PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Student zwaar gewond tijdens ontgroening Voor Zeeuwse landbouw was 1962 gunstig jaar TWEEDE KAMER STARTTE EXPERIMENT Kritiek op beleid mr. Toxopeus Washington wil Parijs atoomduikboot geven Kroes jtsjew toch naar Kennedy Bijna dood geslagen met hockeystick Slachtoffer mocht niets zeggen Meer mensen door besmet hondje gebeten „ONTGROENEN AFSCHAFFEN" Draadomroep Vandaan... BAKKERS WILLEN BROODPRIJS VERHOGEN Kg-opbrengsten boven gemiddelde Groei VANDAAG TOCH MAANSCHOT 205e jaargang - no. 246 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren- W Leertouwer e Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 rh.t-.u. tpH asns/aMR ort„ «Sj/oimo»twSSSHSrfr*V.™:. ™u -tl- iiï\o7ï'cjc j" «"wuwcc ca G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week 8,00 per kw.; fr. per post 8,25 per kw. Losse 7Ïprlicvpp- 'rpH~ïii"T«M"aAm"M~5nM•?-? adv' 3647/3643)Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2 teL 6140 Cb.g.g. red. 7853, adv.- Zierikzeered. tel. 2425, adm. tel- 2094. Adv.pr. 27 ct per mm. Min. per adv. 4,— Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1,25). „Brieven bur. t 15 cent. Bureaus: 5213). Oostburg: tel. 2395: Temeuzen: tel. 2116; dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Donderdag 18 okL. 1962 Een van de slachtoffers van de laatste ontgroening bij het Am sterdamse Studenten Corps is nog niet hersteld van de gevolgen van een hem met een hockey stick toe gebrachte slag tegen het hoofd. Een neurologisch onderzoek heeft uitgewezen dat zijn hersenen zijn gekneusd. Een nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de nog steeds onder neurologische behan deling zijnde jongeman zijn studie wel zal kunnen voortzetten. Nog elke ochtend bij het wakker wor- ien heeft hij hoofdpijn. Niet in de NXA.-sociëteit maar op een kennismakings bezoek aan een dispuut nu ongeveer vier weken geleden moest de jonge student, naar eerst thans bekend is geworden, toestaan dat een ouderjaars hem een bal op het hoofd legde die deze er met zijn stick zou af slaan. In plaats van de bal werd het hoofd van de jongen geraakt, en wel zo hevig dat hij bewusteloos neerviel. Hjj werd op een bed gelegd en toen hij weer bij kennis was gekomen naar huis gebracht. Hem was uit drukkelijk te verstaan gegeven dat hij zijn verwonding aan een ongeluk kige hoofdstoot moest toeschrijven. Bij zijn thuiskomst vertelde hij zijn moe' der dat het geen bloed maar rode verf was dat zij op zijn hoofd zag. Toen de volgende ochtend zijn kussensloop van bloed doordrenkt was deed hij zijn ouders het hem ingeprente verhaal van de ongelukkige stoot, dat hij later ook tegenover de dokter volhield. De ouders waren intussen door een anoniem tele foontje van de ware oorzaak in kennis gesteld. Volgens de moeder heeft de behandelde neuroloog verklaard dat de slag dodelijk zou zijn geweest als zjj iets lager was aangekomen. De vader heeft een klacht ingediend bij de rector-magnificus van de universiteit van Amsterdam. Zoals bekend wordt naar de ingekomen klach ten en naar de dit jaar bij de A.C.S. toe gepaste ontgroeningsmethode in het al gemeen een diepgaand onderzoek inge steld. Uit de gegevens waarover de Am sterdamse G.G. en G.D. nu de be schikking heeft gekregen blijkt dat er nog meer personen, dan de drie waarvan gistermiddag mel ding werd gemaakt, op 27 juli door de kleine witte langharige hond, die vermoedelijk met hondsdolheid besmet was, zijn gebeten. Mevrouw G. Spier-Rond, die zelf nabij de Westermarkt door dit hondje werd gebeten, meldde zich dinsdag bij de ge neeskundige dienst en vertelde dat er voorts nog een moeder met een kindje en een oudere jongen daar door het dier werden aangevallen en gebeten. Te za- men met mevrouw Spier hebben zij een apotheek op de Rozengracht hi bijtwonden laten verbinden. Deze laatste drie personen