PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT C.D.U. WIJST ERHARD AAN ALS OPVOLGER VAN DR. ADENAUER Eerste Kamer wijdt een debat aan schrootfraude Scala van verkeersmaatregelen begeleidt de oprit-verbetering Stationsbrug Middelburg Kanselier bleef zich tot laatst verzetten RAJAKOVIC VERM0EDEIJJK S0WJETSPI0N HOOP OP BLIJVEND BESTAND IN LAOS GESTEGEN Weer pamfletten met Britse geheimen Ir. J. G. Snip Onze welvaart Andere plannen Stationzijde 206e jaargang - no. 96 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 perkw.; franco per post f 8.25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Directie: I Walstraat 2911: Zierikzee: red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Adv.pr. Woensdag 24 april 1963 Amerikanen Min. p. adv. 4,50. Ingez. i zien 10 uur „Nederland" Pagina 3 KANDIDAAT-BONDSKANSELIER KAN OP MEERDERHEID REKENEN Prof. Ludwig Erhard, de Westduitse minister van economische zaken is gisteren door de bondsdagfractie van de Christen- Democratische Unie aangewezen als kandidaat voor de opvol ging van dr. Adenauer als bondskanselier. De C.D.U.-fractie nam dit besluit met 159 tegen 47 stemmen bij 19 onthoudingen. Bondskanselier Adenauer heeft zich tot het laatst toe verzet tegen de verkiezing van Erhard. De voorzitter van de C.D.U.-fractie, Von Brentano, zou het besluit onmiddellijk ter kennis brengen van president Lübke. Deze zal dit na aftreden van Adenauer aan de Bondsdag voorleggen. Een woordvoer der van de coalitiepartners van de C.D.U., de Vrije Democraten, ver klaarde dat zijn partij Erhards kandidatuur steunde. Erhard is daar mee verzekerd van een meerderheid in de Bondsdag. Maandag had het bestuur van de Bonds dagfractie zich reeds uitgesproken voor Erhard. Adenauer wilde liever de mi nister van buitenlandse zaken, dr. Ger hard Schroder, als opvolger. Toen ech ter de beslissing was gevallen zegde Adenauer zijn opvolger zijn volledige steun toe. „Nu met deze grote meerder heid de keuze is bepaald, zijn wy allen verplicht daarvoor in te staan", zo zei hy onder luide bijval van de fractie. Erhard zei na de stemming zichtbaar bewogen dat zijn taak niet eenvoudig zal zijn, maar dat hij vertrouwt op de steun van alle leden van de Bondsdag fractie. Zich tot Audenauer richtend zei Erhard: „wat er tussen ons ook geweest moge zyn, wij willen het verleden ver geten en opnieuw beginnen. Ik hoop op uw raad en steun, geachte bondskanse lier". Erich Rajakovic, de voormalige medewerker van Eiclimann, heeft in Milaan vermoedelijk een dubbel leven geleid als za kenman en spion voor de Rus sen. Bij hot doorzoeken van zijn kantoor in Milaan, waar Rajakovic alias Enrico Raja 'n in- en uitvocrhedrjjf. voorna melijk voor zaken met Oost-Dnits- land, had, zou de Italiaanse contra spionagedienst gisteren belastende documenten hebben gevonden, die dit vermoeden rechtvaardigen. Men neemt aan. dat Rajakovic door de Russische geheime dienst onder druk is gezet met de mededeling, dat men zijn vorige activiteiten als nazi officier zou onthullen als hij niet zou meewerken. Uit de huiszoeking is voorts gebleken dat Rajakovics firma „Enneri" in zes jaar tijds een omzet van ongeveer twaalf miljoen gulden had bereikt. Van zijn privé-rekening had Raja kovic enkele weken geleden, toen hjj op het punt stond uit Milaan te ver dwijnen, ongeveer 600.000 gulden op genomen. Volgens deskundigen kun nen deze bedragen niet alleen uit de bedrijfswinsten afkomstig zijn. Voor tiet Jaar 1963 zullen de 5 Nobelprij zen. die jaarlijks worden toegekend voor de natuurwetenschappen, de chemie, de medi cijnen. de literatuur en de