PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CHINESE DELEGATIE GAAT NAAR MOSKOU Zeeland krijgt in 1964 vijf ton uit sociaal-culturele pot In juni gesprek over ideologisch geschil Akkoord in Brussel over E.E.G.-standpunt w Wel besprekingen in Moskou, maar dan niet vóór midden juni KLM. KRIMPT PERSONEEL MET NOG 2000 MAN IN Vlag- discriminatie Stichting van Zeeuws beroepsorkest ongewenst Samenwerking rond Veer se Meer nodig 206e jaargang - no. 110 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VL1SSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie. P. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprlls 62 cent per week. 8,00 perkw.; franco per post 825 p. kw. Losse nummers 15 ct. 4 Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red; 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); üoes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213): Oostburg: tel. 2395; Temeuzen 2911; Zienkzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Ingea. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359; I Bureaus: Vlissingen: red. tel. 2116, adm tel. 100 P.Z.C., Middelburg. Vrijdag 10 mei 1963 Kraayhamp hees m Vlissingen Pagina 2 TSJOE EN-LA1: Het voorstel is gisteren in Peking door Tsjoe En Lai in zijn hoeda nigheid van vice-president van het centrale comité van de Chinese partij aan Tsjerwonenko, de Rus sische ambassadeur in Peking, overgebracht. Volgens het communiqué, dat door het persbureau Nieuw-China werd verstrekt, heeft Tsjoe En-Lai tegen de Russische ambassadeur gezegd, dat het centrale comité van zijn party de brief van liet Russische centrale comité, die op 80 maart is gedateerd, op een later tijd stip zal beantwoorden. midden juni Tsjoe En-Lai zei bij de overhandi ging van het Chinese voorstel aan de Russische ambassadeur, dat de ideo logische besprekingen tussen China en de Sowjet-Unie midden juni zullen worden gehouden en niet zoals de Russen hadden voorgesteld midden mei. In de brief van 30 maart van het Rus sische centrale comité wezen de Rus sen op beleefde wijze de Chinese sug gestie, dat premier Kroesjtsjew naar Peking zou gaan om te spreken over de Chinees-Russische meningsverschil len af en nodigden zij in plaats daar van Mao Tse Toeng, de Chinese leider, naar Moskou uit. Wanneer aanvaarding van deze uitno diging niet mogelijk zou zyn, stelde het Russische centrale comité besprekingen op hoog niveau tussen andere vertegen woordigers van de beide partyen om streeks 15 mei in Moskou voor. GROEP VOORAANSTAANDE INDONESIËRS ZOU WORDEN VRIJGELATEN De Indonesische minister-president Djoeanda heeft tijdens een ontvangst van Nederlandse journalisten ook over enkele binnenlandse vraagstukken van Indonesië gesproken. Hy zei, dat thans „de laatste hand wordt gelegd aan de vrijlating van enkele tientallen Indone siërs, onder wie Moh. Roem, Sjahrir, Anak Agoeng Gde Agoeng en sultan Hamid van Pontianak, die onder de be palingen van de staat van oorlog en be leg waren geïnterneerd. (De staat van oorlog en beleg is op 14 april 1957 ingesteld en is met 1 mei van dit jaar opgeheven). Hoewel de militaire verordeningen indien dit nodig wordt geacht nog enige tfld door de regering kunnen worden gebruikt, zei ir, Djoean da te verwachten, dat een meer norma le toestand zal ontstaan. Het centrale comité van de Chinese communistische partij gaat ermee akkoord, dat de bilaterale besprekingen tussen China en de Sowjet-Unie midden juni in Moskou zullen worden gehouden. Dit heeft het persbureau Nieuw-China gemeld. De Chinese delegatie zal worden geleid door Teng Sjao Ping, de secretaris-generaal van het centrale comité van de Chinese com munistische partij, en Peng Tsjen, lid van het politieke bureau en van het secretariaat van het centrale comité, tevens burgemeester van Peking. Nog geen beslissing over een nieuw directielid Dr. ir. Den Hollander zal