HARRIMAN VOOR BESPREKING KWESTIE-LA0S NAAR MOSKOU Zeeuwsch-Vlaanderen: van 30 naar 11 gemeenten Amerikaanse troepen oefenen in Thailand Gestolen auto terug Winkelsluiting op koninginnedag „HUWELIJK VAN HET JAARIN WESTMINSTER ABDIJ LEGER VERLEENT MILITAIREN FACILITEITEN BIJ RECREATIE HERINDELINGSPLAN GED. STATEN VAN ZEELAND Alleen Sluis en Aardenburg zelfstandig Herindeling 206e jaargang - no. 97 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN WaKtrft^F>fiVfin Th deorfBc55iQen Y' k aCtie ileertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: ÏU ^»rg" Ma'kt 61 teI- 3841 (b-K-?- red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2. tel. 6140 <b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: red. tel. 2116, adm tel. 2911, Zierikzeered. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Mm. p. adv. 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Donderdag 25 april 1963 Geen Zeeuwse week in Antwerpen Pagina 2 Boodschap van Kennedy voor premier Kroesjtsjew Verenigde Staten bewust van dreiging in Z.-O.-Azïê President Kennedy heeft gisteren op zijn persconferentie in Washington meegedeeld dat onderminister Harriman vandaag naar Moskou gaat om er te spreken over de toestand in Laos. Harriman zal een brief van Kennedy bij zich hebben voor premier Kroesjtsjew, waarin het standpunt van dè Verenigde Staten wordt toegelicht. Kennedy zei dat de Verenigde Staten zich de dreiging in zuid- oost-Azië bewust waren, „omdat de Chinese communisten be paald niet in het verborgene te werk zijn gegaan". De president sprak de hoop uit dat de Sowjet-Unie een poging zou doen om mee te helpen de Geneefse overeenkomsten inzake Laos tot uitvoer te brengen. noeuvres zullen worden gehouden, waar- Kennedy zei dat onderminister Harri man de Russische minister van buiten landse zaken, Andrei Gromyko, zou ontmoeten, en Kennedy's „korte bood schap" zou overhandigen aan premier Kroesjtsjew. Harriman heeft de toestand in Laos besproken met Franse en Engel se regeringsfunctionarissen in Parjjs en Londen. Belofte In Moskou zal zijn missie zijn, te probe ren dat de Sowje'-Unie zich zal houden aan de belofte die Kroesjtsjew president Kennedy in 1961 in Wenen heeft gegeven, dat alles zal worden gedaan om de rust en orde in Laos te doen wederkeren. De president heeft gezegd dat de Ameri kaanse regering naleving van de akkoor den van Genève beschouwt als essentieel voor de veiligheid van Laos. Kennedy wil niet speculeren over de vraag, óf, hangende Harriman» reis, de Sowjet-Unie aan het omschakelen was op een „hardere" politiek, onder druk van de Chinese communisten. Manoeuvres Amerikaanse militaire autoriteiten heb ben gisteren bekendgemaakt dat tegen juni m Thailand grootscheepse legerma- Ken inwoner van de Marokkaanse stad Mnrrakesj, wiens Volkswa gen Stationcar een jaar geleden werd gestolen, is gisteren weer in het bezit gekomen van zyn auto. die door zyn activiteit als radio amateur ongeveer 8200 kilometer ver weg, in West-Duitsland, kon worden teruggevonden. Albert Goslan had vorig jaar april dicht bij de plaats waar zijn wagen was gestolen, een speldje §evonden van een Duitse automo- lelclub. Hjj had daarop via zijn radiozender een oproep gedaan die werd beantwoord door een ad vocaat te Stuttgart, die beloofde de diefstal aan de politie te zul len melden. Toen enige tijd gele den in Traustein een auto werd aangehouden wegens een ver keersovertreding kwam aan het licht, dat dit de bewuste wagen was. De dieven hadden er 35.000 km mee afgelegd op een tocht door N.