vrede, te lamcn 265.000 Zweedse kronen bedragen. Het tonds. waarover de Nobelstichting thans beschikt bedraagt 57.1 miljoen Zweedse kronen. Op zipi reis door Oost-Frankrijk begroet te president de Gaulle zijn onderdanen in Charleville, waar hij met groot enthousiasme door de bevolking xoerd ontvangen. Welingelichte kringen in Bonn slui ten een eerder aftreden van dr. Adenauer na de zware nederlaag, die hij heeft geleden, niet uit. Adenauer zal echter in ieder geval nog aan blijven tot het Franse staatshoofd de Gaulle en president Kennedy in iuni en juli west-Duitsland hebben bezocht. Mende In Bonn wordt verwacht, dat de leider van de Vrije Democraten, Erich Mende, viee-kanselier zal worden. Gerhard Minister Cals ter observatie in ziekenhuis De minister van onderwijs, kun sten en wetenschappen, mr. J. M. L. Th. Cals, is ter observatie opge nomen in het ziekenhuis „St.-Joan- Mt nes de Deo" in Den Haag. Hij zal waarschijnlijk enige tijd rust moe ten houden. Als minister ad interim treedt op mejuf frouw dr. M. A. M. Klompé, minister van maatschappelyk werk, die by het waarnemen van deze taak wordt bijge staan door de beide staatssecretarissen, mr. Y. Scholten en prof. dr. H. H. Jans sen. Het secretariaat van de Technische Ho geschool Twente in Enschede deelt in aansluiting hierop mede, dat de aanvan kelijk op 1 mei voorgenomen eerste steenlegging door de minister van de studentenhuisvesting op de „Campus" van de hogeschool, en de daaraan ver bonden plechtigheden, in verband met de ziekte van de minister, tot nader te bepalen datum zyn uitgesteld. Minister Cals De ministers Erhard (links) en Schroder (rechts) in vrolijk ge sprek, nadat de leiders van de C.D.U. Erhard aangewezen had den als opvolger van Adenauer. Schroder blijft zeer waarschijnlijk mi nister van buitenlandse zaken en tweede man na Erhard. De politiek van de Westduitse regering zal waarschijnlijk meer In styl dan in wezen veranderen, zo zegt men in poli tieke kringen. Adenauer nam graag zelf beslissingen, Erhard zal zyn kabinets leden meer aan het. woord laten komen, zo meent men. NA STUDIE VAN SPECIALE COMMISSIE Commissie maakt enige kritische opmerkingen De Eerste Kamer heeft gisteren besloten op 7 mei een openbaar de bat te wijden aan de schrootfraude in de E.G.K.S. Een speciale com missie uit de Kamer, onder voor zitterschap van mr. W. F. de Gaay Fortman, heeft een studie gemaakt van de schrootfraude en de gang van zaken in Nederland bij het gerechtelijk onderzoek en aan de Kamer geadviseerd een debat te houden in aanwezigheid van de mi nister van justitie mr. A. C. W. Beerman en zijn ambtgenoot van economische zaken, drs. J. W. de Pous. De commissie, die was ingesteld om de Kamer te adviseren over 'n schrootnota die minister Beerman vorig jaar mei desgevraagd hy de Kamer had ingediend heeft zich in haar verslag aan de Kamer geen oordeel over het gevoerde beleid willen vormen. Zy heeft een zo kort en duidelijk mogciyk overzicht van de feiten willen geven Ier voorbereiding van een openbaar debat. Kritiek In het verslag staan niettemin enige kri tische opmerkingen. Zo heeft de com missie de indruk dat by hantering van bepaalde documenten (de zogenaamde derdelandenverklaringen) niet voldoen de samenwerking heeft bestaan tussen de organen van de Hoge Autoriteit en het Nederlandse ministerie van econo mische zaken. De kamercommissie heeft de nota van minister Beerman, stukken van de Hoge Autoriteit, het Europese parlement en het Europese hof in Luxemburg bestudeerd en een aantal mensen, waaronder de ministers Beerman en De Pous, een aantal gerechtelijke