PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT EUROPEES-AFRIKAANS GESPREK IN STRAATSBURG Aanslagen in Tirol eisen twee doden Franse burgemeesters donderdag in staking Commissaris hees driekleur bij het Thoolse polderhuis Economisch-politiek overleg begonnen ARABISCH ULTIMATUM DE BOERENOPSTAND INBRETAGNE Vandaag.. Bureau 204e jaargang - no. 143 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct:W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week. 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 20 juni 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Mlnlra. p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent. per regel met een minimum van lis ..Brieven bureau van dit Had" 23 cent meer. Giro no 3593UO p.Z C. Middelburg. Bureau»: Vllsslngen Walstr 68-60. tel. 2353 (b.g.g. red 3508/3546. adv 3647/3643); Middelburg. Markt 61. tel 3841 (b.g.g. red. 2078/3169. adv 2373); Goes Gr. Markt 2. tel- 6140 Cb.g.g red 7853. adv. 6213); Oostburg. tel 2393; Ter neuzen tel 2116. Ziertxze® red 2426 adm tel 3 OP INITIATIEF VAN EUROPEES PARLEMENT l)e 142 leden van het parlement der Europese gemeenschap van de zes en 103 parlementaire afgevaardigden uit zestien jonge Afrikaanse landen, die bij de gemeenschap zijn geassocieerd, zijn maandag in Straatsburg een grote conferentie over de samenwerking tussen Europa en Afrika begonnen. Onder af wisselend voorzitterschap van de voorzitter van het Europese parlement, de Duitse christendemocraat prof. Hans Furler en de president van het parlement van Senegal, Lamine Gueye, die door de Afrikanen unaniem kandidaat was gesteld als mede voorzitter zullen de afgevaardigden zich deze week beraden over de politieke en economische aspecten van de associatie. De conferentie, die wordt gehouden op initiatief van het Europese parle ment, kan weliswaar geen besluiten nemen die bindend zijn, zo zei prof. Furler, doch de Europese en Afri kaanse afgevaardigden kunnen in een vrije en openhartige gedachtenwisse- ling op voet van gelijkheid doeltref fende maatregelen uitwerken en deze aan regeringen, die de toekomstige verhouding aanbevelen, voorleggen. Dit is ook, zo meende hij, de eigenlij ke zin van het parlementarisme. Jhr. Van der Goes van Naters (Ne derland) schaarde zich achter de op vatting van Lamine Gueye. dat Euro pa en Afrika complementair zijn. Ook de Duitse liberaal Walter Scheel legde hierop de nadruk. Het is van beslissende betekenis dat wij beide, Europa en Afrika, belang hebben bij de associatie en we moeten ons hier van steeds bewust blijven, zo zei de Duitse afgevaardigde. Kleurrijke kledij I-ïet Europese parlement heeft zijn uiterste best gedaan om de Afri kaanse deelnemers, van wie fr velen in kleurige gewaden zijn verschenen, Het Egyptische blad Al Ahram meldt onder een enorme kop op de voorpagina, dat de Arabische landen gezamenlijk een ultimatum hebben gericht tot de landen van de OE.E.G. Het is opgesteld door de Arabische economische raad, die in Damascus vergadert. Het zegt dat de economische belan gen van de E.E.G.-landen in het Middenoosten in gevaar zullen komen als Israël wordt toegelaten tot de E.E.G. Volgens Al Ahram wil Israël door toetreding tot de E.E.G. de kracht ontnemen aan de economische blok kade door de Arabische landen. 9 De Newyorkers kunnen een telefoon nummer draaien om inlichtingen te krij gen over verkeerssituaties in de stad, waaronder trein- en busvertragingen, op stoppingen en andere bijzondere ver keersomstandigheden. Met. liet hijsen van de driekleur heeft Zeélands commissaris jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, maandagmiddag te St.