PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT I S0WJET-UNIE HERVAT AT00MPR0EVEN Amerikaans schot op planeet Venus mislukt Mr. Luns in september naar Y.S. ZEEUWSE VISSERS BLIJVEN ONTEVREDEN „Recht op laatste woord omdat V.S. zijn begonnen" Treinen waren dit weekeind overvol Timmerman snelste in DE ronde Prinsessen sloegen geen dans over RUSSISCHE „POLARIS" AFGEVUURD Akkoord over Laos EGYPTE LANCEERT EERSTE EIGEN RAKET RAKET TOT ONTPLOFFING GEBRACHT NA VERKEERDE START Bij skutsjessilenop Pikmeer gekapseisd VUURGEVECHT AAN INDISCHE GRENS Vandaag... TAALREL IN ANTWERPEN Zevenduizend toeristen naar Texel ANDRÉ RENARD OVERLEDEN „Nieuw leven beginnen WATERMANGEARRIVEERD MET GEZINNEN UIT NIEUW GUINEA Zevibel zal strijd niet ontwijken" Treinramp in India39 doden 205e jaargang - no. 171 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie F van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.; tr. per post 825 per kw. Losse nummers 15 cent. 0 Bureaus Vlissingen Walstraat 68-60, tel. 2355 ib.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg Markt 51 tel 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2, tel 6140 (b.g.g. red. 7853, adv 5213) Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: tel. 2116 Zierlkzee ted tel 2425 adm tel. 2094 Adv. pr. 27 ct per mm Min per adv. f 4.—. Tngez. med. 3 tarief Kleine adv (max 8 regels) 25 ct per regel (min. 125) ..Brieven bur van dit blad" 25 Giro 359300 P.Z.C.. Middelburg Maandag 23 juli 1962 Pagina 3 WASHINGTON: „VERONTRUSTEND MAAR GEEN VERRASSEND NIEUWS" De Sowjet-Unie heeft besloten haar kernproeven te hervatten met het beproeven van tie nieuwste typen kernwapens. Dit heeft het Sow- jet-persbureau Tass zaterdagavond meegedeeld. De proeven zijn nodig geworden door de jongste Amerikaanse kern proeven, aldus een verklaring van de Sowjet-regering die door Tass wordt aangehaald. Alle voorzorgen zullen worden genomen om de radio-actieve neerslag tot een minimum te beperken. De Sowjet-Unie heeft in dit opzicht aanzienlijke resultaten geboekt, zo wordt gezegd. Zoals bekend hebben de V.S. in de afgelopen twee maanden een serie proeven in het gebied van Christmas Island en Johnston Island in de Stille Oceaan gehouden, waaronder een proef op grote hoogte. Van daag of morgen zal weer een proef op grote hoogte worden gehouden. In de Sow jet verklaring wordt nog ge-, zegd dat de V S. de eerste kernproeven hebben genomen en dal de Sowjet-llnie daarom het recht van antwoord heeft en de laatste mag zijn die proeven neemt. De Sowjet-Unie zal maatregelen nemen tegenover degenen die agressieve bedoe lingen tegen haar hebben en met een preventieve oorlog dreigen, aldus de verklaring. De Sowjetregering geeft de V. S. en hun bondgenoten de schuld voor het feit dat er nog geen overeenkomst tot stand is gekomen over beëindiging van kernproeven. Zij beschuldigt deze landen ervan dienaangaande voorstellen te doen die neerkomen op spionage. Toen de prinsessen Irene en Mar griet vorige week op St.-Maarten waren aangekomen maakten zij in de loop 'van die dag tijdens de verschillende evenementen reeds kennis met enkele „steelbands" Daar er woensdagavond muziek zou zijn in hotel Little Bay, waar de prinsessen verblijven, vroegen zij gezaghebber Beaujon of niet die bepaalde steelband zou kun nen komen, die zij het aardigst vonden spelen. Tot hun teleurstel ling was er die avond een ander orkest en donderdag werd het ver- zoek herhaald. Vrijdagavond, toen het officiële gedeelte van het bezoek achter dè rug was cn de prinsessen 's avonds de maaltijd hadden ge bruikt, kwam tot hun verrassing de bewuste steelband de dansmu ziek verzorgen. In het gezelschap van de prinsessen bevonden zich i onder meer enige officieren van I de „Van Ewijck" en weldra zweef- den beide