PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RAKETTENPARADE OP HET RODE PLEIN Ambassadeur van V.S. boycotte het défilé Onafhankelijkheid voor Brits Borneo geëist Haïti geeft toch toe Stijlvol feest van 60-jarige „De RuyterschooF EÉN-MEIVIERING MET PROTESTEN EN GEVECHTEN Fidel Castro zag van Cuba teruggetrokken wapens voorbijtrekken Vandaag... THANT TRACHT TE BEMIDDELEN IN GENÈVE WINSTON CHURCHILL TREKT ZICH NU ECHT UIT POLITIEK TERUG Soekarno spreekt op Ambon „Daarna praten over federatie GEEN VERZOEK OM UITLEVERING RAJAK0VIC AMELAND WENST EEN DAM Beeldenstorm Geschenk nieuw stadhuis: borstbeeld van M. A. de Ruyter CHINEES SCHIP DOOR TORPEDO GETROFFEN? 206e jaargang - no. 103 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. HoofdredactieW. Leertouwer en G. A. de Kolt Abonnementsprijs 63 cent per week, 8,00 per kw.; franco per post 8.25 p. kw. Losse nummers 15 ct. 0 Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Maikt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: red. tel. 2116. adm tel. mos on/M Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. rJ" nc Donderdag 2 mei 1963 Deining rond schoolvrij Pagina 2 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. a dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. De Sowjetrussische premier en partijleider Kroesjtsjew en zijn Cu baanse ambtgenoot Fidel Castro hebben gisteren vijf uur op het Rode Plein in Moskou de parade, die werd gehouden ter viering van de eerste mei, gadegeslagen. Er werden zeven verschillende soorten raketten meegevoerd, waaronder zich zowel tien meter lange projectielen bevonden, die van de grond naar doelen in de lucht worden afgevuurd, als in tercontinentale raketten ter lengte van twintig meter. Een omroe per van Radio-Moskou verklaarde dat deze raketten ,,de vijand overal ter wereld kunnen treffen". De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Foy D. Kohier, had op demonstratieve wijze verstek laten gaan bij de parade. Het was voor de eerste maal sinds Amerika in 1933 met Rusland diplomatieke be trekkingen aanknoopte, dat een Amerikaanse ambassadeur de 1 meiparade niet bijwoonde. Toen over het Rode Plein de „Cubanen, ja, Amerikanen, nee" schal den, hief de Russische premier de arm van Castro in een overwinningsgebaar omhoog. Onder de wapens, die aan het oog van de talrijke hoge communistische autori teiten voorbijtrokken, waren de raket ten, die Kroesjtsjew verleden jaar op het hoogtepunt van de Cubaanse crisis van het Caraïbische eiland terugtrok. Eregast Fidel Castro zat als eregast aan het diner aan, dat het centrale comité van de Sowjetrussische communisti sche partij en het Sowjetkabinet gis teravond aan deelnemers aan de Moskouse één-meivlering aanboden. Frol Kozlov, die vaak als Kroesjtsjews „erfgenaam" wordt beschouwd, woonde de parade niet bij. Wel werden ver scheidene afbeeldingen van hem rond gedragen, te zamen met foto's van an dere Sowjctleiders. Men vermoedt dat Kozlov met vakantie is. Radio-Moskou riep onder meer een toespraak van maarschalk Krilov, de bevelhebber der Sowjetrussische raket eenheden, om, die hierin onder meer verklaarde dat de Russische geleerden „wapens met een werkelijk fantastisch vernietigend vermogen" hadden ver vaardigd. Stalin In Moskou en in alle andere com munistische hoofdsteden werden af beeldingen rondgedragen van de „profeten van het communisme", Marx, Engels en Lenin. Maar in Peking hield men vast aan die vierde „communistische profeet" die in de andere communistische hoofdsteden is afgezworen, namelijk Stalin. Staking In Athene vierde een half miljoen Griekse arbeiders de één-meidag met een algemene staking en massabijeen komsten in Athene, Piraeus, Saloniki en andere grote steden. Op een van deze bijeenkomsten werden spandoeken met leuzen als „meer brood", „meer loon", en „democratie, vrede en kernontwapening" rondgedra gen. In Warschau deed de leider der Poolse communistische party Gomulka een be roep op arbeiders en boeren om zich zoveel mogelqk in te spannen, teneinde aldus de door de buitengewoon strenge winter veroorzaakte verliezen weer on gedaan te maken. Profesten Protesten tegen de rassenscheiding in Zuid-Afrika kenmerkten een groot deel van de demonstraties ter gelegenheid van één mei in Stock holm. De burgemeester van West-Berlijn, Brandt, zei op een bijeenkomst van een half miljoen personen dat de Westber- lijners nooit aan de verdeling van Duitsland en aan de Berlijnse muur zullen wennen. De Noorse minister van buitenlandse zaken. Lange, zei in een rede in Bodoe (Noord-Noorwegen) dat zijn land alleen sancties tegen Zuid-Afrika zal nemen wanneer de Veiligheidsraad daartoe be sluit. Gevechten In Lissabon is gisteravond een gehouden op het plein waaraan de nisteries zyn gelegen. Verscheidene honderden betogers raakten met de po litie slaags en werden met de gummi knuppel uiteengedreven. De betoging werd gehouden nadat er gisteren in Lissabon vlugschriften wa ren verspreid waarin de bevolking werd opgeroepen tegen de regeringspolitiek ten aanzien van de lonen en in. Angola en Portugees Guinee te demonstreren. ...is het 150 jaar geleden, dat Na poleon in de vlakte van Lützen de Russische en Pruisische legers versloeg. De secretaris-generaal van de Verenigde Natie, Tliant, heeft gisteren verklaard, dat hil de leiders van de afvaardiging voor ae ontwapeningsconferentie in Ge- nève vandaag voor het diner zal uitno digen om persoonlijk te trachten de ge sprekken weer aan de gang te krijgen. Thant arriveerde gistermiddag uit New York voor een vierdaags bezoek aan Ge- nève. Naar men heeft begrepen wil hij een beroep doen op de afgevaardigden om de huidige impasse te doorbreken. NIET LANGER IN LAGERHUIS LONDEN SPECULEERT: ZIJN VERKIEZINGEN THANS NABIJ Sir Winston Churchill heeft mee gedeeld dat hij zich voor de vol gende algemene verkiezingen in Engeland niet kandidaat zal stel len voor het parlement. Sir Win ston, die thans 89 jaar is, heeft het district Woodford, Essex, sinds 1945 als conservatief in het Lagerhuis vertegenwoordigd. In een brief die hij aan de voor zitter van de afdeling Woodford van de Conservatieve Party heeft gezonden en die gisteravond werd gepubliceerd, gaf Sir Winston als motief voor zijn besluit op, dat hy niet meer zo best ter been is na de val die hij verleden jaar in zyn hotel te Monte Carlo maakte en waarby hij een breuk in het dij been opliep. Een regelmatig be zoek aan het Lagerhuis is daarom moeilijk geworden, aldus Sir Win ston. Hy herinnerde eraan, dat hij ongeveer zestig jaar deel had uit gemaakt van het Lagerhuis, waarvan 39 jaar voor Epping en de rest voor Woodford. „Tegen de achtergrond van de onverflauwde steun van de bevolking van Zuid- west-Essex hebben zich de be- langrykste fasen van mijn politie ke leven afgespeeld. Ik zal uw trouw en genegenheid, gedurende die gewichtige jaren aan mtfn vrouw en mijzelf bewezen, nooit vergeten", zo schreef hij. Churchill is de nestor van het La gerhuis. Niemand is ooit zo lang achtereen lid van dit college van volksvertegenwoordigers geweest. Politieke kringen verwachten, dat zijn besluit om na de verkiezingen niet meer in het huis terug te ke ren opnieuw-aanleiding zal geven tot speculaties over de vraag, of hij uiteindelijk toch een hoge adel- lijKe titel zal accepteren, iets wat hy steeds van de hand heeft ge- Dc Liberale Party heeft al twee jaar geleden geëist dat Sir Win ston zich zou Terugtrekken omdat hij zich te weinig vertoonde in zijn kiesdistrict. Churchill liet daarop voor eigen rekening een opiniepeiling verrichten welke uit wees dat de conservatieven van Woodford hem m.et liefde tot het einde zyner dagen in het Lager huis zouden houden. Verkiezingen Het besluit van Churchill heeft In politieke kringen te Londen de veronderstelling doen postvatten dat de annkondiging inzake nieu we verkiezingen nu niet lang meer zal uitblijven. Premier Mncmillan heeft het afgelopen weekeinde beraadslaagd met een aantal leidende figuren van de Conservatieve Party en de brief van Sir Winston aan het partybe- stuur van Woodford kan inge geven zyn door de noodzaak om ruim tevoren een besluit kenbaar te maken. 