FORMATEUR ONTVING EERSTE BEDANKJE Dr. Veldkamp houdt vast aan zijn eisen Aanslag op de Gaulle voorkomen Russische spion al 18 maanden in westen Gevangenisdirecteur bij opstand gedood „Entourage"-programma Zeeuws FRUITC0RS0 Wereldvreemd Prof. Versteeg zegt nee en prof. De Quay blijft met de brokken zitten Goudmijn aan inlichtingen verstrekt" ENGELANDVAARDER DEPAEPE IN ZEEBRUGGE ALS HELD INGEHAALD Olie goedkoper Arrestatie's Vandaag breekt toeristen- stroom los Engeland houdt naam geheim Bloedige tonelen op eiland Senang INCIDENT BIJ DE MUUR G.M.C. presenteert vele attracties 206e jaargang - no. 163 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 13 juli 1963 Terra Luna" in Oldenzaal Pagina 3 (Van onze parlementaire redacteur). Gisteravond heeft de anti-revolutionaire prof. Versteeg, aan wie de formateur gevraagd had om minister van o., k. en w. te worden, voor deze functie bedankt. Het is het eerste bedankje van iemand die door prof De Quay is gepolst. Obstakels Ander departement JMHÉ^ HANDTEKENINGEN EN TELEVISIE Advocaat meent sterk te staan Verrassing Van 3-14 oktober koninklijk bezoek aan Perzië PROEF MET HAAIEN ALS ENIGE BEWAKERS GRUWELIJK MISLUKT Verbazing JONGETJE VERDRONKEN VAN 14 TOT EN MET 21 SEPTEMBER A.S. Ontvangst Programma PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wafstra» rden,4 B o~noen (fa=ter- Hoofdredactie; W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: 2011 7Vprilc7PPVoh t.f oaor i „3 J*dv:, 3647/3643); Middelburg: Mam 51. tel. 3841 (b.g.g red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b. g.g. red. 7853, adv. 5213) Oostburg: tel. 2395, TerneuzenArsenaalstraat 2. tel. tei. adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 1 4,50. Ingez med. 3 x tarief Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. f 1,50). ..Brieven bur van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Om zes uur 's avonds ontving de formateur de heer Versteeg, die vergezeld was van mr. Biesheuvel (a.r.), die gepolsd is voor landbouw en visserij, op hun eigen verzoek. Prof. Versteeg heeft de formateur toen deze voor hem de formateur teleurstellenden mededeling gedaan. Nu prof. Versteeg dus niet voor o., k. en w. in aanmerking wil komen staat het door prof. De Quay ver richte werk op losse schroeven. Van de vele besprekingen die gis teren in de loop van de dag weer in Den Haag gevoerd zijn om Ne derland een nieuw kabinet te ver schaffen, was die tussen mr. Ma- rijnen (k.v.p.) de man die minis ter-president moet worden, dr. Veldkamp (k.v.p.) die gevraagd is als minister van sociale zaken en volksgezondheid, prof. Witte- veen (v.v.d.) aan wie financiën is i aangeboden, en prof. Andriessen (c.h.) die gepolst is voor de porte feuille van economische zaken, 's middags van half vier tot vijf uur op het departement van landbouw en visserij, ongetwijfeld een van de belangrijkste. In deze conferentie ging het er namelijk om of dr. Veldkamp, die gedurende de komende vier jaren ongeveer 250 mil joen gulden verlangt voor de uitvoering van een aantal sociale maatregelen, en met name voor de verhoging van de A.O.W. per jaar, dus ruim 60 miljoen gulden - dit geld zou krijgen en welk ander departement eventueel veren zou moeten laten. Professor De Quay zal de oplossing moeten brengen. Als dr. Veldkamp wordt meegedeeld, dat met zijn bij zondere wensen geen rekening ge houden kan worden, is deze bekwa me bewindsman niet bereid het mi nisterschap van sociale zaken voort te zetten. Het is niet aan te nemen, dat de K.V.P. thans met een andere kandidaat zal komen, zodat prof. De Quay voor onoverkomenlijke moei lijkheden staat. De sultan van Broenei, sir Omai All Saifuddin, arriveerde vrij dagmiddag op Schiphol op door reis naar Tokio. De sultan heeft in Londen de bijeenkomst over de federatie Maleisië bijgewoond. Zo als bekend, heeft Broenei het ver drag niet ondertekend. lA/WVAA/WWWWWWWWWWWWVWWVWWWV Tijdens een bespreking die de fractie voorzitter van de A.R.P., de heer Van Eysden, gehouden heeft met zijn