PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT REDDINGSACTIES OP WOELIGE OCEAAN DUREN NOG VOORT Negenenveertig mensen thans in veiligheid Mr. Luns -zeer tevreden terug in Nederland Dode en gewonden bij gevechten in Aden Oostburg-Zuidzande: een gevaarlijk traject N.S. wijzen schadeclaims Vilsteren af Honger in Oost-Pakistan BESPREKINGEN OVER BEGROTING VAN DE U.N.T.E.A. AFGESLOTEN Belgisch vorstenpaar in Namen Drie kinderen door trein gedood Wegverbetering dwingende eis De smalle basis 205e jaargang - no. 226 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F van .Ie Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week. ƒ8,00 per kw.fr. per post ƒ8,25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: VlissingenWalstraat 58-60, tel 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg Markt 51, tel. 3841 (b.g.g, red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2 tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv. 5213). Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: tel. 2116; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel 2094 Adv.pr. 27 ct per mm. Min. per adv. 4,— Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1,25) „Brieven bur. van dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Dinsdag 25 sept. 1962 Drie kleine kleuters waren zoek Pagina 2 Vliegtuig maakte noodlanding Een reddingsvloot van schepen en vliegtuigen zoekt momenteel op en boven de woelige golven van de Atlantische Oceaan 800 km ten noordwesten van de Ierse luchthaven Shannon naar 14 mensen, die nog worden vermist van de 76 die in de nacht van zondag op maandag betrokken warén bij een noodlanding van een charter-Constellation van de „Flying Tiger Lines". Voor de levens van deze 14 wordt gevreesd. Van de 76 inzittenden van de Constellation 68 Amerikaanse militairen, vrouwen en kinde ren en een bemanning van 8 koppen waren gisteravond laat 49 mensen gered, terwijl de lichamen van 11 omgekomen in zittenden waren geborgen. Twee lichamen waren wel waargeno men maar nog niet geborgen. Het Canadese vliegdekschip „Bo- naventure", dat aan de reddingswerkzaamheden heeft deelgeno men, is momenteel met drie gewonden op weg naar Ierland, waar het vandaag in de loop van de dag zal aankomen. De Zwit serse vrachtboot „Celerina" brengt 46 overlevenden naar Ant werpen. de 44-jarige piloot „drie motoren' uitgevallen zal wellicht op het wa ter moeten landen". Enkele minu ten later daalde hij met ontstoken schijnwerpers neer op de golven. Naar verluidt zijn twee van de ge redden ernstig gewond. Een woordvoerder van de luchtvaart maatschappij heeft medegedeeld, dat de gezagvoerder van het vlieg tuig, John Murray, tot de over levenden behoort. De constellation voerde een chartervlucht uit van de luchtmachtbasis McQuire in New Yersey naar Frankfurt. De hoofdrol in dit drama, dat zondag avond begon, kwam op de schouders van het Zwitserse vrachtschip „Celeri na", toen bleek, dat het vliegtuig vlak bij het schip een noodlanding op de on stuimige golven had gemaakt. De - be manning van het schip slaagde erin in totaal 51 inzittenden, waarbij twee do den, op te pikken van de vier reddings vlotten, die op de drie tot vier meter hoge golven dansten. Er werd nog een vijfde vlot waargenomen, maar dat bleek leeg te zijn. Zesde vlot Het coördinatiecentrum van de R.A. F. in Plymouth deelde gisteravond mede, dat de gehele nacht zou wor den doorgezocht naar het zesde red dingsvlot, dat de Constellation bij zich had. Men vermoedt daarop de andere inzittenden aan te