PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT UITSTEL VAN CONTROLE DOOR RODE KRUIS OP CUBA-VAART Hondsdolheid ernstiger dan men eerst dacht BINNENKORT BOUWCHEMISCHE INDUSTRIE IN ST-MAARTENSDIJK Besprekingen worden voorlopig voortgezet Hoofdredacteur van „Der Spiegel" vrij VERENIGDE NATIES"Genève heeft nog geen uitsluitsel gegeven In Barnevelds hervormde kerk geen rooms- katholieken Ted Kennedy gaf feestje na overwinning Socialisten eisten aftreden van Strauss Wet op hamsteren en Kamers van Koophandel Dappere schipper vocht tevergeefs Wellicht meer honden hesmet Amsterdammer die inenting weigerde gisteren overleden Reclame-zuil Licentie van Weense fabriek programma van 12 produkten Vandaag.. 205e jaargang - no. 269 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dnectie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 63 cent per week, ƒ8,00 per kw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643): Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv. 5213), Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: red. tel. 2116, adm. tel. 2911, Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. 9 Adv.pr. 27 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,-. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct. p. regel (min./ 1.25). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Woensdag 14 nov. 1962 S.S.-er ontevreden over zijn cel Pagina 3 De Verenigde Naties hebben gisteren besloten voorlopig geen ge volg te geven aan de plannen om het internationale Rode Kruis in te schakelen voor inspectie van de op Cuba varende schepen. Het wordt noodzakelijk geacht eerst opheldering te verkrijgen van de positie van het Internationale Rode Kruis in deze. Een woordvoerder van de V.N. zei dat secretaris-generaal Thant voor het ogenblik de kwestie van inspectie door het Internationale Rode Kruis van scheepsvrachten naar Cuba als „hangende" beschouwde. Overigens was de secretaris-generaal volgens de zegsman nader be richt uit Genève wachtende omdat het Rode Kruis daar nog geen uitsluitsel had gegeven. Thant heeft gistermorgen gedurende negentig minuten geconfereerd met de Russische onderminister van buiten landse zaken Vassily Koeznetsof en de Cubaanse V.N.-gedeiegeerde Carlos Le- cliuga. Een woordvoerder zei dat „spe cifieke voorstellen voor de regeling van de Cubaanse kwestie" waren besproken. N.A.V.O.-kernraad voorgesteld De defensiecommissie van het parlement der Westeuropese Unie wil de zeven lid staten (Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië en Enge land) in de Navo voorstellen laten doen voor oprichting van een politieke uitvoe rende raad, die het beslissingsrecht be zit over levering en gebruik van kern wapens. In een rapport, dat de Nederlandse afge vaardigde A. E. M. Duijnstee (k.v.p.) voor de defensiecommissie heeft opge steld, wordt verklaard dat deze Navo- raad representatief zal moeten zijn voor het Atlantisch bondgenootschap. Dit en het bijeenbrengen van alle geallieerde troepen met kernwapens in oen enkele Navo-strijdmacht acht de heer Duijnstee de enige mogelijkheid om versnippering van de kernbewapening in de vrije we reld te vookomen. MR. LINTHORST HOMAN IN H.A. VAN E.G.K.S. De zes E.E.G.-landon hebben in Brussel de benoeming van mr. J. Linthorst Ho- man tot lid van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal In Luxemburg goedgekeurd. (Van onze correspondent) In Barneveld is grote beroering ont staan over de weigering van de her vormde kerkeraad om tijdens de tweede volkskerstzangavond die vol gens afspraak in de grote hervormde kerk zou worden gehouden, geen rooms-katholieken toe t© laten. Dit is aan de commissie voor voorbereiding voor de de tweede volkskerstzang avond meegedeeld namens de her vormde (bonds) kerkeraad. Het blijkt dat de meerderheid van deze kerkeraad op dit standpunt staat. Vo. rig jaar nam de toenmalige burge meester mr. C. E. E. Kuntze