PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MOSKOU VRAAGT GESPREK MET KENNEDY Nog steeds watersnood in Spanje Donderdag werkdiner voor Gromyko „Studenten en de universiteiten moeten zelf schoon schip maken'* Landschapsplan voor de Canisvlietkreek kan van internationale betekenis worden Bespreking van kwesties BerlijnLaos en ontwapening Injecties tegen hondsdolheid VOOR PRINSESSEN NIET BESLIST KONINKLIJKE ECHTGENOTEN Regering acht gerechtelijke actie in ontgroeningszaak moeilijk Vandaag... Prins en parlisanen KREKENGEBIED VAN 135 HECTARE VALT IN RUILVERKAVELINGSPLAN 205e jaargang no. 245 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Ziertkzeered. tel. 2425. adra. tel. 2094 Adv.pr 27 ct per mm. Min. per adv. 4.- Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1,25). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Woensdag 17 okt. 1962 pitein van Ruys heeft muitersbloed Pagina 3 Nieuwe besprekingen staan voor de deur over de kwestie-Berlijn. Moskou heeft gisteren president Kennedy van de Verenigde Staten gevraagd de Russische minister van buitenlandse zaken Andrei Gromyko te willen ontvangen. Het onderhoud is vastgesteld op donderdagavond aanstaande. Premier Kroesjtsjew heeft gisteren gesproken met de nieuwe Ame- kaanse ambassadeur van de Verenigde Staten in Moskou, Foy Kohier. Bekendgemaakt werd, dat is gesproken over „zeer belangrijke inter nationale vraagstukken en ook over kwesties die de Eussische-Ame- rikaanse betrekkingen raken", aldus een verklaring van het pers bureau Tass. Het gesprek duurde bijna drie uur. Het was het eerste bezoek van Fohler aan de Russische premier. Voor alleen maar een beleefdheidsbezoek duurde het wat lang. VWlrtAAAWUVMWUWWWWl/y\(WWWWWWWVWUWWyUVWWyWUWUUWUWWWVVWWUWW Wat betreft de ontmoeting tussen president Kennedy en minister Gromyko werd nog medegedei dat dit onderhoud zal worden bij gewoond door de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Dean Rusk. Er zal een werkdiner worden gegeven in de avonduren. Een woordvoerder van het ministerie zei dat op dit diner waarschijnlijk de kwesties Berlijn, Laos en de ontwape ning ter sprake zullen komen. De voor malige ambassadeur in Moskou. Llewel lyn Thompson, de onderminister van Europese zaken, William Tyler, en de functionarissen Martin Hillenbrand en Robert Creel zullen mede aanzitten. Gromyko zal vergezeld zijn van de on derminister van buitenlandse zaken Se- menow en de Russische ambassadeur in Washington, Dobrinin. Gromyko woont momenteel de algeme ne vergadering der V.N. in New York bij. Het laatste onderhoud dat president Kennedy met hem had was op 6 okto ber van het vorig jaar, over de Ber- lijnse crisis. Westduitse defensie Gisteren werden in Washington be sprekingen gevoerd tussen de West- duitse minister van buitenlandse za ken, Schroder en de Amerikaanse minister van defensie, McNamara. Minister Schroder verklaarde, dat de Westduitse defensiebegroting, die sinds 1960 reeds met een derde is toe genomen, in de toekomst nog meer zal stijgen. Het is bekend, dat Mc Namara de Westduitse defensie-uit gaven te laag acht. Amerikaans idee Wat Berlijn betreft werd gisteren in Washington een officieuze mededeling gedaan over een voorstel uit de Ame rikaanse regering om een V.N.