1 meiviering in Berlijn Een beeld van de één-meiviering op de Platz der Bepublik in West- Berlijn, waaraan een half miljoen mensen deelnamen. Op de achter grond staat op een spandoek er- lijn hoort bij de vrije wereld". Verder op cle achtergrond het voormalig rijksdag gebouw. President Soekarno heeft gisteren onafhankelijkheid geëist voor de Britse gebieden in Noord-Borneo. De Indonesische president sprak op een massabijeenkomst in Am- bon, die door een 70.000 mensen werd bijgewoond. Hij is op weg naar West-Irian waarvan Indone sië het bestuur gisteren officieel heeft overgenomen. „Sommige mensen zeggen dat wy aan spraak maken op Noord-Borneo. omdat wy sympathiek staan tegenover de vrij heidsstrijd van de bevolking van dat ge bied. wy steunen die strijd, omdat wy allen van mening zijn, dat dit het begin sel van het antikolonialisme is. Het ene land moet niet het andere overheersen en voor dit beginsel hebben wij'gestre den en stryden wy nog steeds; Zelfs West-Irian hebben wij teruggekregen". Dit laatste was te danken aan de een heid van het Indonesische volk, dat be reid was geweest tot de stryd. Kolonialisme Over de kwestie Maleisië zei Soekar no, dat premier Abdoel Rahman van de Maleise Federatie het Indonesische standpunt niet begreep. Indonesië had geen territoriale aanspraken, doch het was principieel tegen de vorming van de nieuwe federatie ge kant, omdat deze op een nieuwe vorm van kolonialisme zou neerkomen. „Als Noord-Borneo onafhankeiyk is, kunnen Malakka, Indonesië en de Phi- lippynen vriendschappeiyk over de kwestie Maleisië spreken", aidus karn®. Als de premier van de Maleise Federatie echter niet wilde praten, zou Indonesië de stryd tegen de vorming dsr nieuwe federatie voortzetten. Nieuwe titel Het Indonesische staatshoofd kreeg de titel „Zoon van Pattimura", naar een Ambonese patriot. Hem werden by die gelegenheid een zwaard en een sp aangeboden. Minister Luns heeft verklaard dat de uitlevering van Rajakovic niet kan wor den gevraagd, mede gelet op het feit dat- deze de Oostenrijkse nationaliteit bezit. De regering heeft zich wel bereid verklaard alle gegevens waarover zy met betrekking tot Rajakovic beschikt, ten dienste van de bevoegde Oostenryk se autoriteiten te stellen. Minister Luns zei dit, mede namens mi nister Beerman, in antwoord op schrif telijke vragen van de heer Van Dis, fractievoorzitter van de S.G.P. in de Tweede Kamer. De heer Van Dis had ge vraagd, of de regering bereid is de uit levering en de strafvervolging te bevor deren van Rajakovic, die duizenden joodse Nederlanders tijdens de bezetting bqeen gebracht heeft voor vervoer naar Duitsland, waar het merendeel van hen in concentratiekampen is omgekomen. Met de komst van een commissie van onderzoek van de Organisatie van Ame rikaanse Staten (O.A.S.) is de spanning die Haïti en de Dominicaanse Republiek op de rand van een oorlog bracht, in grote mate verminderd. Haïti heeft verklaard akkoord te gaan met de Dominicaanse eis om de 22 poli tieke vluchtelingen in de Dominicaanse ambassade in Port au Prince toestem ming te geven het land te verlaten. Uit Santo Dominigo is ondertussen uit regeringskringen vernomen, dat presi dent Juan Bosch zich niet verder met de betrekkingen tussen de beide landen zal inlaten, zolang de commissie van de O.A.S. haar werk nog niet heeft be ëindigd. Naar verluidt