stfmmf, CONTINENTAAL EUROPA NIET AANVAARDBAAR VOOR NEDERLAND Aan „opzet" nieuwe streekziekenhuis in Goes wordt hard gewerkt „Geen breuk met Atlantische wereld" 1 Motto in Straatsburg: „DOORGAAN" Minister Luns verzekert het Europees parlement DE GAULLE BEKENT KLEUR Russisch protest tegen verdrag Bonn-Parijs WEINIG HOOP VOOR COASTER „GRIETJE" Eigendommen van omgekomen opvarenden Thuntank gestolen Drie daders deze week nog voor rechter CRISIS IN CANADESE REGERING Goede verwachting Staf-van-drie adviseert het bestuur bij de inrichting O MINISTERS VOOR T.V. 206e jaargang - no. 31 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent oer week, ƒ8,00 per kW,; fra Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546. adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red 2911; Zierikzee' red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv ƒ4.50. Ingez. med. 3 i tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1.50). Woensdag 6 februari '63 Schelde-ijs met trotyl te lijf? Pagina 2 President de Gaulle heeft laten doorschemeren dat een snelle om zwaai van de Britse premier Mac- millan wat betreft de verdediging van Europa, voor hem aanleiding was geweest Engeland en Ameri ka stevig aan te pakken op zijn persconferentie van 14 januari. Op die persconferentie had de Gaulle verteld dat hij het zonder de Polaris- raket kon stellen en sloeg hij voor En geland de deur van de Euromarkt dicht. De Gaulle is gisteren tijdens een recep tie die op het Elysee werd gegeven voor een groep parlementariërs op de zaak teruggekomen. Volgens een parlementslid, dat zocht zijn naam niet te noemen, zeide de Gaulle over het jongste bezoek van Macmillan aan het buiten van de Gaul le en over de reis van de Engelsman onmiddellijk daarna naar de Bahama- eilanden om president Kennedy te ont moeten; „op Rambouillet kwam de heer Macmillan naar me toe om me te zeg gen dat wij onze twee strijdmachten dienden te bundelen. Wat later ging hij naar de Bahama-eilanden. Natuurlijk heeft dit de toon van mijn persconfe rentie van 14 januari veranderd". Hitier „De Britten volgen een zekere conven tie van rechtschapenheid. Op die ma nier hebben zij een zekere invloed ver kregen in de buitenlandse pers en ook in de onze, in bepaalde kringen"; aldus de Gaulle en hij verklaarde dat als de leden van de E.E.G. met Engeland wa ren blijven onderhandelen, men alleen maar de ene concessie na de andere zou hebben gedaan. „De heer Macmillan, die ik graag mag, liet me in de Britse pers met Hitier ver gelijken. Hij kent me goed genoeg om te weten dat daar geen sprake van is en dat ook een vergelijking tussen mij en Napoleon niet opgaat". Verklaring De opmerking welke de Gaulle ter loops maakte over een koersverande ring van Macmillan verklaarde een tot dusverre geheimzinnige opmerking op een andere receptie voor leden van de assemblee. Hij had toen gezegd: „Engeland heeft die magere atoommacht welke zjj heeft overgedragen aan de Amerikanen. Het had die aan Europa kunnen overdra gen. Wel. liet heeft zelf gekozen". De Sowjet-l'nie heeft de Westduitse en Franse ambassadeurs gisteren lange, en naar men aanneemt een scherpe aanval op de onlangs tussen Bonn en Parys ge sloten militaire en politieke overeen komst bevattende, protestnota's over handigd. Er waren geen officiële inlichtingen over de inhoud der nota's beschikbaar en men wist ook niet of ze gelijkluidend waren. Diplomatieke zegslieden ver klaarden echter dat de nota's zeer lang waren en dat in bepaalde delen van de geschriften „zeer sterke taal" was ge bruikt. Dr. Brongersma lid van