-Afrika, het Midden-Oosten en Europa. Verscheidene onderdelen hadden ËO vervangen. Goslan heeft dus nu zijn wagen terug, maar geheel tevreden is hij toch niet: de hele grap heeft hem net zoveel gekost als hij voor een nieuwe wagen zou hebben moeten beta len. bij ruim 24.000 soldaten uit acht landen zullen deelnemen. Voorts werd gezegd dat de oefeningen zullen worden gehouden langs de rivier Mekong, de grens tussen Thailand en Laos. Het Amerikaanse ministerie van defensie verklaarde dat ruim 3000 soldaten, ver deeld in twee gevechtsgroepen en ge steund door de luchtmacht en bevoor radingstroepen, reeds de volgende maand naar Thailand zullen worden ge transporteerd. Reddingboot haalde zieke visser van Deens schip )e strandreddingboot van Terschelling heeft gisteravond een opvarende van hel Deense vissersvaartuig „Mogendres E 507" die een maagperforatie had, var boord gehaald. Het Deense schip had via Scheveningen- radio geseind, dat een bemanningslid ziek was. Het schip bevond zich toen vijf myl ten noordwesten van Terschel- lingerbank. Van Vlieland steeg een he likopter op om te proberen de patiënt over te nemen en naar een ziekenhuis te brengen. Door het slechte zicht kon de helikopter het schip echter niet vin den. Wegens benzinegebrek moest het toestel ten slotte naar zijn basis terug keren. De reddingboot van Terschelling had meer succes. De Christelüke, de Katholieke en de Ko ninklijke Middenstandsbond hebben hun leden geadviseerd de bedryven op ko ninginnedag na 13.00 uur te sluiten, „daar waar dit in verband met de vie ring 'gebruikelijk is en voor zover plaat selijk en/of bedrijfstaksgewijze omstan digheden dit toelaten". „GIROSTOP" OPGEHEVEN De „girostop", die op 28 juni 1961 moest worden ingevoerd is opge heven. Gisteren werd bekend ge maakt, dat het thans weer moge lijk is een rekening te openen bij de postcheque- en girodienst. Een close-up van de bruid van dc dag: prinses Alexandra, soals zij in het rijtuig vaar de Westmin ster abdij reed. Deze dames hadden reeds dinsdagmid dag een plaatsje ingenomen tegenover de abdij van West minster in Londen, om vooral maar zoveel mogelijk te zien. Ontslagen officieren kunnen in militaire dienst terugkeren Aan de zestien officieren, die in de loop van het vorige jaar eervol werden ont slagen, omdat zij in verband met hun leeftijd vijftig jaar en ouder niet meer ten volle geschikt werden geacht voor de verdere waarneming van de mi litaire dienst, is thans medegedeeld, dat zij in actieve militaire dienst kunnen terukeren. Indien zij dit wensen, is de minister van defensie bereid aan H.M. de Koningin in overweging te geven de besluiten waarby hun eervol ontslag is geregeld, ongedaan te maken. De minister van defensie heeft, naar de woordvoerder van de minister gisteren mededeelde, de gronden, waarop het ont- eervol is verleend, nader onder- it. Hij is, aldus de mededeling van de woordvoerder, daarbij tot de overtui ging gekomen, dat de enige juiste beslis sing geen andere kan zijn dan die, waar bij aan deze zestien officieren de gele genheid wordt geboden weer in actieve militaire dienst terug te keren. Zoals bekend, hadden vier van de zes tien officieren tegen hun eervol ontslag beroep aangetekend bij het ambtenaren recht in Den Haag. Van drie van hen is het besluit, waarbij hun eervol ontslag is verleend, door de ambtenarenrechter nietig verklaard en dit was voor de mi nister van defensie de aanleiding voor zijn nader onderzoek van de ontslag gronden. Vele duizenden juichten Alexandra en Angus toe In een sprookjesachtige omlijs ting is gisteren in de historische Westminster Abdij te Londen het huwelijk voltrokken tussen prinses Alexandra van Kent en de Schotse zakenman Angus Ogilvy. Onder de ongeveer twee duizend gasten op deze luister rijke plechtigheid bevonden zich tal van koningen en koningin nen, prinsen en prinsessen. Mil joenen konden er via de televisie of de radio getuigen van zijn. In de abdij was het, alsof een schilde rij van een oude meester tot leven was gekomen. Geestelijken en hove lingen bewogen zich daar In hun kleurrijke kleding tegen een achter grond van crèmekleurige en gouden wandkleden, vergulde 'ornamenten met ingewikkelde versieringen, rood fluwelen stoelen en dure oude tapij ten. Terwijl de gasten, onder wie koning Olaf van Noorwegen, koningin Fre- derika