thans terugtreden Modernisering van de luchtvloot (Van onze Haagse redactie). I)e reeds geruime tijd geleden aan kondigde reorganisatie- en sane ringsplannen Min de K.L.M. zijn thans, onder volledige goedkeu ring van de regering, gereed om uitgevoerd to worden in het ko mende anderhalve jaar. Plannen voor wat daarna komt, zijn in voorbereiding. De twee belangrijkste maatregelen om het verlies van het bedryf tot rede lijke proporties terug te brengen en uiteindelijk ministens een evenwicht tussen vervoerinkonisten en kosten hopelijk op den duur resulterend in een kleine winst te bereiken zyn: Een verdere inkrimping van het per soneel met nog 2000 mensen, zowel vliegend als niet-vliegcnd personeel. In de afgelopen twee jaar zijn reeds, onder meer door het niet vervullen van opengevallen plaatsen, 2600 men sen uil de K.L.M.-dicnst getreden. Thans zullen nog 2000 volgen, een deel uit hoofde van natuurlijke af vloeiing ontslag op eigen verzoek, andere woorden: ontslag. modernisering i Een modernisering van de vloot. Er zullen nog twee vliegtuigen van het type DC.-8 F „jet trader" worden aangekocht. Deze machines kunnen passagiers of goederen, doch ook, in elke willekeurige verhouding, passa giers en goederen vervoeren en zyn buitengewoon flexibel. Zij zyn besteld en kunnen over 14 maanden worden Dr. ir. F. Q. den Hollander geleverd. De K.L.M.-vloot telt dan 16 D.C.-8 straalvliegtuigen, die alle ïynen buiten Europa zullen bedienen. Hierdoor komen do schroefturbine- macliines van het type Lockheed „Electra" (11 stuks) vrij voor de Europese routes, die verder zullen worden bediend door 9 Vickers „Vis counts", eveneens turbo-props. Als enige zuigermachine zullen vier D.C.-7 F's (vrachtmachines) worden aangehouden. Allo overige vliegtui gen zullen worden afgestoten- Met de vlootmodernisering wordt tevens een grote mate van standaardisering bereikt. Evenwicht Deze twee belangrykste maatregelen werden gisteren in Den Haag aange kondigd door dr. Ir. F. Q. den Hol lander, president-commissaris van de K.L.M., die er op wees, dat een ge lijkblijvende prestatie hierdoor be reikt kan worden met minder vlieg uren en minder mensen. Men hoopt na deze modernisering een zodanige kostprijs te hebben bereikt, dat bij de bestaande tarieven minstens een evenwicht tussen kosten en inkom- winst, kan worden geboekt. Dit laat- sten, wellicht op de duur een kleine ste verwacht men echter niet voor 1965. De heer Den Hollander kondigde aan, zich thans terug te trekken als tyde- lylc voorzitter van de directieverga- (Zie slot pag. 3 kol. 3) Vermist jongetje kwam om in een beerput De 4-jarige Henry Geitenbeek uit Hil versum, die sinds 11 april werd vermist, is gevonden in een beerput achter een pand aan de Oudo I'ylsweerdstraat 50 in Utrecht. Hij logeerde aan de Engelen van Pyis- weerdstraat 18 by familie. De jon zelf is afkomstig uit Hilversum. W« schynlijk heeft net jongetje het deksel van de beerput gelicht en is hij voor over in de put gevallen. Aan misdryf wordt niet gedacht. H.M. de Koningin heeft donder dag een bezoek gebracht aan De Biltwaar zij onder meer de N.V. Grontmij bezocht. Op de foto de vorstin met de president direc teur van de N.V.ir. J. M. J. Han- raets (m.) en de president-com missaris, prof. dr. A. Albrecht fr.) bij een maquette van Algiers waar de N.V. irrigatiewerken uit voert. GEEN SPOORWEGSTAKING IN ENGELAND Het 24 man sterke bestuur van de Brit se nationale vakbond van spoorwegar beiders heeft gisteren met algemene stemmen besloten tot afgelasting van de algemene staking, die 14, 15 en 16 mei a.s. zou worden gehouden. Dit be sluit werd genomen na drie dagen van overleg met de president-directeur der Britse staatsspoorwegen, dr. Richard Beeching. De vakbond van spoorwegarbeiders had de staking afgekondigd, nadat in april de inhoud bekend wa3 geworden van door dr. Beeching opgestelde reorgani satieplannen. Deze voorzien in ophef fing van honderden kilometers verlies opleverende spoorwegverbindingen. Uit voering ervan zou tevens betekenen dat er tenminste zeventigduizend man over tollig spoorwegpersoneel zou komen. VOOR G.A.T.T.