INDONESIË KREEG GEVRAAGDE UITLEG Incident in Berlijnse corridor Leidingwater is op de Bevelanden in de zomer in enkele gebieden „gerantsoeneerd" Minister Soebandrio gaat naar Washington Buurlanden gaan in Algerije bemiddelen Watermanzondag uit Nieuw-Guinea in Rotterdam TIENDUIZEND VROUWEN VIELEN IN KATANGA V.N.-POLITIE AAN DE GAULLE WIL EIGEN POSITIE WIJZIGEN Prinses Beatrix bij society-huwelijk Grote bosbrand aan Middellandse Zee Kunst- en vliegwerk Dl KIESWET VOOR ALGERIJE I Vandaag...'] 205e jaargang - no. 167 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zierlltzee: red tel 2425. adm, tel. 2094. 9 Adv. pr. 27 ct per ram. Min. per adv. 4 G. A. de Kok. O Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.ir. per post 8,25 per ie ivitu&i/ ui LGi. oo*i vb.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2, tel 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213), C Ingez med. 8 x tarief Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1,25) „Brieven t Losse nummers 15 cent. Bureaus: J, adv. 5213). Oostburg.' tel. 2395; Terneuzen: tel. 2116; alt blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Woensdag 18 juli 1962 Duiveweiuwnaar won auto... Pagina 2 VERKLARING VAN DR. VAN ROIJEN GEPUBLICEERD In kringen, die nauwe contacten onderhouden met het bureau van de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Thant, werd gisteren na publikatie van de verklaring van dr. Van Roijen, waarin het Nederlandse standpunt ten aanzien van het plan-Bunker wordt uiteengezet, gezegd, dat het vooroverleg tussen Nederland en Indonesië een gunstige kant is opgegaan en dat men in de nabije toe komst resultaten mag verwachten. Men twijfelt er niet aan, dat er een formule zal kunnen wórden ge vonden, waarbij het recht op zelfbeschikking voor de Papoea's kan worden gegarandeerd. De tweede fase in de onderhandelingen zou dan in de tweede helft van augustus onder leiding van Thant in New York kunnen beginnen, zo menen genoemde kringen. In die tweede fase zou de wijze, waarop het beginselakkoord moet worden uitgevoerd, moeten worden vastgesteld. In de gisteren gepubliceerde verklaring zegt dr. Van Roijen, dat aanvaarding- van liet plau-Bunker in beginsel bete kent, dat zijn regering akkoord gaat met het verloop van de gebeurtenissen, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van dat plan. „Na het beheerschap van de Verenigde Naties zal er een periode va.n volledig Indonesisch bestuur gedurende een aan tal jaren nog nader te bepalen zijn, waarna de Papoea's het recht van zelfbeschikking zal worden toegekend", aldus dr. Van Roijen. De aanvaarding- wordt slechts aan één voorwaarde ge bonden, namelijk dat de regering vol doende waarborgen zal krijgen, dat er met de belangen van de Papoea's worden rekening gehouden. Naar Washington President Soekarno heeft gisteren verklaard, dat minister Soebandrio, en de waarnemend minister van de fensie, luitenant-generaal Hidajat, naar Washington zullen gaan „om te onderzoeken of het mogelijk zal zijn informele besprekingen met de Ne derlanders te voeren op basis van overdracht van het bestuur over wes telijk Nieuw-Guinea aan Indonesië in overeenstemming met de rechtmatige verlangens van het Indonesische volk". Niet uitgebreid Voorts werd in Washington vernomen, dat het op liet ogenblik niet in de be doeling ligt, dat de Nederlandse dele gatie naar de besprekingen met Indo nesië als gevolg van hot bezoek van minister Soebandrio wordt uitgebreid. Volgens diplomatieke kringen is maan dag wel de Indonesische delegatie ver sterkt met de ambassadeur van Indone sië in de V.S., Zairin Zaln. RUSSEN HINDEREN VLIEGTUIG De Russen zijn gisteren weer be gonnen met het hinderen van het geallieerde luchtverkeer in de luchtcorridors naar Berlijn. De Verenigde Staten hebban bij hen geprotesteerd tegen het hinderen van een tweemotorige DC-3 van de Amerikaanse regering. Het gehinderde toestel