PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT AMERIKAANSE MILITAIRE PARAATHEID IN EUROPA OPGEVOERD Kreekrakplan „zure pil" voor Zeeuwse boeren Vastbesloten Berlijn niet uit te leveren Ruimtereis verzet naar morgenmiddag j Zevenvoudig ontbijt VLIEGTUIG NEERGESTORT: 67 DODEN Bouwen Vandaag... 204e jaargang - no. 169 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 20 juli '61 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. Middelburg,Markt 51,tel.3841 (b.g.g.red.2078/3169, adv.2378); Goes Gr.Markt2, tel.6140(b.g.g.red.7853, adv.5213); Oostburg, tel.2395; Terneuzen tel. 2116; Zierikzee red. tel. 2425, adm. tel. 2094. KENNEDY ANTWOORDT KROESJTSJEW President Kennedy heeft gisteren een beroep gedaan op premier Kroesjtsjew van de Sowjet-Unie, om de Russische politiek ten aanzien van Berlijn to herzien en met het westen samen te wer ken voor een vreedzame regeling van de kwestie Duitsland. De Amerikaanse president deelde voorts mee, dat hij de volgende week aan het congres om toestemming zal vragen de Ameri kaanse militaire paraatheid tot verdediging van Berlijn als de diplomatie faalt op te voeren. Verder kondigde hij aan, dat hij dinsdag een rede tot het Amerikaanse volk zal houden over de maatregelen die moeten worden genomen tot versterking van de Amerikaanse defensie in verband met de crisis om Berlijn. Een van de belangrijkste kwesties, die de komende ministerconferentie in Parijs zal behandelen is het vraag stuk van de versterking van de wes telijke strijdkrachten met conventio nele wapens, in verband met de mo gelijke noodzaak wapens te gebrui ken in de regeling van het geschil om Berlijn. Kennedy zei, dat deze maatregelen het antwoord zullen moeten geven op de vraag of Kroesjtsjew een grond oorlog zal riskeren om Berlijn los te knypen van de rest van West-Duits- land, of dat het westen de keus zal hebben tussen een atoomoorlog of een loslaten van West-Berlijn. Vastbesloten Kennedy zei. dat de Russische eisen inzake Berlijn een bedreiging inhiel den van de vrijheid van de 2.330.000 Westberlijners. Hij voegde eraan toe, dat de V.S. vastbesloten zijn hun ver plichtingen inzake Berlijn na te ko men. Kennedy zei, dat Berlyn vandaag een vrije stad is, waar vrije men sen hun eigen leiders kiezen en kunnen leven zoals 'het handvest van de V.N. zegt dat mensen be horen te leven. Kennedy merkte op, dat de aanwe zigheid in West-Berlijn van de Ame rikanen, de Engelsen en de Fransen was gefundeerd op rechten en over eenkomsten die herhaalde malen wer den bevestigd door de vier mogend heden en door de overgrote meerder heid van de Berlijnse bevolking. Hij zei, dat de vrijheid van de Westber lijners afhankelijk was van de vast beslotenheid waarmee Amerika, En geland en Frankrijk hun rechten la ten gelden in die stad. Geen vertegenwoordiging De president voegde hieraan toe, dat de rechten van de westelijke mogend heden niet konden worden opgeheven door een verdrag tussen Rusland en Oost-Duitsland, omdat de Oostduitse regering niet kon worden beschouwd als een correcte vertegenwoordiging van de 17.000.000 Oostduitsers. De Amerikaanse president gaf ver volgens een resumé van de westelijke voorstellen inzake een vredesverdrag met Jiet gehele Duitse gebied, die wa ren gebaseerd op de vrije wilsuiting van alle Duitsers. Hij zei, dat de Russische voorstellen geen vrede teweeg brachten maar juist een verhoging van de spannin gen in de wereld. Kennedy waarschuwde, dat een stad niet vrij is, als men eenvoudig de naam „vrije stad" verzint, en dat vrede niet automatisch komt door het afsluiten van een vredesverdrag. Vijfdaagse voor Schiedamse kappers Schiedamse kappers hebben vrijwillig besloten per 1 augustus aanstaande de vijfdaagse werkweek in hun bedrijf in te voeren. Zij zullen dinsdags de hele dag ge sloten zijn. Het is de eerste afdeling van de Nederlandse kappersbond die deze vijfdaagse werkweek invoert. In het najaar zal nog nader bezien wor den of de dinsdag de sluitingsdag zal blijven. WEER GISTEREN NOG TE ONGUNSTIG Ruimtevaarder wachtte drie uur tevergeefs Mannen, vrouwen mi hinderen stro men op het ogenblik nog uit, het door oorlogshandelingen geteisterde Portu gese gebied Angola. Leden van liet Rode Kruis vangen de mensen op en zorgen voor voedsel en medische hulp. j Foto: vluchtelingen in de. r.