-Maartensdijk de officiële ope ning verricht van het polderhuis van het waterschap Tholen. (FOTO P.Z.C.) medezeggenschap hebben. In de ver gaderzaal zitten Europese en Afri kaanse afgevaardigden door elkaar: de Europeanen alfabetisch volgens hun naam, de Afrikanen daar tussen door alfabetisch naar de naam van hun land. Zo zit bijvoorbeeld de Nederlander mr. F. G. van Dijk tussen de delega ties van Kameroen en Oppervolta. Dé leiding van de conferentie berust bij negen Europese afgevaardigden het bureau van het Europese parle ment bestaande uit voorzitter Furler en acht vice-voorzitters, onder wie de Nederlander mr. P. A. Blaisse en j negen Afrikanen, voorzitter Lamine j Gueye en acht vice-voorzitters. Alle bij de E.E.G. geassocieerde Afri kaanse landen op één na nemen aan de conferentie deel. Het enige land dat ontbreekt is Guinee dat indertijd bij zijn onafhankelijk worden ook buiten de Franse gemeenschap kwam te staan. Guinee is wel uitgenodigd, doch heeft geen gehoor aan die uit nodiging gegeven. De Afrikaanse landen (Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek. Kon- go-Brazaville, Kongo-Leopoldstad, Ivoorkust, Dahomey, Gabon, Opper volta, Madagaskar, Mali, Mauretanie, Niger, Senegal, Somalia, Tsjaad en Togo) zijn elk met één afgevaardigde per 500.000 inwoners vertegenwoor digd. De grootste Afrikaanse delega tie is die van Kongo-Leopoldstad, die 26 leden telt. De daarop volgende in grootte is die van Madagaskar met tien man. Foto boven: in Pontivy kwam het tot botsingen tussen opstandige land bouwers en politie. Foto onder: de hoofdweg naar Saint- Brieuc werd ter hoogte van Loudeac door de boeren versperd. AVONDKLOK INGESTELD Oproep tot deelneming aan bevrijdingsoorlog De Italiaanse politie en het Italiaan se leger hebben maandag extra vei ligheidsmaatregelen genomen in het gebied van Alto Adige, het vroegere Zuid-Tirol, bij een poging on» even- komen twee jongemannen in bied. dschïeten van verboden ge- Straaljager neergestort: veertien gewonden Veertien mensen zyn maandag ge wond geraakt toen een straaljager van het type „Super-Sabre" van de Amerikaanse luchtmacht in een ko renveld by Cambridge neerstortte. Het toestel kwam op nauwelijks vijf tig meter afstand van een kleine fabriek terecht. Het kaatste terug van de aarde en sloeg vervolgens op een zijweg t^ pletter. De gewonden waren gekwetst door rondvliegend glas. Sommigen hadden een shock opgelopen. Kort voordat het toestel neerstortte, was de piloot er met schietstoel en parachute uitgesprongen. De jongemannen werden afzonderlijk gedood op zondagavond en maandag morgen. Men had hen gesommeerd stil te staan toen zij zich op verdach te wijze in verboden gebied ophielden. Toen zij aan de sommatie geen aan dacht schonken, werden zij bescho ten. De politie heeft geen aanwijzin gen gegeven of het tweetal wapens droeg of explosieven bij zich had. De Italiaanse pers heêft hen reeds geklasseerd onder de terroristen die in de afgelopen week in Alto Adige een reeks van ontploffingen hebben veroorzaakt. Sinds het uitbreken van de terreur daden zijn er thans drie dodelijke slachtoffers gevallen. Een week gele den werd een bejaarde Italiaanse wegwerker gedood, toen hij stapte op een in een boomwortel verborgen la ding dynamiet. Maandag circuleerden in Alto Adige pamfletten, blijkbaar verspreid door terroristen, waarin werd opgeroepen om de „bevrijdingsoorlog" voort te zetten. „Onze eerste maatregelen", aldus het pamflet, „moesten hard zijn. Andere zullen volgen. Wij zullen met deze actie pas ophouden, wan neer de Zuidtirolers het recht van zelfbeschikking zal zijn toegekend". Voor de gebieden waarin de terroris ten vermoedelijk opereren, is een avondklok ingesteld van negen uur 's avonds tot vijf uur 's morgens. GEEN HUWELIJKSVOLTREKKINGEN Solidariteit met Bretonse boeren De burgemeesters van het de partement Vendee hebben maandag medegedeeld dat zij, van donderdag af gedurende vijf dagen in staking zullen gaan om zodoende blijk te ge ven van hun medeleven met de verzetsactie der Bretonse boe ren. Zij zullen gedurende deze periode geen huwelijken vol trekken en in het algemeen geen documenten tekenen. AAN RONDWEG ST.-MAARTENSDIJK Jhr. De Casembroot prees beleid van het jonge waterschap „POLDERHUIS". Iu sierlijke, smeedijzeren letters staat die naam boven de ingang van het nieuwe gebouw van het waterschap Tholen, dat aan de rondweg vau Sint-Maartensdijk is gebouwd. Zeelands commissaris, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, die maandagmiddag de officiële opening van het gebouw verrichtte, noemde de keuze van deze naam een wijze beslis sing „waterschapshuis is zo'n gek woord" en in die opmerking vond hy een aanknopingspunt het gehele, tot nu toe door hot jonge waterschap Tholen gevoerde beleid te prijzen. Het waterschap