partij genoten prof. Versteeg, en mr. Biesheu vel, die gevraagd zijn voor resp. de por tefeuilles van o., k. en w. en landbouw en visserij, moet prof. Versteeg beslist heb ben het ambt van minister van o., k. en w. niet te kunnen aanvaarden. Hij zou ook wel een zeer moeilijke taak gekre gen hebben, om als een zeer rechtzinnig antirevolutionair de mammoetwet, waar tegen verscheidenen van zijn partijge noten hebben gestemd, uit te voeren. Voorts zou hij te maken gekregen heb ben met de sport - ook op zondag sport met toneel, ballet enz. Voor prof. De Quay betekent dit, dat hij moeilijk een andere antirevolu tionair voor o., k. en w. kan aanwij zen en dat de A.R.P. een departement moet worden aangeboden, waarvoor hij al iemand gevraagd heeft, of dat nog onbezet is. Dat zijn defensie en verkeer en waterstaat. Voor defensie zou de A.R.P. wel weinig voelen. Of zij na landbouw en visserij (Biesheu vel) genoegen wil nemen met verkeer en waterstaat is onbekend, maar erg waarschijnlijk lijkt het niet, nu toch al financiën, dat beheerd geweest is door de antirevolutionair prof. Zijl stra, in andere handen overgaat. De heer Biesheuvel, die gistermorgen bij de formateur op bezoek geweest is, en toen gevraagd werd voor landbouw heeft dit verzoek nog altijd in beraad. Aange nomen moet worden, dat hij met de Chr. Boeren en Tuindersbond, waarvan hij voorzitter is, zal willen praten. Het heette dat hij niet voor maandag zou beslissen. Wie gebruik maakt van de mo derne snelwegen door het natio nale Yellowstone Park in de Ame rikaanse staat Wyoming, kan op sen gegeven moment beren te genkomenzoals hier is uitge beeld, De meesten hebben het er evenwel graag voor over om te wachten tot moeder beer en haar kleintjes het veld ruimen en la ten onderwijl hun camera's klik- P|p! Tijdens de bespreking van de vier mi nisters op de belangrijke posten, heeft dr. Veldkamp, zo menen wij te weten, de beschikking gehad over de aller nieuwste cijfers betreffende de reële economische situatie in Nederland op dit ogenblik. Hij zou hebben aangetoond, dat er wel ruimte is voor zijn verlan gens. Achteraf vernamen we dat zijn betoog geen indruk op de anderen ge maakt heeft. Zij zijn van oordeel, dat dr. Veldkamp dan maar in het kabinet moet gaan zitten en aan de Tweede Ka mer duidelijk moet maken, dat het geld dat hij nodig heeft aanwezig is. Toe geven wil men in geen geval. Vandaag zal prof. De Quay op zijn ka binet zijn om eventueel de antwoorden af te wachten van de personen aan wie hij een ministerzetel heeft aangeboden. Gisteravond was koningin Juliana in Den Haag. Men verzekerde ons van offi ciële zijde dat dit bezoek van het staats hoofd aan de residentie, zo kort voordat zij met vakantie gaat, niets met de ka binetsformatie te maken had. (Van onze Brugse correspondent). De Brugse Engelandvaarder Vic tor Depaepe is gistermiddag op uitbundige wijze begroet te Zee- brugge. Hij werd toegejuicht, men dromde om hem heen, er waren folkloristische groepen aanwezig en schoolmeisjes en toeristen vroegen hem om hand tekeningen, terwijl de camera mensen van de televisie druk be zig waren. Hij werd ontvangen als een echter filmster. De beroemd geworden vissersboot ,,King Charles II", die zijn netten heeft uit geworpen in de Britse kustwateren, liep gistermiddag Zeebrugge binnen na een tocht van omstreeks twintig uur. Victor Depaepe verklaarde, dat hij nu grote hoop heeft op de volle dige erkenning van het charter uit 1666. Hij werd in Newhaven op zeer hoffelijke wijze ontvangen. De beslissing van de rechtbank te Lewes, waarheen Depaepe onmiddellijk na zijn aanhouding werd vervoerd, wek te grote verrassing, zowel in België als in Engeland. Iedereen was er blijkbaar van overtuigd, dat de „King Charles II" gewoon zou worden be handeld als elk ander schip van vreemde nationaliteit, dat in de ter ritoriale wateren vist, maar er was integendeel een uitzonderingsmaat regel getroffen. Het vistuig werd niet aangeslagen en het schip mocht da delijk Newhaven verlaten. Dit Is enig