prinsessen over de dans- vloer, waar niet alleen Latijns- Amerikaanse dansen werden ge- danst, maar ook de twist, waar- aan prinses Irene zich waagde. Beide prinsessen sloegen bijna geen dans over. Tot ruim twaalf uur 's avonds ging het dansen 1 door. wwlma/wvwwuwlaaaaamaaaa/wwwwvi/lft Premier Kroesjfsjcw is zaterdag tegen- ivuci-s» bjj het afschieten van kcrnriikettcn door duikboten die zich onder water bevonden. Dit heeft het Sowjet-nershureuu Tass gemeld. De Sowjet-premicr zag verder het afschie ten van raketten door oppervlakte- schepen, aldus Tass. Vrijwel onmiddellijk nadat Moskou had beweerd dat de Russen raketten vanaf onderzeeboten onder v/aler kunnen af vuren. vuurde een Amerikaanse onder zeeboot. de John Marshall, bij Cape Canaveral binnen een periode van drie uur drie Polarisrakettcn af naar doelen op 2500 kilometer afstand. Op de conferentie over Laos te Ge neve heeft men volledige overeenstem ming iN-rcikt over de toekomst van het land. I)e documenten, die de tekst van de internationale overeenkomst over de neutralisering van Laos be vatten, zyn zaterdagmorgen aanvaard. Radio Cairo heeft gemeld, dat men za terdagmorgen in Egypte een raket de ruimte heeft ingeschoten. De raket, „Overwinnaar" genoemd, bereikte een hoogte van G00 kin. President Nasser was aanwezig by de lancering. Het is niet bekend vanwaar de „Overwinnaar" de ruimte is ingeschoten. Radio-Cairo zei, dat de raket door Egyptenaren is gebouwd. Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft in een zater dagavond uitgegeven verklaring het besluit van de Sowjet-Unie om de kernproeven te hervatten „veront rustend maar geen verrassend nieuws" genoemd. Het brengt in her innering dat de Sowjet-Unie vorig jaar reeds kernproeven hield, toen zij in september het moratorium op deze proeven verbrak. Het State De partment betreurt het, dal het Sow- jetrussische besluit komt „zo kort nadat vorige week maandag de ont wapeningsbesprekingen in Genève zijn hervat". T opgesprek? De Russische minister van buiten landse zaken Gromiko had zater- nog een ongewoon mild getin te redevoering gehouden op de 14- landen conferentie over Laos en er op gewezen dat de vrede in de Zuidoostaziatische staat in feite te danken is aan de topconferentie die Kroesjtsjew en Kennedy 13 maanden geleden in Wenen hebben gehouden. Hij zinspeelde op de mogelijkheid dat een nieuw topge- sprek de basis zou kunnen zijn voor beslechting van andere ge schilpunten tussen Oost en West. Binnen maand tweede proef De eerste Amerikaanse poging om in de geheimen van de planeet Ve nus door te dringen is gistermor gen mislukt, toen de Atlas-Agena- raket di ehet ruimtevoertuig „Ma- riner 1" voor zijn ongeveer 360 miljoen kilometer lang ereis in de ruimte had moeten brengen, van haar vastgestelde baan afweek en moest worden vernietigd. Het Amerikaanse bureau voor lucht- ruimtevaart is ondanks deze mislukking voornemens nog binnen een maand een tweede proef te nemen. Gistermorgen steeg de raket, met de 202 kg wegende „Mariner 1" in haar neuskegel, onder het ochtendgloren sta tig het luchtruim in, in een der meest spectaculaire lanceringen die men ooit op Cape Canaveral had gezien. Eerst later kwam men tot het be sef dat de vuurgloed, die na de lan cering werd gezien, voor een deel te wijten was aan de vernietiging van de raket. De veiligheidsofficier van de lanceerbasis bracht de raket 290 seconden na het afschieten tot ont ploffing, waarna de overblijfselen van raket en ruimteschip in vlam men gehuld in de Atlantische Oceaan terechtkwamen. Het was de bedoeling dat de „Mariner 1" binnen een afstand van 16-000 kilo meter een vlucht van een half uur langs het met wolken bedekte oppervlak van de „avondster" zou maken, op 8 de cember. Alvorens daarna in een baan om de zon te