treffen. Aan de operaties wordt deelgenomen door vier „Shackleton"-vliegtuigen van de kustwacht, viermotorige toestellen die een grote actieradius hebben. Boven dien zijn tweemotorige „S2F Trackers" van het Canadese vliegdekschip „Bona venture" ingeschakeld, en drie water- Amerikaanse en Britse luehtstrijdkraeh- Motoren uitgevallen Het drama met de „Flying Tiger"-ma- chine begon om 21.20 uur zondagavond toen gezagvoerder John Murray de Ier se vlieghaven Shannon alarmeerde met het bericht dat een van de vier motoren van zijn Constellation was uitgevallen. Daarop volgde een melding dat een tweede motor onbruikbaar was ge worden en om 22.10 uur meldde De Nederlandse Spoorwegen wij zen in principe alle schadeclaims af die reizigers mochten instel len naar aanleiding van de ont sporing zaterdagmiddag bij Vil steren. De schuld van het ongeval ligt, aldus een woordvoerder van de spoorwegen niet bij de N.S. en men is derhalve niet aan schadevergoeding gehouden. De Nederlandse Spoorwegen zijn even wel bereid de schadegevallen afzon derlijk te bezien en te overwegen of een tegemoetkoming in de geleden schade kan worden gegeven. Meer dan acht miljoen mensen in Oost-Pakistan hebben te lijden van de ovèrstromingendie eind augustus hebben plaatsgevonden. Een groot gedeelte van de oogst is verloren gegaan. Be totale schade wordt op meer dan V/i miljard gulden geschat. In het ge troffen gebied heerst hongersnood. Op de foto kijken hongerige men sen ons aan Belangrijk gesprek met Gaitskell Optimisme over onderhandelingen in Brussel Minister Luns is gistermiddag zeer tevreden per K.L.M. uit Engeland in Nederland terugge keerd, na drie dagen van intensie ve besprekingen met belangrijke Britse autoriteiten over de toetre- Nieuw hoofd civiele V.N.-operaties in Kongo Waarnemend secretaris-generaal Thant heeft maandag de benoeming bekend gemaakt van Syed Habib Ahmed, Paki stan, tot hoofd civiele operaties van de V.N. in Kongo, als opvolger van Ha- mond Khiari, Tunesië. Ahmed die op het ogenblik officier op de administratie van de V.N.-operaties in Kongo is, zal zijn nieuwe functie op 1 oktober op zich nemen. EINDBEDRAG NOG EEN GEHEIM Niet te overzien De Nederlandse delegatie in de drie hoeksbesprekingen ziet wel wat in dit voorstel, daar de financiële con sequenties niet te overzien zijn indien de UNTEA voor zeven maanden ambtenaren moet gaan werven op andere continenten. De reis- en ver blijfskosten zouden het budget van de UNTEA tot astronomische hoogte opvoeren. Mc Caw is nog steeds niet volledig in gelicht over het aantal Nederlandse ambtenaren dat bereid is te blijven. Indonesië bereid 2000 ambtenaren te zenden Na besprekingen met Nederlandse en Indonesische autoriteiten, is de Amer'kaan William Mc-Caw gereedgekomen met de ont werpbegroting voor de periode van het V.N.-bewind in weste lijk Nieuw-Guinea, dat zal du ren van oktober tot mei- Het totaalbedrag van de begroting van de UNTEA (United Nations Tem porary Executive Authority) wordt geheim gehouden, daar Mc Caw ver wacht dat secretaris-generaal Thant nog ingrijpende wijzigingen zal aan brengen. In Nederlandse kringen teHollandia heerst de stellige mening dat de UN TEA-periode een kostbare aangele genheid belooft te worden. Mc Caw weigerde wat dat betrof commentaar, maar legde er de nadruk op dat de UNTEA volledig soeverein is bij de kostenbepaling en dat Nederland en Indonesië slechts het recht hebben te worden geraadpleegd. Het eindbedrag zal sterk afhankelijk zijn van de personeelssterkte. De ma teriële begroting is gebaseerd