PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nederland aanvaardt plan-Bunker VRIJE KEUS VOOR PAPOEA'S MAAR EERST OVERDRACHT Aardgasvoorraden van Oran in lichterlaaie Hervatting overleg Djakarta wil gelijke basis-interpretatie w! Goes gaat uit gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool Mijnwerkers in Roergebied gaan staken VOLGEND JAAR WELLICHT WEER EEN GEBREK AAN AARDAPPELEN KORPORAAL IN NIEUW-GUINEA GEWOND Kersen worden duur dit jaar Muziekschool Amsterdam licht burgerij in over BIJLMERMEER He 205e jaargang - no. 144 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: P van de Velde en F. B. den Boer Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.; Ir. per post 8.25 per kw Losse nummers 15 cent. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 (b g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2. tel 6140 (b.g.g. red. 7853, adv 5213), Oostburg: tel. 2395: Terneuzen: tel2116. Zierikzee- red tel 2425 adm teL 2094 C Adv pr. 27 ct per mm. Min. per adv f 4,Ingez med 3 tariel. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. f 125). .Brieven bur. van dit blad 25 ct meer. Giro 3o9300 P.Z.C., Middelburg. Donderdag 21 juni '62 Met voetbal en fluit uit Chili terug Pagina 7 Thant tot Soekarno: Thant, de waarnemend algemene secretaris van de V.N. heeft presi dent Soekarno gisteren telegra fisch laten weten, dat Nederland naar zijn oordeel het beginsel van een etappegewijze overdracht van het bestuur van westelijk Nieuw- Guinea aan Indonesië heeft aan vaard. Indonesië had om verduidelijking van het Nederlandse standpunt verzocht. „Zoals ik het plan-Bunker begrijp", al dus Thant in het telegram, „houdt het een werkwijze in fasen in. Tegen het einde van het tweede jaar zal het be stuur volledig aan Indonesië worden overgedragen. Op een nog te bepalen datum zal Indonesië, bijgestaan door de waarnemend secretaris-generaal van de V.N. en ander V.N.-personeel, een re geling treffen om de bevolking van het gebied in de gelegenheid te stellen een vrije keuze te doen". „De Nederlandse regering, die te kennen heeft gegeven dat zij het plan-Bunker zonder voorbehoud aanneemt, heeft naar zijn mening het beginsel van een etappe gewijze afwikkeling, zoals in het plan- Bunker is uiteengezet, aanvaard", aldus Thants telegram aan president Soe karno. Uit niet-officiële Amerikaanse bron is gisteravond vernomen, dat het geheime overleg tussen Neder land en Indonesië over westelijk Nicuw-Guinea „zeer waarschijn lijk" in het begin van de volgende week „ergens" bij Washington zal worden hervat. De Wcstduitse mijnwcrkersbond I-G Bcrgbau heeft 260.000 mijnwerkers op gedragen om op 27 juni in het Roer en Akcnbekken het werk neer te leg gen. Het dagelijks bestuur van «Ie bond heeft al eerder meegedeeld dat 16.000 ge organiseerde kompels in de mhnen rond om Aken dinsdag hebben gestemd vóór solidariteit met de 260.000 mijnwerkers in het Roergebied. De staking zal de eerste tn het hart van Duitslands kolenproducerendc streken sinds de oorlog zijn. De mijnwerkers in het Roergebied eisen een tien procents loonsverhoging negen procent in uur loon en 1 procent extra voor nachtwerk. De Wostduitse minister van economi sche zaken, professor Ludwig Erhard, heeft de Duitse arbeiders in het alge meen verzocht geen loonsverhogingen meer te bedingen, wil de Bondsrepubliek zich niet op de wereldmark onmogelijk maken. Gaat de staking door, dan zal Erhard geconfronteerd worden met de krachtigste vakbondsuitdaging van z(jn politiek tot nu toe. jj s 5 Een beeld, dat. men gewend was 5 te zien bij redevoeringen van 5 Franse parachutisten-generaals. 5 s Maar liicr on de foto zijn het 5 S toch echt Algerijnen in camou- 5 5 tlage-jiakken. Si Molctar, een 5 commandant van een afdeling van 5 5 het Algerijnse rebellenleger, 5 s houdt een rede ten gunste van de j s zelfbeschikking in het dorp Fon- S douk. bij Algiers. 