PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT INDONESISCHE DAKOTA MET PARA'S NEERGESCHOTEN Thailand vraagt hulp van Zoavo-landen Toestel stortte in zee voor landing was uitgevoerd Spaanse arbeiders blijven staken „Stoppeldijk" tegen voordracht voor ruilverkavelingscommissie Vandaag.. MIJNWERKERS WILLEN CONCRETE DADEN IN PLAATS VAN BELOFTEN Boer 205e jaargang - no. 117 Dagb'ad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en P. B. den Boer Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. ESertouwer en G. A. de KoH. ABONNEMENTSPRIJS 62 cent per week, 8,00 p. kw.; fr. p. p. 8,25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 18 mei 1962 ADVEKlBiNTIEPRIJS Zi cent per zn.m. Minim, p. advertentie 4,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kiein- advertenties (maximum 8 regels, 25 cent per rege) met een minimum van 1,25. .Brieven bu reau van dit blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 61, tel. 3841(b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g red 7853. adv 521öi Oostburg tel. 2395 Terneuzen tel. 2116; Zlerlkzee red. tel. 2425 adm tel 2094. AFWEERVVUR BIJ FAK-FAK TREFT DOEL (Van onze Haagse redactie). In Den Haag is gisteren bericht ontvangen dat een Dakota van de Indonesische luchtmacht gistermorgen voor de kust bij Fak Fak door vuur van Nederlandse strijdkrachten is neergehaald. Het vliegtuig kwam op het water terecht en volgens officiële berichten uit Hollandia werd waargenomen dat enkele inzitten den het wral: in rubberbootjes verlieten. Er werden pogingen in het werk gesteld de overlevenden te redden. Uit de officiële berichten valt af te leiden, zo gaf een woordvoer der ons te kennen, dat de Dako ta Indonesische parachutisten aanvoerde, maar dat het toestel werd neergehaald voor het zijn troepen had kunnen afzetten. In Hollandia is gisteren officieel be kendgemaakt dat de toestand in Fak Fak, in de omgeving waarvan maan dag Indonesische parachutisten wa ren afgeworpen, geen reden tot on gerustheid geeft. Geen guerrilla's Dc telegraaf- en telefoonverbin dingen functioneren zonder onder breking, zo wordt gezegd. De In donesische berichten dat rondom Manokwari gevechten met Indo nesische guerrilla's zouden hebben, plaatsgevonden, zijn volkomen uit de lucht gegrepen, aldus het com muniqué en „door de Indonesi sche propaganda bedoeld om on rust onder de bevolking van Ne derlands Nieuw-Guinea te verwek ken". wordt de befaamde Engel se wiskundige, wijsgeer en no- belprijswinnaar lord Bertrand A. W. Russell, die in 1959 zijn eigen necrologie voor de tele visie voorlas, waarin hij als overlijdensdatum juni 1962 voorspelde, te Penrhyndeu- draeth (Merionetshire) 90 jaar. is het 50 jaar geleden, dat de Nederlandse portret- en landschapschilder, lithograaf, etser en kunstcriticus Joh. Co- hen Gosschalk te Amsterdam overleed. Vliegtuig stort neer bij Nairobi dertien doden Een C-130 transportvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht met leden van een technische ploeg, die was ingeschakeld bij de voorbereidingen voor het eerstvolgende Amerikaanse ruiinteschot, is gisteren in de door regenwolken omhulde Ngong heuvels bij Nairobi neergestort. Volgens le den van de reddingsploegen die bij het wrak zijn aangekomen en geen tekenen van leven hebben waarge nomen, zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. De Ngong heuvels liggen op 25 kilo meter ten zuidwesten van Nairobi. De reddingswerkzaamheden die met behulp van helikopters op gang kwa men, werden bemoeilijkt door de slechte verbindingen en de slechte toestand der wegen. Volgens leden van de reddingsploegen lag het toe stel in stukken gebroken op een heu veltop uitgespreid. Het nasmeulende wrak was nog te warm om tebe naderen. Men neemt tc Nairobi aan, dat liet toestel vanwege de laaghangende be wolking tegen de heuvel is opgevlo gen. Auto tegen boom dode en Iwee gewonden ïn Veldhoven is gisteravond een auto, bestuurd door mevrouw W. van den 1?., nu. te zjjn geslipt tegen een boom gehotst. Daarbij is «Ie (50-,jarige me vrouw lï. l.aurijssen-Hertogs uit Eindhoven gedood. Haar echtgenoot is zwaar gewond in een ziekenhuis te Eindhoven opge nomen. De bestuurster werd licht gewond. In Salzburg, Oostenrijk, is een congres van de internationale bond tegen ge luidshinder begonnen. Er wordt aan