PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RUSSISCHE ASTRONAUTE STAAT GEREED OVERSTE BYK0WSKY DIRECT TE VOLGEN „Geen inspectie ter plaatse" ZLM-manifestatie trok ondanks de regen toch nog massaal bezoek Televisiekjikers in Rusland volgen tocht „op de voet" Strijd om levering aardgas is begonnen Botsing kost vier meisjes het leven SOW JET-UNIE LANCEERT RUIMTEVAARTUIG Wereld wacht op enteringin de ruimte reis duurt wellicht acht dagen Minister Cals gaat weer aan het werk Vraag is wie industrieën zal bedienen Vandaag... BUSSEN BOTSTEN - ÉEN DODE Busje werd door tegenligger gegrepen Een dagje uit DIVERSE DEMONSTRATIES AFGELAST Levende have 600 stuks vee kwam gisteren in de ring ZAAK-NllMFGFN GESEPONEERD 206e jaargang - no. 139 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN i ae Velde, F. B. den Boei en W de Pagier, HooidredaotleW. Leertouwer en G. A. 2911: Zlerlkzee: red. tel. 2425: adm. tel. 2 1. Adv.pr. 30 ct. p mm. Min. p, adv. f 4.50 tngez med. 3 x tarief Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vllsslngen: ""erneuzenArsenaalstraat 2, tel. Giro 359300 P.Z.C1. Middelburg Zaterdag 15 juni 1963 Ds. Vink vloog tóch Pagina 3 Rusland heeft gistermiddag opnieuw een man de ruimte ingezonden voor een langdurige vlucht van misschien acht dagen. Algemeen wordt ver wacht, dat hij na korte tijd gezelschap zal krij gen van een dame een koene ruimtevaarster zou al klaar staan voor de start en dat dan misschien een poging gedaan zal worden om de twee vaartuigen elkaar in de ruimte te laten en teren. Volgens deskundigen in Moskou zal de lance ring van Ruslands eerste ruimtevaarster van daag nog niet plaatshebben, maar op een later tijdstip tijdens de vlucht van haar collega, dit in verband met de technische plannen voor het combineren van de twee vluchten. Voorlopig draait de ruimtevaarder, de 28-jarige luchtmachtoverste Walery F. Bykowsky, getrouwd met een 25-jarige Valentina en vader van een zoontje van drie maanden, op een hoogte van 181 tot 235 kilometer nog alleen zijn rondjes, die telkens 88 minuten duren. De Russen'kunnen hem af en toe volgen op de televisie. Hij heeft gemeld, dat alles uitstekend gaat en zendt boodschappen uit aan het heldhaf tige Sowjetvolk en de vrijheidlievende volkeren van Afrika. Bykowsky vertrok gistermiddag één uur (onze tijd) van een onbe kende lanceerplaats. Tijdens zijn tweede ronde meldde hij aan de Sowjetregering, het partijcomité en Kroesjtsjew persoonlijk, dat hij zich uitstekend voelde en dat alles in zijn ruimtevaartuig goed func tioneerde. Kroesjtsjew, die het nieuws van de ruimtevlucht dadelijk opgetogen vertel de aan de Britse oppositieleider Harold Wilson, toen die in de middag bij hem ltwam voor een tweede onderhoud, stuurde hem dadel(jk oen gelukwens toe. Tass berichtte over het ruimtevaartuig van Bykowsky, de Wostok 5, dat het minstens drie keer zoveel weegt als alle vaartuigen die Amerika lanceerde en dat de motor van de lanceerraket twin tig miljoen paardelcrachten sterk was, „enkele keren zo sterk als die van de Amerikaanse raketten". Radioverbinding Tass gaf verder een interview met de ruimtedeskundige Wladimir Siworow door, die onder meer verklaarde, dat Rusland nu beschikt over elektroni sche apparatuur die radioverbindin gen over afstanden van meer dan 300 miljoen kilometer mogelijk maakt. Het is volgens hem niet uitgesloten, dat met deze apparatuur contacten gelegd kunnen worden met wezens op andere planeten". De Mars 1, die Rusland lanceerde op 1 november van het vorig jaar vestigde volgens deze geleerde een wereldrecord voor radio verbindingen in twee richtingen, na melijk over een afstand van 106 mil joen kilometer. Tass meldde, dat Bykowsky na het vol brengen van zijn eerste opdrachten een maalt(jd gebruikte en dat htj zich nog steeds uitstekend voelde. Vier uur na de lancering begon de Rus- Ondanles de talrijke regenbuien kon gisteren, vrijdagmiddagop het Z.L.M.