autoriteiten en leden van het schrootfraudecomité Neder land, gehoord. De commissie heeft zich beperkt tot de gang van zaken b(j het scheepssloop- schroot, omdat bij andere schroot in Ne derland geen onregelmatigheden waren gepleegd. De commissie biykt het er onder meer niet mee eens te zijn, dat een uitvoerig vooronderzoek tegen een scheepssloop- werf in het arrondissement Dordrecht was geëindigd met de kennisgeving dat er geen verdere vervolging werd inge steld. Aanbevelingen De studie van de gang van zaken by de schrootverevening heeft de kamercom missie gebracht tot een aantal aanbe velingen voor eventuele toekomstige regelingen. De minister van justitie heeft een com missie opdracht gegeven te onderzoeken of er in Nederland behoefte bestaat aan strafbaarstelling van het omkopen van andere dan Nederlandse ambtenaren. De kamercommissie meent dat dit probleem ook in internationaal verhand moet wor den bezien. Russen en Engelsen oneens j Generaal Kong Lae voldaan over tekst verklaring j over resultaat overleg Een commissie van toezicht naar de Vlakte der Kruiken De hoop, dat het mogelijk zal zijn een blijvend bestand in de Vlak te der Kruiken tot stand te brengen, is gisteren in de Lao- tiaanse hoofdstad Vientiane ge stegen. De neutralistische eerste minister van het land, prins Soevanna Phoema, heeft op een persconferentie meege deeld dat aanhangers van de drie in zijn regering vertegenwoordigde po litieke stromingen rechtsen, neu tralisten en linksen er allen mee hebben ingestemd dat leden van een internationale commissie van toe zicht in het hoofdkwartier in de Vlakte der Kruiken van de neutra listische generaal Kong Lae zullen worden gestationeerd. Voldaan Generaal Kong Lae zelf heeft tegenover een correspondent van „Reuter" te Vientiane verklaard dat hij voldaan was over het resultaat van de be sprekingen, die hij met premier Soe vanna Phoema heeft gevoerd. De leider van de rechtsgezinden, g( raai Phoemi Nosavan, verklaarde dat hjj verwachtte dat de vredesbespre kingen geruime tijd zullen duren, „waarbij de communisten zich rus tig zullen houden, totdat zij zich Zeer gunstig Westerse diplomatieke waarnemers te Vientiane menen dat de kansen op totstandkoming van een blijvend bestand in de Vlakte der Kruiken, waarbij de tegenover elkaar liggende eenheden de thans door hen inge nomen stellingen zullen blyven be zetten, zeer gnnstig zyn. Oneens Uit een verklaring van het Russische ministerie van buitenlandse zaken, die gisteravond is gepubliceerd, blijkt dat Engeland en de Sowjet-Unie het oneens zijn over een gedeelte van Maandagavond verscheen in Londen een nieuwe stroom pamfletten van de „spi onnen voor de vrede", waarin geheime maatregelen van de Britse regering werden onthuld ingeval het lana zou worden getroffen door een aanval met kernbommen. De pamfletten bevatten zelfs de verklaring, die premier Macmil- lan gisteren over deze kwestie in het parlement zou afleggen. De geschrifties weken nauwelyks af van die, welke tij dens de paasdagen onder betogers tegen de kernbom werden verspreid. Foto: de bevelhebber van de neu tralistische troepen in Laos, gene raal Kong Lae (links), de Laoti- aanse premier Soevanna Phoema (rechts) en de voorzitter van de internationale controlecommissie, Avtar Singh (midden). een Russische ontwerp-verklaring, die als boodschap moet dienen van de beide voorzitters van de Geneefse conferentie over Laos aan de Lao- tiaanse coalitieregering. In het be trokken gedeelte wordt gesproken over „de verantwoordelijkheid voor het scheppen van de gespannen situ atie in Loas die rust op de