op de Nederlandse begroting voor Nieuw- Guinea, welke voor dit boekjaar een bedrag van rond 150 miljoen gulden aanwijst., waarvan 110 miljoen aan Nederlandse steun. Ambtenaren De UNTEA handhaaft met instemming der Indonesiërs de Nederlandse in zichten wat betreft de opstelling der begroting, maar de personeelspost is afhankelijk van het aantal aanblij vende Nederlandse ambtenaren. Per 1 augustus was het ambtenarenkorps ongeveer 2500 man sterk. De UN TEA wil ongeveer een zelfde aantal ambtenaren aanhouden. Slechts 500 Nederlandse ambtenaren zijn bereid te blijven. Het totaalbedrag van de begroting is nu afhankelijk van hot aantal Indone sische ambtenaren dat bereid en in staat is de opengevallen plaatsen in te nemen. Van Indonesische zijde is aangeboden 2000 Indonesische amb tenaren te sturen. De Indonesiërs be weerden dat alle departementen in Djakarta ambtenaren beschikbaar hebben voor overneming van het be stuur van Nieuw-Guinea. AUTOBUS MET GOEDEREN GAAT DONDERDAG NAAR PERZIË Een bus, die onlangs door een autobusonderneming geschonken is aan het Nederlandsche Koode Kruis voor de hulpverlening aan Perzië zal donderdag uit Aalsmeer vertrekken om een lading materialen zelf in Perzië af te leveren. Twee chauffeurs van het vervoerbedrijf, de heren N. van der Burg en A. H. van den Heuvel, zullen de bus naar Perzië rijden, waar zij vrijdag 12 oktober hopen aan te komen. De afdeling Aalsmeer van het Nederlandsche Roöde Kruis heeft in af wachting van het vertrek van de autobus een geldinzameling op touw gezet, die tot nu toe 6205,61 gulden opbracht. Voor dit geld zal het Nederlandsche Roode Kruis materiaal kopen voor de tweede fase van do hulpverlening. Woensdag zal dit materieel in de bus worden geladen. De volgende materialen zullen met de bussen worden meegestuurd: 6540 meter stof (een afstand van Aalsmeer naar Amstelveen), 45 naaima chines, 144 slaapzakken, 1536 blikjes cacaopoeder, 380 kinderlakens, 50 babydekens, 600 eenpersoonslakens, 90 eenpersoonsdekens en 250 jeugdpaketten. De totale afstand, die de beide chauffeurs door Duitsland, Oostenrijk, Joe goslavië, Bulgarjje, Turkije en Perzië zullen afleggen, bedraagt 5520 kilometer. Zy zullen per vliegtuig uit Perzië terugkeren. Winkels en kantoren in brand Bij gevechten in de Britse kroonkolonie Aden zijn gisteren een, dode en drie gewonden gevallen. Militairen wierpen traangasbommen naar betogers, die het niet eens zijn met het Britse voornemen om Aden in te delen bij de Zuidarabische Federatie. De politie schoot op demonstrerende Arabieren, die winkels en kantoren in brand staken. De betogers vielen later de politie aan met knuppels. ding van Engeland tot de Europe se Economische Gemeenschap. Minister Luns zei veel te waarde te hechten aan het gesprek, dat hij met de leider van de Britse oppositie, Gaitskell, heeft gevoerd. GaitsKell bleek duide lijk bevreesd, dat bij de besprekingen over de toetreding van Engeland de be langen van het Gemenebest in het ge drang zouden komen en dat dit zou lei den tot een uiteenvallen van het Geme nebest. Minister Luns verklaarde zijn best te hebben gedaan de Labourleider ervan te overtuigen, dat dit beslist niet de be doeling is. Engeland zo zei minister Luns zal, eenmaal lid van de E.E.G., daarin een veel belangrijker stem heb ben, dan nu tijdens de besprekingen voor het lidmaatschap een feit is. Politie schoot op demonstranten Aan de betogingen werd deelgenomen door duizenden mannen en vrouwen. Gisteren werd de hulp ran Britse mili tairen ingeroepen. Zij moesten het