BONN TEKENDE HET KERNSTOPVERDRAG NAVO-raad bespreekt waarnemersvoorstel Brood één cent duurder Storm bracht schepen in moeilijkheden Spoedig rendez-vous in de ruimte van Russen Toeristisch Zeeland maakt uitstekend seizoen ACHTENZESTIGSTE LAND, DAT ZICH BIJ AKKOORD AANSLUIT Proper Reddingboten in actie Boterherrie Noor maakte zware slagzij - jachtje liep aan de grond Dankbaar zijn voor Franse les" Burgemeester drukt zijn spijt uit over te fel optreden 206e jaargang - no. 194 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zeilersroem voor Bressiaanders Waarnemers Generaals verdeeld Veel arrestaties in Turkije ftaktlijH I Gestrand Lek geslagen RADIO-MOSKOU DEELT MEE: Vlucht Bikowsky en Teresjkowa wel geslaagd PRINS BERN HARD OP REIS LANGS AFRIKAANSE WILDRESERVATEN Tien kinderen bij explosie in Polen omgekomen Overal aan de kust: drukker dan in 1962 VAKANTIE PERIODE WORDT LANGER EN DRUKKER ONVERDEELD GUNSTIG ZEEUWSCH-VLAANDEREN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie F. van ae Velde. F B. den Boer en W. de Pagter Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.franco per post ƒ8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60. tel. 2355 (b.g.g. red. 3508. adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. 2911; Zlertkzee red. tel 2425 adm tel. 2094 9 Adv.pr, 30 ct p. mm. Min. p. adv. f4.50 lnge2 med. 3 x tarief. Kleine adv. (max 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50;. ..Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Dinsdag 20 augustus 1963 Pagina 2 De ambassadeur van West-Duitsland in de Verenigde Staten en de zaakgelastigden in Londen en Moskou hebben gisteren namens hun land het gedeeltelijke kernstopverdrag ondertekend. Gelijktijdig met de ondertekening van het verdrag gaf de regering in Bonn een verklaring uit, waarin zij nogmaals zegt Oost-Duits- land niet als staat en haar leiders niet als regering te erkennen. De bondsregering verklaart nadrukkelijk dat zij alleen het gehele Duitse volk vertegenwoordigt. Zij spreekt echter de hoop uit dat het verdrag ertoe zal bijdragen, de oorzaken van de politieke spanningen tussen oost en west uit de weg te ruimen. De bouwgroepen van de grenswacht in Oost-Berlijn ontplooien weer grote activiteit bij de Berlijnse muur. Hier zijn ze bezig om vlak bij de controlepost van de Heinrich Heinestraat de zogenaamde „do- denstrook" aanzienlijk te verbre den en van nieuwe afzettingen te De Westduitse ambassadeur in Washington, Knappstein, verklaar de zeer verheugd te zijn uiteinde lijk de opdracht te hebben gekre gen het verdrag te ondertekenen. In Moskou werd het verdrag we gens ziekte van de ambassadeur getekend door zaakgelastigde Scholl. Na de ondertekening zei de ze: „Ik dank U zeer. Ik heb niets te zeggen". Van Westduitse zijde werd later gezegd dat Scholl geen instructies had voor een toe spraak. Wegens vakantie van de ambassadeur in Londen tekende daar zaakgelastigde Thierfelder het verdrag. West-Duitsland is het 68ste land dat tot het gedeelte lijke kernstopverdrag is toegetreden. De Oostduitse minister van buitenlandse za ken Bolz, had het verdrag reeds begin augustus in Moskou getekend (Oost- Duitsland heeft geen vertegenwoordi gingen in Engeland en de V.S.). Zeer binnenkort zal de NAVO-raad in Parijs beraadslagen over het Sow- jetrussisehe voorstel tot het statio neren van waarnemers, zo heeft het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken geantwoord op een vraag van Gerhard Schroeder, de Westduitse minister van buitenlandse zaken. Schroeder had in een brief zijn Amerikaanse collega, Dean Rusk, om een dergelijke bijeenkomst gevraagd. De Westduitse ambassadeur in Washing ton, Knappstein, heeft over deze kwes tie gesproken met twee functionarissen van het Amerikaanse ministerie. Wan neer de beraadslagingen zullen beginnen, werd niet gezegd. In officiële kringen vermoedt men dat er een speciale ver gadering