PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TOT DUSVER 123 DODEN IN KOLENMIJN JAPAN VERBIEDT LANDING DC-8 Parna-vergadering eindigt in gevecht Aanbod Zeeuws personeel geen belemmering bij vestiging bedrijven Voor 69 vermisten geen hoop meer Vandaag... Bezoek gevraagd 205e jaargang - no. 33 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 8 febr. '62 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Mlnim. p. advertentie 4,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (maximum 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25- .Brieven bu reau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841(b.g.g. red. 2078/3269, adv.2375); Goes Gr. Markt 2, teL 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 6213). Oostburg, teL2395. Terneuzen, tel. 2116: Zierikzee. red. tel 2425. adm. tel. 2094. VRESELIJKE RAMP TREFT SAARLAND Ken ontploffing in de kolenmijn Luisentlial bij Voelklïngen in Saarland heeft zeker 123 mensenlevens gekost, maar gister avond vreesde men dat van de 00 vermisten niemand meer le vend zal worden aangetroffen. Redders hoorden 's avonds nog klopsignalen. Het aantal gewonden bedroeg gisteravond 85. Veertig van hen verkeren in een ernstige toestand. Voor de ingang van de mijn stonden de gehele dag en ook gister avond nog talrijke mensen in de stromende regen te wachten op nienws van familieleden en vrienden die zich op het ogenblik van de ontploffing ondergronds bevonden. Uit verscheidene gezinnen werden nog twee of drie mensen vermist. Ontploffing sluit honderden RUIMTEVUCHT NU OP 14 FEBRUARI De lancering van de capsule met ruimtevaarder John Glenn, die aan vankelijk was vastgesteld op IS fe bruari is verschoven naar 14 februari. mijnwerkers op De ontploffing deed zich gisteroch tend om zeven uur voor. In vele gan gen bezweken de stutten en ontston den instortingen, waardoor honder den mijnwerkers van de buitenwereld werden afgesloten. Kort na de ont ploffing kwamen reddingploegen en speciale eenheden van de Amerikaan se strijdkrachten in actie om te po gen door te dringen tot de ingesloten arbeiders. Rouw De minister-president van Saarland, Roeder, heeft bekendgemaakt dat het land in de rouw zal zijn tot dat de doden begraven zijn. Geruime tijd heeft'men gevreesd dat ook leerlingen die in een ondergrond se schoolafdeling aan het werk wa ren, gedood waren, maar later word bekend dat geen van hen is omge komen. De Luisenthal heeft verscheidene ma len prijzen gekregen voor veiligheids maatregelen, Sedert 1940, toen dertig mijnwerkers in de mijn omkwamen, heeft zich ergeen ernstig ongeluk meer voorgedaan. Meters de lucht in Iemand die in de omgeving van de mijn woont, heeft gezegd dat het net was alsof het huis naast het zijne instortte. Andere boven grondse ooggetuigen zeiden dat zware afdekplaten meters de lucht in werden geslingerd. Twee minu ten later begon een dichte, zwarte rook uit de schacht op te stijgen. - Steekvlam Mijnwerkers die ondergronds waren, zeiden dat de drukgolf die door de ontploffing ontstond, hen tegen de wanden van dc gangen drukte en hun kleren van het lichaam scheurde. Eén van de geredden zei in zijn omgeving een steekvlam te hebben gezien die hij met zijn jas heeft willen afdekken. Verscheidene geredden, ook die ver wondingen hadden opgelopen, hebben zich dadelijk bij de redding-ploegen aangesloten om naar vermisten te zoeken. De Westduitse president, Lübke, en de Europese Gemeenschap voor Ko len en Staal hebben telgrafisch uiting gegeven aan hun deelneming. Pre mier Koeder heeft 200.000 mark voor de getroffenen ter beschikking ge steld en het Westduitse vakverbond 100.000 mark. Christmas-eiland voor kernproeven Engeiand heeft de V.S. toestemming gegeven om op het