PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KERSTFEESTVIERING EISTE MEER DAN DUIZEND DODEN Gehele kabinet achter plan van mr. Luns Katangaanse delegatie naar Leopoldstad Onbetrouwbaar ijs kost mensenlevens Ook in Zeeland gingen de schaatsen onder Vandaag.., 204e jaargang - no. 304 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Éagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week. 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 dec. '61 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4,—. lug. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25- „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 3355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3843; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg, tel. 2395. Ter neuzen, tel. 2116; Zterlkzee. red, tel 2425. adm AANSLAG TIJDENS OPEN LUC HTDIENST: S3 SLACHTOFFERS Negenenzestig mensen zijn zaterdag om het leven gekomen bij een spoor wegongeluk nabij de Italiaanse plaats Catanzaro, toen een wagon ontspoor de en in een vijftig meter diep ravijn terechtkwam. De trein bestond uit drie wagons; de laatste was de onge lukswagon welke ontspoorde. Op de foto ziet men de derde wagon onder steboven in het ravijn liggen. Terwijl een ijzige koude een groot deel van Europa en Amerika in zijn ban hield en terwijl in vele landen de politie op allerlei ongeregeldheden was voorbereid, lieeft de wereld het kerstfeest 1961. gevierd. De staatshoofden gaven, zoals elk jaar, kerst boodschappen uit, die stuk voor stuk van goede wil getuigden. Bethlehem en de andere heilige plaatsen waren drukbezochte oorden voor tienduizenden pelgrims uit alle delen van de wereld. Ongekend groot is dit jaar het aantal mensenlevens dat door verkeersongelukken, aanslagen, branden en verdrinking 0111 liet leven kwam. Geschat wordt dat alleen 111 Amerika al bijna zevenhonderd mensen 0111 het leven zijn gekomen. Groot was tijdens het kerstweekeinde ook het aantal slachtoffers in Neder land. Dit bedroeg 23. Tengevolge Aan de strenge kou in het noorden van India zijn naar schatting tijdens de kerstdagen honderd mensen om het leven gekomen. In de industriestad Kanpoer kwamen 41 personen door de kou om. Ook is de dood van enkele gevangenen gemeld. blijdschap werd verkondigd aan de Spoorwegramp Opstand in gevangenis eist zeven doden Militairen van het Braziliaanse leger zijn maandag te hulp geroepen om een muiterij in de gevangenis van Lemos Brito, in YVest-Brazilië, te be dwingen. Volgens officiële berichten zijn twee bewakers, vier gevangenen en een soldaat om het leven geko men. Er zouden vijftig gewonden zijn. De ongeveer twaalfhonderd gevange nen, die protesteerden tegen het naar hun mening slechte voedsel, richtten barricaden op en wierpen zelfver vaardigde explosieven ^naar politie en militairen. Deze probeerden met traangasbommen de muiters uiteen te drijven. Drie bewakers werden als gijzelaar vastgehouden. Een aantal gevangenen wist te ontvluchten. Later werd de opstand bedwongen. Egypte verbreekt Jemen-verbond Het officiële Egyptische persbureau „Nieuwsagentschap voor het Midden- Oosten" heel't dinsdagavond medege deeld dat de A7erenigde Arabische Republiek de „Arabische Statenbond" die Egypte met Jemen verbindt, heeft opgeheven. Volgens het persbureau is Egypte van mening dat deze federatie „niets heeft gedaan om de Arabieren in hun worsteling te helpen". Zij wordt ver der „een scherm, om de toestand in Jemen voor het oog van de buiten wereld te verbergen", genoemd. Negenenzestig doden zjjn geteld, na dat zaterdag de achterste wagen van een uit twee wagens bestaande