PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KENNEDY BEVEELT HERVATTING VAN PROEVEN MET KERNWAPENS Dinsdag ontplofte derde Russische bom Over doden regeren heeft geen nut Delftse studenten zorgden in Vlissingen voor „kettingreactie" INCIDENTEN ÏN BIZERTA Vandaag.. Het andere 204 jaargang - no. 210 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W, Leertouwer <en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 6 sept. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie t 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van f 1,25. ,3rieven bureau van dit blad"" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169. adv. 2375)Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213), Oostburg, tel 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierlkzee. red tel 2425. adm tel 2 IN LABORATORIUM, ONDERGRONDS EN ZONDER NEERSLAG President Kennedy heeft dinsdag meegedeeld dat hij heeft be volen proeven met kernwapens in het laboratorium en onder gronds en zonder neerslag te hervatten. De woordvoerder van het Witte Huis, Salinger, zei dat de proeven in september zullen worden gehouden, maar hij wilde niet precies zeggen wanneer en evenmin wilde hij de plaats van de proeven aanduiden. Salinger zei in antwoord op vragen dat dit besluit werd geno men nadat de president bericht had ontvangen over de derde Russische kernproef in de dampkring, dinsdagmorgen. Door deze derde proef is het duidelijk geworden dat de Sowjet- Unie er niet in is geïnteresseerd de mensheid te beschermen te gen radio-actieve neerslag. Volgens de verklaring van de presi dent hebben de Verenigde Staten geen andere keuze dan de onder grondse en laboratoriumproeven t« hervatten, nu de Russen blijven voort gaan met hun proeven. „Bij onze pogingen een einde te ma ken aan de proeven met kernwapens, hebben wij alles gedaan wat redelijke mensen konden rechtvaardigen. We gens de daden van de Sowjet-rege- ring moeten wij nu de maatregelen nemen die voorzichtige mensen van levensbelang vinden. Wij hebben geen andere keuze bij het nakomen van Ileo: Katanga blijft in z'n geheel bij Kongo Dc Kongolese minister A an voorlich ting, Joseph Ileo, heeft dinsdag in Leopoldstad verklaard, dat de uit wijzing van niet-Kongolese militai ren uit Katanga door de Verenigde Naties op uitdrukkelijk verzoek van de centrale regering is gebeurd. Ileo, die op een persconferentie sprak, zei dat de centrale regering vastbesloten was ervoor te zorgen dat „niet één vierkante centimeter van Katanga zich van Kongo zal af scheiden". Burgemeester Kolff en de „bar-sloebator" de verantwoordelijkheid van de Ame rikaanse regering jegens eigen staatsburgers en de veiligheid van andere vrije landen", aldus Kennedy's verklaring. Even voor de bekendmaking van Het Witte Huis werden de regeringen van Engeland, Frankrijk en West- Duitsland van het Amerikaanse rege ringsbesluit in kennis gesteld. Kennedy had vooraf overleg gepleegd met de republikeinse zowel als met de democratische leiders, in het con gres. Derde bom Volgens de Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft Rusland dinsdagmorgen vroeg opnieuw een kernexplosie teweeggebracht. De commissie deelde mede dat de kracht van de laatste explosie ong- veér dezelfde is als die van de laatste twee bommen die door de Russen zijn beproefd de eerste op 1 september en de tweede op 4 september. In de bekendmaking van de com missie is niet gezegd waar de explo sie plaats had. De twee vorige hadden plaats in Semipalatinsk, ongeveer 1650 mijl ten zuidoosten van Mos kou. De seismograaf van de Fordham universiteit registreerde maandag morgen twee „tamelijk krachtige" schokken in een gebied, dat onge veer 3300 mijl van New-York is ge legen. VISIE VAN DE GAULLE Bourguiba wenst olie van Sahara President De Gaulle heeft dinsdag tjjdens een persconferentie op liet Elysée, die door 700 verslaggevers werd bijgewoond, erop. aangedrongen dat het westen een „vastberaden" standpunt inneemt tegen de Russen en zonodig van geweld gebruik moet maken om de westerse positie in Ber lijn te handhaven. Hij waarschuwde dat de Russische dreigementen erop gericht waren het westen tot terugtrekking te dwingen zodat Rusland zou kunnen profiteren van de hieruit voortvloeiende zwak te van het westen. Concrete voor stellen tot onderhandelingen tussen oost en west werden niet door de Franse president gedaan. Over de volgende onderwerpen ver klaarde de president: De