hebben zich nog niet de G.G. en G.D. gemeld. Gisterochtend heeft zich nog een vrouw onder behan deling gesteld, die eveneens in de buurt van de Westermarkt door het witte hondje is gebeten. Voorts zijn by deze dienst onder behandeling een 55-jarige vrouw en een 3-jarig kindje, dat op de fatale 27e juli in de Karthuizerstraat door een hondje werden gebeten, waar van het signalement grote overeenkomst vertoont met het hondje dat het 3-jarige knaapje heeft gebeten dat op 8 septem ber is overleden. Z.K.H. de Prins der Nederlanden heeft woensdagochtend in het Amsterdamse Hiltonhotel de I.F.A.L.P.A.-conferentie geopend. De I.F.A.L.P.A. International Federation of Airline Pilots Associati ons) is de overkoepelende organisatie van 47 nationale pilotenverenigingen. Zij vertegenwoordigt in totaal ongeveer 26.000 beroepsvliegers in de burgerlucht vaart. Op de foto prins Bernhard tijdens zijn openingswoord. Prof. Diepenhorst Prof. mr. dr. I. A. Diepenhorst, hoogleraar aan de vrije universi teit te Amsterdam, heeft zich gis teravond in een radiotoespraak in de radiokrant van de N.C.R.V. in felle bewoordingen uitgelaten over de excessen bij het ontgroenen. Spreker verklaarde zich, gelet op het onvermogen van tal van sena toren en ontgroeningscommïssies om de zaak in de hand te houden, tegen hét ontgroenen. „Trouwens", zo zei hy, „ik zie niet in, waaraan derde- of vierde jaars studenten dikwijls ook tweedejaars het recht ontlenen om groenen, religieus, zedelijk en wat betreft karakterstructuur met zeer veel gezag wegwijs te ma ken, terwijl zij eigenlijk zelf him draai nog niet gevonden hebben. Ook in de historie zijn veel ge vallen van misstanden tijdens de groéntrjd bekend. Zo memoreerde spreker betgeen prof. Cobet in 1863 reeds over de excessen tij dens de ontgroening heeft gezegd, ook in het begin van de 20e eeuw werd in de Tweede Kamer zeer misprij'zend gesproken over de groentijd. Wat de ministers Cals en Beerman in de afgelopen week in de Kamer over het ontgroenen hebben gezegd, noemde spreker een letterlijke herhaling van het geen minister De Visser kort na de eerste wereldoorlog naar aan leiding van groenexcessen heeft opgemerkt. Het tekort van de draadomroep op de P.T.T.-begroting blijft een veront rustende zaak. Voor 1963 wordt met een nadelig saldo van 8,9 miljoen reke ning gehouden, hetgeen bijna zes ton meer is dan in 1962. Reeds jaar en dag is deze zaak in studie, maar elk jaar weer opnieuw staan er hogere bedra gen en hogere tekorten op de begroting en zo langzamerhand wordt het echt wel tijd te overwegen of dit nu zo door moet gaan. Het vakblad „Radiowereld" heeft er in het begin van deze maand op gewezen, dat op deze manier de draadomroep de ko mende vijf jaar de P.T.T. tenminste op vijftig miljoen zal komen te staan. Zelfs indien zo meent het blad er vijftigduizend armlastige draadomroepluisteraars zou den zijn, zou het economisch beter zijn deze mensen van staatswege een radiotoesteiletje van vijfentwintig tot vijfenzeventig gulden uit te reiken. „Voor ruwweg twee en half miljoen gulden zou de Nederlandse belastingbe taler voor eens en voor altijd verlost zijn van een ergernis, die ieder jaar pijnlijker, kostbaarder en aanstootge vender wordt" aldus het blad. Het blad stelt deze zaak wel wat een zijdig. Er dient ook in aanmerking te worden genomen, dat een groot deel van 4e uitgaven, die met de draad omroep hebben te maken, tevens ten goede komen aan andere diensten van de P.T.T. De opheffing van de draad omroep zou een derving van inkom sten betekenen zonder dat de uitgaven evenredig zouden dalen: het gaat dus niet zonder meer aan te stellen, dat verdwijning van het draadomroepnet een vermindering van de P.T.T.-tekorten met bijna negen miljoen zou opleveren. Maar wél kan men het erover eens zijn, dat de huidige toestand niet kan worden gecontinueerd. Wat stelt men zich nu bij P.T.T. voor over het toekomstige beleid in zake de draadomroep? De P.T.T.