PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT COMMERCIËLE TELEVISIE VAN DE BAAN ELFDUIZEND DODEN BIJ RAMP OP BALI Gevechten voor Britse Lagerhuis „De Ruyterschool" heeft plan voor buitencentrum aan het Veerse Meer Aftreden van één of meer bewindslieden werd voorkomen Bidault in Portugal Werklozen slaags met politieagenten Waterloo Geen St.-Helena Misnoegen over houding Zwitserse autoriteiten 206e jaargang - no. 73 Woensdag 27 maart 1963 y/e gaan naar WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Lissabon... Directie: P. van de Velde. P. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8.00 perkw.franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 et. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg. Markt 5L-teL 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: red. tel. 2116, adm. tel. 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. KABINET ZAL GEEN CONCESSIE VOOR COMMERCIËLE T.V. VERLENEN - ER ZAL ZELFS NIET MEER WORDEN GEWERKT AAN DE VOORBEREIDING (Van onze parlementaire redacteur). Wat aan het begin van het grote debat over de reclametelevisie in de Tweede Kamer al vast stond is gisteren in een zeer druk be zochte, spannende vergadering bevestigd: er komt geen commer ciële televisie. Het kabinet-De Quay zal althans geen concessie verlenen aan een commerciële onderneming, die zowel zorgt voor de „reclameboodschappen" als voor de samenstelling van de pro gramma's, die tussen de reclames door op de beeldbuis gebracht worden. Dat wil niet zeggen, dat de regering niet meer op het standpunt staat, dat de commerciële televisie ingevoerd behoort te worden de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. Schol ten, heeft gisteren in de Kamer uitdrukkelijk verklaard, dat de re gering er nog steeds van overtuigd is, dat de door haar verdedigde beleidslijn juist is maar zij heeft het hoofd in de schoot gelegd en de zeer gevoelige nederlaag, die zij heeft geleden, aanvaard. Het ziet er ook niet naar uit, dat een volgend kabinet de kans krijgt om de commerciële televisie in te voeren. Daarvoor is de tegenstand by een groot deel van de in de Kamer zitting heb bende partijen tegen deze vorm van televisie te groot. Zelfs zal het kabinet geen poging meer doen om de commerciële televisie voor te bereiden, opdat zy eventueel op een later tydstip kan worden ingevoerd. Kabinet blijft of een of meer ministers of misschien het gehele kabinet hun politieke lot aan de verwerping van de commer ciële televisie zouden verbinden. Ook aan deze twijfel is een einde geko men. De minister-president prof. De Quay heeft nameiyk uitdrukkeiyk verklaard, dat geen der ministers of staatssecretarissen zal aftreden. Wel heeft het kabinet in het afgelopen weekeind ernstig overwogen of uit de verwerping van de motie van mevrouw Van Someren-Downer (v.v.d.), die.zich categorisch voor de invoering voor commerciële televisie uitsprak, de sequentie van het aftreden van het ka binet of van een of meer ministers of staatssecretarissen moest worden ver bonden. De commerciële televisie is namelijk voor de regering een zwaar wegende taak, aldus prof. De Quay. Bij haar interne beschouwingen is het kabinet ervan uitgegaan, dat bij zijn aftreden mogelijk vóór de 15de mei, de dag van de Tweede-Kamerverkiezingen, waarop het kabinet-De Quay toch aftreedt, een nieuw kabinet zou kunnen worden sa mengesteld, dat een ander beleid wil voeren dan do regering-De Quay voor staat. Een aftreden zou dus alleen maar stag natie op nationaal en internationaal niveau met zich hebben meegebracht. De regering achtte dit niet verantwoord. Daarom stelt het kabinet dus niet zijn portefeuilles beschikbaar. Na deze verklaring interrumpeerde prof. Vondeling, de fractievoorzitter van de P.v.d-A., of dit voor alle ministers gold. De minister-president antwoordde hier bevestigend op. Toxopens Het was in Haagse parlementaire krin gen bekend, dat de minister van bin nenlandse zaken mr. Toxopeus, alge meen lijstaanvoerder van de V.V.D., bij de komende verkiezingen, ernstig over woog om uit de regering te treden, als de motie van zjjn partygenote mevrouw Van Someren-Downer zou worden ver worpen. Zo ver is het echter niet ge komen. Een aftreden van minister Toxo peus alleen zou een openlijke tweespalt in de V.V.D. volop naar buiten hebbi gedemonstreerd. De stemming De motie van mevrouw Van Some ren-Downer, waarin de regering wordt uitgenodigd om op de kortste Ontwikkeling E.E.G. bedreigd door prijsstijgingen Het Europese parlement maakt zich ernstig bezorgd over de economische ontwikkeling van de ogenschyniyk nog welvarende Europese gemeenschap, die volgens de prognoses van dc E.E.G.