kernproeven: zonder in te gaan op de recente Russische kern proeven zei De Gaulle, dat de kern stopconferentie te Genève onderdeel zou moeten zijn van een uitgebreidere ontwapeningsconferentie. Frankrijk, aldus De Gaulle, zou bereid zijn bij te dragen tot het nemen van maat regelen die nuncleaire ontwapening beoogden. Algerije: de recente verschuivin gen in de Algerijnse regering in bal lingschap werden door hem buiten beschouwing gelaten. Frankrijk had zich volgens hem hoofdzakelijk bezig te houden met de stichting van een Algerijnse staat, zijn eigen betrekkin gen met die staat en de toekomst van de Sahara. Hij waarschuwde nog maals dat als Frankrijk er niet in zal kunnen slagen de Algerijnen over hun eigen toekomst te laten beschikken, het gedwongen zal zijn één of andere vorm van bevolkings-hergroepering uit te voeren. Bizerta: hy verwierp tussen komst van de Verenigde Naties en maakt duidëlijk dat zolang do inter nationale toestand onveranderd blijft, de Franse troepen in Bizerta zullen bljjven. Parijs en Tunis zouden hier over een overeenkomst kunnen uit werken, die van gezond verstand ge tuigde. Hij beschuldigde president Bourguiba van Tunis ervan een bege rig oog op de olie van de Sahara te werpen. Berlijn: de Russen hadden de cri sis aangewakkerd hetzij uit eerzucht of vanwege binnenlandse moeilijkhe den die zij aan het oog van de we reld trachtten te onttrekken. „Deze tweede theorie is zeer aanvaardbaar aangezien de situatie in Rusland, on danks een zeker succes,-tekenen ver toont van hiaten en dwalingen". „Interne obstakels worden hoe lan ger hoe meer door de elite gevoeld. En dan zijn er de satellietlanden die hoe langer hoe meer tot de conclu sie komen dat er iets wreeds is in de annexatie waaraan zij zijn onder worpen". „Als een wereldconflict liet ge bruik van vreselijke kernwapens zou teweeg brengen, dan zouden deze wapens ongetwijfeld 'leiden tot de omverwerping van Rusland en de landen die het communisme aanhangen. Maar „wat voor nut zou het hebben over de doden te j regeren", aldus De Gaulle. De Britse premier Harold Macmillan is uit Balmoral, waar hij een va kantie met jagen en golf heeft doorgebracht teruggekeerd in Lon den. Foto: op de stoep van zijn tij delijke ambtswoning, Admiralty House, streek hij zich nadenkend over de huren alvorens naar binnen te gaan. Er lag achter de monumen tale voordeur dan ook heel wat werk op hem te wachten... In Bizerta werden dinsdag drie Tu- nesiërs, onder wie een twaalfjarige jongen, door Franse parachutisten doodgeschoten, aldus betrouwbare Tunesische zegslieden. Zij maakten voorts bekend, dat dertig Tonesiërs verwondingen hadden opgelopen. Het semi-officiele Tunesische pers bureau T.A.P. meldt dat de Franse parachutisten op een groep Tunesi sche werklieden schoten, nadat deze hadden geweigerd hun bevelen op te volgen. Het persbureau zei voorts dat de Franse troepen prikkeldraadversper ringen hadden aangebracht op alle wegen behalve één, namelijk de weg naar de bestuursgebouwen in Bizer ta. Journalisten die naar Bizerta wilden reizen, stuitten bij Menzel-Djemil' op Franse troepenversperringen. Militaire autoriteiten in Parijs beves- is het 60 jaar geleden, dat William Mac Kinley, president van de Verenigde Staten, bij een aanslag tijdens zijn ont vangst op de pan-Amerikaanse tentoonstelling te Buffalo do delijk werd gewond. VVWSA\VVVVVVV\\\>VVVVVVV 9 In de Shan-staten van Birma hebben opstandelingen een trein opgeblazen. Acht reizigers, onder wie 3 politieman nen, werden gedood en veertien liepen verwondingen op. Het incident had plaats op 1000 km ten noorden van Rangoon. tigden dat er zich in Bizerta enige „incidenten" hadden voorgedaan. Zij verklaarden dat de toestand mis schien zeer explosief zou worden. Op het ogenblik is de situatie echter „zeer verward", aldus de legerauto- riteiten. Vlak voor dc trap van het. stad- M E huis draaide burgemeester' mr. H B. Kolff van Vlissingen dinsr dagmiddag aan een groot wiel. E Net als Michiel. Alleen ging E het hier niet om een touivsla- -- gerij, maar met deze cirkelen- f| E de handeling bracht hij een in- e gewikkeld apparaat in wer- E kitig, dat de Delftse studenten M van S.S.Rbar-sloebat.orhad- E den genoemd. Met zijn draaie- E rij trolc de burgemeester na- melijk de kraan open van een grote tank op een wagen, E Waaruit onmiihU llijk een enor- H me stroom blauw water over ee de straat vloeide. Inmiddels e E hadden novieten in