-verte- genwoordiger voor Berlijn te benoemen.' Een naaste medewerker van president Kennedy verklaarde, dat de president over dit idee is gepolst. De vertegenwoordiger van secretaris generaal Thant zou toegang tot zowel Oost- als West-Berlijn moeten hebben. NA MARS OP BRUSSEL REGERINGSONDERZOEK „De mars op Brussel is in strijd met de belangen van de Vla mingen zelf en met de belangen van België als geheel". Dit heeft de Belgische minister-president, Th. Lefèvre, verklaard in een on derhoud met het Brusselse Frans talige blad ,,Le Soir". Premier Lefèvre kondigde aan, dat een politieke werkgroep uit de Belgische ministerraad nog deze week bijeen zal worden geroepen om de Vlaams-Waalse vraagstukken „tot op de bodem te on derzoeken". (M de vergadering van de Tweede Kamer van dinsdag heeft dr. W. ff. Vermooten (p.v.d.a.) monde ling vragen gesteld over gebeurte nissen bij ontgroening van stu denten te Amsterdam. Op deze fotocombinatie ziet men rechts de heer Vermooten en links de minister van o. k. en w., mr. J. L. M. T. Cals tijdens zijn ant ivoord. Zijn taak zou hierin kunnen bestaan dat hij rapport zou uitbrengen over bronnen van spanning, zou helpen gezinnen te herenigen, de aandacht zou vestigen op wandaden langs de Berlijnse muur, ge gevens zou verstrekken over moeilijk heden die worden ondervonden op de routes naar West-Berlijn, en in het al gemeen zou optreden als een „objectief persoon" die moet proberen de spanning te verminderen. Niet afgerond Volgens de zegsman is het idee nooit goed- of afgekeurd door de Amerikaanse regering in haar ge heel en is het evenmin al een vol komen afgerond plan. Prins Bernhard tegen Hatch '(Van onze Haagse redactie) Blijkens een uiteenzetting die prins Bernhard heeft afgelegd tegenover zijn biograaf Alden Hatch betekent de eis van goed keuring van de Staten-Generaal voor een huwelijk van de prin sessen niet, dat de echtgenoten noodzakelijk van koninklijke bloede dienen te zijn. Hatch citeert prins Bernhard met een tussen aanhalingstekens geplaatste verduidelijking: „een hard werkende zoon uit een algemeen geachte fa milie". En hij citeert de prins verder: „het moet iemand zijn, die hard werkt, want ik kan me niet voorstellen dat myn dochters gelukkig zouden worden met de een of andere leegloper. Ik ben er zeker van dat de man van hun keuze iemand moet zijn,die iets bereikt in de handel of industrie, in de wetenschap of in de kunst, of op nog andere terrein. Het is altijd moeilijk om de ware man te vinden, maar daarover hoeven we ons voorlopig geen zorgen te maken. Als ze verliefd worden goed! Als ze nog wat wachten vind ik dat ook best, want ik wil graag dat ze nog een poosje van hun vrijheid genieten en wat meer van de wereld zien Alden Hatch die dit gesprek met de prins weergeeft in zijn deze week ver schenen biografie „Prins Bernhard", verklaart in zijn geschrift, dat de koningin en de prins niet voelen voor de vroeger gebruikelijke methode van voorbereiding van koninklijke huwelijken. En hij citeert prins Bern hard in dit verband met de volgende woorden: „de tijd waarin de ouders uitmaakten, met wie hun kinderen zouden trouwen is voorbij. Mijn vrouw en ik gevoelen daar niets voor. Een huwelijk kan slechts duurzaam geluk brengen, als het op de gewone manier tot stand komt: „Ik vind je aardig, ik word verliefd op je. Goed laten we er dan eens over nadenken en kijken of we nog van elkaar zullen houden als de eerste romantische verliefdheid voorbij is. Kunnen we samen een succes maken van ons huwelijk?" Als het niet zo gaat, zouden we er voor onze dochters niets voor voelen", aldus de prins in het verslag dat Hatch van het gesprek over dit onderwerp geeft. Weer zin wekkende tonelen ook in andere plaatsen" (Van onze parlementaire redac teur) Minister Cals van onderwijs, kuns ten en wetenschap heeft gisteren in de Tweede Kamer de