- commissic dii jaar een stijging van het J-, i £,5 pro- Het Nederlandse Eerste-Kamerlid mr. Ph. C. M. van Campen (k.v.p.) en ver scheidene andere afgevaardigden heb ben er bij een debat over de economische vooruitzichten over 1963 met klem op gewezen, dat de aanhoudende styging van het prijsniveau een gevaariyke on derstroom dreigt te worden onder het rustige oppervlak van de huidige wel vaartstoeneming. Ook de Franse vice-voorzitter van de E.E.G.-commisie, Marjolin noemde de prljsstygingen het voornaamste pro bleem van dit ogenblik. Hy vreesde, dat de prljsstygingen als gevolg van de strenge winter niet geheel ongedaan gemaakt zullen worden. Het stijgende prysniveau is onder meer gevaarlijk voor de particuliere investeringen, die reeds terug dreigen te» lopen. Marjo lin wekte dan ook de regeringen van de E.E.G.-landen op, maatregelen te ne men voor het afremmen van de vraag en het bevorderen van het aanbod en een liberale handelsonllHek. termijn in overleg te treden met adspirant-concessionarissen, die be reid zijn volgens het door de rege ring gekozen systeem de zorg voor de televisie, bekostigd uit reclame op zich te nemen, opdat zo spoedig mogelijk het tweede programma ge realiseerd kan worden, werd ver worpen met 41 tegen 96 stemmen. Vóór stemden de zeventien aanwezige leden van .de V.V-D., 15 leden van de fractie van de K.V.P., 7 Christ elyk- Historischen en twee leden van de fractie van de P.v.d.A. Vóór de stem ming leden jkvr- Wttewaall van Stoet wegen (ch.) en de heren Blaisse (k.v p.) en Van Dis (s.g-p.) korte stem verklaringen af. Ingetrokken Er is over de motie van mevrouw Van Someren een nog al bewogen debat ge voerd. Zowel een deel van de kamer leden als de regering bleek er een by- zondere betekenis aan te hechten. Staatssecretaris Scholten deelde mee, dat hy de motie van de heer Aarden c.s. die onder andere om de indiening van De Franse ex-premïer en leider van de anti-Gaullistische „nationa le verzetsraad", Georges Bidault is gistermorgen met een toestel van de K.L.M. in Lissabon men. Bidault, die onder de naam Auberger reisde, weigerde een verklaring af te leggen toen hij herkend wercL Waar schijnlijk hebben Bidault en zijn secreta ris, Ribeaud, zolang bij vrienden in Por tugal liun intrek genomen. Pogingen om in contact met de ex-premier te komen en hem naar zijn verdere plannen te vra gen, zijn tot dusverre vuchteloos geble ven. Bidault vertrok maandagavond onver wacht op eigen initiatief uit Beieren, waar hy sinds begin maart in het huis van een Nederlandse journalist vertoef de. Volgens de Beierse minister van bin nenlandse zaken, Junker, hadden Bidault en diens secretaris geboekt bij de Swiss Air. Het ia niet bekend hoelang Bidault in Portugal zal blijven. Volgens sommige berichten wil de ex-premier doorreizen naar een ander land, mogelijk in Zuid- Amerika, om van daaruit zijn politieke activiteiten tegen de Gaulle voort te zet ten. In Portugal wordt er op gewezen, dat Franse staatsburgers onder een Frans-Portugese overeenkomst geen vi sum nodig hebben om Portugal binnen te komen, als het verblqf maar niet langer dan twee maanden duurt. Tijdens de zitting van de Tweede Kamer van dinsdagmiddag: be raad bij de V.V.D. onder belang stelling van de K.V.P. V.l.n.r. de kamerleden Zwanikken en Blaisse (lc.v.p.), prof. Oud, mr. Berkhou wer en mevrouw Van Someren- Downer (v.v.d.). een wetsontwerp vroeg, dat de televisie op een andere wjjze regelt als door de regering in haar televisienota gewenst werd, niet aanvaarden kon. Er was voor de heer Aarden geen enkele reden om haar te handhaven, nadat hij eenmaal de toezegging van de regering gekregen had, dat