in de annalen van de Britse zeevaart, zelfs op de vangst legde men geen beslag. Het proces zal op zeven augustus plaatsvinden. Victor Depaepe moest een borgtocht van tien pond betalen. Gebruikelijk is een bedrag van 100 pond. Het Brugse gemeenteraadslid is van plan deze zaak tot het einde toe te verdedigen. Hij heeft als raadsman een uitstekend jurist, mr. Lazio O. Gomboz uit Lon den, een specialist in internationaal en scheepvaartrecht, die over zeer sterke troeven meent te beschikken. De Britse regering heeft besloten nimmer de naam bekend te maken van de majoor van de Sowjet-Rus- sische inlichtingendienst, die meer dan achttien maanden geleden naar het westen uitweek, aldus is gisteren uit welingelichte kringen in Londen vernomen. Ze zeiden zelfs dat de aanwezigheid van i de Rus niet aan de openbaarheid zou zijn prijsgegeven, als dat feit niet naar buiten was uitgelekt, vermoedelijk in de Verenigde Staten. Genoemde welingelichte kringen zei den dat de agent, die „een goudmijn aan inlichtingen" zou hebben mee gebracht, eerst naar de Amerikaan se autoriteiten was gestapt, maar daarna, op eigen verzoek, naar Enge land was gegaan. Hoelang de Rus in Engeland vertoeft, wilden ze niet zeggen, wel dat hij „lan ger dan achttien maanden geleden" naar het westen vluchtte. Victor Depaepe zoals de zaak van de drie Duitsers en kolonel Wennerstroem in Zweden, de re cente arrestatie van agenten in Amerika en de zaak Harold Philby. De „Daily Telegraph" schreef vrij dag dat de gevluchte spion Anatoli Dolnytsin heet. Dolnytsin zou van af januari 1961 9 maanden als at taché in Londen hebben gewerkt. De Parijse politie heeft gisteren 2 anti-Gaullistische terroristen on dervraagd over een mogelijk nieuw komplot tegen het leven van de Franse president, Charles de Gaul le. Uit welingelichte kringen wordt vernomen dat de twee mannen vo rige week, samen met zes andere personen, zijn gearresteerd. De twee mannen zijn Jacques Ferrari en Serge Fabre, die op 8 juli door de politie werden gearresteerd, kort nadat zij uit Spanje met een passagiersvliegtuig in Parijs waren gearriveerd. Verondersteld wordt dat de aanslag op het Franse staatshoofd komende zondag tijdens de 14e-juliviering zou gebeuren. Als gevolg van dalingen in de aanvoer- prijzen, zullen op 15 juli a.s. de ver koopprijzen hier te lande van een aan tal aardolieprodukten worden verlaagd. De prijs voor petroleum voor verlich ting en verwarming wordt cent per liter lager. Voor tractorpetroleum geldt een prijsverlaging van 0,20 per 100 li ter. Autogasolie uit pompen, gasolie voor andere doeleinden en huisbrand olie I worden 1,per 100 liter goedkoper. De prijs van dunne stookolie en huisbrandolie II gaat met 0,90 per 100 liter naar beneden. Uit de studeerkamers van het land bouwschap is een bekendmaking voortgekomen, waarin wordt betoogd, dat het landbouwschap geen arrestaties verricht. Zo ongeveer iedereen kent wel de krantenberichtjes waarin wordt ge meld, dat enkele boeren werden gear resteerd, die door de (economische) po litierechter waren veroordeeld tot een boete of enkele dagen hechtenis, omdat ze hadden geweigerd bepaalde formulie ren van het landbouwschap in te vullen. Die boeren betaalden de boete niet en moesten dus hun straftijd uitzitten. In de bekendmaking van het landbouwschap - wordt nu gezegd, dat j if .„bi llet landbouwschap fi<DUK| met het in hechtenis nemen van deze boe ren niets te maken heeft. De inspectie dienst van het landbouwschap consta teert alleen maar, dat een boer bijvoor beeld een inventarisatieformulier niet heeft ingevuld. De dienst maakt daar- van proces-verbaal op en geeft het pro- 1 ces-ver baal door aan de officier van jus- i titie. Daarmee is voor het landbouw schap de zaak uit. De officier gaat zelf standig tot vervolging over en het re sultaat kan zijn, dat uiteindelijk de on- willigen door de rechter worden veroor deeld. Niet het landbouwschap deelt de straffen uit, maar de rechter. rwvwwwwwvwvwwwwwwwvwwww^ Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft gisteren meegedeeld, dat H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard vergezeld van H.K.H. Prinses Bea trix van 3 tot 14 oktober een be zoek aan Perzië zullen brengen, teneinde het staatsbezoek dat de sjah in 1959 aan Nederland bracht te beantwoorden. Dit be zoek, dat oorspronkelijk was voor zien voor oktober 1962, werd toen uitgesteld ten gevolge van de aardbevingsramp. (\AWVVUVVVVVVWVMAlVVUV\AMMVVVUI/WVVtA/tfVVVi De mededeling dat de Russische majoor naar het westen was uitgeweken, ver vulde Engeland met verbazing, toch al zo geschokt door de reeks van veilig heidslekken en onfrisse nevengeschiede nissen, en ter zelfder tijd in 't buitenland aan het licht gekomen spionageaffaires, Het vierjarig zoontje Rudie van de fa milie Lippe uit het Westeinde in Enk huizen is gistermiddag spelenderwijs te water geraakt en verdronken. In de „model"gevangenis op het eiland Senang op 16 km van de Britse kolonie Singapore, heeft gisteren een gevangenisoproer plaatsgehad, waarbij de gevange nen de directeur vreselijk mishan delden en hem daarna verbrand den door kerosine over hem heen te gieten en in brand te steken. Aan de opstand, die uitbrak kort na de middagmaaltijd, namen tussen de drie- en vierhonderd inwoners deel. De gevangenis op Senang is er een met een minimum aan veiligheidsmaatregelen, waar veel wordt overgelaten aan het persoonlijk initiatief van de inwoners en waar de cipiers geen wapens dragen. Een groep gevangenen had zich mees ter gemaakt van messen, grasscharen, schoppen en pikhouwelen, waarmee ze zich een weg baanden naar het kantoor van de directeur, Daniel S. Dutton, een lange militante Engelsman van middel bare leeftijd, die ze de ogen uitstaken, andere verwondingen toebrachten, en ten slotte levend verbrandden. Ook de onderdirecteur, de Australiër J. W. Tailford, werd mishandeld en in brand gestoken. Hij leefde nog, maar was er ernstig aan toe. Een van de gewonde cipiers is naderhand in een ziekenhuis overleden. De op stand is ten slotte onderdrukt door een politiemacht van vierhonderd man die vanuit Singapore werd aan gevoerd. Vijf personen, onder wie een veroordeel de, zijn met ernstige verwondingen op genomen. Tweeëntwintig inwoners zijn met bootjes van de gevangenis ontsnapt en voortvluchtig. Acht werden aange houden door een politieboot die hun scheepje ramde. Van het gevangenis complex werden negen gebouwen in brand gestoken. De gevangenis is vier jaar oud en werd ingericht om die van Singapore en Chan- gi te ontlasten. De gebouwen zijn op getrokken door de gevangenen. De enige bewaking bestond uit de wa teren rondom het eiland waarin haaien huizen. De cipiers hadden vuurwapens noch gummistokken. Premier Lee Koean Yew bracht drie jaar geleden een bezoek aan Senang, bjj welke gelegenheid hij zei dat er „een nobel experiment" werd ondernomen. Gistermiddag is het aan de grens tussen West-Berlijn en Oost-Duits- land tot een incident gekomen tus sen Oostduitse grenswachten en Westduitse politie, waarbij de Oostduitsers in de lucht hebben gevuurd. Volgens de lezing van de Westberlijnse politie, eisten twee Oostduitse grens wachten dat een Westberlijnse patrouille welke langs de prikkeldraadversper ring tussen West-Berlijn en Oost-Duits- land reed. zich zou terugtrekken. De Oostduitsers beweerden dal de patrouille zich op Oostduits gebied bevond. Dit werd door de patrouille bestreden en zij weigerden aan het bevel gevolg te ge ven. De grenswachten losten toen drie schoten in de lucht, waarna beide par tijen versterkingen lieten aanrukken. Het liep met een sisser af. na enig heen- en-weer gepraat tussen een Oostduitse en een Westberlijnse officier. Dat is formeel allemaal juist, maar het laat zich toch alleen maar lezen als een spitsvondigheid. Het landbouwschap mag dan niet zelf de arrestaties verrich ten hetgeen aan ieder bekend is! toch treft het de nodige maatregelen om de rechterlijke macht in staat te stellen tot vervolging. Het weet ook, dat inge volge een bepaalde verordening van het