spoortrein uit de rails liep en in een dertig meter diep ravijn stortte nabij het Italiaanse stadje Catanzaro. De bestuurder is in hechtenis genomen op verdenking te hard te hebben ge reden. De trein die 120 staan- en zitplaat sen telt, was vol. De passagiers wa ren scholieren, die de laatste school dag erop hadden zitten en naar huis onderweg waren. De reddingswerk zaamheden werden bemoeilijkt door een temperatuur van zestien graden onder nul. Alle kerstversiering In de omliggende plaatsen werd Ijlings weggehaald. Aanslag in kerkdienst Rampzalig waren de gevolgen van een ontploffende bom tussen een groep rooms-katholieke Columbia- nen, die in de openlucht waren bij eengekomen om aan de vooravond van kerstfeest te bidden voor de vrede. Drie-en-vijftig personen, onder wie vele soldaten de aanslag had plaats op militair terrein lieten net leven. De bom was bedoeld om de munitie-opslagplaa'ts in de lucht te laten vliegen. Was dit gelukt, dan zouden alle daar aanwezige vijfhon derd gelovigen zijn gedood. President Alberto Lleras was direct ter plaat se. De aanslag is gepleegd door een schoenmaker, die bij het ontploffen van de bom eveneens om het leven kwam. De bomaanslag was de cli max in een reeks aanslagen tegen het Columbiaanse gezag. Veerboot omgeslagen Meer dan vijftig' personen verdron ken, nadat een veerboot ten zuiden van de Pliilïppynen was gekapseisd. De boot vervoerde naar schatting honderd passagiers, van wie men aanneemt dat de helft is gered. Vele lichamen zijn reeds geborgen. herders. De menigte ln de stad en in de kerk van de geboorte was dit jaar kleiner I dan anders. Niettemin vormden de 2800 pelgrims die zondag' door de Mandelbaum-poort van Jeruzalem trokken een rekord. Zondagavond gooïdeu Grieks- orthodoxe priesters bier- en wijn flessen naar de Franciscaner pa- (Zie slot pag. 4 kol. 5) TELEGRAM AAN OE THANT Vertrouwelijk gesprek in internationaal verband (Van onze Haagse redactie) De ministerraad heeft zaterdag een unanieme beslissing ten aanzien van Nieuw-Gninea genomen. Naar ver luidt, zou het kabinet zich hebben geschaard achter de minister van buitenlandse zaken, mr. Luns, en er zouden nieuwe instructies aan de am bassadeur in de Ver. Staten en aan de Nederlandse permanente vertegen woordiger bij de Verenigde Naties ogenblikkelijk daarna zijn uitgegaan. Het kabinet heeft besloten dat op korte termijn een aantal vertrouwe lijke besprekingen in internationaal verband nodig zijn. De aard van deze besprekingen maakt het niet moge lijk hierop op dit ogenblik nader in te gaan, aldus deelt de rijksvoorlich tingsdienst moe. Binnen een uur na de beslissing in de ministerraad, is deze medegedeeld aan de waarnemend secretaris-gene raal van de Verenigde Naties, Thant. De Nederlandse premier telegrafeer de aan de secretaris-generaal van de \rerenigde Naties dat „mijn regering zich actief bezighoudt met het onder zoeken van anuere wegen en midde len om een oplossing (van het Nieuw-Gninea,-probleem) te vinden die verenigbaar is met onze verant woordelijkheden en zo mogelijk ook aanvaardbaar voor Indonesië". President Soekarno heeft dinsdag een staf voor militaire plannen en operaties ingesteld, dia hem zal moe ten adviseren over de „bevrijding" van westelijk Nieuw-Guinea. Volgens generaal-majoor Achmad Jani, souschef van de generale staf ...hoopt de meermalen be- kroonde Duitse, tot Ameri- kaan genaturaliseerde toneel- f§ schrijver, dichter en roman- cier Carl Zuckmayer, die in 3= 1956 ons land bezocht, te Bar- p hard (Vt.) zijn 65ste verjaar- p dag te gedenken. H ....is het 75 jaar geleden, dat p de Duitse