PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT THANT PAKT KONGOLESE CHAOS AAN Bouwput „Schelde" in Sloe met kerstmis klaar V.N.-optreden gelast tegen muiters in Kindoe en Albertstad Noors schip met 14 opvarenden vermist Australië zal vóór plan-Luns stemmen Vandaag... BLANCO STEM VAN AMERIKA VERWACHT Dr. Noteboom Rapport BLANCO VOLMACHT VOOR NGO DINH DIEM 204e jaargang - no. 271 Dagblad, uitgave van de Ilrma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. do Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p kw.; tr. p. p. 7.S5 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 16 nov. '61 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minlm. p. advertentie 4.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties tmax 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr 68-60 tel 2355 (b.g.g red 3508/3546 adv 3647/3643, Middelburg, Markt 51. tel 3841 (b gg red adv 2375». Goes Gr Markt 2. tel 6140 (b.g.g red 7853. adv 6213) Oostbutg cel ferneuzen tel 2116. Zierikzee i tel 2425 adm tel 2094. GIZENGA HEEFT OPSTANDIG REGIEM GEVESTIGD IN KIVOE De waarnemend secretaris-generaal Tlrant lieeft de V.N.-troe- pen in Kongo bevel gegeven „alle mogelijke maatregelen te ne men" om de orde in Kongo te herstellen, aldus lieeft een V.N.- woordvoerder in New-York medegedeeld. Volgens de woordvoerder zijn luitenant-generaal Sean McKeown de militaire commandant van de V.N. in Kongo en dr. Conor Cruise O'Brien, op het hoofdkwartier van de volkerenorgani satie ontboden om verslag uit te brengen over de verslechte rende toestand. Het bevel is uitgegeven nadat Kongo's vice-pre mier, Antoine Gizenga, in de hoofdstad van de provincie Kivoe, Kindoe, een opstandige regering heeft gevestigd met steun van ruim tweeduizend muitende soldaten van het centrale Kongolese leger. Italiaanse vliegers gevangen genomen Volgens genoemde kringen zijn be richten over de muitery uit Kivoe meegebracht door de opperbevelheb ber van de troepen in Stanle.vstad ge neraal Victor Loedoeia, en de minis ter van binnenlandse zaken van Leo- poldstad, Christopher Gbenye. Beide mannen zijn naar Kindoe ge gaan om te proberen de muitende troepen te overreden dertien Itali aanse piloten in vrijheid te stellen, die dienst doen voor de Verenigde Naties. Loedoeia en Gbenye zijn niet geslaagd. 'De Italianen zijn afgeranseld en in de gevangenis geworpen, aldus de diplomatieke kringen. Volgens niet bevestigde berichten zouden ze zelfs al gedood zijn. Represailles De woordvoerder van de V.N. sloot de mogelijkheid niet uit, dat er een luchtaanval op Kindoe zal worden s is het 100 jaar geleden, K H dat de Finse romanschrijver Arvid Jarnefelt te Purkova n werd geboren. Ter gelegenheid M van dit geboorte-eeuwfeest zal m H in 'een oplage van twee miljoen exemplaren ccn postzegel met i| zijn beeltenis verschijnen. illlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Overleg salaris ambtenaren duurt voort (Van onze Haagse redactie) De centrale commissie voor ge organiseerd overleg heeft gis termiddag van twee tot vijf uur op het departement van binnen landse raken in tegenwoordig heid van miuïster mr. E. H. Toxopeus vergaderd over de verbetering van de salarisposi tie van het overheidspersoneel. Na afloop werd geen enkele medede ling over het besprokene gedaan, be halve dat het overleg op maandag 27 november zal worden voortgezet. CONFERENTIE OVER BERLIJN IN PARIJS Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft gisteren meegedeeld dat de ministers van bui tenlandse zaken van de Verenigde Staten. Engeland, Frankryk en VVest-Duitsland, hebben toegestemd in een conferentie over Berlyn die waarschijnlijk in december in Partfs zal woj-den gehouden. Ben Bella blijft vasten Het Franse ministerie van justitie heeft gisteravond meegedeeld dat het een medische commissie in liet leven heelt geroepen die moet Ietten op de gezondheidstoestand van Bel Bella en de andere Algerijnse opstandelin- genniinisters dié in Franse gevan genschap in hongerstaking zjjn. Ben Bella en de andere ministers Ait Achmed en Chider, hebben een communiqué uitgegeven waarin zij zeggen hun hongerstaking te zullen voortzetten totdat zij worden vrijge laten. gedaan als represaille voor de ar restatie van de Italianen. Volgens vluchtelingen die uit Al bertstad in Gizenga's Oostprovincie naar Oesoemboera in Roeanda-Oe- roendi zijn uitgeweken, heeft het hoofd van de V.N. in Albertstad, Jer- kovic, gisteren toegegeven, dat de naar schatting 2000 V.N.