Eerste Kamer Dr. E. Brongersma is gistermiddag in de Eerste Kamer tot lid bevestigd. Hy neemt de zetel in van mr. A de Roos. thans lid van de Raad van State. De heer Brongersma maakt deel uit van de fractie van de Partij van de Arbeid. Het Europese parlement is zelden onder zulke ernstige omstan digheden bijeengekomen als nu". Met deze sombere woorden kenschetste minister Luns gisteren in Straatsburg de sfeer, waarin het Europese parlement een politiek debat van twee dagen is be gonnen over de crisis in de Europese gemeenschap als gevolg van het afbreken van de besprekingen met Engeland. Minister Luns waarschuwde dat de Europese gemeenschap een wan kele tempel zal blijken te zijn als de manier waarop de Franse presi dent in de afgelopen weken heeft gehandeld typerend zal worden voor de verdere Europese samenwerking en de Franse conceptie leiding gevend voor de Europese politiek. Er i de Europese Unie raakt, zo zei hij en we moeten ons dus nu eerst bezinnen over de ver der te volgen politieke gedragslijn, Daarbij moet vooral ook het Europese parlement zijn stem la ten horen teneinde duidelijk de na druk te leggen op het democrati sche karakter van de gemeen schap. Voor Nederland staat voor op, dat Europa nooit een continen taal Europa zal kunnen zijn en dat de voorwaarde voor toetreding van Engeland of andere landen nooit zal kunnen zijn dat deze lan den met de Atlantische wereld zul len breken, zo betoogde de Neder landse bewindsman. Minister Luns definieerde hiermee dui delijk het uitgangspunt van het debat: bezinning over de weg die men nu moet inslaan. Op de agenda van dit Europest parlement stond voor gistermiddag ei genlijk een rapport van de Nederlandse C.V.P.-afgevaardigde mr. P. A. Blaisse over de gemeenschappelijke handelspoli tiek van de E.E.G. ten aanzien van der de landen. De heer Blaisse deelde echter mede dat h(j zijn rapport voorlopig geheel intrekt, omdat hij het in het licht van de nieuwe omstandigheden wil herzien. Hallstein Prof. W. Hallstein, (Duits) voorzit ter van de E.E.G.-commissie, ver klaarde onomwonden dat Europa geen derde macht in de wereld dient te worden, maar zonder beperk inj een deel van de vrye wereld zal blij ven uitmaken strevend naar een gelijkwaardig deelgenootschap met de Verenigde Staten. De E.E.G. moest echter verder gaan, aldus Hallstein, iedereen was net er name lijk over eens dat het bestaan van de gemeenschap niet op het spel kon worden gezet. Deze foto toont het enorme in aanbouw zijnde protestants-chris telijke streekziekenhuis te Goes, dat een capaciteit van 175 bedden zal krijgen. (foto P.Z.C.) niets gebeurd dat de grond- Mr- E- M- J- A. Sassen, (Nederlands) lid van de Euratomcommissie, legde er echter de nadruk op, dat gewoon verder gaan moeilijk is als de zes partners niet een zelfde politieke conceptie hebben. „Het lykt moeilijk een gemeenschappe lijke actie te ontwikkelen op economisch sociaal, financieel, technisch en weten- essentiële verschillen bestaan fundamentele, politieke en strategische oriëntatie", zo zei de Nederlandse com missaris. Hij betuigde echter namens zijn collega's zijn trouw aan het ver drag, dat de Europese commissarissen de plicht oplegt het open karakter van de Europese gemeenschap te blijven verdedigen en bevorderen. „Doorgaan" Zowel prof. Hallstein als mr. Sassen stelden met zoveel woorden, dat he- femonie van een der grote landen in e gemeenschap in strijd is met de gemeenschapsgedachte. Eerstgenoemde herinnerde voorts nog aan de slotverklaring die de Britse dele gatieleider Heath vorige week in Brus sel aflegde en waarin deze toezegde dat Engeland niet als gevolg van de teleur stelling Europa de rug zal toekeren. Wij kunnen daarop antwoorden dat wty ons evenmin van Engeland zullen afwenden we gelbven dat de Britse toetreding slechts is uitgesteld, zo verklaarde hij. Doel De christen-democratische en de socialistische fractie van het Eu ropese parlement verklaarden bij monde van de Nederlandse K.V.P.