5 SOEKARNO ANTWOORDT THANT NA NEDERLANDSE VERKLARING OVER NIEUWE ONDERHANDELINGEN lossing van het geschil om Nieuw-Gui- nea in het beste belang van de betrok ken partije' zou zrjn." Het communiqué voegde hier aan toe, President Soekarno heeft de wnd. secretaris-generaal van de V.N., Thant, meegedeeld dat de „vrije keuze van de bevolking van westelijk Nieuw-Guinea behoort te worden uitgevoerd nadat het bestuur van het gebied van Nederland aan Indonesië zal zijn overgedragen. In antwoord op het beroep van Thant tot hervatting van de bespre kingen met Nederland noemde hij de Nederlandse aanvaardig in be ginsel van het plan-Bunker een stap voorwaarts. President Soekarno zei er de nadruk op te willen leggen dat deze Nederlandse aanvaar ding in beginsel, een opeenvolging van stappen behoort te stipuleren die een oplossing van de kwestie-West-Irian inhoudt. „Dit betekent dat een vrije keuze van de bevolking van West-Irian zal worden uitgevoerd na de overdracht van het bestuur van West- Irian aan Indonesië". De president zei dat hij erop aan- Kennedy en premier Menzies „het er L over eens te zfon, dat een vreedzame op dringt dezelfde basis-interpretatie van het plan te verkrijgen van wege „de ervaringen die wij bij zo vele overeenkomsten in het verle den met Nederland hebben opge daan waarbij na een debat in het Nederlandse parlement de oor spronkelijke interpretatie werd ge wijzigd". Menzies Premier Menzies van Australië heeft gisteren tijdens een persconferentie tc Washington Indonesië aangevallen van wege hét feit, dat het zijn toevlucht had genomen tot „gewapende vijandelijkhe den" op een ogenblik dat de onderhande lingen werden hervat over een vreed zame regeling van de kwestie Nieuw- Guinea. Menzies verklaarde gedacht te heb ben, da* de eerste voorwaarde voor oen regeling „het staken van de vij andelijkheden" zou zijn „Als er een sfeer van vrdde in Ne derlands Nieuw-Guinea zou kunnen zijn dan zou een vreedzame regeling zeker mogelijk zijn", aldus Menzies die deze kwestie de afgelopen drie dagen met president Kennedy en hoge Amerikaanse regeringsfunctio narissen heeft besproken. Kennedy een gezamenlijk communiqué, dat eerder op dc dag te Washington bekend was gemaakt verklaarden president Strauss van blaam gezuiverd Een commissie van onderzoek van het Wcstduitse parlement is tot de conclusie gekomen dat de Westduitse minister van defensie, Strauss, geen misbruik van zijn bevoegdheden heeft gemaakt in verband met een bouwproject. De voorzitter van de commissie waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, deelde gisteren mee dat de meerderheid van dc commissie tot dit besluit is ge komen. Een desbetreffend rapport van de commissie zal in de Bondsdag wor den behandeld. Minister Strauss heeft, zoals reeds eer der werd gemeld, een aanklacht inge diend wegens smaad tegen het West duitse blad „Der Spiegel" dat aantijgin gen aan het adres van Strauss In ver band met het project had gepubliceerd. Dit omvatte de bouw van vijfduizend woningen voor hot Amerikaanse leger maar werd niet uitgevoerd. dat zij inzagen, „dat de inspanningen van secretaris-generaal Thant van de V.N. en zijn vertegenwoordiger, ambas sadeur Ellsworth Bunker, de sfeer had den verschaft noodzakelijk voor het be reiken van belangrijke bijdragen tot de vreedzame regeling van internationale geschillen". Overleg Te New York heeft secretaris generaal Thant gisteren op het hoofdkwartier van de V.N. overleg gepleegd met de Amerikaanse be middelaar, ambassadeur Ellsworth Bunker. Koningin Elizabeth en de Hertog van Edinburgh waren aanwezig op de openingsdag van de be faamde Ascorennen. Tijdens dit jaarlijkse evenement gaat het niet alleen om paarden, maar is het vooral voor de dames onder elkaar een doorlopende mode show, waarbij een ieder zo ex clusief mogelijk gekleed wil gaan- Foto rechts: Koningin Elizabeth en haar gemaal op weg naar de renbaan. Links: mevrouw N. A. Northcott uit Sydney gaat met liaar kaphoed van witte broderie terug vaar de negentiende eeuw. VOORZITTER LANDBOUWSCHAP Boer breidde areaal niet uit (Van onze Haagse redactie) Voor de heer A. W. Biewenga, de