de regering-De Quay de commerciële televisie niet meer,zal invoeren. Hy trok haar dus in, al bezorgde hem dat een soort reprimande van de heer Kleywegt van de P-v.d.A., die de motie mede ondertekend had, maar die over de intrekking niet was ge raadpleegd Wel had de staatssecretaris meegedeeld, dat de regering geen concessionaris zou aanwijzen, maar hij zei er tevens by, (Zie slot pag. 3 kol5) Volgens Indonesische functionaris: De uitbarsting van de vulkaan Goenoeng Agoeng op Bali heeft aan ongeveer 11.000 mensen het leven gekost, aldus heeft vol gens het persbureau Antara de voorzitter van de afdeling West- Java van het Indonesische Roode Kruis, dr. Angka Nitisastro, medegedeeld. Voedsel lijnto blikt i Ruim 30.000 mensen zijn nog niet in veiligheid Ds. Nitisastro verklaarde, aldus Antara, gisteren op een persconferentie, dat bo vendien 150 mensen met zware verwon dingen ln ziekenhuizen zijn opgenomen. 77.000 mensen wisten uit de gevaren zone te ontsnappen, doch 30.000 mensen zijn nog niet in veiligheid gebracht, als gevolg van een volkomen ontwrichting der ve verbindingen. Niet bevestigd De door dr. Angka Nitisastro noemde cyfers werden tot dusver niet van andere zyden bevestigd. Hy was pas teruggekeerd van een in spectiereis naar het rampgebied.' Volgens Antara heeft de landbouwkun dige dienst van Bali meegedeeld, dat op ongeveer 40.000 hectare de te velde staande oogst is vernield, terwijl om- streekt 10.000 hectare grond voorgoed onbruikbaar is geworden. 35.000 stuks vee zijn door de uitbarsting omgeko men. Als gevolg van de ramp zullen vermoedelijk 350.000 arbeiders werkloos zyn. Van de 1900 inwoners van het dorp Srongga konden er volgens Antara slechts 900 worden geëvacueerd. Het dorp zelf werd geheel weggevaagd. In het dorp Anted wachten ongeveer 3000 mensen op hun redding. Het dorp is ge heel door gloeiende lava ingesloten. Stakers in Lacq aan het werk In het Franse jutrdgasgebied van Lacq zullen dc stakers aan liet werk gaan. Hun vakbondsleiders wisten gisteren van de directies de toezegging los te kragen dat z.y dezelfde voorrechten zullen kry- gen als die dc nog steeds stakende mijn werkers zouden weten te bewerkstelli gen. Men begon onmiddeliyk voorbereidingen te treffen om de levering van aardgas te hervatten. Dc fabrieken in Lacq le veren ongeveer de helft van het totale verbruik in Frankryk. De staking heeft twintig dagen geduurd. De onderhandelaars kwamen een verho ring van de produktiviteitstoeslag met :én procent overeen. Daarby kwam dan het akkoord dat de gasarbeiders geiyk- op zullen delen ln de voordelen die hun stakende collega's van de rnynen zouden weten te bereiken. Gistermorgen is met een lijntoestel van de K.L.M. 3 ton ingeblikt voed sel naar het rampgebied in Bali ver stuurd. Deze zending van het Ne- derlandsche Roode Kruis, dat in to taal 10 ton kindervoeding zal stu ren, wordt door de K.L.M. gratis naar Bangkok vervoerd. Vandaar zal de Indonesische luchtvaartmaat- schappy Garoeda voor het verdere transport zorgdragen. De Nederlandse minister van buiten landse zaken, mr. Luns heeft gisteren vanuit Zilrich aan zyn Indonesische ambtgenoot, dr. Soebandrio, een tele gram verzonden, waarin hy de deelne ming van de regering met de ramp op Ball betuigt. Een demonstratie van een groot aantal werklozen, die in de nacht van maandag op dinsdag uit alle delen van Engeland per bus, trein en vliegtuig naar Lon den waren gekomen om daar 'n protestmars te houden en con tact op te nemen met leden van het parlement, vond gistermid dag haar culminatiepunt in een handgemeen met de politie vlak voor de ingangen van het Lager huis. Hierby werden verscheidene mensen te gen de grond geslagen, zodat zy moesten worden weggevoerd, terwyl enkele politiemannen in de hitte van het gevecht hun helm verloren^ Toen de strijd begon, hadden zich naar schatting reeds een 3000 werklozen voor de toegangen tot het parle mentsgebouw verzameld, doch naar mate hy voortduurde, groeide deze menigte aan. Meer dan twintig agenten te voet en een tiental te paard trachtten de voortdurend op dringende demonstranten tegen te houden, terwijl de leiders van de demonstraties