-militairen in deze stad de toestand niet langer meester zijn. Hij zou nog 2000 man nodig hebben om de orde te herstel len. Plunderaars De vluchtelingen verklaarden dat leden van de Baloebastam, gewapend met speren, pijl en boog en stok ken, en Kongolese militairen plun derend door de stad trekken. Van de 1200 Europeanen die in de stad wo nen zouden slechts dertig niet zyn gevlucht. Ook het merendeel van de aanhangers van president Tsjombe zou zijn gevlucht na bloedige botsin gen met de Baloeba. i Overstroming in Venetië Ten gevolge van regenval en hoge waterstand heeft Venetië weer te kampen met een overstroming. Fotohij de Bialtobrug was een steekivagen beschikbaar om even tuele passagiers naar de watertaxi te brengen. V.N. doen beroep op Frankrijk De algemene vergadering van de V.N. heeft gisteren een beroep op de Franse regering gedaan, de politieke status van de Algerijnse gevangenen in Frankryk te erkennen. Met 62 tegen nul stemmen, bij 31 onthoudingen nam de vergadering een desbetreffende ontwerp-resolutie aan, die 35 Afrikaanse en Aziati sche landen onder leiding van Pakis tan hadden ingediend. De Franse delegatie had de bijeen komst verlaten, toen de algemene vergadering had besloten, het voor stel direct in behandeling te nemen. Boei en kisten enige spoor Bij plaats waar vreemde duikboot aanvaring had Men vreest dat veertien Noorse vissers voor de noordkust van Noorwegen zijn verdronken, om dat him schip, de „Peder Vin je" al meer dan 48 uur wordt ver mist. De opsporingsacties met vliegtuigen en boten worden door stormachtig weer en sneeuwval bemoeilijkt. Dinsdag werd uit zware zee een reddingsboei van het vermiste schip opgevist, gisteren vond men in het zelfde gebied kisten voor vis, waarop het woord „Findus". Hieruit heeft men afgeleid dat de Peder Vinje is omgeslagen, aangezien het schip was gecharterd door de diepvriesmaat schappij Findus. Veertien gezinnen en zeventien Wei ll e kinderen leven deze dagen in angst en vreze. Zij hopen dat de Pe der Vinje ergens op de kust is ge lopen maar dat een vernielde radio installatie contact verhindert. De Peder Vinje is verdwenen op minder dan honderd nautische mijlen van de plaats waar donder dag jongstleden een Noorse trci- ler in botsing kwam met een niet nader geïdentificeerde onderzee boot. De onderzeeboot richtte schijnwerpers op het Noorse schip, waarschijnlijk om te verhinderen dat zijn bemanning kentekenen zou bespeuren. De onderzeeboot was niet van de Noorse marine, noch van enig ander westers land. De Noorse pers heeft de laatste tijd groeiende belangstelling van Russi sche zyde voor de noord-Noorse kust geconstateerd. V.S. werken aan compromis De Australische vertegemvoor- Uigui' Plimsoll heeft gisteren in de algemene vergadering van de Verenigde Naties gezegd dat zijn land voor het Nederlandse plan voor Nieuw-Guinea zal stemmen. Dusumo Johnson, de afgevaardigde by de V.N. van Liberië heeft een be roep gedaan op Indonesië en Neder land om „op bilaterale wijze" het ge schil om Nieuw-Guinea te regelen. Johnson verklaarde, dat Liberië de eis van Indonesië inzake Nieuw-Gui nea erkende. Volgens doorgaans betrouwbare zegslieden in Washington tracht de Amerikaanse regering officieus een formule te vinden voor beheer door de Verenigde Naties van Nieuw-Guinea die voor Indonesië en Nederland aanvaardbaar zal zijn. De zegslieden verklaarden dat de positie van de Amerikaanse rege ring beschreven kon worden als die van „niet-verbonden maar er wel bij betrokken". I STAPHORSTERS VIELEN MIJ LASTIG" SCHRIJFT ENGELSE J Een verslaggeefster van het Engelse blad „Daily Mirror", die in M het plaatsje Staphorst is geweest voor een reportage over het H „volksgericht" dat zich vorige week aan een man en een vrouw, |f H die overspel zouden hebben gepleegd, heeft voltrokken, heeft gis- H teren in een artikel in dit blad verklaard, dat zij door inwoners van Staphorst is lastig gevallen, p De verslaggeefster schrijft „ik werd omringd door een scheeuwende j§ H en fluitende menigte dezelfde die het paar in een beschamende optocht op een kar