PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KAMER KEURT AKKOORD MET NEGEN TEGENSTEMMEN GOED Geen commentaar VOOR ONTWIKKELING RECREATIEGEBIED VEERSE MEER DRINGEND GELD NODIG Regering laakt de Amerikaanse houding KENNEDY wil reservisten weer kunnen Twintig jaar voor de aanslag op de Gaulle oproepen PROF. DE QUAY: Russische en Amerikaanse bevoorrading van Indonesië liet ons geen keus Congres machtiging gevraagd Eis luidde levenslang In verband met kritieke toestand Vier daders van jongste aanslag gearresteerd MOSKOU ZENDT SOLDATEN NAAR HUIS NEDERLANDSE HEIDEMAATSCHAPPIJ DOET ERNSTIG BEROEP OP OVERHEID TIJDENS VERGADERING IN GOES: PLANNEN ZIJN AL OPGESTELD Nogmaals Amerika V.N.-RESOLUTIE VOOR INDIENING GEREED Vandaag... Z.K.H. Prins Bernhard en HJS..H. Prin ses Irene hebben in Burghley, Engeland onderdelen bijgewoond van de driedaag se internationale samengestelde ruiter- wedstrijden. Een ongedwongen foto van de prins met zijn dochter tijdens de wedstrijden. Er bleef niets anders over dan het plan. Bunker te aanvaarden. Vanavond: massaal mosselen eten in Goes Pagina 2 De Tweede Kamer heeft het akkoord over Nieuw-Guinea bekrachtigd. Het desbetreffende wetsontwerp is met 127 tegen 9 stemmen aange nomen. Tegenstemmers waren de heren WELTER, VAN RIJCKE- VORSEL en MOORMAN (k.v.p.), MEULINK en ROOSJEN (aj.), SCHEPS (p.v.d.a.) en VAN DIS, KODDE en MIERAS (s.g.p.). De Kamer heeft dus zijn goedkeuring gegeven aan de overdracht van Nieuw-Guinea per 1 oktober aan de V.N., die het land zullen besturen tot het op 1 mei 1963 onder Indonesisch bestuur zal komen. In 1969 zullen de Papoea's in de gelegenheid worden gesteld over hun toekomstige status te stemmen. Voor de eindstemming gisteren nam de Kamer een amendement aan van prof. Oud van de V.V.D., dat bepaalde dat het wetsontwerp „zo nodig met een twee-derde meerderheid diende te worden aanvaard". Die meerderheid werd ruimschoots gehaald. In een op overtuigende toon uit gesproken, kernachtige redevoe ring ter beantwoording van de af gevaardigden, die donderdag het woord gevoerd hadden, constateer de de minister-president, dat wei nigen enig enthousiasme voor het wetsontwerp hebben kunnen op brengen. Zich richtend tot mr. Burger van de P.v.d.A. zei de premier, dat hij niet ver wacht had dat diens zwanenzang loflied zou zijn op het kabinet; hij echter niet gedacht, dat de socialistische woordvoerder een zo felle kritiek zou oefenen. Nadrukkelijk verklaarde de minister, dat het beleid van minister Luns kabinets beleid was en dat als mr. Luns afgetre den zou zijn of zou aftreden, dit het af treden van het gehele kabinet tot ge volg gehad zou hebben. Voor sommigen zou dat misschien aantrekkelijk ge- weest zijn, voegde hij er zonder vrolijk heid van de Kamer aan toe. Het verwijt, dat het kabinet niet genoeg aan de kolonialisatie gedaan heeft - dat geldt dan ook voor de vorige kabinetten wees hy af. Plan-Luns Ook het verwijt van de heer Bur ger, dat het kabinet de internationa lisatie van Nieuw-Guinea te laat in gezet heeft, aanvaardde de minister president niet. Al vóór het optreden van het huidige kabinet had minister Luns contact met de secretaris-gene raal van de Verenigde Naties. Dit contact is voortgezet. Het plan-Luns is een duidelijke poging geweest om tot internationalisatie te komen. Toen het plan en de Brazzaville-rc- solutie verworpen waren, moest de regering naar andere wegen zoeken. De kritiek op de Verenigde Staten met alle waardering voor het vele goeds, dat Amerika ook voor Nederland ge daan heeft achtte prof. De Quay op waardige wyze geuit. De indiening van het plan-Bunker betekende een duide lijke koerswijziging van Amerika: geen plebisciet or.der de Verenigde Naties en terugbrenging van het interimregime van twee jaar tot zeven maanden. Al is Amerika dan ook heel groot, de mi nister vond, dat op dit land kritiek ge oefend mocht worden. Sinds maart-april heeft Rusland belang rijk krijgsmateriaal aan Indonesië f leverd, zoals straalvliegtuigen, jacl vliegtuigen, torpedoboten en onderzee- ers, maar ook Amerika leverde. Hier- WASHINGTON: Tn officiële kringen te Washing- ton is gisteren verklaard dat het 3 3 passend noch te juister tijd zou 3 5 zijn commentaar te verlenen op 3 3 dc kritiek van de Nederlandse re- 3 gering t.a.v. de houding der Ver- cnigde Staten met betrekking tot dc kwestie Nieuw-Guinea. 