zouden zeven Do- zouden straaljagers van de Dominicaan se luchtmacht gestationeerd zijn bq de grens tussen beide landen. De veerdienst naar Ameland zal moeten worden vervangen door een dam. Dat is de conclusie van het rapport, dat de voorzitter van de commissie „Ver binding Ameland-vaste wal", ir. J. B. Ritzema van Ikema gisteravond heeft aangeboden aan de commissa ris der koningin in de provincie Friesland, mr. H. P. Linthorst Ho- man. De veerdienst op Ameland, waarvan de gekapitaliseerde tegenwoordige kos ten al zo hoog liggen dat zq de kos ten van een dam benaderen en waar van de kosten in de toekomst, gelet op de groei van toerisme nog snef zul len stijgen, komt voor vervanging in aanmerking, menen de Amelanders. In het rapport wordt vermeldt dat de gekapitaliseerde tegenwoordige kos ten van de veerdienst ongeveer twaalf miljoen belopen en daardoor de kosten van een verbindingsdam, die ongeveer vijftien tot twintig mil joen zullen zijn, al zeer benaderen. Een lid van de commissie, de heer A. Blankert, hoofddirecteur van de A.N. W.B. in Den Haag, heeft een minder heidsnota ingediend. Hij verklaart on der meer dat de recreatieve mogeiyk- heden met een damverbinding niet al leen zullen kunnen worden benut ty- dens de vakanties, maar ook gedu rende vele dagen en weekeinden daarbuiten. Een dam naar Ameland zal dus een bqdrage leveren aan de verbetering van het woonklimaat en daarmee aan de ontwikkeling van het noorden van het land. De bemanning van het 1.653 ton metende Libanese vrachtschip „Aghios Georgios 2" uit Beiroet heeft dinsdag het schip moeten verlaten, omdat het van voor- tot achtersteven in brand stond. De brand is ontstaan in de lading espartogras. Eet schip is later op 8 kilometer ten oosten van Eeast- bourne, Engeland, aan de grond VERBONDENHEID VAN STAD VLISSINGEN MET SCHOOL OP Het is een vervelende gemeenplaats; de wereld verandert. Maar soms zijn er opvallende verschijnselen, die deze verandering zó nadrukkelijk onderstre pen, dat het waard is er de aandacht op te vestigen. Zo meldde dezer dagen het persbureau United Press Interna tional, dat twee standbeelden van David Livingstone één aan de noordeiyke oever van het Nyasameer en één in Dar es Salaam met de grond gelijk zullen worden gemaakt. Waarom Om dat Livingstone eigenlqk niets heeft ontdekt, zoals een regeringswoordvoer der zei. „Onze voorouders woonden al lang in de plaatsen, waar hij ais eerste zou zijn aangekomen. In feite is hy dus niets meer dan een toerist geweest". Dit bericht is een markant voorbeeld van nieuwe verhoudingen. Het woord „ontdekkingsreiziger" is een ty pisch (oud) Europees woord, het duidt een man aan, die ontdekkingen doet in onbekende landen, althans in landen, die in Europa onbekend waren. Dit oude werelddeel heeft tientallen van deze on dernemende figuren opgeleverd, Span jaarden en Portugezen, Nederlanders en Britten, ferme jongens, stoere knapen, voor geen gerucht en geen geweld ver vaard. Men kan hun namen nog terug vinden in geografische aanduidingen, ver buiten Europa, in Australië, in Amerika, in de Stille Oceaan. Zq komen uit een wereld, waarin Europa het dui delijke toonaangevende centrum was. En in dat centrum achtte men het een vanzelfsprekend recht namen uit te de len aan die „ontdekte" gebieden en ze te annexeren: men bracht er immers ook al woonden er bevolkingen met eeu wenoude beschavingen de enige ware civilisatie In die Europese gedachten- wereld ontstaan uitdrukkingen als „het nabqe oosten" en ..het verre oosten". Zij betekenen: het oosten naby of ver van Eu ropa gelegen. Ook de aardrijkskunde is eeu wenlang wat men zou kunnen noemen „Eu- rocentrisch" geweest; ons werelddeel werd als het enige stuk van de aard korst beschouwd, waar de ware bescha ving heerste, men vond er de landen, waar zich de machtsposities bevonden, waar de