deelgenomen door 500 deskundigen uit 16 Europese landen. Ilel zal drie dagen duren. Vliegdienst gestaakt Een mededeling van de Australische radio dat de civiele verbindingen met Fak Fak waren stopgezet, slaat al leen op de wekelijkse dienst van de Kroonduif met Beaver-watervlieg- tuigen. Om redenen van veiligheid gingen deze vliegtuigjes tijdelijk niet naar Fak Fak, aldus het communi qué. De nieuice kathedraal van Coventry, wélke op 25 mei a.s. in aanwezigheid van de Engelse koningin zal worden geconsacreerd, is een indrukicekkend modern bouwwerk van grootse allu re geworden. Foto:-een fraai inte rieur van de nieuwe kathedraal. Te gen de achtergrond van een enorm, 'met allegorische figuren verlucht, raam ziet men op de voorgrond de doopvont gehouwen uit een ruw stuk rots, afkomstig van een hélling in de buurt van Bethlehem. Produktschap aardappelen: „Invoerrechten opschorten" Het bestuur van het produkt schap voor aardappelen acht het gewenst, dat de invoerrech ten voor consumptie-aardappe len voorlopig geheel worden, op geschort. Het bestuur heeft dit meegedeeld naar aanleiding van de prijsmaatre gelen die de regering heeft geno men. Het meent dat verdergaande maatregelen zo mogelijk niét "dienen te worden genomen, omdat dan een zo regelmatig mogelijke voorziening in het gedrang zou komen. De. inge voerde aardappelen zouden van de prijsmaatregelen moeten worden uit gesloten. Ook is het produktschap van oor deel, dat de uitvoer van Nederlandse nieuwe aardappelen, waarvan de .eer ste aanvoeren spoedig afkomen, niet moet worden toegestaan, zolang de prijzen niet tot een nader vèst te stellen niveau zijn gedaald. Teneinde een inzicht te houden van de voor- raadpositie, is door het bestuur be sloten zich te oriënteren omtrent de bij groothandelaren en telers nog aanwezige voorraden. Bedreiging uit Laos Britse vliegtuigen staan gereed Thailand heeft de leden van de Zuidoostaziatische Ver- dragsorganisatie (ZOAVO) officieel verzocht symboli sche troepeneenheden te zen den, zo wordt van gewoonlijk betrouwbare zijde in Londen vernomen. Amerika heeft ZOAV O-leden al eer der informeel gevraagd soldaten naar Thailand te sturen. Leden van de ZOAVO zijn Amerika, Thailand, de Philippijnen, Frankrijk, Pakistan, Australië, Nieuw-Zeeland en Engeland. Premier Macmilian heeft eerder op de dag in het Lagerhuis mee gedeeld, dat Engeland bereid is een contingent militairen naar Thailand te zenden als dat land erom vraagt. Het Britse ministerie van lucht vaart maakte later bekend, dat er een squadron I-Iunter-straalja- gers klaar stond op de basis Ten- gah in Malakka om zo nodig di rect naar Thailand te vliegen. De 1800 Amerikaanse mariniers die bij Bangkok door enkele schepen van de Amerikaanse zevende vloot aan land waren gebracht, zijn gisteren vanaf de Thailandse hoofdstad door Amerikaanse Hercules-transport vliegtuigen tot op tachtig kilometer afstand van de Thajlandse noord grens met Laos overgebracht. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse" ambassade is de ope ratie vlot verlopen. De mariniers zetten een tentenkamp op bij het plaatsje Nong Han,op een hoogvlakte, op tachtig kilometer afstand van de rivier de Mekong, die de grens met Laos vormt en ter hoogte van de Laotiaanse hoofdstad Vientiane. President Kennedy heeft gisteren op zijn wekelijkse persconferentie ge zegd dat de Verenigde Staten in Laos een diplomatieke oplossing, zoeken die dckans op oorlog veel minder waarschijnlijk zal maken. De Pathet Lao-rebellen hebben in middels laten weten niet van plan te zyn hun troepen terug te trekken nit de door hen veroverde steden Nam Tha en Muong Sing. Geen reactie op regeringsoproep Naar schatting 75.000 tot 80.000 Spaanse mijnwerkers en arbeiders hebben tot dusverre nog geen gehoor gegeven aan WATERSCHAP VOELT ZICH GEPASSEERD Buitengewone vergadering tegen vandaag bijeengeroepen In Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, en wel met name in het ruilver- kaveïingsblok Stoppeldijk, heerst momenteel grote onte vredenheid over de wijze waar op en hoe men de vijf man ster ke plaatselijke commissie denkt samen te sLellen. Zoals bekend benoemt het college van Ged. Staten deze ruilverkavelings commissie, na de centrale cul tuurtechnische commissie, de burgemeesters van de betrok ken gemeenten en de provincia