was van het Fe deral Aviation Agency. Het beproefde de radarinstallatie en andere navigatie middelen die westelijke vliegtuigen in de luchtcorridors boven Oost-Duitsland gebruiken. Ken Russische MIG-straal- jagor naderde het Amerikaanse toestel tot op een afstand van 120 meter. De Amerikanen hebben hun protest ge deponeerd bij de Russische vertegen woordiger op liet viermogendheden luchtveiligheiclsbureau in Berlijn, Het incident vond plaats in de corridor 1-Iamburg-Beziijneen van de drie 32 km breeïe corridors boven Oost-Duits land, die dooi- de westelijke geallieerden gebruikt worden voor hun luchtverkeer op Wcst-Berlijn om zestien minuten over elf gistermorgen. Radarizistallatics op het vliegveld Tem pelhof namen het incident waar kort nadat de piloot had meegedeeld dat een straaljager op zijn toestel afkwam. Na negentig minuten doelde hij mee dat de jager was weggevlogen. Het s.s. „Waterman" van de N.V. Trans-Oceaan wordt zundugmor- j gen om tien uur aan de Lloydka- de in Rotterdam terug verwacht vag de reis naar Nieuw-Guinea, j waarheen het schip een contin- I gent militairen heelt gebracht. Er zijn op deze thuisreis slechts I 64 passagiers aan boord 40 volwaasenen en 24 kinderen afkomstig uit Hollandia, Sorong en Manokwari. Het zijn meren deels zgn. „Indische Noderlan- ders", die zich op Nieuw-Guinea hadden gevestigd. Een aantal van het zal hier door het ministerie van maatschappelijk werk gehuis- j vest woz-clen. illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Gisteren kwamen de Nederlandse en Indonesische afgevaardigden naar het vooroverleg voor de vijf de maal sinds de besprekingen her vat werden bijeen. Minister Soe bandrio wordt donderdagmorgen in Washington verwacht en zou zich vrijwel direct naar de plaats waar de besprekingen worden ge houden, begeven. WWVWUVWUVWWWVVWWVWWVWn/VVWWWWWUWWVWWVA/WWWWWWWWVWWWV> MA JOOR WHITE BEREIKTE MET X-15 HOOGTE VAN 94,5 KM De Aznerikaanse majoor Robert White heeft gisteren met een X-15 een recordvlucht gemaakt. HU bereikte met dit raketvliegtuïg een hoogte vazz bijna 94,5 knz. Daar znajoor White hoger kwam dan 80 km, is hij «le eerste niet-astronaut die aanspraak kan maken op het ruïmte- vaardersinsigne. Tot nu toe is dit insigne slechts verleend aan vier Amerikanen Alan Shephard, Virgil Grissonz, John Glenn en Scott Carpenter die ook verder kwamen dan een hoogte van 80 km, maar dan in raketten zon der vleugels. Op het hoogste punt van zijn vlucht heeft White drie minuten lang in een staat van gewichteloosheid verkeerd. Het toestel was aan de zwaartekracht ontsnapt. De X-15 is ontworpen voor een hoogte van maximaal 76,2 km. Gisteren bereikte het toestel tijdens de vlucht omhoog een snelheid van ruim 6000 knz per uur. De recordsnelheid van de X-15 is 7900 km per uur. Op het hoogtepunt van zijn vlucht seinde de 38-jarige White: „Dit is een fantastisch gezicht. Dit is absoluutDe rest van zijn woorden was onverstaanbaar door luchtstoringen. Preciestien minuten nadat het toestel door het moedervliegtuig een B-52 bommenwerper was losgelaten, landde het. Kleurentelevisie via „Telstar" Technici van de Britse P.T.T. hebben medegedeeld, dat maandagavond tele visiebeelden in kleuren vanuit Engeland via de „Telstar" naar de Verenigde Sta ten zijn zzitgezonden. De beelden kwa men goed over. De uitzending had plaats toen de „Telstar" zich op 11-000 knz af stand van de aarde bevond. „WIJ WILLEN DE BELGEN TERUG" Demonstratie ontaardde in gevecht Tienduizend Afrikaanse vrouwen hebben gisteren gedemonstreerd bij een wegversperring, die ver leden week door de V.N. nabij de Katangese hoofdstad Elisa- bethstad was opgericht en waardoor deze stad definitief werd afgegrendeld. De demon stratie was zo woelig dat mili tairen van de V.N. schoten in de lucht afvuurden om de demon stranten m toom te houden. Hysterische vrouwen, die de soldaten met stenen bekogelden en met stok ken naar hen