van Griekenland, koningin In- grid en prinses Anna-Marie van De nemarken, koningin Louise van Zwe den, en de prinsessen Irene en Mar griet van Nederland de kerk binnen traden luidden de klokken en speel de het orgel Bachs prelude en fuga. Koningin Elizabeth, prins Philip en de andere leden van de koninklijke familie namen met de vorstelijke fasten plaats aan een zijde van het oor, terwijl de familie van de brui degom tegenover hen ging zitten. Trompetgeschal De bruidegom werd begeleid door S'n getuige, Fairfax, terwijl prinses exandra aan de arm van haar broer, de hertog van Kent, binnen trad. Hun aankomst ging vergezeld van trompetgeschal. Het koor van de abdij zong zachtjes het „Heilig, hei lig, heilig" toen de bruid langzaam langs het middenpad liep, gekleed in een raagnoliakleurig bruidstoilet. De vier bruidsmeisjes onder wie prinses Anne, waren gekleed in zij den magnoliakleurige japonnen. stem van Ogilvy horen terwijl de prinses zacht op de haar door dr. Ramsey gestelde vraag antwoordde. Glazen koets J Een overzicht in de kerk op het j 2 moment, waarop het huwelijk 2 tussen prinses Alexandra en de s 5 heer Ogilvy voltrokken wordt J door de aartsbisschop van Can- c terbury, dr. Michael Ramsey. 2 Voltrekking Daarna verrichtte de aartsbisschop van Canterbury, dr. Michael Ramsey, de korte huwelijksvoltrekking. Hij werd bijgestaan door zes geestelij ken, onder wie de deken van West minster, dr. Eric Abbott. In de plech tige stilte die nu in de kerk was ge vallen, kon men de vaste en heldere barstte het orgel uit in een spranke lende toccata en wandelden tie prin ses en de heer Ogilvy arm in arm door het middenschip naar buiten. Het bruidspaar reed daarna in de ko ninklijke glazen koets naar het St.- James Paleis voor de huwelijksre- ceptie. deze zo populaire pnnses en ha echtgenoot toe te juichen. Op de i ceptie waren 50 gasten bijeen die toe zagen hoe een stralende prinses Alexandra de grote bruidstaart aan sneed, daarbij geholpen door haar man. In de loop van de middag vertrok het bruidspaar naar het kasteel Bal moral bij Aberdeen in Schotland, waar het de wittebroodsdagen zal doorbrengen. ge- KAMPEER-, VAKANTIE- EN, WATERSPORTCENTRA Voor het beroeps- en vrijwillig dienend personeel Het leger gaat belangrijke stap pen ondernemen om zijn beroeps- en vrijwillig dienend personeel met hun gezinsleden zoveel rpogelijk faciliteiten te verlenen voor recre atie en vakantie- en vrije tijdsbe steding. Op initiatief van de bevel hebber der landstrijdkrachten is daartoe in het leven geroepen de stichting vakantiefaciliteiten aan vrijwillig dienende militairen en gezinsleden (stichting „Vafamil"). Grootse plannen Deze stichting heeft grootse plannen. In de toekomst zal ze zich vooral gaan richten op vier punten. In de eerste plaats wil ze kampeer-, vakantie- en watersportcentra gaan inrichten op daarvoor toegewezen militaire objecten of elders. Verder heeft ze het voorne men om jeugdkampen te gaan organi seren op die militaire objecten of elders. In de derde plaats stelt ze zich voor te bewerkstelligen dat op daarvoor in aan merking komende militaire objecten en in wateren waarover defensie zeggen schap heeft, de jacht- en vissport be oefend kan worden. Ten vierde zal ze er naar streven dat in de daarvoor aan merking komende garnizoenen, waar van militaire zijde tennisbanen en zwem baden zijn aangelegd of sportzalen zijn gebouwd, deze worden opengesteld voor alle in het garnizoen wonende vrijwillig dienende militairen en hun gezinsleden. Reisbureaus De stichting Vafamil heeft verder plannen om in contact te treden met reisbureaus, reisverenigingen, neven organisaties en organisaties die zich bewegen op het gebied van het toe risme. Dit, om op den duur ook gun stige voorwaarden te kunnen verwer- Zomeropruiming begint 18 juli Het bestuur van het hoofdbedrijfschap detailhandel heeft gisteren het aan- vangstijdstip van de uitverkopen vast gesteld op