tevergeefs poogden hen tot terugtrekken te bewegen. Ook enige leden van het pai-lement trachtten vanuit de vensters van het Lagerhuis de demonstranten kalmte te manen, doch zij konden zich niet verstaanbaar maken boven het straatrumoer en de kreten „weg met de Tories (conservatieven)" en „geef ons werk, dan gaan we", die uit het strijdgewoel opklonken. Cordon doorbroken Op het hoogtepunt van de gevechten was de politiemacht, die het parle mentsgebouw beschermde, tot onge veer 500 man aangegroeid. Zes maal wisten de betogers het politiecordon te doorbreken, zonder er evenwel In te slagen toegang tot het Lagerhuis te krygen. Minstens één politieman werd bewusteloos weggedragen. Toen de bereden politie later werd te ruggetrokken, onstonden nieuwe schermutselingen, terwijl honderden demonstranten midden op straat gin gen zitten. Toen een van hen werd geraakt door een bestelauto, die zich, een weg trachtte te banen, begon de menigte haar woede te koelen op passerende auto's en bussen. Zij schopten tegen de zijkanten van iede re auto die voorbqkwam en sloegen met de vuist op voor- en achter ruiten, terwyl naar de ruiten van autobussen geldstukken werden ge- worpen. Arrestaties Na anderhalf uur had de politie de toe stand rondom het parlementsgebouw in de hand, al bleven de demonstran ten zich in de omgeving ophouden, waarbij af en toe gevechten uitbra ken. Er werden verscheidene arres taties verricht. In februari bedroeg het aantal werklo zen in Engeland, Schotland en Noord-Ierland 932.939, het hoogste aantal sinds zestien jaar. Voor een deel was dit te wijten aan sei zoeninvloeden. De vorige week toonde het aantai een teruggang van bijna twintig procent. In Londen is een grote protest- marts gehouden tegen de werk loosheid. Op de foto tracht de po litie een menigte demonstranten tegen te houden. Voor praktische opleiding JUBILEUMGESCHENK VOOR ZESTIGJARIGE SCHOOL De „De Ruyterschool" te Vlissin gen heeft plannen voor een meer praktisch gerichte opleiding van de zeevaartscholieren. Hoewel de school door haar interne karakter reeds een en ander doet aan de vorming van de toekomstige lei ders, blijft er op praktisch gebied nog veel te wensen over. Met name bij de leraren bestaat reeds jaren lang het gevoel, dat bij de oplei ding van aspirant koopvaardijoffi- eieren het accent te veel op de theoretische bekwaamheid valt. Men heeft nu plannen ontworpen voor de bouw van een buitencen trum aan het Veerse Meer. Het ligt in de bedoeling, dat dit centrum tot stand zal komen als een jubileum geschenk aan de „De Ruyter school", die op 1 mei a.s. het 60- jarig bestaan viert. In het centrum zullen de leerlingen in klasseverband enige dagen kunnen door brengen, los van de dagelykse studie, voor de niet interne (Zeeuwse) leerlin gen acht men het van nog meer belang, omdat zy gedurende de avonduren en de weekeinden niet deel kunnen lemen aan de onderlinge activiteiten van de school vereniging. Het centrum moet zodanig gelegen zyn, dat het volkomen los blijft van de dagelykse schoolgemeenschap, maar ook voldoende is verwijderd van de recreatiecentra. Men heeft met het cen trum verschillende doelen op het oog. Zo zal het kunnen dienen om de leerlingen vertrouwd te maken met scheepsboten en het omgaan ermee. Dit is belangrijk voor de opleiding voor het sloepsgast- diploma. Dit jaar is voor het eerst een praktische training voor dit diploma ge houden. Men heeft daarbij de hulp gekre gen van de Provinciale Stoomboot Diens ten, die tydens de zomermaanden een veerboot voor enkele dagen beschikbaar hebben gesteld. In liet buitencentrum wil men die opleiding ook tijdens de winter maanden voortgang doen vinden. Een ander doel is de leerlingen van tijd tot tijd zodanig te harden, dat het zee- mansberoep reeds gedurende de eerste kennismaking niet tegenvalt. Men denkt hierdoor het verloop tegen te kunnen gaan. Ten slotte beoogt men de leerlingen als gToep te zamen te brengen buiten de school, zodat zij elkaar eens in een ander verband 2ien en van gedachten kunnen wisselen over onderwerpen, die betrek king hebben op de vorming als mens en als aanstaand officier. \eerse Meer Om met de boten te