Christmaseiland, in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan, kernproeven in de damp kring te nemen indien president Ken nedy zou beslissen dergelijke proe ven te hervatten, zo ïs gisteren in welingelichte kringen in Washington verklaard. Burgemeester mr. G. voai Hall van I Amsterdam heeft woensdag, in zijn j kwaliteit van voorzitter van het da- gelijks bestuur van de stichting ,JJa- i tionaal comité voor het zilveren hu- wélijksfeest van koningin en prins der Nederlanden", het bekroonde ont- werp voor de feïicitatiekaart, waar- I mee schoolkinderen het koninklijk paar kunnen feliciteren, uitgekozen. De burgemeester (rmet Manneke Matthijssen, leerlinge van het Am- sterdamse instituut voor kunstnijver heidsonderwijs, die het bekroonde ontwerp instuurde en mr. D. .Vis, di recteur van het instituut. Knokploeg in autobus Militairen voor Nieuw-Guinea in Anchorage (Van onze Haagse redactie) Ken Nederlands vliegtuig, een DC-8, die op weg naar Nieuw- Guinea was met 25 militairen aan boord, heeft oponthoud in Anchorage, Alaska. Dit zou door Amerikaanse autoriteiten zijn gemeld. De Amerikaanse regering heeft met dit opont houd niets te maken, zo zeiden zij. Het feit dat dit toestel zijn weg naar Nieuw-Guinea niet kan vervolgen, schreven zij toe aan een Japanse wei gering om het toestel op het inter nationale vliegveld van Tokio een tussenlanding te laten maken, aldus nog steeds United Press. De K.L.M. overwoog gisteravond laat ernstig om een DC-7 machine vrij te maken en deze naar An chorage te zenden. Deze machine zou dan het grootste deel van de passagiers voor Biak kunnen over nemen. De overige passagiers zou den den twee dagen moeten wach ten op de volgende lijnmachine. „Wij zijn thans bezig, aldus verklaar de gisteravond een woordvoerder van de K.L.M., na te gaan wat ons te doen staat. Tegen een DC-7C kan geen bezwaar beslaan. Hoewelin de afgelopen dagen is wel gebleken <iat alles mogelijk is". De woordvoercler van de K.L.M. ver klaarde: „wat wij welen, weten wij ook alleen maar onofficieel uit be richten van buitenlandse persbureaus en een mededeling van onze vertegen woordiger in Tapan. Wij gaan er ech ter wel van uit dat het inderdaad juist is, dat Japan bezwaar maakt tegen het inzetten van de DC-8 op deze lijn, die wij tijdelijk met DC-7C machines vliegen. Naar onze mening vereist echter het opnieuw op deze l(ju inzetten van een DC-8 geen spe ciale maatregelen onzerzijds. Het luchtvaartverdrag met Japan bevat geen bijzondere bepalingen ten aan zien van het type vliegtuigen op de lijn Amsterdam-Anchorage- Tokio- Biak". De K.L.M. deelde voorts mee, dat be richten, als zou een route naar Niemv-Guinea via Zuid-Afrika over wogen worden, geheel naar liet rijk der fabelen verwezen kunnen worden. VIER DODEN BIJ BOTSING Op de M;eg tussen Amersfoort en Apeldoorn, onder Terschuur, zijn gisteravond omstreeks half acht twee auto's op elkaar ge botst. Vier mensen kwamen om het leven. De doden zijn de 64-jarige heer J. H. van Erven uit Utrecht, de 61-jarige heer S. de Graaf uit Laren (N.-H.) en hun beide echtgenotes, respectie velijk 58 en 57 jaar. Hun personen auto reed in volle vaart tegen een geparkeerd staande truck met op legger. De geparkeerde auto was goed verlicht. 