PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT FRANSE EN BRITSE LEGERS WORDEN VERSTERKT Ook in Zeeland verdere stijging van de grondprijzen Ulbricht roept jeugd onder de wapenen Wapens via Curacao naar Venezuela Lawaai 204e jaargang -no. 194 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. vpn de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, 7,00 p. fcw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 18 aug. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent pel m m. Minim p advertentie 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,23 „Brieven bureau san dit blad' 23 cent meer. Giro no 359300 P.Z.C Middelburg. Bureaus: VIlsslngeD Walstr. 58-60. tel. 2355 (b.g.g. red. 3308/3548, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 61, tel. 3841 (b.g.g. red. adv. 2376); Goes Gr. Markt 3, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv 6213); Oostburg. tel 2395. Te.neuzen tel 2116. Ziertkzee red .el 2426 adro tel" 2094. Londen en Parijs volgen Amerikaans voorbeeld Aan de sectorgrens Chaussee- strasse-Boysenstrasse stopt een Westberlijnse vrouw (links), over de draadversperring heen, twee Oostberlijnse vrouwen een pakje toe. Russisch plan voor „vredes conferentie" Welingelichte diplomaten Bonn hebben gisteren de ver wachting uitgesproken, dat de Sowjet-Unïe in de herfst of de winter van dit jaar alle landen die in de oorlog tegen nazi- Duitsland gestreden hebben, zal uitnodigen voor een vredescon ferentie. Volgens de diplomaten is dit de eerst volgende Russische stap in het pro gramma. op lange termijn dat Kroesj- tsjew heeft opgesteld om de bestaan de scheiding in Duitsland te hand haven en West-Berlijn te maken tot „vrije stad". Maar Kroesjtsjew schijnt erin te hebben toegestemd verdere diploma tieke stappen te zullen opschorten tot na de algemene verkiezingen in de bondsrepubliek op 17 september. Dit zou de Russische ambassadeur in Bonn, Andrei Smirnow, woensdag te genover bondskanselier Adenauer hebben verklaard," toen beiden gedu rende een uur met elkaar spraken. Volgens de diplomatieke kringen wil Kroesjtsjew dat. op de vredesconfe rentie beide Duitse regeringen aan wezig zijn en dat afzonderlijke ver dragen tot stand komen. OPSTAND IN AMERIKAANSE GEVANGENIS Opstandelingen ïn de Ameri kaanse staatsgevangenis te Nashville hebben gisteren drie bewakers en. drie beambten ge vangen genomen en zich in de levensmiddelenopslagplaats van de gevangenis verschanst. De hoofdbewaker heeft de politie van Nashville te hulp geroepen. De po litie heeft de gevangenis omsingeld. De twee leiders zijn Leonard Ray mond Farra, die volgens een psy chiatrisch rapport geestelijk gestoord is, en Leonard Franklin Sanders. Beiden zijn wegens roof tot resp. le venslang en 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zij hebben pistolen en enige zelfvervaardigde wapens. De rebellerende gevangenen houden tevens vijftien medegevangenen vast. Twee rebellen zijn gewapend. De op standelingen hebben een onderhoud met autoriteiten gevraagd om hun grieven bekend te maken. Handvest Punta del Este ondertekend De vertegenwoordigers der Ameri kaanse republieken hebben gisteren, met uitzondering van de Cubaanse, hun handtekening gezet onder het handvest; van Punta del Este. Het verdrag beoogt het „verbond voor vooruitgang"-programma (voor de ontwikkeling van Latijns-Ameri- ka) ten uitvoer te brengén. Met de uitvoering van dit programma zijn 20 miljard dollar gemoeid. lid van het Oostduitse volkslef/er, in uniform en met volle bepakking en bewapening, springt over de door zijn landgenoten opgeworpen prik keldraadversperring tussen Oost- en West-Berlijn: ile vrijheid ïn! De „vrijwillige" inlijving van twee miljoen leden van de „Freïen Deutschen Jugend" (de vrije Duitse jeugd) en de aanbieding van scherpe protestnota's In Moskou waren respectievelijk de Oost en Westduitse acties aan het „Berlijnse