PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT V.S. BEREIDEN KERNPROEVEN IN DE DAMPKRING VOOR „Finland is Moskou gunstig gezind" Goede verwachtingen van bietencampagne '61 „Om klaar te zijn als het nodig is" Akkoord over Duitse coalitieregering Va ndaag Verstarring Offensief van Kongolees leger 204e jaargang - no. 260 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. f 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 3 nov. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.ra. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regels» 25 cent per regel met een minimum van 1.25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv. 5213». Oostaurg. tel. 2395; Te:: i. tel. 2116: Zierikzee. red tel 242o. adm tel 20G4. Studie van Russische resultaten zal noodzakelijkheid bepalen President Kennedy heeft gisteren aangekondigd dat de Verenig de Staten de nodige voorbereidingen zullen treffen voor kern proeven in de dampkring „om klaar te zijn als het nodig wordt de proeven te verrichten". De president zei dit nadat hij in het Witte Huis een conferentie had gehouden met de nationale veiligheidsraad over de kwestie van de kernwapenproeven. Volgens Kennedy zullen geen Amerikaanse kernproeven in de dampkring gedaan worden zoals de Sowjet-Uiiie had gedaan om zogenaamde psychologische of politieke redenen. Maar mochten dergelijke proeven nodig geacht worden om de Amerikaanse verantwoordelijkheid voor de veiligheid der vrije wereld te handhaven, in het licht van een beoordeling van de Russische proeven in de dampkring, dan zouden zij slechts verricht wor den, in zoverre een doelmatige vooruitgang op het gebied der ontwikkeling van kernwapens op een andere manier niet mo gelijk is. Gevaar zal tot minimum worden beperkt De Amerikaanse president beloofde ook plechtig, dat eventuele later te verrichten Amerikaanse proeven in de dampkring- binnen zodanige per ken zullen blijven, dat de radioactie ve neerslag „tot een absoluut mini mum" beperkt blijft. Kennedy zei verder, dat de Verenig de Staten ook de nodige voorberei dingen zullen treffen voor kernproe ven „uit voorzichtigheid", met, het oog op de verantwoordelijkheid van de V.S. voor hun bondgenoten en voor. zichzelf. „V.S. sterker De V.S. hadden de jongste Russi sche kernproeven, die waren ge nomen met volkomen veronacht zaming van het welzijn der mens heid, zorgvuldig getaxeerd. Ken nedy zei, dat hij het niet wilde doen voorkomen, dat de proeven afgedaan konden worden als lou ter bluf, maar wat de Sowjet- Unie ook had bereikt, in termen van totale militaire kracht zouden de Verenigde Staten met geen en kel land ter wereld willen „over steken". Kennedy zei: „Wij hebben in de af gelopen maanden belangrijke maat regelen genomen om onze leiding te behouden en wij zijn niet van plan deze af te staan". De Amerikaanse president zei nog, dat de V.S. vastbesloten blijven een wereld tot stand te brengen, vrij van Weer twee kernproeven De Sowjet-Unie heeft gisteren twee kernproeven in de atmosfeer geno men, zo heeft de commissie voor atoomenergie van de Verenigde Sta ten bekendgemaakt. Beide waren van geringe tot gemiddelde omvang. Een vertrouwd najaarsbeeld in Zee land: van alle kanten loorden bieten aangevoerd om naar de fabrieken te worden verscheept. (Foto P.Z.C.) vrees voor kernproeven en kernoor logen. Hij deed opnieuw een beroep op de Sowjet-Unie, akkoord te gaan met het ontwerp-verdrag voor toezicht op het naleven van een verbod op kemproeven, dat Engeland en de V.S. op de laatste Geneefse conferen tie over het staken van kernproeven hadden ingediend. Russische reactie Het Russische persbureau Tass heeft naar aanleiding van Kennedy's ver klaring gezegd, dat de Amerikaanse president zich heeft beijverd, de ver antwoordelijkheid voor de aangekon digde Amerikaanse maatregel op de Sowjet-Unie te 6chuiveu, „hoewel de V.S. het eerst de kernbewapenings wedloop zjjn begonnen en stelselma tig de herhaaldelijk gedanp voorstel len van de Sowjet-Unie voor alge mene en volledige ontwapening, die