5 3 Men zeide dat enigerlei verder 3 3 commentaar hier misschien alleen 3 maar zou leiden tot verdere be- 3 S schuldiglngen over en weer. Bij 3 s gevolg was het beter naar de toe- 5 komst te kijken in plaats van 5 naar het verleden Men zeide dat niet alleen de Ver- 3 cnigde Staten, doch ook andere s landen die bondgenoten van Ne- s 5 derland zijn de mening zyn toe- 3 5 gedaan dat de best mogeiyke 5 3 schikking voor het probleem is 3 3 verkregen, zelfs hoewel die mo- 3 3 menteel voor de Nederlanders s 5 misschien niet ion volle bevredi- s S eend l(Jkt. S 5 Opgemerkt werd dat bij de kri- 3 5 tiek geen gewag is gemaakt van 3 3 een alternatief voor deze schik- 3 3 king en men opperde dat het heel s 3 wel mogelijk zou zijn dat de Ne- derlanders de overeenkomst over 3 enkele jaren als zeer bevredigend 3 3 zullen zien. s Andere Europese landen, zo werd 3 5 gezegd, die bezittingen hebben 5 verloren in het Verre Oosten, 3 blijken thans op uitstekende voet 3 3 te verkeren met die gebieden en 3 van harte wordt gehoopt, dat dit s 5 later ook het geval zal zyn met 5 Nederland met betrekking tot In- 5 donesië. In dit verband werd er 3 nog op gewezen dat hervatting 3 3 van de handel en de economische 5 3 betrekkingen tussen de twee 'on- f 5 den belde Tanden tot voordeel r 3 kunnen strekken. 31 door is Indonesië aanzienlijk versterkt. Van half augustus af kon elk ogenblik een Indonesische aanval op Nieuw-Gui nea plaatsvinden. Deze aanval was voorbereid door een aantal „droppings" Kiezen of delen Nederland moest kiezen, aldus de be windsman. Er waren enige alterna tieven. In de eerste plaats stappen bg de veiligheidsraad. Dat is over wogen, maar daardoor zou het over leg over het plan-Bunker worden af gebroken. Verscheidene naties zou den stellig Nederland daarvan de schuld hebben gegeven. Daarop zou een grotere militaire aanval zyn ge volgd. In de tweede plaats het verlaten van het gebied, zoals door de heren Weiter en Van Rijckevorsel is bepleit. Men moet dan tot dezelfde conclusie komen. Het zou betekenen het overgeven van Nieuw- Guinea en het aan hun lot overlaten van de Papoea's. Het derde alternatief was het riskeren van een militaire aanval van Indonesië. In het begin zou Nederland daartegen opgewassen zijn, maar op de duur zou een-stryd aan het andere eind van de wereld moeiiyke aanvoer over lange verbindingslijnen tot verlies van men senlevens hebben geleid en geen enkel voordeel voor de Papoea's hebben opge leverd Minister Luns De minister van buitenlandse zaken, voor zijn deel de sprekers beant woordende, schetste nog eens uit voerig, hoe de houding van Amerika zich in de laatste jaren heeft ontwik keld. Al in 1958 waren er aanwijzin gen, dat Soekarno het plan had op gevat eventueel de wapens te laten spreken. Minister Dulles in Amerika stelde toen aan Nederland logistieke hulp in het vooruitzicht. Hoewel sinds het bewind van Kennedy herhaaldeiyk is verklaard, dat er geen wijzigingen in de opvattingen van de Verenigde Staten waren ingetreden, bleek toch wel, dat de Amerikaanse hou ding langzamerhand veranderde. Het werd voor Nederland zeer waarschyn- lijk, dat het bij een gewapende aanval alleen zou staan. Dat risico heeft de re- fering niet willen nemen. Tot de heer urger zei minister Luns, dat Neder land bij zyn kritiek op Amerika niet alleen staat. Ook vooraanstaande Ame rikaanse kranten hebben hun afkeuring uitgesproken De bewindsman dacht dat het zich in de toekomst wel eens zou kunnen wreken, dat de eerbied bij Ame rika voor het handvest van de Verenigde Naties en voor het beginsel van de non agressie zozeer geslonken is. Wat het herstel der diplomatieke betrek kingen aangaat, kan Nederland niet an ders doen, dan afwachten, zo was het oordeel van de minister. Alles hangt af van de beslissingen aan de andere zijde. Onderdaanschap Aan het slot van de vergadering nam de vergadering bij zitten en opstaan met de socialisten te gen een wetsontwerp aan tot intrekking van de wet op het Ne derlands onderdaanschap. Deze wet heeft bijna uitsluitend betrek king op de Papoea's. Zij zal niet meer nodig zijn als Nederland de soevereiniteit over Nieuw-Guinea verloren heeft. 