-k. missie post Somgolo in Beneden Kongo. 1 Een dicht wolkeuveltL op onge veer 5 km hoogte boven de Amerikaanse lanceerbasis te Cape Canaveral is gisteren voor de tweede maal oorzaak geweest van het uitstellen van de ruim tereis van astronaut Virgil I. Grissom. Dit betekent een uitstel tot vrij dag en wellicht zelfs tot volgen de week dinsdag. Weerkundigen hebben de vooruitzich ten voor vrijdag eveneens ongunstig 'enoemd. Dinsdag was het een weer- Jront uit het Caraïbisch gebied, dat tegen de tijd van de afvuring de voor bereidingen in de war stuurde. Het aftellen was woensdagmorgen om zes uur onze tijd begonnen. Het weer was toen bij uitstek geschikt voor het schot in de ruimte. Omstreeks 13.30 uur (onze tijd) was het wolken veld echter zo dik geworden dat men het onverantwoord achtte de proef te wagen. De minimumhoogte van het wolkendek mag ruim 11 km bedra gen. Op de neus Om half twee was men met het aftel len tot op 10-V-z minuut van het afvu ren genaderd. Van officiële zijde werd toen het staken van de procedure ge last. Een afgelasten nadat de raket van het type Redstone met brandstof is gevuld, betekent een uitstel van 48 uur. Men moet de raket eerst ont laden en vervolgens droogmaken. Gistermiddag om 15 "uur toen de be slissing werd genomen, had Grissom precies drie uur en 22 minuten in zijn ^cabine, op de neus van de raket ge- mönteerd, vastgëbodéngèlëgem I-Iet was korter dan zijn voorganger had moeten wachten. Shepard lag precies vier uur en veertien minuten in de cabine voordat het schot op 5 mei werd gelost. Onvoorziene weersomstandigheden voorbehouden heeft de nationale lucht- en ruimtevaartadministratie het volgende schot thans vastgesteld op 7 uur (plaatselijke tijd, 12 uur on ze tijd) A-rijdag 21 juli. fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin voor ruimtevaarder 1§ De klok wees gistermorgen 02.25 plaatselijke tijd toen Amerika's ruimtevaarder-in- spe door dr. William K. Dou- glas werd gewekt. Hij ging rechtop zitten, geeuwde luid- ruchtig en bestelde daarna M H een ontbijt, bestaande uit: E gebakken eieren, f| 1 biefstuk E geroosterd brood O jam ff E sinaasappelsap M I perziken M koffie ÉIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM De lancering van de tweede Ameri kaanse kosmonautVirgil I. Grissom, is voorlopig uitgesteld tot morgen middag. Grissom, die in afwachting van dit besluit al geruime tijd in zijn cabine vrijheidsbeiheeft doorge bracht, zal dus nog enige tijd in span ning moeten leven. Foto: Grissom rechtsverlaat een auto om zich, gekleed in ruimtepak, naar de gereed staande Mercury-Redstone-raket achtergrondte begeven. Zevenenzestig mensen zijn om het levén gekomen toen gisteren een vliegtuig van Aerolinas Ar- gentinas, een DC-6, neerstortte ten zuiden van Azul in Argenti nië. Er waren 60 passagiers aan boord en een bemanning van ze ven koppen. Volgens de eerste gegevens van de luchtvaartmaatschappij zijn twee vol tallige gezinnen omgekomen: de uit zes leden bestaande familie Naed Pa- rodi en het uit vier mensen bestaande gezin van Abdreas Gorla. Er waren twee niet-Argentijnen aan boord van het vliegtuig. Het toestel stortte neer in een gebied, dat door een overstroming wordt ge teisterd en viel in een ondergelopen weiland. Het water kon overigens niet voorkomen, dat het- wrak uit- Gisteren weer overleg Nederlands-Duits verdrag De Nederlandse staatssecretaris van buitenlandse zaken, dr. H. R. van Houten, heeft woensdag in Bonn met de leider van de juridische afdeling van het Westduitse ministerie A'an buitenlandse zaken, Von Haefften, gesproken over de nog niét geregelde kwesties van het Nederlands-Duitse verdrag. Zoals bekend, wordt van Nederlandse zijde een regeling verlangd betreffen de de exploitatie van aardgas in het Eems-Dollart-gebied en is er kritiek geleverd op de regeling van de scha deloosstelling der Nederlandse joden. brandde. Reddingsploegen echter konden zich niet snel naar de plaats van de ramp begeven. De machine had 45 minuten gevlogen van de luchthaven van Buenos Aires naar Comodoro Rivadavia, de hoofd stad van Patagonië. De machine had eigenlijk deze vlucht eergisteren moeten maken, maar door de staking in het land, moest worden gewacht tot vandaag. BEREID TOT OFFERS, MAAR.. Gemengde