PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT OVERROMPELENDE OPMARS CHINESE TROEPEN IN INDIA Spanning in Washington Jongen (16) overleden aan hondsdolheid India vraagt Amerika en Engeland wapens Moskou wil „Berkjn" voor V.N. brengen Vissershaven Yerseke blijft zorgenkind Winsfgecend dagje voor Jo ie Roo 15.000 gulden Grensconflict lijkt in oorlog ontaard Indische voorposten na felle strijd veroverd PROF. DE QUAY NIET IN TWEEDE KAMER AANVARING: 10 DODEN, 8 VERMISTEN TELEVISIEFILM OVER PRINSES BEATRIX' SUCCES IN TEHERAN Bezoek aan Moskee en tapijtweverij ALS OVERLEG IN NOVEMBER Onderzoek naar studentenincident in Rotterdam SUIKER PER KÏL0 CENT DUURDER Tweede slachtoffer in hoofdstad NAM ZEEMAN BESMET HONDJE MEE UIT PERZIË? OESTERPUTTEN EN STEIGERS IN DE WEG Leidse kleuter al enkele dagen zoek pagina 3 205e jaargang - no. 249 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN DirecteurenF. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Fagter. HooldredacteurenW. Leertouwer en G. A. de Kok. 0 Abonnementsprijs 62 cent per week 1 8.00 per kw.; fr. per post 8,25 per kw. Losse nummers 15 cent. 0 Bureaus: Vlissingen: Walstraat 68-60, tel. 2355 «b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643). Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2 tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: tel. 2116; Zierikzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094 0 Adv.pr 27 ct per mm. Min. per adv. 4,— Ingez. med. 3 x tarief. Kleme adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1,25). ..Brieven bur. van dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Maandag 22 okt. 1962 Aan de Chinees-Indische grens worden sedert zaterdag zware ge vechten geleverd. De overrompelende opmars van communis- tisch-Chinese eenheden in de betwiste gebieden aan de grens duurt voort. Door felle gevechten is het grensgeschil tussen beide landen ontaard in een onofficiële oorlog. De Indiase minister van defensie Krisjna Menon deelde gisteren te New Delhi mede dat 20.000 Chinese soldaten met golfaanval- len, gesteund door artillerie, uit noordoostelijke en noordweste lijke richting alle Indische posten ten noorden van de Namka Tsjoe rivier hadden veroverd, de rivier waren overgestoken en zuidelijker gelegen versterkingen onder spervuur legden. Volgens welingelichte kringen te New Delhi zijn de Chinezen de MacMahonlijn, India's 800 kilome ter lange noordoostgrens met Ti bet acht kilometer ver overschre den. Alle Indische officieren tot de leeftijd van 65 jaar, die niet in werkelijke dienst zijn, hebben een mobilisatiebevel gekregen. Het In de K.V.P. is geen sprake van een „vlucht uit de politiek". By andere par tyen mogen zich in dit opzicht wellicht crisisverschijnselen voordoen, bij de K.V. P. is dit zeker niet het geval. Dit heeft "e partyvoorzitter van de K.V.P., mr. P. Mr. Aalberse deelde verder mee dat de minister-president, prof. De Quay, na af loop van zijn ambtsperiode geen voort zetting wenst van zijn politieke carrière. Hij kan een kandidatuur voor de Tweede Kamer niet aanvaarden. De partijvoor zitter zei persoonlijk de indruk te heb ben gekregen dat prof. De Quay, indien een beroep op hem zou worden gedaan, zich beschikbaar wil stellen voor parle mentaire werkzaamheden van geringere omvang, waarbij mr. Aalberse aan de Eerste Kamer dacht. Mr. Aalberse wees er op dat de minis ters, mej. dr. Klompé, mr. Cals, mr. Marijnen en dr. Veldkamp zich bereid hebben verklaard een kandidatuur voor de Tweede Kamer te aanvaarden met alle daaraan verbonden consequenties. Ten aanzien van mr. Luns zei mr. Aal berse dat minister Luns wel degelijk een confrontatie met de kiezers aan durft en dat, naar zijn mening, de K.V.P. hem met het grootste genoegen een eer volle plaats op haar lijst zal verlenen. De K.V-P .