dichtst bevolkte deel van de stad, waar met zeer grote felheid werd gedemon streerd, afzetten. De betogers, die de kreet „weg met de imperialisten" en andere anti-Britse leu zen aanhieven, begaven zich naar het gebouw van de wetgevende vergadering waar werd gedebatteerd over een ont werpverdrag betreffende de federatie. De oppositie diende een motie in waarin werd bepleit verkiezingen voor een na tionale regering te houden. Plundering De betogers plunderden auto's van leden van de Verenigde Nationale Partij van Aden, die voor een federa tie is. Zij staken het hoofdkwartier van de partij in brand en plunderden een drukkerij, die het eigendom was van de broeder van de leider van de Verenigde Nationale Partij, Hassan Bayoumi. Het plan wordt door Engeland gesteund en het ontwerpverdrag werd onlangs in Londen opgestèld. Bij deze gelegenheid waren vertegenwoordigers van de Brit- 'AWrw- regering en de kroonkolonie Aden .nwezig. De oppositie 1 Aden niet op de juiste wijz gemvoordigd en zei dat zij dood" tegen de federatie zou verzetten. Het machtige vakverbond van Aden, dat vanuit organisatorisch oogpunt ge zien een van de beste van het Midden- Oosten is, stond aan het hoofd van de tegenstanders van de federatie. Bij de Delfthavensebrug tussen Rotterdam en Schiedam zijn gis termiddag om ongeveer kwart over één drie kinderen van 3 en 2 jaar door de trein Hoek van Hol land-Rotterdam aangereden en ge dood. De 3-jarïge Frits van Buren, de 2-jarige Peter van Luijn en de 3-jarige Johannes van Vliet, alle drie woonachtig in Rotterdam, wa ren op de spoorbaan aan het spe len, toen de trein hen greep. De trein kreeg 45 minuten vertraging. Een vrolijk lachende koning Bou- dexcijn der Belgen en zijn gemalin koningin Fabiola tijdens een be zoek aan de stad Namen. Vóór Kerstmis In officiële kringen in Brussel was men gisteren de mening toegedaan, dat de eigenlijke onderhandelingen tussen de E.E.G. en Engeland voor Kerstmis zullen worden beëindigd. In Brussel werd er gisteren de nadruk opgelegd, dat het optimisme, waar van de Belgische ministers Spaak en Fayat na hun besprekingen in Lon den over de onderhandelingen ir Brussel blyk hebben gegeven „op zeer realistische overwegingen steunt". Beide ministers, aldus werd gezegd, hebben waargenomen dat geen van de dusver bereikte punten opnieuw in het gedrang zal komen. „Ten hoogste zullen bepaalde formuleringen, die op het on begrip of wantrouwen van de afgevaar digden van het Britse Gemenebest zijn gestuit, nader moeten worden omschre ven". Voorts zijn er in het bijzonder twee kwesties, die in het geheel nog niet zijn uitgewerkt, namelijk de bijzondere rege ling voor Hongkong en voor Nieuw- Zeeland. Van officiële zijde verklaarde men in Brussel, dat met het zoeken van een overeenstemming over deze twee punten en de verduidelijking van bepaalde formuleringen „niet meer dan drie maanden gemoeid behoeven zijn". Onderhandelingen De ministers van de zes E.E.G.-lan- den en de Europese commissie heb ben gisteravond op een geheime ver- -gadering in Brussel voorts besloten, dat binnenkort een definitieve da tum is nog niet vastgesteld onder handelingen zullen beginnen tussen de E.E.G. en Israël over het Israë lisch verzoek tot associatie. Het is de bedoeling dat voor het einde van dit jaar „de eerste ronde" zal zijn voltooid. Wat de Zwitserse associatie betreft, heeft een delegatie van de Zwit serse regering gisteren in Erussel een toelichting gegeven op het verzoek om associatie. Grote aandacht werd in de toelichting gewijd aan de Zwitserse