zal worden gehouden. De stafchef van de Amerikaanse luchtmacht, generaal Curtis Lemay, verklaarde gisteren in Washington, dat aan het gedeeltelijke kernstop verdrag voor de Verenigde Staten militaire nadelen verbonden zijn, maar dat de politieke voordelen gro ter zijn, vooropgesteld dat het ne men van ondergrondse kernproeven wordt voortgezet en dat er andere waarborgen komen. Generaal Lemay zei dit op een bijeenkomst van de commissie voor buitenlandse betrek kingen van de Amerikaanse senaat ter voorbereiding van de ratificatie van het verdrag. Generaal Lemay meent dat de Verenigde Staten de Russen voor zijn op het gebied van kernbewapening', maar ..niet erg veel". Op de bijeenkomst waren ook de staf chefs van de overige onderdelen van de strijdkrachten aanwezig, met name de generaal Earle Wheeler van het leger, vwwwwwwwwwwwwvwwwwwwwwwvwv* David Shoup van marine, en admiraal David Macdonald van de mariniers, die zich voor het verdrag verklaarden, voor opgesteld dat de ondergrondse proeven worden voortgezet. Generaal Lemay zei niet erg gelukkig te zijn met het kernproefprogramma dat de Verenigde Staten de laatste jaren hebben uitgevoerd. Hij had liever gezien dat er meer proeven waren genomen. Hij zei dat de Verenigde Staten er „tame lijk zeker" van kunnen zijn de de Ame rikaanse raketbases een kernbomaanval kunnen doorstaan en daarna kunnen te rugslaan. De democratische senator Strom Thur mond vroeg aan generaal Lemay of hij het verdrag aanbevolen zou hebben wan neer hij liet daarin vervatte vóór de on dertekening had kunnen overwegen. „Ik denk dat ik het afgeraden zou hebben wanneer het nog in voorbereiding zou zijn", antwoordde Lemay. De overige drie stafchefs zeiden dat zij het in dat geval wel zouden hebben gesteund. Na overleg tussen de Nederlandse Bakkerijstichting en het ministerie yan economische zaken heeft de minister van economische zaken zich ermede akkoord verklaard dat de prijs van brood met ingang van 20 augustus met een cent per 800 gram wordt verhoogd, dit op grond van de gestegen prijzen van bloem en meel. De Nederlandse Bakkerijstichting is van oordeel, dat een eventuele verdere stij ging van de bloemprijs moet worden ge volgd door een verdere verhoging van de prijs van brood met een cent per 800 gram. De Turkse minister van binnenlandse zaken ad interim, Orhan Oztrak, heeft medegedeeld, dat in de afgelopen da gen 172 mensen zijn aangehouden. Na verhoor werden er in Instanboel 16 in arrest gesteld, 19 in Ankara en in de rest van het land drie. Volgens de minister behoren tot de ar restanten extremisten van zowel rechts als links. Eerstgenoemden zouden be trokken zijn geweest bij de staatsgreep van 20 en 21 mei, waarvoor ex-kolonel Talat Aydemir, de organisator ervan, op het ogenblik terecht staat. De gearresteerden zullen voor een bij zondere militaire rechtbank moeten verschijnen. Hun namen zijn nog niet bekendgemaakt. Zondag is, zoals gemeld, een grote stoet Vlamingen met vele auto's en bussen langs de Noordzeekust van België getrokken om aldus te protesteren tegen de verfransing van de Belgische luxe-badplaatsen. Foto boven: in Oosteyide werden de demonstranten, die Vlaamse vlag gen en spandoeken meevoerden be kogeld met aardappelen en rotte eieren. Foto onder: een fel gevecht tussen demonstranten pro en contra. De eerste najaarsachtige storm, die gisteren langs de kust woedde, heeft enkele schepen in moeilijk heden gebracht. Zo vroeg het Noorse vrachtschip „Basel" in de loop van de middag assistentie, omdat het schip zware slagzij maakte. De „Basel" bevond zich toen op tien miil ten westen van Texel. De reddingboot Prms Hendrik uit Den Helder voer uit om hulp te bieden. La ter op de dag echter meldde de Basel, dat men aan boord de grootste moeilijk heden zelf de baas was geworden. Men had de slagzij kunnen verminderen en de zee was minder ruw geworden. De Prins Hendrik, die het schip 's