zeer goed ingelichte zegs man had Nhu op een bijeenkomst van militaire leiders gezegd, dat een derge lijke staatsgreep „onvermijdelijk" zou zijn, als alles bij hetzelfde zou blijven. Nhu gaf hen bevel Saigon liever met de grond gelijk te maken en zich terug te trekken op een fort buiten de stad dan tegen de opstandelingen in de straten van de hoofdstad te strijden, aldus de zegsman. Het bericht over de staatsgreep deed de toch al broeierige spanning in het god- dienstig-politieke geschil tussen de re gering en de leiders van de boeddhisten verder stijgen. Dertien boeddhistische studenten van de universiteit van Hueo hebben gedreigd zichzelf levend te verbranden en naar verluidt zou in Danang de staat van beleg zijn afgekondigd na de protest betogingen van boeddhisten tijdens het weekeinde. Vele Nederlanders en in elk geval méér Nederlanders dan andere Eu ropeanen hebben jarenlang ge droomd van verdwijnende grenzen. Ze waren vurige aanhangers van de Euro pese eenheidsgedachte zowel in poli tiek. economisch als in militair opzicht. Hoe het de laatste jaren in de politiek scheef liep behoeven we hier niet nader aan te duiden, hoe het militair ook ui terst moeizaam gaat, weet iedereen, maar er heeft heel lang enige hoop be staan op een groeiende economische sa menwerking. Helaas worden thans ook de perspec tieven voor deze groeiende economische samenwerking tussen de landen van de zes er niet beter op. Soms krijgt men zelfs de indruk, dat die landen onder elk aar precies dezelfde onaangename mug- geziftèrijen uithalen welke met een Het Israëlische kabinet heeft gis teren tijdens een spoedvergadering besloten om een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad te verzoe ken om de „Syrische agressie" te bespreken. Het kabinet kwam bijeen na een incident, waarbij Syrische solda ten twee Israëliërs hadden doodge schoten in Khorazin, ten noorden van het meer van Gallilea. Bij een boven Israël uitgevochten lucht gevecht tussen Israëlische straalge- vechtsvliegtuigen en Syrische toestellen is gisteren voorts minstens één Syrisch straalvliegtuig beschadigd. Ondanks de pogingen van de V.N. om het vuren tus sen Israëlische en Syrische militairen te doen staken deden zich in de grens streek botsingen voor. Een woordvoerder van het Israëlische le ger zei dat in Frankrijk gebouwde Is raëlisch straalvliegtuigen van het type Mirage Syrische Mig 17's van Russische makelij, die het Israëlische luchtruim waren binnengedrongen, hadden onder schept. Gistermiddag deed zich nabij het noorden van het Meer van Tiberias een botsing tussen Israëlische en Sy- tfWWWWVAA/WVVWVWVlAftAWWWV/VS/WWWWWWWVVWWWWWWftA/Sft/WWVWVVWWVWWWVVVWWWVW1 vrijdag starten, in gezelschap van nog vier andere ballons. Deze ballon vaart wordt de grootste die tot nu toe over dè Alpen ondernomen is. De Nederlandse ballon wordt bemand door Mimi Boesman, de enige vrou welijke deelnemer. Met 100 km snelheid verdwenen gister morgen in Muerren (Zwitserland) de vier ballons, die opstegen in een po ging om over de Alpen te varen, on danks het feit dat de wind hiervoor ongunstig was. De vier ballonvaar- ders waren de heren Eimermacher, Eichmeyer, J. Scheer (allen Duits land) en F. Forrer (Zwitserland). De vulling van de vier ballons begon reeds om tien uur maandagavond Om acht uur gistermorgen waren de aerostaten gereed voor vertrek. Eerst werd een splinternieuwe bal lon, de Munster 20 gedoopt, daarna stegen de ballons langzaam de don kere wolken tegemoet. De ballon van Scheer was zo zwaar, dat zijn radio-elektro van boord moest. Met een van de brandweer geleende hoorn ondernam hij de toch' langs Eichernoordwand. De Zwitser Forrer voer geheel alleen in een nogal onrustige atmosfeer. Hij is inmiddels in Bregenz te Oostenrijk geland. Een andere ballon is te Zwit serland geland, de twee andere wa ren gistermiddag nog in de lucht. Vandaag wordt de Nederlandse ballon onderzocht. Deze zal donderdag of BALLONVAART OVER DE ALPEN ZVÜITSER- BERM jRodiobakgns v»-' 'T' rische militairen voor. Functionaris sen zeiden dat waarnemers van de V.N.