PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT MR. SCHOLTEN OVERWEEGT AFTREDEN Nota over oesterproef werpt vele vragen op Dinsdag beslissing na kabinetsberaad Ook dr. Veldkamp zou aan heengaan denken UITSPRAAK KAMER KAN NIET GENEGEERD WORDEN Minister Cals waarschuwde voor consequenties DRIE MOTIES KENNEDY NAAR WEST-BERLIJN SCHIP VERGAAN MET 19 MAN Stuurt K.V.P. op compromis aan? GROTE SCHADE BIJ BRANDEN IN LEEUWARDEN EN KROMMENIE Weer magazijn van V. en D. verwoest Bonn bevestigt: „GEEN DUITSE T.V. VOOR NEDERLAND" Conclusies deskundigen aanvechtbaar Voor ikke... Onvoldoende 206e jaargang - no. 69 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 22 maart 1963 Directie: F. van de Velde, F, 1 W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok i 2911 Zierikzee red. tel. 2425. adra. tel, 2094. Adv.pr. 30 ct. p. i in. p. adv. 4,50. Ingez. r Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 perkw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse num 3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburgtel. 2395; Verkeer op tafel: veilig Pagina 9 Na de schorsing van het televisie- |i debat in de Tweede Kamer tot aanstaande dinsdag werd nog even nagekaart door v.l.n.r. 1 staatssecretaris Gijzeisde K.V.P.- f fractievoorzitter De Kortstaats- f secretaris Scholten en minister Cals. (Van onze parlementaire redacteur) De spanning rondom het debat in de Tweede Kamer over de re clametelevisie is hoog gestegen. Het is gisteren in de openbare vergadering duidelijk geworden, dat de regering geen meerderheid zal vinden voor haar standpunt, dat er commerciële televisie be hoort te komen. Formeel heeft de regering thans het recht om bui ten de Kamer om te beslissen, dat toch commerciële televisie zal worden ingevoerd. Zij heeft formeel de bevoegdheid om een con cessionaris aan te wijzen en tevens het recht om een contract met die concessionaris af te sluiten voor een zendtijdmachtiging. Zal zij dat echter aandurven tegen de uitdrukkelijke wil van een niet gering deel van de Kamer in? Politiek is dat wel uitgesloten. De re gering kan zich niet veroorloven, na alles wat vooraf gegaan is, een duidelijke kameruitspraak te negeren. Maar wat dan. Minister Cals van onderwijs, kunsten en wetenschap- j pen, verklaarde gisteren, nadat de kamerleden het hunne over de zaak hadden gezegd, dat de inge diende moties waarin de com merciële televisie wordt afgewezen bij aanneming gevolgen zouden kunnen hebben voor de onderteke naars van de televisienota, de staatssecretarissen Scholten en Gijzeis, eventueel voor hem zelf en voor andere leden van het kabinet. Dat kon niet misverstaan worden. Hier werd gedreigd met aftreden. Minister Cals vroeg daarom tijd voor beraad in het kabinet. Hij achtte dit overleg noodzakelijk. Hij had er begrip voor, dat men een beslissing over de re clametelevisie niet lang meer wil uitstel len, maar deze tijd moest men do rege ring toch gunnen. Vandaag komt het kabinet bijeen. Dins dag zullen de staatssecretarissen en eventueel de minister kunnen antwoor den, wanneer de beraadslagingen zullen worden hervat. In elk geval wil men die dag met de behandeling van de televi sienota gereed komen. Aftreden Achteraf vernamen wij, dat staats secretaris Scholten te kennen zou (Van onze parlementaire redacteur) Er z(jn by het spannende debat over de reclametelevisie in de Tweede Kamer gisteren drie mo ties ingediend. De motie-Aarden (k.v.p.), mede- ondertekend door de heren Kley- wegt (p.v.d.a.), Bruins Slot (a.r.), Kikkert (c.h.), Kranenburg (p.v. d.a.) en De Kort (k.v.p.), luidt: „De Kamer, gehoord de discussies over de nota reclametelevisie, verzoekt de regering, alvorens tot verlening van enige concessie aan andere dan de huidige concessio narissen over te gaan, een wets ontwerp in te dienen waarbij de voorwaarden voor een concessie verlening worden geregeld op een andere grondslag dan die der no ta, nodigt de regering uit, de Ka mer in een nota mede te delen, onder welke voorwaarden de uit zending van reclameboodschap pen zou kunnen worden toegela ten, en gaat over tot de orde van de dag". De motie-Klevwegt (p.v.d.a.), me- deondertekencl door de heren Vondeling, Kranenburg, Willems en Bommer (allen p.v.d.a.), luidt: „De Kamer, gehoord de beraad slagingen over de t.v.