groene ee p overalls „sloebers" zand- ee zakken aangedragen om de E E blauwe substantie drastisch in te dammen, daarbij de activi- êe E teilen rond liet Bloeplan sym- e E boliserend. „Dc dijlc is wat on- derloops", zo kritiseerde de fj burgemeester, „maar dat komt e E wel in orde". In het stadhuis E werd de burgemeester later door de lustrumcornvüssie be- M E loond met, een oorkonde, die E hem, benoemde lot '„membre ee d'lionneur" van het genoot,- vchap, dat de buitendag in E Vlissingen had georganiseerd, n illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllliif AAN DE VOETEN van een onverstoorbare Michiel Adriaans- zoon de Ruyter hebben Delftse studenten dinsdagmiddag met veel misbaar de ketting geheeld, die Vlissingens grote zoon in juni 1667 op de Engelse Theems aan stukken voer. De bijna 250 leden van de Societas Studiosorum Reformatorum in de wandeling S.S.R. te Delft hadden daarvoor de burge meester van Engelands vernederde stad Chatham in vol or naat meegetroond om met twee van zijn schepenen op de Boulevard een verzoeningsceremonie op te voeren. Het werd een ietwat tijdloos gebeuren, want. de mannen die de ketting droegen waren gehuld in groene overalls en een dag tevoren allen over dezelfde kam geschoren: daarom droegen zij een spandoek mee, waarop hen de naam Sloebers was toebedacht. Devies buitendag lustrum: Sloeplan Zo niet flatteus, in ieder geval was deze betiteling bijzonder toe passelijk het Sloeplan vormde namelijk de belangrijkste troef voor de buitendag, die S.S.R.-Delft bij de viering van haar tiende lus trum naar Vlissingen voerde. Pro paganda maken voor dit belang rijke project. Dat hadden de lus- trumvierders zicli heilig voorgeno men bij de organisatie en daarvoor hebben zij deze dag alle zeilen bij gezet. „Goeree" met een brede armzwaai drie mijnenvegers van de konink lijke marine Hr. Ms. „Ommen", „Naaldwijk" en „Drachten" op weg naar hun oefengebied be groette. Via de omroepinstallatie gaf het hoofd van de marine-voor lichtingsdienst, overste J. de Kroon de overal op het schip rond neuzende studenten enkele wetens- (Zie slot pag. 2 kot. 3) Alleen ging het allemaal een beet je in de omgekeerde volgorde. De 240 jongemannen kaalhoofdigen en ouderejaars kwamen het Sloeplan in Vlissingen aanprijzen met nieuwsgierigheid. Op een en kele na wisten zij 's morgens nau welijks hoe Zeelands industriële toekomst er uitziet. Toen zij 's avonds voor hun vertrek naar Delft in het Bellamypark in Vlis singen een vreugdevuur ontstaken, hadden zij heel wat kennis ver zameld en daarbij ieder die zij op hun weg ontmoetten verteld, dat het juist het Sloeplan is, waar van deze provincie het in de eer ste tientallen jaren onder meer moet hebben. Tussen die twee tijdstippen lag een dag varen, eten, drinken, lezingen aanhoren, fabrieken bekijken en plezier maken. Bij dat alles werd studentikoos gemanoeuvreerd met ingewikkelde apparaten, met veel strijkages, maar ook met groe- ningsaardigheidjes, die allemaal op de kale hoofden van een kleine honderd novieten neferkwamen. Verwijderd Het begon al aan de Harwïchkade in Hoek van Holland, waar het gezelschap zich heel gediscipli neerd inscheepte aan boord van het m.s. „Koningin Emma" van de Stoomvaart Maatschappij „Zee land". De zware hoornstöot was nauwelijks over de Nieuwe Water weg weggeëbd en kapitein J. J. Pikkaart uit Kruiningen had de telegraaf nog maar net op halve kracht vooruit gezet, of de novie ten werden al uit de eerste klas salon verwijderd. Op de trip naar Vlissingen, waar de „Koningin Emma" voor twee maanden in re paratie gaat, waren de ereplaat sen bestemd voor eerbiedwaardige lieden als de „burgemeester van Chatham". Overigens ging veel van diens decorum verloren, toen de rivaal van Michiel juist in de haven van Vlissingen zijn grote steekhoed in het water zag weg drijven. Die ontmaskering had de goede "hian evenwel nice voorzien, toen hij ter hoogte van het lichtschip „SLOEBERS" MET ZANDZAKKEN fóantlijK Tijdens maandag j.l. in het Opei museum in Arnhem is ge sproken over de hinder, die met name de draagsters van Zeeuwse kleder drachten op de Middelburgse Markt ondervinden van fotograferende dag toeristen. Het is begrijpelijk, dat vooral betrokkenen zich daaraan er geren, maar aan de andere kant gaat het hier om een verschijnsel, waar tegen niets is te doen. Want de man, de vrouw in klederdracht is voor de toerist een exclusieve ver schijning, een vertegenwoordiger