PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT EIND VAN ALGERIJNSE LIJDENSWEG WELLICHT IN ZICHT Overleg deze begint nog maand Zeeland vestigt nieuwe toeristen-records Vandaag.. PREMIERS VAN GEMENEBEST WILLEN ONTWAPENEN SLAGER DOOK DRIEMAAL IN DE VECHTBABY GERED Emigratie Onjuist 204e jaargang - no. 66 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. van do Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; Ir. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 18 maart '61 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m Minim, p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. adv. 52i3); Oostburg, G. F. de Pauwsïr. 9, tel. 2395, Temeuren, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. adm. tel. 2094. FERHAT ABBAS WIL OOK ONDERHANDELEN De Algerijnse opstandelingeiiregering die haar zetel heeft in het „ballingsoord" Tunis, heeft gistermiddag een Franse nitnodi- ging aangenomen om formele vredesonderhandelingen te begin nen over beëindiging van de oorlog in Noord-Afrika die reeds zes-en-een-half jaar duurt. In een officiële verklaring die de Al gerijnse opstandelingenleiders uitgaven na twee dagen van dis cussie over de Franse voorstellen, deelden zij mee dat zij rege lingen hadden getroffen om met de Fransen te praten. Hun aan vaarding van de uitnodiging uit Parijs, kwam twee dagen nadat president De Gaulle zijn bereidheid had uitgeuit formele vredes onderhandelingen te openen, daarbij zonder zoveel woorden zijn eis intrekkend dat eerst een staakt-het-vnren zou worden be reikt, voordat men zich om de rondetafel zou scharen. Naar algemene verwachting in Tu nis en in Parijs, zullen de besprekin gen over een week of tien dagen be ginnen op het Franse gedeelte van de oevers van het meer van Genève. I>e delegatie van de nationalisten zal vermoedelijk worden geleid door de minister van buitenlandse zaken van de opstandelingenregering, Krim Bel. kacem. De Franse naar alle waar schijnlijkheid door de minister voor Algerijnse zaken, Louis Joxe. Kort voordat het communiqué aan de pers werd verstrekt, had den de premier van de opstande lingenregering, Ferhat Abbas, mi nister van binnenlandse zaken Lakhdar Bentobbal en minister van voorlichting Mohammed Ya- zid, een beleefdheidsbezoek ge bracht aan president Habib Eour- guiba van Tunesië. Diens bemiddelend gesprek met pre sident De Gaulle op het kasteel van Rambouillet op 27 februari, was .voor een groot deel verantwoordelijk voor het tot stand komen van de onder handelingen. Blozend Bourguiba feliciteerde Abbas over diens blozende verschijning, waarop Abbas antwoordde: „U bent niet de enige die jonger wordt. Ik word het ook". De Tunesische president is altijd een van de voornaamste bondgenoten van de opstandelingen geweest. Hij bood hun Tunis als „ballingsoord" aan, en stond toe dat hun troepen op Tune sische grond hun opleiding en uitrus ting kregen. Niettemin bleef hij pro- Frans van instelling, en bleef hij aandringen op vredesonderhandelin gen. De opstandelingenleiders waren hiervan wat afkerig, bang als zij waren voor de indruk dat zij die vre de dringend behoefden. Uit Algerijnse nationalistische kring is vernomen dat het wel een week zal duren voordat hun delegatie ge reed zal zijn om zich naar het con ferentieoord te begeven. Men heeft minstens een week nodig om zich voor te bereiden en de documenten op te stellen. P.Z.C.-zatcrdagnummer OVER DE zakelijke kant van de opvoeringen van de Mat- thaus Passion, zoals die tel- kenjare in Aardenburg worden gegeven, brengen wij deze week een uitvoerige reportage. Wat er bij dit en dergelijke evenementen zo al komt kij ken, vindt men op pagina ne gen. Verder in dit 24 pagina's tel lende P.Z.C.