-nota, ervan uitgaande dat ter vergroting van de keuzemogelijkheid voor de kij kers zo spoedig mogelijk een tweede t.v.-net tot stand zal ko men, spreekt als haar oordeel uit, dat ook nieuwe gegadigden, voor zover deze aan in een zo spoedig mogelijk aan de Kamer voor te leggen wetsontwerp te stellen cri teria voldoen, zendtijd moeten kunnen verkrijgen. Dat het ge wenst is, in net t.v.-bestel een f;roto mate van samenwerking ussen alle tot uitzending gemach tigden te realiseren onder een overkoepelend orgaan. Dat voren bedoeld orgaan met inschakeling van andere culturele en maat schappelijke organisaties in eigen zendtijd ook zelfstandig t.v.-pro gramma'/ dient te maken. Dat in een zodanig open bestel de coör dinatie van de programma's op beide netten verzekerd moet zijn, en gaat over tot de orde van de dag De derde motie, die van mevrouw Van Someren-Downer (v.v.d.), medeondertekend door de lieren Oud, Zegering, Hadders, Van Leeuwen, Geertsema en Couzy (allen v.v.d,), luidt als volgt: „De Kamer, gehoord de beraadsla gingen over de nota reclametele- vislsie, nodigt de regering uit op de kortste termijn in overleg te treden met aspirant-concessiona rissen, die bereid zijn volgens het door de regering gekozen systeem de verzorging van televisie, bekos tigd uit dé reclame, op zich te ne men, opdat zo spoedig mogelijk het tweede programma gereali seerd lean worden en gaat over tot de orde van de dag". hebben gegeven, dat hij bij aanne ming van de motie, die de commer ciële televisie afwijst, niet langer de verantwoordelijkheid wil dragen voor het televisiebeleid en dus zal aftre den, dat zou er dus op wijzen, dat de regering niet denkt aan een zo hachelijke politieke onderneming als het negeren van de kameruitspraak. Het schijnt niet uitgesloten, dat staatssecretaris Scholten van onder wijs, kunsten en wetenschappen niet de enige is, die met het voornemen van aftreden rondloopt. Zelfs werd al gemompeld, dat ook minister Cals geneigd is het bijltje erbij neer te leg gen. Opvallend was, dat mr. Cals me dedeelde, dat de minister van econo mische zaken drs. De Pous in het buitenland vertoeft, maar dat deze bij het beraad zal willen zijn. Grof geschat Er is gisteren door voor- en tegenstan ders van de commerciële televisie nog al grof geschut in stelling gebracht. De heer Van Aarden van de K.V.P. maakte bezwaar tegen de uitspraak van staats secretaris Gy/.els, dat het meest econo mische (lat is commerciële televisie beslissend is. Hij vond dat in een open televisiebestel het primaat moet blijven aan de cultuur en hij vreesde by com- (Zie slot pag. 3 kol. 5) President Kennedy wil een bezoek brengen aan West-Berlijn, zo heeft bij gisteravond op zijn persconfe rentie gezegd. Hij zal van 13 tot 27 juni Europa bezoeken. RUSSEN LANCEREN KOSMOS-SATELLIET Het Russische persbureau „Tass" heeft bekendgemaakt dat gisteren een spoet nik is gelanceerd, die deel uitmaakt van de Kosmosreeks van aardsatellieten wier taak is materiaal te verzamelen "waar mee toekomstige bemande ruimtevluch- ten kunnen worden voorbereid. Een Noors vrachtschip met 82 man aan boord is gisteren op de Atlantische Oce aan op 128 km buiten de Noordafrikaan- se kust vergaan. Twee lyken werden ge borgen. Een derde bemanningslid werd opgepikt, maar stierf kort na de red ding. Dertien opvarenden werden gered. Ommezwaai van P.v.d.A. (Van onze Haagse redactie) Dreigt bij aanneming van de mo tie-Aarden behalve het ontslag van de staatssecretarissen Schol ten en Gijzeis ook het ontslag van minister Veldkamp en misschien ook van mr. Cals? Woensdagavond, aan de vooravond van de tweede ronde in het commerciële t.v.