hem gebo den gelegenheid aangegrepen om in het openbaar duidelijk zijn ver ontwaardiging uit te spreken over de gebeurtenissen tijdens de ont groening in Amsterdam. Oudere jaarsstudenten hebben daar met de nieuwelingen „Dachautje ge speeld" en een jongen uitgeschol den voor „rotjood". De minister sprak zelfs van weerzinwekkend. HU zal nog maatregelen treffen ten aan zien van de groentijd, omdat hij de stu dentenwereld eerst zelf de kans wil geven de groentijd te zuiveren. Ook de universitaire wereld zelf is zeer veront rust over wat zich in Amsterdam heeft afgespeeld. Dit heeft ertoe geleld, aldus minister Cals, dat de rector-magnificus van de Amsterdamse universiteit een adviescommissie heeft ingesteld, die on middellijk aan het werk is gegaan. De curatoren van deze universiteit hebben in een gisteren verschenen publilcatie de eis gesteld lichamelijk geweld bij de ont groening uit te sluiten en bovendien zijn gisteren de rectoren van de studen- tencorpora bijeengekomen om over do ontgroeningskwestie van gedachten te wisselen. Taak studenten De minister meende dat het in de eerste plaats de taak van de stu denten en de universiteiten zelf is om schoon schip te maken. Dat zal echter op korte termijn moeten ge schieden. De bewindsman betreurde het gebeurde ernstig en deelde mee, dat de regering de laatste dagen nog meer klachten heb ben bereikt over excessen. Dat bewyst. dat het in Amsterdam voorgevallene niet het enige incident tijdens de groentijd was. De beantwoording van de vraag, of er strafbare feiten gepleegd zijn liet hij over aan zijn ambtgenoot van justitie, mr. Beerman. HU merkte alleen op, dat de slachtoffers herhaaldelijk weigeren, dat zelfs maar een onderzoek wordt in gesteld. Bü de verantwoordelijke be sturen leeft een bewust streven om der gelijke incidenten te voorkomen. Aanleiding tot de bespreking in het parlement van de Amsterdamse stu dentenschandaal waren mondelinge vragen van de socialistische afge vaardigde dr. Vermooten, die wij gis teren publiceerden. Verklaring De verklaring van de curatoren van de universiteit luidt als volgt: „Curatoren der universiteit van Am sterdam zijn geschokt door hetgeen ruchtbaar is geworden omtrent ontoe laatbare toestanden tijdens de laatste groentijd van het A.S.C. Zij delen de gevoelens van verontwaardiging en weerzin die deze allerwegen hebben ge wekt. Curatoren hebben het volste vertrouwen dat do rector-magnificus, aan wie krach tens de wettelijke bepalingen de hand having van de tucht onder de studenten is opgedragen, de vereiste maatregelen zal weten te treffen zodra het thans in gang zijnde onderzoek zal zijn voltooid. Het staat naar het oordeel van curato ren immers vast dat door hetgeen is geschied het belang der universitaire gemeenschap ernstig is geschaad. Cura toren vertrouwen dat de betrokken stu dentenvereniging in het gebeurde aan leiding zal vinden op korte termyn het nodige te doen om herhaling, in welke vorm ook, voorgoed onmogelijk te ma ken. In dit verband wensen zij daarenboven in alle duidelijkheid uit te spreken dat zij met een organisatie die onverhoopt on machtig of onwillig zou blijken in dit opzicht orde op eigen zaken te stellen, ieder contact zouden moeten verbreken" Minister Beerman zei dat wat Am sterdam betreft moet worden uitge maakt, of er reden is tot strafrech telijk ingrijpen. In de commissie van onderzoek zit een substituut-officier van justitie. Dat kan de zaak mis schien vergemakkelijken. Minister Beerman deelde mee, dat over de samenstelling van de commissie van onderzoek uitvoerig