-bestandsgroep er om 15.30 uur plaatselijke tijd een einde aan hadden gemaakt. Het bestand werd volgens de zegsman van het leger echter door Syrische mili tairen geschonden en het vuurgevecht duurde totdat het donker werd. Om 16.20 uur werd opnieuw afgesproken het vuren te staken, maar de Syriërs be gonnen weer te schieten, aldus de woord voerder. Volgens de zegsman had het luchtgevecht gistermiddag om 17.30 uur plaatsgehad. In een in de Syrische hoofdstad beluis terde uitzending van Radio Damascus werf gezegd dat een Israëlisch vliegtuig was neergeschoten. Volgens het radio bericht waren vier Israëlische straalja gers van het type Mirage het Syrische luchtruim binnengedrongen en was één van deze toestellen neergehaald. Syri sche functionarissen zeiden dat het Is raëlische grondtroepen waren geweest die het vuur hadden geopend en het V.N.-bestand hadden geschonden. A/WWWWWWWWWWWWWWWWWWWVWW Ongeveer 50 personen, voornamelijk vrouwen en kinderen, zijn gisteravond om het leven gekomen doordat een mos kee in Jeotmal, op 135 kilometer ten zuidwesten van Nagpoer in India, in stortte. Aldus een bericht van het In diase persbureau. Meer dan honderd mensen werden gewond. Een Brits oorlogsschip heeft vjjf Cuba nen op het eilandje Anguilla in de Ba hama Archipel aangehouden nadat van Amerikaanse autoriteiten een aanwij zing was ontvangen. Dit heeft de Britse ambassade in Washington dinsdagavond verklaard. De vijf Cubanen, die zeiden, dat zij uit Miami kwamen, zullen waarschijnlijk vandaag in de hoofdstad van de Baha ma eilanden, Nassau, aankomen. Vol gens de Britse ambassade zouden zij ervan worden beschuldigd illegaal het eiland te hebben betreden en zonder vergunning in het bezit van wapenen te zijn. Op het eilandje Anguilla zagen mannen van de Amerikaanse kustwacht vorige week hoe twee Cubaanse schepen en een helikopter een groep van negentien Cu baanse vluchtelingen ontvoerden. Dr. Edward Teller, de „vader van de waterstofbom", heeft gisteren het verdrag voor een gedeeltelijk verbod op kernproeven „een stap terug van de veiligheid en moge lijk een stap naar oorlog" ge noemd. (Van onze correspondent) Naar wij vernemen zal de firma Buis man voorlopig geen boter importeren uit Frankrijk en Ierland. De firma Buisman zou 50 ton boter uit Frankrjjk beschikbaar stellen aan de gedupeerde tussenhandel in Nederland. In zijn telefoongesprek uit Parijs met het A.N.P. heeft de heer H. H. Buisman vorige week vrijdag nog gezegd, dat de firma Buisman woord wilde houden. Het is de firma Buisman naderhand evenwel gebleken, zo zei men ons aan de Willemskade te Leeuwarden, waar het kantoor is gevestigd, dat de koop van deze boter nog niet definitief was, terwijl de situatie in de boterhandel in Nederland zich geleidelijk oplost. In het westen van het land wordt vrij al gemeen een prijs van 3,60 per kilo boter door de tussenhandel berekend, zodat import overbodig zou zijn. De import van 2100 ton boter uit Amerika is door de heer Buisman van verschil lende voorwaarden afhankelijk gesteld en aan deze voorwaarden is, zoals be kend, nog niet voldaan. Valentina Teresjkowa, 's werelds eerste vrouwelijke ruimtevaarder, heeft een uitno digingom Tsjechoslowakije te bezoeken, aanvaard. Het zal haar eerste bezoek bui tenslands zijn als „goodwill ambassadeur" voor de Sowjet-Unie. De uit Hongarije afkomstige kerngeleer de sprak zich met klem uit tegen be krachtiging van het in Moskou onderte kende verdrag. Hij sprak voor de Ame rikaanse senaatscommissie voor buiten landse aangelegenheden. De onderteke ning van het verdrag door de V.S. noem de dr. Teller „een grote vergissing". Ra tificatie van het verdrag zou zijns in ziens een „enorm veel grotere vergis sing" zijn. De kerngeleerde baseerde zijn be zwaren op de overtuiging dat de Rus sen bij hun uitgebreide reeks kern proeven in de periode 1961-1962 vol doende kennis hebben opgedaan om een tegen raketten gerichte defen sie op te bouwen. Indien de V.S. vol doende proeven in de ruimte zouden kunnen nemen, zouden zij een der gelijk verdedigingsapparaat kunnen vormen. Volgens dr. Teller ligt de Sowjet-Unie bij de V.S. voor wat betreft de theore tische kennis van kernwapens. De Ame rikanen zouden echter wat de omvang van het kernarsenaal betreft superieur zijn. De V.S. en Europa zeden over vol doende menselijke en t' hsche hulp bronnen beschikken om op het ge bied van de kennis op ke jebied num mer één te worden. „Wij zullen echter nooit een wedstrijd winnen, waarin wij niet