5 Een moment uit de zitting van de s 2 Tweede Kamer van vrijdagmid- rweeae Kamer van vrijdagmid- 3 3 dag: de minister-president prof. 3 J Dc Quay tijdens zijn antwoord j dering in de zitting van ae wee- 3 de Kamer. Ook op deze middag 5 eisten de felle televisielichten hun 5 <01.... President Kennedy heeft het congres gisteren een wetsontwerp toe gezonden, waarin hij dit verzoekt hem „met het oog op de kritieke internationale toestand" te machtigen reservisten der strijdkrachten tot een maximum van 150.000 man onder de wapenen te roepen. voorkomen. Kennedy is echter niet voornemens de reservisten reeds thans op te roepen. Het wetsvoorstel geeft bh aanvaarding de president ook het recht om de mi nister van defensie te machtigen, de diensttyd van degenen die nu onder de wapens zijn, met ten hoogste een jaar te verlengen. De voorzitter van de Senaatscommissie voor de strydkrachten, de democraat Russell, deelde later mee dat de com missie zo spoedig mogelijk het voorstel in behandeling zal nemen. De voorzitter van de subcommissie uit de senaat voor paraatheid van de strijd krachten, Stennis, gaf in de senaat als zijn mening te kennen, dat de Ver. Sta ten bereid moeten zijn, zo nodig met geweld een einde te maken aan de mi litaire opbouw van de Russen op Cuba. Zijns inziens behoefde men niet te wachten om reservisten op te roe pen, daar Amerika nu al in staat is „zijn besluit om aan verdere wapenzendingen naar dit halfrond een einde te maken, kracht bij te zetten". De president wil deze bevoegdheid voor de periode, die begint Da de verdaging van het congres, welke later in deze maand wordt verwacht en die op een tijdstip van ongeveer twee maanden na het bijeenkomen van het nieuwe con gres, in januari 1963, afloopt. Ruwweg gaat het dus om de laatste drie maan den van 1962 en de eerste twee maan den van 1963. Van de zijde van het Witte Huis werd vernomen dat de president het congres verzoekt hem te machtigen de reservisten voor daadwerkelijke dienst onder de wapenen te roepen, wanneer hem dit met het oog op de internationale toestand gewenst zou De Franse politie heeft gisteren de arrestatie bekendgemaakt van vier leden van een bende van elf man, die de jongste aanslag op de GauUe op haar geweten heeft. De zelfde dag werd uitspraak gedaan in het proces tegen de extremisten, die verleden jaar de Gaulte hebben getracht te vermoorden. De zwaar ste straf was twintig jaar tegen de hoofddader, de 34-jarige Henry Manoury, tegen wie de openbare aanklager eerder op de dag de doodstraf had geëist. De vonnissen luidden: Henry Manoury, organisator van de mislukte bomaan slag op 8 september 1961: 20 jaar ge vangenisstraf; Martial de Villemandy. 33 jaar, wiens arrestatie ter plaatse ge leid heeft tot het oprollen van de bende: 15 jaar; Armand Bolvisi, 37 jaar, die met de koplampen van zijn auto seinde dat dë autostoet in aantocht was nabij het dorp Pont-sur-Seine, ten zuidoosten van Parijs: 15 jaar; Mare Rouviere: 25 jaar, de technicus, die de helse machine had gemaakt, die uiteindelijk gebrekkig functioneerde: 15 jr.: Bernard Barban- ce, 27 jaar, die als autobestuurder van de groep fungeerde: 10 jaar; Dominique Cabanne de la Prade, 31 jaar, die de ontsteking in werking zou hebben ge steld en die by verstek werd berecht: levenslang. Arrestaties Wat. de recente arrestaties betreft, verklaarde de Franse politie dat zij de leider en vier leden van het uit 11 man