front" van gisteren. De inlijving van de twee miljoen leden der jeugdbeweging, die een oproep hebben gekregen om zich vanmorgen te melden op het hoofdkwartier is bedoeld als versterking voor de 400.000 man sterke eenheden van „volksleger", „volkspolitie" en „ar beiders-militie". Het westen heeft eveneens plannen bekendgemaakt voor ver sterking van de strijdkrachten. In Londen en Parijs is verno men, dat men zich achter de Verenigde Staten heeft geschaard voor wat betreft de opbouw van de geallieerde legers in Duits land. Straaljagers en tanks voor Rijnleger Engeland heeft toegezegd, het Kijn- leger op oorlogssterkte (55.000 man) te zullen brengen. Dit leger zal voorts de beschikking krygen over tweemo- torige straaljagers ran het type „Ja velin". Voorts zal een tankeenheid uit Koeweit worden teruggeroepen. Generaal De Gaulle die zijn vakantie onderbrak om persoonlijk de mede deling te doen, heeft beloofd, dat de Franse luchtmacht en het leger in Duitsland zullen worden versterkt. Burgemeester Brandt van West- Berlijn heeft deze aankondigingen eindelijk „de juiste taal" genoemd. Frankrijk heeft verleden maand een divisie uit Algerije terugge trokken, die nu in Oost-Frankrijk is gelegerd. Frankrijk heeft on- Soekarno hield zijn gasten uur gevangen Bijna 2000 buitenlandse diplo maten regeringsfunctionaris sen en andere genodigden zijn gisteren bijna een uur lang „gevangene" geweest, nadat zij de rede van de president ter gelegenheid van de onafhanke lijkheidsdag hadden aange hoord. De gasten die hun plaats in de zaal van het Merdeka-pa- leis hadden verlaten om naar hun buiten wachtende auto te gaan, bemerkten, dat de poorten van de omheining om het Merdeka en Negara paleis waren gesloten. Voor de poort stond een enkele met geweer bewapende soldaat op wacht. Een woordvoerder van de pa leisstaf zei later, dat de poor ten om veiligheidsredenen ge sloten waren gebleven. De meeste gasten waren vier uur tevoren in het paleis van de president aangekomen. Hun verblijf werd onvrijwillig een uur verlengd. .geveer een miljoen man onder de wapenen, van wie ongeveer 50.000 tot 60.000 bij de NAVO-strijd- krachteti in Duitsland. Het me rendeel van de geoefende troepen vertoeft buiten het moederland, Ongeveer 400.000 daarvan zijn in Algerije. De sterkte van de Fran se marine en luchtmacht bedraagt ongeveer 120.000 man. Westduitse verklaring Gealarmeerd door de stijgende onrust in de Bondsrepubliek over de zoge heten westelijke „onverschilligheid" in de crisis Berlijn, heeft bondskan selier Adenauer besloten om van ochtend in de Bondsdag een rege ringsverklaring af te leggen. In officiële kringen te Washing ton heeft men gisteren zijn vol doening geuit over de pogingen van Adenauer om de gemoederen van liet Westduitse volk tot be daren te brengen, nu het westen er blijk van heeft gegeven voor zichtig genoeg te zyn om niet op de uitdagingen en de eisen tot „krachtige tegenmaatregelen" in te gaan. De westelijke bondgenoten zijn gis teren begonnen met de uitvoering van plannen erop gericht de Ber- lijners weer moed te geven. Ruim 100 Britse militairen werden in auto's naar het grote Russische oor logsmonument gebracht, dat aan de westelijke zijde van de Brandenbur gerpoort staat. Zij legden er een prikkeldraadversperring van ruim een meter hoogte omheen en plaat sten er wachtposten bij. De Oostduitse partijleider Walter Ul bricht zal naar verwacht wordt van avond om acht uur een redevoering houden voor radio en televisie. Franse officier-rebel veroordeeld Het militaire gerechtshof in Parijs heeft gisteren de commandant Pierre Guillaume wegens zijn rol in de op stand in Algiers in april veroordeeld tot vier jaar voorwaardelijke gevan genisstraf. Guillaume was de enige marine-offi cier die bij de opstand betrokken was. Hij was marine-afgevaardigde van ex-generaal Maurice Challe, die tot 15 jaar veroordeeld is. In een wat verder