een verbod op kernwapens en vernie tiging van kernwapenvoorraden mede omvatten, hebben afgewezen en blijven afwijzen." Donderdagmiddag om één uur heb ben vele Nederlanders, waaronder het personeel van openbare diensten en bedrijven, twee minuten stilte in acht genomen uit protest tegen de Russische kernbomproeven. Ook de Nederlandse spoorwegen namen aan deze zwijgende demonstratie deel. 1 Deze foto werd gemaakt op het Cen traal station in Amsterdam. STIL PROTEST TEGEN BOM Alleen liet gieren van de wes tenwind was te lioren tijdens de twee minuten stilte, die liet Ne derlandse volk gistermiddag in aclit heeft genomen als een zwijgend protest tegen de uit zonderlijk grote kernexplosies, die in de afgelopen dagen door de Sowjet-Unie zijn veroor zaakt.. Allerwege is aan het verzoek van de Stichting van de Arbeid gevolg ge- ge vén. De treinen op alle baanvakken in Nederland stonden van één uur tot twee minuten over één stil met ge doofde lichten. De elektrische treinen trokken hun stroomafnemers in, zo dat ook het geraas van ventilatoren en dergelijke verstomde. In de steden lag het verkeer bijna geheel stil. Op het Leidseplein in Amsterdam, waar het verkeer in bei de richtingen was stopgezet, was een automobilist, die tijdens de twee mi nuten stilte is gaan claxonneren. Deze man was van mening, dat de politie niet het recht heeft om het verkeer stil te zetten en hij achtte dit een onrechtmatige daad. Bovendien was hij het niet eens met deze twee mi- nuten stilte-actie. De man kreeg een bekeuring wegens het onnodig cla xonneren. H wordt koning Leopold HI van België 60 jaar. wordt de bekende Franse romanschrijver en kunstfilo- soof André Berger (schuil ei naam: André Malraux) 60 jaar. Berger streed in 1923 te kanton en Sjanghai aan de zijde van de Chinese commu- nisten en in 1937 in Spanje tegen Franco. In de tweede wereldoorlog streed hij in het ondergronds verzet tegen de Duitsers. Nadien was hij pro- M pagandaehef van generaal De Gaulle. ftantlijK PRESIDENT KEKKONEN: Nota betekent niets nieuws De Finse regering treft voorbereidin gen om de Russische nota. waarin Finland verzocht wordt met de Sow- jet-Unïe overleg te plegen over de beveiliging van de grenzen van beide landen, te beantwoorden. President Urho Kekkonen bevindt zich nog in de V.S. en zal vanmid dag. volgens programma, naar Hel sinki terugkeren. President Kekkonen verklaarde tij dens een diner in Los Angeles dat het Russische verzoek beraadslagin gen te houden „in principe mets nieuws brengt in de Fins-Russische betrekkingen". „De kern van ons verdrag is dat Finland geen route voor agressie tegen de Sowjet-Unie wordt. Vol gens het verdrag zullen de rege ringen van Finland en de Sowjet- Unie elkaar raadplegen ingeval beide het erover eens zijn, en nu citeer ik de tekst van het verdrag dat „het gevaar van een militaire agressie bestaat van de zijde van Duitsland of met Duitsland ver bonden mogendheden, tegen Fin land, of via Fins grondgebied, te gen de Sowjet-Unie". „Het is Finlands plicht zijn eigen grondgebied te verdedigen, en alleen zijn eigen grondgebied. Dit is de van zelfsprekende plicht van elke soeve reine staat". „Wij moeten do Sowjet-Unie ervan overtuigen dat Finland een nabuur land is, dat haar vriendschappelijk gezind en vredelievend is, dat de vei ligheid van de Sowjet-Unie onder geen enkele omstandigheid via Fin land in gevaar zal worden gebracht", aldus president Kekkonen. Zetels zijn verdeeld Adenauer als bondskanselier voorgedragen De bondsdagfractïe van de C.D.U. en C.S.U. heeft gisteren na een bijeenkomst van enige uren de fractievoorzitter, dr. Krone, opdracht gegeven schriftelijk aan bondspresident Lübke voor te stellen Adenauer opnieuw tot bondskanselier te benoemen. Prijsverhoging koffiemelk en room De minister van landbouw en visserij vindt dat de melk, die tot koffiemelk en tot room wordt verwerkt, volledig de verrekenprïjs dient op te brengen. Een prijsverhoging voor de consu ment zou daarvan het gevolg zijn. Omdat de minister het redelijk vindt dat het