-be groting is in dit verband heel summier, akelig summier mag men wel zeggen. Ziehier twee zinnen, die wij over de toekomst van de draadomroep in de begroting hebben aangetroffen: „Voor stellen tot koerswijziging zijn in over weging. Zodra deze een vastere vorm hebben aangenomen, zal overeenkom stig de reeds gedane toezegging, daar van nadere mededeling worden ge daan". Dat is alles. Het is bitter wei nig. Het is daarom zo weinig, omdat deze uitvlucht niet van vandaag of gis teren is: vorig jaar werd ongeveer de zelfde zinsnede opgedist. Hier heeft men te maken met één van die merk waardige zaken, waarop men voort durend stuit bij de parlementaire begrotingsbehandeling: onderwerpen, waarover een vfij grote mate van overeenstemming bestaat, men is het er in grote lijnen over eens. dat er iets moet gebeuren, maar in feite wordt de zaak afgedaan met enkele nietszeggen de woorden. In het grote geheel is de kwestie van de draadomroep echt geen zaak om een kabinet voor naar huis te sturen of zelfs om een begrotings- amendement in te dienen. Het gevolg is dat deze kwestie maar wat doorsud dert. Bijna een jaar geleden verklaarde minister Korthals naar aanleiding van opmerkingen van de heer Vari Dongen dat over de draadomroep een aanvullend rapport zou komen. Daar mee 'werd de Kamer zoetgehouden. Nu zijn er voorstellen tot koerswijziging in. overweging, maar ze hebben blijkbaar nog geen vaste vorm aangenomen. Men zal moeten erkennen, dat hier sprake is van een weinig vruchtbare manier van discussiëren tussen regering en volks vertegenwoordiging. In de P.T.T.-begroting hebben we niets gevonden over de draadtelevi sie: we vragen ons af, hoe het nu met deze experimenten staat. In het ver leden is er door P.T.T. op gezinspeeld, dat de combinatie draadomroep en -televisie mogelijk zou zijn. Maar is dat nog wel nodig? De toeneming van het aantal t.v.-toestellen is zodanig, dat op de duur een verzadigingspunt is bereikt, zodat de belangstelling voor draad televisie steeds verder wordt geredu ceerd. Bovendien: gaat dat ook miljoe nen per jaar kosten? In de investe ringssector is er voor 1963 bijna één miljoen nodig voor vernieuwing van netten en voor uitbreiding, en in de exploitatiesector wordt niet minder dan zes ton per jaar gestopt voor propa ganda en acquisitie! Nee, het is alles bij elkaar een weinig bevredigende gang van zaken. Nog minder bevredi gend is. dat blijkbaar over deze kwes ties van redelijk overleg tussen rege ring en parlement bijna niets komt. Re gering en P.T-T. plegen hier een vorm van pappen en nathouden, zij het niet rechtstreeks, maar per draadomroep... ...is het 100 jaar geleden, dat de Nederlandse pedagoge, dichteres en schrijfster van kinderboeken en sprookjes Agatha Snellen te 5 Utrecht werd geboren. De Nederlandse Bakkerijstichting heeft het ministerie van economi sche zaken meegedeeld dat zij een verhoging van de broodprijs met twee cent noodzakelijk acht, dit op grond van de stijgingen van de bloemprijs gedurende de laatste weken. Toen op 30 juli de E.E.G.-graanregeling inging, steeg de bloemprijs met 1.50 per 100 kg op grond da'arvan werd per 6 augustus een broodprijsverhoging van een cent toegestaan. Daarna, zo verne men wij van de Bakkerijstichting, bleef de bloemprijs enige tijd vrij constant. De laatste zes weken hebben echter een reeks van steeds sterkere prijsver hogingen te zien gegeven, tot een totaal van 2.90. NIEUWE LEDEN VEILIGHEIDSRAAD Marokko, Brazilië, Noorwegen en de Philippynen zijn gisteren tot leden van de Veiligheidsraad gekozen. Alleen over de zetel, die uiteindelijk aan Marokko werd toegewezen, moest wor den gestemd. Marokko versloeg Nigeria en Perzië, beide ook kandidaat voor de ze zetel. ONDANKS SOMBERE VOORUITZICHTEN BINNENLANDSE ZAKEN IN VASTE COMMISSIE In