PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT AANSLAG OP DE GAULLE VERIJDELD Officier zou president met een geweer doden VLISSINGEN: NOG ALTIJD VERTROUWEN IN DE DUBBELSTADGEDACHTE „MAASDAM" stootte lek op wrak in monding van rivier de Weser R.s. Savannah Passagiers en deel van bemanning van boord Ghanese studenten verlaten Bulgarije RUSSEN HOUDEN VOET BIJ STUK INZAKE KERNSTOPOVEREENKOMST Franse neutraliteit is ondenkbaar Napocarel en Waterloo Pessimisme rond sporthalplannen Vertrouwen Vandaag... 206e jaargang - no. 40 Zaterdag 16 febr. 1963 Weinig geslaagde WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN paardemop Directie F van de Velde. F. B. den Boer en W. de Pagter Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 perkw., franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vllsslngen: w- i'"s'3546 adv 3647/3643» Middelburg: Markt 51. tel 3841 (b.g.g. red 2078/3169 adv 2375); Goes: Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. red 7853, adv 5213); Oostburg: tel 2395; Temeuzen: red. tel 2116, adm. tel. 2911; Zierikzee: red. tel. 2425. adm. tel 2094. 0 Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv 14,50. Ingea. med 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 3'"""" 9 P.Z.C., Middelburg. AANSLAG ZOU PLAATSHEBBEN BI] BEZOEK AAN KRIJGSSCHOOL ZES OFFICIEREN EN EEN LERARES ZIJN AANGEHOUDEN Terwijl het proces tegen de daders van de aanslag op de Franse president, vorig jaar augustus te Petit Clamart gepleegd, nog gaan de is, heeft de Franse geheime militaire politie gisteren een nieuwe aanslag op het leven van president de Gaulle verijdeld. Naar verluidt was men van plan om tijdens het bezoek dat de president gisterochtend aan de militaire krijgsschool te Parijs bracht een aanslag op hem te plegen. Een aan de school verbon den officier zou met een televiziergeweer de Gaulle neerschieten. De geheime politie, die reeds geruime tijd van het bestaan van de samen zwering op de hoogte was, greep in de nacht van donderdag op vrijdag in en lichtte zes officieren en een vrouw van hun bed. De vrouw was de lerares En gels aan de krijgsschool. Voorts werd een hoeveelheid wapens in beslag ge nomen, waaronder het bewuste ge- lerares Engels aan de krijgsschool, en zes officieren. Onder hen bevinden zich de 37-jarige marine-officier Robert Poi- nard, diens echtgenote, de veertigjarige kapitein Jacques, die in het gebouw van de krijgsschool woont en kapitein Maul- bon d'Arbaumont. Het televiziergeweer werd ten huize van Poinard aangetrof fen. Er bestaat nog geen zekerheid over het totale aantal arrestanten. Het bezoek, dat president de Gaulle gis- 5 terochtend aan de militaire krijgsschool te Parijs zou brengen, is normaal door- j gegaan. De samenzweerders zouden in verbin ding hebben gestaan met iemand die by do aanslag van vorig jaar augustus he irokken was en nog voortvluchtig is. De Franse president ontsnapte daarhjj op liet nippertje aan de dood toen hy zich per auto, waarin zich ook mevrouw de Gaulle bevond, van zyn huis in Co- lombey-Ies-Deux-Eglises naar het mili taire vliegveld te Villacoublay begaf. Ook in 1961 werd een aanslag op presi dent de Gaulle gepleegd, toen ontplofte een bom tijdens een autorit van de pre sident. De auto werd zwaar beschadigd; doch do Gaulle bleef ongedeerd. Een jaar later werd een samenzwering togen hem ontdekt. Go ed georganiseerd Van welingelichte zijde werd nog te Parijs vernomen dat deze vijfde sa menzwering tegen het leven van de president, zeer goed was georgani seerd. ,.Het was best mogelijk ge weest, dat de samenzweerders deze maal hun doel hadden bereikt", aldus ccn commentaar van deze zijde. Er zjjn donderdagavond zeven arresta ties verricht. De arrestanten zijn de 55- jarige mevrouw Rousselot de Liffiac, In beginsel akkoord N.T.S.