PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT F.L.N.-DELEGATIE NIET NAAR EVIAN ïmeester Burgei door terroristen gedood Matige bestorming Nederlandse grenzen Marinus Siereveld voer voor delaatste maal Veerse haven uit Overleg met M.N.A. niet aanvaard aanslag vcrds.cht om half drie &ewekt d°°r het ge- SCHOTEN BIJ PASSIESPEL IN CUBA Inkeer AANSLAG OP CAR0LLENTJE KENNEDY GROTF SCHADE DOOR BRAND IN HELMOND Vandaag... 204e jaargang - no. 78 Dagblad, uitgave van de firma Provinolale Zeeuwse Courant Directie: P. van de Velde en P. B. den Boei. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kolt. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, f 7 00 p. bw.; fr. p. p. 7,25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 1 april 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m Mlnlm. p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60. tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546. adv. 3647/3643); Middelburg. Markt 51, tel. 3841. (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel.6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg. tel. 1 Terneuzen tel. 2118; Zierikzee. red. tel. 2425, adm tel. De Algerijnse rebellenregering in Tunis heeft plotseling be sloten geen delegatie te zenden naar de vredesonderhandelingen in Evian. Dit besluit kwam, nadat de leider van de Franse dele gatie, Louis Joxe, had gezegd, dat hij evengoed met de M.N.A. zou onderhandelen als met de F.L.N. De Algerijnse regering had juist tevoren de eis gesteld, dat de Fransen zouden afzien van onderhandelingen met ^ndere Algerijnse groepen, omdat de F.L.N. zich beschouwt als de enige vertegenwoordiger van de Algerijnse zaak. T I7oM Evian. Camille Elanc werd bij een VJlLl d o Vexil bomaanslag door terroristen gedood, f li. Camille Blanc werd 's morgens De leider van de Algerijnse tie, tevens Algerijns zaakgelastigde in Rome en in Zwitserland, Taieb Boulliaroef, zou de Zwitserse rege ring officieel op de hoogte stellen van het Algerijnse besluit. De Zwit serse regering heeft deze officiële bekendmaking nog niet ontvangen. De Franse regering is evenmin of ficieel op de hoogte gesteld. De thans afgelaste onderhandelingen hebben donderdagnacht het leven gekost van de burgemeester van Onbekend gebleven „bandieten" hebben gisteren te Gaines (Cu ba) met machinepistolen sal vo's afgegeven over de hoofden van een menigte van naar schatting 5000 personen, die liet passiespel op Goede Vrij dag bijwoonde. Guïhës ligt op ongeveer 45 km ten zuidwesten van Havanna. Ooggetuigen zeiden, dat zij de ban dieten niet in de menigte hadden zien vuren. Een aantal mensen werd echter gewond doordat de menigte in paniek vluchtte. De schoten kwamen uit het voor de kerk gelegen park waar telkenjare het passiespel wordt gegeven. De he- vig geschrokken mensen die onder de stoelen waren gekropen krabbel den weer overeind en terwijl zij naar het toneel liepen riepen zij: Cuba si, Rusland no". Daarop vielen nog meer schoten. luid van een ontploffing in de straat waar hij een hotel dreef Zijn auto werd zwaar beschadigd. Tóen Blanc daarop naar de woon kamer snelde om telefonisch de politie te waarschuwen explo deerde de tweede bom, die in de vensterbank van een dei* ramen van deze kamer was geplaatst. Hij bevond zich op dat ogenblik nau welijks vier meter van de bom. Een arm en schouder werden afgerukt en Blane kreeg een" gapende wond in de hals. Zijn vrouw, die achter hem aan was gerend moest met ver wondingen in het 'ziekenhuis van Evian worden opgenomen. Blanc overleed binnen enige secou den. De aanslag volgde ongeveer een week nd ontvangst van de laat ste dreigbrieven, gericht aan Blanc en aan andere hotellionders in Evian, die met geweld waren bedreigd om hun „lafheid" om aan Fransen .on derdak te bieden tijdens de voorge nomen besprekingen. Hoeicel de drukte aan de grenspost Elten op Goede Vrijdag 1901 bedui dend minder was dan verleden jaar, blijkt uit deze foto, dat er tocli nog drommen Duitsers waren, die de grens over kwamen om in ons land de vrije dagen door te brengen. (Luchtfoto A.NJ3.) Paasdrukte valt (nog) mee In overig Europa ongekende drukte P.LC.