bestaande terroristencommando dat op 22 augustus de mislukte aan slag op de Gaulle pleegde, heeft aan gehouden. De terroristen was bevolen alle inzittenden in de twee presiden tiële auto's te doden. „Indien de twee auto's zouden heb- benstilgestaan, zou het waariyk op een bloedbad zyn uitgedraaid", zo zei de minister van binnenlandse zaken op een drukbezochte persconferentie op het ministerie van binnenlandse zaken. Minister Frey zei dat de leider van de terroristen de deserteur uit het Franse leger luitenant Alain Bougrenet de la Tochnay, alias Jean-Louis Vuillier, alias „Max" was geweest. Uit de archieven van de politie biykt dat De la Tocnay 36 jaar oud is. Hij ontvluchtte een paar maanden geleden uit de Parijse Santégevangenis, waar hij te zamen met andere leden van de O. A.S. werd vastgehouden. De vier andere arrestanten waren: Jacques Charles Prevost, alias Bremon- ville (31)Pierre Henri Magade, af komstig uit Algerije en 22 jaar oud; Pascal André Bertin (20): Etienne Du- casse (24). r//////////////////////////////////W/^ s Er vroeg bij Een inwoner van een ambtenaren- 3 5 woning in Hollandia vond een 5 briefje op zyn deur waarop het i volgende stond: 5 „Deze woning toekomstig bezit 5 5 van N. Hk. (naam van Papoea"). 5 3 Betrokken (Nederlander vertrekt s in oktober naar Nederland en be- 5 3 wondert het initiatief van de Pa- 3 5 poea om het huis nu reeds te 3 3 claimen. 3 De Russische dienstplichtigen, die indertijd niet het oog op de crisis om Berlijn na het verstrijken van de vastgestelde diensttijd onder de wapenen werden gehouden, zullen met groot verlof worden gezonden. Het persbureau Tass meldde dat de minister van defensie, maar schalk Malinofski, hiertoe de or der heeft gegeven. Tass voegde hieraan toe, dat de lichting 1943 onder de wapenen zal worden ge roepen. De V.S. en Engeland zijn al eerder be gonnen dienstplichtigen, die wegens de Beriynse crisis onder de wapenen wa ren gehouden of teruggeroepen, naar huis te sturen In westeiyke militaire kringen werd ge zegd dat het besluit verband zou kunnen houden mee de groeiende nadruk op het moderniseren van de bewapening. Wes- teiyke diplomatieke kringen zagen in de stap geen teken van vermindering van de Sowjetrussische druk op Berlijn. ZEELEEUW WOENSDAG IN DEN HELDER Hr. Ms. onderzeeboot „Zeeleeuw" die op 12 juli uit Nieuw-Guinea vertrok en de thuisreis om Kaap do Goede Hoop via Tametave, Lagos en Dakar maakt, wordt woensdag a.s. om 3 uur in Den Helder terugverwacht. Jlir. dr. C. G. C. Quarles van Uf- ford heeft vrijdagmiddag op de 72e algemene vergadering van de Nederlandse Heidemaatschappij, in hotel „De Korenbeurs" te Goes gehouden, een ernstig beroep ge daan op de overheid om gelden be schikbaar te stellen voor de ont wikkeling van het recreatiegebied Veerse Meer. De voorzitter van de Heidemaatschappij verklaarde, dat zijn dienst uitgebreide plannen heeft opgesteld voor dit unieke re creatiegebied, zoals jhr. Quarles van Ufford het Veerse Meer noem de. „Met veel zou kunnen worden begonnen als er maar geld was", aldus spreker. By dit beroep op de overheid sloot zich ook de inleider op deze verga ring, dr. C. de Galan, adjunct-direc teur van het E.T.I. voor Zeeland in Middelburg, aan. „Het is verheugend dat voldoende instellingen en dien sten nauw samenwerken bij de voor bereiding. Maar er zijn ook gelden nodig om tot uitvoering van de plan nen ie komen", aldus dr. De Galan, die In een gedegen en uitermate leer zaam betoog voor de talrijke leden en gasten van de Heidemaatschappy sprak over de ontwikkeling van Zee land. In zijn openingswoord tot de algemene vergadering één van de drukst be zochte vergaderingen ooit door de maat- schapny gehouden ging jhr. Quarles van ufford nader In op de positie van de Nederlandse landbouw in E.E.G.