de donderdag van de kalen- derweken, waarin 15 januari en 15 jnli vallen. De a.s. zomeropruiming vangt derhalve aan op donderdag 18 juli en eindigt op donderdag 8 augustus. ven voor vakantiebestedingen en der gelijke. Reeds nu is de stichting doende om na te gaan welke faciliteiten eventueel nog in 1963 kunnen worden gerealiseerd. De gedachten gaan daarbij uit naar het beschikbaar stellen van een kampeer- annex watersportcentrum; het beschik baar stellen van een eenvoudige hotel accommodatie aan zee; het inrichten van een jeugdkamp en het laten gebruik ma ken van eenvoudig rijksmateriaal (men denkt aan artikelen die behoren tot de persoonlijke standaarduitrusting van de militairen) voor vakantiedoeleinden. Daarby verliest men niet uit het oog, dat het nog voor dit seizoen realiseren van een of meer van genoemde faciliteiten afhankelijk is van de nog beschikbare tijd. Men doet echter wat men kan. GED. STATEN van Zeeland heb ben de gemeenteraden Zeeuwseh-VIaanderen een plan tot gemeentelijke herindeling van dit gebied (met bijna 87.000 inwo ners) gezonden, waarbij zij de der tig gemeenten willen terugbrengen tot elf. Het college stelt voor Sluis en Aardenburg als zelfstandige ge meenten te handhaven en wil de resterende 28 gemeenten tot negen krachtiger eenheden samenvoe gen. De elf (nieuwe) gemeenten zouden er volgens het plan van G.S. als volgt uit zien: Combinatie van de gemeenten Hulst, Clinge en Sint-Jansteen met in totaal 11.000 tot 12.000 inwoners. Combinatie van de gemeenten Graauw en Langendam, Hontenisse en Vogel waarde met te zamen rond 10.000 in woners. Combinatie van de gemeenten Koe wacht, Overslag en Zuiddorpe, die rond 4700 inwoners zal tellen. Combinatie van Terneuzen en Sluiskil, die 18.600 inwoners zal opleveren. Combinatie Sas van Gent en Westdor- pe met circa 6200 inwoners. Combinatie van de gemeenten Axel en Zaamslag, die dan rond 10.000 inwo ners zal tellen. Combinatie van Biervliet, Hoek, Phi lippine en IJzendyke, die in totaal 8000 inwoners zal opleveren, Combinatie van Breskens, Groede, Hoofdplaat: en Sclioondyko met in to taal rond 8800 inwoners. Combinatie van Oostburg, Zuidzande, Waterlaudkerkje, Cadzaud, Nleuw- vliet en Retranchement met te zamen rond 7200 inwoners. Ged. Staten hebben hun voorstel o.a. als volgt gemotiveerd: Centrumfunctieel Een combinatie van de gemeenten Hulst, Clinge en Sint-Jansteen. In hun voorstel wyzen gedeputeerden op de bijzondere eisen die aan Hulst als cultureel (onderwys, culturele manifes taties, ontspanning, monumentenzorg) en als sociaal-economisch (handel, in dustrie, knooppunt van verkeersverbin dingen) centrum voor het oosten van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen gesteld wor den. Daartoe moet volgens G.S. het draagvlak van deze gemeente vergroot worden. In het grotere geheel van Oost- Zeemvsch-Vlaamleren met als be langrijkste economisch zwaartepunt do kanaalzone hebben bovendien de regionale centra een eigen functie te vervuilen. Bij een globale indeling van het oostelijk deel van deze streek in een zuidelijk industriegebied langs de Belgische grens en een zn" agrarisch gebied ten noorden Hulst, behoren Hulst, Clinge en Sint- Jansteen met hun textielnijverheid en vlasindustrie tot het zuidelijke ge bied. Zo is in Hulst 39,7 procent van de beroepsbevolking in de nyverheid werkzaam, voor Clinge en Sint-Jan- steen bedroeg dit percentage zelfs 50. Dit alles is voor G.S. aanleiding geweest de drie gemeenten, met een homogeen r.-k. bevolking, samen te voegen. Niet alleen kern Weliswaar komt ook een agrarisch ge bied binnen de nieuwe gemeente, maar indien slechts de kern van Clinge zou worden opgenomen, zou het resterende gebied van deze gemeente te klein zyn, terwijl samenvoeging met 'Graauw en Langendam volgens G.S. evenmin kan leiden tot een levenskrachtige gemeente. Voorts is het college van mening, dat Nieuw-Namen met zijn textielnijverheid beter by de industriële agglomeratie van Hulst past. II: Een combinatie van de gemeenten Graauw en Langendam, Hontenisse en Vogelwaarde. Deze 3 gemeenten vormen het zoge naamde agrarisch land van Hulst, zy zijn alle bijna geheel r.