het ini tiatief in navolging van andere ste den om tot een volkskerstzangavond te komen. Koren van alle richtingen namen aan de ze samenkomst in de veilinghal deel. Men bereikte overeenstemming over het gebruik van de Grote Kerk. In de hervormde kerkeraad is deze zaak dezer dagen ter sprake gekomen en toen bleek de meerderheid zich te verzetten tegen toelating van rooms- katholieken. De commissie van voor bereiding heeft met ontsteltenis van dit besluit kennis genomen. De vraag of thans nog de volkskerst zangavond zal worden gehouden is nog onderwerp van bespreking. Des gevraagd deelde de heer Kuntze die thans waarnemend burgemeester van Ermelo is mee, het een zeer betreu renswaardige ontwikkeling te vinden. Onlangs was Barneveld ook al in het nieuws met een Oranjefeest en filmvertoning op zondag. Het Internationale Rode Kruis maakte gisteren bekend, dat een definitieve be slissing over het controleren van sche pen die naar Cuba varen was uitgesteld. Niet officiële berichten maken melding van een afwijzende houding bij sommi ge leden van de internationale commis sie van het Rode Kruis omdat de strik te neutraliteit van de instelling in ge vaar zou worden gebracht. Het Rode Kruis wil voorts dat de Verenigde Staten en Rusland over eenstemming bereiken over de vol gende puntende tijdsduur van de controle; controle over alle sche pen of alleen over communistische sn op welke wijze schepen die Cuba verlaten gecontroleerd moe ten worden. HONGAARS BLAD MELDT: VLUCHTELINGEN VAN 1956 MOGEN TERUGKEREN Een vooraanstaande Hongaarse krant heeft gisteren medegedeeld dat communistisch Hongarije be reid is de vluchtelingen van de re volutie van 1956 weer tot het land toe te laten. De Hongaarse communistische krant „Nepszabadsag" schreef gisteren „alle Hongaren die naar hun land terug willen keren zijn hartelijk welkom, zelfs dege nen die in 1956 zijn geëmigreerd". Het blad voegt hieraan toe: „er is bijna geen enkele Hongaarse familie zonder bloed verwanten in een der kapitalistische lan den. Velen van deze vluchtelingen heb ben heimwee en zullen graag naar Hon garije terugkeren. Als ze bereid zijn in hun moederland mee te werken aan de socialistische opbouw, zal hen een goede positie in ons land worden aangeboden". Volgens „Nepszabadsag" zouden 1.200.000 Hongaren in het buitenk wonen. CHINESE DIPLOMATEN NAAR HUIS GEROEPEN De Chinese ambassadeurs in een aantal Oosteuropese landen zjjn „tijdelijk" naar Peking gegaan, zo wordt van welinge lichte zijde te Londen vernomen. Hun werk is door waarnemers overgenomen. fWWtfVWWl/WWVWWVUVWWWWWWWWWW Ruim 750 pond kalkoen, 400 pond rostbief, 360 pond ham, 300 pond huzarensla, 300 pond koolsla, 400 gehaktballen en 200 pond kippe- pastei, dat waren de ingrediënten waaruit, het overwinningsfeest van Edward M. Kennedy was opge bouwd. Ted gaf het feest omdat hij verleden week dinsdag tot senator van de staat Massachusetts werd gekozen. Sommige gasten moesten 3 uur in de rij staan voordat ze Kennedy en zijn vrouw een hand konden ge- rfwwwvvvvvvwwvvvvwwwin/uvvvwwvwi Adenauer wil ministersrapport De hoofdredacteur van het West- duitse weekblad „Der Spiegel". Claus Jacobi, is gisteren op last van een rechter te Keulen in vrij heid gesteld." De rechter bepaalde, dat er geen redenen waren om Ja cobi, die bij de regeringsactie tegen het blad werd gearresteerd, nog langer gevangen te houden. Jacobi's invrijheidsstelling houdt niet in, dat de aanklacht tegen hem wordt inge trokken. Jacobi werd vorige maand te zamen met drie andere redacteuren ge arresteerd op verdenking van de publi- katle van militaire geheimen en van om koping. De aanklacht was gebaseerd op 'n artikel dat in „Der Spiegel" was ver schenen waarin verklaard werd, dat het Westduitse leger slecht was voorbereid op een atoomoorlog. Motie tegen Strauss De socialistische fractie in de West duitse bondsdag heeft aangekondigd dat een motie zal worden ingediend, waarbij