-musici llckc en protestants-christelyke zuster organisaties in Hilversum langdurige besprekingen gevoerd met een deel van het bestuur van de Nederlandse Tclevi- siestlohting en een vertegenwoordiging van de Stichting van den Arbeid. Men is in principe tot overeenstemming gekomen over het optreden van de mu sici bij de N.T.S. De inhoud van dit prin- cipebeslui. is echter niet bekend ge maakt. Het moest nog worden voorge legd en goedgekeurd door de ledenver gaderingen van de georganiseerde musici cn tevens door het voltallig be stuur van de Nederlandse Televisiestich ting. Het hoofdbestuur van de Neder landse Toonkunstenaarsbond komt eerst dinsdag bijeen voor een nadere bestude ring van de resultaten der besprekingen. In de loop van dit jaar zal op zjjn wereldreis de trot.s van de Ame rikaanse koopvaardij een bezoek aan ons land brengen: het reactor- schip „Savannah", het eerste door atoomkracht voortgedreven handelsschip. Op pagina 10 van dit zestien pagina's tellende num mer geeft een onzer medewerkers een uitvoerige beschouwing over dit opmerkelijke schip, dat ener zijds peperduur en onrendabel is, anderzijds voorbestemd is een nieuwe periode iii de scheepvaart in te luiden. Verder in dit nummer: Pagina 2: Ontzetting uit ambt ge elst tegen Terneuzens notaris (rechtbank Middelburg). Pagina 3: De gevolgen van de felle kou de; ook in Nederland proef mot weekend-gevangenisstraf. Pagina 5. Kerkdiensten. Pagina 7; Terug lopen verzorgingspeil in Goes een reëel gevaar, „Graanoogstdag" in Goes, en in het zaterdagnummer Kerst de meerkoet", een winters ifverbeeUl van het natuurreser vaat Rammekenshoek waar bui zerds cn sperwers vliegen, maar waar ook de vogels bij honderden sterven in de kou (geïllustreerd door Jac. Prince) en onze eerste aflevering in de serie Beroemde Primadonna's die wordt geopend met Maria Callus, op pagina ne gen. Het. r.s. „Savannah" op pa gina tien Hans Warren bespreekt voor 071.1 Colin ..angry young man" Wllso7is „Boheniieh in Sei ko" en voorts iets over de eai- positie Vroeg Christelijke Kunst in Utrecht en een beschouwing bij „De Perzen" van Aeschylus dat in Amsterdam wordt opge voerd op pagina el]. De rubriek De Kerken en de Maatschappij met otider meer .Jongeren actief in de jeugddiensten" op pagina IS. De fotopagina ditmaal gewijd aan „De Bus" en ten slotte op pa gina is de kroniek Van Zwin tot 'Mjpe met strips, feuilleton en A m s ter dam se Beu rs. Kennedy werden afgewezen De reeds geringe hoop op een spoe dige overeenkomst over een kern- stopverdrag heeft gisteren zo goed als de genadestoot gekregen. De Russische delegatieleider op de ontwapeningsconferentie in Genè- ve, Wassili W. Koeznetsow, heeft in de voltallige zitting uitdrukke lijk verklaard, dat Rusland niet Na zijn bezoek aan de militaire krijgsschool in Parijs waarbij door de geheime politie een aan slag op zij)i leven werd verijdeld ziet men president de Gaulle hier gefotografeerd bij zijn terug keer op het Élysee. Scheur van vijftien meter in de kiel van het schip Ruim anderhalve meter water stond in de boeg Het s.s. „Maasdam" van de Hol- land-Amcrika Lijn, dat gister morgen voor de mond van de Wezer op een wrak stootte, is gisteravond in Bremerhaven in dok gegaan. Volgens de eerste gegevens zou het schip in de kiel een scheur