-staatssecretarissen drs. Schmelzer, mr. Bot en drs. Gijzeis zijn bereid een kandidatuur voor de Tweede Kamer te aanvaarden. De staatssecreta ris van marine. De Jong, ambieert geen zetel in het parlement. Dit geldt ook voor de staatssecretaris van onderwijs, prof. Janssen. Wat de leden van de Tweede Kamer betreft staat vast dat in ieder geval niet meer voor een kandida tuur in aanmerking willen komen mej. Nolte en de heren dr. Kortenhorst, Jos Macnen, Welter, Van de Zanden en drs. W. Peters. Ook pater Stokman heeft aan mr. Aalberse meegedeeld, dat hij op medisch advies zich niet meer beschik baar mag stellen. Voorts zijn er nog en kele thans zitting hebbende leden, die het al dan niet aanvaarden van een ze tel nog in beraad hebben. Op de Noorse tanker „Boheme" die za terdag op de rivier de Mississippi in lichte mist in aanvaring is gekomen met een olietanker, waardoor brand ont stond, zijn tot dusver tien doden gebor gen. Acht opvarenden van de Noor wor den vermist. 0 De Italiaanse minister van detensie heeft medegedeeld, dat een kruiser van de Itali aanse vloot geschikt zal worden gemaakt voor het meevoeren van gelelde projectielen. Voorts zijn er plannen voor de bouw van een atoomonderzeeboot. Bjj het ontwerp hiervoor is gebruik gemaakt van adviezen van Amerikaanse deskundigen. parlement zal 5 november spoedzitting bijeenkomen. Het is op reces en zou in liet normale ge val pas 19 november weer zijn te ruggekeerd. De Indische regering heeft informeel bij Groot-Brittannië en de Verenigde Staten geïnformeerd naar de mogelijkheid van een snelle levering van automatische wapens en munitie, aldus welingelichte kringen in Nieuw-Delhi. Naar verluidt zouden de Indische troepen brj de grens gevechten met Chinezen verouderde wa pens gebruiken, terwijl hun tegenstan ders met moderne automatische wapens zijn uitgerust. Een Indische delegatie is op weg naar Canada en de Verenigde Staten om een snelle levering van Cana dese De Havilland-transportvliegtuigen te verzoeken. Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft gisteren in een verklaring de Chinese aanvallen op Indische stellingen in de Himalaya- streek veroordeeld als een „geweten loze aanval". De Verenigde Staten voelen zich geschokt door de „ge welddadige en agressieve" acties van China, aldus het ministerie. Volgens Amerikaanse functionarissen zou de regering verzoeken van India om mi litaire uitrusting met sympathie be oordelen. Nieuw offensief Minister Menon zei in de Indische hoofd stad dat de Chinezen in het voordien rustige noordwestelijke grensgebied bij het Pangongmeer een nieuw offensief hadden ingezet, naast hun operaties in het noordoosten. De minister gaf toe dat zijn troepen hadden moeten terugtrek ken maar zei dat zij voor elke centime ter hadden gestreden. „Zjj hebben nic we verdedigende posities ingenomen", verklaarde hij. Het Pangongmeer ligt zuidelijk van Tsjip Tsjap vallei, waar gisteren twee versterkingen door de Indiërs werden verlaten. Zaterdag waren daar al „een of twee" posten onder de Chinese over macht bezweken. Grote verliezen Tussen beide gebieden ligt de Galwan- vallei waar een in Chinees gebied gele gen Indische voorpost het reeds enkele maanden uithoudt. De post wordt vanuit de lucht bevoorraad. Verliezencijfers zijn nog niet bekend, maar een woordvoerder van het ministerie van defensie noemde ze hoog. Minister Menon heeft verklaard dat zijn regering nog altijd bereid is tot onderhandelingen, op voor waarde dat het betwiste gebied eerst tot militair niemandsland wordt verklaard. Hervertoning op veler verzoek Prinses Beatrix heeft gisteren een dienst