gevoelens in landbouwkringen In Zeeuwse landbouwkringen zijn de mededelingen van de Brabantse commissaris der ko ningin over het Kreekrakplan met gemengde gevoelens ont vangen. Hoewel de landbouw constructief wil meewerken aan de industrialisatie en ook bereid is hiervoor offers te brengen, betreurt men het in hoge mate, dat het Kreekrakplan juist zul ke uitstekende land- en tuin- bouwgrond in de gemeente Ril land-Bath opslokt. De voorzitter van de Kring' Üos- lelijk Zuid-Beveland dei' Z.L.M., de landbouwer C. J. v. d. Werff, noemde het plan een „zure pil" voor de Zeeuwse boeren, die ten behoeve van Brabantse aspiraties van hun gronden worden verdron gen. Volgens hem (en hij werd in die mening gesteund door de se cretaris van de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouw schap, de heer W. Goeman), is hel bepaald niet nodig dergelijke of fers te vragen aan de landbouw. Waarom worden de voor de land bouw van vrijwel geen waarde zijnde Brabantse zandgronden niet voor dit doel gebruikt?, zo stelden zij. De heer v. d. Werff achtte de zandgronden ten zuiden van Ber gen op Zoom hiervoor een ge schikte plaats. De landbouw staat overigens (zoals bekend) niet vijandig tegenover in dustrialisatie. Dit valt ook af te lei den uit de woorden van de algemeen voorzitter der Z.L.M., ir. M. A. Geuze, die betoogde, dat men als Nederlan der begrip moet hebben voor coördi natie van alle belangen. „We moeten realistisch zijn en het plan als zoda nig aanvaarden", zei hij. De Z.L.M.- voorzitter had echter wel bezwaren tegen liet traoee van het meest wes telijk geprojecteerde kanaal. „Daar mee is teveel goede landbouwgrond gemoeid. Uit landbouwkundig" oog punt bezien moet de voorkeur wor den gegeven aan het oostelijke plan, waarbij het kanaal grotendeels op de schorren is geprojecteerd." Dit was ook de mening van do heer v. d. Werff, die van oordeel was, dat in deze de landbouwbe langen primair gesteld dienen te worden. Hoe het ook zij, ir. Geuze vond het als landbouwer jammer, dat door het Kreekrakplan weer een aanslag wordt gedaan op goe de landbouwgrond. „Het is echter onvermijdelijk", voegde hjj eraan toe. Onverwacht „Op een onverwacht tijdstip geko men", zei de heer Goeman over de mededeling van de Brabantse com missaris der koningin. „Nu het Sloe- plan prioriteit heeft gekregen en mo menteel in uitvoering is, had de geor ganiseerde landbouw gedacht, dat het Kreekrakplan nog wel enige tijd in de ijskast zou blijven." „Industrialisatie? Akkoord. Ons ge west heeft dit broodnodig. Maar laat ze dan Brabantse zandg/ond nemen, die landbouwkundig gezien A'rijwel geen waarde heelt, in plaats van de vruchtbare kleigrond", betoogde de secretaris van het Landbouwschap in Zeeland. Hij A-ond dit een punt, dat nog eens terdege onderzocht dient to worden. Bepaald niet ingenomen met het plan toonde zich de heer v. d. Werff uit Rilland-Bath. „De consequenties zijn groot, boerenbedrijven zullen geheel of gedeeltelijk verdwijnen. Ik vind dit een „zure pil" voor de betrokken landbouwers", merkte hij op. Daarbij komt nog, aldus de heer v. d. Werff, dat de provincie Zeeland weinig aan het Kreekrakplan heeft of het zou de gemeente Rilland-Bath moeten zijn, die zich kan uitbreiden." Waar om moet weer goede landbouwgrond ten offer vallen? Waarom valt het plan niet grotendeels In de Brabantse zandgronden vroeg hij zich af. „Het moet mogelijk zijn." Hoe denken degenen erover, die door uitvoering van de eerste fase van het Kreekrakplan hun vrucht bare landerijen in industriegebied zullen zien veranderen? De heer J. E. Vogelaar uit de Völckerpol- der, wiens pachtbedrijf van 72 ha volledig in de eerste fase valt, was bijzonder mild in zijn „kri tiek". „Als het moét. dan moet het. Ik vind het niet erg', als ik tenminste een bedryf van dezelfde grootte in één van de nieuwe U- selmeerpolders krijg. Ilc heb twee jongens, die graag boer willen blyven! Krijg ik geen compensa tie, dan noem ik het een grote on- ftantL 4[H Er zijn moeilijkheden gerezen rond het bouwprogram van mi nister Van Aartsen. De bouw markt in Nederland, die toch al niet van spanningen ontbloot was, ver toonde dit jaar steeds meer tekenen van overspanning en nu heeft dan de minister ingegrepen. Men zal zich herinneren, dat de minister voor 1961 wilde komen tot