van 15 meter hebben gekregen, waardoor de laad- tanks in de dubbele bodem zijn beschadigd. Het schip heeft aan de boeg 1.50 tot 1.80 meter wa ter gemaakt. Ook een aantal verblijven van de bemanning stond gedeeltelijk onder water. Het 15.000 ton metende passagiersschip dat met 500 passagiers en beman ningsleden een plezierreis maakte naar Bremerhaven ter gelegenheid van het feit, dat deze haven voortaan do Etiropase haven van do H.A.L. zal zijn, stootte gistermorgen rond acht uur op een onder water liggend wrak, waardoor lekkage ontstond. Het zicht was slecht; de loods was al in functie. Als vermoedelijke oor zaak werd genoemd, dat de wrak- boeien door de ijsschotsen op de ver keerde plaatsen hebben gelegen. De 230 passagiers, autoriteiten, journa listen en vertegenwoordigers van reisbureaus alsmede een gedeelte In de Oostenrijkse hoofdstad We nen zijn gisteren per vliegtuig achttien Ghanese studenten uit Bulgarije aangekomen. De studen ten waren betrokken geweest bij demonstraties in Sofia naar aan leiding van een verbod van de Bul gaarse autoriteiten tot het stich ten van een overkoepelende orga nisatie van Afrikaanse studenten. De groep, die in Wenen arriveerde, werd vergezeld door de Ghanese am- nieuwe studentenorganisatie zich mo menteel in arrest bevinden. De ambas-j sadeur had een nota, die hem monde ling werd overgebracht door de Bul gaarse minister van buitenlandse zaken, van de hand gewezen en op zijn beurt geprotesteerd tegen de houding van de Bulgaarse autoriteiten. Appan Sampong was op de hoogte gesteld van de „de portatie" van de voorzitter van de or ganisatie, de Ghanecs Tawia, maar vol- ;ens hem moet deze zich nog ergens in Julgarfle bevinden omdat het paspoort van Tawia in zijn bezit is De studenten onder wie twee meisjes, hadden geen ~ocd woord voor de ervaringen die zij :i Bulgarije hadden opgedaan. Steeds weer viel het woord „rassendiscrimina tie". De zanger Paul Anka is ln Frankrijk aan gekomen waar hij gaat trouwen met een Li banese mannequin. Het huwelijk zal zaterdag In Parijs plaatsvinden. Zwitserland en Laos zullen diplomatieke betrekkingen aanknopen en zich laten ver tegenwoordigen door een ambassadeur, zo is •fficïeol in Bern bekendgemaakt, van de bemanning kregen order in de boten te gaan. Het schip werd op ordelijke wijze verlaten. Er heeft zich geen paniek voorgedaan. De red dingboten roeiden naar het loods- vaartuig „Gotthilf Hagen". Dit vaar tuig bracht allen naar Bremerhaven. Naar alle waarschijnlijkheid is „Maasdam'' in botsing gekomen met het wrak van het 6671 ton metende Britse schip „Harborough", dat in maart 1959 zonk na zelf op het wrak van het Russische schip „Kholmo- gory" te zijn gestoten. GEEN ENKELE CONCESSIE AAN HET WESTEN Voorstellen van DE GAULLE: President Charles de Gaulle heeft in een toespraak, die hij gisteroch tend bij 't bezoek aan de militai re krijgsschool van Parijs tot al daar studerende officieren heeft gehouden, verklaard dat neutrali teit van Frankrijk uitgesloten is. „Onze wens. om over een eigen kern macht te beschikken, is een dienst aan onze bondgenoten", aldus de president. Van gewoonlijk welingelichte zijde wordt vernomen, dat de president ook zei „Frankrijk behoort tot een bondgenoot schap. Alles, wat het doet, berust op de ze ene werkelijkheid: het Noordatlanti- sche verbond". Generaal de Gaulle verklaarde dat Frankrijks aardrijkskundige ligging, de geschiedkundige reden van zyn bestaan en zijn politieke aard maken, dat neu traliteit voor het land is uitgesloten. PRESIDENT STROESSNER WERD