PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NIET MEER DAN DRIE INSPECTIES IN RUSLAND Kolwezi capituleert Drijfijs in haven van Kats verlamt veer over de Oosterschelde Miljoenenschade bij brand in Amsterdam Frans-Duits verdrag in kannen en kruiken Mr. Luns licht het kabinet in ANDREI GROMYKO'S „LAATSTE WOORD" Voge's omgekomen bij brand Twee gewonden in Tiel door explosie IN ZUID-KOREA 137 MENSEN VERDRONKEN Vuur tastte 7 huizen aan Toeloop publiek dreigde chaos te doen ontstaan Tekst in Parijs goedgekeurd HOGERE AANVOERKOSTEN DOEN DE AARDAPPELPRIJS STIJGEN Beleid in Brussel Havenstaking V.S.: Volkswagen sluit fabriek een week GROTEW0HL ZOU functie neerleggen Lezen en laten lezen 206e jaargang - no. 18 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F- van de Velde. F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. 0 Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8.00 perkw.; franco per post 8.25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlisslngen: Walstraat 58-60. tel 2355 (b.g.g. red. 3508/3516, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, teL 6140 (b.g.g. red 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzenred. tel. 2116. adm. tel. 2911; Zienkzee red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4.50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. vaD dit blad- 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Dinsdag 22 jan. 1963 Drama's rond „liedjesfeslijn" Pagina 3 De Russische minister van buiten landse zaken, Andrei Gromyko, heeft gisteren in Moskou verklaard dat Rusland de westerse eis voor meer dan drie inspecties op Rus sisch grondgebied per jaar niet kan accepteren. Hij voegde daar aan toe dat er geen kernstopovereenkomst mogelijk is tenzij Frankrijk het verdrag eveneens tekent. Gromyko deed deze uitlatingen tijdens een receptie in de Indiase ambassade. Hij meende dat het Amerikaanse aan dringen op minstens acht tot tien in specties niet tc rechtvaardigen is. ,,Drie, dat is genoeg", aldus Gromyko- China Hij weigerde in te gaan op de mogelijk heid dat China lid zal worden van de atoomclub. maar bleef hameren op de eis dat Frankrijk aan een kernstop overeenkomst moest deelnemen. „Frankrijk moet tekenen. Zonder Frank rijk is het onmogelijk om tot overeen stemming te komen. Op de lange duur moet Frankrijk tekenen", aldus de mi nister. Gromyko liet ook weten dat Rusland ontmoedigd was door de aankondiging van de Verenigde Staten dat zij de on dergrondse proefnemingen zullen her vatten. Hij verklaarde dat de Amerika nen de Russische onderhandelaars van dit voornemen op de hoogte hadden ge steld. Laatste woord Naar verder verluidt zou Gromyko in recente diplomatieke besprekingen ge zegd hebben dat het aanbod van pre mier Kroesjtsjew van drie inspecties per jaar Ruslands laatste woord was. Gromvko verklaarde verder dat een kernstopovereenkomst los moest komen te staan van een akkoord over algemene ontwapening. De inspectiekwestie is in het nieuws ge komen als gevolg van de bekendmaking van een recente briefwisseling tussen premier Kroes its iew en president Ken nedy. De Russische premier stelde drie Internationale insnectïes per jaar voor, Kennedy vond dat er minstens acht tot tien van zulke inspecties moesten plaatsvinden. Zondagnacht heeft in een der magazij nen van (lc vcgèl- en dierengroothandel „Mawlngo" in de Langestraat te Til burg een korte felle brand gewoed. De brand op de eerste etage van het vier verdiepingen hoge gebouw is vermoede lijk ontstaan door oververhitting van verwarmingsapparaten. Het vuur greep in de houten omgeving snel om zich heen. De brandweer wist overslaan naar een belendend magazijn en de overige verdiepingen te voorko men. Vele tropische vogels en andere dieren zijn door deze brand om het le ven