- afgevaardigde Blaisse en de Duit se socialist Birkelbach, dat de Europese gemeenschap zich niet van de rest van de wereld mag af sluiten. Mr. Blaisse betoogde dat het uiteindelijke doel de Ver enigde Staten van Europa nooit door de zes alleen gevormd kan worden. m Westberlijnse studenten heb ben gisteren gedemonstreerd tegen de wijze waarop de Britse plannen om lid te wor den van de Euromarkt zijn verijdeld door president Charles de Gaulle van Frank rijk en hebben hierbij o.m. de leuze „Europa zoekt geen nieuwe Führer aangeheven, ven. Ongeveer 1500 studenten van de vrije universiteit en de technische hogeschool trokken in optocht over de Kurfürstendamm. -Zij voerden spandoeken mee, waarop onder meer was geschreven „Brussel moet niet het laatste woord worden", „Geen Europa zonder Engeland" en „Wij willen eenheid en geen grandeur". De betoging werd gehouden ,aan de vooravond van het parlemen taire debat over de ratificatie van het Frans-Duitse vriendschaps verdrag. De luidruchtige demonstratie had een rustig verloop en er deden zich geen botsingen met de politie voor. Foto: Ook in Bad Godenberg werd gedemonstreerd: Spandoeken voor de Franse ambassade. De hoop op behoud van de Neder landse kustvaarder „Grietje", die voor het eiland Man in de Ierse Zee op de rotsen zit, is niet groot meer. Er staat een hoge zee en een sneeuwstorm verminderde giste ren het zicht tot enkele meters. De bemanning van zes heeft het 296 ton metende vaartuig verlaten en be houden de wal bereikt. Vier hunner zijn gisterochtend vroeg in een rubberboot van boord gegaan. Kapitein Boersma uit Kampen en stuurman De Jager uit Vlaardingen bleven aanvankelijk aan boord, maar toen het weer slechter werd. gingen zij mét de „broek" naar de kust- Een sleepboot, die een oogje in het zeil hield, was in de late namiddag door het noodweer gedwongen de haven van Douglas 6p te zoeken. Het is een moeilijk kanvei geweest de vier met de rubberboot op het strand aangekomen zeelieden de rotsen op te krijgen, die ter plaatse zeer hoog en steil zjin. Ieder had 20 minuten nodig om, door stormvlagen belaagd, via een lange ladder in veiligheid te komen. Verontwaardiging in Rotterdam De recherche van de rivierpolitie in Rotterdam heeft dit weekein de drie arrestaties verricht naar aanleiding van diefstallen, die in de Maasstad veel veront waardiging hebben gewekt. De misdrijven werden namelijk ge pleegd aan boord van de Zweed se kusttanker „Thuntank 7" De conservatieve regering van Ca nada wankelde gisternacht tijdens de bespreking van twee moties van wantrouwen, ingediend door de in oppositie zijnde liberale en sociale kredietpartij. Tommy Douglas, de leider van de Nieu we Democratische Partij de derde op positieparty liet weten dat zijn partij de beide moties zou steunen. Dit bete kende, dat de oppositie tegen de rege- ring-Diefenbaker eensgezind was. Zoals bekend is het verzet tegen Diefenbaker en de zijnen opgelaaid nadat er van Amerikaanse zijde kritiek was uitgeoe fend op de kerndefensiepolitiek van Ca nada. De stemming over beide moties zou vanochtend vroeg gehouden worden. toen die voor inspectie bij een motorenfabriek in de Waalha ven lag. De buit bestond