-k. en hebben on derling redelijke verbindingen, die in het kader van de ruilverkaveling Stoppel dijk nog worden verbeterd. In de afgelo pen 10 jaar hebben alle drie gemeenten een daling van het inwonertal meege maakt, waarby die van Graauw relatief sterk was. De situering van een groot aantal af- zonderlyke kerkdorpen in deze nieuw voorgestelde gemeente hoeft volgens G.S. niet bezwaarlyk te zyn, daar de voorgenomen samenvoeging aan het sociaal-culturele leven in de afzon- derlyke dorpen geen afbreuk hoeft te doen. Ten slotte wordt voorgesteld „Schudde- beurs" en „Groot Eiland" by Hulst te voegen en aan de Westerschelde gelegen gebied van Clinge by Graauw en Lan gendam. Hl: Een combinatie van Koewacht, Overslag en Zuiddorpe. Samenvoeging van Zuiddorpe en Over slag (met zijn 289 inwoners een van de kleinste gemeenten in Nederland) alleen zou volgens G.S. te weinig inwoners (rond 1100) opleveren, zodat zy ook Koewacht in deze combinatie willen op nemen. Hoewel de bevolking van Zuid dorpe „meer op zichzelf staat" lykt vol gens het college samenvoeging van de 3 gemeenten met eenzelfde agrarisch en godsdienstig karakter aangewezen. G.S. wijzen er voorts op, dat de verbindingen goed zijn. Kanaalzone In de kanaalzone hebben gedeputeerden zich twee gemeenten gedacht, namelijk Temeuzen met Sluiskil, alsmede Sas van Gent met Westdorpe. IV: De combinatie Ternenzen met Sluis kil: Gedeputeerden menen, dat met de be studering van de vraagstukken over beheer en exploitatie van havens en industrieterreinen (door de studie commissie „Havenschap Terneuzen- (Zie slot pag. 2 kol. 6 O edeputeerde Staten hebben de meenteraden van Zeeuwsch-Vlaan- deren hun herindelingsplan voor dit ge hele gebied toegezonden. Zij willen het aantal gemeenten van dertig terugbren gen op elf: een ambitieus voornemen, waarover naar alle waarschyniykheid niet alleen juichkreten zullen worden gehoord. De voorstellen zyn uiteraard niet definitief. Zy zyn het begin van een lange, formele weg naar het Staatsblad, een weg die in het allergunstigste ge val tenminste drie jaar zal vergen. Het plan is met de toezending aan de ge meenten thans in de openbaarheid ge komen, zodat de discussies kunnen be ginnen, in de eerste plaats in de raden, maar daarnaast ook bij allerlei andere instanties en instellingen. Wy denken in dit verband aan kerkelijke vergade ringen e.d., waar eveneens beraad mo gelijk en nodig zal zyn, een overleg dat weer zijn weerslag kan hebben op de gesprekken in de gemeenteraden. Het gaat hier om een voor Zeeuwsch- Vlaanderen belangrijke zaak, waarmee elke burger vroeg of laat te maken krygt. Wat het plan zelf betreft: het is ambitieus en het heeft onmisken bare verdiensten. Maar een eerste glo bale kennisneming leidt tevens tot de conclusie, dat een hechte systematiek in het ontwerp ontbreekt, misschien wel zal moeten ontbreken. Voor een her indeling van gemeenten is namelijk geen vaste formule te vinden, die voor alle gevallen een passende oplossing geeft. We hebben niettemin gepoogd enkele algemene grondtrekken te vinden van het hier gevoerde herindelingsbeleid, een poging echter die maar ten dele is geslaagd. De argumentatie van het voorstel heeft namelyk hier en daar een element van willekeur: de kanaal zone by'voorbeeld krijgt twee gemeen ten, onder meer op grond van ae over weging, dat het noordelyk deel over wegend protestant is en het zuidelijk voornamelijk rooms-katholiek. Een ar gument, dat het overwegen waard is, zal men zeggen. Akkoord. Maar tegelij kertijd acht het college het geen be zwaar om het r.