HERKOZEN Nu bijna alle verkiezingsuitslagen zijn geteld, is gebleken dat president Al fredo, C. Stroessner van Paraguay, die zich onlangs opnieuw kandidaat, had gesteld voor het presidentschap, tot dusver een zeer grote meerderheid heeft behaald. Blykens de tot gisteren getelde verkie zingsresultaten waren 388.250 stemmen ten gunste van Stroessner uitgebracht en had Ernesto Gavilan, zy'n „symboli sche" tegenstander, er 49.374 gekregen. bereid is tot verdere concessies in deze kwestie. onbemande seismische stations (zwarte dozen) op zijn grondgebied. (Het westen vindt zeven het mini mum). Rusland weigert te onderhandelen over de manier waarop de jaarlijkse inspecties naar verdachte aardschok ken moeten worden uitgevoerd, voor dat vaststaat, hoeveel inspecties er per jaar zullen plaatshebben. Verder wees de Russische delegatielei der ongeveer alle maatregelen van de hand, die president Kennedy had voor- festeld ter voorkoming van een oorlog oor toeval of misrekening. Directe lijn Maatregelen als het vestigen van waarnemersposten in transportcen tra van de tegenpartij, het uitwisse len van militaire missies en luchtin- spectie zouden neerkomen op het be vorderen van spionage, aldus Koez netsow. Het voorstel voor een directe lijn tussen het Kremlin en het Witte Huis wees hij niet direct van de hand. Volgens Koeznetsow zou het uitbreken van een oorlog door toeval eerder ver hinderd worden door aanvaarding van Ruslands voorstel tot afschaffing van alle kernmachteenheden in het buiten land. Hij bracht in dit vergand het Ame rikaanse plan ter sprake om tegen april Polarisduikboten te laten opereren in de Middellandse Zee. Daardoor zou het machtsevenwicht verstoord worden ten gunste van Amerika, zei hij. Velé leden van de Eerste Kamer zijn van mening, dat een nabootsing van de Slag bij Waterloo een weinig zin volle gebeurtenis is ter herdenking van het honderdvijftigjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden, zo is uit een kamerstuk gebleken. En deze leden wil len weten: is het nu wel nodig in het huidige nucleaire tijdperk een veldslag uit het verleden in het middelpunt te stellen en aldus wederom het helaas nog steeds onmisbare militaire appa raat voor de burgerij te doen optreden in een romantisch en bedriegelijk kader. Deze kamerleden hebben onze sympa thie. In het algemeen vinden wji de na bootsing van veldslagen weinig aan trekkelijk: vermoedelijk zou heel Ne derland fel reageren als men zou be sluiten de slag op de Grebbeberg te imiteren. Maar nu het om een zaak gaat, die zich honderdvijftig jaar ge leden heeft afgespeeld, worat het een vertoning voor nieuwsgierige toeristen feestende landgenoten. Trouwens, de Schip verlaten PRINS BERNHARD BREEKT MIDDENHANDSBEENTJE Ten gevolge van een val tijdens een skitocht in de omgeving van Lech heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bern- liard een middenhandsbeentje van de linkerhand gebroken. Bij geneeskundige behandeling werd onder de geblesseerde hand en onder de arm een gipsverband aangelegd. Aan boord van de Westduitse loodsbood Gotthilf Hagen" zijn enkele honderden passagiers van de „Maasdam" vrijdag in de ha ven va7i Bremei-hafen aangeko men, nadat zij het lijnschip met de reddingboten hadden moeten verlaten. Deze foto werd gemaakt bij de aa7ikomst van Gotthilf Hagen" in de haven van Bremer haf en. geven, dan zeker niet met een spektakelspel, dat de slag bij Waterloo moet verbeelden. Overigens is het nog niet helemaal duidelijk wat precies de bedoeling is met dat Cecil B. de Mille-gedoe