gekomen. De schade alleen aan deze levende have wordt geschat op 50 tot 60 duizend gulden. Op het Elysee in Parijs zijn maandag de besprekingen begon nen tussen president de Gaulle en bondskanselier Adenauer. In Tiel deed zich gisteren een ernstige gasexplosïe voor achter een slagerjj, waar een fles gas in een teil warm wa ter was gelegd om te ontdooien. Twee personen liepen brandwonden op, de materiële schade was nog niet te schatten. De 18-jarige mejuffrouw De Bie, was achterin de slagerij van de heer Manas- se bezig een fles met gas in een teil warm water te ontdooien. Toen het gas tot ontploffing kwam, kreeg het meisje zeer ernstige verwondingen. Zij is on middellijk naar het ziekenhuis „Bethes- da" in Tie! overgebracht. De slager, die in de buurt stond, werd vrij ernstig aan het hoofd gewond, maar kon na in het ziekenhuis te zijn behandeld, naar zijn woning waar een grote ravage was ontstaan terugkeren. Niet alleen zijn bij de ontploffing tientallen ruiten in een straal van dertig tot veertig meter verbrijzeld, maar ook muren werden ontzet. Het Zuidkoreaansc ministerie van bin nenlandse zaken heeft gisteren bekend- gemaakt dat waarschijnlijk ongeveer 187 personen zijn verdronken, toen een veerboot by ruwe zee ter hoogte van het plaatsje, Mok.jo, afgelopen week was omgeslagen. (Van onze Amsterdamse correspondent) In het hart van de hoofdstad breidde gisteravond een zeer zware brand zich razend snel uit over maar liefst zeven grote panden, tussen Spuistraat en Singel. De schade was nog niet bekend, maar is zeer groot. Tweeëntwintig brandweerwagens ston den aan beide zijden van de vuurzee die niet alleen dertig meter breed was, maar ook dertig meter diep. Ook waren twee motorpompen ingezet van de B.B. Vermoedelijk is het vuur begonnen in een verwarmingskelder van de firma YVestor aan de Spuistraat. Dit bedrijf assembleert bromfietsen. Directeur Van Doornik had zjjn bedrijf om zes uur verlaten. Hij zat in een café er tegen over. toen er ineens rook zichtbaar werd. Dc brandweer reageerde snel op zijn alarm. Maar binnen het half uui moesten de mannen wijken voor het ongelooflijk snel oplaaiende vuur. De waarde van de totale voorraad werd geschat op driekwart miljoen gulden. Omstreeks half acht bleek dat de vlam men onder de vloeren door een weg had den gevonden naar de achterkant. Daar brak liet vuur een confectiefabriek bin nen van de firma Weco. Even later stortte het dak al in van het drie ver diepingen hoge bromfietsbedrjjf ook de gevel kwam naar beneden. Inmiddels vrat het vuur ook naar links en naar rechts. Om half elf was het vuur ingesloten er stonden 35 stralen op, waarbij ook een waterkanon. Door een extra uitzending van de radio werd de toeloop van het publiek zo groot, dat even een chaos dreigde te ontstaan. De politie moest Een grote brand heeft maandagavond versterkingen laten komen. Om elf uur verschillende panden in de Amsterdam- gaf de commandant van de brandweer, se Spuistraat volkomen verwoest. Op ue lieer P. A. Riedel, het sein: brand de foto ziet men hoe de voorgevel van meester. een van, de huizen omlaag komt. DE GAULLE BINNEN HALF JAAR WEER NAAR WEST-DUITSLAND President de Gaulle en kanselier. Adenauer zijn het gisteren eens geworden over de tekst van het verdrag voor nauwe samenwerking tussen beide landen. De overeenkomst die voorziet in politie ke, economische, defensieve en culturele samenwerking, zal nog de goedkeuring behoeven van beide parlementen alvo rens het in werking treedt. Inmiddels is beleend geworden dat de Gaulle bin nen zes maanden een bezoek aan West- Duitsland zal brengen. Hier volgen de voornaamste bepalingen van het Frans-Duitse verdrag: De regerings- en staatshoofden zul len elk half jaar bijeenkomen. De ministers van buitenlandse zaken, defensie en onderwijs zullen