Tholen ontstond bij de concentratie van polders en waterschappen per I januari 1950. Thans be schikt het nieuwe waterschap dus over een eigen gebouw, waarin admini stratieve en technische dienst zetelen en dagelijks bestuur, dijkgraaf en griffier over vergaderruimte en werkkamers beschikken. Duidelijk liet jhr. De Casembroot uitkomen, dat het waterschap met de bouw van dit sobere, solide polderhuis „het is mooi, praktisch, niet overdreven groot en niet tc klein" andermaal een juist beleid heeft ge voerd. Weshalve hij lof toezwaaide naar dijkgraaf li. van Gorsel uit Oud- Y'nsseiueer, die hij „een goed zakenman" noemde. Reeds eefrlcr was gememoreerd, dat de bouwkosten f 165.000, bedroegen; er was f 185.000, geraamd. Het waterschap func tioneert goed" aldus jhr. De Ca sembroot in zijn openingsrede, „er is reden tot dankbaarheid de sfeer is goed, er is geen achter stand en er is e"n goede verhou ding met de gemeentebesturen". Voordat de commissaris zijn toe spraak besloot met liet uitspreken van de wens, dat het waterschap Tholen in de geest van de ac' terlig- gende twee jaar mag voortgaan, deed hg nog de toezegging, dat het punt verrekening geschotshcffingen nog eens goed onder de loep zal worden genomen. Over het laatste zwakke punt in de De „revolutie" der Bretonse boeren, die protesteren tegen de dalende aardappelprijzen en de regeringsland- bouwpolitiek, heeft zich maandag in zuideigke richting uitgebreid. Twee duizend boeren, van wie er velen met hooivorken waren gewapend, belet ten ambtenaren van de te La Roche- sur-Yon gevestigde zetel van het be stuur van het departement Vendee hun bureau te betreden. Beloften Duizenden boeren versperden maan dag nog meer wegen en toegangswe gen tot spoorwegen in Bretagne; dit ondanks de zaterdag door de Franse regering gedane bekendmaking in zake maatregelen tot steunverlening aan de Bretonse boeren, waarbij werd gedacht aan het instellen van een nieuwe streekmarkt, tegemoetkomin gen bij het vervoer en aankoop door de regering van overtollige land- bouwprodukten. In de omgeving van het ongeveer twintig kilometer ten oosten van Rennes gelegen Ch&teaubourg trok ken maandag Bretonse boeren met ongeveer vierhonderd tractors naar deze plaats op, om te pogen aldaar wegversperringen op te richten. Zij stuitten echter op door de politie op geworpen wegversperringen. Slechts veertig tractors wisten in Chateau- bourg zelf door te dringen. H ...bestaat de N.V. Zeeuwsch- Vlaamsche Tramweg Mij. te Terneuzen 50 jaar. M •••is het 20 jaar geleden, dat de H Nederlandse dichteres St. Hé- lène Swarth te Velp overleed. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ zeeweringen op het eiland Tholen, de haven van Stavenisse, deelde jhr. De Casembroot mee, dat de concessie tot afdamming in vergevorderd sta dium is. Men zal trachten de con cessie nog vóór de winter te verkrij gen. Jlir. De Casembroot had de offi ciële opening verricht door voor het nieuwe polderhuis de drie kleur te hijsen. Terstond hierna hadden de vele genodigden on der wie de griffiers en ontvangers van de voormalige polders en wa terschappen op het eiland het gebouw bezichtigd: aan de inrich ting werd reeds eerder een artikel gewyd. Tevoren was men samengekomen in het „Holland Huis" te Scherpenisse, naar welk „Thools centrum" men na de opening weerkeerde. Voordat jhr. De Casembroot hier het (Zie slot pag. 2 kol. S fvwitl 'i* Is er in Zeeland een Bureau pro vinciale ontwikkeling In de provinciale almanak van Zee land is deze instelling niet te vinden, zodat men gezien de grote be trouwbaarheid van dit boekwerk -- moet aannemen, dat dit bureau (nog) niet bestaat. Toch hebben on langs Gedeputeerde Staten sollici tanten opgeroepen voor de functie van hoofd van dit bureau. Vermoe delijk gaat het hier om de instelling van een nieuwe afdeling ter provin ciale griffie, waarover in de laatste statenzitting het een en ander is meegedeeld. De c.-h.