zwaaiden, gilden: „V. N., ga naar huis, we willen de Bcl- gezz terpg". Op zeker ogenblik kwamen de Indische militairen die de versperring beman- nezz 550 in het gedrang, dat zij bo- vezz do hoofden dor vrouwen gingen vuren. Twee vrouwen zouden licht gewond zijn geraakt. Een woedende menigte vermelde een hut nabij de versperrhzg en stak de puinhoop ver volgens in brand. Te bont De vi'ouwen, sommigen met baby's op de arm, drongen steeds weer naar de soldaten op. De Indiërs, die wan hopig probeerden him positie te hand haven zonder geweld te moeten ge bruiken, bukten voortdurend om de stenen te ontwijken. Soms echter werd het do soklateiz te bozit en sloe gen zij met stokkezi of' gcweerkolvezz op do gillende menigte in. Later rukten de soldaten, die inmiddels versterking hadden gekregen, takken van de bomen. Daarmee wild zwaai end slaagden zij er een paar maal in de vrouwen terug te dringen. Tel kens hergroepeerden de vrouwen zich echter en begon het spelletje op nieuw. Koning Hoessein vim Jordanië brengt niet zijn gemalin prinses Moena een privé bezoek aan Engeland, In Cam- bcnoéll, Londen, heeft de koning de le steen gelegd voor 'n nieuw to bouwen jeugdcentrum. Hij deed dit op verzoek ■-~\i do vicaris van .Oambcnvell, John Nicholis, die een oude vriend van de vorst is. Het was echter niet koning Hoessein, maar prinses Moena, die de- meeste aandacht trok. De prinses, die in: Engeland is geboren, droeg ondermeer een grote strohoed met- veren. De rel begon als eezi demonstralie van de bond van Katangese vrouwen tegezz de V.N. Teizeinde raad werd door de V.N. aan de Katangese po litie verzocht de orde te herstellen. De komst van de politie was niet naar de zizz vazz de vrouwen. Ook de politiemannen werden door hen met stenezi bekogeld. Lang duurde het voor de woede der vrouwen was be koeld. J» MM Ml mm K i bij 3 Zee tussen Marseille en Toulon, ivoed-t een hevige brand, die door de sterke wind la's of vakantiehuisjes vluchten. Foto La, Ciotat aan de Middel landse Zee. Op de achtergrond de rookwolken van de bosbrand, die steeds meer naderbij komt en het plaatsje bedreigt. Volgens zeer goed ingelichte lieden in Parijs hoeft president de Gaulle plannen om een campagne te orga niseren die tot resultaat moet heb ben, dat de president van Frank rijk in wat betreft bevoegdheden en gezag in ongeveer dezelfde ver houding komt te staan tot regering en volkstegeuwoordigïng, als de Amerikaanse president tot zijn regering en het Congres. De Gaulle zozz ook reeds plannen hebben om zijn opvolger aan te wijzen. Maandagavond overleefde de regering- Pompïdou een motie van wantrouwen. Dat betekent, dat de Franse president nu zijn plannen kan doorzetten voor de oprichting van een Franse kernwapen macht. Bovezzdïen werden de bevoegd heden van de Franse president weer uitgebreid, ozn hem in staat te stellen verder op te treden tegen de rechtse extremisten. De Franse senaat zal binnenkort begin nen met de beraadslagingen over con stitutionele pi'Öblemén.Waarneiners zeggen, dat de znislukte actie van de oppositie tegen de atooznplannen van de Gaulle (de verwerping van de motie van wantrouwen) er op wijst, dat de Gaulle de steun van het parlement zal krijgen voor zijn constitutionele wijzi gingsplannen. In de kathedraal van St.-Michel in Brussel is het huwelijk voltrokken van jonkheer James Loudon met de gravin van Yves. De jonkheer droeg het uniform van luitenant der huzaren. H.K.3. prinses Beatrix woonde de plechtigheid bij. Op de foto schrijdt het bruidspaar voorbij prinses Beatrix. „CASABLANCA"-GROEP TREEDT OP Volgens Khider nog één kans op compromis Het Egyptische blad „Al Ahram' meldt van gezaghebbende zijde vernomen te hebben dat de minis ters van buitenlandse zaken van de zes „Casablancalanden" (Egypte, Algerije, Marokko, Ghana, Gninea ien Mali) voorbereidingen treffen voor een conferentie over eventue le bemiddeling in het geschil tus