elke drie maanden biieenkomen. De chefs van staven van beide landen zullen om de twee maanden vergaderen. Drie hoge ambtenaren van de minis teries van Duit^ilandse zaken zul len elke maand besprekingen voe ren. Er zal een geregelde uitwisseling ko men van Franse en vVestduitco militai re eenheden 'oor '.rahungsdoeleinden, gemeenschappelijke manoeuvres en ge meenschappelijk gebruik /an kazernes. Frankrijk en Duitsland zullen samen re search ondernemen jj.p het gebied van de wapenproduktië. Kernwapens zijn hiervan uitgezonderd. Er zullen geza-r menlijk studies worden ondernomen op het gebied van de militaire strategie en tactiek. Op het gebied van het onderwijs zal gestreefd worden naar gelijkschakeling van Westduitse en Franse diploma's en graden. Op Duitse scholen zal meer tijd beschikbaar komen voor de studie van de Franse taal en op Franse scho len voor Duits. Verder zullen studiebeurzen uitgewis seld worden. Het wetenschappelijk on derzoek in beide landen zal gecoör dineerd worden, behalve op het gebied van kernenergie. Het mijncentrum Kolwezi, het laatste bolwerk van de Katangese president Tsjombe, is gisteren de troepen van de V.N. in handen ge vallen zonder dat een schot is ge lost en zonder dat ook maar een enkele installatie door sabotage werd beschadigd. Tsjombes blanke huurlingen, die de kern van het verzet in Kolwezi had den moeten vormen, vertrokken zon dagavond in twee groepen. Zij namen hun voertuigen en uitrusting mee en trokken kennelijk naar Dilolo, aan de grens met Angola. Toen de kolonne de 130 meter lange brug over de rivier de Loealaba be reikte. bevond men dat explosiemidde len rijkelijk waren aangebracht, klaar voor detonatie. Rode dynamietstaven met de aanduiding „gemaakt in Zuid- Afrlka", hingen aan de brug als een soort kerstversiering. Tsjombe droeg de stad persoonlijk aan de V.N. o SPECIALE MAATREGELEN VEREIST kels moet betalen, met enkele cen ten is gestegen. In de luchtgekoelde bewaarplaatsen rond de steden zijn voldoende voor raden aardappelen aanwezig, zodat ook als de vorst nog enige tijd aan houdt, er geen vrees voor gebrek aan aardappelen behoeft te bestaan. Alleen als de vorst zeer lang aanhoudt en de aardappelen uit de bewaarplaat sen rond de steden zijn geconsumeerd, dreigen er moeilijkheden, ook omdat eerst als alle sneeuw en ijs zijn verdwe nen, de aardappelkuilen geopend kun nen worden. Als de vorst zeer lang aanhoudt en de aardappelen uit de bewaarplaatsen zijn verdwenen, is men voor de aardappel- voorziening van de grote steden aange wezen op verafgelegen gebieden. In dat geval is stagnatie in de levering van aardappels door transportmoeilijkheden niet ondenkbaar. Nu nog voldoende voorraden bij de steden aanwezig (Van onze Haagse redactie) Het is tot nu toe nog altijd gelukt, ondanks de strenge vorst en de slechte wegen, de steden in vol doende mate van aardappelen te voorzien, maar de speciale maatre gelen, die voor het vervoer moeten worden getroffen om de aardappe len tegen de vorst te beschermen, hebben tot gevolg gehad, dat de prijs, die de consument in de win- De ministerraad is gisteravond van ongeveer 8.00 uur tot bijna half elf in speciale zitting bijeenge weest om de minister van buiten landse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, aan te horen over bespre kingen te Brussel over Engelands toetreding tot de Europese Econo mische Gemeenschap. Minister Luns bracht uitvoerig verslag uit over de gang van zaken en wees daarbij op de ernst van de situatie. Alle ministers waren aanwezig op de vice- minister-president en minister van ver keer en waterstaat, drs. H. A. Korthals, en de minister van sociale zaken, dr. G. M. J. Veldkamp, na. Eerstgenoemde is ziek en de ander maakt een reis naar Brazilië en de rijksdelen op het westelijk halfrond. Verder