gaan, zou de „Mariner 1" gegevens omtrent de planeet naar de aarde heb ben moeten seinen, die gebruikt zouden kunnen worden voor het uitstippelen van een reis door de ruimte door de toekom stige astronauten. De voorbereidingen voor het lanceren van „Mariner 2", zullen minstens vier entwintig dagen in beslag nemen. Na 10 september a.s. zal het negentien nu den duren alvorens de positie van Venus ten opzichte van de aarde gunstig zal zijn voor het nemen van een nieuwe proef. NIET EERDER By aankomst op Schi|>hoI heeft de mi nister van buitenlandse zaken, mr. Luns, gistermiddag verklaard niet van plan te zijn op korte termijn naar Wash ington te gaan in verband met de on derhandelingen over de kwestie Nieuw- Guinea. Wel zou hij in de eerste helft van september zoals gebruikelijk, naar de Verenigde Staten gaan om de verga dering van de Verenigde Naties bij te wonen. Minister Luns, die terugkeerde van een officieel bezoek aan Rome en een privé- bezoek aan Zwitserland, verklaarde voorts, dat hij in het begin van oktober zal optreden als voorzitter van de E.E. G.-onderhandelingsdelcgatie die met Engeland zal spreken over toetreding van dit land tot de gemeenschap. LONDENAREN OP DE VUIST MET FASCISTEN Een bijeenkomst die de Britse fas cisten gisteren op Trafalgar Square te Londen hadden be legd, is tien minuten na het be gin door het publiek verstoord. Onder geroep van „fascisten ga naar huis" verbrak het publiek de politieafzetting. Het ver scheurde spandoeken en ver nielde de versterkingsinrich ting. De toespraak van Sir Oswald Moslev, de leider van de beweging, is niet door gegaan. Hij had willen spreken over de betekenis van Engelands toetre ding tot de Euromarkt. Het duurde enige tijd voor de menigte uiteen gedreven was- Later gingen honderden in optocht naar het hoofd kwartier van de Uni-partij dat door de politie was afgezet. Binnen gaf Sir Oswald een persconferentie. Over de rel zei hij: „het is duidelijk waarom ik voor de oorlog de zwarte- hemdenbeweging oprichtte, om aan zulke gewelddadigheden een einde te maken Ik ben erin geslaagd". Wanneer zijn aanhangers uniformen hadden mogen dragen, zo vervolgde hij, zouden zij elkaar herkend heb ben en „samen stand hebben gehou den en gevochten zoals vroeger". Op de tweede dag van het „Skuts- jesilen" op het Pikmeer is één van de schepen, het Skutsje van Sneek, tengevolge van de harde wind gekapseisd. Een ander skut sje is zelfs geheel gezonken. Op de foto: het „Snitser Skutsje" (Sneeker schuitje). aaa/\a/v\/vs\aa«naaaaaaaaaa/\aaaavwuwu\/\/\sv\/vv India en China hebben elkaar gisteren over en weer beschuldigd van grens- schending en wel in het Tsjip Tsjap- dal in Ladach, Kashmir Grenstroepen hebben elkaar beschoten. India meldt dat twee van zijn soldaten verwondin gen hebben opgelopen. Beide landen achten het betrokken gohied het hunne. Dominee brengt gestolen tekeningen terug De gereformeerde predikant ds. H. D. Bruggeman uit Amsterdam heeft zon dagochtend zes kleine en drie grote te keningen, die de afgelopen week uit het atelier van de kunstenaars Jacques Jut te in de hoofdstad werden gestolen, te ruggebracht bij de bestolene. De dief heeft de tekeningen in handen gespeeld van de geestelijke, die zich tegenover de politie op zijn beroepsgeheim beriep. Jutte mist nu nog zeven tekeningen van naakten en een beeldje. Volgens de kun stenaar moet een kenner de diefstal hebben gepleegd, omdat uitgerekend de tekeningen die onlangs bij een exposi tie de beste beoordeling kregen, uit een grote stapel werden meegenomen. Z.K.H. Prins Bernhard, die een privé bezoek aan Engeland brengt, heeft in Londen in zijn kwaliteit van president van de internationale hippische fede ratie een vergadering van deze organi satie geleid. Op de foto is de prins in gesprek met de