middags bereikte, bleef echter in de buurt van het Noorse schip. De sleepboten „Holland" van rederij Doeksen op Terschelling en „Hector" en „Simson" van Bureau Wijsmuller in IJmuiden, die op het eerste noodsignaal waren uitgevaren, bleven eveneens pa raat. De Basel, die met stortgoederen is geladen, meet 299 ton De reddingboot „Koningin Wilhelmi- na" uit Stellendam moest gisteren eveneens in actie komen. Het jacht „Hens Torn"" uit IJmuiden was in het Vuile Gat aan de grond gelopen. De reddingboot nam alle negen op varenden van het jacht aan boord. Het Nederlandse jacht „De Roompot" kon gisteren niet vlot worden getrok ken, nadat het bij stormweer op het strand bij het Wassenaarse Slag was geworpen. Het Engelse jacht „Hugh Tabor", dat eveneens in moeilijkheden kwam, en op de Westermeerdijk bij Urk werd gezet,, kon gisteren evenmin in zijn element worden gebracht. De „Roompot" was bemand door twee Duitsers, de 30-jarige koopman Werner Ade uit Stuttgart en de 22-jarige Bri gitte Loibel uit Kreusztam bij Munster. De motor van het scheepje, dat Broek in Waterland als thuishaven heeft, wei gerde tijdens het noodweer, waarna het bootje op het strand terechtkwam. De heer Ade was een week of drie gele den, met een Duitse jongeman aan boord van „De Roompot", toen het jacht 's nachts op de Haaksgronden vastliep. De „Hugh Tabor" kwam op het IJsel- meer in een storm. Het jacht, een omge bouwde houten reddingsboot, kwam hoog op de dijk bij Urk. De opvarenden, een Engelse pompenfabrikant met zijn echtgenote en drie kinderen, konden wa dend de vaste wal bereiken. Het schip, dat lek is geslagen, kon met drie sche pen niet van de dijk worden getrokken. De pogingen om de gestrande jachten weer vlot te krijgen zullen vandaag wor den voortgezet. MR. BIESHEUVEL: Mr. B. W. Biesheuvel meent, dat men Frankrijk eigenlijk dankbaar moet zijn voor een goede les. De mening dat de politieke eenwording van de landen der Europese Gemeenschap onvermijdelijk en bijna automatisch uit de economische integratie zou voortvloeien, is een illusie gebleken, zo schrijft hij in een jaarver slag aan de raadgevende vergadering van de Baad van Europa, dat hij voor hij minister werd namens het Europese parlement heeft opgesteld. Zijn conclusie is dan ook, dat de zes landen van de E.E.G. politieke besluiten zullen moeten nemen, wil de integratie niet in het thans bereikte stadium blij ven steken. Het rapport-Biesheuvel, waarop van Gaullistische zijde reeds kritiek is ge uit, zal op 17 en 18 september te Straats burg het uitgangspunt zijn voor debat ten in de jaarlijkse gemeenschappelijke conferentie van het EJuropese parlement, bestaande uit parlementaire afgevaar digden uit de zes landen der gemeen schap, en de raadgevende vergadering die afgevaardigden uit de 17 lidstaten van de Raad van Europa omvat. De Sowjet-Unie is van plan „in de vluchten van Pawel Popowitsj en Adrian Nikolajew en de vluchten van Valeri Bikowsky en Valentina Teresjko wa deel uitmaakten van het programma voor een ruimte-rendez-vous. „Maar het lag niet in de bedoeling deze ruimteschepen te verbinden. Het belang rijkste resultaat van het experiment was dat de twee ruimteschepen in elk- aars onmiddellijke nabijheid kwamen", zeer naaste toekomst" twee ruim-,aldus de deskundige, teschepen in het heelal met elkaar te verbinden, aldus heeft radio- Moskou gisteren medegedeeld. Gregori Khorzin, aangeduid als „ruimte vaartdeskundige", zei in een toespraak, gericht op de Verenigde Staten, dat de Prins Bernhard heeft gisteren als eerste belangrijke buitenlander een be zoek gebracht aan het nieuwe wildreservaat Moremi in Beetsjoeana- land, ruim driehonderd kilometer ten zuidwesten van Livingstone. De prins zal zijn vakantie in Afrika gebruiken om de mogelijkheden te onderzoe ken om het wild in het noorden van Beetsjoeanaland in stand te houden. Hij zal van zijn bevindingen verslag uitbrengen aan het wereldfonds