-zaterdagnummer Stemmen uit dc kerken (pag. 3); „Mallhaus Passion za kelijk" (pag. 9); Zeeuwen bij de Deltawerken (pag. 11); Ra dio en T.V. plus Films in Zee land (pag. 15); letterkundige kroniek en kunst (pag. 17); Kerken en Maatschappij met feuilleton (pag 18) en de kin derkrant met puzzel en klan ken uit de ether op pagina 21. Vandaag overleg van ministers in Brussel (Van onze Haagse redactie)' Minister Luns is gisteren in Brussel aangekomen voor een onderhoud met zijn Belgische ambtgenoot Pierre Wigny, met wie hij onder meer vandaag van gedachten zal wisselen over de positie van de spijtoptanten in Indonesië. Bij dat gesprek zal ook de minister van buitenland se zaken van Luxemburg aan wezig zijn. Het lijkt niet onmogelijk dat spijt optanten op een Belgisch of Luxem burgs visum uit Indonesië vertrek ken, omdat in het Benelux.verdrag een bepaling is opgenomen die zegt, dat een visum voor één van de lan den geldig is en in alle drie landen. Voorts staat op de agenda een on derhoud over de Schelde-Rijnverbin- ding, welk gesprek reeds enige tijd geleden in Den Haag zou hebben plaats gehad. Dat kon toen niet wor den gerealiseerd, omdat de politieke toestand in België het niet toeliet dat de heer Wigny naar Nederland reis- Een New Yorkse autohandelaar, die in een televisieprogramma had gezien hoe een vertegenwoordiger van de Kongolese rgering in Leopoldstad by de V.N. zich mt de ondergrondse verplaatste, heeft de betrokkene voor diens verblijf in New York een grote auto gegeven van het nieuwste model. Om de zes maanden zal hij deze auto inruilen voor een nieuwe. G elijkberechtigd De bewoordingen van het Algerijnse communiqué toonden aan dat de na tionalisten aan de onderhandelingen zouden deelnemen als gelijkberech- tigden. In het verleden stond De Gaulle erop dat de vredesonderhan delingen zouden moeten plaatsvinden „met de verschillende Algerijnse groeperingen" misschien op basis van een rondetafelconferentie. Maar de zin: „officiële delegaties van de twee regeringen", heeft duidelijk fgemaakt dat de Algerijnse nationa- isten zich beschouwd willen zien als de enige officiële en wettige verte genwoordigers van het Algerijnse volk. ...is het 25 jaar geleden, dat de fel omstreden Griekse staatsman Fleurherios Venezi- los te Parijs overleed, die tij dens de eerste wereldoorlog in tegenstelling met de Duits ge zinde koning Constatijn, de zijde der Entente koos en ook in later jaren revolutionaire bewegingen leidde. Het Griek se volk twist er vandaag aan de dag nog over, of voor hem een standbeeld zal worden op gericht. VVVVV\*V\/VVVVVVVVVVVVN*V 7« Parijs gaat de rechter van instruc tie.mr. Michel Benard, voort met zijn onderzoek in de ontvoeringszaak Eric Peugeot. Foto: Bij het verlaten van het -paleis van justitie wordt Pierre Larcher, de hoofdpersoon uit het proces door fo tografen en journalisten omringd. Bommenwerper ligt vijftien mijl ten noorden van Vlieland in zee Een Amerikaanse onderzoekcommis sie is gisteravond op de vliegbasis Leeuwarden tot de conclusie geko men, dat de door de Texelse kotter Cornelia Martha opgeviste landings- flap, die van de vermiste straalbom- menwerper is, die donderdag boven de Noordzee neerstortte. De commis sie is tot de conclusie gekomen, dat zich vrijwel tegelijkertijd in beidr motoren van de bommenwerper een storing moet hebben voorgedaan. Ge zien de hoogte waarop do hoirmiéu- werper vloog (1650 meter) moet de ze motorstoring fataal zijn geweest. De onderzoek-commissie zal van daag trachten de exacte plaats te bepalen waar het vliegtuig in zee is gestort. Voorts zal