door de straten van Staphorst heeft getrokken, m Een ouderling van de plaatselijke kerk, waardoor liet grauwe vreug- H deloze leven van de inwoners wordt beheerst, schudde zijn vuist M jl voor mijn gezicht. Hij gaf me te verstaan, dat ik eerst mijn lippen- H stift moest verwijderen voor de schreeuwende menigte mij verder hè wilde laten gaan. Gekke vrouw, zo schreeuwde hij, waag het hier |p f§ niet met een geverfd gelaat te komen", aldus de verslaggeefster. j| lllllllllllllllllllllllllIHKIIIIilllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllli Dit betekent, aldus de zegslieden, dat de Verenigde Staten het Nederlandse voorstel niet officieel steunen, maar er wel verdienste aan toekennen. COLOMBO-PLAN De Indonesische minister van ver bindingen, It.-generaal Djatikoesoe- mo heeft de kwestie-Nieuw-Guinea ter sprake gebracht op de minister conferentie van het Colomboplan te Koeala Loempoer. Hij achtte het „van het grootste belang" dat er plannen worden opgesteld voor de economische ontwikkeling van West Nieuw-Guinea. Het ten uitvoer leggen van deze plan nen, die thans worden opgesteld, zou beginnen „zodra Indonesië in staat zal zyn, zijn autoriteit te doen gelden over dit gedeelte van ons grondge bied", zei hij. De voorzitter van de Engelse dele gatie, lord Lansdowne, richtte zich tot de vergadering met het verzoek niet toe te staan, dat er een politiek element wordt gebracht in de doel stelling van het Colomboplan: de be spoediging van de economische ont wikkeling in Zuid- en Zuidoost-Azië. DRIE SOLDATEN IN SURINAME GEDESERTEERD Drie Nederlandse militairen, die gedetacheerd waren in Nieuw Niekerie, aan de westgrens van Suriname, zijn gedeserteerd. Het vermoeden bestaat, dat zij aaar het naburige Brits Guyana rijn gevlucht. De militairen zijn: soldaat A. Don uit Vlaardingen, soldaat A. W. M. Schoonhoven uit Amsterdam en sol daat F. F. Henner uit Bloemendaal. De mannen zaten in streng arrest omdat zij huizen hadden bezocht die voor militairen verboden zijn. Zij hebben het muskietengaas in hun cellen doorgesneden en zo de vrijheid herkregen. Zij hebben een boot en een buitenboordmotor gestolen van de gouvernements-mijnbouwkundige dienst alsmede een hoeveelheid ben zine en zijn daarmee weggevaren. Eerste fase wordt 1963 opgeleverd DE EERSTE FASE van liet „Seheldeproject" in het Zuid- Sloe is in begin van uitvoe ring. De bouwput, zo groot als het Olympisch Stadion in Amsterdam, zal met Kerstmis van dit jaar gereed zijn. Dit deelde ir. J. H. Mulock Hou wer, één der directeuren van de N.V. Koninklijke Maat schappij „De Schelde" mede op een woensdag in het Schel- dekwartier gehouden bijeen komst. Na deze eerste fase, die in 1963 gereed zal zijn, zullen later nog verdere fasen wor den uitgevoerd. In een verre toekomst hoopt „De Schelde" zo te komen tot een werf met acht reparatiedokken en twee hellingen voor bijzonder gro te schepen. Vijfendertig miljoen gulden kost de eerste, thans in uitvoering zijn de fase van dit Sloe-project, waar totaal 115 hectare voor de repa ratie- en nieuwbomvwerf van de maatschappij zijn gereserveerd. De bouwput, die tegen liet eind van dit jaar gereedkomt, wordt 350 nieter lang-, 200 meter breed en 18 tot 20 meter diep. In deze put komen de twee betonnen dok ken, die tot de eerste fase beho ren. De dokken zijn bestemd voor de reparatie van schepen tot res pectievelijk 32.000 en 20.000 ton. De eerste fase omvat verder de aanleg van een reparatiekade en een reparatiehaven, alsmede de bouw van de daarbij behorende kranen (3 van 20 ton elk met een reikwijdte van 40 meter), ge bouwen en fabriekshallen. De toegang tot het nieuwe com plex, dat wordt beschermd door een havenmond en een voorhaven, zal, zoals bekend, worden uitge voerd door rijkswaterstaat. Het geheel ligt aan het open vaarwa ter van de Westerschelde. Garage „Een garage aan de grote weg naar Antwerpen, waarlangs een intensieve verkeersstroom pas seert", noemde ir. Mulock Hou wer het project op de slikken en schorren van het Zuid-Sloe. De plaats voor de nieuwe uitbreiding Zie slot pag. 2 kol. 3) fan tlijn Waarnemend burgemeester Note- boom van Goes heeft gister avond afscheid genomen van de gemeente, die hij in tijdelijk ver band een jaar lang heeft gediend, een afscheid waarbij vele goede woorden