overleg gepleegd is. Hij kwam op tegen de door mejuffrouw Nolte van de K.V.P. gewekte indruk zij had gevraagd: welke reden ziet de minister van justitie om studenten poli tioneel en justitieel anders te behandelen dan andere jongelui?, dat de justitie be paalde rechten zou prijsgeven. Zij doet van geen enkel recht afstand. Als het bewijs van een strafbaar feit geleverd is, wordt een vervolging ingesteld. Het is mogelijk, dat de minister zelf een strafvervolging doet instellen, als de slachtoffers niet klagen, maar het stellig moeilijk om dan het bewijs te leveren. Er worden in de groentijd vaak dingen gezegd, die kwetsend zijn, aldus de minister. Minister Cals zegde toe, dat hij de Ka mer op de hoogte zal stellen van de re sultaten van het onderzoek en van de maatregelen, waartoe zij eventueel heb ben geleid. Vele volwassenen en kinderen zijn dinsdag bij de Amsterdamse G.G. en G.D. ingeënt tegen hondsdol heid. Op de bovenste foto de drukte bij de spreekkamer in het gebouw van de G.G.D. Op de onderste foto wordt de drie jarige Krijntje Tang uit de Kart- huizersdwarsstraat geholpen. Het ventje is waarschijnlijk door de zelfde hond gebeten als de over leden Adrie Egthuizen. Overgangsregeling broodverkoop (Van onze parlementaire redacteur.) Na een voorafgaande gedaclitenwisse- ling tussen drs. Peschar van de P.v.d.A. en de staatssecretaris van economische zaken, drs. Gijzeis, nam de tweede Ka mer in haar gisteren gehouden verga dering zonder hoofdelijke stemming een wetsontwerp aan, dat een overgangs regeling in het leven roept voor de vve- derverkoop van brood. Er bestaat in Nederland een erkennings regeling voor wederverkopers, dat de bedoeling heeft de versnippering van de distributie van brood zoveel mogelijk op te heffen, teneinde te bereiken dat door een meer rationele bedrijfsvoering de kosten van de bedrijfsuitoefening wor den beperlct. Deze regeling is tot 31 december 1962 van kracht. Als zij vervalt zonder dat verdere maat regelen worden getroffen, zou dat tot gevolg hebben, dat het aantal verkoop punten voor brood plotseling sterk wordt vermeerderd. Dat zou een funeste invloed op het broodbakkersbedrijf kun nen hebben. Daarom wordt nu een over gangsregeling in het leven geroepen, die zich over vijf jaren uitstrekt. Op de duur zullen ook de levensmidde- lenbedrijven brood aan hun assortiment kunnen toevoegen. S ...is het 50 jaar geleden, dat de eerste Balkanoorlog uitbrak tus- sen de zogenaamde Balkanbond, (bestaande uit Bulgarije, Grieken- 5 land, Servië en Montenegro) en 5 Turkije. In de meeste delen van Spanje is het gisteren blijven regenen en zijn vele steden in het oosten en zuiden des lands door overstromin gen geteisterd. In Castellon de La Plana eisten de overstromingen twee mensenlevens en dwongen zij meer dan 1300 personen hun wo ningen te verlaten. In Valencia ondermijnde het water een vleugel van een kloosterschool, waar door een instorting werd teweegge bracht en een non ernstig werd gewond. De gordel van overstromingen strekte zich tot diep in het zuiden uit. Cordoba en Granada bleven niet gespaard voor het water. Hoewel de zon gistermorgen boven Va lencia en Castellon de la Plana scheen, zijn de weersverwachtingen niet gun stig. Er wordt nog meer regen over het grootste deel van het land verwacht, vooral in de gebieden die reeds zo zwaar getroffen zijn. De ongewoon zware regens veroorzaak ten grote schade. Minstens drie ver- keersbruggen werden weggespoeld ter wijl vele wegen rondom Tarragona, Castellon de la Plana, Alicante en Va lencia blank kwamen