9 Twee schepen van dc Amerikaanse ma rine hebben alle 29 opvarenden gered van het 2856 ton metende Griekse vrachtschip Yanix, dat maandag 60 mijl ten noord westen van het eiland Luzon is gezonken. a ...is het 350 jaar geleden, dat 3 de Engelse schrijver Samuel a Butler, te Strensham werd ge- boren. Butler verwierf bekend- 3 heid door „Hudibras", een sa- |j tirisch gedicht op de Puritei- Handgemeen om Frits Kirihio v^jjow-G.uInea heeft woensdagavond zijn eerste politieke vechtpartij beleefd waarbij verschillende ge wonden zijn gevallen. Twee minuten nadat op een verga dering, belegd door de Pfarna, de nationalistische Papoea-partij, de eerste spreker aan het woord was gekomen, moest zij alweer wor den beëindigd in een hevige vecht partij. Bedoelde spreker begon met uiteen te zetten dat het feit, dat Prils Kirihio een van de op richters van de Parna is geweest, niet wilde zeggen, dat de Parna pro-Indonesisch zou zijn. Zodra hij de naam Kirihio genoemd had, bestormden verscheidene jonge Papoea's het spreekgestoel te, onderbraken de spreker door te roepen „verraders" en begon nen tafels om te gooien. De voorzitter van de Parna, de heer E. J. Bonay, kon nog juist vluchten voordat de vergaderruim te het toneel werd van een slag veld, waarover stoelen, flessen en stenen in alle richtingen vlogen. De Papoea-politie-agent, die op de bijeenkomst tegenwoordig was, verdween zodra het gevecht be gon en dat nam pas een einde, doordat de elektrische stroom uit viel en het toneel van de strijd in duisternis werd gehuld. Er zijn bij de vechtpartij drie ern- j stig gewonden gevallen. De voor- zitter van de Parna, de heer J. Bonay heeft, nadat na het inci dent de orde was hersteld, ver klaard gegronde redenon te heb ben om te vermoeden, dat het Ne derlandse bestuur de demonstra tie heeft begunstigd, die de ver gadering van zijn partij in de war stuurde. Nadat de orde was hersteld, riepen aanhangers van de Parna „hier voor is het Nederlandse kolonia lisme verantwoordelijk". De heer Bonay, die zelf ambtenaar is van het binnenlands bestuur, gaf aan journalisten te kennen, dat de ordeverstoorders door de politie waren toegelaten aan een der uit einden van de toeschouwerstri bune. Een ander bestuurslid van de Par na voegde hieraan toe, dat de or deverstoorders waren vervoerd in een speciaal voor dit doel gehuur de autobus, waarvan de kosten werden gedragen door een leiden de figuur van het „Nationale Pa poea-Comité", een organisatie die vijandig tegenover de Parna staat. Bonay verklaarde verder, niet de pro-Indonesische houding van Ki rihio te kunnen goedkeuren, maar hij is niettemin lid van de Parna en een goed nationalist. Daar hij een Papoea is, moet hij in zijn land kunnen terugkeren. Wervingscampagnes hadden alle goed resultaat Ondanks enkele sombere gelui den die tot voor kort in jaarver slagen en bij personeelswer- vingscampagnes konden worden I gehoord, kan worden gezegd dat de personeelsvoorziening vestiging van middelgrote be drijven in Zeeland niet in de weg staat. In de afgelopen jaren en met name in de tweede helft van 1961 hebben zich verschil lende bedrijven in Zeeland ge vestigd. Al deze bedrijven kon den zich van voldoende perso neel voorzien. Vooral wanneer het ging om ongeschoolde en geoefende werknemers. Het aanbod van geschoolde krach ten ligt in Zeeland belangrijk lager. Over het algemeen bracht dit echter weinig moeilijkheden voor kort gevestigde bedrijven of bedrijven met vestigingsplan nen. Een ongunstige uitzonde ring vormt echter Smit en Bol nes N.V. motorenfabriek te Zie- rikzee, waar men het gewenste aantal geschoolde werknemers nog niet heeft kunnen aantrek ken. Zeeland is dus, in grote lijnen, nog steeds in staat voldoende arbeids krachten te leveren voor vestigingen van middelgrote bedrijven, bevestigt de lieer K. van Dijk. hoofdinspecteur- directeur van het districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in de provincie Zeeland. Hij legt; er daarbij de nadruk op dat ecu bedrijf, dat be oogt voor de eerste aanzet 800 lot 1OÓ0 man te werven, voor dit gewest beslist te groot zou zijn. Gaat. het om enkele honderden maximaal, dan is vestiging zeker verantwoord. „We zien liever vijf nienwe bedrijven van 100 man verspreid over de provincie, dan