-CONFERENTIE IN GENÈVE Bereidheid aan de Reserve „Kennedy-ronde" deel te nemen De ministerraad van de E.E.G. heeft gistermiddag te Brussel overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk standpunt dat de zes Euromarktlanden volgende week op de ministeriële conferen tie van de G.A.T.T. te Genève zul len innemen. Dit standpunt is in de volgende zeven unten vastgelegd: ten eerste: de E.E.G. i bereid deel te nemen aan de zoge naamde „Kennedy-ronde" en spreekt de hoop uit, dat alle G.A.T.T.-leden, in het byzonder de geïndustrialiseerde le- denlanden van de algemene overeen komt voor tarieven en haudel, daaraan zullen deelnemen. Ten tweede: de onderhandelingen zul len geschieden op basis van een lineaire tariefsverlaging zonder dat de moge lijkheid wordt uitgesloten om correc ties aan te brengen op bijzonder hoge tarieven, waarbij uiteraard het begin sel van wederkerigheid in acht zal moe ten worden genomen. Ten derde: de werkgroep van de E.E.G. in de G.A.T.T. zal worden gevraagd de combinatie van beide in punt twee genoemde methoden te bestuderen (een voorstel daartoe was ty'dens de ochtendvergadering van raad ingediend door de Nederlandse nister van buitenlandse zaken Luns. Zwitserland levert Israëlische agenten niet uit Het Zwitserse ministerie van justitie heeft geweigerd Joset Ben Gal en Otto Joklik, die als agenten voor Israël zou den optreden, aan VVest-Duitsland uit te leveren. Zoals bekend heeft de West- duitse regering om uitlevering van beide mannen verzocht. In Bern is bekendgemaakt dat Josef Ben Gal en Otto Jokiik, die druk zouden nebben uitgeoefend op 'n Westduitse ge leerde om een eind te maken aan diens werk voor Egypte, in juni in Bazel recht zullen staan. West-Duitsland had om uitlevering ge vraagd in verband met de poging tot moord op Hans Kleinwachter, die aan de ontwikkeling van Egyptische raket ten werkt. Joklik en Ben Gal zouden op Kleinwachter geschoten hebben toen de ze in februari in zijn auto door Loerrach bij de Zwitserse grens reed. Ten vierde: landbouwprodukten zul len by de onderhandelingen mede worden betrokken op dit punt rust een Franse reserve, die in de notulen werd opgenomen, erop neer komend, dat naar Franse mening al leen die produkten daartoe in aan merking komen, waarvoor een ge meenschappelijk beleid bestaat. Ten vijfde: ook handelsbelemmeringen die niet op tarieven betrekking hebben welke de gevolgen van tariefsverla- gen teniet zouden kunnen doen, zul- bij de onderhandelingen worden be sproken. Ten zesde: er dienen garan ties te zijn tegen het eenzydig terugne men van concessies door afzonderlijke landen. Ten zevende: speciale aandacht zal wor den besteed aan de handel met econo misch minderontwikkelde landen en aan die met landen met staatshandel. Kabinetschef van Thant op bezoek in ons land Na een drukke dag in ons land is de 48-jarige kabinetschef van secretaris generaal Thant, de heer Narasimhan, gisteravond per K.L.M. van Schiphol naar de Verenigde Naties in New York teruggekeerd. Hy was 's ochtends vroeg uit Londen op Schiphol aangekomen, werd om 10 uur door koningin Juliana op paleis Soestdijk in audiëntie ontvangen, sprak daarna twee uur lang met prof. De Quay, die ditmaal als minister van bui tenlandse zaken ad interim fungeerde, lunchte vervolgens met de Indonesische zaakgelastigde dr. Sjarif als gast van staatssecretaris mr. Th. H. Bot en bracht 's middags nog een beleefdheids bezoek aan de president van het inter nationale gerechtshof, de Pool B; Wini- arski. „Ik heb vandaag als voornaamste on derwerp de toekomst van West-Irian besproken", zo zei de heer Narasimhan die als