bedrijfsleven tijd krijgt om zich op die prijsverhoging voor te bereiden, heeft hij er geen bezwaar tegen dat de heffingsverhogingen, die voor de vervulling van zijn wens nodig zijn, pas op 3 december a.s. in gaan. Hij heeft dit aan het produkt- schap voor zuivel geschreven. O Eon Franse rechter van instructie heeft de Spaanse republikeinse ex-generaal El Campesino voorlopig op vrije voeten ge steld. Deze werd echter een gedwongen verblijfplaats aangewezen op het kanaal eiland Ereliat. El Campesino wordt be schuldigd van verboden bezit van wapens en springstof. De G.D.T". nam volgens bronnen uit de C.D.U. een coalitie-overeenkomst met de F.D.P. aan met één stem te gen en enige onthoudingen. De bondsdagfracties van de C.D.U. en de F.D.P. waren bijeengekomen om een besluit te nemen over de tier nog niet bezette ministersposten, n.l. binnenlandse zaken, financiën, ver keer en vluchtelingen. Het idee "van een staatsministerschap is opgeheven. De minister voor ont wikkelingsgebieden zou tegelijkertijd plaatsvervangend minister van bui tenlandse zaken kunnen worden, zo dat de invloed van de F.D.P. op de buitenlandse politiek zou zijn ge waarborgd. De president van de bondsdag, dr. Eugen Gerstenmaier, deelde mee dht op zijn vroegst dinsdag de kanselier gekozen kan worden. De afgevaardigde van Hamburg in de C.D.U.-fractie, Gerd Buce- rius, was de enige die tegen de benoeming van Adenauer tot bondskanselier stemde. Zoals de stand van de besprekingen nu is, kan het nieuwe kabinet er als volgt uit gaan zien: Bondskanselier: Adenauer (c.d.u.), vice-kanselier en economische zaken: Erhard (c.d.u.), buitenlandse zaken: dr. Schroeder (c.d.u.), binnenlandse zaken: Hoecherl (c.s.u.), defensie: Strauss (c.s.u.), financiën: dr. Dahl- gruen (f.d.p.), justitie: dr. Stamm- berger (f.d.p.), verkeer: dr. Seebohm (c.d.u.), arbeid: Blank (c.d.u.), landbouw: Schwarz (c.d.u.), P.T.T.: Stuecklen (c.s.u.), woningbouw: Luecke (c.d.u.), vluchtelingenzaken: Mischnick (f.d.p.), schatkist: Lenz f.d.p.ontwikkelingsgebieden Scheel (f.d.p.), minister voor vraag stukken geheel Duitsland betreffen de: dr. Krone (c.d.u.), sociale zaken: mevr. Schwarzhaupt (c.d.u.), atoom energie: prof. Balke (c.s.u.), bonds- gevolmachtigde voor Berlijn: Lem mer (c.d.u.), bondsraadsminister: Von Merkatz (c.d.u.). Algemeen is geklaagd over het feit, dat de consument en - - in vele gevallen ook de de tailhandelaar niets bemerkte van de prijsdalingen, die voor importgoede ren moesten voortvloeien uit de Eu- romarkt-samenwerking en uit de waardestijging van de gulden. Tal van importeurs noteerden met voldoening, dat de Euromarkt-invoer- rechten daalden en ze konden met de gestegen gulden in het buitenland tegen lagere prijzen terecht, maar ze staken deze voordelen in eigen zak. Een kleine verontschuldiging vonden ze wel in de onkostenstij- gingen, welke zich elk jaar voordoen en die ze ditmaal dus gemakkelijk konden compenseren, doch helemaal in orde was deze kwestie niet. Het stemt dan oók tot voldoening dat minister De Pous heeft in gegrepen door het uitvaardigen van een prijzenbeschikking. die het mogelijk maakt de importeurs als nog te verplichten tot een redelijke verlaging van hun prijzen. Gemakkelijk kan dat besluit voor minister De Pous niet zijn geweest, want hij bevestigt daarmee toch eigenlijk een wel ernstige mislukking van zijn prijzen-politiek, die geba seerd was op de „welwillende samen werking" tussen de minister ener zijds en handel en bedrijfsleven an derzijds. De betrokken importfirma's hebben eenvoudig niet willen luisteren naar de minister en niet willen samen werken. Zij hebben zich sterk genoeg gevoeld om hun eigen weg te gaan. Wij zijn nu wel benieuwd hoe zij zich zullen gedragen na de af kondiging van de prijzenbe schikking. Zullen zij zonder meer overstag gaan en op loyale wijze de prijsverlagingen doorgeven of zullen ze het pad van de obstructie en bij voorbeeld van de prijsversluïering trachten te gaan om daardoor toch hun zin door te drijven? In elk geval zal minister De Pous dit „spel" niet mogen verliezen, want dan staat zijn gehele prijspoli tiek op losse schroeven en dan wordt het voor andere bedrijven veel te verleidelijk om het ook eens te pro beren met druk op de minister. Het is trouwens met die prijspo litiek van de minister helemaal een wat zwakke zaak in die zin, dat de minister geen prijsbeheer- singsapparaat van enige betekenis achter zich heeft en dat hij voorts bij bet spel van de „wederzijdse welwillendheid" zo ver mogelijk uit de buurt van de geleide economie wil blijven. Het bedrijfsleven en de handel zingen wel de lof van dit schone ministerië le streven, maar in werkelijkheid be tracht men met meer dan duizend prijsregelingen en andere afspraken in Nederland een eigensoortige ge leide economie, waarin prijsverstav- ring een welhaast niet te vermij den verschijnsel is. Vermoedelijk hebben de importeurs, die thans door de minister bij de slip van de jas gegrepen worden, zich zo sterk "in die eigensoortige geleide economie ingeleefd, dat ze te weinig respect voor de prijspolitiek van de minister konden opbrengen. Men moet nu maar hopen, dat de minister er in slaagt wat meer respect voor zijn prijspolitiek af te dwingen. De Katangaanse minister van bui tenlandse zaken Kimba heeft giste ren op een persconferentie te Elisa- bethstad verklaard dat het Katan gaanse leger de „aanvallers" van het centrale Kongolese leger in het onge veer achthonderd kilometer ten noordwesten van Elisabethstad ge legen gebied van Kanlama heeft teruggeslagen. Kongolese troepen waren in Katan ga een offensief begonnen. Generaal Moboetoe zei dat troepen van het Nationale Kongolese leger giste ren ongeveer 60 kilometer op Katan- gaans gebied waren doorgedrongen en de noordwestgrens met Katanga op verscheidene punten hadden over schreden. FINANCIEEL BETER DAN VORIG JAAR Normaal oogstbeeld bij geringere uitzaai DE SUIKERFABRIEKEN draaien weer op volle capaci teit! Over de Zeeuwse land- en waterwegen worden dagelijks vele duizenden kilo's suikerbie ten naar de fabrieken afge voerd. Per spoor, per auto cn per schip worden de bieten naar de plaats van bestemming ge bracht. In Zeeland ziet men de activiteiten aan het „bieten front" vooral aan de los- en laadwallen van tal van havens en haventjes. Daar heerst een. drukke bedrijvigheid van ko mende en vertrekkende land- bouwwagens, getrokken door ronkende tractoren of kloeke paarden. Het bietenseizoen is ongeveer op de helft en zoals de zaken er thans voorstaan, ziet het er naar uit, dat 1961 een redelijk goed jaar zal worden voor de verbouwers van bieten, in het bijzonder jn het zuid-wes ten van ons land. Sedert vele jaren Iaat de bietenoogst eindeiyk weer eens een vry normaal beeld zien: 1959 sprong er uit met een over het algemeen matige op brengst, terwijl 1960 met zijn vele moeilijkheden bij liet rooien daar entegen een topoogst gaf van meer dan 55 ton per ba. Gunstig vooral is nu, dat de totale siiikerproduktie slechts met 20.000 tot 30.000 ton het gegarandeerde kwantum zal over schrijden. Het betekent, dat hoog stens een prijsreductie van 3 tot 'Zy2 gulden per ton zal worden toegepast, tegen een prijsreductie in 1960 van niet minder dan f10,per ton. Fi nancieel is de bietenteelt dit jaar veel gunstiger. De regering garandeert een sui kerprijs voor de in Nederland ge consumeerde hoeveelheid. Dat is 1 circa 480.000 ton. De produktie van vorig jaar lag daar niet min der dan 170.000 ton hoven, welke hoeveelheid tegen de op de we reldmarkt geldende prijs onge veer de helft van de in Nederland gegarandeerde prijs moest worden afgezet. Enerzijds dus hoge opbrengsten voor de boer, maar financieel bepaald niet aan trekkelijk. Dit is er mede de oorzaak van, dat in 1961 belangrijk minder bieten zijn uitgezaaid. Het totale bietenareaal in Nederland besloeg vorig jaar 92.487 ha tegen dit jaar 84.770 ha, een ver mindering van liefst 8 Zeeland steekt gunstig af bij dit landelijke cijfer: in deze provincie is rond 4 (Zie slot pag. 2 kol. 5

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1