te staan. De grote verkeersweg van Frankrijk naar Bar celona werd afgesloten doordat een brug ten noorden van die stad stortte. Prins Bernhard is destijds niet door de parlementaire-enquéte-commissie ge hoord over zijn optreden als opperbevel hebber van de Binnenlandse Strijdkrach- De commissie meende na ampele overwegingen, dat de constitutionele verhoudingen in ons land niet gedogen, dat getuigenverklaringen van een lid van het Koninklijk Huis onderwerp van openbare discussie kunnen worden. De afgelopen week echter heeft de prins eigener beweging zij het langs indi recte weg een aantal bijzonderheden verteld over de periode van zijn bevel hebberschap, namelijk via zijn biografie, geschreven door Alden Hatch, een boek dat vorige week uitkwam. Enkele van zijn ervaringen vormen een interessante (en ten dele ook een amusante) aanvul ling van wat al be kend was uit officiële bronnen. Amusant zijn bijvoorbeeld de opmerkingen van de prins over de bevoor- radingsmoeïlijkheden uit de jaren 1944- 1945 en de daaruit ontstane menings verschillen tussen prins en Montgomery. Men moet erkennen: prins Bernhard neemt geen blad voor de mond en zegt het „fris van de lever". Trouwens: de gehele biografie maakt een prettige in druk en heeft (gelukkig) niets van de mooischrijverij, die men over vorstelijke personen in de damesbladen aantreft. Dit boek is een goed stuk voorlichting t een hooggeplaatst Nederlander, die in ons staatsbestel een zeer delicate po sitie bekleedt. Met enige verbazing echter hebben wij er in dit boek van kennisgenomen, dat destijds een delegatie van de Bin nenlandse Strijdkrachten de prins heeft trachten over te halen een absolute mo narchie in Nederland te vestigen. Er worden door prins Bernhard geen na men of data genoemd, maar men kan uit het boek opmaken, dat deze zaak zich omstreeks 1946 heeft afgespeeld, moedelijk tijdens de eerste verkie zingscampagne na de oorlog. De dele gatie was Het niet eens met de gang van zaken in Nederland en deed het volgende voorstel en hier citeren wij biografie letterlijk: „Zoals wij hier staan beschikken wij over meer dan 200.000 man die ons zullen vol gen waarheen wij ook voorgaan. Als U ons daartoe toestemming verleent, zullen wij ons tot de koningin wenden en tegen haar zeggen: Wij geven U en prins Bern hard de macht om ons land langs nieuwe wegen op te bouwen tot een land, waar in onze idealen kunnen worden verwe zenlijkt". Dit liegt er niet om: het is in feite een poging tot een misdrijf tegen de veilig heid van de staat, een „aanslag onder nomen met het oogmerk om de grond wettige regeringsvorm te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen", zoals het in het wetboek van strafrecht staat omschreven. D'i Verbetering leefklimaat In het rapport over de voorgenomen ruilverkaveling „Canisvliet" waarvan in de I'.Z.C. van donderdag 11 oktober j.l. uitvoerig melding is gemaakt komt een bijzonder aardig landschapsplan voor, dat in de toekomst wel eens van internationale betekenis kan worden. Het betreft hier een aantal landschappelijke, natuurwetenschappelij ke en recreatieve voorzieningen in het gebied rondom de Canisvliet kreek tussen Westdorpe en de Nederlands-Belgische grens. Dit gebied valt in een ruilverkavelingsplan dat, als het wordt goedgekeurd, in verband met de kanaalverbredingswerken in een versneld tempo zal worden uitgevoerd. Het krekengebied heeft een oppervlakte van 135 ha. Hierin bevinden zich onder meer boedplaatsen van diverse soorten vogels, zoals fazanten en snippen, terwijl er af en toe een zeldzaam