één nieuwe vestiging van 500 man", aldus de heer Van Dijk. De groei van de bedrijven moet dan Het landelijk tekort aan personeel met een krimpende arbeidsreser ve, doet zich ook in Zeeland voe len. De aanwijzing tot probleem gebied en de infrastuctuurverbe- tering door de aanwijzing van in dustriekernen, begint vruchten af te werpen. Vroeger was de zuig kracht naar industrieën buiten Zeeland groter, maar de pendel in Zeeland is nog vrij omvangrijk: ongeveer 2000 man pendelt op de lange afstand en 700 tot 800 werknemers pendelen minder ver van huis. De heer Van Dijk wijst erop dat vele pendelaars, werkzaam in Bra bant en Holland, bij voorkeur in Zee land zouden blijven werken, mits hun een redelijk betaalde gelegenheid zou worden geboden. Zo zal de Phi- lipsvestiging te Terneuzen met zich brengen dat vele Brabant-pendelaars toch weer dichter bij huis komen te werken, omdat dit bedrijf Zeeuws- Vlaamse werknemers van Roosen daal naar dc Terneuzense vestiging wil overhevelen. Redenen Hoewel het Zeeuwse bevolkingsaan tal geen grote ruimte op de regionale arbeidsmarkt biedt, blijft het toch nog steeds mogelijk werknemers uit de provincie aan te trekken. De heer Van Dijk merkt optimistisch opt „De arbeiders komen toch!" Daarvoor zijn verschillende redenen: De agrarische sector krimpt in en mechaniseert, zodat uit deze hoek steeds werkkrachten voor de indus trie vrykomen.Vele Zeeuwen verla ten hun provincie bij voorkeur niet en zullen das moeite doen om er werk te vinden. Belangrijk is het voortdurend verbe terde vakonderwijs: de kerngemeen ten en andere plaatsen beschikken over uitstekend geoutilleerde techni sche scholen, die jaarlijks vele werk krachten afleveren. Ook is er aanbod van de Rijkswerk plaatsen in Middelburg en Terneu zen. De interesse voor omscholing in deze werkplaatsen zal waarschijn lijk groter worden, nu de loonder vingsvergoeding (tijdens de cursus) aanmerkelijk is verhoogd. Tenslotte is er de zogenaamde „stille arbeidsreserve" vanwaar (Zie slot pag. 4 kol2) de grote intensiteit van het scheep vaartverkeer ter plaatse. Overigens is wel duidelijk, dat bij de toeneming van het verkeer vooral het zware wegverkeer over de Westerschelde de veerdiensten slechts lapmiddelen zijn, ondanks een (nu ontbrekende) goede outillage. Dé oplossing is een vaste verbinding. Een nadere studie daarvan heeft de minister kor telings in uitzicht gesteld. Oók daarom zal een bezoek zijnerzijds aan Zeeuwsch-Vlaanderen dringend nodig zijn. fantin* Er zijn zo van die Zeeuwse onder werpen, die tot vervelens toe worden herhaald. En velen doen daaraan mee: politici en burgemees ters, industriëlen en journalisten. Die herhaling is echter niet zo maar een hobby, maar in de meeste gevallen hard nodig! Want sommige onder werpen uit de provinciale sfeer moe ten voortdurend onder de aandacht van de bevoegde instanties worden gebracht, opdat zij er van overtuigd raken, dat aan de bewuste zaak iets gedaan behoort te worden. Zulk een zaak nu is de veerdienst Kruiningen- Perkpolder, waarover dinsdag de voorzitter van de Zeeuws-Vlaamse Kamer van Koophandel een en ander heeft gezegd. En de heer Van Kreve len heeft daarbij niet zomaar wat kreten geslaakt, maar hij heeft fei ten genoemd, bittere feiten zelfs. In oktober 1961 bleven in totaal 2421 zware vrachtauto's staan en 2090 vrachtauto's met aanhangwagen, zo stelde hij vast en voorts herinnerde hij er aan, hoe een van de grote industrieën in de kanaalzone onlangs is gestart met een transport per as van niet minder dan 350 ton per dag naar het sta tion Kruiningen- Yerseke. Dit be tekent dat deze onderneming - alleen al 23 vijftien- tons auto's per dag heen en weer Iaat overzetten. Deze feiten zijn daarom zo bitter, omdat de rijksover