- verband gezien. Voorts belichtte hy ver schillende aspecten van de recreatie. Over de recreatie merkte hy op, dat men zich zal moeten bepalen tot wat economisch en financieel mogelijk is. „Wy zullen ons moeten wijden aan de oplossing van de voornaamste proble men", zei hy. Spreker deelde het inzicht, dat voor de recreatie nog vele speciale maatregelen moeten worden genomen. „Men hoede zich echter voor fantasieën. Het lijkt mij in dit verband o.m. een nogal ir reële zaak te bepleiten om het huidige probleem van overproduktie van be paalde produkten op te lossen door uit gestrekte gebieden aan de landbouw te onttrekken en tot recreatiegebied te ver klaren. Veel meer zie ik in een harmoni sche samengang van landbouw en re creatie", betoogde jhr. Quarles van Uf ford. Gezien de reacties van de georgani seerde landbouw op het A.N.W.B.- plan voor een „Hollandse Groene Zo ne" was spreker van mening, dat er in deze richting wel met de landbouw is te praten. Hy zag de ontwikkeling van voldoende recreatiegebied als een uiterst belangrylce taak voor de overheid. In dit verband pleitte hij voor het beschikbaar stellen van gel den door de overheid voor het „unie ke recreatiegebied het Veerse Meer". ford in zijn openingswoord ook stil by de positie van de landbouw, wy kunnen een vergeiyking met andere landen uit het E.ETG.-gebied met glans doorstaan, verklaarde nij. Om deze positie te be houden zal met kracht moeten worden verder gewerkt. De voorzitter wees er op, dat deze ont wikkeling gaat in de richting van bedrij ven, waarop de produktie op de meest rationele wijze kan worden geleid. No dig zijn bedrijven van voldoende grootte, met aangesloten goed bewerkbare ka vels, die goed bereikbaar zijn en waarop de omstandigheden voor de ontwikkeling van de gewassen optimaal zijn. Gedwongen door de uittocht van land arbeiders gaat de landbouw volgens de voorzitter van de Heidemaatschappij in de richting van rationalisatie en ver hoging van dc arbeidsproduktiviteit. „Het enige alternatief is mechanisatie. Om deze mechanisatie tot zijn recht te laten komen, moet de structuur van het platteland worden verbeterd. De maat regel, die daar in de eerste plaats voor in aanmerking komt, is ruilverkave ling", vervolgde spreker. Verheugend noemde jhr. Quarles van Ufford het, dat langs de weg van de ruilverkavelingsovereenkomst of vry- uillige ruilverkaveling veel kan worden gedaan voor de verbetering van de agra rische structuur, in gebieden, die voor lopig niet do invloed van een wettelyke ruilverkaveling kunnen ondergaan. Spreker betwyfelde het of er na uitvoe- En In hoeverre kon Nederland rekenen op militaire steun van Amerika in een conflict met Indonesië rond Nieuw- Guinea? Ziedaar het punt, dat sinds twee weken de Nederlandse gemoederen bezighoudt. Het is een zaak, die niet van belang is ontbloot, omdat er op dit ogen blik een nogal wrokkige houding nier te lande kan worden gesignaleerd jegens een bondgenoot, een Navo-partner die Nederland in de steek zou hebben gela ten. Minister Luns heeft in het befaamde interview voor radio en t.v. met mr. Hil- terman de Verenigde Staten beschul digd. Letterlijk verklaarde hij, dat de Nederlandse regering eerst dit jaar kon vaststellen, dat er op militaire bijstand van Amerika niet meer viel te rekenen. Maar wanneer men de minister in deze opvatting wil volgen, dient men ten minste te weten waarop zijn verwach ting op militaire bijstand was gebaseerd. Nu echter het vreemde: de heer Luns heeft nagelaten hierover duidelijke ver klaringen af te leggen. Enkele feiten dienen hier te worden gereleveerd. In de eerste plaats is het opvallend, dat de toon van de mi nister in het interview en die van de re gering in het schriftelijke antwoord aan de kamer op het voorlopig verslag over het Newyorkse akkoord niet ge lijk zijn. In de memorie van antwoord wordt nameiyk niets over militaire hulp gezegd, maar alleen betoogd dat de Amerikaanse regering van 1958 tot 1961 „sterk afwijzend stond tegenover pogin gen de status van Nieuw-Guinea met militaire middelen te wijzigen", voorts zegt de rege ring, dat de V. S. er nooit twyfel aan lie ten bestaan, dat in geval van Indonesi sche