men proberen te meten hoe diep het daar is, waarna zal worden getracht het wrak te lichten. Het vissersvaartuig Jonge Klaas had in de loop van vrijdag olievlekken op zee aangetroffen, 23 mijl ten noorden van Vlieland. Later haalde men daar enkele wrakstuk ken op. INTERNE VEILIGHEID STELT GRENZEN Buitenlandse inmenging in Kongo betreurd In een slotcommuniqué, uitge geven aan het eind van hun con ferentie in Londen, hebben de premiers van de landen van het Britse gemenebest gepleit voor algehele afschaffing van alle middelen tot oorlogsvoering". De conferentie breekt een lans voor ontwapening zowel wat kern- als conventionele wapens betreft „tot aan de grens die wordt gesteld door de noodzaak van interne veiligheid". Een dergelijke ontwapening, aldus' het communiqué, zou moeten worden geregeld op zodanige wijze dat geen land of groep van landen een tijde- AA*WMVVVS*V*VV*VVVW\/VVVV*\V*V*VV\VV\\VVVV*\*AA, De 22-jarige slagerszoon H. Vendrig uit Maarssen heeft gistermid dag na driemaal duiken een kind van twee maanden uit de Vecht gered. De baby, het zoontje van de familie J. Achterberg, was door zijn nichtje, de 17-jarige M. Achterberg meegenomen naar de slager. Het meisje had de wagen voor de slagerswinkel neergezet, doch doordat het wegdek enigszins helde; kwam deze vanzelf in beweging, zodat hij in het water verdween. Een huisvrouw, die aan de over kant van het water buiten bezig was, zag het ongeluk gebeuren en trachtte door luidkeels roepen de aandacht van de mensen in de slagerswinkel te trekken. Deze begrepen eerst niet wat er gaande was, want de wagen was intussen reeds onder water verdwenen. Toen de slagerszoon echter begreep wat er was gebeurd, dook hij in de Vecht. Na de eerste duik kwam hij boven zonder resultaat, pe kinderwagen was gekanteld en lag op zijn kop. Pas bij de derde poging kwam de redder met de jonge drenkeling boven water. Dank zij de snelle redding heeft de baby geen merkbaar nadelige gevol gen ondervonden van de koude onderdompeling, zo kon even later een arts mededelen. VWWVVW^WWS^VVWWWVVV^WWVWWS.'WWWVW lijk overwicht In bewapening zou kunnen genieten. Een „effectief inspectieapparaat" zou de ontwapening moeten begelei den, aldus de gemenebestpremiers. Over de kwestie Laos vermeldde het communiqué dat de premiers hoopten op een verzoening van de elkaar bestrijdende groepen in Laos, ook dat de inmenging van buitenaf zou ophouden en dat Laos onafhankelijkheid zou wor den gegund. Kongo Het standpunt van de gemenebest- conferentie inzake Kongo liep paral lel met dat van de Verenigde Naties. De premiers ondersteunden de pogin gen van de Verenigde Naties om de orde in Kongo te herstellen en de eenheid van het land te bewaren. Zij betreurden „buitenlandse inmen ging" in Kongo en erkenden dat veel van de problemen juist hierdoor wa ren ontstaan. Zij waren van mening dat het leger van de UNO in Kongo moest norden versterkt. Door deze laatste verklaring is pre sident Kwame Nkroemah van Gha na. op zijn vroegere standpunt inza ke Kongo teruggekomen, en steunt hij thans het werk van de V.N. in de vroegere Belgische kolonie. Dertig zendelingen in Kongo bevrijd Dertig zendelingen die te Kasongo in de provincie Kivoe een maand lang door de Kongolezen in hnn missiepost waren gevangen gehou den, zijn bij de nadering van een U.N.O.-patrouille vrijgelaten en ver volgens overgebracht naar Kindoe. De nationaliteiten van de zendelin gen zijn nog niet bekend, de U.N.O. stelt daar een onderzoek naar in. Overigens bevinden zich nog andere zendelingen be Kasongo. Hun situa tie is moeilijk omdat „fanatieke stamgroepen" in de omgeving zwer ven en er een ware terreur uitoefe nen. STROOM VAN AANVRAGEN OP V.V.V.