de Icelder van het politiebureau Overtoom in Amsterdam wordt op het ogenblik in strenge afzondering vastgehouden het hondje van de heer J. L. uit de Nieuwe Brugsteeg, dat vermoedelijk aan hondsdolheid lijdt. Het dier werd reeds maandag bij dierenarts W. de Haan gebracht omdat iet agressief was geworden. De dierenarts, die hondsdolheid vermoedde slaagde er evenwel niet in de heer L. te overtuigen van de noodzaak hel dier te laten opsluiten. Hij gaf de hond wel een kalmerende injectiemaar toen deze was uitgewerkt, beet het dier zijn baas toch. Politiemannen hebben daarop de hond op last van de veterinair inspecteur voor Noord- Holland, dr. H. H. Scholten, bij de heer L. weggehaald. Toen een auto van dc G.G.D. later de heer L. kwam halen omdat die gevaccineerd moest wor- len, bleek hij verdwenen. Foto: dr. Scholten inspecteert het in het politie bureau opgesloten hondje. UUWUW,'l,vwwwWWVVW\/VVV\/\AIWlA/vVVVVV\/V\l\A/\rtA/\A/\/W\AA/V\A/\AA/WVVVVV\IVV\(WVVVWU\IVV Ondanks alle sombere vooruitzich ten en voorspellingen heeft de Zeeuwse landbouw bepaald een goed jaar gehad in 1962. Vrijwel alle gewassen gaven hogere op brengsten dan normaal, terwijl de prijs over het algemeen niet is te gengevallen. Een belangrijke uit zondering op dit goede oogstjaar vormen de suikerbieten, waarvan de opbrengst per ha beneden nor maal ligt. Een minder gunstig jaar is het voor de boeren met mestveehoudery. In deze sector staan de zaken er slecht voor. Door het tekort aan voer in de overige provincies, waren tal van veehouders gedwongen een deel van hun vee af te stoten. Dit had tot ge volg, dat do prijs sterk daalde. De vooruitzichten in de landbouw zijn lange tijd weinig hoopgevend geweest. Zowel in het voorjaar als in de voorzo mer was het weer te koud, zodat de ge wassen vrijwel geen kans kregen zich behoorlijk te ontwikkelen. Zo was er de ze zomer sprake van een achterstand van drie weken, hetgeen slechts zelden voorkomt. De altijd groeizame maand mei was met een gemiddelde tempera tuur van 13.3 graden C veel te koud, terwijl juni niet alleen te koud was, maar tevens te droog. Juist in deze maand hebben de gewassen regelmatig een buitje nodig. Gemiddeld werd in juni in Zeeland 18 mm regen gemeten, tegen normaal 54 mm. De maand augustus heeft een radi cale ommekeer teweeggebracht in het beeld van de landbouw. Voor de vakantiegangers was het weer min der aangenaam, maar de boeren wa ren niet ontevreden, want. hoewel z\j nog niet konden oogsten, kregen dc gewassen de tijd, die ze nodig had den om tot volle ontwikkeling te ko men. Het moet dan ook hoofdzakelijk aan de maand augustus worden toe geschreven, dat de Zeeuwse landbou wers dit jaar zo'n goede oogst heb ben. Men zal zich herinneren, dat als gevolg van de late ontwikkeling van de land bouwgewassen drie weken langer moest worden toegekomen met de consumptie aardappelen van de oogst 1961: Gevolg: bijzonder hoge prijzen voor dit produkt. Ook de vroege aardappelen van de nieu we oogst waren lange tijd hoog in prijs. Weliswaar was de kilogramopbrengst slechts 60 tot 70 van normaal cir ca 10.000 kg per ha maar de hoge prijs betekende een voldoende compensa tie. Begin augustus zag het er nog naar uit, dat ook de late aardappelen weinig ki lo's zouden halen. Het groeizame weer in die maand spotte echter met alle ver wachtingen. de consumptieaardappelen, die dank zij het goede weer in september in recordtijd zijn geoogst, hebben hoge opbrengsten gegeven. Gemiddeld over de gehele provincie komt men aan 35 ton per ha, hetgeen vijf ton meer is dan in een normaal jaar. Op dit ogenblik is al SO tot 90 procent van het totale aardap pelareaal geoogst. Dit percentage steekt (Zie slot pag. 2 kol. 2 (Van onze parlementaire redac teur) De vaste commissie van binnen landse zaken liield gisteren in de zogenaamde handelingenkamer haar eerste publieke vergadering, uitvloeisel