hardlopen of waaraan wij niet van harte meedoen", aldus dr. Teller. Hij vond dat de beperkingen die Ame rika in het verdrag op zich heeft geno men, wellicht zouden leiden tot de vraag of de V.S. wel in staat zijn zichzelf en hun bondgenoten te verdedigen. Deze twijfel zou slechts het uiteenvallen van de NAVO ten gevolge kunnen hebben. In antwoord op vragen zei de kernge leerde, dat hij zou aanbevelen de kern proeven zo spoedig mogelijk te hervat ten, als het verdrag zou worden ver worpen. De V.S. zouden dan met de proe ven moeten doorgaan, totdat zij over de gewenste gegevens beschikten en dat zou z.i. jaren kunnen duren. VANDAAG woensdag 21 au gustus en nóg staat het graan op de Zeeuwse akkers. Rijp gewor den graan, zó klaar om gemaai- dorst te worden, maar telkens weer gooit de regen de laatste we ken roet in het eten. Met een som ber gezicht heeft menige Zeeuwse landbouwer gisteren naar de don kere wolken gekeken, waaruit urenlang de regen plensde. Op nieuw was een kostbare dag verlo ren om de graanoogst met name tarwe en in iets mindere mate gerst binnen te halen. Het is een situatie, die dit jaar tekenend is voor de landbouw. Zoals het met het graan niet goed zit, zo is het evenmin rooskleurig met alle andere landbouwgewassen. Hoewel alle produkten nog niet zijn geoogst rekent agrarisch Zeeland op een slecht tot matig boerenjaar. Zo goed als 1962 voor de Zeeuwse land bouw is geweest, zo slecht zal 1963 zijn. Vorig jaar brachten vrijwel alle gewassen hoge kg-opbrengsten op, dit jaar is daar geen sprake van. Vlas, granen, uien, aardappelen, erwten, graszaad om enkele van de hoofdgewassen te noemen heb ben matige tot slechte oogsten, ter wijl de prijs vrijwel over de gehele linie tegenvalt. Tot 10 juli is het weer vrij gunstig ge weest en alle voorwaarden waren toen aanwezig om tot een goede oogst te komen. Wat men alleen nodig had was een enkel regenbuitje, dat medio juni inderdaad de grond nieuwe kracht gaf. Vooral het vlas had gesnakt naar wat neerslag en die paar buitjes regen deden plotseling de belangstelling bij de han del voor de beste vlaspercelen sterk toenemen. Er werden flinke prijzen ge boden. Slechts enkele percelen werden toen verkocht, de meeste boeren wilden nog even wachten. Voor vele is dit een flinke strop geworden. Want de enkele regenbuitjes gingen over in stortbuien, die de kwaliteit van het vlas snel ach teruit hebben doen lopen. Met name het weekeinde van 3 en 4 augustus bleek fataal voor vele vlaspercelen. Er is ons een geval be kend van een landbouwer, die op 2 augustus dus vlak voor het regen- weekeinde 3 en 4 aug. 24 cent per kg kreeg geboden voor zijn vlas. De man wilde nog even wachten. Goed weer zou de kwaliteit van zijn vlas nog verbeteren, 's Maandags moest hij genoegen nemen met een bod van 17 cent per kg. En een ander was al blij zijn vlas voor 1000 per hectare te kunnen verkopen, terwijl hij normaal het dubbele zou heb ben gemaakt. Lang niet alle landbou wers hebben op dit ogenblik hun vlas al kunnen verkopen. Voor sommigen ziet het naar uit. dat zij dit produkt, waar van de kwaliteit bepaald slecht is. niet kwijt zullen raken. De vlasteelt in Zee land is dan ook dit jaar voor veie boe ren een strop. Ook bij de wintertarwe zag het er aan vankelijk zo veelbelovend uit. maar ook hier heeft de regen veel afbreuk gedaan. Hoewel de tarwe over het alge- Zie slot pag. 2 kol. 2) ^WtWWWWVWWWWMWVWWWWWWWWW De aanhoudende regens van de laattse dagen maken liet de Zeeuw se landbouwers vrijwel onmogelijk de oogst binnen te halen. Langs de weg kan men dan ook dergelijke tafereeltjes aantreffen: een in de steek gelaten zelfbinder op een ver regend perceel tarwe. (Foto P.Z.C.) als de landen, minimum aan samen werking het pure eigenbelang tot het uiterste najagen. Deze week hebben de Nederlandse wegvervoersbedrijven, die zich toe leggen op internationaal transport, een klachtenrapport gestuurd aan de Ne derlandse regering. In dat rapport vermelden ze een akeli ge muggenzifterij, die z.ch aan de Franse en de Duitse grens voordoet, wanneer daar vrachtauto's uit andere landen arriveren De brandstof, die zich in de normale tanks van buitenlandse vrachtauto's bevindt, wordt opgemeten en de Franse en Duitse douane-ambtenaren heffen vervolgens belasting van die onnozele