formeel gevraagd zal worden om het ontslag van de minister van defensie, Strauss. Een dergelijke mo tie kan aangenomen worden met een eenvoudige, dus geen tweederde, meerderheid. De motie zal vermoede lijk op 5 december in de Bondsdag aan de orde worden gesteld. Krone blijft thuis De Westduitse minister zonder porte feuille, Heinrich Krone, zal in verband met de „Spiegel"-zaak bondskanselier Adenauer niet vergezellen bij zijn reis naar Washington. Naar verluidt moet Krone, die bij alle partijen in een goed blaadje staat, mogelijke nieuwe „Spie- gel"-moeilijkheden tussen de coalitiege noten tijdens de afwezigheid van Ade nauer, zien te voorkomen. Voor zijn vertrek had Adenauer nog eeri bespreking met de ministers van defen sie, binnenlandse zaken, buitenlandse za- ZO SPANNEND WAS DE T.V Zo spannend vond de familie L. aan de Oude Boekeloseweg in Hengelo (O.) eergisteravond het televisieprogramma, dat het tot de aanwezigen nauwelijks doordrong, dat de twintigjarige L. R. de kamer binnenstapte om hulp te vragen voor zijn auto, die niet wilde starten. „Straks" mompelde slechts één der aanwezigen, gefascineerd naar het beeldscherm kijkend. R., die wat erg diep in het glaasje had gekeken, ging weer naar buiten. Daar maakte hij zich plotseling zo kwaad op het gezelschap binnen, dat hij een steen greep en een ruit vernielde. Maar zelfs het glasgerinkel kon de kijkers niet van het toestel weglokken. R. greep vervolgens een fiets van een der gasten en gooide die dwars door de serredeuren. Dat verbrak de spanning binnen. Eendrachtig stoven de kijkers naar buiten en zetten R. hardhandig van het erf. De onfortuinlijke automobilist liep daarop naar het huis van zijn broer in de buurt. Daar voelde men er ook al niet veel voor hulp te bieden. Uit wraak wilde R. de boel kort en klein slaan, maar de inmiddels gewaar schuwde politie kon deze wraakoefening verhinderen. R. werd naar de cel gebracht. Inmiddels keek de familie L. alweer naar de televisie. ken en van justitie, waarop h"y gezegd heeft van hen een gezamenlijk rapport te willen zien, waarin de ministers opge ven welke steun zij de openbare aankla ger in diens actie tégen het weekblad ,Der Spiegel" hebben gegeven. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gisteren een wetsontwerp goedgekeurd tot verlen ging van de geldigheidsduur tot 1 janu ari 1964 van de wet op de Kamers van Koophandel 1950, die op 1 januari 1963 zou vervallen. De verlenging geschiedt voor slechts één jaar, omdat de regering erop re kent, dat de nieuwe wet op de Kamers van Koophandel, die zij aanhangig heeft gemaakt, vóór 1 januari 1964 in wer king kan treden. Voorts keurde de Kamer zonder beraad slaging en zonder hoofdelijke stemming een wetsontwerp goed, dat het hamste ren van goederen in buitengewone om standigheden bedoelt tegen te gaan. Het ontwerp legt een aantal bevoegdhe den in handen van de ministers van economische zaken en van landbouw en visserij. Als buitengewone omstandig heden dienen beschouwd te worden oor log en oorlogsgevaar. Ook kan aanlei ding geven tot toepassing van deze hamsterwet een situatie, waarin bij het publiek ten onrede de mening postvat, dat een oorlog dreigt. De Tweede Kamer nam verder zeven wetsontwerpen aan, die aan in totaal 144 vreemdelingen het Nederlander schap verlenen. Terwijl zijn schip in een hopeloze ■positie, op de rotsen van de Vi kingbaai bij het Engelse Graaf schap Kent zat, voerde de schip per van het Franse vissersvaar tuig „Jean Pierre et Philippe" een vertwijfelde strijd om zijn schip te behouden. Hij vocht door, ook toen de acht andere opvarenden reeds in veiligheid waren ge bracht, maar zijn strijd was tever geefs. Het schip kapseisde door de beukende watermassa's en zonk. De moedige schipper was toen echter juist op tijd, met behulp van de broek van boord gehaald. H.M. de koningin heeft dinsdag een bezoek gébracht aan Tilburg. Op de foto dankt hare