voorzitter van het Landbouw schap, is het geenszins denk beeldig, dat bij een slechte of matige oogst zich volgend jaar weer een schaarste aan aardap pelen zal voordoen. Als gevolg van het feit, dat een jaar geleden, in het voorjaar van 1961, dt aardappelen praktisch niet verkoop baar waren en vele telers toen grote stroppen hebben geleden, heeft Korporaal A. G. Niekamp uit Heerlen heeft gisteren te Kaimana bij Iossïngs- werkzaamheden een munïtiekïst van 15 kilo van een hoogte van 2 meter op het hoofd gekregen. Hij werd onmiddellijk naar het hospitaal in Biak vervoerd. Voorts is bekendgemaakt, dat in alle actiegebieden in Nieuw-Guinea de pa trouilleactiviteit van de Nederlandse troepen nog steeds voortduurt. De bevol king werkt intensief mee aan de opspo ring van de resterende Indonesische val schermsoldaten. boer, aldus de lieer Biewenga, dit jaar zyn aardappelen vroegtijdig ver kocht. Uit de prijzen, die tot begin maart zyn gemaakt, blijkt, dat de aan de produktie verbonden kosten ook dit jaar gemiddeld weer niet of nauwelijks zijn gedekt. Het financiële resultaat vormde voor de teler dus geen reden om zijn areaal uit te breiden. Hieruit concludeerde de heer Biewenga. dat weer een schaarste aan aardappelen geenszins denkbeeldig is. De heer Biewenga, die deze opmerkin gen maakte in een korte rede, waar mee hij woensdagmorgen de be stuursvergadering van het Land bouwschap opende, was van oordeel, dat de landbouw zich er steeds op zal hebben te bezinnen, dat ook de producent een redelijk aandeel krijgt in de uiteindelijke opbrengst. Ge streefd zal moeten worden naar een meer stabiel prijspeil, waardoor ex cessen naar de een of andere kant zoveel mogelijk worden voorkomen. MAATREGELEN De voorzitter van het Landbouwschap vond het bepaald gewenst, dat maat regelen worden getroffen om een tastrofe voor de telers, zoals zy in 1961 hebben gekend, te verhinde ren en dat anderzijds al het mogelij ke zal moeten worden gedaan om een schaarste, zoals wij die nu hebben gekend, met als gevolg een te hoog prijspeil, le vermijden. De heer Biewenga zei zich zeer goed te realiseren, dat elke vorm van regle mentering bij de aardappelteelt grote moeilijkheden oplevert, daar er bij de aardappelen niet als by sommige an dere produkten van een bepaalde streefprijs of richtprijs sprake kan zijn, maar wel zal naar zijn mening moeten worden nagegaan en dit zowel in het belang van de producent als consument dat excessen zoals wij die hebben gekend in 19611962, zoveel mogelijk worden voorkomen. Het leek hem dan ook gewenst, dat de hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouwschap zich nog eens be raadt over 'n meer constructief be leid, waardoor 'n meer stabiel prijs peil en regelmatige voorziening zou den kunnen worden verkregen. Over de bijzonderheden van een dergelijke regeling Het hij zich nu liever niet nlt, omdat hij meende dat dit meer Hgt op de weg van de hoofdafdeling. Het bestuur zal met belangstelling bepaalde ideeën en voorstellen va deze hoofdafdeling tegemoet zien. Stadhuis in Bone verwoest O.A.S. kondigt belangrijke mededeling aan Na een serie zware explosies is gisteravond een felle brand uitge broken in de opslagplaatsen van •dgas aan de rand van de Alge rijnse stad Oran. Onmiddellijk schoten vlammen tot honderd me ter hoog de lucht in. Verondersteld wordt dat de opslagtanks zijn op geblazen door de O.A.S. Twee uur na de ontploffingen, wo< 11e hevigheid. woedde de brand nog in volle hevigheid. Het was toen nog niet mogelijk een schat ting van de aan de gebouwen en tanks toegebrachte schade te geven. AMERIKAANSE ATOOMPROEF MISLUKT Een Thor-projectiel en zijn atoom- oorlogskop zijn gisteren door Amerikaanse deskundigen vernie tigd, twee minuten na de lancering vanaf het eiland Johnston in de Grote Oceaan. Hiermee was de tweede Amerikaanse poging ge staakt een kerntoestel tot ontplof fing te brengen op groter hoogte d*an dit ooit eerder was gedaan. Delen van het projectiel vielen terug op het eiland Johnston en andere