soort reiger wordt waargenomen. De Canisvlietkreek zelf, is een bij zonder gewild viswater voor sporthengelaars. Het is er uitermate rustig en men heeft er niet de minste last van de toch betrekkelijk dicht in de buurt liggende fabrieken te Sas van Gent en Zelzate. Een groot gedeelte van dit gebied zal worden opgespoten met specie, afkom stig uit het te verbreden kanaalgedeel te Sluiskil-Sas van Gent, waardoor 100 ha landbouwgrond wordt gewonnen. Aan natuur-gronden en kreken waar onder de Canisvlietkreek zelf blijft Men krygt in de toekomst de beschik king over vruchtbaarder gronden en men zal voedsel van een betere kwali teit kunnen produceren. Maar daar naast kan medewerking worden ver een oppervlakte van 35 ha gespaard. Een belangrijk verlies dus aan natuur terrein. Maar daar staat tegenover dat dit verlies in liet kader van de ruilver kaveling kan worden gecompenseerd door een functionele landschappelijke verzorging van het gebied. Deze func tie aldus het rapport, moet zijn afge stemd op de agrarische, industriële, ver keerstechnische en stedebouwkundige omstandigheden ter plaatse. ging, door de basis te leggen voor de ontwikkeling van de recreatieve moge lijkheden, die op hun beurt de sociaal- economische aantrekkingskracht van de itreek zullen verhogen. Een niet minder belangrijk punt is een nu reeds aanwezige en nog steeds toe nemende industriële ontwikkeling in de kanaalzone. Landschappelijke voorzie ningen dragen enerzijds bij tot zuivering van de door fabrieken verontreinigde lucht, anderzijds scheppen zij aan hun klimaatsverbetering en algemene mi lieuverbetering ruimten, die het tegen wicht vormen tegen de industriesfeer. De industriële ontwikkeling in de ka naalzone zal de bevolkingsdichtheid doen toenemen, mits het milieu leefbaar is- Naast andere vormen van recreatie wordt behoefte gevoeld aan natuur schoon. Door het gebied is van noord tot zuid de toekomstige verdragsweg Temeuzen-Gent geprojecteerd met een aftakking naar Sas van Gent en een verbinding naar de nieuwe provinciale weg in de richting Hulst. Deze ontsluitingswegen zullen, zc wordt verwacht, de streekontwikke- ling bevorderen en het contact met België vergroten. Het rapport ge waagt zelfs van een aanmerkelijke verhoging van het welvaartspeil door de aanwezigheid van deze wegen. Uitvoering Hoe men deze op de te verwachten be hoeften afgestemde landschappelijke verzorging denkt uit te voeren? De bebouwde kom van Westdorpe wordt door een groenvoorziening in ruimtelijk contact gebracht met de geprojecteerde, verdragsweg. Deze groenvoorziening - hoofdzakelijk bebossing verzwaart zich in liet westen om over te gaan in de Canisvlietse kreek. I-Iet bos sluit zich meer naar het oosten weer aan op de hoofdtak van de verdragsweg. Om de verschillende aanwezige elementen, wa ter, bos, gras- en bouwland in hun on derlinge relatie tot een geheel te maken, is een systeem van wandelpaden ge dacht. Dit systeem kan tevens dienstbaar wor den gemaakt aan de ontwikkeling en bevordering van de reeds lang uitge oefende hengelsport ter plaatse. Ge streefd zal worden naar een zo veelvul dig mogelijk gebruik van aanwezige en nog te creëren, natuurlijke omstandig heden. Andere maatregelen zullen dus overwogen moeten worden, waarbij met name gedacht wordt aan bijvoorbeeld het uitzetten van pootvis in de kreek. In het plan is verder opgenomen een parkeerterrein, annex picnicplaats langs de verdragsweg en een aantal erfbe- plantingen en de beplanting van een wa terleiding. Tijdens de uitvoering van het plan zal worden nagegaan, op