kunnen roeien en zeilen, heeft men het oog laten vallen op een plaats aan het Veerse Meer. Dit meer acht men uitstekend geschikt door de uitgestrektheid en het ontbreken van een getijbeweging. Ter oriëntatie van de mogelykheden heeft de directie van de school de verschillende plaatsen, die in aanmerking zouden komen reeds in ogenschouw genomen. Het plan voor het stichten van een bui tencentrum is doorgezonden aan de pro vinciale koopvaardycommissie. Momen teel is er overleg gaande met de Com missie Veerse Meer. Voor het stichten van een buitencentrum heeft men een stukje grond van 100 by 100 meter no dig, gelegen aan een havenmond. Daar zal ook de mogelijkheid aanwezig zyn op een havenkade een paar davits te zetten, waarmee een scheepsboot te wa ter kan worden gelaten. Op het aanslui tende terrein zou dan een kleine blokhut kunnen worden geplaatst. De blokhut zal onderdak kunnen bie den aan 24 leerlingen met een Ieraar. Er bestaan reeds verschillende plan nen voor het houden van oefenin gen. Zo denkt men een scheepsramp in scène te zetten, waarbij de leerlin gen zich op scheepsrantsoenen een weekeinde in een boot moeten zien te redden. De plannen zijn dus reeds vrijwel ge heel in kannen en kruiken. Een moeilijk- beid levert de financiële kant van de zaak op. Met de aankoop van de grond, de bouw van de blokhut, de aanschaf fing van de boten en de exploitatie zal namelijk een flink bedrag gemoeid zijn. Een gelukkige omstandigheid is echter, dat de „De Ruyterschool" op 1 mei a.s. het 60-jarig jubileum viert. Er is een comité opgericht om de viering van dit jubileum voor te bereiden. Een van de plannen van dit comité uitgaande van de oud-leerlingen is het aanbieden van een jubileumgeschenk aan de school. Het idee van het buitencentrum heeft het comité met enthousiasme ontvangen. Besloten werd de geschenk-actie op het stichten van het buiten centrum te rich ten. Men verwacht dan ook, dat de eer ste kosten van het plan uit de binnen komende gelden gefinancierd kunnen worden. Ook van de zijde van de scheep vaartmaatschappijen verwacht men de nodige belangstelling. Ten slotte denkt men nog aan de mogelijkheid het cen trum in de zomer voor vakantie te ge bruiken ln het kader van de koopvaardy jeugdactie De televisieslag is gestreden, maar voor de regering is het een Water loo geworden: een overgrote meerder heid van de Tweede Kamer verwierp de motie-Van Someren, waarin het ka binet werd uitgenodigd zo spoedig mo gelijk te zorgen voor een tweede t.v.- net, bekostigd uit reclame. Verwerping dezer motie (met de zeer duïdelyke stemverhouding 9641) betekende te vens verwerping van het regerings standpunt. En tegelijkertyd wera gister middag óók het alternatief duidelyk, waarvoor de kamermeerderheid had ge kozen, namelijk een „open bestel". Bij het gereedkomen van het tweede net zullen dus niet langer de omroepvere nigingen alléén als gegadigden in aan merking komen. Uit de nogal nadrukke- lyke sympathieverklaringen voor de motie-Kleijwegt bleek bovendien, dat de kamer wil meepraten over de normen, die aan gegadigden voor een tweede net moeten worden gesteld. Deze nor men behoren zo meende men wet telijk te worden vastgelegd, by welke vastlegging altijd nog kan worden ge sproken over de vraag of reclame boodschappen moeten worden toegela ten. Dat laatste is dus principieel iets anders dan commerciële televisie, waar bij de programma's geheel worden be kostigd uit de opbrengsten van de re clame. Samenvattend dus: geen com merciële t.v., een open bestel, plus een wettelijke regeling. Er is dus wel iets héél anders uit de bus gekomen dan wat staatssecre taris Scholten en met hem het kabinet aanvankeiyk hadden gewild. Maar de regering heeft er gelukkig geen drama van gemaakt: zij beschouwde de van zaken in het parlement roni televisie-nota niet als een afkeuring van haar beleid, zodat er geen kabinetscri sis ontstond. Een juiste houding dunkt ons. De staatsrechtelijke aspecten van deze affaire zijn in de Tweede Kamer tijdens deze debatten sterk overtrokken, waarby woorden als „afkeuringsmotie" en „eigen bevoegdheden van de rege ring" -in wezen niets ter zake deden. Het betoog