- debat is een groep ministers en staats secretarissen bijeen geweest in een be raad dat weliswaar niet een formele ver gadering van de ministerraad was, maar dat toch de meest betrokken bewinds lieden bijeen bracht. By die gelegenheid heeft volgens informaties, die wij uit doorgaans zeer betrouwbare bron ont vingen, de minister van sociale zaken, Veldkamp die indertijd als staats secretaris van economische zaken met mr. Scholten de nota indiende die thans in de Kamer op zo heftige tegenstand stuit verklaard, dat hjj van zins was bij verwerping van het beginsel van commerciële "televisie zijn portefeuille beschikbaar te stellen. Indien dr. Veld kamp lijstaanvoerder van de K.V.P. in enkele belangrijke districten bij de aanstaande verkiezingen woensdag avond van dit voornemen heeft blijk ge geven. dan kan dat de K.V-P.-fractie- voorzitter, dr. De Kort, in de Tweede Kamer gistermorgen niet onbekend zijn geweest. En niettemin stond de hand tekening van dr. De Kort onder de mo tie-Aarden, die bij aanneming het vol strekte doodvonnis betekent voor het plan Scholten-Veldkamp voor een com mercieel t.v.-bestel op het tweede t.v.- net. Speculatie Heeft dr. De Kort gemeend, dat de soep van het kabinet niet zo heet zou worden gegeten als zij werd opge diend, er op speculerend, dat het een vreemde figuur zou worden wanneer zo kort voor de verkiezingen de mi nister van sociale zaken zou aftreden om een kwestie die toch bepaald niet meer zyn verantwoordelijkheid raakt. Dat was de speculatie van een aantal kamerleden na afloop van het beraad van gisteren. De voorstanders van commerciële t.v. in de K.V.P.-fractie lieten de mogelijkheid w(jd open, dat indien die gevolgen al te dramatisch zouden worden aan de voor avond van de verkiezingen, dr. De Kort bereid zou kunnen blijken Intrekking van de voor commerciële t.v. fatale motie-Aarden te bewerkstelligen, in dien de regering van haar kant zou wil len toezeggen, een beslissing over het verlenen van een concessie voor het tweede t.v.-net over te laten aan de vol gende regering. Wat ook dc gevolgen van het debat voor de commerciële t.v. zullen zijn, het staat wel vast dat zelfs indien het op een ver werping van de commerciële deelneming uitdraait, de omroepverenigingen be langrijke veren zullen laten. De motie- Kleywegt (p.v.d.a.) betekent volgens al leszins bevoegde waarnemers, een om mezwaai van de P.v.d.A.-fractie die vroeger of later verregaande gevolgén voor het omroep- en t.v.-bestel zal heb ben. Compromis Het ziet er niet naar uit, dat deze motie in de huidige fase een meerderheid zal kunnen krijgen in de Kamer, doch het toekomstige nieuwe beleid van de P.v.d.A. is daarmee vastgelegd. Uiter aard als een compromis in de party, waarin in het verleden als gevolg van de houding van de VARA niet veel bereid heid tot compromissen in de richting van een meer nationaal bestel stond. De campagne van de V.V.D. voor commer ciële t.v,. zal in sterke mate tegen de omroepverenigingen gaan en de motie- Van Someren-Downer wordt gezien als een poging om die positie te verstevigen. Dat is uiteraard ook de P.v.d.A. niet ontgaan en men beschouwt liet dan ook niet als een toeval, clat aan de voor avond van die stryd de P.v.d.A.-fractie is geëvolueerd tot een conceptie voor omroep en t.v., die als zij tot regerings beleid wordt het begin van liet einde van het monopolie van de omroepverenigin gen lykt te zullen gaan worden. Explosie in linoleumfabriek Bij twee grote branden gisteren zijn een linoleumfabriek te Krom menie en een magazijn van Vroom en Dreesman te Leeuwarden gro tendeels verwoest. De brand in een van de drie bedrijfspan den van Vroom en Dreesman aan de Nieuwestad in het centrum van Leeu warden ontstond op de zolderverdieping van het gebouw, waar meubelhout was opgeslagen. De brandweer van Leeu warden rukte met groot materieel uit, maar kon niet verhinderen, dat het vuur zich over de bovenverdieping verspreid de en zich een weg baande naar de la ger gelegen magazijnen, waarin een