bijgewoond in de kerk van de Ameri kaanse Evangelische Gemeenschap te Teheran. By de ingang van de kerk werd zy verwelkomd door de predi kant Samuel Little, die tijdens zijn preek verklaarde byzonder verheugd te zijn dat de prinses ondanks het drukke program, tyd had gevonden om de dienst by te wonen. Prinses Beatrix bracht voorts een geheel onverwacht bezoek aan de grote mos kee van de stad en bezichtigde de prachtige collectie kunstwerken in de bibliotheek van de moskee. Daarna ging zij naar het tentoonstellingscen trum van de „Perzische Tapijten- maatschappij", waar men haar tapij ten van eerste kwaliteit toonde en liet zien hoe deze gemaakt worden. Zij kreeg een tapijt aangeboden van rond een meter in het vierkant. Een van de twee grote televisiestations van Teheran heeft vrijdagavond, toen de prinses in Teheran aankwam, een journaalfilmpje van tien minuten over het leven van de prinses uitge zonden. Dit filmpje bevat delen van vele oude, maar ook van meer recente journaals van Polygoon. Er zyn zwart-witjournaals van Beatrix' leven naar de landen gezonden, die de prinses zal bezoeken. De eerste uit zending in Teheran is met zo'n enorm enthousiasme ontvangen, dat het te levisiestation zaterdagavond het jour naal nogmaals heeft vertoond. Maar nog steeds stromen er telefoontjes bij het station binnen met het verzoek het journaal nog een keer te draaien. Gistermiddag bezocht de prinses het grootste en modernste weeshuis van Perzië in Teheran, het „Farah Pahle- vi instituut" geheten. Bij haar aan komst bood een achtjarig meisje, Shi- rin, („snoepje"), de prinses een bos rode rozen aan. Na haar bezoek aan het weeshuis maakte de prinses in het Toreza Pahlevizïekenhuis een korte rondwandeling. Later op de avond was prinses Beatrix de eregas- te op een officieel diner, dat de Sjah en zyn gemalin gaven. Eventueel V.N.-garnizoen Premier Kroesjtsjew heeft in een op achttien september gevoerd ge- sprek verklaard, dat de Sowjet- Unie de besprekingen over de kwestie-Berlijn na de Amerikaan se congresverkiezingen van 6 no vember wil voortzetten. Het ge sprek, dat de Russische premier had toegestaan aan de vroegere Belgische minister van economi sche zaken, Raymond Scheyven en dat in Moskou werd gevoerd, is eerst thans door het onafhankelij ke Westduitse dagblad „Deutsche Aan het referendum van 28 oktober in Frankrijk gaat ook een afficheoorlog vooraf. Op de foto een enorm aanplak biljet met het opschrift: „Ja, U bent het, die de president van de republiek kiest". Aan de onderkant hebben de tegenstan ders van de Gaulle hun affiches er oi t geplakt. Zeitung" en een aantal Franse, Belgische en Italiaanse bladen ge publiceerd. Kroesjtsjew had Scheyven meegedeeld, dat wanneer de besprekingen opnieuw vruchteloos zouden zfln, de Sowjet-Unie haar denkbeelden over een afzonderlijk vredesverdrag met Oost-Duitsland aan de Verenigde Naties zou voorleggen. De Sowjet-Unie zou tegelijkertijd ak koord gaan met de aanwezigheid van westerse troepen in Berlijn indien deze onder bevel van de volkerenorganisatie gesteld zouden worden. Hij maakte ech ter het voorbehoud, dat in een dergelijk geval Russische troepen, ook onder de vlag van de V.N., in West-Berlijn gele gerd zouden moeten worden. Kroesjtsjew verklaarde dat hij geen idee had hoe de Verenigde Naties hierop zouden reageren. „Indien de westerse mogendheden in antwoord hierop een militair conflict doen ont staan dragen zij de volledige verant woording", zo had Kroesjtsjew vol gens het Westduitse blad gezegd. Bondskanselier Adenauer heeft gisteren voor de televisie verklaard, dat hij be tere betrekkingen met de Sowjet-Unie wil, maar dat de betrekkingen tussen zijn land en Rusland alleen verbeterd kunnen worden