vertegenwoordiger van de secre taris-generaal bij de V.N. aanwezig is geweest by de overdracht van West- Irian aan Indonesië op 1 mei jl. «VUVWUVWW«MVWVWWVWVWVIMVWW\n/VW Donderdag in de vooravond arri veerde het elftal van Feijenoord op Schiphol. Het was een aan komst zonder veel icoorden: de spelers toerden op het platform begroet door hun vrouwen en ver loofden. Hier bekijkt mevrouw Kraai de mond van haar echtge noot, waarin zich sedert woens dagavond twee losse tanden be vinden: pijnlijk souvenir aan Lis sabon... Reeds jarenlang klaagt de Nederland- sche Reedersvereniging over de vlag- discriminatie, welke vele staten toe passen ten nadele van de buitenland se koopvaardijschepen. In haar jongste jaarverslag noemt het bestuur die vlag- discriminatie „het voornaamste kwaad der zeeën". Om een enkel voorbeeld te geven: zo juist heeft de staat Uruguay aan de reeds bestaande maatregelen op het stuk van de vlagdiscriminatie bijzondere im portheffingen toegevoegd ten nadele van goederen welke met niet-Uruguayaanse schepen worden aangevoerd. Als een niet-Uruguayaans schip goederen aan voert in een Uruguayaanse haven moet men op die goederen een koerstoeslag betalen welke kan oplopen tot viermaal het bedrag aan invoerrecht, dat bij aan voer met een Uruguayaans schip be taald zou moeten worden. Het effect van deze maatregel is dat alle importgoederen voor Uruguay thans uit sluitend nog door Uruguayaanse sche pen vervoerd kunnen worden. Uiteraard is er in de traditionele scheep- vaartlanden zoals Engeland, Nederland, enz. woedend geprotesteerd tegen deze maatregel, zoals er al zo vaak is geprotesteerd te- I ftvitlUijK gen maatregelen van andere staten, welke hun eigen zwakke koopvaardijvloot willen steunen door het reserveren van lading voor de eigen schepen. Het pijnlijke daarbij is dat een land als de Verenigde Staten zich in vrij ernstige mate schuldig maakt aan deze vlagdiscriminatie. Dit land doet op protesten niets uit en alle zwakke broer tjes en zusjes beroepen zich op dat slech te voorbeeld van U.S.A. Intussen is toch het geval Uruguay aan leiding geweest voor groepen En gelse reders om ernstig te denken over scherpe afweermaatregelen. In de Engelse pers is zelfs het woord „sanc ties" gevallen en daarbij is aangedron gen op samenwerking met zulke landen als Noorwegen, Zweden, Nederland enz. Ook is nog eens aandacht gevraagd voor de mogelykheden, welke de E.E.G. in dit opzicht biedt. Men meent al is Enge land dan nog niet bij de E.E.G. aangeslo ten dat er toch een vorm van samen werking op scheepvaartgebied mogelijk is. In het bijzonder zou men een land als de Verenigde Staten, dat in twee jaar tijd aan drie mislukte scheepvaartconfe renties deelnam, en zich nergens iets van aantrok, met hardere middelen tot de orde willen roepen. Het blad „The Guardian" acht het de taak van de Engelse regering om hier het initiatief te nemen tot een gemeen- schappelyke actie. aarby moet wel even worden aangete kend, dat er al een bepaalde mate pan Europese samenwerking tegen de vlagdiscriminatie bestaat en wel via de „Zeetransportcommissie" van de Orga nisatie voor Europese Economische Sa menwerking. Die commissie is er zelfs in geslaagd enkele landen van hun heil loze voornemens tot verplicht gebruik van eigen schepen, af te brengen. Van dat feit wordt in het jaarverslag 1962 van de Nederlandsche Reedersver eniging dankbaar gewag gemaakt. Toch staat er te weinig dwingend gezag achter deze zeetransportcommissie en daarom verdient het Engelse plan tot in schakeling van de E.E.G. grondige over- PERSCONFERENTIE VAN STAATSSECRETARIS SCHOLTEN STAATSSECRETARIS SCHOL TEN heeft gisteren tijdens een persconferentie na zijn bezoek (ge houden in het Veerhuis te Wol- phaartsdijk) meegedeeld, dat Zee land als probleemgebied volgend jaar 500.000 zal ontvangen voor diverse, reeds eerder ingediende projecten (verenigingsgebouwen, sociale werkplaatsen e.d.). Dit is 185.000 meer dan tot nu toe. Voor 1963 krijgt Zeeland als een speciale culturele subsidie f 60.000, d.w.z. een verhoging van 5000, terwijl er wellicht nog een reserve is. Hij achtte stichting van een Zeeuws beroepsorkest om meer dan een reden volstrekt ongewenst. De staatssecretaris behandelde tydens zyn bezoek twee onderwerpen, nameiyk recreatie en culturele zaken. Van het eerste punt werd voornameiyk aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Veerse Meer. Tijdens de persconferentie verklaarde mr. Scholten onder meer het volgende. Nationaal gezien zal in een zeer na bije toekomst de ontwikkeling van het Veerse Meer de hoogste prioriteit dienen te hebben. In eerste aanleg is dit echter een taak voor de streek. In dit opzicht achtte mr. Scholten het bijzonder verheugend, dat er een gemeenschappelijke regeling bestaat, waaraan blijkens een voorstel van G.S. aan provinciale staten bin nenkort ook door de provincie Zee land zal worden deelgenomen. Mr. Scholten achtte het onvermijde lijk, dat deze gemeenschappelijke re geling zelfstandig op het gebied van planning, uitvoering en organisatie zal kunnen optreden. Vermoedelijk zal dit wel van fase tot fase gaan, maar op de duur zal toch een orgaan met een geheel eigen bevoegdheid moeten ontstaan. De staatssecretaris was in dit opzicht optimistisch: hij had tijdens zyn be zoek de indruk gekregen, dat er on der de deelnemende gemeenten be reidheid bestond hiertoe te geraken, terwyi hy de toetreding van het pro vinciaal bestuur in dit verband even eens van groot belang achtte. De ontwikkeling zal uiteraard rijksteun behoeven. Mr. Schoiten legde in dit verband de nadruk op een nauw samenspel tus sen de rijks- en provinciale overheid en de gemeenschappelijke regeling. Nu zich binnen afzienbare tijd na de totale realisering van het Delta plan nog meer binnenmeren zullen vormen, zal de ontwikkeling van het Veerse Meer gezien moeten wor den als een experiment, een soort „testcase" voor het Deltagebied en ook voor overig Nederland. De staatssecretaris verzekerde, dat het geen hy tijdens de besprekingen gehoord en tydens de vaartocht had gezien hem het vertrouwen hadden gegeven in deze ontwikkeling. Hij was er van overtuigd, dat het aan stimulansen in dit gebied volgens hem een van de belangrijkste recreatieprojecten in Nederland niet zai ontbreken. Maar hij waarschuwde: „De organisatie rond dit project zal zo sterk mogelijk dienen te zijn". De afdeling culturele zaken was met na me in de morgenuren besproken. Aan de orde kwamen onderwerpen als: subsidie I beroepsdirigenten, instituut muzische vorming, Zeeuwse muziekschool, toneel spreiding e.d. Tijdens de persconferentie ontstond een gesprek over het ontbreken van een Zeeuws Orkest. De staatssecretaris acht te een dergelijke instelling voor Zee land onmogelijk. In de eerste plaats is het niet wel doenlijk voldoende „po- diunibeurten" te maken om een beroep op de rijkssubsidie te kunnen doen, maar vooral is de situatie op de ar beidsmarkt van musici zodanig, dat aan de vorming van nog een provinciaal orkest eenvoudig niet is te denken. Wel erkende de staatssecretaris, dat in ver band met deze situatie de culturele voor zieningen in Zeeland anders bekeken moesten worden dan in overig Neder land. Dit wordt door zyn departement overigens al jaren gedaan, getuige een jaarlykse subsidie voor culturele doel einden, een subsidie, die alleen Zeeland krijgt. Gevraagd naar de functie van de Vereniging voor Instrumentale Mu ziek antwoordde mr. Scholten, dat hy begreep, dat een dergelijk ama teurorkest in de provincie een be paalde functie vervulde en een ze kere steun niet kon ontberen. Wan neer men onder een beroepsdirigent werkt is dit inderdaad een punt dat voor overweging in aanmerking komt. In dit verband wees hy er op. dat op de begroting 