ingenieur Gottlieb p Daimler octrooi verkreeg op zijn uitvinding van de automo- biel. al zou een zekere Bel- H mont reeds op 23 oktober 1885 octrooi op dezelfde uitvinding hebben gekregen. Bovendien p wordt nog een viertal andere ,p personen als de uitvinder er- van genoemd. van het leger, is dit nieuwe orgaan belast met de „coördinatie van alles wat door de strijdkrachten wordt ge daan voor de bevrijding van dit ge bied van de Nederlanders". Generaal Nasoetion, de Indonesische minister van defensie en chef-staf van het Indonesische leger heeft za terdag het leger opdracht gegeven, „zich gereed te houden" om op elk ogenblik in actie te kunnen komen om West-Nieuw-Guinea aan de Ne derlanders te „ontrukken". Generaal Nasoetion zei bij gelegenheid van de jaarlijkse parade van het garnizoen van Djakarta: „de wereld let op In donesië voor onze verdere stappen voor de uitvoering van de order van president Soekarno van 19 december om ons West-Irian te bevrijden AANVAL OP RODE KRUIS Oud-Middelburger Smeding gedood De Katangaanse regering heeft mee- gedeeeld dat afgevaardigden van de Katangaanse nationale vergadering vandaan* naar Leopoldstad ziillcu om deel te nemen aan grondwétsbesprekmgen voor een her enigd Kongo. In een desbetreffend officieel commu niqué werd gezegd, dat premier Tsjombe en de assemble? hadden be sloten 37 december aan te houden als datnm van vertrek van de Ka tangaanse afgevaardigden naar Leo poldstad. Aan de rand van Elïsabethstad zijn de lichamen gevonden van de drie Rode-Kruisfunctionarissen die sinds tien dagen werden vermist. Dit heeft dr. J. Smeets van het Koningin-EIisa- bethziekenhuis in de Katangaanse hoofdstad zaterdag bekendgemaakt. De drie functionarissen zijn Georges Olivet, het hoofd van het Rode Kruis in Katanga, de Nederlander S. S. Smeding (25) en mevrouw Groonen Algerije Volgens gisteravond door de Franse politie in Algiers gepubliceerde cij fers zijn in de periode tussen zater dagmiddag' twaalf uur en dinsdag avond zes uur dertig personen door terreurdaden om het leven gekomen. Onder hen is Antoine Navarro, één van de Algerijnse voetbalsterren. Amerika Tijdens het kerstweekeinde bedroeg j het aantal slachtoffers van ongeval- len in Amerika in totaal 676. Het aantal verkeersdoden 1525) is niet zo hoog geweest sinds 1955, toen er 609 slachtoffers op de weg vielen. Bij branden kwamen deze kerst 77. bij vliegtuigongelukken 6 en door verdrinking, bevriezing en valpartij en 68 personen om het leven. Bethlehem Duizenden toeristen zijn getrokken door de nauwe stenen straatjes van het. stadje waar Jezus werd geboren en door de velden in de omgeving waar tweeduizend jaar geleden grote E.E.G.-ministerraad stelt beslissing uit Het is de ministerraad van de Euro pese Economische Gemeenschap niet gelukt vóór het kerstfeest voldoende overeenstemming le bereiken over een aantal sleiitelprobleinen van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek om te kunnen besluiten tot hel over gaan naar de tweede etappe van «Ie uitvoering van het E.E.G.-verdrag. G-) oo en 30 december komen de mi- vr.