-zalerdagnummer Onder het motto ..ZEEUWSE LADING VOOR ALBION" vertelt een onzer redacteuren zijn ervaringen, opgedaan tij dens een reis heen en terug met de lijnboot „ZaanstroonV op de twee jaar geleden inge stelde dienst Vhssingen-Sno- reham. Een en ander, rijkelijk geïllustreerd, op pagina 9. Verder in dit 22 pagina's tel lende P.Z.C.-Zaterdagnümmer Stemmen uil de kerken (pag- 3); Zeeuwen bij de Deltawer ken (pag.'5); Radio-T.V. en filmrubriek (pag. 1.1); Feuil leton en Kerken en Maat schappij (pag. 13); paaspuz- zel (pag 15); letterkundige kroniek en kunst (pag. 171 „Uw pagina mevrouw" (pag 19) en Kinderkrant met puz zel en klanken uit de ether op pagina 21. WWV Behalve de grenspost Wern- hout heeft geen der andere Nederlandse grensposten gis teren van bijzondere drukte to lijden gehad. De drukte in Wernliout ontstond in de namiddag en heeft tot 's avonds negen uur geduurd, vanwege een enorm aantal Franse bezoekers, dat vïrn plan blijkt enige dagen in Nederland door te brengen. De stroom was zo groot, dat de hotels in Breda en later ook in Rotterdam, achter elkaar vol lie pen. De logiesinformatiedienst van de A.N.V.V. heeft daarna naar onderdak zoekende Franse reizigers doorgestuurd naar Den Haag, Haarlem en Utrecht, waar nog vrij veel hotelaccommodatie was. De hotels in Amsterdam zijn geheel bezet. De V.V.V.-logiesinformatiedienst is thans bezig om buitenlandse rei zigers bij particuliere reserve adressen onder te brengen. De meeste buitenlanders, die op het ogenblik in Nederland vertoeven, zijn Duitsers, doch het aantal Fransen is niet veel minder. Voorts verlenen de Nederlandse horecabedrijven onderdak aan vele Scandinaviërs en verder aan geallieerde militairen uit Duits land "en aan Belgen. Baiten Nederland In heel Europa hebben duizenden zich in beweging gezet om elders dan hun woonplaats de paasdagen door te brengen. Rome, brandpunt van godsdienst plechtigheden, is overvol, er zijn naar schatting 100.000 buitenlan ders, die naar de eeuwige stad zijn getrokken. Het is prachtig lente weer, het mooiste paasweer in jaren. De reisbureaus in geheel Europa melden recordboekingen voor het paasweekeinde. De meeste reizen zijn geboekt voor de bekendste hoofdsteden. Ook de internationale politiek wordt opgeschort. In Genève hebben de pauwen het Palais des Nations voor zichzelf aangezien de be sprekingen over een kernstop tot na de paasdagen zijn onderbroken. Vandaag is het Stille Zaterdag, de laatste dag van de Stille Week. Een merkwaardige aanduiding in onze tijd: waar zou men thans nog stilte vinden? Want waar men gaat of staat vervullen geluiden onwel luidend en schreeuwerig de lucht, het gieren van een brommer, het ge stamp van motoren. Welk een groot verschil met vroeger, toen in de week vóór Pasen elke luidruchtigheid werd vermeden. Werd er in de ker ken muziek gemaakt, dan zwegen de koperen instrumenten en de grote luiken van de imposante orgels wer den gesloten: deze week immers was gewijd aan stilte en inkeer. Vandaag de dag echter is elke stil te verdwenen. Met het geluid van de alomheersende machine vermengt zich het drukke gepraat van mensen, die zich opmaken hun moderne Pa sen te vieren, Pasen op de weg, tus sen de wielen, de vlucht uit de sfeer van alle dag. En waar men vroeger was vervuld van de opstandingsge dachte, vraagt men zich thans be klemd af wat Pasen nu weer zal brengen. Wat zal de balans zijn van twee dagen, die een nog intensiever verkeer te zien zullen geven dan nor maal Vorig jaar waren er in Enge land meer dan veertig doden na de paasdagen! Op de voorpagina's van de dagbladen Is de dodenlijst met de slachtoffers van 't verkeer een vaste rubriek geworden. Onvoorstel baar is het hoe iedere keer weer op nieuw met mensenlevens wordt ge speeld. En slechts weinigen zijn be reid te erkennen, dat