1963 van zijn departement de bydrage aan Zeeland is verhoogd van 60.000 tot 65.000 terwijl er welicht nog een reserve is. Het provinciaal bestuur is echter in de bestemming van dit bedrag vrij. Een speciale regeling voor een ama teurorkest met beroepsdirigent zal dus van dit bestuur moeten uitgaan. De staatssecretaris achtte het niet uitgesloten, dat de rijkssubsidie voor culturele doeleinden in Zeeland voor 1964 nog uitbreiding zou ondergaan. Ten aanzien van de toneelspreiding er kende hij, dat de laatste tijd de gezel schappen uit de grote centra als Den Haag en Amsterdam minder in de pro vincie komen, maar in de plaats daar van zijn nieuwe groepen ontstaan, die bijzonder goed werk hebbengeleverd. Overigens neeft hü op de bewuste ge zelschappen wel druk uitgeoefend om in de provinciale centrumplaatsen op te treden. Tien procent In het kader van het beleid voor de pro bleemgebieden zal voor diverse vastge stelde projecten (verenigingsgebouwen, (Zie slot pag. 2 kol. 3) D Hier moet wel even gevraagd worden waarom in het jongste jaarverslag van de Nederlandsche Reedersvereniging een verwijzing naar de E.E.G. althans in dit opzicht! ontbreekt. De E-E.G.-commissie, die het machtige E.E.G.-apparaat van dag tot dag be stuurt is nameiyk van mening, dat het E.E.G.-verdrag ook toepasselyk is op de zeevaart. Daarnaast verwacht zij, dat voor de zee vaart nog speciale bepalingen gemaakt zullen worden. Van bijzondere betekenis is in verband met het bovenstaande het artikel zeven van het E.E.G.-verdrag, dat alle discri minaties naar nationaliteit verbiedt. Er bestaat dus in feite voor de zes E.E. G.-landen op dit ogenblik al een verbod van onderlinge vlagdiscriminatie. Het maandblad, dat door de voorlich tingsdienst van de Europese Gemeen schappen wordt uitgegeven schryft ech ter enigermate aarzelend: „Ondanks de algemene erkenning van de vrijheid der zee en het principe van ge lijke behandeling komen er nog bescher mende maatregelen voor, zoals preferen tie of zelfs vóorbehoud van lading ten gunste van eigen vlag, en voorkeursbe handeling in havens, by administratieve formaliteiten en soms op tarief gebied". Uit deze woorden moet men afleiden, dat er niet alleen buiten, maar ook binnen de E.E.G. nog wel iets te doen valt op het gebied van de vrijheid der zee en dat men maar zo gauw mo gelijk de taak moet omschryven welke de E.E.G. op dit punt dient te verrichten. Dan zal wellicht blijken, dat dit instituut - te zamen met Engeland heel wat krachtiger tegen vlagdiscriminatie kan optreden dan tot nog toe geschiedde en dat nieuw te nemen afweermaatregelen sneller effect zullen hebben dan moei zame overreding. Dr. Von Karman overleden Dr. Theodore von Karman, geleerde van wereldfaam, is dinsdag jl., na een korte ziekte, op 82-jarige leeftijd te Aken overleden. Zijn stoffelijk overschot zal op nog nader te bepalen datum ter aarde .worden besteld te Pasadena bij Los Angeles in Californië, waar Vo~ Von Karman, die in 1956 door de se naat van de technische hogeschool te Delft tot doctor honoris causa werd be noemd, was Hongaar van geboorte. Zijn wetenschappelijke arbeid trok reeds voor de eerste wereldoorlog in de kringen van geleerden over de gehele wereld grote aandacht. Zozeer zelfs dat hy wel werd genoemd de Einstein op het gebied van de vliegtuigbouw en de luchtvaart. In 1951 riep Von Karman als voorzitter van het wetenschappelijk adviescollege van de luchtmacht der Verenigde Staten de directeuren van het wetenschappe lijk onderzoek van de Noordatlantische Verdragsorganisatie te zamen teneinde te komen tot oprichting van een raad gevende groep voor luchtvaartonder- zoek en -ontwikkeling van de N.A.V.O. Dit initiatief werd met succes bekroond Von Karman werd voorzitter van de- adviesgroep. Tot aan zyn overlyden heeft hy me functie verricht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1