tot hem zijn gesproken. Op deze plaats behoeven zij niet te wor den herhaald ,maar wel menen wij er goed aan te doen hier te onder strepen dat de heer Noteboom de Goese gemeenschap een grote dienst heeft bewezen. Als buitenstaander kwam hij in een gemeente, die men moet het erkennen in op spraak was gekomen en het was mede zijn taak de moeilijkheden in Goes te liquideren. Daarin is hij althans deze indruk wordt naar bui ten gewekt voor het grootste deel geslaagd en het stadium is nu aan gebroken, dat ook ten aanzien van de burgemeesterspost normale ver houdingen kunnen cerugkeren. Dit is geen geringe verdienste en men mag hem daarvoor hulde brengen. Het werk van de heer Noteboom had globaal gezien twee facetten, namelijk het herstel van de normale gezagsverhoudingen, alsmede de uitoefening van het bur gemeestersambt in de gewone zin van het woord. Ten aanzien van het eerste punt wij stelden het reeds vast is hij geslaagd, op zichzelf een daad van betekenis. Maar ook ten opzichte van het tweede punt mag men de heer Noteboom woorden van lof niet onthouden. Hij heeft kans gezien, evenals in zijn vorige gemeente, een „bekwaam" burge meester te zijn, een man die de lei ding van een zich snel ontwikkelende gemeente aankon en wiens werk ge tuigde van be stuurskracht. Die kracht heeft hij uitgeoefend op de wijze, zoals die in het Nederlandse staatsbestel aan een burgemeester is toegewezen: met erkenning van de bevoegdheden van de raad, welk college het bestuur der gemeente in hoogste instantie uitoefent. Wij herinneren ons, hoe de heer Note boom nu bijna een jaar geleden in de bewogen raadszitting, waarin het befaamde rapport werd behan deld, aan het eind van de debatten een voortreffelijke samenvatting gaf en daarbij de raadsleden op hun ver antwoordelijkheden wees. En zo voegde hij er aan toe „met de wethouders, die gij verkiest, zal ik een hecht team vormen om daar mee de gemeente te dienen". Dat klonk in de omstandigheden van dat moment niet zonder pretenties, maar men moet erkennen: dr. No teboom heeft zijn woorden waar ge maakt. Zijn nu normale gezagsverhou dingen in Goes teruggekeerd 7 Wij stelden hierboven: naar buiten wordt deze indruk wel ge wekt. Eén symptoom daarvan moge hier een nader accent krijgen: bij het afscheid van de heer Noteboom heeft ook oud-wethouder Roose aan het adres van de scheidende waar nemend burgemeester enige woor den van waardering gesproken. De heer Roose heeft in het afgelopen jaar verscheidene malen duidelijk stelling genomen tegenover de heer Noteboom. Dat hij nu gisteravond het zijne heeft gevoegd bij de lof, die de scheidende burgemeester werd gebracht, siert hem. Hij was hier de woordvoerder van om een uitdrukking te gebruiken, ont leend aan de Britse parlementster- minologie „Harer Majesteits loyale oppositie" of beter nog: No- tebooms loyale oppositie. En in een democratie is een dergelijke oppo sitie er meestal mede een bewijs voor, dat de gezagsverhoudingen gezond zijn. In de raad van Goes heeft een tweetal sprekers het betreurd, dat wij tot publikatie zijn overge gaan van het niet openbare rapport inzake de dienst van gemeentewer ken. Beschikkende over de tekst van dit stuk meenden wij verplicht te zijn essentiële delen daarvan te publiceren: de belangrijkste rappor ten aan openbare bestuurscolleges over de Goese zaak zijn tot dusver publiek geworden. En terecht. Wij meenden derhalve, dat óók de bur gerij van het jongste stuk kennis behoorde te nemen. Zij heeft nu ge legenheid gehad het verband te zien tussen het rapport en de mo tie, die de raad te dezer zake heeft aanvaard. En wanneer nu in de raad is betreurd, dat net bewuste stuk openbaar is geworden, dan ge loven wij het op onze beurt te mo gen betreuren dat de raad niet zelf stappen heeft genomen, die tot pu blikatie van de hoofdzaken uit het rapport konden leiden. Wij menen met reden te nogen stellen, dat niemands belangen door deze publi katie zijn geschaad en dat de pu blieke zaak er mee is gediend. De nationale vergadering van Znid- Vietnam heeft met algemene stem men haar goedkéuring gehecht aan liet verlenen van blanco volmacht gedurende twee jaar aan president Ngo Dinh Diem tot liet doen van uit gaven voor dc landsverdediging.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1