in Nijmegen. Onlangs kregen we een pers communiqué toegezonden, waaruit bleek, dat het historisch schouwspel „Voor en na Waterloo" zal heten. Houdt dat in, dat de slag zelf buiten beschou wing zal blijven, zoiets in de geest van vóór en nó het gebruik? Gelukkig werd er in het communiqué één naam ge noemd, die hoop geeft op wat goeds. De tekst zal namelijk geschreven wor den door Anne H. Mulder. We kunnen ons niet voorstellen, dat deze begaaf de schrijfster zich zou lenen voor een zaak, die geen volle honderd procent is. Maar vermoedelijk zal zij vóórdat de slag van het Nijmeegse Waterloo aan de gang is, nog menige slag moe ten leveren met de onvermoeide, over- energielce en slechts in duizenden men sen en paarden denkende regisseur Carel Briels. Want Briels laat zich door niemand de wet voor schrijven; door zijn comité niet, door de regering niet, door Anne H. Mulder niet en zelfs door de historie niet. Het is „One Carel or none" om de titel van zjjn (niet ge slaagd) atoom-stadionspel maar eens te variëren. Als hij bij Waterloo aanwezig zou zijn geweest, zou hy zeker Napo leon terug naar Elba hebben gestuurd omdat diens massaregie hem niet aan stond. Zonder twijfel zal hij in Nij- De corresondent van het Engelse pers bureau Reuter vertelde: „Ik zat rond acht uur in de vrijwel lege eet zaal te ontbijten, toen ik een schu rend geluid hoorde. De kellners ren den naar boven en ik volgde hen. Het was mistig. lis keck over de rai ling en zag dat er olie op het water dreef. Na ongeveer een half uur be gon het schip zware slagzij te ma ken, de bemanningsleden deden hun zwemvesten aan en begonnen de bo ten gereed te maken. Kort daarna klonken zes korte stoten, die het sein waren voor de passagiers zich -;ereed te maken liet schip te veria- ten". Lekken dicht Het deel van de bemanning, dat aan boord van de „Maasdam" was geble ven. zag kans de lekken goeddeels te dichten en de slagzij uit het schip te halen. Met een vaart van 9 mijl en geassisteerd door 3 sleepboten zette het schip koers naar Bremerhaven, waar liet om even over half drie aan de Columbuskade afmeerde. AAN RIOOLBELASTING IS NIET TE ONTKOMEN Niet alleen voor Vlissingen be langrijke feiten, maar ook een aan tal zaken met een algemeen Zeeuws belang, kwamen gisteren in de Vlissingse gemeenteraad aan de orde, toen de gemeentebe groting voor dit jaar behandeld en goedgekeurd werd. De opmer kelijkste punten waren deze: Nog altijd heeft burgemeester mr. B. Kolff alle vertrouwen in de dubbelstadgedachte met Mid delburg. „Wij zijn er zeer op uit deze gedachte verder uit te bou wen, het is een gezond idee en er kan iets goeds uit groeien", zo meende hij nu. Een tussentijdse grenswijziging Vlissingen-Koudekerke (sugges tie van de heer E. de Priester P.v.d.A.) is vrijwel uitgesloten, aldus burgemeester Kolff, om dat ook hier een lange procedure van een afzonderlijk wetsont werp voor nodig is. r Een spoedige totstandkoming van de Beheersvorm van het Zuid-Sloe is nog niet te ver wachten. „Dat zal nog wel enige tijd op zich laten wachten", al dus burgemeester Kolff. Wel is het te verwachten, dat de com missie van voorbereiding voor lopige bevoegdheden krijgt, zo dat er althans één adres voor de industriële gegadigden is. Gegevens over belangstelling voor industrievestiging in het Zuid-Sloe wilde burgemeester Kolff alleen achter gesloten deu ren geven hetgeen 's avonds ook gebeurde „maar", zo zei de heer Kolff in de openbare zitting, „men moet er zich geen gouden bergen van voorstellen". Nog dit jaar zal begonnen wor den met de aanleg van de nieu we weg naar het Zuid-Sloe: het stuk van het slachthuis bij het Havendorp tot ten oosten van de bebouwing van Souburg. De verwezenlijking van de sport- halplannen zal nog geruime tijd op zich laten wachten. „Het fi nancieren van de bouw is niet het moeilijkst, maar de jaarlijk se exploitatiekosten 1,25 per inwoner zijn het grote pro bleem", aldus wethouder W. Poppe. 