- BUREAUS Juli en augustus zijn nagenoeg uitverkocht De Zeeuwse kuststrook zal dit jaar een nieuw (toeristen) re cord vestigen! Nog nooit zijn zo vroeg in het jaar zoveel aanvra gen voor zomerverblijven en pensions binnengekomen als thans bet geval is. Tal van Zeeuwse kustplaatsen zitten voor de tweede helft van juli en een groot deel van augustus al „vol". „De stroom van aanvra gen is dit jaar overweldigend", zei ons de V.V.V.-secretaris van Cadzand. Een uitspraak, die wij in meer Zeeuwse badplaatsen hebben gehoord. Nederlanders en Duitsers zullen ook dit jaar weer in groten getale verkoeüng ko men zoeken aan de Zeeuwse stranden. Tijdens gesprek ken met verschillende V.V. V.-mensen in de kustplaat sen is ons wel gebleken, dat de verhouding Nederlander- Duitser zich komend seizoen ten gunste van de Nederlan der zal wijzigen. Terwijl het aantal Duitsers constant zal blijven, zullen meer Neder landers naar de Zeeuwse had- plaatsen komen dan ooit het geval is geweest. Maar na Nederland bezetten onze oos terburen nog altijd een ste vige tweede plaats! De eerste grote drukte in Zeeland wordt met Pasen verwacht. Een eer ste voorwaarde is natuurlijk, dat het weer een beetje zal meewerken, want op deze dagen moet men bet van de „eendagsvliegen" hebben. Verschil lende hotels langs de Zeeuwse kust zijn echter nu al volgeboekt. Een ho telhouder in de westhoek van Schou wen vertelde, dat hij zelfs al mensen heeft moeten doorsturen. Het is ech ter bepaald niet zo, dat er tijdens de paasdagen geen bed meer is te krij gen. Het zijn in hoofdzaak de „vaste klanten", die voor een volgeboekt hotelregister met de paasdagen heb ben zorggedragen. Ieder jaar wee - komen de aanvragen om zomerhuisjes, caravans en pen sions vroeger binnen. Wat hiervan de oorzaak is? „De mensen willen geen teleurstelling riskeren", zei ons V.V.V.-directeur G. W. Oskamp, die er op wees, dat het toeristenbezoek aan Zeeland sedert 1957 bijna is ver dubbeld. Als de vakantiegangers er niet vroeg genoeg bij zijn, gaan de zomerhuisjes en dergelijke hun neus voorbij. Dit is de reden, waarom tal van toeristen ieder jaar weer vroeger op pad zijn om een zomerverblijf te bemachtigen. Alles wijst erup, dat de Zeeuwse kustplaatsen een gooi zullen doen naar nieuwe records. In Domburg zijn nu al de ruim 200 zomerwo ningen, bungalows eu villa's ge durende de maanden juni, juli en augustus vrijwel volledig ver huurd. Alleen in juni en juli zijn (Zie slot pag. 2 kol. 3) Jywdjjii De emigratie uit Nederland loopt ■terug. In 1960 verminderde de emigratie met 10 en het aan tal aanmeldingen nam af met ruim 20 Toch wordt nog verwacht, dat dit jaar ongeveer 20.000 Nederlan ders zullen emigreren onder wie 7500 kostwinners. Dat is gelukkig niet veel. Er mag dan een tekort aan werkers in ons land zijn, maar dat tekort wordt door zo'n gering aantal als 7500 man nauwelijks verergerd en als die mensen het beslist in het buitenland willen (of moeten!) zoe ken. wel dan zou het verkeerd zijn deze mensen in hun persoonlijk le ven te treffen door hun emigratie te belemmeren. Een andere vraag ls echter of het grote en vrij kostbare appa raat, dat Nederland voor de emigratie heeft opgebouwd, nu ook volledig moet blijven voortbestaan en of er propaganda voor emigratie gemaakt moet worden, it een beschou wing, die het hoofd van de emi- gratiedienst mr. ir. B. W. Have- man in het drie maandelijks (propaganda) blad „Emigratie" schreef, moet afgeleid worden, dat dit diensthoofd voor een onverkorte handhaving van zijn in stituut is en van alles wat daarmee verband houdt. De kern van zijn betoog is, dat