uit eigendommen van de elf slacht offers, die bij de ramp op de Noordzee 14 dagen geleden om het leven zijn gekomen. De rivierpolitie kreeg zaterdagavond laat de tip dat enkele arbeiders aan boord van het schip voorwerpen had den ontvreemd. Onmiddellijk werd het terrein afgezet en al vrij snel werden op drie mannen aktentassen, laarzen, schoenen, gereedschappen, een kostuum en Zweeds geld aange troffen, die toebehoorden aan de re- Daders Het waren de 53-jarige schipper W. H. R. uit Rotterdam en de klassificeer- ders A. M. uit de Maasstad, 38 jaar en C. J. V. uit Dordrecht, 30 jaar, die het grootste deel van de buit in zijn' bezit had. De mannen waren in dienst van het klassificeerbedrijf, dat werkzaamheden op het schip ver richtte. Behalve het drietal, dat bekende, wer den nog drie mannen aangehouden omdat er aanwijzingen waren dat meer arbeiders zich aan diefstal schuldig hadden gemaakt. In de loop van de zondag werden deze mannen evenwel weer in vrijheid gesteld. Snel werk De politie en justitie in Rotterdam ne men de zaak hoog op. De officier van justitie mr. A. Wendels streeft er zelfs naar de mannen reeds vrijdag a.s. door de politierechter te laten berechten. Zy zullen donderdag aan hem worden voorgeleid. De „Thun tank 7" is Inmiddels door twee sleep boten naar de werf van Verolme op Rozenburg gesleept, waar de tanker mi in het Prinses Margriet-repara tiedok ligt. Het Centraal Economisch Plan voor 1963 is verschenen. Men moet van de aanduiding „Centraal Economisch Plan" niet al te erg schrikken, want het stuk is wel „centraal" en ook duidelijk „economisch'', maar het lijkt weinig op een „plan". Het is althans niet wat wij in het dagelijks leven een plan noemen. Het is zeker geen werkinstructie voor het bereiken van een tevoren omschre ven doel. Het centraal planbureau, dat behoort tot het ministerie van economische za ken, publiceert jaarlijks dit plan, opdat het als richtlijn kan dienen bij de coör dinatie van het regeringsbeleid, zoals dat beleid pleegt op te bloeien uit de samenwerking van de diverse ministe ries. Het plan is dus een vingerwijzi- ging voor de samenwerking. In het plan 1963 wordt allereerst iets gezegd over de economische ontwik keling in 1961 en 1962. Aansluitend daarop worden berekeningen gemaakt en verwachtingen uitgesproken voor 1963. Geheel nieuw zrjn deze verwachtingen voor 1963 niet, want op de derde dins dag in september 1962 heeft de minis ter van economische zaken reeds bij zijn begroting voor het jaar 1963 een uitvoerige beschouwing gevoegd van het centraal Plan Bureau, waarin even eens berekeningen over 1961 en 1962 te zamen met verwachtingen voor 1963 werden bekendgemaakt. Nadien is er niet veel veranderd. We wisten al, dat in 1963 het gevaar voor overbeste- ding niet groot zou zijn, dat de investeringen by het bedrijfsleven iets zouden pen, dat de spanning op AKI De Nederlandse koninklijke familie geniet bijzonder van een wintersport vakantie in het prachtige Oostenrijkse plaatsje Lech dm Arlberg. Foto: Terwijl prins Bernhard (achtergrond) aandachtig toekijkt, glijdt H. M. Koningin Juliana op haar ski's een helling af. Bouwvakkers uitgevroren, maar TERWIJL de lievige koude van de laatste weken de tientallen bouwvakkers op het in aanbouw zijnde Protestants Christelijk Streekziekenhuis in Goes het werken onmogelijk heeft ge maakt, wordt achter de scher men hard gewerkt om de vraag stukken rond de organisatori sche opzet op te lossen. Nog lang voordat de eerste patiënt het ziekenhuis zal worden bin nengebracht, is de staf genees heer-directeur, administrateur- econoom