Verenigde Staten van Amerika en politieke stromingen die door de V.S. worden gesteund". De Engelsen hadden de Sowjet-Unie ver zocht, dit gedeelte uit de verklaring te schrappen, maar de Sowjet-Unie had geantwoord, „het niet mogelyk te achten" hiermee in te stemmen. t fandaag moet in deze krant het over- V ïyden worden gemeld van ir. J. G. Snip, hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat in Zeeland. Een aangrijpend bericht. Ir. Snip, die sinds ruim een jaar de provinciale wa terstaat in dit gewest leidde en daar voor enige jaren hoofd was van het bureau Bijzondere Werken van deze dienst, heeft in deze periode voor Zee land veel en belangrijk werk verricht. Daarbij valt de nadruk op de Ooster- scheldebrug, een project dat mede is te danken aan zijn initiatief en zijn ge staag doorzettingsvermogen. Het is tra gisch, dat de bouw van deze brug die zijn levenswerk en tevens een eer volle afsluiting van zijn loopbaan be loofde te worden nog slechts in een beginstadium verkeert: de ontwerper zal het werk niet voltooid zien. Niet alleen als ontwerper echter, ook in ander op zicht was ir. Snip een man van im portantie voor Zeeland: als hoofdinge nieur-directeur van een provinciale dienst was hij een bekwaam mede- en tegenspeler in het vaak zo delicate over leg tussen rijk. provincie en de water schappen. Achter een rustig en vrien delijk optreden verborg hij het talent van een vastbesloten onderhandelaar, die duideiyk wist welke koers hij wenste te varen. Dit alles overdenkende naar aanleiding van deze vry plotselinge dood moet met droefheid worden vastgesteld, dat de provincie Zeeland in hem een bekwaam en toegewijd ambtenaar heeft verloren. Wy geloven, dat met ons velen deze droefheid sterker en persoonlyker ervaren, waar deze waterstaatsingenieur zich steeds een hoogstaand en beminne- lyk mens toonde, een man die zich vele toegewyde vrienden onder zijn ambte- ïyke relaties had verworven. Zyn on verwachte dood heeft velen in dit ge west geschokt. Moge zijn vrouw en kinderen voor hen is dit leed het grootst enige troost vinden in de we tenschap, dat ingenieur Johannes Ge- rardus Snip door velen werd geacht, ja dat men hem grote vriendschap toe droeg. Er zal héél vaak over hem ge dacht en gesproken worden. Een jubilerende Delftse studentenver eniging heeft maandag jl. enkele geleerde mannen bij elkaar gehaald, die hun visie gaven op de welvaarts staat. Nu waren dat mannen, die nogal vaak en graag in de publiciteit komen en die het soms tamelyk opvallend on eens zijn, wat dan sterk stimulerend werkt op de publieke belangstelling. Zo kon het gebeuren, dat onze minister van sociale zaken, de heer Veldkamp, zyn definitie van de welvaartsstaat door anderen toch wel aan flarden gescheurd zag. Hy beschreef die staat als een „ver zorgingsstaat, waarin de overheid lei ding geeft aan het collectieve sociale welzyn". Wat zich achter deze schone woorden van de minister verbergt is door anderen vastgelegd in de eenvoudi ge formule: „overheidszorg van de wieg tot het graf". „Neen", zei prof. J. Pen zo ongeveer, „ik zie die staat als een samenleving, waar economische groei is en waar som mige groepen achterop dreigen te raken, welke groepen dan weer door overheids maatregelen worden voortgeholpen". Prof. Van Esveld (de man, die geen toekomst meer ziet voor de vakbewe ging) kon het daar wel mee eens zyn, ook al bestreed hy op andere punten zijn collega Pen. In feite zien deze heren de toekomst zó, dat bij steeds groeiende welvaart de ar- moedeverschynselen zoals by'voor- beeld de kinderbyslag en andere sociale voorzieningen