sen de Algerijnse leiders. Volgens het bericht van „Al Ahram" lzeeft de president van Mali, Keita, zijn minister vai» buitenlandse zaken ver zocht eezz bezoek te brengen aan Cona kry, Accra, Cairo en Rabat om bemid delingsvoorstellen te overhandigen. Verwacht wordt; dat de ministers buitenlandse zaken van Mali, Guinea en Ghana volgende week vrijdag in Cairo aankomen voor besprekingen met hun Egyptische ambtgenoot. Deze vier zouden dan waarschijnlijk naar Rabat gaan voor besprekingen met de Marok kaanse minister van buitenlandse zaken. Laatste kans Mohammed Khider, de Algerijnse vice-minister die premier Ben Klied- da de rug heeft toegekeerd om zich te scharen bij viee-premier Ben Bella, heeft namens deze in Tlemcen ver klaard, dat het aan de gang zijnde overleg van Algerijnse legerleiders de laatste kans biedt voor regeling door onderhandeling van de machts strijd tussen Ben Khedda en Ben Bei- la. Khider zei dat indien de hoofden van dè „Willaya's" of militaire districten op hun conferentie geen overeenstemming zouden bereiken en deze zou mislukken, ,w\j allen zonder uitzondering bereid zijn onze verantwoording te aanvaar den". Chantage Khider noemde de bedreiging met af treden van Saad Dahlab en Mohammed Yazid, respectievelijk minister van bui tenlandse zaken en minister van voor lichting in de voorlopige regering premier Ben Khedda, „weinig minder dan chantage, omdat de crisis die be gon in Tripolis toen Ben Khedda de laatstgenoemde vergadering van de Al gerijnse revolutionaire raad verliet, er door zou worden geprolongeerd". Dahlab en Yazid zeiden te willen aftre den als de machtsstrijd „niet binnen 48 uur" was beslist. Er zijn enige moeilijkheden ontstaan rond de sportuitwisseling Middel- burg-Folkestone, waarvoor twee oorza ken worden genoemd. In de eerste plaats blijkt er weinig animo te bestaan bij de leden van diverse sportverenigingen om daadwerkelijk aan de uitwisseling deel te nemen, in de tweede plaats legden enkele organisatoren hun werk neer, omdat een van hen vorige week werd gepasseerd bij de benoeming van een ambtenaar voor sportzaken, voor welke functie hij algemeen als de belangrijkste reflectant werd beschouwd. B. en w. hebben nu op korte termijn maatrege len moeten nemen, opdat de aanstaande zaterdag beginnende sportuitwisseling tóch volgens de plannen kan verlopen. de het passeren van een der organi satoren bij een benoeming. Wij geloven dat het goed is deze twee redenen te scheiden en daarbij met name de ge ringe animo als de voornaamste oorzaak voor de moeilijkheden aan te wijzen. Wanneer men de betrekkelijk korte his torie van de sportuitwisseling Middel- burg-Fol slechts c concluderen dat er sprake is van een neergaande lijn wat de belangstelling aan Nederlandse kant betreft. In het begin faantlijn, Druk te gering door royaal gebruik De vvaterafnemei's aan de rand van het voorzieningsgebied het uiterste westen van Zuid-Beveland en Noord-Beveland van de wa terleidingmaatschappij „Zuid-Be veland" N.V. maken momenteel moeilijke tijden door. In deze stre ken klagen de gebruikers hun nood over de geringe druk op de water leiding. Op spitsuren is de druk zo laag, dat liet soms vele minuten duurt, alvorens men een emmer water heeft getapt. Dit verschijnsel is overigens niet nieuw, lu de zomer hebben tal van waterlei dingmaatschappijen er mee te kampen en vooral de grootste afnemers worden er door getroffen. Voor de „huishoude lijke" gebruikers valt het ongerief meest al nog wel mee: de kraan in de keuken geeft altijd wel enig water, maar een verdieping is er vaak niet 1 Voor Noord-Beveland is een gelukkig einde in zicht van deze minder pret- tige situatie, want daar krijgt mer binnen afzienbare tijd de beschik king over een tweede zinker door de Zandkreek, alsmede een opjaagsta- tion. Daarmee zal het euvel van het watertekort op zomerse dagen zijn verholpen, tot grote vreugde onge twijfeld van de