PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT OOSTDUITSE BLOKKADE BEDREIGT WEST-BERLIJN Eerherstel voor oudste carillon van Nederland in Zierikzee Ontevredenheid over nota van het westen Oost-Berlijn balt de vuisten tegen Vopo's Vandaag.. Pensioen 204e jaargang - no. 192 Dagblad, uitgave van de tlrma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 16 aug. '61 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per tn.rn. Minim p advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 125 «Brieven bureau van dit blad' 25 cent meer. Giro no 359300 P.Z.C Middelburg. ■Bureaus: 68-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/8548, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 61, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg, tel, 2395. Terneuzen tel 2116, Zierlkzee red .el 2425 adm tel Als Bonn handelsverdrag zou opzeggen President Kennedy (rechts) heeft de Amerikaanse ambassa deur in Moskou, Llewellyn Thompson, ontvangen voor een bespreking van de Berlijnse cri sis. De toestand in Berlijn is nog steëds gespannen. En hoewel het in de straten -rustig is, wordt achter de schermen druk beraad slaagd en wordt over en weer gedreigd. Gisteren is het volgende gebeurd Het Westduits kabinet heeft in een spoedbijeenkomst ge sproken over eventuele maatregelen tegen de Oostduitse blokkade. De beraadslaging wordt vandaag voortgezet. In antwoord hierop heeft het Oostduitse kabinet verklaard, dat ingeval Bonn het handelsverdrag met Oost-Duitsland opzegt, de bondsregering zich de mogelijkheid ontneemt goe deren over het grondgebied van de Duitse Democratische Re publiek te vervoeren. Dit betekent een blokkade van West- Berlijn. De drie westelijke commandanten van Berlijn hebben thans officieel bij hun Russische collega geprotesteerd tegen de Oostduitse maatregelen, die in de nota een „flagrante schen ding van de viermogendheden-overeenkomst inzake Berlijn" wordt genoemd. In Westberlijnse kringen zou men ontevre den zijn over de nota, omdat deze in „te milde bewoordingen" zou zijn opgesteld. Voorts is gisteren in Bonn besloten het Westduitse parle ment tegen vrijdagmorgen 11 uur in buitengewone zitting bijeen te roepen. Inmiddels is de Oostduitse controle nog verscherpt. De West- berlijners hebben van gisterochtend af een speciale vergun ning nodig om met hun auto's scooters of motoren Oost- Berlijn binnen te gaan. Proteststaking en -bijeenkomst Gisteren werd in heel West- Duitsland gestaakt. Vele West duitse arbeiders hadden gehoor gegeven aan een oproep van het Westduitse vakverbond om voor twee minuten het werk neer te leggen uit protest tegen de Oostduitse maatregelen in Ber lijn. Iu het noorden van de bondsrepubliek was de reactie op de oproep groter dan in het zuiden. Het bestuur van West-Berlijn heeft voor vanmiddag een grote protest bijeenkomst op het plein voor het stadhuis uitgeschreven. President Lïibke van West-Duitsland heeft zijn vakantie gisteren afgebro ken. Bondskanselier Adenauer bracht de president verslag uit over de hui dige politieke situatie. Waarschijnlijk zal de Sowjetrussische ambassadeur Andrei Smirnow een bespreking hebben na afloop van de vandaag gehouden kabinetszitting. Von Brentano zou bij dit onderhoud aanwezig zijn. Geen handel De Westduitse vereniging van on afhankelijke zakenlieden heeft gis teren op haar leden een beroep gedaan geen handel meer te be drijven met een communistisch ge regeerd land. Achtduizend arbeiders van de AJD. G.