woonde ook de staats secretaris van buitenlandse zaken, dr. H. R. van Houten, de bijeenkomst bij. Na afloop van de vergadering deelde mr. •Luns, desgevraagd mede, dat het kabi net de situatie had besproken „in het licht van wat er in Brussel vorige week is gebeurd". Hij zei dat de andere leden van het kabinet „volstrekt akkoord gin gen" met de door hem in Brussel inge nomen standpunt. „W.e hebben tentatief besproken wat in de vergadering van de achtentwintigste januari in Brussel eventueel door Nederland zou kunnen worden gedaan", zo voegde hij eraan toe. De minister liet doorschemeren, dat deze week er een van zeer intensief diploma tiek overleg zou worden, maar hij wei gerde iets mede te delen over de aard van eventueel door het Nederlandse ka binet genomen besluiten. De Volkswagenfabriek in Wolfsburg, de grootste autofabriek van Europa, is van plan de lopende band zeven werkdagen stop te zetten omdat de uitvoer naar Amerika nagenoeg stil staat door de ha venstaking aan de Amerikaanse oost kust. Van 31 januari tot 8 februari zal de fa briek stil komen te liggen tenzij de sta king voor die tijd opgeheven is. Drie van de zeven dagen zullen voor de arbeiders als vakantie gelden, twee da gen zullen als extra vakantie beschouwd worden en de andere twee dagen zullen de arbeiders de helft van het loon uit betaald krijgen, aldus een woordvoerder van de fabriek. Hij verklaarde dat er nu reeds 30.000 Volkswagens in Amerikaanse havens op lossing wachten. Otto Grotewohl, de Oostduitse premier, zoo binnenkort zijn functie van rege ringsleider om gezondheidsredenen neerleggen, aldus verluidt uit kringen die nauwe betrekkingen hebben met net centrale comité van de Oostduitse com munistische party. Als mogelijke opvolger van Grotewohl' wordt genoemd Willi Stoph, vice-pre mier, die belast is met. de coördinatie en controle en lid is van het centrale comité. De havens van Vlissingen liggen momenteel vol met schepen. 'Vele kleinere vaartuigen, die niet of moeilijk zijn opgewassen tegen het drijfijs op de Wester schelde, kiezen er hun toevlucht. In de VUssingse buitenhaven komen verscheidene tankers enkele dui zenden tonnen olie lossen om daarna, lichter geworden, hun reis naar Antwerpen te vervol gen. De foto geeft een beeld van de drukte in de Vlissingse bin nenhaven. Foto P.Z.C.) G.S. IN BRIEF AAN PROVINCIALE STATEN Risico van varen werd te groot OP HET „bedreigde" Schouwen- Duiveland wordt de laatste tijd vooral over dit onderwerp ge sproken waarom wordt niet meer gedaan aan het vrijhouden van de veerroute Kats-De Val? Al op vrijdag 11 januari nood zaakte het drijfijs op de Ooster schelde de Provinciale Stoom bootdiensten de lijn tot nader orde te staken. Al bijna ander halve week is men nu uitslui tend aangewezen op het R.T.M.- veer Zijpe-Anna Jacobapolder, dat slechts met de grootste moeite varende kan worden ge houden. Uitzonderlijke wacht tijden zijn uiteraard het logische gevolg. De vaste klanten van de boot Zierikzee-Kats vragen zich nu af: „Waarom moet de dienst zo lang gestopt worden?" Het antwoord op deze vraag is thans gegeven: Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben in een brief aan provinciale staten een uit eenzetting gegeven van de grote moeilijkheden op het noordelijke veer. Dit schrijven G.S.: „Mede door de oostelijke winden is er veel dryfijs in de haven van Kats gekomen. Gevolg hiervan is reeds dadelijk geweest, dat het ys onder de toegangsbrug tot de aan legplaats tegen de dyk is opgesta peld. De toegangsbrug kon dienten gevolge niet meer op normale wijze in een stand worden gebracht nodig voor het verschil in waterstand. Van drie uren vóór tot drie uren na laag water bleef de brug op het ys rus ten, zodat slechts licht vervoer personenauto's konden worden geladen en gelost. Het