overbodig zullen wor den en dat het departement van minis ter Veldkamp veel minder te doen zal Voorburgs jongetje in Vliet verdronken Politie en inwoners van Voorburg heb ben hun reeds van donderdag 11 april aan de gang zijnde speurtocht naar het vermiste 6-jarige jongetje Wimpie Slee gestaakt: het kind is gistermorgen door een politieman by de Kerkbrug drijvend in de Vliet aangetroffen. Na de verdwijning van het jongetje heeft de politie de Vliet afgedregd er op bepaalde plaatsen hebben ook dui kers gezocht. Daarna werd regelmatig langs het water gepatrouilleerd. STRAKS DE BOCHT IN ÉÉN KEER NEMEN Verbredingsplan voor Blauwedijk BINNEN EEN WEEK zal rijks- waterstaat (arrondissement Vlissingen) beginnen met een verbetering van de opritten aan de stadzijde van de Middelburg se Stationsbrug. De zogenaam de „aanbrug" het gedeelte dat niet draaien kan die mo menteel zo goed als loodrecht op de Loskade en de Blauwedijk uitmondt, wordt als het ware trompetvormïg verbreed. De stralen van het straks te vor men oprijgedeelte van de brug zijn zodanig geprojecteerd, dat dan ook lango vervoerscombi- naties (trekkers met opleggers, grote bussen enz.) de bocht naar de brug in een keer knnnen nemen, ook als ze elkaar tege- moetrijden. De verbetering van de aanbrug, waarvoor rijkswa terstaat 50.000 gulden heeft uit- getrokken, zou 1 juJi a.s. gereed moeten zijn. In verband met deze werkzaam heden hebben de polities van Middelburg, Vlissingen en Sou burg in samenwerking met rijks- en provinciale waterstaat een uitgebreid scala van ver keersmaatregelen voorbereid om het verkeer, dat de Zeeuwse hoofdstad moet passeren, zo goed mogelijk te verwerken. DE VERBETERING van het stads- kruispunt bij de brug gebeurt in het kader van enkele maatregelen, die een vloeiender doorstroming van het verkeer over de toevoerwegen naar de Stationsbrug moeten opleveren Zo staan er onder meer nog plannen op stapel voor: Een verbreding van de Blauwelijk tussen Teerpakhuizenstraat en Stationsbrug, waarby twee rijba nen van 8 meter en één rijbaan van 4 meter plus een voetpad van 2.40 meter breed aan de kanaal- zyde geprojecteerd zijn; en een verbetering van het brug- kruispunt bij het station. Met de ze beide projecten zal waarschijn lijk dit jaar nog begonnen kunnen worden. HOEWEL DE „aanbrug"-verbreding dus ongetwyfeld het oprijden van de Stationsbrug zal vergemakkelijken volgens rykswaterstaat wordt er uitgehaald wat er in zit zijn alle by dit knelpunt betrokken instanties er van overtuigd, dat al dergelijke provisorische maatregelen slechts heel weinig de bestaande toestand kunnen verbeteren. Overigens vormt daarbij niet de Stationsbrug zelf de moeilykst te verteren gang in dit verkeersmenu; juist de aanwezig heid van twee kruispunten direct achter en voor de brug leveren de nu al jaren durende tijdrovende ver keersellende op. De gang van zaken bij de verbre ding van de „aanbrug" is snel uiteen gezet: de voetpaden van dit brug- aeel worden naar buiten gebogen tot een soort symmetrische, ruime uitrit, waarna het betonnen wegdek wordt uitgebreid. geen „aanbrug" aanwezig, zodat het werk uitgevoerd moet wor den op de „wal". Bij de onder handelingen over dit stukje grond zijn verschillende partners betrok ken: de gemeente, de provincie, het rijk en de Nederlandsche Spoorwegen. Wanneer men daar een redelijk „bochtenwerk" tot stand wil brengen, zal het onge twijfeld noodzakelyk zijn om een (Zie slot pag. 2 kot. 5) AAN DE ANDERE zyde van de brug bij het station dus be tekent de verbreding van de op ritten ook slechts een technische „kleinigheid". Hier is evenwel