'Gissingen kan niet meer ontko men aan een rioolbelasting: on geveer 9 per aansluiting. To tale opbrengst: ongeveer 85.000 gulden. Voor de ontruiming van het Ha vendorp geldt 31 december 1964 als de afsluitingsdatum. Het zal moeite kosten dat doel te berei ken. Duhhekladgedachte „Weet uw college wat door de gemeente Middelburg verstaan wordt onder de be grippen coördinatie en integratie?", zc vroeg de heer De Priester in zijn alge mene beschouwing, daarbij doelend op een uitspraak van de Middelburgse bur gemeester in diens nieuwjaarsrede. Voor burgemeester Kolff was dat echter ook nog geen bekeken zaak: „Van de Mid delburgse kant is er een reële bijdrage gedaan. Het Middelburgse gemeentebe- van onderwerpen ingediend voor coördinatie en integratie van ver schillende gemeentediensten. Het gaat in de richting van een samen voegen van deze diensten", aldus de'heer Kolff, die er echter aan toevoegde, ,maar naar onze mening zijn beide ge meenten niet altijd gediend bij een der gelijke samenvoeging of coördinatie. Wy hebben deze zaak in onderzoek en zyn voornemens nog overleg te plegen met Middelburg", aldus de burgemeester, die overigens wel meende, dat de dubbelstndgedach- te wel in die richting gezocht moet worden, „nu het zwaartepunt van de gezanienlyke plannen niet meer kan vallen op de groenstrook tussen heide steden". voor deze begrotingszitting te handha ven „we kunnen deze zeer belangrij ke kwestie hier wel achterwege laten zei bijvoorbeeld de heer De Priester maar toch werd door deze woordvoerder aangedrongen op een tussentijdse grens wijziging met Koudelcerke, voornamelijk om de financiële moeilijkheden enigs zins te verlichten en de woningproble men te vergemakkelijken. „Niét alleen is hier ook een lange procedure voor nodig", doceerde burgemeester Kolff, „maar bovendien grijpt het een in het ander". En hy legde uit, dat voor Kou- dekerke het verlies aan Vlissingse kant gecompenseerd wordt door samenvoe ging met Biggekerke en een deel van Zoutelande. Bovendien is er ten aan zien van het plan Paauwenburg enzo voort ook nog een deel van Souburg bij de grenswyziging betrokken. Geen kans dus. Nogmaals een gesprek met de minister j (doel: spoed) is zinloos, aldus de lieer Kolff, omdat deze ermee zal volstaan te verwijzen naar de vaste commissie uit de Tweede Kamer, die het wetsont werp nu onder de loep neemt. Grenswijziging Kennelijk voelde men er weinig voor om de traditie van te spreken over de ge meentelijke herindeling op Walcheren Sporthal „Ten aanzien van de sporthal gaat er een wat onbehaaglijk gevoel ontstaan" gaf de heer De Priester lucht aan een opgekropt gemoed. „Naar verluid zou de Nederlandse Sport Federatie bereid zijn een bijdrage te leveren in de sport hal, zodra zij weet wat de gemeente in deze gaat doen". Hij vroeg zich af: „Zitten we hiermee op elkaar te wach ten en daardoor de Vlisisngse sportlie den zonder accommodatie". Hij advi seerde dan ook: „Noemt u tegenover de N.S.F. eens een bedrag en" laat dat als onderhandelingsbasis dienen". Mede onder het motto „een middel tegen de jeugdcriminaliteit" kreeg hij steun van de heer S. J. Adriaanse (k.v.p.). En