-tentoonstellingsterrein in Kruiningen toch een demon stratie doorgang vinden. Tussen twee buien door bracht men ver schillende paarderassen in de ring. Zeelands commissaris, jhr. mr. A. F, C. de Casembroot (links) ga] menigmaal blijk van zijn bewon dering. (Foto P.Z.C.) sische televisie directe beelden uit te zenden van Bykowsky in de ruimte. T)e ruimtevaarder liet een papiertje zweven om een voorbeeld te geven van de toe stand van gewichtloosheid. Twee doelen De directeur van het Russisch instituut voor toegepaste natuurkunde, Jewgeni Fedorow, noemde gisteravond in de Izwestia de volgende doelwitten voor de ruimtevlucht van Bykowsky: het be proeven van het menselijk uithoudings vermogen tijdens een langdurige vlucht en het bestuderen van de beste wegen naar de maan en andere planeten. Om dat te bereiken, zo schreef hij, „is het nodig gecompliceerde manoeuvres in de ruimte te volbrengen, van het ene ruim teschip naar het andere over te stappen en werk te doen buiten de ruimtesche pen." FRANS-DUITS VERDRAG GOEDGEKEURD DOOR NATIONALE VERGADERING Met 325 stemmen voor, 107 tegen en 42 onthoudingen heelt de Franse nationa le vergadering donderdagnacht liet voor stel tot ratificatie van het Frans-Duitse vriendschapsverdrag goedgekeurd. Com munisten en socialisten stemden tegen. De radicalen onthielden zich van stem ming. Minister Cals mag van zijn geneeshe ren geleidelijk zjjn werkzaamheden her vatten. Hy zal maandag a.s. weer de Ieidiug van het departement die ge durende zijn ziekte in handen was van niej. dr. M. A. M. Klompé op zich nemen. Loven en bieden.. (Van onze Amsterdamse redacteur) Het ziet er naar uit dat er een soort koehandel van uitvoerig lo ven en bieden gaat ontstaan bij de prijsbepaling van het aardgas uit Groningen. De Nederlandse Gas unie in Den Haag treedt hierbij op als verkooporganisatie. Namens de afnemers wordt onderhandeld door de Samenwerkende Regionale Organen en Gemeenten. Deze belangengemeenschap is thans be zig het antwoord voor te bereiden op een eerste aanbod dat enkele weken ge leden werd gedaan na afloop van een contactvergadering. De voorlopige con dities werden daarbij schriftelijk over handigd. „Wij hebben deze nauwkeurig bestu deerd in de wetenschap te maken te hebben met tegenspelers die voort komen uit de op dit punt vlijmscherpe oliebusiness". zo zei ons gisteravond de voorzitter van S.R.O.G., mr. dr. K. F. O. James, burgemeester van Gou da. „Dit wordt een volkomen com merciële aangelegenheid, die overi gens wel zeer gecompliceerd ligt en daarom veel tijd vraagt. De basis voor verdere onderhandelingen is nu gelegd we hebben een uitgangs punt maar ik kan uiteraard niet zeg gen of wij het niveau daarvan accep tabel vinden". KROESJTSJEW: De Sowjet-Unie staat niet open voor inspecties ter plaatse als on derdeel van een kernstopverdrag, zo heeft premier Nikita Kroesj tsjew gisteren verklaard. De Sowjetregering zal niet bereid zijn „het grondgebied van ons land voor in spectie voor spionagedoeleinden op te stellen", aldus Kroesjtsjew. „De nationale faciliteiten voor het op sporen (van kernexplosies) gecombi neerd met automatisch werkende seis mische posten zijn een betrouwbare ga rantie teged mogelijke pogingen een kernstopovereenkomst te schenden", al dus Kroesjtsjew die een en ander ver klaarde tegenover het regeringsorgaan „Prawda" in antwoord op de maandag door president Kennedy gehouden rede voering over ontwapening. Zijn verklaringen komen neer op een te rugtrekking van zijn aanbod om drie in specties ter plaatse per jaar in de Sow jet-Unie toe te staan. is het 75 jaar geleden, dat keizer Friedrich m van Duitsland overleed en werd opgevolgd door keizer Wilhelm H. MORGEN .is het vaderdag. is het 650 jaar geleden, dal de Italiaanse prozaschrijver, dich ter en humanist Giovanni Boccac cio (vooral beroemd door zijn „Decamarone"). wiens stoffelijke resten men in 1922 meende te hebben ontdekt in een kerk te Certaldo, waar het gebeente toen in processie werd rondgedragen, doch, dat bij nader onderzoek in 1958 uit zeven verschillende ske letten bleek te zijn samengesteld, te Parijs uit een avontuur tussen een