-i de zes landen opnieuw ui ussel* bijeen voor een conferen tie, die het karakter van een perma nente zitting zal hebben, desnoods met een verlenging na het oudejaars- weckeïnde tot de eerste dagen van januari. IJspret tijdens de kerstdagen GEEN WITTE KEKST maar wel een weekend en daarop aansluitend zonnige kerstda gen, waarop overal in Zee land geschaatst kon worden. K11 het leek wel, of jong en oud wilde inhalen, wat hen in de kwakkelige winters van de afgelopen jaren was ont houden: overal trok men naar stijfgevroren plassen en sloten; later hield ook liet ijs op de diepere watergangen «a de vesten. l)at betekende, dat de koude in recordtijd voor een stevige ijs vloer had gezorgd. Immers: za terdag was de eerste dag* met vorst van enige betekenis! In de nacht van vrydag 33 op zaterdag 23 december was de nieuwe koude-periode begonnen: precies om twaalf uur wees de thermo meter van het K.N.MX-station in Vlissingen nnl graden. De tempe ratuur kwam zaterdag niet meer boven min twee graden Cefctfas, De Vlissingse spuiboezem trok tijdens de kerstdagen veel schaatsliefhebbers (FOTO P.Z.C.j de minimum-temperatuur bedroeg vier graden onder nul. Een kort overzichtje van de te Vlissingen genoteerde minimum- en maximum-temperaturen toont (Zie slot pag. 4 kol. 3) een Belgische functionaris van het Katangaanse Rode Kruis. Him stof felijke resten werden in ondiepe gra ven nabij een verkeersrotonde ge vonden. De heer S. S. Smeding was directeur van de factorij te Elisabethstad van Borsumij-Wehry. Hij had zich tijde lijk ter beschikking van het Rode Kruis gesteld. De heer Smeding v,*erd op 15 maart 1936 te Middelburg gebo ren. Na de hogere technische school te Groningen te hebben be zocht en zijn dienstplicht te heb ben vervuld, werd hij als employé van de Borsumïj naar Leopoldstad uitgezonden. Later werd hij als technisch directeur van het kan toor te Elisabethstad benoemd. In de nabijheid van de plaats waar de stoffelijke resten van de drie Rode-Kruisfunctionarissen werden gevonden, lag het uitgebrande wrak van de ambulance-auto, waarmee zij op weg waren naar de gestrande bur gers. Volgens het hoofdkwartier van de V.N. te Elisabethstad moet de am bulance-auto, die duidelijk was voor zien van rodekruistekens, zijn te rechtgekomen in een hevig vuurge vecht tussen Katangaanse voorpos ten en Ethiopische militairen van de V.N., niet ver van het vliegveld van Elisabethstad. De auto werd getrof fen door projectielen. liiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Koudste kerst van deze eeuw (Van onze weerkundige M medewerker) p M In Zeeland vroor het de laatste nachten vijf tot acht graden, in p H het noorden en oosten van Ne- m derland werd twaalf tot vijf- tien graden vorst gemeten. In p p het grootste deel van ons land is het zo de koudste kerst van p deze eeuw geworden. In 1938 lag er een sneeuwdek M en werd er plaatselijk tijdens de kerstdagen ook strenge p vorst gemeten, maar op de p meeste plaatsen lagen de tem- peraturen dit jaar nog iets la- p ger. Na 7944 hebben wij niet meer een zo zonnige kerst ge- 1 had. i p De rug van hoge druk, die zich van Midden-Duitsland tot Schotland uitspreidt, houdt ons nog in een vorstsituatie, die p p zich langzaam naar het zui- §1 den verplaatst. Ten noordwes- H p ten van Schotland komt een p p depressie tot ontwikkeling, die in de richting van Zuid-Noor- p p wegen trekt. Dit zal tot gevolg p hebben, dat na vandaag de p wind boven het Noordzeegebied van oostelijke naar westelijke p p richting draait. n s= Vooral in de kustprovincies kan dit in de komende dagen p p een intredende dooi tot gevolg p hebben. De vorst zal zich eeh- p ter niet zo gemakkelijk laten p p verdrijven, zodat de kans op p p wat ijzel of sneeuw in de ko- p mende dagen groter wordt. liiiiiiiiHiuniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiHiiiiiiHiii Hertogin van Kent in verwachting Officieel wordt meegedeeld dat de 28-jarige hertogin van Kent, geboren Katherine Worsley, voor komende xomer een kind verwacht. Zij trad in iunl van dit jaar met de hertog van HKent in het huwelijk,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1