de emigratie een samenspel is met an dere landen en dat dit samenspel niet ongestraft kan worden afgebro ken. Het gaat om taken, die geza menlijk verricht worden en om veel jarige plannen. Afremmen van de Nederlandse emigratie zou het Ne derlandse deel van dit wijd vertakte organisme tot stilstand brengen en als de verbindingen eenmaal ver stoord zijn kunnen ze later niet „op afroep" weer hersteld worden. Vanzelfsprekend heeft de heer Haveman gelijk als hij vreest voor minder goede samenwer king met andere landen bij het in krimpen van zijn dienst en ook is het mogelijk, dat de animo voor emi- fratie zal afnemen als zijn dienst e propaganda beperkt. Hij vermijdt echter zorgvuldig het thema aan te roeren van de totaal gewijzigde sfeer, waarin het emi- gratievraagstuk is beland. Tien jaar "geleden toen zijn dienst begon te functioneren bestond er een algemene vrees voor overbevolking in Nederland. Het zag er bovendien niet naar uit, dat de omringende landen aan vele Nederlanders een bestaan konden bieden en dus werd de blik gericht op zulke landen als Canada, Australië enz. Nu is de toestand totaal veranderd. Men is in Nederland veel minder be ducht voor overbevolking. Er is op dit ogenblik een tekort aan arbeids krachten terwijl bovendien Duitsland zich nog beijverd arbeidskrachten weg te zuigen uit Nederland. Er zijn op dit ogenblik economen, die beweren, dat de huidige toe stand van „volle bezetting" in ver scheidene Westeuropese Staten toch wel in de komende tien jaren zal voortduren en misschien nog lan ger. Daar zit een speculatief element in die voorspelling, maar dat is on vermijdelijk als men zich op de toe komst wil richten. Tien jaar geleden heeft de emi- gratiedienst zich ook op de toekomst gericht en dat was een vrij sombere toekomst. Die ver wachting was er gelukkig helemaal naast. Waarom dat niet erkent en thans daaruit de conclusie getrok ken? Men had tien jaren geleden al met een veel beperktere émigratie- dienst kunnen volstaan! En waarom niet bij die overwegin gen het feit ingecalculeerd dat door de toenemende welvaart ook de „emigratie op eigen kosten" zoveel gemakkelijker wordt en dat men de toekomstige emigranten dan veel minder aan het handje van een overigens prijzenswaardige officiële dienst behoeft te houden Het is misschien teleurstellend voor de heer Haveman en zijn ijverige me dewerkers, maar vastgesteld moet worden, dat Nederland zijn diensten en die van zijn medewerkers heel wat minder hard nodig heeft dan men tien jaar geleden dacht en voor de komende tien jaar mag verwach ten. In de vergadering van de A.R.-kies- vereniging te Goes is de suggestie gedaan te trachten eventueel in overleg met andere politieke groe peringen het daarheen te leiden, dat het tijdelijk burgemeesterschap van dr. J. W. Nooteboom zal worden verlengd. Zonder tekort te schieten in grote waardering voor persoon en werk van dr. Nooteboom achten wij deze suggestie onjuist. Het is nood zakelijk, dat in Goes normale toe standen terugkeren. Dat houdt in, dat nu begonnen dient te worden met de procedure, die uiteindelijk de be noeming van een burgemeester zal brengen. Een waarneming behoort uitzondering te zijn en moet zo kort mogelijk duren. Ook in Goes! Het is derhalve te hopen, dat andere politie ke partijen de A.R.-suggestie niet zullen volgen. Vermoedelijk zal men overigens ook in A.R.-kring bij nader inzien wel tot de conclusie komen, dat hier een definitieve oplossing ge wenst is. Onverlet bet zij nog maals gezegd ter voorkoming van elk misverstand de waardering voor de huidige waarnemend burge meester.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1