ys onder de brug verwijderen was op den duur niet meer mogelyk. Daarna stapelde het ys zich ook op voor de haveningang, in de vaargeul en tegen de oostelijke dyk van Noord-Beveland. Het m.s. Koningin Emma heeft schade opgelopen aan de schroef, terwijl ook het voorroer niet meer kon worden gebruikt. Het schin was reeds enkele malen in liet aryfijs vastgeraakt. Het gevaar bestond dat het schip door dit vastraken aan la ger wal of op een zandbank zou drijven. Wy hebben gemeend dit risi co voor passagiers en schip niet te mogen nemen. Overwogen is sleep boothulp te gebruiken. Deze sleep boot zou van Wemeldinge moeten ko men, terwyl als voorwaarde was ge elst, dat. deze boot de nacht te We meldinge moest doorbrengen. Vrij wel te zelfder tijd, waarop wy het veer stillegden was Wemeldinge voor de scheepvaart geblokkeerd gewor den. De andere veerverbinding op Schou- wen-Duiveland ondervond evenzeer grote moeilijkheden. In overleg met de hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat is besloten aldaar op kosten van het rijk, de provincie en de gemeenten van Schomven-Duive- land een sleepboot in te zetten. In overleg niet de exploïtante van liet veer Zjjpc-Anna Jacbbapolder hebben de gemeentebesturen van Schouwen-Duiveland een regeling getroffen tot het verlenen van voor rang voor het vervoer van de voor de bevolking meest noodzakelijke goe deren en voor de afvoer van melk", aldus Gedeputeerde Staten. Vanzelfsprekend ondervindt men op Schouwen veel hinder van het stll- (Zie slot pag. 2 kot6) Lezen wij nog wel? Is er nog tijd en aandacht voor bijvoorbeeld een om vangrijk boek? Een liefhebber van in- telligent-geschreven speurderromans vertelde ons dezer dagen, dat hij niet meer het geduld kon opbrengen om een dergelijk verhaal rustig uit te lezen. „Ik lees na tien-twintig pagina's snel de laatste bladzijden om te zien hoe de plot precies in elkaar zit, het duurt me anders te lang." Een toevallige derde, die bij dit gesprek aanwezig was, ver klaarde een bewonderaar te zijn van Marnix Gijsens romans want „het hele verhaal soeelt zich in betrekkelijk wei nig bladzijden af, er staat geen woord te veel in en het geheel laat zich in een redelijke trjd lezen." Als men zo eens in de eigen kring om zich heen kijkt, dan lijkt het er op. dat het geduld voor het boek minder wordt, het tempo van het eigen leven is hoog en het schijnt moeilijk om in alle rust nog te genieten van een wat omvangrijk geschrift. On langs kregen we Lion Feuchtwangers „Erfolg" weer eens in handen; acht- honderdvijfenveertig vrij dichtbedrukte bladzijden, de geschiedenis in roman vorm van de opkomst van het fascisme in Beieren in de jaren twintig. Jaren geleden hebben we het gespannen ge lezen, maar eerlijk gezegd zou dat nu niet zonder moeite gaan. Over het alge meen lijkt de romanproduktïe zich aan deze situatie aan te passen: de moderne schrijver heeft niet zo veel bladzijden meer nodig om iets mee te delen. In andere genres is het woord bovendien gedevalueerd in die zin, dat de afbeel ding meer dan ooit haar rechten opeist. De illustratie is een belangrijk onder deel van het totaal geworden; over al lerlei onderwerpen verschijnen fotoboe ken met de regelmaat van de klok en voor de jeugd zijn er tientallen blaad jes en boekjes te koop, die vol strips staan, pagina's met plaatjes plus een zeer summiere tekst. Dezelfde man, die ons vertelde geen geduld meer te heb ben voor een vroeger door hem ge apprecieerd genre, de politieroman, zei er nog bij dat de speurdersfilm nóg zijn belangstelling had: lezen lukte dus niet meer, kijken wèl... Kranten worden eveneens heel an ders gelezen dan vroeger. De kleine Nederlandse perswereld werd bij deze verandering bepaald, vorige week, door een uitspraak van de raad voor de jour nalistiek, de