van het andere, het ongewone dat hij niet kent. En dat wil hij als herinnering vastleggen, teneinde het vrienden en magen thuis te tonen. De toerist is immers niet ontvankelijk voor dat gene wat gelijk is aan zijn eigen om geving, maar wel voor het uitzonder lijke. Niet alleen de toerist lijdt aan dit verschijnsel. Men kan het op allerlei terreinen van het dagelijks leven aantreffen. Zo stond dezer dagen in „De Onderneming", het orgaan van het Centraal Sociaal Werkgeversver bond, een verslag over een Interna tionale arbeidsconferentie en daarbij was een foto van de Russische dele gatie afgedrukt. Het bewuste ver slag echter bevatte geen enkele pas sage, die de plaatsing van deze foto motiveerde, zodat de redactie van het tijdschrift blijk baar alleen heeft willen zeggen: „Kijk, dat waren nou de Russen". Zoals men in Ber lijn foto's van de Russische soldaten neemt, die op wacht staan bij het Russische monument in de Ameri kaanse sector, teneinde die plaatjes in de familielóïng te tonen. Voor de mensen in het westen zijn de Russen kennelijk het „andere". En dat an dere is altijd wel waard om gefoto grafeerd te worden. Eén van de factoren, die het ver dwijnen van de klederdrachten in de hand werkt, is juist dat „andere": de dragers en draagsters willen namelijk niet opvallen, willen niet anders zijn dan hun medebur gers, hetgeen uiteraard met name het geval is in de ontmoeting met de vreemdeling. En méde daarom wordt de klederdracht afgelegd, zo als onder meer bleek uit de resul taten van het onderzoek, dat in Arn hem werd besproken. Op zichzelf zou er geen reden zijn hierbij langer stil te staan, ware het niet dat de buitenstaander deze neiging om zich aan het „andere" te onttrekken over het algemeen beschouwt als een ver werpelijk nivelleringsproces. En men vindt', aldus redenerend, dat de stoere, zelfbewuste plattelander door het uit trekken van zijn. streekkledrj plotse ling een confectiemens is geworden. Dit echter is een opvatting, waarte gen protest moet worden aangete kend. Men vergeet, dat óók in een gesloten gemeenschap de tendens om niet „anders" te zijn aanwezig is. „Toen dertig, veertig jaar geleden in een Zeeuwse plattelandsgemeente de klederdracht regel was en het „bur gers" uitzondering, werd de kleder dracht als norm geaccepteerd een norm, die voor de bewuste gemeen schap dwingende kracht had. De si tuatie van vandaag echter is juist omgekeerd en daarom is de neiging om de dracht af te leggen sterker dan ooit tevoren. Hier spreekt de menselijke eigenschap het „andere" te willen ontvluchten, zonder dat daarmee overigens een oordeel is uitgesproken. Nu hebben de voorstanders van de „nivelleringstheorie" weliswaar gelijk, wanneer zij betogen dat deze tijd een algemene tendens tot gelijkschakeling vertoont en dat de verdwijning van de klederdrachten in deze opvatting past. Maar het gaat niet aan om daarover uitslui tend sombere dingen te zeggen en om zelfs te poneren, dat door verwisse ling van kledij de mens in zijn nadeel zou veranderen. Tijdens de hier reeds genoemde Volkskundedag kon men bij een enkele deelnemer aan de dis cussies zulk een instelling vermoe den. Men krijgt wel eens de indruk, dat de buitenstaander bij het zien van klederdrachten allerlei neven- impressies ontvangt, waarvan ech ter de waarde bij nadere beschou wing op zijn minst twijfelachtig is. Zo heeft hij neiging om aan de kle derdracht begrippen te verbinden als stoerheid, zelfbewustzijn, kortom ka raktertrekken, die heus niet alléén op grond van klederdrachten zijn vast te stellen. Maar het gevolg van deze opvatting is, dat sommigen nu menen dat mét de klederdrachten ook bepaalde kenmerken van wat dan genoemd wordt het Zeeuwse volkskarakter verdwijnen. En een dergelijke opvatting van de „nivel leringstheorie" moet met kracht van de hand worden gewezen. Dat de kle derdracht verdwijnt is in zeker on- zicht te betreuren, maar het gaat te ver om daaraan allerlei sombere op vattingen te koppelen. Soekarno wil met Kennedy praten President' Soekarno van Indonesië heeft een boodschap aan president Kennedy gezonden waarin de Ame rikaanse president wordt gevraagd wanneer hij Soekarno en president Keita van Mali kan ontvangen. Dit is van welingelichte Malïsche zijde te Belgrado vernomen. De vertrekdatum van de presidenten Soekarno en Keita is nog niet vast gesteld in afwachting van Kennedy's antwoord.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1