van het besluit der Ka mer om te proberen door een nieu we werkwijze tot een kortere duur van de behandeling van de rijks begroting te komen. De zogenaamde handelingenkamer was voorzien van pers-, gereser veerde en publieke tribunes, er was een geluidsinstallatie aangebracht en voor de afgevaardigden, die in tegenstelling tot wat in de plenaire vergaderingen van de Tweede Ka mer gebruikelijk is, zittend van hun plaats af het woord voerden, waren microfoons opgesteld. Het had alles nog een wat provisorisch karakter er is ook nog sprake van een proefneming maar reeds aan het einde van de eerste middag kon gezegd worden, dat noch door de kamerleden noch door de vertegenwoordigers van de pers ongunstig over de verandering ge dacht werd. Minister Toxopeus van binnenlandse za ken kreeg in deze vergadering kritiek te verduren met betrekking tot zijn be noemingsbeleid. In de Noordoostpolder benoemde hij een liberaal tot burgemees ter. Die kritiek kwam van verscheidene kan ten. De heren Scheps van de P.v.d.A. en Smallenbroek van de AJH.P. vestigden er de aandacht op, dat in Noordoost polders gemeenteraad van 21 leden de V.V.D. slechts twee zetels bezet tegen over de protestants-christelijke partijen negen. B{j de benoeming van burgemees ters moet gelet worden op bekwaamheid en geschiktheid voor een bepaalde ge meente, zo betoogden zij. Aan het crite rium van de geschiktheid heeft de minis ter niet de hand gehouden. Trouwens, zij zouden wel eens willen weten, welke lijnen de minister in het algemeen bij de benoeming van burgemeesters volgt. Ook de heer Kodde van de S.G.P. sprak zijn verwondering over de benoeming van een liberale burgemeester van de ge meente Noordoostpolder uit en de heer Albering van de K.V.P., die aanvankelijk over deze kwestie gezwegen had, ver klaarde daartoe bij de replieken uitge lokt, dat het normaal geweest zou zijn, als in de gemeente Noordoostpolder een burgemeester benoemd was van protes tants-christelijke huize. partij de meerderheid heeft en dat het in het algemeen gesproken niet juist is om bij de benoeming van burgemeesters met de meetlat te werken. Hjj had be denkingen tegen het systeem, dat voor schrijft, dat de burgemeester beslist ge rekruteerd behoort te worden uit de voornaamste geestelijke of politieke stro mingen in een gemeente. Ook andere politieke partyen profiteren op hun tijd van dit standpunt, zo voegde hij eraan toe. Verdediging Alleen de heer Geertsema van de V.VJD. nam zijn partijgenoot-minister min of meer in bescherming door te verklaren, dat waar het bij de be noeming van burgemeesters gaat om de bekwaamheid en de geschiktheid, een bcspreking'over de benoeming in de Noordoostpolder niet in de ver gadering thuishoorde, omdat men dan do kandidaten in het openbaar zou moeten vergelijken, v. Minister Toxopeus voerde aan, dat in de gemeente Noordoostpolder geen enkele In de handelingenkamer in het ge bouw van de Tweede Kamer is woensdag een begin gemaakt met de proefneming voor een nieuwe werkwijze der kamer: het houden van openbare commissievergade ringen. Woensdagmiddag icas het de vaste commissie voor binnen landse zaken, die hier vergaderde onder voorzitterschap van de heer J. Bommei Middelburg De kritiek dio de bewindsman te ver duren kreeg gold niet alleen de gemeen te Noordoostpolder. De heer Scheps van de P.v.d.A. noemde een heel rijtje ge meenten, waarin bepaalde partijen een zeer sterke positie innemen en waar toch geen burgemeester is aangewezen in overeenstemming met de kleur van die partyen. Iiy gaf als voorbeelden o.a. Hattem, Zwolle, Doetichem, Middelburg, Amersfoort en Smallingerland. Mammoetwet zal niet leiden tot ondergang mulo Dr. H. J. Langman, voorzitter ran de bond ran christelijke (m)ulo-scholen is van oordeel, dat.de mammoetwet be slist niet tot de ondergang van het mulo zal leiden, wanneer men maar bij