en adjunct-directrice - al benoemd, ten einde reeds tij dens de bouw van dit enorme ziekenhuis met 175 bedden het bestuur te adviseren. Op zijn vroegst in april 1964 zal het zie kenhuis in bedrijfkomen, zodat de in de afgelopen maanden be noemde staf volop gelegenheid krijgt zich in te werken. Het is bepaald niet zo, dat de ge neesheer-directeur, de adjunct-di rectrice en de administrateur helc- dagen over het thans nog romme lige terrein van het streekzieken- huis-in-aanbouw lopen. Verre van dat zelfs. Maai- wél wonen de top functionarissen de werkvergade ringen bij. Wél geven zij allerlei adviezen over de inrichting. Wél Informeren de bouwers belangstel lend of de geneesheer-directeur en de adjunct-directrice nog speciale wensen hebben. Vooral wensen op medisch technisch gebied. Wat voor lamp is er nodig voor de donkere kamer Waar moet die lamp komen, want dan kan de elektricien daar rekening mee houden! Op welke bedden zal de keus vallen? Kortom lang voordat het ziekenruis de eerste patiënt heeft opgenomen rijzen er duizend-en-één vragen, waarop on middellijk een antwoord moet worden gegeven. Dat is de reden, waarom reeds thans de staf is benoemd: dr. J. M. van Daal uit Goes, geneesheer directeur, de heer J. W. Hartman uit Rotterdam, administrateur-econoom en zuster J. Cappon uit Bennekom. adjunct-directrice. gang van het personeel van het ene ziekenhuis naar het andere brengt overigens vele problemen met zier mee. Garant Groot bedrijf Het nieuwe streekziekenhuis wordt een groot bedrijf. Het zal doorlopend bevolkt zijn door enkele honderden patiënten, verplegend en huishoude lijk personeel, mensen van de medi sche staf, de technische dienst enz. Het ligt in de bedoeling, dat ongeveer één personeelslid komt voor elk bed Dat betekent dus circa 175 perso neelsleden, waaronder 90 verpleeg sters. Men verwacht een deel van de ver pleegsters te kunnen rekruteren uit het verplegend personeel van het zie kenhuis Oostwal. welk ziekenhuis, zo als bekend, na de opening van het streekziekenhuis, een bestemming krijgt als bejaardentehuis. De over- De stichting Protestants Christelijk Streekziekenhuis Goes is een ge meenschappelijke regeling. Vieren twintig burgerlijke gemeenten op Zuid- en Noord-Beveland uitge zonderd 's-Heerenhoek en Ovezande alsmede alle protestantse kerke lijke gemeenten op Zuid- en Noord- Beveland uitgezonderd de Geref. Kerk Vrijgemaakt nemen deel in de stichting. Zij hebben zich garant gesteld voor een eventueel exploita tietekort. Wanneer het ooit zover mocht komen, zullen de burgerlijke gemeenten 40 procent van het tekort voor hun rekening nemen en de ker kelijke gemeenten 60 procent. De for mule 60-40 is ook aangehouden voor de vervulling van de bestuursfunc ties. In het uit 15 personen bestaande algemene bestuur hebben afgevaar digden van 9 kerkelijke en 6 burger lijke gemeenten zitting. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie heren: oüd- burgemeester S. A. N. van Oeveren van Wolphaartsdijk, voorzitter: M Loeve, secretaris en A. Oudkerk pen ningmeester. (Zie slot pag. 5 kol1) teruglo- tfarbeids markt iets zou verminderen, dat de ex port nog iets zou toenemen, dat het loonpeil iets zou stijgen en dat bepaal de prijzen iets omhoog zouden gaan. Het schijnt, dat de hoogconjunctuur die overigens in Frankrijk nog stevig voortduurt in Nederland iets ver flauwt, maar er is toch nog geen spra ke van een inzinking. Dat wisten we dus al, maar als we nu de verwachtingen, welke het centraal planbureau in september 1962 publiceerde, leggen naast de thans bekendgemaakte „voorspellingen", dan vallen er toch wel enkele kleine ver schillen op. Verschillen, die juist betrekking op za ken hebben, waarvoor iedereen in ons land de grootste belangstelling heeft: de lonen en de prijzen. Zo is men bij het berekenen en schatten van de loon stijging voor 1963 tot een hogere, ra ming gekomen dan in september jl. Werd toen gesproken van totaal 6,5 (waarin dus ook compensa tie sociale lasten enz. was begrepen), nu komt het centraal planbureau al tot 7,5%. Aan deze verhoogde schatting is ver moedelijk het waarschuwend verschijn sel niet vreemd, dat de schatting voor 1962 namelijk 6 achteraf niet minder dan 2 te laag is gebleken. Hierbij moet ook nog aangetekend worden, dat de schattingen van het C. E.P.-bureau altijd minimumschattingen zijn. Bij het nieuwe stelsel van loonvor ming zullen de vakverenigingen zich stellig veel moeite geven om voor hun leden extra-voordelen uit het vuur te slepen en dus boven het minimum uit te komen. Gezien de overschrijding van 2 in 1962, mag eigenlijk wel verwacht wor den, .dat men in 1963 de 8 van 1962 nog zal overschrijden. Het zal echter niet zó zijn, dat de loontrekkenden de stijging geheel voor zichzelf kunnen benutten, want ondanks de goede verwachtingen, wel ke minister De Pous van zijn pryssta- bilisatie nog in september jl. had, meent het centraal planbureau, dat dé kos ten van levensonderhoud niet zo sta biel zullen blijven als in de jaren 1961 en 1962. Die kosten zullen met ten minste 2,5 omhoog gaan. Het kan niet anders of sommige vak verenigingen zullen in deze prijsstijgin gen aanleiding vinden tot het uiten van nieuwe verlangens op loongebied en daardoor zal in de tweede helft van 1963 waarschijnlijk de onrust op loon- gebied toenemen. Dit dan wat de Ionen en de prijzen betreft. .ok voor de werkgevers presenteert moeilijk probleem. De arbeidskosten zullen met gemiddeld 4 V2% oplopen en als men er niet in slaagt deze kosten te vinden uit produktieverhoging, dan zullen de winstmarges verminderen. In dit opzicht moeten we dus vertrou wen op het gezonde reactievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven, dat er toch altijd wel naar zal streven de bedrijfsresultaten zo bevredigend mo gelijk te houden. Tenslotte zal er voor de werkgevers een iets ruimere keus komen op de ar beidsmarkt, want de beroepsbevolking in Nederland zal zich iets uitbreiden, terwijl er bedrijven zullen zijn, die geen nieuwe arbeidskrachten meer aantrek ken. Verontrustend echter zal deze „werkloosheid" niet zijn. Het ziet er dus voor 1963 en waar om zouden we de eerste maanden van 1964 er maar niet bij nemen? nogal bevredigend uit. Wanneer het maar goed blijft gaan in de ons omringende landen en wanneer begin 1964 de gou den zon van de nieuwe Amerikaanse hoogconjunctuur opkomt, waarnaar de adviseurs van president Kennedy zo ijverig uitkijkenwel, dan moeten we binnen onze Euromarkt voorlopig nog maar optimistisch gestemd blijven! fwuwwwwvwwwwwwwwwwvuwwvuvu Vanavond zal in de t.v.-rubrïek „Kritisch commentaar", mr. B, G. J. Hilterman de ministers De Pous en Luns interpelleren over de stand van zaken in de E.E.G., na de mislukking van de onder handelingen in Brussel over de toelating van Engeland tot Euro pa. Een 32-1arige Hongaar is er dezer dagen in geslaagd naar Oostenrijk tc ontsnappen door tijdens een sneeuwstorm een halfbevroren kanaal over te zwemmen. Een landgenoot van hem bereikte de vrijheid door over een mijnenveld te lopen- dat zodanig bevroren was, dat de'mijnen niet konden ontploffen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1