bevolking en bijvoor beeld vooral ook van tandarts W. Krommenhoek te Kortgene, die de behandeling van een patiënt wel eens heeft moeten stopzetten, omdat de druk op het water te gering was.... Wat is de oorzaak van de geringe druk de waterleiding in het uiterst wes- :elijke deel van Zuid-Beveland in de zomer? „Een op warme en zonnige zo merse dagen veelvuldig gebruik van wa ter", is de mening van ir. M. J. Stoel Feuerstein te Goes, directeur van de waterleidingmaatschappij „Zuid-Beve land", Tussen Goes en de verste randen het concessiegebied zijn duizenden afnemers, die op warme, zomerse dagen grote hoeveelheden water aftappen: voor huishoudelijk gebruik, voor het sproeien van de tuin enz. geen druk meer heeft, „Op korte termijn is daar weinig aan te-doen", zei ons ir. Stoel. „Wel is de waterleidingmaat schappij bezig grotere buizen te leggen, zodat het euvel óver vier of vijf jaar ver holpen zal zijn". Emmers sjouwen Voor de gewone gebruiker valt het in de regel allemaal wel mee, al is het natuur lijk minder prettig op de spitsuren slechts geringe hoeveelheden water te kunnen aftappen. Bepaald onplezierig is de situatie op sommige dagen voor hotelhouder J. Menheere te Lewedorp. De douche, die hij speciaal ten gerieve van zijn gasten heeft laten maken op de eerste verdieping werkt bijna nooit. De geringe hoeveelheid water, die er uit stroomt, is niet bij machte de gasgeiser in werking te stellen, zoals normaal het geval zou moeten zijn. Soms lopen de w.c.'s niet vol en is de heer Menheere verplicht met emmers water te gaan sjouwen. Een paar jaar geleden heeft hij alle buizen in zijn huis vernieuwd en door grotere vervangen, maar het effeet "an deze maatregel is bijzonder gering. Landbouwer L. M. Oele in de Ja- cobspoldor, die sinds september 1961 over leidingwater beschikt, is nog al tijd niet overtuigd, dat liet een verbe tering is en zyn buren denken er hetzelfde over. „De druk op het wa ter is vaak zo laag, dat we slechts met moeite een emmertje kunnen laten vollopen", merkt de heer Oele op, die uit de druk op het water kan „aflezen" ot er veel of weinig wordt gesproeid. In Nienwdorp is het voor. gekomen, dat het badhuis vrijdags avonds zyn deuren moest sluiten, om dat er te weinig water uit de kranen kwam gelopen...... Meter weg De moeilijkheden met de watervoorzie ning in de westelijke hoek zijn de wa terleidingmaatschappij „Zuid-Beveland" bekend, maar het is niet gemakkelijk daarin op korte termijn verandering brengen, verklaarde ons ir. Stoel. gens ir. Stoel moet de oorzaak van het watergebrek vooral gezocht worden in de sociale instelling van het waterlei dingbedrijf. In vele gevallen namelijk zijn in de loop dei* jaren de meters weg gehaald, en wel bij gebruikers, die niet boven het hun toegedachte verbruik kwamen. In totaal zijn het 6000 aanslui tingen op 24.000 afnemers. Juist onder deze categorie treft men naar de mening van het waterleidingbedrijf nogal wat mensen aan, die na het weghalen van de meter een royaler gebruik van het water zijn gaan maken, vooral op warme da gen. Zij grijpen gemakkelijker dan voor heen naar de tuinslang om hun erwten, boontjes, bloemen enz. het zo hoog nodi ge water te geven. Daarbij komt, dat de tuinbouw in de zomer grote hoeveelhe- (Zie slot pag. 2 kol. 4) ging het allemaal goed, maar het werd al vrij spoedig duidelijk, dat deze uit wisseling (althans wat Middelburg be treft) niet van eeuwigheid tot amen kon voortduren. Terwijl men in Engeland geestdriftig bleef, zakte de stemming in Middelburg en bleek het op de duur vrijwel niet meer mogelijk de mensen er hier warm voor te krijgen. Het is overigens een verschijnsel, dat zich niet alleen in Middelburg voordoet, maar dat men ook elders in ons land tegenkomt. en Engeland bijvoorbeeld is men ver zot op deze internationale verbroede ringsfeesten, maar in Nederland ver klaart men de zaak al heel spoedig voor gezien. Destijds was