van professor Oud over de eigen verantwoordelijkheid van de re gering zij zou in zijn constructie een uitspraak van de kamer naast zich neer kunnen leggen, omdat het verlenen van uitsluitende zaak van het kabinet is dit betoog van professor Oud ging hier niet op. De kern van de zaak is immers, dat de re gering door het indienen van de streden nota geacht wenste te worden fiantlijH de opvatting van de kamer te leren kennen. Dóar lag het essentiële punt. Toen de nota eenmaal was ingediei het politiek onverantwoord een uitspraak van de kamer over deze zaak te negeren. Alle andere betogen, inclu sief aie over de vraag of verwerping van de motie Van Someren in feite aan vaarding van een motie van wantrou wen betekende, deden er weinig toe. Het ging er om, dat de regering wilde we ten hoe de kamer over een bepaald punt van het kabinetsbeleid dacht. Welnu, de Tweede Kamer heeft zich in antwoord daarop nadrukkelijk tegen commer ciële televisie uitgesproken en verder zy het wat minder nadrukkelijk - aangegeven dat zy met het oog op het komende tweede t.v.-net het omroepbe stel wettelyk geregeld wil zien. Terecht heeft naar onze mening de regering aan deze uitspraak geen .,aftredings"consequenties verbonden. Dit Waterloo behoefde niet te worden gevolgd door een St. Helena. Er was zelfs ditmaal enig recht aanwezig om een regeringsaftreden onverantwoord te noemen. Immers, met de verkiezingen van mei aanstaande voor de boeg zou een heengaan van de regering beteke nen, dat een demissionair kabinet gedu rende vele maanden alleen lopende za ken zou kunnen afhandelen. Dit alles wil overigens niet zeggen, dat het beleid in deze televisiekwestie nu zo opval lend goed zou zijn geweest. Integendeel, de regering heeft tegen beter weten in een politiek niet haalbare kaart uitge speeld nota bene in de wetenschap, dat zij zou verliezen. Een dergelyk beleid is een kabinet zelden als een verdienste aan te rekenen. In dit geval zeker niet. In ieder geval: dit televisie-Waterloo heeft noch professor De Quay, noch een van zijn ministers noch een staats secretaris naar St. Helena verbannen. Maar betekent dat nu, dat de feitelijke overwinnaars in Hilversum en Bussum zetelen? Dat de radiozuilen toch heb ben gezegevierd? Wij zouden dat niet graag willen stellen. De stemming voor een „open bestel" is namelijk op dit ogenblik in de Tweede Kamer zeer dui delijk aanwezig, ook bij de fracties die zich tot dusver bezighielden met de bescherming van de omroepverenigin gen. Met andere woorden: het monopo lie van Hilversum is doorbroken! Welis waar is het nog té vroeg om daaruit nu reeds conclusies te trekken (veel zal afhangen van het vervolg van dit debat, te voeren met een nieuw kabinet bij de indiening van een wetsontwerp, waarin deze zaken worden geregeld),* maar wel is duidelijk, dat thans een nieuw instituut naast de omroepvereni gingen acceptabel wordt geacht. En dat is een positief resultaat. Enige jaren geleden viel daaraan eenvoudig niet te denken. Het zal interessant zijn de ko mende ontwikkeling van het radiobestel zorgvuldig in het oog te houden. DE TYFUSEPIDEM1E De medische federatie van Zwitserland heeft gisteren verwondering geuit over het stilzwygcn dat de autoriteiten naar haar oordeel hebben bewaard inzake het uitbreken van de tyfusepidemïe in Zer- rnatt en over het uitblijven van mede delingen die de bevolking en de naar hun woonplaatsen terugkerende toeristen op tijd hadden moeten waarschuwen. Al eerder is kritiek geleverd op de hou ding van de federale en kantonale auto riteiten. en wel door de medische bond van het kanton Wallis. Volgens deze bond was de epidemie al in januari be gonnen. In Zwitserse ziekenhuizen wor den momenteel tweehonderd mensen voor tyfus behandeld, en een groot aan tal buitenlanders ligt in ziekenhuizen in hun eigen land, na de ziekte in Zer- matt te hebben opgelopen. Er bevinden zich momenteel nog duizend toeristen in Zermatt. waar een 120 man sterke medische afdeling van liet leger de epidemie met kracht bestrijdt, waar bij zij geholpen wordt door vrijwilligers van het Rode Kruis en burgerartsen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1