agressie „op gTote schaal op Amerikaanse diploma tieke steun ook in de V.N. kon worden gerekend". Uit beide opmerkin gen echter kan niet worden afgeleid, dat de regering duidelijke toezeggingen in haar bezit had inzake militaire steun van Amerika! De vraag, die ons nu gis teren wel bezig móest houden, luidde: „Zou minister Luns in het parlementaire debat over het akkoord van New York ten langen leste zijn beschuldigingen een redelyke grond geven?" Wij gelo ven echter, dat dit niet is gebeurd. Ziehier (samengevat) de verklaringen van de minister, gisteren in de Tweede Kamer: „Toen midden 1958 dui- delyk werd dat Indonesië agressie voor- bereidde, mocht Nederland op grond van de historie Korea! en het hand vest van de V. N. op steun rekenen". En voorts: „Dulles had destyds de minister meegedeeld dat V.S. zouden vasthou den aan het beginsel, dat géén geweld mocht worden gebruikt voor het veran deren van territoriale grenzen". Maar deze opmerkingen zijn dan ook alles! En dit alles lykt ons in feite bijzonder weinig, temeer omdat in het verleden Washington zelf nooit een duidelijke openbare verklaring over militaire steun aan Nederland heeft afgelegd. Dit weinige wordt helaas nóg minder, wanneer men zich herinnert, dat de regering destijds in 1957 ernstig de „vol strekte afzydigheid" betreurde van de bondgenoot de Ver. Staten, juist nu zo vele andere landen „waaronder talrijke koloniaal onverdachte" geen moeite had den om het Nederlands standpunt inzake Nieuw-Guinea volledig te steunen. Men is wel gedwongen te concluderen, dat de opvattingen van minister Luns inzake de militaire steun van de V.S. aan ons land vry'wel uitsluitend zyn gebaseerd op een mededeling van de destijds nogal impul sieve Foster Dulles. Maar zelfs die me dedeling is in de versie-Luns maar wei nig exact. Aangenomen echter, dat Dul les zich positief zou hebben uitgelaten, dan nog kan niet worden vergeten dat inmiddels de verhoudingen nogal duide- ïyk zyn veranderd: de koude oorlog is eerder verscherpt dan verzwakt en bo vendien is de republikeinse regering in Amerika afgelost door de administratïe- Kennedy. Het lijkt dus voor discussie vatbaar of Nederland nu wel zonder de minste, twyfel op militaire steun van de y.S. mocht rekenen. De conclusie van dit alles? Dat het geen dat tot dusver naar buiten is gekomen uit officiële stukken en mede delingen aan de verwachting van minis ter Luns maar een smalle basis geeft. En daardoor zyn de beschuldigingen aan het Amerikaanse adres niet helemaal op een hechte basis geconstrueerd. Trouwens, waarom uitsluitend de V.S. beschuldigd? Het is héél leerzaam de houding van Australië ook eens onder de loep te nemen. Aanvankelijk deed dit land zo veelbelovend, het heeft Nieuw- Guinea zelfs de sleutelpositie in Austra- lië's verdediging genoemd. Maar wat gebeurde er toen het op de consequen ties aankwam? Dat men alle3 in het werk stelde om Indonesië niet al te sterk van zich te vervreemden. Op zichzelf was dat ook al een opvallend symptoom voor de verandering van inzichten by de niet-Nederlandse belanghebbenden! Balans opmakende tenslotte na het de bat van gisteren, moet worden vast gesteld, dat minister Luns de afgelopen weken er niet in voldoende mate in is geslaagd zyn beschuldiging van zestien augustus een redelyke grond te geven. Nederland en Indonesië hebben sa men een korte resolutie opgesteld, welke secretaris-generaal Thant machtigt toe te zien op de uitvoe ring van bet Nieuw-Guinea-ak- koord. Deze resolutie zal worden ingediend zo dra de 17e algemene vergadering van de Verenigde Naties is begonnen. Deze assemblee wordt op 18 september ge opend. is het 100 jaar geleden, dat 3 in het Théatre de la Port-Saint- Martin te Parys de eerste uitvoe- ring werd gegeven van het to- 3 neelstuk „Le Bossu" (De Ge- bochelde). 3 (Zie slot pog. 4 kol. 3) WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 8 september '62 205e jaargang - no. 212

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1