landbouwschap en ingevolge de wet op de economische delicten bepaalde straffen (door de rechterlijke macht) worden opgelegd. Wij zouden het zeer aannemelijk vinden als de inspecteren de ambtenaren van het landbouwschap tot overtreders zouden zeggen: „Bedenk je, want ik laat je vervolgen en dat kan op hechtenis uitdraaien". Het is dan wel niet het landbouwschap, dat rechtspreekt maar wel het landbouwschap, dat de in leidende stappen doet tot een veroorde ling. Juridisch is het verschil tussen de ze twee zaken heel groot, doch in de praktijk van het leven is het verschil heel klein. Het ligt voor de hand, dat een veroordeelde niet zegt: „Ik ben ge grepen door de rechterlijke macht", maar „ik ben gegrepen door het land bouwschap". Op spitsvondige wijze wil het landbouwschap daar nu een beetje omheendraaien. Zoals bijvoorbeeld in de zestiende eeuw Nederlandse magistra ten wel plachten te doen, wanneer ze be velen van de Spaanse koning uitvoer den en tot hun „lieve burghers" ver klaarden, dat zij zelve het niet waren, die zware straffen oplegden... maar „des coninck's gebod". Bij deze magistraten kwam dat betoog wel een beetje voort uit een slecht ge weten. Wij willen graag aannemen, dat niemand bij het landbouwschap een slecht geweten heeft, maar waarom zo'n spitsvondig betoog? Het is in elk geval geen voorbeeld van intelligente voorlich ting! In Bretagne staat een belangrijk scha kelstation voor het doorgeven van te levisieuitzendingen naar het buitenland. De Fransen zijn in het bezit van dat sta tion en zij kunnen dus in feite bepalen wie van de technische faciliteiten in Bre tagne gebruik mag maken en wie niet voor het doorgeven van bepaalde pro- framma's naar de Westeuropese lan en enz. De Franse regering en dus generaal de Gaulle heeft van deze macht over het schakelstation gebruik gemaakt om een internationale televisie uitwisseling te beletten. Het betrof de Telstarherdenking. Een jaar geleden slaagde de proef met de Telstar en om dat te memoreren zouden enkele politi ci en oud-politici met elkaar praten op het beeldscherm. Generaal Eisenhower, de heer Jean Monnet en de heer Von Brentano zouden iets zeggen over de NAVO-samenwerking en over het poli tieke en economische samengaan van de westerse landen. Via Bretagne zou men in de Westeuropese landen dat feest kunnen meemaken. Generaal de Gaulle weigerde echter het schakelstation ter beschikking te stellen. Dat hij daardoor aan zijn Franse volk een bepaald televisie pro gramma onthield, moeten de Fransen zelf beoordelen. Het is echter minder beleefd, dat hij ook de uitzending naar landen zoals West-Duitsland, België, Nederland enz. torpedeerde. Generaal de Gaulle gaat bepaald te ver als hij zich opwerpt als politieke censor voor geheel West-Europa. Blijkbaar was hij be vreesd, dat de Telstarsprekers weinig waardering zouden hebben voor de wij ze, waarop de generaal de samenwer king in NAVO-verband en op economisch gebied heeft vertraagd. Wij willen toe geven, dat de televisieorganisators van dit feestprogram nogal ontactisch heb ben gehandeld door een politieke uitzen ding te kiezen en ook beseffen we, dat het pijnlijk zou zijn wanneer Franse ap paratuur gebruikt zou worden om Frankrijk in een hoek te drukken. De televisiemensen hadden dus de herden king wat meer in een eenvoudig feeste lijk vlak moeten houden. Maar dat Frankrijk met een botte weigering ge heel West-EuroDa censureert, maakt een bijzonder onprettige indruk! Dat grenst aan wereldvreemdheid! AAAAAAAAA/UWUWWV/WWWVWVWVWWVAA/WWViAAi DE ENTOURAGE voor het negen de Zeeuwse Fruitcorso, de evene menten in de fruitweek van 14 tot en met 21 september in Goes, is besteksklaar! Voor de eerste maal komt de organisatie van dit fees telijk programma praktisch geheel op rekening van de Goese Midden stands Centrale, die daartoe een negen man sterke werkgroep heeft geformeerd. De stichting „Zeeuws Fruitcorso" heeft door deze verandering in de opzet de handen vrij gekregen om zich intensiever te kunnen bezighou den met haar