hoeveelheid brandstof. Het komt er op neer. dat de exploitan ten van deze vrachtauto's belasting over deze brandstof moeten betalen in het eigen land en vervolgens nog eens in het land, waar men de goederen moet afleveren! Een akelig voorbeeld van muggezifte- rij! De bedragen waarom het gaat zijn gering en juist daarom steekt deze dou anemug dubbel pijnlijk. Zoiets mag niet voorkomen tussen landen, waar men de mond vol heeft over samenwer king en wederzijdse bevordering van de welvaart! Er is overigens nog een veel belangrij ker punt, waarover de internatio- le wegvervoerders klagen. In de mees te Europese landen concentreert de fis cus zich met grote intensiteit op het wegvervoer en omdat de fiscus heel weinig weet van Europese samenwer king heft die fiscus van buitenlandse vrachtauto's zoveel mogelijk belasting. Zij houdt er nagenoeg geen rekening mee, dat vrachtautobezitters ook in hun land van herkomst reeds bijzonder hoge speciale rechten moeten betalen. Daardoor kan het gebeuren, dat een Nederlander, die als internationale transportondernemer met vier vracht autocombinaties werkt, 23 van zijn jaaromzet kwijtraakt aan de speciale binnen- en buitenlandse belastingen, welke op het wegvervoer drukken. Het gaat hier ook al weer om dubbele belasting; men moet in het eigen land ten volle betalen en ook nog eens heel dik in het buitenland. De Nederlandse wegvervoerders vra gen nu aan de Nederlandse rege ring vrijstelling van de binnenlandse belasting voor de dagen, waarop zij in het buitenland rijden. Naar onze mening is dat een billijk verzoek. Beter nog zou het uiteraard zijn indien de Nederlandse regering de andere Eu- romarktlanden er toe kon bewegen de speciale heffingen, welke zij op het buitenlands wegvervoer leggen, in on derling overleg af te schaffen of sterk te matigen. Dat zal wel niet op korte termijn mogelijk zijn. Daarvoor staan deze landen te fel tegenover elkaar wat betreft de bescherming van het eigen wegvervoer en zijn ze te zeer ver knocht aan het belemmeren van het buitenlandse vervoer. Zij zouden de na tionale grenzen niet alleen willen hand haven, maar ze zouden er ook nog wel een muur bij willen plaatsen! Dus zal er wel niet anders opzitten dan dat voorlopig de Nederlandse regering de wegvervoerders tegemoet komt voor de dagen, waarop hun vrachtwagens in het buitenland rijden. In een bij een bungalow aangelegde kleine vijver heeft de politie gistermid dag om kwart over vier dé lichaampjes gevonden van twee kleine jongetjes die al enige uren in het dorp Hellendoorn werden vermist. Het waren Henk Ronhaar die vandaag drie jaar zou zijn geworden en Rein Tempert (2). De kleuters waren om haif elf met een autoped van huis gegaan en werden om kwart over twaalf nog dicht bij huis gezien. Nadien werden de jongetjes vermist. Eerst gingen familie leden zoeken, nadien ook buren en gis termiddag vele anderen. Ook enige klas sen scholieren zochten overal in de om geving. De politie riep de hulp in van een agent met een speurhond. Het spoor liep toen naar de kleine vijver waarin de beide jongetjes inderdaad werden ge vonden. (Van onze Haagse redactie). Het college van rijksbemiddelaars heeft voor het eerst onder het nieu we loonsysteem de minister van sociale zaken en volksgezondheid, dr. G. M. J. Veldkamp, geadviseerd een drietal c.a.o.'s, die door de looncommissie van de Stichting van de Arbeid waren goedgekeurd, onverbindend te verklaren. Het betreft de collectieve arbeidsover eenkomsten voor het horecabedrijf, voor de bereide-verfindustrie en voor de wit- wasserijen. De rijksbemiddelaars, zijn van oordeel, dat de verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden, in deze nieuwe c.a.o.'s neergelegd, ver uitgaan boven het gemiddelde van 2,7 procent, waarmede de lonen in 1963 mogen worden ver hoogd. Minister Veldkamp zal, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, binnen drie weken na de ontvangst van de brief van de rijksbemiddelaars zijn beslissing moe ten nemen. Niet alleen de direct betrokkenen, maar ook het bredere verband van werkge vers- en werknemerskringen zien met enige spanning uit naar hetgeen de mi nister in dit eerste conflict tussen colle ge en Stichting van de Arbeid zal be slissen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1