neutraliteit, die „permanent" en niet incidenteel of tijdelijk is te handhaven". BARON VAN BOETZELAER PARTICULIER SECRETARIS VAN PRINS BERNHARD Mr. H. Fock, die sedert begin mei de functie van particulier secretaris van Z.K.H. de Prins der Nederlanden heeft waargenomen, kan thans bezwaarlijk langer in zjjn eigen werkkring genüst worden. Kapitein ter zee b.d. C. W- Th. baron van Boetzelaer, kamerheer en adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin zal de tijdelijke vervulling van de vacature overnemen, zo heeft de rijksvoorlich tingsdienst medegedeeld. Mr. Fock heeft een functie aanvaard bij de Amsterdam- sche Bank te Rotterdam. Hij was eerder ook bij een bankiersbedrijf werkzaam. Opbrengst van kinderpostzegels verdeeld De staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, prof. dr. H. H. Janssen, is gistermiddag in de Johannastichting in Arnhem in een enorme schatkist gedoken om de „lvinderpostzegelmïljoenen" te verdelen. Van de 2.900.000 gulden, die de actie 1961 opbracht, ging 1.315.000 gulden naar de Natio nale Federatie voor de Kinderbe scherming, een even groot bedrag was voor de Nederlandse Bond voor Moedersehapszorg en Kin- derhygiëne, terwijl 120.000 gulden is gestort in het steunfonds van de Nederlandse Kinderbescher ming. De resterende 150.000 gul den zullen nog worden verdeeld. Eén van de grootste „zorgenkinde ren" van de provinciale waterstaat in Zeeland is het nog geen drie kilometer lange weggedeelte van Oostbnrg naar Zuidzande. Deze er barmelijk slechte en heel vaak on betrouwbare weg veroorzaakt bo vendien voortdurend angst aan hen die er gebruik van maken. De boiling van de gedeeltelijk uit kasseien en uit klinkers bestaande weg is van dien aard, dat de in zittenden van auto's gewoon scheef hangen als zij rechts rijden. Bo vendien is het nauwelijks te mer ken of bet bier om een rijwielpad of om een rijbaan gaat. Op de mid delste kasseienbaan is het gevaar voor slippen bepaald niet denkbeel dig. Ook de bestuurders van motoren en scooters blyken een hevige schrik te hebben voor de middenbaan, voor al als het regent. Ook zij kruipen liefst zo ver mogelijk naar rechts om gebruik te maken van de vry smalle klinkergedeelten. Eén en ander betekent dat fietsers en brommers voortdurend op hun hoede dienen te zijn om niet door auto's of motoren te worden aangereden. Voor al als auto's elkaar tegemoet komen of willen passeren, is het als fietser aan te bevelen het veld te ruimen om niet klem te ruken. De gedachte van sommige weggebrui kers dat de klinkerpaden voor rijwie len zijn bestemd, is fout. Daartoe aan gewezen rijwielpaden kent de weg niet Voetgangers kunnen zich beter helemaal niet op die weg hegeven. Al herhaalde malen is er in de gemeen teraden van Oostburg en Zuidzande aangedrongen op verbetering van dit toch betrekkelijk kort weggedeelte. Naar wij vernemen, hebben nog zeer kort geleden de burgemeesters van Zuidzande en Oostburg over deze be langrijke aangelegenheid van gedach ten gewisseld met het college van Ge deputeerde Staten. De vraag rijst dan ook wanneer er eens een eind zal ko men aan deze hoogst ongewenste toe stand. Levensgevaarlijk .Persoonlijk vind ik bet een levensge vaarlijke weg", verklaarde burgemees ter J. L. van Leeuwen van Oostburg. „Het is ook een dagelijkse zorg voor ons en voor de buurgemeente Zuidzan de. In het toeristenseizoen heeft deze voorname toegangsweg naar de kust een bijzonder belangrijke functie en ik vraag me af of hij zelfs niet drukker wordt gebruikt dan de rijksweg Oost