eigelijke taak: de op bouw van het corso en de propagan da voor dit unieke Zeeuwse gebeu ren. De Goese middenstand zorgt dit maal voor een feestelijk kader rond om het fruitcorso: een week van evenementen, variërend van de in 1962 met veel succes begonnen massale mosselmaaltijd op de Grote Markt tot een concours van ama teurbandjes uit het gewest. Daartussen ligt dan een keur van attrac ties, die zeven volledige avonden zullen vullen en verschillende malen overdag al een flinke „aanloop" hebben. In de eerste plaats moet worden genoemd een expositie over recreatie-ontspanning en vrijetijdsbesteding, die onder de naam „Recron" in de zalen „Juliana" op de Beestenmarkt te zien zal zijn. Twee da gen lang zullen alle branches van be drijven op dit gebied in aantrekkelijke stands laten zien, wat er allemaal op die markt is. Huisvlijt, sport, vakantiekleding, kam- peermateriaal. Een keur van collec ties, die buiten op het marktterrein al zullen worden aangekondigd via een show van tenten, caravans en boten. Een Belgische zandtapijtwerker zal zijn kunststukjes opbouwen; er is voorts een expositie van amateurschilders, een mi niatuurspoorwegemplacement. Ook de gemeente Goes zal zich hier presente ren met een stand op het podium, waarin onder meer een maquette van het nieuw te bouwen zwembad wordt getoond. De Goese Middenstandscentrale (G.M.C.) geeft de eigen leden voorkeur voor een plaats op deze expositie „Recron". Er zijn 33 zaken met artikelen op dit re creatieve en hobbyterrein. De werkgroep brengt alle aspirantdeelnemers een per soonlijk bezoek en wanneer zo de „in ventaris" voor deze expositie is opge maakt, zullen ook fabrikanten en groot handelaren in de gelegenheid worden gesteid om in te schrijven. Maar voor dat deze tentoonstelling op dinsdagmor gen 17 september haar poorten zal ope nen hebben de Goese middenstanders al enkele attractieve evenementen achter de rug. Op zaterdag 14 september wordt de Fruitweek ingezet met de officiële ont vangst van de fee in het stadhuis. Die zelfde middag nog is er de wandeltocht van V.V.V. en P.Z.C., waarvoor de fruit- fee de prijzen zal uitreiken. 's Avonds staat dan het tweede groot se mosselfestijn op de Grote Markt te wachten. Vorig jaar zaten 800 mensen aan de lange tafels als deel nemers aan deze massale maaltijd. De G.M.C. verwacht er nu nog meer. Op de klanken van de Beierse Kapel („Lustige Burschen") zal men er zijn broodje-mossel en zijn pot bier kun nen nuttigen. Voor een keurige voor raad van het zeebanket heeft de werkgroep zich verzekerd van de medewerking van het produktschap voor vis en visprodukten. Een smakelijke, echt Zeeuwse inzet dus van een feestweek rondom het Beve- landse fruit, waarvan het programma er verder als volgt uitziet: Maandag 16 september: Rondgang van enkele muziekgezelschap pen door de buitenwijken van Goes, met name de nieuwe wijken. De fruitfee zal een bezoek brengen aan langdurig zie ken en op nog andere plaatsen haar taak als „ambassadrice" vervullen. Op de Grote Markt een concours van ama- (Zie slot pag. 2 kol. 4) De A.N.W.B. verwacht dat dit weekeinde de grote vakantiekam- peersstroom weer los zal barsten, lil het hoofdkantoor van de A.N. W.B. in Den Haag wordt de bezet ting op de ongeveer 800 Neder landse kampeerterreinen thans van uur tot uur bijgehouden. Het laat zich aanzien dat vooral op de kampeerterreinen aan de kust en in typische recreatiegebieden als de Veluwe, Zuid-Limburg, de Waddeneilanden en Walcheren een zeer hoge bezettingsgraad kan worden verwacht. De A.N.W.B. houdt er, gezien de ervaringen van voorgaande jaren, rekening mee dat deze kampeer- "lersdrukte gedurende de gehele peripde 13 juli15 augustus zal aanhouden. In dit tijdvak vallen de schoolvakanties, de vakanties van de bouwvakken en bovendien slui ten vele bedrijven voor enkele weken. Bovendien zoeken in deze periode vele tienduizenden buiten landse kampeerders vooral die van over de oostgrens een va kantie aan de kust.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1