-k. Hoofdplaat bij de overwegend protestantse combinatie rond Breskens te voegen en evenmin om het in meerderheid protestantse Bier vliet en Hoek te laten fungeren als minderheden in een voornamelyk rooms- katholieke gemeente. Er is bij deze her indeling enerzijds een zoeken naar ge- lyke demografische structuren, maar anderzyds worden duidelyke verschillen in dit opzicht niet van overwegende be tekenis geacht. Waarmee wy slechts willen zeggen, dat op dit stuk van za ken althans het voorstel geen blyk geeft van grote eenvormigheid. Indien dit onvermijdelijk was, waarom het dan niet gemotiveerd? Er zijn meer plaatsen fn dit stuk, waar de motivering niet uitputtend is. Nog eens de kanaalzone: in de ar gumentatie wordt gewezen op de nood zakelijkheid van een „eenvormig be leid" in dit gebied. Welnu, als men daar zo van overtuigd is, dan rijst onmid dellijk 3e vraag: waarom niet één ge meente langs het kanaal? Het her indelingsplan van Walcheren gaat óók uit van één gemeente vöor het Sloeha- vengebied! Trouwens. Ged. Staten er kennen in dit voorstel dat één ge meente inderdaad voordelen zou bieden. Waarom dan toch twee gemeenten? Tijdens de persconferentie over het plan, werd van de zijde van G. S- aangevoerd, dat een mogeiyke tegenstelling tussen de oude bedrijven (Sas van Gent) en de nieuwe industrie (Terneuzen) een rol zou kunnen spelen. Wij geloven niet, (en vermoedelijk Gedeputeerde Staten evenmin), dat hier sprake is van een doortimmerd argument. Voorts zou de afstand tussen Terneuzen en de grens een bezwaar zyn. Zou het? Diezelfde afstand is by drie andere gemeenten van het nieuwe plan ruimschoots te vinden. In het voorstel zélf wordt het accent gelegd op het verschil in ka rakter tussen de noordelyke en zui delijke bevolking, maar we wezen er al op, dat in hetzelfde stuk dergelijke tegenstellingen voor andere gemeenten zo nodig overboord worden geworpen. Wel een overweging zou byvoorbeeld kunnen zijn, dat het niet aangaat een levenskrachtige gemeente als Sas van Gent op te heffen. Een soortgelijk ar gument heeft minister Toxopeus des- tyds voor- Souburg gebruikt. Indien men nu in een dergelijk motief ge looft, heeft het zeker zin dit zorgvuldig af te wegen tegen de voordelen van een grote kanaalgemeente. Maar daar over hebben we niets in het stuk van G. S. kunnen vinden. We hebben gepoogd zo schreven wy hierboven enkele alge mene lijnen te vinden in dit voorstel. We dachten op de goede weg te zijn, toen we de inwonersaantallen van de nieuwe gemeenten vergeleken. Over het algemeen is gestreefd naar voor Zeeuw se verhoudingen fikse getallen, zeven duizend, achtduizend, tienduizend. De kleinste landbouw- gemeente (Koe- wacht-Overslag- Zuiddorpe) zit zelfs nog dicht bij de vyf- duizend. Een algeme ne richtlijn dus. dit bevolkingsaantal? Toch niet. Aardenburg (nog geen vier duizend inwoners) en Sluis (minder dan drieduizend) ontkomen namelijk vrywel geheel aan de herindeling. Waarom blij ven zij zelfstandig? Omdat zy een „oudheidkundig en historisch karakter" hebben, zeggen G. S. We zijn geneigd hier een groot vraagteken te plaatsen. Immers, in deze lijn doorgeredeneerd moet St Anna-ter-Muiden het heeft een onmiskenbaar oudheidkundig en historisch karakter opnieuw tot zelf standige gemeente worden verheven. De vraag behóórt echter te zyn: is een zelfstandige gemeente Sluis in staat haar huidige functie (voornamelyk als recreatiegemeente) naar behoren te ver vullen? En voorts: kan een samenvoe ging met eventueel andere gemeenten tot een betere taakvervulling leiden? Pas als men op deze vragen het ant woord heeft gevonden, kan een beleid worden geformuleerd. Deze aspecten, echter hebben we helaas niet in het voorstel aangetroffen. ]"Vt nieuwe plan onze eerste globale indruk thans hier samenvattend heeft zeker verdiensten, maar tegely- kertyd duldelyk willekeurige elementen. Misschien waren zij onvermydelijk, maar dan zou een betere en hechtere motive ring op zyn plaats zyn geweest. Daar aan met name ontbreekt het in dit stuk j ftatitlijii

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1