le of regionale landbouworgani saties te hebben gehoord. Uit de voordracht voor deze benoe ming is gebleken, dat daarop de naam ontbreekt van de voorzit ter van het waterschap Stoppel dijk c.a., de heer W. P. J. Staal, hoewel de reeds goedgekeurde ruilverkaveling voor negenenne gentig procent in dit bijna 5800 ha grote waterschap valt. Niet alleen dc gewone man uit de streek, maar ook verscheidene be stuursleden van het waterschap Stop peldijk zijn teleurgesteld over het feit, dat hun voorzitter hierbij is ge passeerd. Deze ontevredenheid heeft geleid tot het bijeenroepen van een buitengewone vergadering van het waterschap, welke hedenmorgen (vrijdag) wordt gehouden, ter be spreking van deze kwestie. In het te verkavelen gebied werd ons uitdrukkelijk gesteld, dat het hier niet uitsluitend gaat om be paalde personen, maar meer om het feit dat juist de voorzitter van dat waterschap is gepasseerd, dat het meest met de verkaveling te maken krijgt en dat trouwens ook eind 1954 besloot de ruilverkaveling-streekver- betering aan te vragen. Voorgeschiedenis Ter verduidelijking nog in het kort de voorgeschiedenis. Reeds in 1941 gaf het college van Gedeputeerde Staten opdracht een rapport voor de verbetering van de ontwatering in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen op tc stellen. Dit rapport werd in 1945 uit gebracht en in 1948 afgestemd. Het uitwaterings-waterschap Stoppeldijk dat het beheer en onderhoud heeft van de hoofdwatergangen en kunst werken in het betrokken gebied, heeft zich bij deze afwijzing eigen lijk nooit neergelegd. Na de grote veranderingen van de laatste jaren begreep het waterschapsbestuur, dat alleen verbetering van de ontwate ring niet meer voldoende was, maar dat ook ontsluiting en verkaveling van het gebied noodzakelijk werd. Dit leidde tot de eerdergenoemde aanvraag. Zoals bekend werd de aanvraag ingewilligd, de voorberei- (Zie slot pag. 7 kol, 1 de oproepen der regering om het werk te hervatten. Ondanks optimistische rappor ten van officiële zijde over het verloop der onderhandelingen, die een einde zouden moeten maken aan de stakingen, zijn er gisteren geen berichten binnen gekomen, die er op wijzen, dat de arbeiders het werk hebben hervat. José Sólis Ruiz, minister van de Fa lanx en de staatsvakbonden, die dinsdag naar noord Spanje was ver trokken, om de leiding op zich te nemen van de onderhandelingen tus sen de stakers, de vakbondsleiders en de mijneigenaren, heeft de sta- kers te Oviedo, de hoofdstad van de mijnprovincie Asturias, meegedeeld: „de eerste zorg van de regering is momenteel om de levensstandaard van de arbeiders te verhogen. Wij beschikken over voldoende middelen, vooral in uw geval, om dit te kunnen doen, waaronder een verhoging van de toevoer der voornaamste goederen naar de markten, zonder dat de prij zen daardoor hoger worden". Solis Ruiz heeft de stakende mijn werkers toegezegd, dat de rege ring de nieuwe loonsovereenkom- sten goed zou keuren, „zodra het werk weer normaal is hervat". Soils Rüiz zei, dat de regering een decreet zou afroepen, waarin machtiging gegeven zou worden tot een verhoging der kolenprij- zen en een verhoging der lonen der mijnwerkers als de staking beëindigd zou zijn. Een 20.000 tot 30.000 mijnwerkers hebben, geweigerd weer aan het werk te gaan tot de regering het twee weken geleden door haar genomen besluit betreffende de verhogingen der kolenprijzen en lonen publiceert. Tenminste drie fabrieken te Barce lona zijn gisteren door stakingen ge troffen, nadat arbeiders hier het werk hadden neergelegd. Het is opvallend hoe de gevoels waarde van sommige woorden in de loop der jaren verandert. Bepaalde uitdrukkingen bijvoorbeeld, die in het dialect van een streek nog gewoon klinken, zijn in het algemeen beschaafd onfatsoenlijk geworden. Vaak ook zijn het hele merkwaar dige nuances in taalgebruik, waar aan men bepaalde kringen van de be volking kan herkennen. Enige tijd geleden kwam ons een beschouwing onder ogen, waarin werd uiteenge zet dat in Haagse milieus het woord „toilet" tot taboe was verklaard en dat daarvoor in de plaats de oude afkorting „w.c." was gekomen. Wie zich dus nog bediende van het woord „toilet" deklasseerde zich min of meer, zodat enig hoofdschudden over zulk een woordgebruiker op zijn plaats werd geacht. Wij werden