vice-president, de Zwitser M. E. A Sarasin. is het 60 jaar geleden, dat de eerste petroleuminstallatie van de „Koninklijke" in het Rotterdamse havengebied in gebruik werd ge nomen. begint de bouwvakvakantie. aaaaaaaaaaaaaaaa/iaaaaaaaaaa/\/\aaa/w\aaaa/v\ In en om de Heilige-Geestkerk te Ant werpen hebben zich gisteren ander maal incidenten voorgedaan. Op het middaguur verdrong zich een grote menigte voor de lterk by de aanvang van de eredienst. De Franstalige preek werd gestoord door gekuch en ge roep, zodat de kanselredenaar een be roep moest doen op de politie, die enke le manifestanten uit de tempel dreef onder gejoel en handgeklap. Na de mis werd buiten de kerk „Franskiljons buiten" geroepen ter wijl „de Vlaamse Leeuw" en andere strijdliederen gezongen werden. De be togers werden door de politie in vier groepen gescheiden en in zijstraten van de Mechelse Steenweg gedreven, waar door een einde aan de betoging kwam. Twee manifestanten in de kerk en twee erbuiten werden opgebracht. Een Frans-sprekende tegenbetoger doofde zijn sigaret uit in het haar van een meisje, dat met haar ouders op ongeveer 200 meter var de kerk voor- bijwandelde. TWEE BROERTJES IN VAART VERDRONKEN Zaterdagmiddag waren de twee broer tjes Aart en Pieter R. uit Balkbrug (O.), respectievelijk 11 en 6 jaar gaan hengelen in de Dedemsvaart. Toen zij in de avonduren nog niet waren terug gekeerd, is men tot middernacht gaan dreggen, evenwel zonder resultaat. Gis termorgen vroeg is het dreggen voort gezet en omstreeks 7 nur werden hun lijkjes opgehaald. De hinderen kwamen uit een gezin van tien kinderen. N.S. verwerkte drukte vlot De spoorwegen hebben het giste ren drukker gehad dan op andere zondagen. Alleen in het district Amsterdam is het vrij rustig ge weest, terwijl er ook weinig strandverkeer was. De grootste moeilijkheden werden weer veroorzaakt door de buitenlandse trei nen, die vaak ver over tijd de grens pas seerden. Zo kwam de expres uit War schau en Berlijn een uur te laat aan en de D-trein uit Villach was tengevolge van een botsing met een goederentrein in Oostenrijk zelfs twee uur over tijd in Hoek van Holland, zodat 25 passa giers de boot naar Harwich misten. Zaterdag is voor de spoorwegen verre weg de drukste dag geweest van dit vakantieweekend. Er reden in totaal acht extra treinen, terwijl 63 treinen De Waalse vakbondsleider André Re- nard is vrijdagavond laat overleden. Hij is 51 jaar geworden. Twee weken geleden werd Renard door een beroerte getroffen. Donderdag de den zich complicaties voor, waardoor zyn toestand snel achteruit ging. Renard was voorzitter van de Waalse Volksbeweging. Hij werd vooral bekend door zijn agitatie tijdens de grote sta kingsbeweging die in december 1960 en januari 1961 België in beroering bracht. De overledene was voor een fe derale staatsvorm in België. P.T.T. WERFT PERSONEEL PER GRAMMOFOONPLAAT De vijf in Amsterdam gevestigde P.T.T.-diensten maken bij de personeel- werving sinds kort gebruik van eengrammofoonplaat Het plastic plaatje is kortgeleden in een oplage van 10.000 exemplaren in de examenklassen van de Amsterdamse middelbare scholen verspreid. „Alles draait om P.T.T." is de titel van het reclameplaatje, waarop na een muzikale inleiding een dialoog is te beluisteren tussen een jongen en een meisje die pas eindexamen hebben gedaan. Tot slot volgt er een speciaal voor dit doel gearrangeerde twist, „Twïstling papa" getiteld. Reeds 20 jongelui deden toezeggingen. Ze vonden het idee allemaal bijzonder leuk. De plaatjes zijn in de examenklassen uitgereikt door de leraren of door de P.T.T.-voorlichtingsambtenaar, de heer Reinsma. By het grammo foonplaatje is een foldertje met voorlichting over P.T.T.