vooraanstaande Franse wedu we en een Florentijnse handelaar werd geboren. Dit is luitenant-kolonel Walery Bykowsky. Hij is de nieuwste Russische ruimtevaarder, die vrij-, dag, aan boord van de „Wostok V" in tip viiiiri.tp Namens de Gasunie werd hierover ge zegd: „inderdaad hebben wij de gemeen ten een indicatie verstrekt over hoe onze voorstellen zullen liggen. Het lijkt ons niet juist over de grootte hiervan inlich tingen te verstrekken. De consument staat hier helemaal buiten. De gemeen ten zullen straks autonoom bepalen voor welke prijs het aardgas zal worden door geleverd aan het publiek. De oliemaat schappijen maken toch ook nooit hun tussenprijzen bekend, noch de kortingen die bij grote afnamen worden gegeven". Deze zegsman ontkende overigens dat er al oen definitieve prys zou zjjn vast gesteld. Onuitgesproken aan beide kan ten bleef de inzet van dit gevecht, name- In Reusel (N.-B.) is gistermorgen bij een botsing tussen twee bussen één man gedood. Omstreeks 30 mensen werden gewond, van wie verscheidene zeer ernstig. Onder de zwaar gewonden is ook de chauf feur van de andere bus. De botsing geschiedde in het centrum van Reusel en zou het gevolg zijn van een inhaalmanoeuvre door de chauffeur van een der bussen. In beide bussen za ten Belgische arbeiders, die op weg wa ren naar hun werk^ De bussen werden ook bestuurd door Belgen. Geheim Gesprek Israël- E.E.G. verdaagd Het overleg over een handelsovereen komst tussen Israël en de Europese Eco nomische Genieenschap (E.E.G.) is defi nitief verdaagd nadat Israël de voorstel len van de gemeenschap had verworpen en gedetailleerde tegenvoorstellen had ingediend, zo is in Brussel vernomen. lijk de levering van aardgas aan de in' dustrie. De Gasunie wil als „verkoop monopolist" de grote bedrijven zelf rechtstreeks bedienen, maar de gemeen ten houden dat liever zelf in handen om dat daar een flink stuk verdienste uit valt te halen. Schoolreisje eindigt tragisch Een ernstig auto-ongeluk bij Rolde heeft gistermiddag het1 leven gekost aan vier meisjes van tien jaar: Annie Schwering uit Steggerda. Ferina van Veen, even eens uit Steggerda. Ria Groen uit Bles dijken en Tineke Kok, uit Peperga. De drie laatste overleden na overbrenging naar het Wilhelminaziekenhuis te As sen. Het eerste meisje werd bij het on geluk op slag gedood. De kinderen zaten in een busje van een reisbureau uit Steenwijk. Het busje reed achter een grote bus van betzelfde reisbureau, waarin de andere kinderen zaten, die als leerlingen van de r.-k. la gere school te Steggerda hun jaarlijks uitstapje maakten. De chauffeur van het busje week in een flauwe bocht naar het midden van de weg uit. Op hetzelfde moment werd het busje door een uit de richting Rolde komende E.D.S.-bus ge grepen. De chauffeur van het volkswagenbusje kreeg een shock. Zijn voertuig werd aan de linkerzijde geheel vernield. In het volkswagenbusje zaten tien kinderen. Dc hoge commissaris voor ae vluchtelin gen vim de Ver. Naties, Felix Schnyder, heeft in Sydney verklaard, dat het vluchtelingen vraagstuk in Europa bijna is opgelost. Het voornaamste probleem wordt nog gevormd door de hulpbehoevende vluchtelingen en zij die buiten de kampen leven. KENNEDY-REDE OP TELEVISIE In een extra N.T.S.-programma wordt vanavond om tien voor elf de volledige toespraak uitgezon den die president Kennedy maan dag in de „American University" in Washington over de buiten landse politiek van de V.S. heeft gehouden en waarin hij aankon digde, zich persoonlijk te willen inspannen voor een gigantische poging van de V.S. om verande ring te bewerkstelligen in de ge spannen sfeer tussen oost en west. De uitzending duurt 25 minuten. Als het weer niet al te slecht is, zullen er in de komende dagen meer Duit- dan gewoonlijk in ons land zijn. Dat komt door wat men een „verlengd week end" zou kunnen noemen: maandag aan staande is namelijk in West-Duitsland een officiële vrije dag, zodat het voor de Westduitsers de moeite waard is met de wagen, een uitstapje te maken dat uitge breider ;s dan in de „gewone" weekends. Waarom er vrij is iü West-Duitsland Maandag is bestemd voor de viering van de „dag der vrijheid", de herdenking van de zeventiende juni 1953. Het kan geen kwaad eens enkele feiten te memore ren, die het onze oosterburen thans mo gelijk maken enkele gezellige dagen aan de kust door te brengen. De maand juni, nu tien jaar geleden, was in Oost-Duitsland een rumoe rige maand. De oorzaak daarvan was de van hogerhand voorgeschreven verho ging van de prestatienormen voor de industrie, een maatregel die in feite neerkwam op een gevoelige loonsverla- Er werden overal protesten ge- •d, waarin tevens een :stuk verzet tegen het regime tot uiting kwam. De onrust werd steeds groter en bereikte op de zeventiende juni een climax. Tach tig bouwvakarbeiders hadden op de zes tiende in het openbaar gedemonstreerd in de Oostberlijnse Stah'nallee en dit ver toon werd ten. slotte aanleiding tot een beweging,, die in feite uitliep op een complete revolutie. Arbeiders van de grote staalfabriek Henningsdorf mar cheerden naar het stadscentrum, een twintig kilometer lange mars, afgelegd in een stromende regen. Bij dé Branden- burgse Poort ont moeten zij andere groepen arbeiders, op gewonden en bereid het uiterste te gaan. Men bestormt de befaamde poort en om elf uur tien wordt het symbool van het Oostduitse regime neergehaald: de rode vlag. Te genmaatregelen blijven echter niet uit. De Russische stadscommandant kon digt de staat van beleg af en Sowjettroe- pen bezetten strategische punten in de stad. Tanks rijden af en aan, maar kun nen niet verhinderen dat allerlei gebou wen worden bestormd. Er wordt ge schoten. gewonden worden weggedragen, aan beide zijden vallen doden De vonk van Berlijn slaat over naar andere delen van Oost-Duitsland en vooral in de gTote steden en industriecentra wordt heftig gedemonstreerd en ook gevochten. Er wordt standrecht toegepast, het regent arrestaties. De Duitse Democratische Republiek van Wilhelm Pieck toont op deze zeventiende juni 1953 het tragische beeld, dat enkele jaren later ook Honga rije te zien geeft: de blote vuist opge heven tegen verpletterende tanks. Het is niet precies bekend hoeveel slachtoffers de zeventiende juni 1953 heeft gekost. Er zijn slechts schat tingen van westelijke zijde. Onder de demonstranten zouden 267 doden zijn gevallen, 116 onder de functionarissen van de partij, terwijl de bezettingstroe pen 18 man zouden hebberi verloren. De "aantallen gewonden zouden de volgende zijn: 1067 demonstranten, 645 functiona rissen en 126 leden van het bezettings leger. Voorts zouden ongeveer TOO man doodgeschoten zijn brj de uitoefening van het standrecht en plusminus 1200 man werden later veroordeeld tot vrij heidsstraffen. 'DiC zijn, dunkt ons, spre kende getallen, die althans een benade ring geven van de tragische taferelen, die zich hier hebben afgespeeld. Wij her inneren ons uit die dagen een foto van de eens zo beroemde Berlijnse boule vard Unter den Linden, genomen op de morgen van de zeventiende juni: een primit'ef houten kruis, vervaardigd van een paar latten, met het opschrift: „Hier werd een Duitse arbeider vermoord". Het werd al heel spoedig" weggehaald. Het zijn bovenstaande feiten, die de Westduitsers van thans gelegenheid geven een lang weekeinde aan de kust door tc brengen. Men mag constateren, dat voor hen de herdenking van deze bittere dag voorwaar geen dag van in keer is geworden. Wij hebben onlangs op deze plaats enkele voorbeelden van Nederlandse hypocrisie gesignaleerd: het blijkt wel. dat ook elders schijnhei ligheid een niet onbekend verschijnsel is. Men begrijpe goed: er lijkt ons eeen enkel bezwaar tegen te bestaan, dat de hardwerkende Nato-bondgenoten, die onder het gezag van de heer Adenauer staan, af en toé de gelegenheid krijgen zich (zo mogelijk) wat te verpozen in de zon. Maar wij vragen ons wél af of de regering van de heer bondskanselier het zo iangzamerhand- niet passend zou vinden de zeventiende juni als herden kingsdag af t.e schaffen. Het lijkt ons namelijjc een niet helemaal verantwoor de ruii: ruim tweehonderd tevergeefs gevallen doden tegen één vrije dag per jaar om gezellig uit te gaan. Die ruil hebben de mannen, die met stenen dach ten. tanks te kunnen bevechten, vermoe delijk niet gewild. DE TWEEDE DAG van de Z.LJVI.