de bouw van 80.000 woningen, waarvan 15.000 in de vrije sector. De Tweede Kamer stond er echter op, dat het aantal van 65.000 woningen in de premie- en woning wetsector zou worden uitgebreid met 5000 en dat er dan maar enige beperking toegepast moest worden in de vrije sector. Het bleek al spoe dig, dat die be perking inderdaad geboden was, wil de men althans de bouwprijzen enigermate in de hand houden. Dus nam de minister maatregelen om allereerst de bouw van de duur dere woningen in de vrije sector af te remmen. Deze maand echter werd het dui delijk, dat men er met dat af remmen van de woningen in de duurdere sector alleen niet zou ko men. En nu heeft de minister de ge hele woningbouw in de vrije sector aan een vergunningstelsel gebonden. Dus nu wordt ook de bouw van goed kope woningen in de vrije sector af geremd. Voor elke bouwerij, die meer dan ƒ10.000 zal kosten is een vergunning nodig en die vergunning zal niet vlot gegeven worden, want in de eerste helft van dit jaar is het bouwvolume voor de niet-gesubsi- dieerde goedkopere woningen al vrij wel opgesoupeerd. Er is stellig- geen reden om daar over te juichen. Die goedkopere woningen in de vrije sector vor men eigenlijk een natuurlijk verleng stuk van de premie- en woningwet- bouw. Het gaat hierbij overwegend om woningen voor wat men dan toch wel „de kleine man" mag noemen. De kleine man met een spaarcentje, en met het ideaal van het eigen, be scheiden huisje. Die kleine man krijgt dikwijls de hulp van een bouwkas of van een hypotheekgever en als er dan voor hem geen bouwvolume beschikbaar is binnen de sector van de premie- bouw, zoekt hij een uitweg in de goedkope hoek van de Arije sector. Dat kost hem wel iets meer, maar hij weet dat te financieren. Maatschappelijk bezien was er niet zo heel veel verschil tussen deze vrije bouw en de premie- of woning- wetbouw, want hét ging in beide ge vallen om goedkope woningen, al zijn dan die woningen als alle nieuwe woningen vrij pittig van prijs. Nu kan men het volkomen met de minister eens zijn, dat A'oor het ogenblik de situatie op de bouw markt noopt tot het afremmen van de Avoningbouw in de gehele vrije sector. Nieuwe prijsstijgingen op de bouwmarkt zouden bepaald onge wenst zijn. Maar het blijft een vraag of men dan juist deze goedkope wo ningbouw moet beperken. Er wordt buiten de woningbouwsector in Ne derland bijzonder veel gebouwd. Dat gebeurt in de overheidssector, in de sector van handel en industrie enz. enz. Niet alles in die sectoren is even urgent. Had men daar niet een ietsje kunnen afremmen om de overspan ning op de bouwmarkt tegen te gaan? Een van onze bekende economen, prof. Pen uit Groningen, heeft enige tijd geleden betoogd, dat de Avoningnood in Nederland al lang tot het verleden zou hebben behoort, wanneer het Nederlandse volk slechts bereid geweest zou zijn meer geld voor de woningbouw uit te ge ven en minder geld voor allerlei aan gename zaken zoals ijskasten, tele visieapparaten enz. Prof. Pen bedoelde daarmee te peg gen dat in Nederland een bepaalde verdeling van het volksinkomen is aanvaard, waarbij men genoegen neemt met voortbestaan van een ze kere woningnood. Precies zo'n soort verdeling kiest minister Van Aartsen thans voor het bouwvolume... Hij knijpt een deel van de goedkope woningbouw af... en hij neemt voorlopig genoegen met het voortbestaan tfan een stuk woningnood. Er is geen reden om enthousiast te zijn over deze jongste maatregel van de minister. j§ ...is het 25 jaar geleden, dat de souvereiniteit over de Bosporus H H en de Dardanellen, bij de (in M H 1945 en 1946 gewijzigde) con- ventie van Montreux voor de M tijd van twintig jaar aan Tur- kije werd toegewezen. [lllllllllllillllllllllllllllllllllllilll rechtvaardigheid", aldus deze landbouwer. Resumerend kan worden geconclu deerd, dat de landbouw bepaald nipt in het geweer zal komen tegen de Êlannen tot industrialisatie in het ireekrakgebied. De 'eemvse boer zal het altijd blyven betreuren, dat zijn goede landbouwgrond voor an dere doeleinden wordt gebruikt. In het geval van het Kreekrakplan zal hij zeggen: „bekijk toch eerst alle an dere mogelijkheden (zandgrond) en als het werkelijk niet anders kan, neem dan mijn kostbare landbouw grond."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1