ook de heer H. B. J. Knoop (v.v.d.) meen de, dat de behoefte aan een sporthal wel zeer dringend is geworden, „Straks zal de exploitatielast het nieuwe stadhuis zo zwaar op de gemeente drukken, dat we een recon structie op de begroting moeten toe- (Zie slot pag. 2 kol2) hele herdenking van honderdviiftig jaar koninkrijk is nogal een twijfelachtige zaak, maar wil men er met alle geweld ft axtlijn megen een slag leveren, die authentie ker zal worden dan de oorspronkelijke *-"irtenis. Maar of dit vermoedelijk kostbare gedoe nu werkelijk dé zinvolle viering van honderdvijftig jaar koninkrijk wordt, nee dat wil er bij ons niet in. En daarom zjjn we be nieuwd naar het antwoord van minister president De Quay op de vragen van „vele Eerste-Kamerleden". Misschien roept hij wel: „Vive Napocarel"... De chef van de generale staf heeft de laatste weken enkele moeilijkheden gehad. Zo heeft een officier in een be paalde ambtenarenzaak nare dingen ge zegd over de functie van garnizoens commandant, welke uitlating met veel nadruk moest worden herroepen. (Tus sen haakjes: niet ongedaan kan worden Temaakt, dat thans algemeen bekend s geworden hoe men in het leger eigen lijk over deze functie denkt). Er was voorts een misverstand over een niet bestaand pleitverbod in ambtenarenza ken en enige weken geleden bij de kamerbehandeling van de defensiebe groting bestond aanvankelijk twijfel over de vraag of aan militairen enige beperking zou zijn opgelegd voor het geval zij een beroep op de ambtena renrechter wilden doen. Dat zijn alle maal niet zulke grote zaken en alles is weer rechtgetrokken voor zover er iets scheef zat. Maar als men deze de tails voegt bij de reeks vervelende din gen, die zich in de afgelopen jaren rond defensie hebben afgespeeld, dan moet men vaststellen dat bij de publieke opi nie een weinig gelukkig beeld van dit departement is ontstaan. Nu is het ech ter volkomen onjuist daarvoor de zon debokken uitsluitend bij defensie te zoe ken. Hier is ook sprake van een men zou haast zeggen natuurlijke arg waan van het Nederlandse vólk, zelfs wantrouwen tegen alles wat uniform draagt. Een wantrouwen, dat de laat ste jaren stelselmatig is aangewakkerd. Er zijn voorts politieke factoren in het spel, waarbij een van de kwalijke kan ten van de laatste tijd is, dat de minis ter van defensie door eigen partijgeno ten in de kou wordt gezet. Maar deze feiten zyn er nu eenmaal en spelen on vermijdelijk hun rol in de beeldvorming. Daarom is het dringend gewenst, dat by de komende kabinetsformatie voor dit departement zal worden gezocht naar een man van groot formaat, die in staat zal blijken te zijn het vertrou wen van parlement en publieke opinie te winnen. Want dat is dringend nodig. Nieuwe besprekingen Kennedy-Macmillan op komst Sir David Orm.sby-Gorc, de Britse am bassadeur in Washington, heeft ver klaard er zeker van te zyn, dat presi dent Kennedy en premier Macmillan elkaar „in een niet te ver verwijderde toekomst" zullen ontmoeten om de nieuwe ontwikkelingen in Europa te be spreken. De ambassadeur werd ge ïnterviewd voor de Amerikaanse tele visie. is het 25 jaar geleden, dat de Duitse dichter Otto zur Linde, wiens streven gericht was op een hereniging van literatuur van wijsgerig denken zoals in de tijd van het Duitse idealisme, te Bei-- lijn overleed. MORGEN viert prinses Maria-Astrid van Luxemburg haar negende verjaardag. is het 200 jaar geleden, dat de Duitse violist en componist Christoph Schaffrath te Berlyn overleed.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1