aan dit Haagse voorbeeld herinnerd door het Jezen van een advertentie in onze eigen P.Z.C., afkomstig van de Voorlichtingsraad Melkvoorziening. Deze raad plaatste gisteren met gro te letters de volgende vraag in onze advertentiekolommen: „Wat is dat op uw revers, geachte melkman?". Wat ons in deze zin opviel zijn niet de revers van onze melkleverancier, maar wel het feit dat hij „melk man" wordt genoemd. Daaruit con cludeerden we namelijk, dat de of ficiële melkwereld bezwaar heeft te gen het woord „melkboer". De boer moet de wereld uit. Daar hebben we er dus weer zo één. een woord waarvan de ge voelswaarde verandert en deva lueert. Het woord „boer" was vroe ger fco lang het niet In een ver kleiningsvorm werd gebruikt een respectabele aanduiding voor de man, die in eerste instantie voor ons voed sel zorgt. Vermoedelijk is het ont staan als een verkorting van „ge- boer", een Oostnederlandse versie voor „gebuur". Dat zijn in wezen fraaie afleidingen, boer en buur. Er wordt mee aange duid de man, die naast ons woont, de naaste dus, er wordt voorts mee bedoeld de man, die het land bewerkt. In beide begrip pen herkent men iets magisch, de re latie tussen mens en grond én tus sen mens en mede-mens. De verste delijking echter heeft de boer in dis krediet gebracht, vooral ook het woord. Maar niet alleen de verstede lijking: de ontwikkeling in de land bouw zelf is er mede de oorzaak -van. Want de laatste tientallen jaren ver dwijnt de magie uit het boerenbe staan, de boer is niet langer meer de man zoals Werumeus Buning hem beschreef, de eeuwig ploegende boer. die knielde naast zijn stilstaand paard en wachtte op Gods woord. Hij werkt zelden meer met paarden en is de geïndustrialiseerde landbouwer, een voedselproducent, dié met zijn tijd meegaat en het dubbel en dwars durft op te nemen tegen de indus trieel. Mede door dit alles schuift het woord „boer" naar de achtergrond: het devalueert. Het veel neutralere „landbouwer" staat hoger genoteerd. Vroeger kwam de melkboer aan de deur. Hij was veehouder en ver kocht zijn produkt rechtstreeks t de consument. Later kwam er tussenhandel, maar de naam bleef: een goede, ronde naam. „melk boer". Maar in de algemene devalua tie van het laatste woord uit deze samenstelling, doen nu ook de melk boeren mee en daarom willen zij een andere betiteling. Daarom ook stelt de Voedingsraad Melkvoorziening voor ons allen de vraag: „Wat is dat op uw revers, geachte melkman?". Dat komt in de plaats van „Wat ei-jie op je krage, melkboer?" De melkboer van gisteren is de geachte melkman van vandaag. Het zal wel wennen, maar voor ons gevoel zit er niets misprijzends in de aanduiding j.boer". Wat ons nu wel bezighoudt is de vraag hoe het met de meer voudsvorm van deze nieuwe betite ling is. Wordt het nu „geachte melk mannen" of „geachte melklieden"? Misschien dat de Voorlichtingsraad Melkvoorziening ons daarover nog eens wil inlichten... SPOEDIG BESLISSING OVER ONTSLAG K.L.M.-VLIEGERS In de memorie van antwoord op het voorlopige verslag der commissie van rapporteurs uit de Eerste Ka mer over de begroting van het de partement van verkeer en waterstaat voor 19G2, deelt de minister van ver keer en waterstaat over de KJL.M. onder meer mee, dat de totale per soneelsinkrimping in binnen- en buitenland sedert ultimo maart 1961 eind februari j.l. 1095 personeelsle den bedroeg. Daarvan zyn ïn Neder land drieëndertig personeelsleden, die met behoud van een deel van het sa laris op nonactiviteit zijn gesteld. Wat het vliegend personeel betreft hebben er nog geen ontslagen plaats gevonden als gevolg van de huidige maatregelen. Besprekingen omtrent een beoogde vermindering van de sterkte aan vliegers met circa hon derd man, waarvan vermoedelijk een gedeelte met gedwongen ontslag zal moeten gaan, zijn in een beslissend stadium. Het wetsontwerp dat tot strekking zal hebben de K.L.M. in haar moei lijke financiële toestand te steunen zal op korte termijn bij de volksver tegenwoordiging worden ingediend. Ten aanzien van de in dit verband te stellen voorwaarden deelt de minis ter mede dat de K.L.M. niet zal wor den genoopt tot een tariefsverlaging die ertoe zal leidén dat met rijkssub sidie ook tegen de Nederlandse scheepvaart concurrentie zal worden aangebonden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1