als de Sowjet-Unie haar invloed gebruikt opdat het Oostduitse volk meer vryheid en betere levensom standigheden krijgt. De regeringsleiders van Polen en Oost- Duitstand, Gomulka en UIbricht, hebben zich gisteren in een gezamenlijke verkla ring „volledig akkoord" verklaard met de Russische plannen voor een Duits vredesverdrag. De procureur-generaal in Den Haag heeft de Rotterdamse poli tie opdracht gegeven een onder zoek in te stellen naar de gebeurte nissen, die geleid hebben tot de verwondingen die de aankomend student Pim van de Vecht heeft opgelopen tijdens een inveeht-ce- remonie op de sociëteit Hermes in Rotterdam. De student liep hierbij een hersenschud ding en een schouderfractuur op enis nadien in een ziekenhuis opgenomen. De Rotterdamse politie heeft deze opdracht vandaag ontvangen en is met het onder zoek begonnen. H.K.H. Prinses Beatrix is in Tehe ran, de Perzische hoofdstad, ont- vangen door keizerin Farah, die zich ongeveer een kwartier met haar heeft onderhouden. De foto toont de keizerin en de prinses tij dens deze ontvangst in gesprek. Vandaag gaat voor de suiker van de oogst 1962 de door de minister van landbouw en visserij eerder vastgestel de af-fabrieksprijs van 62,20 per 100 kilogram (exclusief accijns en omzet belasting) in werking. Dit resulteert in de reeds aangekondigde verhoging van de consumentenprijs voor suiker met 1 cent per kilo- Volgens de „Washington Post" heerst er een grote activiteit op hoog niveau in Washington. Presi dent Kennedy is plotseling naar Washington teruggekeerd. Hij was op reis in verband met de campag ne voor de komende congresverkie zingen. Officieel werd meegedeeld, dat hij ver kouden was. De „Washington Post" zegt echter dat hij teruggekeerd is omdat er „een grote beslissing op internationaal terrein voor de deur staat". Het blad maakt melding van grootscheepse bewe gingen van Amerikaanse mariniers in het zuiden. Deze verplaatsingen zouden verband houden met de Cubaanse kwes tie. In Washington zouden vergaande veiligheidsmaatregelen zijn genomen, zo dat men niet te weten is gekomen wat er precies aan de hand is. Het Amerikaanse ministerie van defen sie heeft intussen laten weten dat de troepenbewegingen in het zuiden geen verband houden met Cuba. Het zou hier maar gaan om een oefening. RECTORES MAGN1FIC1 WENSEN TOEZICHT OP ONTGROENING Het college van rectores magnificï der Nederlandse universiteiten en hoge scholen heeft zich in zijn zaterdag te Utrecht gehouden vergadering beraden over wat zich in de afgelopen weken heeft voorgedaan met betrekking tot de ontgroening van studenten. Het college spreekt met nadruk uit, dat het iedere vorm van geestelijke kren king en lichamelijke kwelling daarbij veroordeelt. Het is voorts van mening, dat de bevoegde organen der universi teiten en hogescholen dienen toe te zien op de gang van zaken in de groentijden en kennismakingsperioden. Zij behoren daartoe normen te stellen en indien deze niet worden nageleefd, krachtige maat regelen te treffen, eventueel inhoudende het afbreken van de betrekkingen met de desbetreffende verenigingen. Alles onverminderd de toepassing van het universitaire tuchtrecht. Saterdag is in een der Amsterdam se ziekenhuizen een 16-jarige jon gen aan hondsdolheid overleden. Dit is het tweede slachtoffer dat aan rabies is bezweken. De eerste, die aan deze besmettelijke ziekte ten offer viel was de 3-jarige Adri Egthuizen. Zoals bekend werd het jongetje op 27 juli door het fatale witte hondje gebeten. Op 8 sep tember overleed hij aan hondsdol heid. Het bureau voorlichting van de gemeente Amsterdam kon over dit tweede sterfgeval nog geen na dere mededelingen verstrekken. Uit een door het rijksseruminstituut te Rotterdam