-afgevaar- digde Van der Peijl had gevraagd of de organisatie van de griffie wel efficient genoeg was, waarop de heer Schlingemann van de V.V.D. een afzonderlijke af deling van de griffie wenste voor in dustrievestiging. De heer Schorer tenslotte van de P.v.d.A. herinnerde aan de jaren 1955 en 1956, toen er een intensieve discussie was gevoerd over de instelling van een „Deltabu reau". Hij had toen een vierde afde ling van de griffie voorgesteld, maar destijds voelden Ged. Staten niets voor dit denkbeeld. De heer Schorer - meende nu, dat de tijd was aange broken om de hele zaak nog weer eens onder het oog te zien, waarbij de nieuwe afdeling tevens dienstbaar kon worden gemaakt aan de publici teit. Namens Gedeputeerden werd toen medegedeeld, dat zij inderdaad overwogen een sub-afdeling van de griffie te stichten. Iri de jaren '55 en '56 was daarvoor de tijd nog niet rijp, maar nu was het zover, zo deelde gedeputeerde mr. Van der Weel op 24 januari van dit jaar mee. De toen aangekondigde reorgani satie is thans blijkbaar zover, dat men aan de' aanstelling denkt van een hoofd, die vermoede lijk een nieuw bureau moet opzetten. De advertentie, die Gedeputeerde Staten daartoe in een aantal bladen heeft doen publiceren, heeft overi gens in brede kring misverstanden gewekt. Het bleek ons, dat hier en daar de mening heeft postgevat, dat de werkgroep Deltazaken nu overbo dig zou zijn geworden en dat voorts het werk van de incidentele leden van deze werkgroep (provinciale waterstaat, planologische dienst, eco- nomisch-technologisch instituut en stichting Zeeland) voor zover het de ontwikkeling van Zeeland betreft door dit nieuwe griffie-bureau zal worden overgenomen. Wij geloven, dat hier inderdaad sprake is van een ernstig misver stand. Waar het hier om gaat zo dunkt ons gezien de ontwikkeling van de laatste jaren is een reorga nisatie van het griffie-apparaat. Niet meer, maar ook niet minder. Het werk van een instelling als de Werkgroep Deltazaken heeft immers een verlengstuk op de provinciale griffie: de rapporten van de deskun digen worden daar als het ware be stuurlijk „vertaald". Op allerlei ge bied wordt ter provinciale griffie het beleid van Gedeputeerde Staten in de bestuurlijke sfeer voorbereid en het is dit werk, dat de laatste jaren sterk is uitgebreid. Men denke aan het provinciaal beleid rond de ont wikkelingskernen, diverse onderde len van het Deltaplan enz. Tot dus ver werd dit alles ter griffie niet na drukkelijk in één afdeling gecoördi neerd, maar was het verdeeld over de bestaande drie. Bovendien was er sinds de instelling van de Werkgroep een ambtenaar aangewezen, belast met de behandeling van de Deltaza ken. Deze ongecoördineerde wijze van werken wil men nu het werk groeit in „tal en last" kennelijk verbeteren door de vorming van een speciaal griffie-apparaat. De inrich ting daarvan heeft dus, zo menen wij althans te mogen opmaken uit de be schikbare gegevens, niets te maken met de taak van de provinciale advi seurs. Het gaat hier om een interne reorganisatie van de griffi,e. De vraag zou kunnen zyn: is de oplossing, die Gedeputeerde Sta ten voorstaan, de juiste? Is de stichting van een nieuw bureau in derdaad een efficiënte wijze om tot goede coördinatie te geraken Wij geloven dat het hier voor de buiten staander heel moeilijk is zonder na dere gegevens daarop een antwoord te geven. Gedeputeerden hebben de ze zaak vermoedelijk grondig bestu deerd en hun besluit zal zonder twij fel op goede gronden zijn genomen. Wel is ons gebleken, dat ter griffie het plotselinge verschijnen van een advertentie bij diverse ambtenaren grote bevreemding heeft gewekt: de bij deze zaak betrokkenen hadden gemeend dat met hen tevoren zou worden gesproken. Maar ook dat is voornamelijk een kwestie van intern beleid. Wat naar buiten wél bevreemding wekt is, dat in de bewuste adverten tie waarin een opsomming van héél veel taken wordt gegeven dë voorlichting ontbreekt. Terwyl daar om juist door Statenleden in het ka der van een reorganisatie was ge vraagd! Het zou wellicht verhelde rend werken, indien Ged. Staten zou den besluiten hun zienswijze inzake de griffie-reorganisatie naar buiten bekend te maken. Pools opleidingsschip op bezoek in Rotterdam Het 1500 ton metende Poolse schip Dar-Pomorza is zonc'ag in Rotter dam aangekomen. Het is afgemeerd aan de Parkhaven Oostzijde. De Dar- Pomorza is een opleidingsschip van de Poolse koopvaardij. Het schip kwam uit Vera-Cruz.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1