burg— Schoondijke. Ook het nachtver- keer is er aanzienlijk. Behalve de hon derden Nederlandse auto's uit Midden- en Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, wordt de weg enorm intensief gebruikt door Bel gen en Duitsers". „Maar het zijn bepaald niet alleen toe risten, die in deze „trechter" terecht komen", aldus Oostburgs burgemeester. „Dagelijks passeren er vele tientallen scholieren uit „het land van Cadzand'" op weg naar de diverse onderwijsinstel lingen in Oostburg en Schoondijke. U moet. ze maar eens zien laveren over de weg als de putten in de zijbanen zijn volgeregend. Levensgevaarlijk! Op woensdagen marktdag te Oost burg wordt de weg eveneens bijzon der druk gebruikt. Vrijwel iedereen uit Retranchement, Cadzand, Nieuwvliet en Groede, die naar de markt gaat, zoekt zijn weg via Zuidzande. Belangrijk is de verbinding ook voor de landbouwvoer- (Zie slot pag. 2 kol. 5) We hebben dezer dagen de begroting van maatschappelijk werk voor 1963 op tafel gekregen: een vrij be scheiden stuk in de zo gewichtige sta pel financiële voorstellen, die minister De Pous op prinsjesdag bij de Tweede Kamer is wezen bezorgen. Over het al gemeen bestaat er een neiging al thans die constateren we bij onszelf om het ministerie van maatschappelijk werk niet al te onwelwillend te bezien. Er staat een flinke vrouw aan het hoofd, een resolute figuur, die alleen al door haar verschijning een grote goodwill kweekt. Velen hebben vertederd geglim lacht, toen tijdens de t.v.-reportage van de opening der Staten-Generaal dr. Mar- ga Klompe op het scherm verscheen. Er werden "opmerkingen gemaakt, varië rend van „Die Marga, ze ziet er uit om door een ringetje te halen" tot „Ze doet het dan toch maar, een vrouw tussen al die mannen!" Daarmee is inderdaad de oorzaak van een deel van haar goodwill aangeduid: doctor Klompé toont zich allerminst een blauwkous, maar weet bekwaamheid en charme te combineren. Deze overwegingen ontslaan ons ech ter geenszins van de plicht het mi nisterie van dr. Klompé even kritisch te bekijken als welk ander departement ook. En er is daarvoor ditmaal reden te meer, omdat vanuit het ministerie zelf er met ehige ophef op wordt gewezen, dat het deze maand tien jaar bestaat. Het orgaan van de departementsambte naren, „Trefpunt" ge naamd, is zelfs met een speciaal nummer verschenen, terwijl voorts de memorie van toelichting bij de begroting 1963 nadrukkelijk op het ju bileum ingaat. Minister Klompé en haar ambtenaren nodigen ons als het ware uit met hen balans op te maken, waarbij uiteraard aan de kant van het departe ment de nogal nadrukkelijke teneur overheerst van: „Wij hebben.in de afge lopen tien jaar ons bestaansrecht dan toch maar flink bewezen!" fctotliin Aan dat bestaansrecht echter is in het verleden bij voortduring getwijfeld en nog altijd komt die twijfel om de hoek kijken. Tien jaar geleden ontstond het departement namelijk als een vol strekt nieuw verschijnsel aan het rege ringsfirmament door afsplitsing van en kele afdelingen o.a. van sociale zaken en binnenlandse zaken, welke afdelingen tot één geheel werden samengevoegd, dat „ministerie van maatschappelijk werk" werd genoemd. Er was toen nog zo'n volstrekt nieuw departement: dat van publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie. maar dat heeft iet geen tien jaar kunnen volhouden. Waarom „maat schappelijk werk" in het leven werd ge roepen? Men mag aannemen, dat niet uitsluitend nieuwe inzichten op het ge bied van maatschappelijke arbeid in brede zin daartoe hebben geleid, maar dat