-diensten gevoegd. „SORONG IS EEN VERLATEN STAD" Gistermorgen is in de Rotterdamse ha ven de Waterman van de N.V. Trans Oceaan aangekomen met aan boord vierenzestig passagiers, hoofdzako- lijk Indische Nederlanders, afkom stig uit Nieuw-Guinea. Do groep bestond voornamelijk uit par ticulieren, mensen die in Hollandla of in Sorong een winkel of een bedrijfje hadden of daar als geschoolde werk krachten bij een bedrijf in dienst zijn geweest. In enkele gevallen was het gezinshoofd nog in Nieuw-Guinea achtergebleven. Vijf van deze groep men zou geneigd zijn hen vluchtelingen te noemen zijn oude»- dan zeventig jaar. Zij ho pen nog slechts een rustige oude dag in Nederland te mogen hebben. Er waren ook twintig kinderen, die met hun grote bruine ogen alles nauwlet tend opnamen wat er te zien was. i financiële problemen voor deze Ne derlanders zijn groot. De ontwikke lingen van de laatste maandc-n heb ben de waarde van hun bezit sterk verminderd. Eén vertelde, dat een goede auto bij verkoop slechts 85 had opgebracht en een ander kreeg voor zijn stukje grond slechts een vierde van de waarde, rong, zo vertelde iemand, is een vrij wel verlaten plaats leeg en uitge storven en het is daar zeker voor de Nederlanders afgelopen. In Hollandla is het leven nog normaal. De Zeeuwse vissers hebben zater dagochtend op de jaarvergadering van hun vereniging tot bevorde ring der Zeeuwse visserijbelangen „Zevibel" in het Concertgebouw te Vlissingen nog eens duidelijk hun standpunt bepaald ten aanzien van tal van netelige kwesties, waarmee de vissers op het ogenblik worden geconfronteerd. Het merendeel van deze problemen zijn een ge volg van de realisering van de Del taplannen en hoewel de vissers reeds herhaalde malen hebben ge steld, dat men de noodzaak van deze enorme Delta-dijken inziet, blijven zij echter ook bij voortdu ring op de bres staan voor bun be langen, die door de afsluiting van de zeegaten in bet gedrang komen. Welk standpunt „Zevibel" hierbij in neemt kregen de vele tientallen vissers en genodigden, onder wie dc commissa ris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, te horen van „Ze- vibel"-voorzitter A. L. S. Lockefeer, die in zijn openingswoord op deze jaarver gadering zei, dat „Zevibel" de strijd niet zoekt, maar als het nodig is de strijd ook niet zal ontwijken. Uitvoerig stond voorzitter Lockefeer verder stil bij de huidige stand van za ken in dc Zeeuwse visserswereld. Hij maakte onder meer melding van een be vredigend 1961 voor de vissers, hoewel de garnalen een gevoelige prijsdaling te zien gaven. Dit werd gelukkig voor het grootste deel gecompenseerd door hogere vangsten. Hiertegenover stond evenwel een stijging van de exploitatie kosten, waarbij de „Zevibel"-voorzitter tevens op het nut wees van de Zeeuwse visserijcoöperatie die centraal inkoopt. Met nadruk stelde de heer Lockefeer verder, dat de vernieuwing van de vloot verder zal moeten worden voortgezet. De noodzaak hiervan spreekt des te dui delijker als men weet, dat soms nog dertig jaar oude schepen in de vaart zijn. WAARDERING Grote waardering toonde de voorzitter in zijn openingswoord voor de finan ciële medewerking van de verschillende gemeenten en bankinstellingen bij de vernieuwing ran de vloot- Dit noemde dc „Zevibel"-voorzitter daadwerkelijke steun. „Als wij alleen afhankelijk zou den zijn geweest van regeringshulp, zou het er voor de vissers bedroevend uit zien", hield hij de vergadering voor. „Want als de regering werkelijk wilde helpen, zou het net zoals in België en West-Duitsland zogenaamde slooppre- mies voor oude schepen kunnen toeken nen". In het beleid van de regering zag de „Zevibel"-voorzitter verder weinig har monieuze klanken en punten waarover men zich als visser kan verheugen. Van beleid op lange termijn is er zijns in ziens zelfs geen sprake. Ook trok hij nog een vergelijking tus sen