-fabriek hebben reeds besloten geen goederen te vervaardigen diè voor Oost-Diiitsland bestemd zijn. Bij opstand in Braziliaans strafkamp 28 doden In een Braziliaanse strafkolonie in Taubate (Sao Paulo) is onder de 231 gevangenen een opstand uitgebroken, waarbij verscheidene gebouwen in brand werden gestoken. Bij deze brand zijn 28 personen om gekomen, tien worden vermist en twee zijn in het ziekenhuis gestorven. Drie gebouwen van de vier werden in brand gestoken. De gevangenen deden een poging om te ontsnappen, maar werden omsingeld door soldaten en militaire politie die 175 gevange nen opvingen en naar het overgeble ven gebouw brachten. Incidenten nog voorkomen Vluchtelingen blijven komen De Zierikzeese Zuidhavenpoort, die momenteel wordt gerestaureerd en waarin binnen afzienbare tijd het oudste carillon van Nederland, de door de Mechelse klokkengieter Die- ter v. d. Gheyn in 1550 vervaardigde beiaard zal klinken. De klokken van dit carillon, die tot 1927 in het stadhuis van Zierikzee hébben gehangen, zijn momenteel nog te bezichtigen in het streekmu seum aan de Meelstraat te Zierikzee. (Foto P.Z.C.) Oostduitse politie en arbeiders- militie hebben gisteravond met geweld een menigte boze Oost- berlijners verspreid die op de avenue „Unter den Linden" op de hoek v*an de Friedrich Stras- ze was samengestroomd. Overvalwagens van de politie reden op de menigte in en een jonge man werd een meter of tien meegesleurd op de bumper van een van de auto's. De anti-communistische Oostberlij- ners wilden blijkbaar massaal optrek ken tegen de Brandenburgerpoort en de bewaking. De poort werd maan dag door de Oostduitsers gesloten als onderdeel van de campagne tegen de vluchtelingen. Dit was nu het type spontane anti communistische betoging die in het westen zo wórdt gevreesd. Verder bleef het aan de overzijde van de grens rustig. De menigte morde ech ter hoorbaar en Volgens ooggetuigen waren ernstige botsingen tussen de monstranten en politie nauwelijks voorkomen. Elke keer reden naar schatting 60 a 90 politiemannen in overvalwagens op de menigte in om haar opnieuw te verspreiden. Oost-Berlijn is gisteren nog meer gaan; gelijken op een letterlijk „verzegelde stad". Rijdende houw- ltranen en auto's afgeladen met betonnen blokken werden van de bouwwerken in de stad naar de grensovergangen gebracht. Hier werden van de betonblokken ruim een meter hoge muren gebouwd. Toch slaagden nog enkele Oost- berlyners er in te vluchten. Gisteren zijn twee echtparen het Tel- towkanaal op de sectorgrens tussen Oost- en West-Berlijn overgezwom men terwijl de Oostduitse soldaten druk bezig waren met het oprichten van een prikkeldraadversperring ter plaatse. Een uur later zwommen een jongeman en een jong meisje het zelfde kanaal over. Een Vopo wist zelf uaar de vryheid te komen. Hij stond met een paar collega's aan de zonegrens toen een Westberlynse vrachtauto langzaam naderde. Toen de auto ongeveer ter hoogte van de politiemannen was ge komen maakte de Vopo een enorme Willy Brandt loopt uit vergadering weg De burgemeester van West-Berlyn, Willy Brandt, heeft gisteren een ver gadering van het Westberlynse stads bestuur verlaten toen hjj op de hoogte was gesteld van een passage uit een redevoering die bondskanselier Aden auer van West-Duitsland maandag avond in Regensburg gehouden had en waarin,de bondskanselier iets over Brandt zei- Het Westberlijnse stadsbestuur schor ste de vergadering om persberichten over de rede van Adenauer te bespre ken. Adenauer zou o.m. over zijn tegenstander gesproken hebben met de woorden „de heer Brandt, alias Frahm" de familienaam van Brandts moeder. H ...wordt D. R. A. van Langen M als hoofdinspecteur van het H brandweerwezen te Den Haag opgevolgd door kapitein-ter-zee s C. ter Poorten, directeur van het Nederlandse loodswezen te Vlissingen. In de plaats van de lieer Ter Poorten is benoemd' kapitein-luitenant-ter-zee J. A. H van Beusekom, inspecteur van het loddswezen te Rotterdam. luchtsprong die hem over het prik keldraad bracht. Nog voordat zijn