delen er van kwamen terecht op het nabije eiland Sand. Deze eilanden liggen 1500 kilome ter ten zuiden van Hawaii. Het plan was dat liet atoomtoestel tot ontploffing zou worden gebracht op een hoogte van 160 a 800 kilometer. Het toe stel was er een van ongeveer een mega ton. Een megaton is dc cxplosiekracht gelijk aan die van ongeveer een miljoen ton T.N.T. Evenals dit by dc mislukte eerste proef op 3 juni van dit jaar het geval was. lukte het het aloomtoe- stcl te vernietigen, zonder dat een atoomontploffing werd veroorzaakt. Voor de mislukking van de tweede ging is geen reden bekend gemaakt. Bij de proef van 3 juni, werd de mislukking toegeschreven aan ondeugdelijke wer king van de registratie-apparatuur. Onder de bewoners van de boerderijen en de villa's in de omgeving van de aardgasopslagplaats ontstond een pa niek. Honderden soldaten haastten zich uit kampen aan de oostelijke rand van Oran naar de plaats van de brand. Zij trokken een cordon om het terrein en lieten niemand door. Een uur na de ontploffingen bij Oran, was in de havenstad Bone het stad huis het doelwit van de O.A.S. Er klonken twee ontploffingen en er braken branden uit in het gebouw. Drie mensen raakten bij deze ontplof fingen gewond. Enkele uren later was men de branden nog niet mees ter. Ex-kolonel Jean Gardes, een van de nog overgebleven O.A.S.-leiders, heeft gis teravond in een geheime radiouitzending gezegd, dat de met de F.L.N. gesloten overeenkomsten „de basis vormen voc~ het herstel van de vrede in dit land' Gardes zei dat deze overeenkomsten echter ook in werkelijkheid behoren te worden omgezet en dat daarom de deel neming van Europeanen aan de plaat selijke politiemacht in de eerstvolgende uren geregeld dient te worden. Men verwacht dat de O.A.S vandaag Zij die dit jaar kersen willen eten, zul len ze duur moeten betalen. Dit staat wel vast, nu de meeste kersen verkopin gen in de Betuwe achter de rug zijn. I Gemiddeld werd er negentig cent per kilogram „op het hout" betaald. Voegt nen hierbij de keer-, pluk-, vervoer- en eilingkosten, dan zal deze gewilde rucht vele pachters minstens 1,75 tot 2,per kilo gaan kosten. Wat de prijs in de winkel zal worden valt moeilijk te zeggen, omdat deze door vraag en aanbod wordt bepaald. De bijzonder hoge prijzen zijn een ge volg van het feit, dat de oogst vooral van de meikersen bijzonder gering is. Door het schrale weer tijdens de bloei hebben de bloesems bijna geen vrucht gezet. Iets gunstiger was dit bij de vroe ge en by de late rassen. WEER MAN VERDRONKEN BIJ BAGGERWERK OP MAAS In dc Maas nabij Hatenboer boven Roer mond is om vyf uur gistermiddag de 31- jarige J. Wassenberg uit Herten by baggerwerkzaamheden te water ge raakt en verdronken. Dit gebeurde bij het verlaten van een grindschuit van een baggermolen. De man werd door een plotselinge draai van de helmstok van het grote roer in het water geworpen. Hij kwam niet meer boven. Dit is in een jaar tijd het vijfde verdrinkingsgeval by baggerwerkzaam heden op de Maas by Roermond. Volgens het officiële Zuidvietnamese pers- liaar besluit over een bestand in Oran j bureau zijn 26 communistische guerriUastrjj- bekend zal maken. Zij heeft een belang- ders door de regeringstroepen in de pro- rjjke radiouitzending aangekondigd. vincie Angiang gedood. Gisteravond is het besluit gevallen: de gemeente Goes zal uit de Zeeuwse Muziekschool treden. Ge lukkig is de deur op een kier gebleven, zodat er wellicht nog een mogelijkheid is dat het besluit ongedaan zal worden gemaakt. Dat is te hopen, want in de opbouw van de school neemt Goes een belangrijke plaats in. Het paradoxale van de situatie is, dat dit juist dé reden is waarom deze gemeente uit de ge meenschappelijke regeling wil treden in feite zijn er hier te veel leerlingen. Het gemeentebestuur van Am sterdam zal nog deze week alle Amsterdamse gezinnen een brief sturen waarin dc Bijlmermeer kwestie wordt uiteengezet. De be volking wordt in de brief gewezen op de noodtoestand, die met be trekking- tot de woningbouw