voor in het wild levende dieren, waarvan hij te zamen met prins Philip van Engeland voorzitter is. De prins zal ook een bezoek brengen aan Tschobe, een kleiner reservaat, dat tachtig kilometer verder naar het noorden ligt. in de eerste plaats zal de prins veel foto's maken, maar hij zal waar schijnlijk ook proberen een gemsbok en een buffel te schieten. Een verslag gever van het in Johannesburg verschijnende blad Rand Daily Mail vroeg de prins bij zijn aankomst in Beetsjoeanaland hoe hij als voorzitter van het wereldfonds voor in het wild levende dieren eens een tijger had kun nen schieten. Prins Bernhard antwoordde daarop: „Wanneer er geen die ren worden geschoten zou er in het geheel geen behoud van de wildstand mogelijk zijn." MAAAA/IAAAAAMWXAAAAAAA/UWIA/WVAAAA/WVMAAAAAAA/UVSAAAAAIVUVVWWWVVVIAIV/VVWVVMAAAAAAA/Vl Twee mogelijkheden Khorzin zei dat er twee mogelijkheden waren om een ruimte-rendez-vous tot stand te brengen: 1. het lanceren van een ruimteschip terwijl de andere reeds rondvliegt en 2. een ruimteschip „par keren" boven een ander, dan de instru menten aan boord van het eerste schip gebruiken om het van zijn parkeerplaats weg te brengen en het te verbinden met een tweede schip. Tien kinderen zijn in Polen om het le ven gekomen toen een oude mijn uit de tweede wereldoorlog tot ontploffing kwam in een veld waarin de kinderen aan het spelen waren, aldus een mede deling van het Zuidslavisclie persbureau Tanjoeg. Volgens Tanjoeg werden drie andere kinderen zwaar gewond toen de mijn tot detonatie kwam in Wroclaw. Zij zouden echter niet in levensgevaar ver keren. De Poolse autoriteiten zouden een „uit gebreide uitkamming" van de omgeving gelast hebben naar de aanwezigheid van andere mijnen. Het toeristenseizoen is dit jaar voor Zeeland bijzonder goed. Een tussentijdse steekproef naar de toeristische belangstelling voor Zeeland, en speciaal voor de kust, dezer dagen door ons genomen, wees uit, dat men in het algemeen beslist niet te klagen heeft, een goed seizoen maakt en zich in een vaak opmerkelijk grotere drukte dan vorig jaar mag verheugen. De vele en langdurige propaganda voor Zeeland als vakantieland ge maakt, werpt steeds duidelijker vruchten af. Natuurlijk zijn de be drijfsresultaten van hotels, kam peerterreinen en jachthavens njet overal verhoudingsgewijs even hoog of in dezelfde mate gestegen. Maar van een zekere stijging kan bijna iedereen, die zakelijk bij het toerisme betrokken is, melding ma ken. Nadat het seizoen van vorig jaar in ernstige mate was verregend, deden ve len de sombere voorspelling dat talrijke vakantiegangers het in 1963 wel ergens onder de zuiderzon zouden gaan zoeken, in plaats van aan de winderige regen- stranden van Zeeland. Onze, overigens oppervlakkige, steekproef naar de va- kantiedrukte heeft het tegendeel aange toond. Op enkele plaatsen kregen wij te horen dat vergeleken met vorig jaar nauwelijks grotere drukte was waarge nomen, op bijna alle plaatsen vertelde men ons dat de toename aanzienlijk was en nergens moesten wij vaststellen dat de toeristische belangstelling er gerin ger is geworden dan vorig jaar. Wij hebben in ons onderzoek de be drijven betrokken, die of volledig op het toerisme zijn ingesteld, of van dat toerisme in het seizoen een flinke graankorrel meepikken. Zo onder zochten wij de toeristendrukte van dit seiroen in hotel-café-restaurant bedrijven, op kampeerterreinen, in ieuedherberaren. in jachthavens, bij strandhuisjesverhuurders en bij le veranciers in badplaatsen, zoals bak kers, slagers en kruideniers. Van zelfsprekend hebben wij ons daarbij voornamelijk op de kust gericht, na melijk op Cadzand, Breskens, Vlis singen, Zoutelande, Domburg, Kam perland, Burgh, Haamstede en Re- nesse. Bovendien betrokken wij het recreatiecentrum De Braakman in het onderzoek. Het oordeel over het toeristische seizoen 1963 in Zeeland luidt dus op alle „fron ten" onverdeeld