vooral ook politieke overwegingen een rol hebben gespeeld: het departe ment werd geboren tijdens een moeilijke kabinetsformatie met een niet gemak kelijke zetelverdeling, zodat de creatie van meer ministerszetels mede tot op lossing van de moeilijkheden kon leiden. Deze gang van zaken echter behoeft ons geen vooringenomenheid jegens dit mi nisterie te bezorgen. De enige vraag, die op dit moment interessant is, luidt: „Heeft het departement van maatschap pelijk werk zijn bestaansrecht bewe- Met deze vraag in gedachten hebben wij én de jongste begroting én de jubileumuitgave van „Trefpunt" beke ken. Er moet worden erkend, dat er veel vluchtelingenhulp, vooral in de dagen van de Hongaarse opstand, aan de acti viteiten rond de watersnoodramp en ten aanzien van de gerepatrieerden. Daar naast werd werk verzet op het gebied van onderzoek en voorts werd gepoogd de taak van het ministerie te verdiepen en een bredere basis te geven. Maar is dit alles voldoende gebleken om een af zonderlijke minister, een eigen ministe rie, een eigen begroting te rechtvaardi gen? Als we daéxop een antwoord moe ten geven, dan dient dat ontkennend te luiden. Nee, de arbeid van dit ministe rie wettigt geenszins een eigen departe ment. Vermoedelijk beeft minister Klompé dat zelf ook wel ingezien: van daar haar pogingen nog niet zo heel lang geleden bepaalde taken van de minister van sociale zaken aan zich te trekken, een poging die echter is mis lukt. Met name de memorie van toelich ting bij de begroting 1963 maakt nog weer eens duidelijk, dat de basis te smal is. Bij het lezen komt men onver mijdelijk tot de conclusie: dit alles wordt sterk overtrokken, er wordt veel ge theoretiseerd, kolommen worden met woorden gevuld en wat voor woor den maar als het op concrete taken aankomt, blijft er maar bitter weinig over. Voor exact-aangelegden is de le zing van deze memorie haast een straf: het stuk is geschreven in die nare rap- portenstiji, die tegenwoordig de bron van alle wijsheid schijnt. Maar de feite lijke basis van het departement wordt er niet door verbreed. Wij geloven, dat de taken van het mi nisterie van maatschappelijk werk als vanouds even goed door andere de partementen kunnen worden verricht. De betrokken minister zou zich dan kunnen doen bijstaan door een staats secretaris, zoals ook bij onderwijs, kun sten en wetenschappen gebeurt. Met een beetje fantasie zou men hier ook wel tot een splitsing op (te) smalle ba sis kunnen komen, bijvoorbeeld door in stelling van een ministerie van schone kunsten. Gelukkig echter begint men daar in het nuchtere Nederland niet aan. Diezelfde nuchterheid zou men nu bij de volgende kabinetsformatie ook eens mqeten betrachten ten aanzien van maatschappelijk werk. Vermoedelijk zou er nog vrij veel bezuinigd kunnen wor den. Zwitserland geeft bankgeheim niet prijs „Zwitserland denkt er niet aan afstand te doen van het in de Helvetïsche repu bliek angstvallig geëerbiedigde bank geheim en de mogelijkheden van bank rekeningen onder nummer". Op de persconferentie, die de Zwitserse ministers gisteravond in Brussel gaven, na hun standpunt over een associatie met de E.E.G. te hebben toegelicht tij dens een vergadering met de ministers van de zes E.E.G.-Ianden, vroeg een journalist of deze associatie het einde van het Zwitserse bankgeheim zou be tekenen. Het antwoord luidde onmiddel lijk: „in geen enkel artikel van het E. E.G.-verdrag hebben wij enige bepaling over het opheffen van bankgeheimen aangetroffen".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1