dc komende jaren dreigt te ontstaan wanneer de regering nu niet zeer spoedig aan Amsterdam toestaat in de Bijlmermeer voor ruim 100.090 Amsterdammers wonin gen te bouwen. Burgemeester mr. G. van Hall heeft dit gistermiddag tijdens een speciale bijeenkomst in de raad zaal bekendgemaakt. Het is z.i. de 'eerste keer in Nederland dat een college van b. en w. zich op deze wijze bij een zo belangrijke zaak- rechtstreeks richt tot de burgerij. Foto: burgemeester Van Hall legt door een raam van het stad huis het eerste pak van de S00.000 brieven op een Jacobs- ladder en brengt daarmee de ac tie in de openbaarheid. wwwwwvvvwvwwwvwwwwwwvvvwi at nu Het schoolbestuur zal (met of zonder Goes) maatregelen moeten •nemen. Uit een gesprek, dat een onzer redacteuren heeft gehad met de vice-voorzitter van dit bestuur (P.Z.C. van gisteren) bleek, dat men in dit college speelt met de gedachte de opzet'van het instituut zodanig te wij zigen, dat men tot een federatieve op bouw komt.. Er zou dan geen centrale leiding meer nodig zyn, maar de direc teuren van de afdelingen zouden als autonome directeuren optreden. In zo verre zou dit een financiële besparing opleveren, dat dan geen salaris meer behoeft te worden uitgegeven voor een algemeen directeur. Voor de vice-voor zitter van de school gold by bestude ring van deze mogelijkheid als belang rijke overweging, dat de onlangs naar Rotterdam vertrokken directeur zozeer door administratieve beslommeringen in beslag werd genomen, dat hij daardoor toch al minder aandacht aan de artis tieke leiding kon geven. Dit betoog klinkt logisch, maar het is het allerminst. Wij willen er een drietal kanttekeningen bij maken en daarbij reeds bij voorbaat meede len, dat zulk een plan het niet aan stellen dus van een algemeen directeur naar onze stellige overtuiging heil loos is en het karakter van de school in sterke mate zal aantasten. In de eerste plaats is omschakeling van „unie" op „federatie" een principiële wijziging van de opbouw dezer school: dank zij de aanvankelijke opzet is hier een aan tal mogelijkheden verwezenlijkt, dat bij elke andere opbouw bulten beschouwing had moeten blijven. Vooral echter rich ten onze bezwaren zich en daarmee aan kanttekening nummer twee tegen de opvatting als zou de praktyk onder directeur Stam in wezen reeds federatief zijn geweest, omdat hij tengevolge van administratieve beslom meringen weinig aan dacht meer kon ge ven aan de artistieke leiding van de school. Deze voorstelling van zaken nu behoeft naar onze mening een duidelijke correc tie. De directeur van do Zeeuwse Mu ziekschool was in de eerste plaats mu- en zijn werk in technisch-organisa- torisch opzicht werd door dit musicus- zlin gedragen. Het administratieve deel van zijn taak was geen doel op zichzelf, maar een middel om een bepaald doel te bereiken, namelijk de vorming van de leerlingen. Wié de vorige directeur van de school van nabrj heeft meege maakt, weet dat er van hem tot het laatst toe ondanks (beter ware zelfs: door middel van) de administratieve kanten van zijn functie wel degelijk een artistieke leiding uitging. Daardoor kon de Zeeuwse Muziekschool in zijn ar tistieke doelstellingen als een eenheid worden beschouwd,hetgeen een wezen lijk bestanddeel van de opbouw van dit instituut vormde. Haa't men nu dit ele ment er uit, dan plaats', men willens en wetens de Zeeuwse Muziekschool op een hellend vlak. Onze derde kanttekening tenslotte is, dat de besparing door het niet benoemen van een directeur in feite gering zal zijn. Immers, een federatieve opzet vraagt versterking van het ad ministratieve apparaat, waardoor een deel van de bezuinigde gelden alweer wordt opgesoupeerd. Hst geringe over blijvende voordeel weegt niet op tegen de nadelen van een federatie. Hoe zou het bijvoorbeeld moeten gaan bij de be noeming van nieuwe leerkrachten Weike inzichten van welke afdelings directeur geven de doorslag Neen, wij vinden dit plan heilloos. föantlijn et is duidelijk, dat Zeeland óf te klein óf niet rijp