verleden toen de motorfiets in massa-produktie kwam is er heel wat geklaagd over het gevaar van die voertuigen en over het gedrag van hun jonge berijders. De motorfietsen waren in die dagen werkelijk niet zo erg tal rijk op de weg, want in verhouding tot de toenmalige salarissen waren ze vrij kostbaar. Maar de jeugdige bezitters wilden te veel de aandacht trekken op straat en langs de weg. Ze reden met veel zwier en met grote snelheid en ze deden dat het liefst met open knal- fot. Toen het nieuwtje van de motor iets afging is de „show"-makerij verdwenen. Er zijn nu geen motor rijders meer, die met open knalpot de aandacht trekken en de rust ver storen. DE aar voor in de plaats echter kwamen de jeugdige lawaai makers op de bromfietsen. Ze zijn veel talrijker en ze zijn ook ge vaarlijker, omdat het verkeer op de weg nu veel drukker is dan in de twintiger jaren van deze eeuw. Het zal daarom velen een groot genoegen doen, dat de minister van verkeer maat regelen zal afkon digen tegen het bromfietslawaai. Straks mogen alleen nog maar bromfietsen in de handel worden ge bracht, die niet meer dan 75 decibel aan lawaai produceren. Later zal de ze lawaai-grens nog wat lager ge steld worden. En als er dan bromfietsberijders zijn, die door kleine technische ingrepen toch nog de lawaai-produktie van hun machine verhogen, dan zullen die bromfietsberijders strafbaar zijn. elaas betekent dat laatste wel een verzwaring van de politie- taak, maar verwacht mag wor den, dat de zucht tot lawaaimaken geleidelijk zal verdwijnen, zoals die neiging ook verdween bij de motor rijders. Hierbij mag wel opgemerkt worden, dat de honderdduizenden bromfiets berijders in grote meerderheid keu rige deelnemers aan het verkeer zijn en dat slechts weinigen van hen la- waal maken. Het gaat wellicht om vijf procent, maar die vijf procent dreigden de goede naam te bederven van alle an deren en daaraan wordt thans paal en perk gesteld. H' Speurtocht naar vermist kind in Hengelo Politie-agenten, gemeenteperso- neel en enkele honderden buurt bewoners zoeken sinds woens dagavond naar de driejarige An- tonius Herraannus Johannes Duteweerd uit de Rudolfstraat in Hengelo, die spoorloos ver dwenen is. Nadat men woensdagavond de auto ped van het kind bij een beek had gevonden, besloot de gemeente de beek ten zuiden van de stad af te dammen en het water in het Twen- thekanaal te laten vloeien. Daardoor viel het beekgedeelte in de stad in de loop van de nacht droog. Het kind werd evenwel niet gevonden. Gis termorgen is een hónd van de rijks politie te Borne ingeschakeld bij het zoeken naar het kind. Radiowagens van de politie maakten gistermorgen in het zuidelijk deel van Hengelo het signalement van het vermiste kind bekend en spoorden alle inwoners aan in en rond hun huizen te zoeken. Ook omliggende gemeenten zijn gewaar schuwd. Maar het kind is nog niet ~evonden. Revolutie zou op til zijn Eerste poging van smokkelaars mislukt Volgens het blad Beurs- en Nieuwsberichten zijn zowel in Venezuela als op Curacao maat regelen genomen met het oog op de mogelijkheid, dat binnenkort een zending pistolen van Duitse makelij Venezuela wordt bin nengesmokkeld. Deze zending zou bestemd zijn voor een tegen president Betancourt van Vene zuela gerichte revolutionaire beweging. Een eerste poging om de wapens met een snelle boot van Curasao naar Ve- STATISTIEKCIJFERS LEREN Koop- en pachtprijzen sedert 1940 gemiddeld verdubbeld De pacht- en koopprijzen van landbouwgronden ook in Zeeland zijn nog steeds in beweging. De jongste cijfers van het C.B.S. spreken In dit opzicht zeer duidelijke taal. Zo zijn bijvoorbeeld de pachtprijzen In 1959-1960 zover gestegen, dat ze nu in vergelijking tot 1940 gemiddeld zijn verdubbeld. Vooral sinds 1053-1054 is er een regelmatige stjjging ge weest, met niet minder dan 41 punten. De koopprijzen zijn aanvankelijk nog sneller gestegen dan de pachtprijzen, zodat de koopprijs reeds in 1056-1057 verdubbeld was. Nadien is er landelijk gezien weinig stijging in de koopprijzen geweest in de rivierkleigebieden en op de zandgron den waren er soms zelfs vrij sterke dalingen maar uit de C.B.S.