verricht onderzoek van de stoffelijke resten van een vrijdag onder verdachte ziektesymptomen gestorven kat is komen vast te staan, dat deze kat aan hondsdolheid is gestorven. Het dier was op 2 oktober in een gevecht met een hond of een kat ernstig gewond geraakt. Deze nieuwe ontwikkeling vormt in ver band met de bestrijding van de honds dolheid een ernstige complicatie. Enkele leden van het uit vier personen bestaan de gezin, dat aan de Reynier Vinkeles- kade in zuid woont, zijn door de zieke kat gebeten. Ze zijn thans onder medi sche behandeling. De Amsterdamse po litie onderzoekt in hoeverre een verhaal over een wit hondje juist is. Zaterdag avond vervoegde zich aan het bureau Warmoesstraat een man, die vertelde dat hij in een café in de binnenstad een verhaal over een hondje had gehoord dat mischien wel eens betrekking kon heb ben op de bewuste dolle hond, waarvan de herkomst wordt gezocht. Op vrijdag 31 augustus kwam de zee man J. S. het café binnen. Hij had een hond bij zich. Het hondje deed, volgens getuigenverklaringen, „erg druk" en beet naar ieder die bij hem in de buurt kwam. De zeeman ver telde dat hij dit hondje met nog twee andere exemplaren uit Perzië had meegenomen en Nederland had bin nengesmokkeld. Een van de hondjes had hij in een Franse havenplaats la ten afmaken omdat het zo erg beet. De veearts daar had tegen de zeeman gezegd dat het hondsdol was. De twee overige honden had hij mee naar Nederland genomen. Inmiddels, al dus het verhaal van degenen, die op die dag in het café aanwezig waren, was het hondje zo lastig geworden dat men de zeeman vriendelijk verzocht het café te verlaten hetgeen deze dan ook deed. By een later bezoek vertelde de zeeman het hondje de 31ste augustus, nog kwijt ge raakt te zijn. Het adres van de zeeman is de politie inmiddels bekend. Hij Icon echter niet worden gehoord omdat hij juist zaterdag, met zijn schip uit Rot terdam naar zee was vertrokken. Intussen is in Tilburg de hondenmarkt gesloten en worden ook in Groningen maatregelen genomen tegen hondsdol heid. Bijtende honden worden door de politie opgesloten. De dierenbescherming in Amsterdam heeft mensen gewaar schuwd, die hun honden buiten de stad brengen. Er zijn honden in de bossen in het Gooi gezet om ze kwijt te raken. VISSERSHAVEN YERSEKE ...sinds 1938 aan uitbreiding toe... (Foto P.Z.C.) Uitbreidingsplannen sinds 1938... De vissershaven van Yerseke is na 24 jaar nog steeds liet zorgenkind der gemeente. Sedert 1938 dromen de Yersekse vissers al van een nieuwe haven, maar pas aan het eind van het vorig jaar werd een vergroting van de haven in het vooruitzicht gesteld. De plannen voor de havenuitbreiding zijn thans vrijwel rond en ook financi eel heeft de gemeente voorlopig nog geen zorgen. Het zijn echter andere problemen, die een spoedige realisering van dit voor Yerseke zo belangrijke project in de weg staan: een aantal eigenaars van oesterputten, loodsen en steigers hebben tot nu toe geweigerd hun bezittingen aan de gemeente te verkopen. De gemeente moet deze bezittingen in eigendom verwer ven, want zij vallen juist binnen de havenuitbreiding. „Het is jammer, dat ik het zeggen moet, maar voorlopig ziet het er niet naar uit, dat we aan de havenuitbrei- ding kunnen beginnen", verklaarde ons een teleurgestelde burgemeester A. C. Willemsen. Nu de overheid ein delijk zijn medewerking geeft, zijn het weer anderen, die de plannen (voorlopig) tegenhouden. „Ik zie helaas geen oplossing- Het gemeen tebestuur is van mening, dat de tax aties van de daartoe speciaal inge stelde commissie zeer redelijk zijn", aldus de burgemeester. Reeds in 1938 had Yerseke plannen een nieuwe haven aan te leggen. De gedach ten gingen uit naar de Kijkuit