grote hoeveelheid meubelen was opge slagen. Het gebouw brandde weldra als een fakkel. Militaire hulp De politie kon de opdringende nieuws gierigen nauwelijks de baas en daarom de luchtmacht lieten aanrukken om voor afzetting te zorgen. Op de vliegbasis Leeuwarden werd hel vliegen gestaakt, waarop al het blus- singsmateriaal van de basis naar het terrein van de brand werd gedirigeerd. De schade beloopt zeker enkele hon derdduizenden guldens. Krommenie By een zeer hardnekkige brand in de fabriek Noord van de N.V. Ne- derlandsche Linoleumfabriek" Krom menie deed zich een hevige explosie voor, waardoor de tussenmuren r vier droogkamers en een deel het dak werden weggeslagen. By dé explosie werden twee leden van de vrijwillige brandweer van Kromme nie, die op het "twintig meter hoge dak bezig waren, een eind weggeslingerd. Zy hadden het geluk tegen een balustra de terecht te komen en liepen slechts lichte verwondingen op. Na de explosie riep de brandweer Krommenie, die de bedrijfsbrandweer te hulp was gesneld, de assistentie in van Wormerveer. Assendelft en Zaandam, zodat men tenslotte de beschikking had over 12 autospuiten. 10 hm linoleum De droogkamers zijn 20 meter hoog, 38 meter lang en vier meter breed. In elke kamer hangt ongeveer 10 kilometer li noleum te drogen. Een van de directie leden van de N.V. kon geen schatting geven van de aangerichte schade. Een woordvoerder van het West- duitse ministerie voor de poste ryen heeft gisteren in antwoord op een vraag ontkend, dat een nieuwe Duitse t.v.-zender, die bij de Nederlandse grens wordt ge bouwd, in staat zal zyn program ma's over geheel Nederland uit te zenden. De vraag was gesteld naar aan leiding van de mededeling, die de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. Scholten, woensdag in de Tweede Kamer had gedaan over deze nieuwe zender. Mr. Scholten had gezegd, dat blijkens een via onze ambassade in Bonn ontvangen be richt van de Westduitse regerings persdienst een nieuwe zender in gebruik komt met een groter be reik dan de tegenwoordige, welke alleen het oosten van ons land be strijkt. Volgens mr. Scholten zou de tweede Duitse t.v.-(reclame) zender binnenkort waarschynlyk tot aan onze kust uitstralen. Misverstand Volgens de Duitse woordvoerder schijnt er een misverstand in het spel te zyn. De nieuwe zender, al dus de woordvoerder wordt te Weser aan de Nederryn gebouwd op ongeveer 30 km van de grens. Het is volgens de woordvoerder zuiver toeval, dat de zender zo dicht bij de grens wordt gebouwd. De woordvoerder .voegde hieraan toe dat er een bepaalde reden schy'nt te zijn, waarom berichten worden verspreid, volgens welke de zender bedoeld is om naar Ne derland uit te zenden. De woord voerder wilde hierop echter niet nader ingaan. De zender, die een vermogen zal hebben van 500 kw en in 1964 in gebruik zal worden genomen, zal met een straal van 50 km kunnen uitstralen. Er is een mogeiykheid, dat men in Ne derland tot op een afstand van 20 km van de grens de Duitse programma's zal kunnen ontvan gen. Men zal dan echter voor deze ontvangst moeten zijn uitgerust. Onderzoek Een woordvoerder van de Neder landse ambassade in Bonn heeft meegedeeld, dat staatssecretaris Scholten zijn verklaring heeft ge baseerd op informaties, die de ambassade heeft verkregen van de Duitse federale voorlichtings dienst. De woordvoerder zei dat van Nederlandse kant nu een on derzoek wordt ingesteld. De nota van de deskundigen van de Deltadienst rijkswater staat, die de Tweede-Kamerle den tegelijk is toegezonden met do brief van de ministers van verkeer en waterstaat en van landbouw en visserij over het Grevelingenproject en de oes terproef in het Veer se Gat, werpt op verschillende punten vele vragen op, vragen, die van essentieel belang kunnen zijn voor het wel of niet handhaven van de oestercultuur in het Del tagebied. Men weet het: de nota is de basis waarop de ministers van verkeer en waterstaat en van landbouw en vis serij hun beslissing