majesteit voor de bloemen, wélke zij bij aankomst in het revalidatiecen trum „Charlotte-oord" kreeg aan geboden door twee patiëntjes, de 9-jarige Cockie Janssen en de 7- jarige Rineke de Geus. fttUltlijH In het Wilhelmina Gasthuis in de hoofdstad is gistermiddag om drie uur de 60-jarige Amsterdammer J. Rijkhoff overleden, die daar zater dag met ziekteverschijnselen, wel ke sterk aan hondsdolheid deden denken, op de afdeling besmettelij ke ziekten werd opgenomen. De heer Rijkhoff, die loodgieter was, werd op 30 juli door een klein wit hondje met een blauw halsbandje in een van zijn armen gebeten. Dit gebeurde toen hij het hondje, dat hij op straat zwer vend had aangetroffen en in zijn auto had genomen, er in de Westerstraat uit zette. De heer Rijkhoff meldde zich pas op 19 oktober bij de G.G. en G.D., waar men hem adviseerde zich te laten inenten. Toen hij van andere patiënten hoorde hoe deze nogal pijnlijke inenting ge schiedde verdween hij zonder gevacci neerd te zijn en is niet meer teruggeko men. Op 8 september stierf in Amsterdam de 3-jarige Adi Egthuizen, die op 27 juli door het fatale witte kleine hond je werd gebeten. Op 20 oktober over leed. de 16-jarige Henny van Bamber- gen, die in augustus door een nog steeds onbekend gebleven kleine wit te hond werd gebeten. En zes dagen later overleed in Zaandam de 38-jari- ge G. K. Romkes aan hondsdolheid. Gistermorgen belegden volksgezond- heidsspecialisten een spoedconferentie in het hoofdkwartier van de hondsdolheid- bestrijding: het G.G.D.-gebouw op de Amsterdamse Achtergracht. Zij bespra ken daar de zorgwekkende ontwikkeling. Volgens een woordvoerder van de ge meente moet er rekening mee worden gehouden dat de hondsdolheid veel meer verbreid is dan aanvankelijk kon worden vermoed. Het lijkt nu zelfs waarschijn lijk dat drie maanden geleden behalve de twee nu bekende honden ook nog andere dieren besmet zijn geweest. „Er lopen in de hoofdstad nog enkele personen rond die hebben geweigerd zich te laten inenten meestal uit angst voor de pijnlijke prikken rond de navel- streek die dagelijks moeten worden toe gediend gedurende drie weken en waar door de buik sterk opzwelt. Intussen wordt ook de vrouw van de overleden loodgieter gevaccineerd. Ra- bies bij de mens is namelijk in het laat ste stadium besmettelijk. Een aantal verpleegsters die in contact zijn gê- weest met het tweede slachtoffer van hondsdolheid, de 16-jarige jongen Henk Bambergen, hebben zich ook laten vac cineren, maar twaalf van hen weiger den. De maximale incubatieperiode van rabies bij de mens bedraagt twee jaar. De nieuwe memorie van staatssecreta ris Scholten over de reclametelevisie is een knap stuk werk: het heeft geen zin ook al is men tegenstander van de commerciële t.v. dat te ontkennen. In de berichtgeving over het stuk is het accent nogal sterk op het gewijzigde standpunt van de regering komen te liggen, een wijziging die het medege bruik van het tweede net door de N.T.S. (dus naast een commerciële con cessionaris) mogelijk maakt. Maar men vergisse zich niet: daarin ligt niet de kern van het stuk. Die kern wordt inte gendeel gevormd door de fundamentele uiteenzettingen over de basis van het concessiestelsel, zoals dat door de lands- overheid wordt gehanteerd. Dit recht zo wordt omstandig en met klem van redenen betoogd is slechts gebaseerd op technische en organisatorische facto ren. En de regering acht het eenvoudig onmogelijk een zendmachtiging te wei geren alleen op grond van de overwe ging, dat tijdens de uitzending reclame boodschappen zullen worden uitgezon den. Hier zijn namelijk in het geding én het beginsel van gelijkheid voor de wet (geen monopoliepositie van de om roepverenigingen dus) én het beginsel van vrije meningsuiting, zoals dat is vastgelegd in het óók door Nederland aanvaarde Verdrag van Rome. De memorie is inderdaad een doortim merd stuk, dat naar het ons voor komt een beter, vooral