de begroting voor visserij en die voor landbouw: de begroting voor vis serij noemde de heer Lockefeer maar een mager dessert na de copieuze maal tijd van landbouw in het parlement. Wat de visserijwet aangaat haalde voor zitter Lockefeer aan, dat ook de Stich ting van de Nederlandse Visserij hier geen enkel perspectief in ziet voor een constructief beleid op lange termijn. Verder was hij de mening toegedaan, dat ook de mosselverordening ernstig op de helling moet. Andere wensen die hij nagr voren bracht betroffen de taak stelling van de mosseladviescommissie, die opnieuw aan de orde gesteld zou moeten worden, terwijl er ook een apar te verordening voor kwekers en hande laren moet komen. Tevens hield hij de vissers voor, dat men nauwlettend moet toezien op de ontwikkeling van de visserij in de an dere E.E.G.-landen gezien de belang rijke export van de Zeeuwse vis naar deze landen. VRAGEN Wel vroeg voorzitter Lockefeer zich af of alle activiteiten die „Zevibel" ont plooit, zin hebben tegen de achtergrond van de afsluiting van de zeegaten. „Wat gebeurt straks met onze visgronden en cultures en hoe zullen wij in de noodza kelijke en omvangrijke investeringen tegemoet gekomen worden Een vraag, waarop de heer Lockefeer het antwoord zelf niet wist, maar wel stelde hij heel duidelijk, dat als men meent, dat de visser zich zal omvormen tot landrot men „Zevibel" beslist niet aan zijn zijde vindt. „Wij zullen zelf al het mogelijke doen, om het voortbe staan van de visserij mogelijk te maken om daarna met des te meer recht van spreken een appel te doen op staat en volk, teneinde hulp en steun te verkrij gen waarop wij menen het volste recht te hebben", aldus de heer Lockefeer. (Zie slot pag. 2 kol. 2) t werden versterkt, 23 meer dan men van plan was- Desondanks moest men 's och tends in Eindhoven, Breda en Arnhem reizigers laten staan- In Eindhoven ble ven om negen uur 250 mensen op het perron achter. Ze werden even later meegenomen door een militaire trein. Aan de grensovergang bij Vaals was het zowel zaterdag als zondag bij zonder druk. Zaterdag passeerden in beide richtingen naar schatting 60.000 vakantiegangers, gisteren waren het er zeker 50.000. Ook aan de andere grensposten was het dit weekeinde druk. Het viel gisteren op, dat vele Duitsers al weer naar huis gingen, mogelijk als gevolg van de weersomstandigheden. Het aantal vakantiegangers, dat Neder land binnenkwam, was ongeveer even groot als het aantal dat ons land ver liet. Bij de grenspost Wernhout werden naast vele Belgen een gevolg van de nationale feestdag op zaterdag ook vrij veel Fransen en Engelsen opge merkt, terwijl bij Denekamp tamelijk veel Scandinaviërs de grens passeerden. Behalve zaterdag bij Vaals, waar wacht tijden tot ruim een uur voorkwamen als gevolg van de Duitse controle op door de Duitsers in Nederland gekochte levensmiddelen, was er weinig opont houd aan de grensovergangen. De kampeerterreinen waren over het algemeen goed bezet, vooral op de Wad deneilanden- Op Texel, waar zaterdag omstreeks 7000 v. ;antiegangers zijn ge arriveerd, van wie de helft Duitsers, was echter gisteren nog voldoende gelegen heid om de tent neer te zetten. Ook in verscheidene plaatsen langs de kust werd druk gekampeerd. Van een kam- peerchaos was nergens sprake. Bij een treinbotsing zaterdagavond in Noordoost-India zijn 39 mensen omge komen. Er zijn 50 gewonden. De posttrein van Amritsar naar Howra reed op een station on een stilstaande goederentrein. Dit gebeurde op onge veer 650 km van Calcutta. lit is generaal Lyman Lemnitzer, lie benoemd is tot Amerikaans >pperbevelhebber in Europa. Ver wacht wordt, dat hij generaal Lauris Norstad zal opvolgen als opperbevelhebber van de NAVO- strijdkrachten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1