cleel-economisch beleid voert, dat zich ook reeds voor '63 continueert, waardoor het er voor dit jaar reeds goed uitziet. Blykbaar is de heer Holtrop zoals de meeste hedendaagse financiers en eco nomen niet al te zeer verontrust door de geleidelyk waardedaling van de gul den en heeft hy zich enigermate ver zoend met de gedachte, dat totale werk gelegenheid en zwakke inflatie altijd hand in hand plegen le gaan. De kosten van het levensonderhoud ste gen de laatste zeven jaar met gemiddeld 2,6% per jaar (de sprong in 1962 was zelfs 3%%) en de waarde van de gulden bleef dus tamelyk sterk dalen. Maar wy blijven op weg naar de welvaartsstaat! Dit dan tot troost van hen. die menen dat 85 gulden schoon nog geen welvaart betekent! W' J^dhtlijn 'ie gelyk heeft, kan hier verder on besproken blyven, want het doel van deze korte inleiding was al leen maar even aan te geven, dat er over de welvaartsstaat heel verschillend wordt gedacht en dat de tevredenheid van de een, de heilige ontevredenheid van de ander kan zijn. Wanneer in een van de meestwelvaren- de landen van Europa (West-Duitsland) bij een enquête minder dan de helft van de mensen verklaart tevreden te zijn en ongeveer een derde, dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met het opja gen en met de produktieverhoging, dan is blijkbaar de welvaartsstaat nog niet voor ieder gekomen. Maar we zijn in Nederland wel op de goede weg, want er is een rusti ge economische groei en dat zegt dan niet een theoretiserende hoogleraar of een politiek-denkende minister, maar dat blykt uit het jaarverslag van de nuchtere cyferman, die de president- directeur van de Nederlandsche Bank is. Het jaarverslag van dr. M. W. Holtrop wordt altijd met belangstelling tege- moetgezien. In het verleden ging het dan meestal om de waarschuwende vin ger, welke hy tegen de overheid ophief, maar de laatste jaren kwamen er steeds meer bemoedigende schouderklopjes, welke hy aan de ministers Zijlstra en De Pous uitdeelde. Ook dit jaar is de heer Holtrop tevre den. Tevreden, want de produktie stygt in Nederland, de export neemt toe. de consumptie stygt, de investeringen gaan omhoog, kortom de opmars naar de welvaartsstaat hetzy de staat van Pen of de staat van Veldkamp duurt voort en die opmars zal voorlopig niet onderbroken worden door binnenlandse factorenAl3 er onderbreking komt dan zullen we de schuldigen in het bui tenland moeten zoeken. De waarschuwende vinger van de hèer Holtrop komt er ditmaal nauwelijks aan te pas en die vinger was het vorig jaar ook al overbodig. De export kreeg in 1962 geen tegenslag zoals die „vinger" toen vreesde en er werd niet teveel geld uitgegeven en de teruglopende winsten liepen helemaal niet zo- hard terug, al thans niet in de meeste bedryfstakken. Dat viel over 1962 allemaal mee en nu heft dan de heer Holtrop de waarschu wende vinger alleen maar op voor wat betreft het prijsbeleid. Hij vindt het eco nomisch gezien onjuist, dat loonstijgin gen in het algemeen niet doorberekend mogen worden in de prijzen, omdat men dan op den duur wanverhoudingen krygt. Veien zullen het volkomen eens zijn met deze opmerking van de bankpresident. Er is echter één troost: al mogen die loonsverhogingen in het algemeen dan niet doorberekend worden, de meeste be drijven vinden wel een weg om tóch dóór te berekenen. Ze kunnen er eenvoudig niet buiten en ze schuiven de mooie theo rie van de prysstabilisatie rustig op zy. Naast deze (lichte) kritiek van dr. Holtrop staan de schouderklopjes voor de overheid, die 'n gezond finan-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1