heid ten aanzien van dit veer voor onvoldoende aanpassing zorgt en zelfs aanvankelijke uitbreidingsplan nen, waarvoor gelden op de begroting waren uitgetrokken, voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld. Hier heeft men weer zo'n fraai staal van gebrek aan regeringscoördinatie: het ene departement geeft miljoenen voor het op gang komen van de industrialisa tie en voor verbetering van de infra structuur, terwijl tegelijkertijd een ander departement daarentegen de verbetering van de belangrijkste toe- voerweg naar het bewuste gebied doorhaalt en in feite de rentabiliteit van de spreidingssubsidies achteloos verlaagt. In dit verband verdient een bepaalde passage uit de rede van de heer Van Krevelen ruimere aan dacht: hij wees er op, dat in het af gelopen jaar de ministers van Maat schappelijk Werk en van Economi sche Zaken een werkbezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen hebben ge bracht. welke bezoeken uiteraard op hoge prijs werden gesteld, maar de heer Van Krevelen hoopte nu vooral op een bezoek van minister Kort hals. Wij willen hem daarin gaarne bijvallen: een dergelijk bezoek is dringend nodig! Dringend nodig, inderdaad! Wij hebben naar aanleiding van de nieuwjaarsrede van ir. Van Krfevelen nog eens nagelezen wat minister Korthals in de Tweede Ka mer precies heeft gezegd over de veerdienst Kruiningen-Perlcpolder. En daarbij viel ons op, dat de be windsman dit probleem op een een zijdige manier heeft benaderd. Hij sprak namelijk over een „tussenop lossing", waarbij men over voldoende reserveboten zou beschikken, maar repte met geen woord over het grote vervoersaanbod, noch over de wacht tijden (waarover hij in zijn memorie van antwoord een al evenzeer een zijdige voorlichting had gegeven), zodat men wel tot de conclusie ïs gedwongen, dat de bewindsman on voldoende op de hoogte is van de situatie. Daarom: het is te hopen, dat hg spoedig een bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen zal brengen. Wellicht dat de kamer van koop handel, wier voorzitter deze kwestie aan de orde heeft gesteld, het initia tief kan nemen: laat zij de heer Korthals uitnodigen! De heer Van Krevelen heeft niet kunnen nalaten te discussiëren over de vraag welke soort boten op het veer Kruiningen-Perkpolder nodig zijn en hij heeft in dit ver band opgemerkt, dat men niet ge baat is met „superponten", die slechts eenmaal per uur varen, om vervolgens te betogen: „Wij vragen geen ponten met luxe salons". Zon der dat de kamervoorzitter dit na drukkelijk stelde, lijkt het er toch op, dat hij niet veel moet hebben van boten van het type „Beatrix" of „Irene". Nu valt het mét de luxe aan boord van die schepen heus wel mee, maar dit misverstand (dat nog da teert uit de bewogen jaren van de „tariefbetogingen") is blijkbaar zo hardnekkig, dat ook een kamervoor zitter er zich niet aan kan ontrek ken. Het zij zo. Wat echter het overige van zijn opmerkingen be treft: mocht hij inderdaad daarmee bedoelen afwijzend te staan jegens honderd meter-schepen, dan nog is de vraag of dit standpunt op dit moment wel geheel juist is. Wij zeg gen met nadruk „op dit moment", omdat nu eenmaal in een vroeger stadium gekozen is voor honderd meter-schepen. En deze keuze is. dunkt ons, medebepalend voor het huidige beleid: de heer Van Krevelen zal als industrieel normalisatie ten aanzien van de beide hoofclveren op de Westerschelde, vermoedelijk toe juichen en zelfs nodig vinden. De onderlinge uitwisselbaarheid bevor dert immers een gemakkelijk en vooral doeltreffend beheer. En wat die aanvankelijke beslissing betreft enige jaren geleden genomen toen de „Beatrix" werd besteld menen wij, dat die mede werd bepaal- door

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1