hebben gegrond om de aanleg van een definitief oes- terkweekbassin in de Grevelingen en de uitvoering van de oesterproef in het Veerse Gat niet te laten door- faan. n de nota wyzen de deskundigen van de deltadienst er op, dat sedert mei 1955 nabij Ouddorp dagelijks het zoutgehalte is bepaald van het Brou- wershavense Gat, zowel by hoog- als by laagwater. De uitkomst van deze metingen is. zo blijkt verder, dat van 183 dagen in de zomerperiode de groeiperiode van de oesters het zoutgehalte gemiddeld 45 dagen be noden 25 promille daalt, 28 dagen be neden 24 promille, 11 dagen beneden 22 promille en 2 dagen beneden 20 promille. Daarna wordt onmiddellijk de conclusie verbonden, „dat het zout gehalte van het water, dat thans in de mond van het Brouwershavense Gat wordt aangetroffen, niet zou vol doen aan de door het ryksinstituut voor vissery-onderzoek gestelde eisen". Enkele malen wordt in de no ta nadrukkelijk betoogd, dat oesters tenminste moeten leven in water met een zoutgehalte van 25 promille. Al thans, dat geldt voor de groeiperiode. Wy zouden hïerby verschillende kant tekeningen willen maken. Blykens de nota zyn alleen metingen verricht b\J Ouddorp, juist op een plaats, waar heen de vloedstroom het relatief zoe tere water stuwt, dat door de geul ten noorden van Scliouwen-Duiveland een weg naar zee zoekt. Waarom Waarom hebben de deskundigen niet op andere plaatsen in het Brouwers havense Gat en de Grevelingen het zoutgehalte bepaald, zoals bijvoor beeld by Scharendyke, Bruinisse of elders. Het is immers bekend, dat het zoutgehalte in de Zeeuwse wate ren soms van plaats tot plaats sterk verschilt- Of heeft men toch metin gen verricht, maar daarvan de resul taten niet durven noemen, omdat zy juist pleiten voor de oestercultuur? Het lykt ons in elk geval wat ver gezocht om conclusies te baseren louter en alleen op liet zoutgehalte by Ouddorp. Een ander aspect is dit: volgens de deskundigen zou het zoutgehalte in de Grevelingen reeds nu niet voldoen- aan de eisen. Maar hoe komt het dan, dat in de Grevelingen ter hoogte van Dijkwater toch oesters worden ge kweekt? De afgelopen jaren zijn de oesters hier uitstekend gedijd. Zou rijkswatersaat daarvan niet op de hoogte zijn geweest? Bijkans niet aan te nemen! Donderdag is een magazijn van Vroom en Dreesmann aan de Nieuwestad in Leeuwarden uitge brand. Op de bovenverdieping, van het aangrenzende bedrijf van Bervoets kon de brand worden ge lokaliseerd. Luchtfoto A.N.PJ Men kan zich de vraag stellen of de situatie inderdaad zo somber is als de deskundigen doen voorkomen. Zy zyn wat al te plotseling met hun on gunstige conclusies gekomen: Im mers, nauwelijks een jaar geleden had niemand zich ooit nog zorgen gemaakt over het zoutgehalte in de Grevelingen. Zelfs de deskundigen van de Deltadienst niet, die toch me tingen hebben verricht in Ouddorp sedert 1955. Het heeft er veel van weg, dat men na de motie van het Zeeuwse kamerlid Van Dongen in de Tweede Kamer zonder meer van het standpunt is uitgegaan, dat de proef niet mocht doorgaan. Frappant is het ook, dat de deskun digen reeds vóórdat zy liun rapport hebben opgesteld, de vissery-biologen hebben gevraagd hoe hoog het zout gehalte van het water tenminste moet zijn om oesters te kweken. Waarom moesten zy dat zo hoogno dig weten Kon men niet wachten tot de eigen bevindingen waren vastge legd, om pas dan naar de biologen te stappen? Het lijkt er haast op, dat men dit cyfer nodig had voor de ove rige berekeningen. (Zie slot pag. 2 kol. 5) föantlijh bijvoorbeeld een krant schryft, dat denbezitters niet altyd de moeite r Uit enquêtes van de A.N.V-V. is ge bleken, dat Nederland langzamer hand zijn reputatie van schoon land" begint te verliezen. Bezoekende buiten landers vinden het hier in velerlei op zicht een „vuile boel"- Nu, daarmee kan men het wel eens zijn: in diverse bladen bijvoorbeeld zyn in de afgelopen weken reeksen foto's verschenen van Amster damse grachten, die door het simpele feit dat