er bijvoorbeeld een geslaagde uitwisseling tussen Het Mid delburgs Dilettantentoneel en De Melo- manen uit Gent, maar door allerlei oor zaken is die vrywel tot staan gekomen. In Vlissingen heeft men na de oorlog de uitwisseling met Scarborough gehad, maar ook daarvan is niets meer over. In het begin is er enthousiasme, maar na een paar keer komen in. Nederland de bezwaren: de mensen voelen er veel meer voor vreemdelingen op bezoek te krijgen en men hoort argumenten als „Ik heb net logees" of „In die week ga ik naar het buitenland met vakantie" en vul verder maar in, de organisatoren met deze argumentatie tot wanhoop brengend. Een dergelijke ontwikkeling rond Middelburg-Folkestone was al lang voorzien, maar met enig kunst en vliegwerk was deze uitwisseling al tijd nog voor elkaar gekomen. Ditmaal was echter meer kunst- en vliegwerk nodig dan normaal. kan een dergelijke gang van za ken betreuren, maar zij is een ge duchte realiteit. Wij menen dat het ge meentebestuur van Middelburg er goed aan zal doen van deze werkelijkheid uit te gaan. Er zijn destijds plannen ont wikkeld om de uitwisseling op een bre dere basis te brengen, waardoor allerlei sectoren van het maatschappelijk leven er bij zouden kunnen worden betrokken, maar het ziet er niet naar uit, dat daar mee de uitwisseling kan worden gered. De les van dit alles? Stoppen er mee! De Nederlanders zijn er kennelijk te in dividualistisch ingesteld en zijn niet warm (meer) te krijgen voor een jaren lange collectieve uitwisseling. geringe animo zien wij als de voornaamste oorzaak van de kleine strubbelingen, die zich bij de organisatie dezer uitwisseling deze week hebben voorgedaan. Dat neemt echter niet weg, dat ook de kwestie rond de benoeming van een sportambtenaar mede een rol heeft gespeeld: de organisatoren, die toch al weinig medewerking ondervonden, be schouwden deze gang van zaken als de druppel, die de befaamde emmer deed overlopen. Een geluk is het overigens nog, dat het programma al vrijwel ge reed was op het onderbrengen van de de moeilijkheden zouden an ders nog groter zijn geweest. Wij hebben thans geen behoefte te treden in het benoemingsbeleid van b. en w., maar wij menen toch wel, dat het samenvallen van deze benoeming met een druk moment in de voorbereidende werkzaamheden rond de uitwisseling bijzonder ongeluk kig is. Het college had begrip moeten hebben voor de vervelende situatie, waarin een van de belangrijkste organi satoren zou komen te verkeren indien hij bij de bewuste benoeming zou wor den gepasseerd. Daarom hadden b. en beter vooruit dienen te zien. Zij had den er voor moeten zorgen, dat deze benoeming tenminste vier tot zes weken eerder was afgekomen. Voor alle par tijen en voor de praktijk van het werk ten bate van de uitwisseling zou dat heel wat acceptabeler zijn geweest. Het voorlopig uitvoerend orgaan van Algerye heeft een kieswet aanvaard, die het een-partijstelsel begunstigt en de weg voor de communistische partij en andere minderheidsgroeperingen ver speet. Het orgaan bekrachtigde het besluit om de verkiezingen op 12 augustus te hou den. De Algerijnen zullen op 12 augustus tweemaal ter stembus gaan. Zij zullen dan de 196 leden van de eerste Algerijn se nationale vergadering kiezen en zich tevens, via een referendum, uitspreken over de bevoegdheden van deze assem blee. Het orgaan besloot voorts, dat de 196 leden van de nationale vergadering per departement en bij gewone meerder heid gekozen zullen worden. De Euro pese bevolkingsgroep krijgt recht op 16 van de 196 zetels. Dit is in overeenstem ming met de overeenkomsten van Evian, waarin bepaald wordt dat de Euro peanen in Algerije vertegenwoordigd moeten zijn in de assemblee in verhou ding tot hun aantal. ■iiiiiDiiiitiimiimiiiiiiiuiiiimimiii wordt prins Alexander van 3 i- België 20 jaar. j I nivalin)II1III1IImil Miliumigigillgll,l?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1