-gege- vens over 1050-1060 bljjkt, dat de stijging van de koopprijzen zich nu wor heeft voortgezet. In vergelijking tot 1058-1950 vertoonden de koopprijzen van de gronden in het zeekleigebied opnieuw een stijging met 13 ponten. De pachtprijzen stegen verder in die periode met 6 punten. Hoewel de pachtprijzen dus over het algemeen weer hoger zijn geworden, constaeert het C.B.S. overigens toch een merkbare afremming. Dit is het duidélijkst te zien bij de boerderijen, waar de stijging in 1959-1960 gemid deld 1 pet. bedroeg tegen 6 pet. ge middeld voor de laatste tien jaar. Van de in 1959-1960 nieuw afgesloten pachtovereenkomsten was in de zee kleigebieden de gemiddelde pacht prijs voor boerderijen 190.per ha, voor los bouwland 164,— en voor los grasland 147,— per ha. ze bedragen i en 118,—. Landelijk waren c 162,—131.- Bij de bepaling van de gemiddel de pachtprijzen in de zeekleige bieden werden de pachtprijzen in de N.O.-polder niet in rekening gebracht, om het algemene beeld niet scheef te trekken. In de N.O. P. werd namelijk ïn 1950-1960 308,per ha betaald, terwijl de overige zeekleigebieden slechts gemiddelde pachtprijs voor de 190,per ha bedroeg. Daar in de zeekleigebieden pacht re latief het meeste voorkomt (van de 527.000 ha cultuurgrond wordt daar 65% pet. gepacht) is het landelijk gemiddelde van de pachtprijzen, dat in 1959-1960 voor boerderijen 162, voor los bouwland 131 en voor los land 118 bedroeg, hierdoor sterk beïnvloed. Huidig niveau Om het huidige niveau van de pacht prijzen vast te stellen, heeft het C.B.S. ook een voortschrijdend drie- jaars gemiddelde berekend, waarbjj naast de nieuw afgesloten contrac ten tevens de bestaande overeen komsten in de berkeningen werden betrokken. Zo kwam men landelijk voor boerderijen op een bedrag van Zie slot pag. 2 kol. 5) nezuela te brengen is volgens het Venezolaanse blad „El Nacional" mislukt door moeilijkheden bij de or ganisatie van de smokkelaars. Als man achter de schermen van deze or ganisatie wordt genoemd de 31-ja- rige Venezolaan Carlos Antonio Con- treras Castro, die is uitgeweken naar de Verenigde Staten, doch kort geleden tweemaal op Curasao is ge weest. Bijzonderheden van deze zaak zouden volgens het blad bekend zijn geworden door de arrestatie van enige verdachten in Venezue la. Alle bewakingsposten aan de kust van de grens van Venezuela zouden volgens „Beurs- en Nieuwsberichten" versterkt zijn. Castro wist twee maanden geleden te ontsnappen, toen hij met een poli tieauto naar een ziekenhuis werd ge bracht. Hij zou toen via Curasao naar Amerika zijn ontkomen. Het onder zoek in Venezuela is begonnen met de arrestatie van dr. Luis Osorio, die onder Jimenez procureur-generaal zou zijn geweest. Zo zouden de auto riteiten op het spoor zijn gekomen van eén beweging, die financiële steun uit het buitenland ontving om sa menzweringen tegen de regering te organiseren. Van de zyde van de politie op Cu rasao vernam het blad, dat niets be kend is van de aanwezigheid van wapens, bestemd om naar Venezuela te worden gesmokkeld. Kongolese twist om ministerspost Volgens nauw bij de besprekin gen tussen de regeringshoofden van Kongo betrokken bron zijn de Kongolese premier Adoela en de Loemoembistïsche vice-pre mier Gizenga het niet eens over de post van minister van defen sie. Adoela wil deze functie vervullen en Gizenga maakt er eveneens aan spraak op. Volgens dezelfde bron is Gizenga bang om naar Leopoldstad te gaan uit angst voor Moboetoe. Vanci ^ag... is het 150 jaar dat bij decreet van Napoleon een vaste familienaam ver plicht werd gesteld. W\A*VVWWW\<WWVWWV

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1