zij waren dichtgevroren on barmhartig toonden welk een ontstel lende voorraad vuilnis door de Amster dammers gemakshalve maar in het wa ter (of op het ijs) wordt gesmeten. Maar buiten Amsterdam behoeft men nu echt niet op de slordige hoofdstede lingen neer te zien, want de rest van Nederland maakt zich evenzeer schul dig aan „vervuiling". Dezer dagen za gen we een groepje jongelui, omstreeks acht a tien in totaal, bezig met het nuttigen van ons nationale gerecht, pa- tatfrites- Na afloop nam niemand de moeite het lege zakje te deponeren in een prullemand, die. een tiental meters verder stond. De aardappeleters lieten integendeel het papier maar vrolijk wegwapperen in de wind. Een keer daarvoor onder gelijke omstandig heden hebben we de moed eens ge had een van de jongens op de prulle mand te wijzen- Het gevolg was echter een vriendelijk aanbod ons een lijfelyke tuchtiging te verstrekken, aangeduid met een naam, ontleend aan een stad uit het Oude Testament. De jongens waren kennelijk niet festeld op een vriend, ie „hun feilen toon de Dat komt overigens meer voor. Wanneer in dit land BÉM fjÉÉgÜ j flat hon. nemen hun dieren gebruik te laten maken van de straatgoot, regent het ingezonden stukken: de krant heeft ongelijk- Maar we willen met de hand op het hart ver zekeren, dat we nog niet heel lang ge leden. in een winkelstraat van een Zeeuwse gemeente moesten vaststellen, dat een hond door de bybehorende eige nares in de gelegenheid werd gesteld het midden van het trottoir te gebrui ken voor wat men bij de kleuters „een grote boodschap" noemt. En zo zijn er Helaas nog tientallen voorbeelden van een vervuiling, die ondanks allerlei ac ties, bijkbaar nóg altyd verder gaat. Wat is daarvan de oorzaak Men kan er allerlei diepzinnige be schouwingen over opzetten, maar in feite gaat het geloven wy om een vorm van ongemanierdheid. Een soort ongemanierdheid, die geen rekening met de ander houdt, maar uitgaat van het „hoera-voor-ikke". Deze houding is soms opvallend voor de Nederlandse sa menleving en komt op allerlei manieren tot uiting. Een voorbeeld uit eigen aan schouwing: een voetganger, die in een straat keurig op het rechtse trottoir loopt, bovendien op dit trottoir nog hele maal rechts, krijgt te maken met „te genliggers", namelijk twee dames, die opgewekt keuvelend de hele wereld zijn vergeten. Wat gebeurt De twee da mes lopen de voetganger bijna omver en drukken hem tegen de muur. Onge manierd of niet Wy dachten van wel: er werd hier geen rekening gehouden met een ander, die bovendien formeel meer recht had om op het trottoir te lopen dan de beide linksgaande dames. Alweer: hoera voor ikke. Het zal wel een naar trekje van ons volkskarakter zyn- Als dit echter inderdaad zo is, kan het heus wel genezen worden. Te veel rommel op straat zou er wel eens toe kunnen leiden, dat buitenlandse toeris ten wegblijven. En zodra dit gebeurt, is de genezing nabij. Want een eigen schap, die ons geld gaat kosten, nee die wordt snel overboord gezet Op deze pagina vragen wy vandaag opnieuw de aandacht voor de rege ringsnota rond de oesterproef. Een on zer redacteuren heeft de argumentatie van dit stuk kritisch benaderd en kwam daarbij onvermijdelyk tot de conclusie, dat deze nota volstrekt onvoldoende is om het besluit te rechtvaardigen de proef niet door te laten gaan. De argu mentatie van de Deltadienst deugt niet. DMrom zyn wij benieuwd naar de op vattingen van de biologen, waarnaar in de Tweede Kamer de heer Westerhout heeft gevraagd, wy hopen, dat deze op vattingen ongecensureerd de Kamer zullen bereiken, Jpn dat deze biologen de gelegenheid krijgen frank en vrij hun mening te zeggen. Dat zou wel eens interessant kunnen wezen Toen men nog niet zeker wist of de brand in de linoleumfabriek in Kromme nie al dan niet van de droogkamers naar andere delen van de fabriek zou over slaan, werd de administratie door het kantoorpersoneel in veiligheid gebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1