welke wrjze deze (Zie slot pag. 2 kol. 1 ten worden tegen de achtergrond van de oorlogsjaren. In die tijd was er met name in Londense regeringskrin gen een sterke neiging om de invloed van de volksvertegenwoordiging te be perken. In dit milieu werden zeer auto ritaire klanken gehoord, die zelfs een maal aanleiding werden tot een fikse rel. Een aantal Londense Nederlanders, in het bezit gekomen van een geheim regeringsmemorandum met een anti- parlementaire strekking, richtte een actiecomité op tegen „het'neofascisme" (Den Doolaard, Gans, Gomperts, Wies- sing waren o.m. bij dit comité betrok ken). Maar niet alleen in Londen, ook m Nederland kon men tijdens de be zetting hier en daar in en buiten het verzet tendenzen waarnemen, die tegen de parlementaire democratie waren ge richt. Vermoedelijk was hier mede sprake van een overschatting van het blijvende karakter, dat men toekende aan de eenheid, bereikt in de strijd te gen de bezetter. Aan de andere kant was men zich gelukkig toch wel in brede kring bewust van de grote waar den, gelegen in de oude staatsinstellin gen van het koninkrijk. In dit geheel nu gingen in het najaar van 1944 de Bin nenlandse Strijdkrachten een eigen rol spelen. ,e vorming van de B.S. in september 1944 was in feite een militaire maatregel, waarmee de regering be oogde de laatste operaties, die aan de bevrijding voorafgingen alsmede de be vrijding zelf te steunen en te verhaas ten. Maar toen in het najaar het front verstarde en de hoop op een spoedige bevrijding teniet ging, ontstonden be leidsproblemen: de Binnenlandse Strijd krachten begaven zich hier en daar op grond van hun illegale antecedenten in de beleidssfeer, terwijl zij in wezen een militaire organisatie vormden. Deze problematiek kwam ook na de bevrij ding herhaaldelijk aan de orde, omdat toen vooral aanpassing aan „normale" beleidstoestanden weliswaar een eerste vereiste was, maar juist bijzonder moei lijk bleek. Op het moment van het be wuste verzoek aan prins Bernhard was men in een overgangsfase: het normale politieke leven kwam op gang, de B.S., het partisanenleger dat op grond van zijn illegale verleden zich een „po litiek instrument" voelde stonden op het punt een „gewoon" leger te worden. Deze achtergronden nu mag men niet vergeten bij het overwegen van de hier aan de orde zijnde passages uit het nieuwe boek over prins Bernhard. Uit. dit alles zijn twee conclusies te trekken. De eerste: diegenen, die tijds de B.S.-delegatie hebben gevormd, hebben de feitelijke toestand niet be grepen en daardoor met vuur gespeeld. De tweede: prins Bernhard heeft daar entegen een scherp inzicht getoond in de plaats van het koningshuis in een constitutionele monarchie. Dit waren zijn woorden tot de delegatie: „Zo spre ken Nederlanders niet. Nederland is geen Balkanland en de Oranjes zijn geen oosterse despoten. Wij kiezen onze regeringen volgens de voorschriften van onze grondwet. Zoudt U een einde willen maken aan deze grote traditie om ons land te onderwerpen aan de on zekerheden van een dictatuur? Als dit uw bedoeling is, zal ik er niet aan mee werken. Kom, vergeet het hele idee. Ik doe in geen geval mee". Deze woorden stempelen hem tot een man met een helder inzicht, tot een realistisch poli ticus. Het heeft onze sympathie voor hem vergroot. Mr. dr. Bolkestein lid ambtenarengerecht Zwolle Bij besluit van de minister van justitie is benoemd tot lid van het ambtenaren gerecht te Zwolle, mr. dr. N. Bolke stein, burgemeester van de gemeente Deventer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1