lakens werden uitgedeeld. Van uit Europa alléén werd gedacht en ge handeld. Livingstone was in deze Eurocentrische denkwyze een voortreffelqk ontdek kingsreiziger. Hy begon als zendeling en ontdekte gebieden en volkeren, die voor Europa van belang konden zijn en van belang bleken. En de blanken, die zich in deze gebieden vestigden, eerden hem en richtten standbeelden op voor hem op die plaatsen, waar hg als eerste hunner zijn schreden zette. Maar de tq- den (en het wereldbeeld) veranderen en op dit ogenblik is het oude werelddeel niet in de eerste plaats meer het enige centrum (ondanks de Gaulle), van waar uit geregeld en gedacht wordt voor het .grootste deel van de aardbol. Er zqn in middels nieuwe machtsverhoudingen ontstaan en nieuwe staten hebben zien geformeerd. Wq gebruiken met opzet hier niet de uitdrukking „jonge volken omdat die ook nog té veel aan de vroe gere gedacntenwereld is ontsproten Nieuwe staten dus, zeer zelfbewust vaak. die de overgeleverde normen van de Europese denkwereld nu vanuit hun eigen achtergronden toetsen. En by die. toetsing ontstaat vaak een felle beelden storm. Van een dergelijke beeldenstorm is de oude Livingstone het slachtoffer ge worden. Ontdekkingsreiziger De lei ders van de nieuwe centraal-Afrikaanse staten halen verbaasd hun schouders op. Er was naar hun mening niets te ont dekken: hun voorouders woonden allang op die plaatsen, hoogstens was Li vingstone een bezoeker, een toerist, wy in Europa glimlachen er een beetje om. Niet uit een vermeend superioriteitsge voel. maar inderdaad als de oudere, die in deze felle reactie de veranderende wereld herkent, het ritme van de tijd. Vermoedeiyk kent onze eigen geschiede nis honderden jaren geleden soort- geiyke feiten; reacties van nieuwe am bitieuze machthebbers op oude verhou dingen, de zelfbewuste laat-middeleeuw- se steden bijvoorbeeld in him houding jegens de vorsten. Zoals meestal echter met een beelden storm. zo is het ook met deze in Tanganjika: het is een té felle reactie. Want men vergeet al heelden-vernieti gend daarginds, dat Livingstone para doxaal genoeg een voorbereider is ge weest voor de nieuwe staten van dit ogenblik. Weliswaar heeft hy Afrika voor Europa „ontdekt", maar een derge lijke ontdekking heeft twee kanten; zy bracht óók het Europa naar de inheem sen. Maar de erkenning van dit laatste zal eerst veel later komen. Fas als de nieuwe staten van vandaag ouder en rustiger zullen zijn geworden, zal men er beseffen, dat een beeldenstorm veel vernietigt, dat eigenlqk behouden be hoorde te blqven. Misschien als dat moment is aangebroken zullen dan aan het Nyasameer en in Dar es Salaam nieuwe beelden worden opgericht voor David Livingstone. De „De Ruyterschool" in Vlis singen heeft woensdag stijlvol feestgevierd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Het regen achtige weer was er oorzaak van, dat het hoogtepunt van de dag, de symbolische overhandi ging van een borstbeeld van De Ruyter aan het Vlissingse ge meentebestuur, werd verplaatst van de stadhuistuin naar het schoolgebouw aan de Boulevard Bankert. Bovendien moest de opdrachtenwedstrijd, onder meer gepland op de sintelbaan aan de Baskenburgweg, in zijn geheel worden afgelast. Daar voor in de plaats kwam een filmvoorstelling voor de leerlin gen in „Alhambra". Een en an der kon echter geen afbreuk doen aan de sfeervolle, plezieri ge dag, die werd besloten met een geanimeerde feestavond in het „Scheldekwartier" te Vlis singen. Het nieuwe stadhuis van Vlissingen zal in de nabqe toekomst zyn gesierd met een borstbeeld van Miohlel Adriaansz. de Ruyter, dat éen cen trale plaats krygt in het trappenhuis. Burgemeester mr. B. Kolff aanvaard de het geschenk als „blyk van de ver bondenheid van de gemeente met de „De Ruyterschool" en daarmee met de Nederlandse zeevaart". Het borst beeld is