gunstig. Natuurlijk wer den de pieken in het seizoen behaald tij dens de bouwvakvakantie en vooral tij dens de zonnige perioden van juli. Van zelfsprekend is na het slechte weer van de laatste dagen vooral op de kampeer terreinen een afname van het bezoek te constateren. Velen klagen nu ook nog een beetje over het slechte voorseizoen, waarin vooral de hoogtijdagen een somber zomerbeeld voorspelden. Maar naarmate het zomer seizoen beter werd en de gemiddelde seizoenresultaten bleven stijgen ver stomde ook dat geklaag. Beginnend met de Zeeuws-Vlaamse zee kust moet van Cadzand gemeld worden dat men er in het algemeen over deze zomer zeer tevreden is. Het kampeerter rein constateerde een langdurige volle bezetting bij een groter bezoek dan vo rig jaar. Van enkele hotelbedrijven kre gen wij dezelfde boodschap en een le- vensmiddelenbedrijf moest vaak alle zei len bijzetten om voor de nodige fourage te zorgen. Ook dit bedrijf noteerde een hogere omzet dan vorig seizoen. In Breskens begint het toerisme ook een grote vlucht te nemen. Uit het ho- telbedrijf meldde men een constante vol le bezetting, onder het motto: vol is vol! Het kampeerterrein noteerde een stijgend aantal vakantiegangers ten op zichte van vorig jaar en natuurlijk brachten de visserijdagen er, speciaal voor de middenstand nog eens een grote extra drukte. De toeristische ontwikkeling van het re creatiecentrum De Braakman, moet zon der meer spectaculair worden genoemd. Het aantal kampeerders op deze ter reinen is verdubbeld, de belangstelling voor de jeugdherberg blijft groeien, de onlangs gestarte jachthaven noteerde een grote belangstelling en voor het bungalow-project van 70 stuks bestaat een belangstelling, van de zijde van se rieuze kopers van omstreeks duizend.... „Dagelijks melden zich zo'n vijf tot tien (Zie slot pag. 2 kot. 3) Jn de laatste jaren zijn verscheidene aanvallen gedaan op het sprookje van de Nederlandse properheid. Buitenlan ders hebben ons verzekerd, dat bepaalde Nederlandse steden slecht gereinigd zijn, dat onze bevolking veel te kwistig haar overbodige papieren en huishoudafval op de openbare straat deponeert, en dat nergens ter wereld de oudere dames haar honden zo onbe schaamd de trottoirs laten bevuilen als in Nederland. Deze bui tenlanders hebben gelijk. Er moet in ons land beter op de openbare properheid gelet worden. Dat geldt voor de steden, dat geldt voor de bossen en de stranden, en het geldt zelfs een enkele maai voor onze dorpen! Maar bij alle verslagenheid over dit gerechtvaardigde verwijt, rest ons toch de troost, dat de Nederlanders hoog genoteerd blijven staan wat de persoon lijke properheid betreft en dat mag hier dan wel even nadrukkelijk vastgesteld worden. Dat is onlangs nog gebleken uit een onderzoek van de Reader's Di gest. Bij dat onderzoek kwamen de Ne derlanders uit de bus als de meest in tensieve gebruikers van elektrische rei nigingsmachines in de huishouding! Ne derland staat van de zes Euromarkt- landen aan de top met het bezit van stofzuigers, wasmachines en strijkijzers. In bijna zestig procent van de Neder landse huisgezinnen is een wasmachine aanwezig en in het toch ook welvarende Frankrijk moeten 88 procent van de huisgezinnen het zonder zo'n elektrisch wasapparaat doen! Wat het baden enz. betreft staat Ne derland ook ver aan de top met één gas- of elektrische geiser in 62 procent van de Nederlandse huisgezinnen, waarte genover onze oosterburen slechts 22 pro cent kunnen stellen. En na deze cijfers zal het niemand verwonderen, dat Ne derland ook aan de top staat met het bezit van elektrische naaimachines, broodroosters en televisieapparaten. We zoeken in Nederland het „elektronische" geluk blijkbaar wel in de huishoudelijke sfeer! Wanneer de Reader's Digest ons daar naast vertelt, dat we tamelijk ver bij zulke landen als Frankrijk achterblijven op het gebied van autobezit, dan aan vaarden we dat gelaten in de overtui ging, dat men niet op alle terreinen nummer één kan zijn en dat het Neder landse volk blijkbaar welbewust geko zen heeft voor de huishoudelijkheid en.