-manifestatie in Kruiningen de hoogtijdag voor de Zeeuwse agrariërs en hun gezinsleden heeft vrijdag veel van zijn glans verloren door de gestaag neervallende re gen, die tot ver in de middaguren duurde. Donkere wolken en hard nekkige regenbuien hebben ecliter duizenden uit alle delen van Zee land en daarbuiten zelfs uit België niet thuis kunuen houden: tussen de 8000 a 10.000 bezoekers passeerden gisteren de controle, waar men handen vol werk had om de grote stroom te verwerken. Buiten het terrein regelden ineer dan tien politiemannen het verkeer, dat al op de rijksweg bij Kruiningen werd opgevangen. Honderden personenauto's en tientallen bussen brachten een enorme drukte, die echter vrij vlot kon worden verwerkt. Doelbewust hebben de organisatoren van deze massale boerenshow deze vrij dag in het teken van de levende have geplaatst. Meer dan 600 stuks vee koeien, paarden, pony's, geiten en scha pen, gaven de tentoonstelling 's mor gens het aanzien van een grote vee markt. Bepaald jammer was het, dat het weer niet meewerkte. In de morgen uren, toen de dieren voor een keuring de ring betraden en daar onder het keu rend oog van de jury en veelal deskun dig publiek hun rondjes maakten, viel het nog wel mee. Maar 's middags was er voor mens en dier niet veel plezier meer te beleven op het keuringsterrein, dat op dat moment dienst zou moeten doen als demonstratieterrein. Een deel van de demonstraties met de Levende have moest dan ook worden afgelast. De aanhoudende regen had de duizenden bezoekers naar de droge expositiehallen gedreven, waar er haast geen door ko men meer aan was. Rassen Bijzonder plezierig voor tal van boe ren was het, dat één van de belang rijkste demonstraties toch doorgang Icon vinden. Dat gebeurde, toen de lucht wat was opgeklaard en het een tijdje droog bleef. Op het secreta riaat had men -dat trouwens ver wacht, want niet voor niets staat mén daar in voortdurend contact met de Meteodienst van de vliegbasis Woensdrecht Welnu, deze demonstratie bracht een tiental verschillende paardenrasesn in de ring, waaronder het stoere trekpaard dat zo'n grote plaats heeft ingenomen en gedeeltelijk nog inneemt op de Zeeuwse bedrjjven, het Gronings en het Gelders type, het ranke Friese paard, een Engelse volbloeds een sierlijke Ara- (Zie slot pag. 2 kol. 5) In een gistermiddag gehouden bij zondere raadsvergadering in Nij megen is het doek gevallen over de zogeheten fraude van het gemeen tebestuur van Nijmegen bij het de clareren van oorlogsschade. De of ficier van justitie in Den Haag heeft het college van b. en w. van Nijmegen meegedeeld dat er geen strafvervolging wordt ingesteld en dat de zaak is geseponeerd. Volgens een klacht, die de oud-gemeen teambtenaar Herni van Mil in begin sep tember van het vorige jaar bij de Haag se officier van justitie, mr. J. C. Maris, indiende, zou het bestuur van deze ge meente in de naoorlogse jaren voor miljoenen gulden in werkelijkheid niet geleden oorlogsschade hebben gedecla reerd bij het rijk. Mr. Maris heeft thans medegedeeld, dat hy heeft besloten geen strafvervolging in te stéllen en de zaak derhalve te seponeren. Vanuit de raad werd bij de gistermiddag gehouden raadsvergadering deze afdoe ning van zaken door de' Haagse officier zeer betreurd, temeer daar burgemees ter mr. Ch. Hustinx op grond van eigen gemeentelijke dossiers zich veel positie ver uitliet en met stelligheid verklaarde, dat er niets is gebleken van enige ver valsing of van het hanteren van onoir- bare methoden bij declaraties van oor logsschade. Namens de meerderheid van de raad bood de heer N. Windt (k.v.p.) b. en w. zijn hartelijke, gelukwensen aan met deze afloop van de voor Nijmegen zo pijnlijke justitiële affaire.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1