is voor een goed geoutilleerde muziekschool. Men kan het maar beter zonder omwegen zeggen: het blijkt niei mogelijk om in deze provincie dit instituut-, dat in de korte tijd van zijn bestaan in den lande- een goede reputatie haa verworven, op de huidige wijze te handhaven. Het moet met bitterheid worden geconstateerd Het schoolbestuur zal nu besluiten moe ten nemen voor de naaste toekomst: naar onze overtuiging behoort het eer ste te zijn de benoeming van een be kwame directeur, die als zijn voorgan ger de centrale leiding in handen heeft. Met hem kan men dan nagaan welke maatregelen moeten worden genomen om de financiële moeilijkheden op te vangen. Er zou eerder gezocht moeten worden in de richting van een selectie (naar begaafdheid) bij de leerlingen dan in het loslaten van de centrale lei ding. B DE DEUR OP EEN KIER Raad dringt aan op onderhandelingen Woensdagavond heeft de gemeen teraad van Goes de knoop doorge hakt en op voorstel van burge meester en wethouders besloten met ingang van 1 september 1963 zich terng te trekken uit de ge meenschappelijke regeling inzake de verdeling van kosten van de Zeeuwse Muziekschool. Al eerder waren tijdens raadsvergaderingen bezwaren gemaakt tegen de voor Goes hoge kosten, die voor het cursusjaar 1962-1963 worden ge raamd op f 25.800 (of rond f 1,70 per inwoner), terwijl b. en w. niet verder willen gaan dan maximaal f20.000 (of f 1,25 per inwoner). Toch liet de raad de deur nog op een kier: bij b. en w. werd er een stemmig op aangedrongen alsnog te trachten overeenstemming te bereiken mei de Zeeuwse Muziek school over de kostenverdeling. Hierbij behoefde volgens de raad niet stringent te worden vastge houden aan het door b. en w. ge stelde maximumbedrag van f 20.000. Met name het raadslid J. H. Roose (k. v.p.) wees hierop, omdat zijns inziens enige bewegingsvrijheid voor het colle ge bij de onderhandelingen wel geboden is. Overigens kon dit raadslid volkomen instemmen met bet voorstel zich uit de gemeenschappelijke regeling terug te trekken, hoewel de heer Roose dit be treurde. „Want, betoogde hij, „er moet grote waarde worden gehecht aan het muziekonderwijs". Wat de onderhandelingen tussen het ge meentebestuur en de Zeeuwse Muziek school aangaat, meende de heer Roose, voor verdere onderhandelingen tussen gemeentebestuur en muziekschool om tot een oplossing te komen. Wethouder drs. J. J. Dijkgraaf £ing ver- volgens naar aanleiding van enkele vra gen nog nader in op enkele aspecten van deze kwestie. Onder meer behan delde hij enkele posten uit de begroting JU1UU1 1962—1963 van de Muziekschool, waar dat nu de Muziekschool eens niet initia- i in rekening wordt gehouden met rond tieven moet komen om uit de impasse te 325 leerlingen uit Goes, raken. Ook diende volgens hem een ra ming te worden gemaakt van wat zelf standig muziekonderwijs zou kosten, „Deze cijfers zouden dan niet als een dreigement moeten worden gebruikt, maar zouden misschien wel de onder handelingspositie van het gemeentebe stuur verstevigen", meende dit K.V.P.- raadslid. Hierbij kreeg de lieer Roose steun van de heren A. G. Heijboer (c.ta.), M. Loe- ve (a.r.), Ph. Haverhoek (p.v.d.a.) en N. E. van Santé (v.v.d.), waarbij de heer Van Santé er nog op wees, dat uit de cijfers zal moeten blijken of de ge meente bij deze onderhandelingen van „de hand een vuist kan maken". De heer M. Loeve (a.r.) pleitte SAMENWERKEN Burgemeester mr. F. G. A. Huber maak te de raad vervolgens nogmaals het standpunt van liet college bekend en stelde met nadruk, dat de gemeente. Goes en de Muziekschool zoveel moge lijk moeten samenwerken. Hiermee was het P.v.dA.-raadslid de heer Haverhoek het volkomen eens, want, zo hield hij de raad voor, „het zou wel eens kun nen zijn, dat de provincie de gemeente Goes de subsidie onthoudt als we niet samenwerken niet de Muziekschool". Met het voorstel van uittreden met in gang van 1 september 1963 kon de raad zich vervolgens volledig akkoord ver klaren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1