™ de properheid! Een boterhandelaar in Leeuwarden heeft enige landelijke beroering ver wekt door zijn activiteit op het gebied van de (room)boterprijs. Hij verlangde van de consument een dubbeltje méér voor een pakje boter omdat er enige boterschaarste zou zijn en omdat aan de Nederlandse boterproducenten een hogere prijs zou toekomen. Intussen ver richtte hjj ook enkele manipulaties op de internationale botermarkt met Ame rikaanse, Ierse en Franse boter. Die ma nipulaties waren soms begrijpelijk en soms totaal onbegrijpelijk. Onbegrijpe lijk dan voor het normale koopmans verstand. Nu mag ieder in Nederland binnen zekere grenzen vreemde din gen doen, maar dat manipuleren met consumentenprijzen is een zaak, waarop door de overheid toegezien moet worden. Het zou met de stabilisatie van het prijs niveau in ons land een wonderlijke zaak worden, wanneer een eenzame boterhan delaar in staat bleek het niveau van de consumentenprijzen op bijzonder wille keurige wijze te doorbreken. Het gaat hierbij niet alleen om de boterprijs, maar ook om andere prijzen, die dit jaar nogal pittig zijn ot worden verhoogd. De vorige minister van economische zaken heeft steeds betoogd, dat hij het prijsniveau zo stabiel mogelijk zou houden, omdat hij met zijn beleid niet in de spiraal „prijsverhoging-loonsverho ging" wilde geraken. Men heeft hem bij zijn heengaan zelfs uit bepaalde kringen lof toegezwaaid voor deze pogingen tot stabilisering. Uit andere kringen echter werd hem de kritiek niet bespaard, om dat de kosten van het levensonderhoud onder zijn bewind voortdurend bleven stijgen. Nu een nieuwe minister van economi sche zaken is opgetreden, rijst de vraag hoe deze minister over de stabilisering van het prijsniveau denkt. Zoëven werd de boterprijs genoemd. De poging tot het opvoeren van die prijs is maar een klei nigheid vergeleken bij andere prijsver hogingen. Zojuist zijn nog weer bedui dende verhogingen van de kolenprijzen aangekondigd en de kolenhandel heeft daaraan de waarschuwing toegevoegd, dat men er onverstandig aan zou doen thans op stookolie over te schakelen voor verwarming, want een verhoging van de olieprijzen zit ook al in de lucht. Dat zijn bijzonder onaangename feiten! Het indexcijfer voor de kosten van le vensonderhoud is sedert 1 januari jl. beduidend gestegen. Zo beduidend, dat men zich moet afvragen of de offi cieel toegestane loonsverhoging van bij na 3 dit jaar nog wel enige zin heeft. In elk geval zijn de voordelen van die jonsverhoging thans al voor een belang rijk deel via prijsverhogingen weggema- nipuleerd. Wat de kolenprijzen "betreft heeft het departement van economische zaken laten weten, dat het daarover niets had mede te delen. Misschien zou het departement dan wel iets kunnen zeggen over de wijze, waarop men denkt uit de inflatiespiraal te komen, die thans zo duidelijk aan het licht begint te tre den Omtrent het incident in de raad van de gemeente Roden, waarbij de burge meester zich over vragen van een raadslid zo opwond, dat hij de man het woord ontnam en hem verzocht de ver gadering te verlaten, heeft de minister van binnenlandse zaken a.i., mr. Y. Scholten, in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid de heer Zegerings Hadders (v.v.d.) meegedeeld, dat de burgemeester blijk heeft gegeven het onjuiste van zijn handelwijze in te zien. Hij heeft in een volgende raadsvergade ring zijn spijt betuigd over het feit, dat hij „zijn gevoelens in deze te sterk heeft doen spreken". Voor enige vrees, dat de burgemeester in de toekomst naar wille keur zal handelen, bestaat naar het oordeel van de bewindsman geen grond en hij ziet dan ook geen aanleiding voor maatregelen zijnerzijds.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1