waardiger weer woord had verdiend dan de nogal haas tige reactie van de N.T.S., waarmee deze instelling voor de dag kwam voor dat zij zoals zij zelf toegaf officieel van het stuk had kennis genomen. Wij geloven, dat de omroepverenigingen hun standpunt met dergelijke verhalen eer der verzwakken dan versterken. Niette min is de emotie van Bussum wel te be grijpen: men voelt daar bijzonder goed aan, dat deze memorie wel eens zou kunnen werken als een breekijzer, waar mee met langzame maar toch duidelijke bewegingen het bestel wordt losge wrikt. De staatssecretaris moge nu wel betogen, dat hij een niet fundamentele ingreep in dit bestel beoogt, maar slechts een aanvulling ervan, men kan er echter van op aan, dat als zijn voorstellen wor den aanvaard het bestel zeer moeilijke tijden tegemoet zal gaan. Deze plannen immers oehelzen in feite de invoering van een nieuwe, ditmaal fel-concurreren- de zuil, namelijk die van de commercie, voorlopig alleen nog bij de t.v. Maar men lian er zeker van zijn, dat deze nieuwe zuil zich te zijner tijd óók van de radio meester zal maken, hetgeen het stelsel van de f.m.-banden technisch zon der veel moeiltfkheden mogelijk maakt. In dit verband zou de lankmoedige hou ding van de regering jegens radio Vero nica er wel eens op kunnen wijzen, dat de illegaliteit van vandaag de legaliteit van morgen zal zijn. De Veronica-lei- ders zullen er goed aan doen alvast maar hun concessieaanvraag klaar te maken: de nieuw verschenen memorie geeft hun argumenten in overvloed, kant en klaar en zéér principieel. Om thans terug te keren tot de t.v.: staatssecretaris Schol ten komt in feite dus terug met zqn vroegere voorstel, de vestiging van een nieuwe zuil, een reclamezuil. Wij moe ten zeggen dat we dit gegeven de huidige toestand in Bussum en Hilver sum allerminst een prettig vooruit zicht vinden. In dit nieuwe stuk erkent de regering, dat bij het concessiebeleid behalve technische en organisatorische overwe gingen ook de factor „algemeen belang" een rol dient te spelen, in dit geval met het oog op „de direct visuele effecten", zoals het wordt genoemd. Wij vragen ons echter af, of het algemeen belang niet ook vergt, dat de concessieverle ning aan strenge beperkingen onderhe vig dient te zijn. gelet o.m. op de niet onbeperkte zendtijd. Er dreigt nu dus een nieuwe zuil. nummer zes. Eventueel komt er dan nog een commercieel wer kende afdeling van de N.T.S. bij, num mer zeven. Een gezellige toestand zal dat in Hilversum worden Hiermee is. dunkt ons, tevens de zwakke stee van de memorie aangeraakt: de commerciële t.v., zoals die hier wordt voorgesteld, is nog weer eens een wiel aan een wagen met toch al ongelijk draaiende Wielen. Niet een incidentele oplossing is hier no dig van de commercie in de t.v. het geroep daarom is voor een overgroot deel gebaseerd op onlustgevoelens ten aanzien van de huidige toestand maar een volledige herziening van het radio- en t.v.-bestel, waarbij dan (zo no dig) het vraagstuk van de commerciële radio en t.v. aan de orde kan komen. Wat nu gebeurt, is het ingewikkelder maken onder het mom van het prin cipe van vrije meningsuiting van de toch al ongelijk gaande Bussumse kar. MET CHEMICALIËN, afkom stig uit Sint-Maurtensdijk zuilen na 1 juli volgend jaar vele bouwbedrijven in het Benelux- gebied de materialen voor hun objecten kunnen beïnvloeden en verbeteren. Dan hoopt namelijk de Rotterdamse N.V. Thalassa- Murexïn op een 5000 vierkante meter groot perceel van liet in dustrieterrein in deze Thoolse ontwikkelingskern te starten met de produktie. Een variatie van niet minder dan 120 chemische artikelen komt onder licentie van de grootste fabriek op dit gebied in Wenen op de bouwmarkt. Op het ogenblik wordt hiervan nog maar de helft geleverd. Binnen enkele weken zal deze dochter onderneming van de handel maatschappij N.V. Kimmerer en Co. met de opbouw van de fa briekshallen in Sint-Maartens dijk