instelling die aan de hand van klachten of verzoekschriften oor deelt over journalistieke gedragingen. Bij 'de behandeling van een klacht kwam namelijk naar voren in hoeverre de „koppen" boven een arriïjel de opschriften dus eon voorlichtende functie hebben. En daarbij sprak de raad als zijn mening uit. dat koppen niet alleen een éérste indruk van het artikel geven, maar voor een groot deel van het lezerspubliek tevens de blijven de indruk van het nieuws bepalen! Wanneer een kop meer sensatie wekt dan met de inhoud van het artikel over eenstemt en een overdreven of onjuis te voorstelling bevat, wordt een groot deel van het publiek op een dwaalspoor ge bracht, aldus de raad. Dat is een op merkelijke uitspraak: er wordt daarin uitgegaan van de realiteit, dat een groot deel van de lezers een krant niet nauwkeurig leest, maar uit „koppen snellers" bestaat, haastige en opper vlakkige lezers, die aan ae opschriften genoeg hebben. opzicht veel veranderd. We hebben nog eens een oude kranten jaargang uit de vorige eeuw te voorschijn ge haald: daarin zouden de „snellers" maar moeilijk aan hun trekken komen. Het buitenlandse nieuws was biieenge- veegd onder het opschriftje „Buiten land", de ongevallen onder „Gemengd nieuws". Boven de chronologisch geno tuleerde en pagina's vullende raadsver- slagen stond eenvoudig „Gemeenteraad" en allerlei regeringsnieuws kreeg tot opschrift „Uit de hofstad", waarmee dan Den Haag werd bedoeld. Dat wil overigens niet zeggen, dat de inhoud van de kranten uit die dagen saai was. Zo wordt over een moord in Den Haag verteld, dat de dader de avond tevoren van zijn vrouw „jenever met kruit" te drinken had gekregen „teneinde hem courage en bloeddorst tegelijk in te storten". En voorts heet liet dan: „Is deze mededeling op waarheid gegrond, dan vertoont zich de daderes aan ons oog als een der meest satanische figu ren. welke men zich denken kan." Over misdrijven en ander weinig opgewekte zaken treft men trouwens in die dagen vaak een gedetailleerde verslaggeving aan, die (in ons land althans) op dit moment niet meer gebruikelijk is. Maar de koppen konden tóen geen misver stand wekken: ze waren er vrijwel niet... Tandaag de dag moet dus de journa- V list rekening houden met de kop penlezers, zo heeft vorige week de raad voor de journalistiek als zijn mening uitgesproken. Het lijkt ons mede een symptoom van de veranderingen rond het krantelezen, svmDtoom ook van de haast waarmee wij léven. Vroeger nam men de trjd om te lezen en de auteurs wisten dat. Maar wij hebben er geen geduld meer voor. Is dat een vooruit gang? In het boeiende boekje „Lezen en laten lezen" van mr. G. H. M. van Huet zegt deze „beroepslezer": „Nu kunnen wij aanvankelijk wel denken, dat wij boven het werk van die vroege re mensen zün uitgegroeid, zoals wij immers ook zijn uitgegroeid boven hun materiële omstandigheden, maar als we er ons goed rekenschap van geven, zul len wij bemerken dat onze vooruitgang ten slotte maar gedeeltelijk is en dat wij geestelijk lelijk zijn blijven steken. Onze voorouders, zo meent de auteur, „wisten beter raad met zichzelf. En zij hadden meer zin voor traditie: hetgeen zeggen wil, dat zij meer het gevoel hadden ergens bij te horen." Vroegere generates wisten beter raad met zich zelf? Zii konden althans lezen en laten LEEFTIJD VOOR TWEEDE KAMER 25 JAAR De voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer vereiste leeftyd zal wor den verlaagd van dertig tot vijfentwin tig jaar. De leeftijd van dertig jaar die vereist is voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer blijft ongewijzigd. Dit zijn- de hoofdzaken van een wetsontwerp dat de minister-president en de minister van binnenlandse zaken by de Tweede Kamer hebben ingediend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1