óók zij fouten maken en aan het gruwelijk spel meedoen. De gemiddelde weggebrui ker acht zichzelf zonder zonde en ziet de ander als de verkeerde: hij was fout, hij deed verkeerd en hem moesten ze opsluiten. Altijd weer: niet ik, maar de ander. Als iedere weggebruiker in de komende dagen elke nonchalance eens liet varen en zich elk moment van zijn grote ver antwoordelijkheid juist voor die an der bewust zou zijn. misschien dat dan de gruwelijke lijst ditmaal eens korter zou uitvallen'. Stille Zaterdag was vroeger een dag van inkeer. Maar zélfs het woord „inkeer" klinkt in onze dagen als een anarchronisme, niet passend meer bij de gestroomlijnde snelheid van deze tijd. De dood ech ter is dezelfde gebleven en het leed is nog even hevig als in welke andere periode ook van de menselijke ge schiedenis. Wanneer men zich dat eens realiseerde, dan zouden er wel licht minder ongevallen gebeuren. Minder ongevallen, omdat "er meer eerbied voor het leven zou zijn. OP DE YE 78 VAN SCHIPPER PEKAAR Na 46 jaar naar nieuwe haven De felle schijnwerper van de Yerselte 78 priemde zich door een over het water van het Veerse Gat stuivende maartse sneeuwbui naar de twee uiteinden van de dam, die als dreigende vangarmen naar het vissersvaartuig uit gestrekt schenen. Enkele korte momenten botste de felle lichtbundel tegen de twee enorme caissons, dan heerste weer de inktzwarte nacht met in de omtrek de rondzwaaiende vuurtorenlich ten vaag er zich tegen afte kenend. Fel grommend stuw de de motor de Ye 78 door de nauwe opening, botsend tegen de golven, die vergeefs de sterke stroom probeerden te overbruggen. Het was dinsdagmorgen kwart over vijf: één van de laatste ma len, dat schipper Jan Pekaar, zijn zoon Peter en deelvisser Marinus Siereveld uit Arne- muiden door de nu nog smal le opening in de Veerse Gat- dam uitvoeren. Een half uur eerder hadden zij de haven van Veere verlaten. De ou de markiezenstad sliep. De haven was stil en leèg. reeds de vorige nacht was de vloot uitgevaren. En na het vertrek van de Yersek- se garnalenkottcr schemerde de kacle, op een enkel bootje van rijkswaterstaat na. verlaten in het licht van enkele lantaarns. Nog slechts enkele malen zal er mét de vissersschepen de drukte terugkeren, tot volgende week vrijdag, wanneer de vloot geza menlijk voor de laatste maal weg vaart. naar Colijnsplaat. Schipper Pekaar vindt het zo erg niet, dat hij na enkele ja- (Zie slot pag. 2 kol. 5) Dc zee was flink „koppig' 78 stak er zijn neus soms diep in (Foto. P.Z.C.) In Palm Beach en omgeving zoekt de Amerikaanse politie naar vier Cubanen die agenten van de regering-Castro zouden zijn en die men wenst te onder vragen in verband met geruch ten over een komplot voor ont voering van Caroline Kennedy, het driejarig dochtertje van de Amerikaanse president. Het ge zin van de president brengt de paasdagen door ten huize van de vader van de president in Palm Beach. Bij de boeklinnenfabriek Van Beur den en Velthoven aan de Nieuw- straat in Helmond is gisteravond brand uitgebroken in een opslag plaats. waarin voor enkele honderd duizenden guldens aan textiel waren, voornamelijk eigendom van derden, aanwezig was. Het gebouw brandde geheel uit, de voorraad ging totaal verloren. Om trent de oorzaak van' de brand kan nog niets worden meegedeeld. is het 50 jaar geleden, dat het p ondersteuningsfonds van de M Staatsmijnen in werking trad, welks taak in 1919 en 1920 H werd overgenomen door res- M H pectievelijk het Algemeen Mijnwerkersfonds van de §f Steenkolenmijnen In Limburg s en het Beambtenfonds van de H Staatsmijnen. M bestaat de kapel van de Ko- ninklijke Luchtmacht 10 jaar. Dit tweede lustrum zal worden |f s gevierd met een door de af- f= deling Nijmegen van „Onze Luchtmacht" aangeboden re- ff ceptie en met een door de ju- H bilerende kapel met mede- H werking van het Kon. Nij- M meegs Mannenkoor „De Ver- 1 enigde Zangers" te geven H concert. iIiniiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1