kunnen beginnen. Alle vergunningen zijn verstrekt en in eerste instantie zal aannemer A. Muller drie segmenten, door muren van elkaar gescheiden hallen, laten verrijzen boven een oppervlakte van ongeveer 600 vierkante meter. „Het gaat hier namelijk over een opdracht van jaren. Zo mogelijk zal ieder jaar een nieuwe hal aan de bestaande wor den toegevoegd, totdat tenslotte in een complex van bijna drieduizend vierkante meter de produktie van de nieuwe chemische fabriek op volle toeren is gekomen". De directeur van de momenteel nog in Rottedam fabricerende industrie, de heer W. G. M. Kimmere, heeft ons een en ander verteld over de vesti ging in Sint-Maartensdijk. Begin dit jaar besloot de raad van Sint-Maar tensdijk om een belangrijk stuk in dustrieterrein te verkopen en optie te verlenen voor een perceel van 7000 vierkante meter. De N.V. Thalassa- Murexin zal de produktie ter hand nemen voor het Benelüx-gebied van een uitgebreid programma chemische produkten, die in Nederland bijvoor beeld nog maar op bescheiden schaal in de bouwwereld worden gebruikt. Om er enkele te noemen: vertragers en versnellers van substanties, die bij het bouwen worden gebruikt, plastifi- ceerders, injecteermiddelen, heeht- middelen, anti-vorst middelen, chemi caliën om regendoorslag, uitdroging en schimmelvorming tegen te gaan, middelen om beton op te ruwen, om hout onbrandbaar te maken. De heer Kimmerer somde er zo voor de vuist weg enkele tientallen op. In drie hoofdgroepen zijn deze in het buiten land al veelvuldig toegepaste chemi caliën wel ongeveer samen te vatten: 1 middelen om beton te beïnvloeden; 2 bitumineuze artikelen; 3 bescher mingsmiddelen voor hout, board, ijzer en metalen. Interessant is bijvoor beeld een produkt, dat het gebruik van spuitbeton veel eenvoudiger en aantrekkelijker maakt. Zonder enige warmte-ontwikkeling is het daarmee mogelijk spuitbeton tegen een plafond aan te brengen tot een dikte van een meter en met een korrelgrootte van 25 mm. In Nederland wordt bij de nieuwbouw nog weinig gewerkt met spuitbeton: in het buitenland wordt het op grote schaal toegepast bij voorbeeld bij tunnelbouw. De Weense fabriek „Murexin" heeft zich na dertig jaar een belangryke reputatie in de bouwwereld verwor- (Zie slot pag. 2 kol. 6) ...wordt premier Nehroe van India 73 jaar. ...is het 40 jaar geleden, dat de eerste dagelijkse uitzending plaats had van de British Broadcasting: Corporation. 'WWVWVVVVVV,,'VVVW\/WVVWWWWW»1WW\/1/WW» Twee doden bij aanrijding Twee mensen zijn om het leven geko men bij een verkeersongeluk op de Arn- RT^Vefr bij',d0 Woeste Hoeven onder Beekbergen. Het ongeluk gebeurde gis termorgen om kwart voor zes op de kruising met de Groenendaalseweg. De slachtoffers zijn de 30-jarige H. van Hierden en zijn 28-jarige broer J. van Hierdcn, beiden veehandelaar van be roep en woonachtig in Uddel. De twee broers zaten in een bestelauto waarmee zij met grote snelheid vanaf de Groenendaalseweg de Arnhemseweg opreden. De bestelauto uit Uddel werd daarbij aangereden door een vrachtauto met aanhangwagen die uit de richting Arnhem kwam en bestuurd werd door de 28-jarige B. C. van de B. uit Leuth (gemeente Ubbergen). De gevolgen van de botsing waren verschrikkelijk. De bestuurder van de bestelauto de heer H. van Hierden en zijn naast hem zittende broer waren op slag dood. De bestel auto werd zeer zwaar beschadigd, de be stuurder van de vrachtauto die door het gebeurde erg was geschrokken heeft geen noemenswaardig letsel opgelopen. Zijn vrachtauto werd slechts licht be schadigd. 0 Op 20 november zal de luchtverdediging van de N.A.V.O.-sector Midden-Europa op de proef worden gesteld door oefeningen, waar aan Amerikaanse. Britse, Franse. Nederland se, Belgische, Westduitse en Canadese vlieg tuigen zullen deelnemen. Ook zal dan worden geoefend met de luchtdoelraketten van het type Hawk en Nike.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1