collega's hun geweren schietvaardig hadden was hy in de vrachtauto ge sprongen en op weg naar de vryheid. BEIAARD VAN P1ETER VAN DEN GHEYN Na restauratie in Zuidhavenpoort HET OUDSTE klokkespel in Nederland," het door Pieter van den Gheyn uit Mechelen gegoten carillon, dat in het Zierikzeese streekmuseum hangt, krijgt bin nen afzienbare tijd „eerherstel". Het uit dertien ldokken bestaan de carillon, dat tussen de jaren 1550 en 1554 in Vlaanderen werd vervaardigd, zal weldra weer in Zierikzee te beluisteren zijn. Het komt te hangen in de Zuidhavenpoort, die thans in restauratie is. Daarom is er eigenlijk sprake van een dub bel eerherstel: de Zuidhaven poort bezat eertijds een carillon, aangebracht in de goede dagen van Hollands gouden eeuw, maar op het «ind van de acht tiende eeuw gedecimeerd tot 2 klokken, die een voorslag gaven als het uurwerk de halve en hele uren sloeg. Van deze twee laat ste klokken werd de Zierikzeese havenpoort beroofd in de eerste jaren van de tweede wereldoor log. Thans krijgt dus de Zuidhaven poort, vroeger de „voordeur" van Zierikzee, het meest eerbiedwaar dige carillon van de Nederlanden onder het door vier hoektorens gesierde dak. In 1927 is die eerbiedwaardigheid bij na met voeten getreden. De gemeen te had het carillon reeds voor de smeltkroes verkocht, toen de Zierik zeese Vereniging voor Vreemdelin genverkeer ingreep. De V.V.V. kocht het carillon en gaf het een plaatsje in het streekmuseum, waar het thans nog te bezichtigen is. Merkwaardig Een merkwaardige gang van zaken in 1927: Zierikzee, in de eerste we reldoorlog bij vergissing door een Engels vliegtuig gebombardeerd er waren drie mensenlevens te be treuren, de materiële schade was groot had van Engeland een be langrijk bedrag als schadevergoeding ontvangen. Toen na het herstel van de schade nog een flinke som over bleef, besloot het gemeentebestuur een nieuw carillon te kopen voor de stadhuistoren. In Engeland werd het besteld. De Engelse klokkengieters deden bovendien een bod op het oude carillon van de stadhuistoren, het Van den Gheyn-carillon. Het bod werd geaccepteerd en in Engeland was de smeltkroes al op tempera tuur gebracht, toen V.V.V. ingreep. De mensen van vreemdelingenver keer redeneerden: „Dat is het ons ook waarden het carillon bleef in Zierikzee. Een belangrijk besluit van de Zierik zeese V.V.V.: de camponoloog André Lehr, onlangs geconfronteerd met het Van den Gheyn-carillon, schreef hierover in zijn onlangs verschenen beschouwing „Historische en muzi kale aspecten van hemony-beiaar- den": „De ontdekking was vooral In die zin een verassing omdat de klok ken, ondanks hun onderlinge vals heid, in verschillende exemplaren merkwaardig het klokke-ideaal Zie slot pag. 2 kol. S De Sociaal-Economische Raad heeft een belangrijk advies uit gebracht over het pensioen- vraagstuk. Aanleiding daartoe was een verzoek van de betrokken mi nister om voorlichting over het waardevast en eventueel welvaarts- vast maken van de bedrijfspensioe- nen. Met waardevast werd bedoeld „nagenoeg waardevast", want ge heel waardevast is niets in onze sa menleving. Zoals bekend heeft men bij de A.O.W.-uitkering die beperkte waardevastheid gevonden door een binding aan de loonstijging en ver moedelijk heeft die oplossing ook aan de minister voor ogen gestaan toen hrj advies vroeg over de bedrijfspen sioenfondsen. De deskundigen van de Sociaal Economische raad konden niet helemaal uit dat probleem ko men. Zij vonden geen bevredigende oplossing voor het waardevast ma ken van de vele bedrijfspensioen fondsen, die werken met het kapi taaldekkingstelsel. Dit stelsel houdt in, dat er door de fondsbeheerders of de verzekeringsmaatschappijen een kapitaal wordt gevormd uit de op gebrachte premies en dat voorna melijk uit de rente van dit kapitaal de pensioenuitke ringen worden ge daan. Zoals be kend werkt de A.O.W. daarente gen niet met een kapitaaldekkingsstelsel, maar met een omslagstelsel. De pensioenen aan de landgenoten van 65 jaar en ouder worden betaald uit de jaarlijk se bijdragen van hen, die nog aan de produktie deelnemen. Door dit omslagstelsel is het moge lijk de A.O.W.