de uitvoering van de wet op zijn lioede is. Dr. Langman zei dit tijdens een alge mene vergadering van de bond, die gis teren in Utrecht werd gehouden. Hij is de mening toegedaan, dat het christelijk onderwijs een dam moet kun nen vormen tegen de toenemende verza kelijking van het leven in West-Europa. aan Franse wensen Uit zeer gezaghebbende bron te Washington is gisteren vernomen, dat de Amerikaanse regering be reid is Frankrijk een atoomonder zeeër te verkopen, maar dat de verwezenlijking van dit plan ver traagd wordt vanwege bezwaren die hierover in de gezamenlijke congrescommissie voor atoomener gie zijn geuit. De commissie heeft bezwaar aangete kend tegen het uitleveren van geheime militaire gegevens over de kernenergie aan westelijke landen, die niet officieel als een atoom-mogendheid zijn aan vaard, zoals Engeland, dat een speciale overeenkomst heeft op dit punt met de Verenigde Staten. Congres houdt overdracht nog tegen T egemoetkoming Naar verluidt zal de onderzeeër waar- schijnlijk van het type „Nautilus" zijn, die niet zoals de Polaris met lange afstandsraketten is uitgerust. Volgens de zegsman is de regering voorts de mening toegedaan, dat nauwe Franse samenwerking met de Navo slechts dan effectief kan zijn als de Ver. Staten Frankrijk op de een of an dere wijze als de vierde atoom-mogend heid erkennen. Volgens de zegsman zal pas bij de volgende zitting van het congres over deze kwestie worden beslist. De regering zou van mening zijn, dat haar een lichtere taak in de commis sie te wachten zou staan als Frank rijk zich bereid zou tonen zijn atoom- strijdkrachten uiteindelijk samen te voegen met die van andere Europese landen, hetzij op een Navo-basis het- zy in het kader van de E.E.G., als Engeland hier lid van zou worden. De Amerikaanse regering schijnt er zich nu bij te hebben neergelegd, dat Frankrijk uiteindelijk een uit Europees oogpunt gezien belangrijke atoom- strijdmacht zal hebben, omdat het een goed idee zou zijn, als Engeland en Frankrijk de kern zouden vormen van een defensieve, Westeuropese kern macht. Doordat de tropische storm Ella een andere koers is ingeslagen, heeft het Amerikaans bureau voor de ruimtevaart besloten van daag het ruimteschip Ranger V naar de maan te sturen. Eergiste ren was da lancering afgelast, toen Ella op het zuiden van Californië leek af te komen. Als alles volgens de plannen gaat, zal de lancering van de Ranger-5, door middel van een Atlas-Agena-raket, plaatshebben te 11.38 uur (17.38 uur onze tyd). Men heeft met deze proef ongeveer twee uur speling. In doorgaans welingelichte krin gen in Washington is vernomen, dat de Russische minister van bui tenlandse zaken, Gromyko, van daag president Kennedy in kennis zal stellen van het besluit v'kn Kroesjtsjew om eind november naar de V.S. te gaan. Kroesjtsjew zou vertrekken na de bij eenkomst van het centrale comité van de Sowjet-Russische communistische party, die van 15 tot 20 november in Moskou wordt gehouden. Kroesjtsjew zou hebben besloten enkele bijeenkomsten van de algemene vergade ring der V.S. in New York by te wonen en van zijn verblijf in de V.S. gebruik willen maken om met Kennedy overleg te plegen over een aantal internationale vraagstukken, waaronder in de eerste plaats de kwestie-Berüjn. Franz Amrehn. plaatsvervangend burge meester van West-Berlijn heeft gister avond verklaard, dat er op bijeenkoms ten van leidende Amerikaanse en Rus sische politici over de kwestie-Berlijn een „liente ontspanning" aan de dag is getreden. Vredesverdrag In Oosteuropese diplomatieke kringen in Oost-Berlyn is gisteren gezegd, dat een afzonderlijk vredesverdrag met Oost-Duitsland, zoals een dag eerder be pleit door de Poolse premier Cyrankie- witsj. niet zal worden ondertekend vóór het Oostduitse communistische partij congres in januari.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1