ten noor den van de gemeente. Hoewel de plan nen op papier klaar waren gooide de oorlog 1940-1945 roet in het eten. Daar na was het de afwikkeling van de oor logsschade, die realisering in de weg stond en toen kwam de ramp van 1953, die de verwezenlijking van de plannen opnieuw enkele jaren deed uitstellen. In 1959 kwamen de plannen weer uit de ijskast om een nieuwe, 3,5 ha grote en tij vrije vissershaven aan te leggen. Het provinciaal bestuur van Zeeland stelde zich achter de plannen, die echter op nieuw schipbreuk leden. De plannen voor de aanleg van een geheel nieuwe1 haven, werden toen voorgoed opgebor- Uitbreiding Daarna heeft men een oplossing ge zocht in de richting van uitbreiding van de huidige haven. Eind vorig jaar kon de burgemeester tijdens een raadsvergade ring mededelen, dat het op dat ogenblik vast stond, dat Yerseke een vergrote haven zou krijgen. Inmiddels heeft de gemeente al een bedrag van f 35.000 uit liet gemeentefonds gekregen, zodat men thans over de middelen beschikt om een geldlening aan te gaan voor de haven uitbreiding. De vergrote haven van Yerseke zal plaats bieden aan 190 schepen, ruim 60 meer dan thans het geval is. Het werk is begroot op een bedrag van f 1.750.000. Weliswaar is de bijdrage van f35.000 uit het gemeentefonds ontoereikend om de uitgaaf van l?i miljoen te dekken, maar burgemeester Willemsen ziet daarin toch de mogelijkheid om een be gin te maken met de havenuitbreiding. Over de technische aspecten van het werk zei de burgemeester, dat het in genieursbureau K. Drok te Terneuzen het plan vrijwel besteksklaar heeft. Wanneer het klaar is, kan het gehele plan ter rijksgoedkeuring worden opge zonden. Burgemeester Willemsen is van mening, dat de rijksgoeding dan niet lang op zich zal laten wachten. Hoewel het plan thans financieel en technisch „rond" is. zal de realise ring van de havenuitbreiding nog ge ruime tijd op zich laten wachten. Ze ven van de elf mensen in Yerseke, die met hun bedrijven geheel of ge deeltelijk in de havenuitbreiding val len hebben geweigerd hun oesterput ten, loodsen en steigers tegen het door de taxatiecommissie vastgestel de bedrag aan de gemeente te ver kopen. „Onze cijfers en die van de belangheb benden verschillen aanzienlijk", ver klaarde de heer Willemsen. De burge meester is dan ook bepaald pessimis tisch gestemd ben aanzien van de haven- uitbreiding. „We willen graag langs minnelijke weg tot een oplossing gera ken. Het ziet er echter niet naar uit", aldus de eerste burger van Yerseke. Hij is van mening, dat Yerseke op korte termijn de kans moet grijpen om de ha ven te vergroten. „De oestercultuur blijft hier nog tien tot vijftien jaar be staan- Het is daarom zaak, dat de vis sershaven er spoedig komt", betoogde burgemeester Willemsen. Het gaat er om, dat de oesterloodsen en dergelijke, die op grony zijn gebouwd, welke de Dienst der Domeinen indertijd in erf pacht heeft uitgegeven, zo spoedig mo gelijk in het bezit komen van de ge meente Yerseke. Pas dan staat niets de realisering van de havenuitbreidüv nieer in de weg. Enkele dagen zoeken kikvorsmannen in de Poel-wetering te Leiden en in om liggende sloten naar de sinds woensdag vermiste 2-jarige Freddy van Gelde ren. De politie heeft gedregd en heeft enkele sloten leeggepompt, maar on danks deze pogingen is men er nog niet in geslaagd het jongetje te vinden. Een grote geldelijke beloning is thans uitgeloofd voor degene die doeltreffende inlichtingen kan verschaffen, welke lei den tot de opsporing van het kind, dat bij zijn verdwijning een rood broekje droeg, een gestreept truitje en 'n blauw geruit mouwschortje, waarop een naam kaartje met adres is gespeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1