een geschenk van leerlingen en oud-leerlingen. Herdenking De overhandiging vond plaats op het trappenhuis van de zeevaartschool. De bijna 300 scholieren bevolkten de trappen rondom de overloop, de ge nodigden zaten aan weerszijden van de gedenkplaat met de namen van oud-leerlingen, die in de tweede we reldoorlog vielen. Op deze overlede nen en op hen, die in de eerste we reldoorlog waren gevallen, wees de heer G. K. Brouwer, directeur van de school, in zijn openingstoespraakje. „Als deze leerlingen niet hun leven hadden gegeven in de stryd tegen on menselijke systemen, dan was deze plechtigheid niet mogelqk geweest". „Oorlog", aldus de neer Brouwer, „ontstaat uit wanbegrip en onbe grip van de mensen. Wij trachten jullie op te leiden tot volwaardige mensen, waardoor wy er misschien aan kunnen meewerken, dat een oorlog uit wanbegrip niet meer zal voorkomen". De heer Brouwer sprak voorts over de waarde van de school opleiding en van het onderwqspro- gramma, die mede wordt bepaald door de sfeer, die heerst tussen le raren en leerlingen. „De school wil de jongeren helpen hun evenwicht in de maatschappy te vinden. Dit is moeilijk, waar meerdere oude ren in die maatschappij dat even wicht nog niet hebben gevonden". De school kan wél de kennis van de leerlingen testen, maar niét het karakter. Internationaal Tevoren had de directeur van de „De Ruyterschool" de oprichting en op richters en de totstandkoming van de school gememoreerd. Die oprichting was geen nationaal gebeuren. Er wa ren al verschillende zeevaartscholen, die van vroeger dateerden, overigens waren deze nog niet zó oud. De Ne derlandse zeevaart dateert al van eeuwen her, maar een opleiding er voor bestond er niet: men kwam aan boord als dek- of kajuitsjongen en trachtte dan hogerop te komen. In 1749 werd in Amsterdam, door de ad miraliteit, het bestuur en door de OXC. en de W.I.C. een zeemanscolle ge opgericht, waarna in 1753 in Rot terdam een opleiding in navigatie- kennis volgde. Na de slag bij de Doggersbank op 5 augustus 1781 volgde in '85 de stichting van de eer ste zeevaartschool in Amsterdam, ge volgd door de andere scholen in Rot terdam, Delfzijl, etc. De gebeurtenissen rond de zee vaartschool in Vlissingen kregen eerst een nationaal karakter in 1907, toen prins Hendrik op 23 maart de eerste steen legde voor een nieuw gebouw. Grote scheep- vaartmaatschappyen zonden al gauw hun leerlingen naar de school; het aantal steeg gestadig. Nu komen elk jaar ongeveer 200 leerlingen van buiten Zeeland, ge middeld 80 procent van de scho lieren. De „blikken" Sprekend over de band van de school met de Vlissingse bevolking, herin nerde de heer Brouwer aan de vele oud-leerlingen, die een Vlissingse (Zie slot pag. 2 kol. 3) Het bqna 9500 ton metende Chinese vrachtschip Yue Jin is gisteren in de buurt van het Zuidkoreaanse eiland Tsjejoe Do door een onbekend schip tot zinken gebracht, zo heeft de Ja panse raad voor de scheepvaart mee gedeeld. Alle 55 bemanningsleden zijn gered door de Japanse vissersboot Iklmaroe. Volgens de opvarenden van de Yue Jin was het schip getroffen door drie tor pedo's. De vrachtvaarder was op weg van Tsingtao, Noord-China, naar Moji aan de Japanse zuidwestkust met een lading mais en diverse andere goede ren aan boord. Het zou voor het eerst sinds vijf jaar zqn geweest, dat een schip uit com munistisch China een Japanse haven aandoet. In welingelichte kringen in Tokio wordt betwqfeld, of de Japanse regering haar toestemming voor het aanleggen in Moji al had gegeven. Amerikaanse marinekringen in Wash ington achtten gisteravond de moge lijkheid niet uitgesloten, dat het Chine se vrachtschip op een myn uit de Ko reaanse oorlog is gelopen. Volgens deze kringen beschikken de na tionalistische Chinezen niet over onder zeeboten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1