-uitkering op te voeren als bijvoorbeeld de welvaart stijgt of als het geld in waarde vermindert. Bij een kapitaaldekkingsstelsel is zo iets veel te ingewikkeld en te kost baar. Nu was het logge functioneren, van het kapitaaldekkingsstelsel bij de bedrijfspensioenfondsen zeker niet het enige bezwaar, dat tegen deze fondsen bestond. Andere bezwaren waren dat deze fondsen sterke onder linge verschillen hebben en dat de uitkeringen vaak veel te gering zijn. Men stond voor een veel te ingewik kelde situatie om daaruit zo maar een uitweg te vinden. Vandaar dat de Sociaal-Economi sche Raad rustig is afgeweken van de vraag, welke de minis ter aan dit college stelde en geant woord heeft met een wedervraag, na melijk of de regering niet. beter aller eerst de A.O.W.-uitkering kon verho gen tot het sociale minimum. Hoewel dat minimum nog nader vastgesteld zou moeten worden, kan toch wel gezegd worden, dat de hui dige A.O.W.-uitkering ver beneden dat minimum ligt. Voor de bedrijfspensioenfondsen zou dan alleen de taak blijven om iets boven dat sociale minimum te doeri. Daarbij denkt de S.E.R. dan nog aan de mogelijkheid van een (verplichte) samenwerking tussen die fondsen en aan het scheppen van een overkoepe lend vereveningsfonds. Maar men zal er goed aan doen die laatste moge lijkheid eerst in een verdere toe komst te zien, want het is niet denk baar, dat die samenwerking tussen de bedoelde fondsen thans reeds vrij willig en op korte termijn tot stand zou komen. Wel echter zit er op kortere ter mijn een goed perspectief in de op voering van de A.O.W.-uitkering, waardoor een belangrijk stuk van de pensioenmisère weggenomen zou worden. Snelle overeenstemming tus sen de politieke partijen en tussen werkgevers en werknemers is heel wel mogelijk. En het is ook wel dui delijk waar de middelen vandaan moeten komen. De middelen voor de grotere uit kering zullen moeten komen uit een verhoging van de „omslag" Daarbij zal het dan voor ieder dui delijk worden welke aanzienlijke of fers nodig zijn voor de pensioenge rechtigden en welk (belangrijk) deel van de produktie daaraan besteed moet worden. Het is vooral deze duidelijkheid, die sterk pleit voor het* omslagstelsel. Daarnaast is dit stelsel uiteraard ook goedkoper dan elke vorm van het kapitaaldekkingsstelsel. Bovendien is het gevaar, dat men door „versluiering" van de pen sioensverplichtingen een veel te gro te pensioenslast zou opleggen aan het Nederlandse volk, bij een omslag stelsel veel minder aanwezig dan bij een kapitaaldekkingsstelsel. Tenslotte is het bij een omslagstelsel zelfs denkbaar, dat bij het teruglo pen van de welvaart de pensioenen ook naar omlaag aangepast worden, opdat niet een onevenredig groot deel van de lopende produktie naar de gepensioneerden zou gaan. Allemaal redenen om voorlopig alle aandacht te vragen voor de verho ging van de A.O.W.-uitkering, omdat in de A.O. wet een vorm van hef fing en uitkering is vastgelegd, die het beste is aangepast bij de huidi ge maatschappelijke ontwikkeling in Nederland. •k In een week zes gevallen van kinderverlamming In de week van 30 juli tot en met 5 augustus zijn in Ierland zes gevai len van kinderverlamming met ver lammingsverschijnselen gemeld. Drie gevallen kwamen voor in Waar denburg (Gelderland), één in Heiloo, één in Helmond en één in Sitfcard,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1