PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geroep om onafhankelijkheid bij aankomst koning Boudewijn in Leopoldstad Westen stelt 16 mei voor als „top"-datum Restauratie van Sluise Belfort is in zomer 1980 gereed BILT PRINS ALBERT TOEKOMSTIG ONDERKONING MOGELIJK EEN VERBOD VOOR „DEUTSCHE REICHSPARTEI" 202e jaargang - no. 305 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie P. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, f 7.00 p. kw.; fr. p. p. f 7.25 per kw. Losse nummers 16 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 29 dec. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 26 cent per mm. Min lm. p. advertentie f 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van L„Brieven of adres oureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, t Goes, Grote Markt 2, tel. 4264 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G- P. de Pauwstr. 9. tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zieribzee. red. tel- 2425. adm. tel. 2094 „Kartel" vraagt conferentie op 5 januari Koning Boudewijn van België is maandag in Leopoldstad, het bolwerk van de nationalistische „Abako"-partij aangekomen en er begroet met kreten van „onafhankelijkheid". „Vrijheid voor de politieke gevangenen" was een leus die op vele spandoeken voorkwam. De koning zat zonder te glimlachen in de zwarte auto waarmee gouverneur Cornelis hem op het vliegveld had afge haald. In Leopoldstad, maar ook In Brussel, doet inmiddels het gerucht de ronde dat de koning overweegt prins Albert, zijn jon gere broer, aan te stellen als onderkoning voor Kongo, vóór maar ook nadat dit grote gebied zijn onafhankelijkheid verkre gen heeft, In Brussel is echter stellig ontkend dat er sprake van een dergelijke benoeming voor prins Albert zou zijn. De drie in het „bartel" verenigde po litieke partijen van Belgisch Kongo, de Abako, de Kongolese Nationale Beweging en de Afrikaanse Solidari- teitspartij, hebben het weekeinde de eis gesteld, dat de Belgische regering op een op 5 januari te houden confe rentie de voorwaarden bekendmaakt, waarop de soevereiniteit in Belgisch Kongo zal worden overgedragen. Op een congres, dat deze drie partijen, die de jongste verkiezingen in Kon go hebben geboycot in het op 150 km van Leopoldstad gelegen Kisantoe liehhen gehouden, is een resolutie aangenomen, waarin de „onmiddellij ke en volledige onafhankelijkheid van Kongo" wordt geeist. Tussen de jaren De week tussen Kerstmis en Nieuwjaar is in de Westerse wereld altijd een wat ongewone en meestal wat stille week. In de vo rige eeuw had men voor die week in Nederland een typische aanduiding. Men sprak van „tussen de jaren". Tussen de jaren was het nieuws schaars. Er waren geen grote politie ke bijeenkomsten en geen minister conferenties. Belangrijke beslissingen werden in die week slechts zelden ge nomen. Ook in het bedrijfsleven werd de pas vertraagd. De boekhouders zetten zich aan het berekenen van de jaarresultaten. De verkopers trokken er nog maar spaarzaam op uit..» De scholen hadden vakantie en pret- zoekende zielen zochten ontspanning op buitenlandse reisjes. De grote ver anderingen na het einde van de jong ste wereldoorlog beroerden nauwe lijks de week „tussen de jaren". Haar karakter is nog dat van een rustige week, al is dat karakter misschien iets minder rustig dan in een wat verder verleden. Dat komt dan, om dat nu zoveel Oosterse en andere lan den in het „wereldconcert" meespelen en omdat men in die landen de week „tussen de jaren" niet zo kent als in het Westen. Eenmaal is in Nederland een be- langrijke beslissing afgekon digd in deze rustige week. Dat was op 27 december 1949 dus tien jaar geleden toen H.M. de Konin gin in het paleis op de Dam de soe vereiniteit over Indonesië officieel aan president Soekarno overdroeg. Deze regeringsdaad heeft niet het goede gebracht, dat men er aanvan kelijk nog van verwachtte. Het ging met Indonesië als eenheid en ook in economisch opzicht snel bergaf waarts en de verhouding tussen Ne derland en de „Gordel van Smaragd" werd er een van koude oorlog. Het is wel merkwaardig, dat ons nabuurland België thans in de week tussen de jaren een toe stand meemaakt, die vergelijkbaar is met die in Nederland van 1947. De Belgische koning heeft zich ge haast naar de Kongo om daar per soonlijk te worden voorgelicht over de onafhankelijkheidsbeweging in de ze welvarende Belgische kolonie. Deze onafhankelijkheid is nog slechts een kwestie van tijd en de reis van de koning zal men moeten zien als een uiterste poging om tijdens de overgangstoestand net uitbreken van rebellie zoveel mogelijk te voorko men. Het ziet er voor het ogenblik naar uit, dat deze poging zal slagen, hetgeen overigens niet betekent, dat de volkeren van de Kongo niet in een soortgelijke roes van nationale trots zullen Vervallen als in zovele Afrikaanse, Aziatische en andere lan den na het verkrijgen van onafhan kelijkheid. Steeds weer blijkt, dat de koloniale regeerders wel vrij grote gebieden konden samenvoegen tot een be- stuurseenheid en tot een economische eenheid, maar dat na de onafhanke lijkheid die bestuurseenheden weer uiteenvielen of dreigden te vallen in stamgebieden of splinterstaat jesOp die wijze werd zo onge veer de toestand herschapen, die vóór de kolonialisatie bestond. Blijkbaar is die terugkeer tot de ou de verdeeldheid met haar twisten, te genstellingen en ai-moede een onont koombaar noodlot als men in de roes van de herwonnen onafhankelijkheid geraakt. Het besef, dat men juist door die twisten en verdeeldheid rijp werd voor kolonialisatie door buitenlandse machten, leeft niet onder de volkslei ders. Het zou voor België en de Kongo bij zonder te betreuren zijn, indien het ook daar de weg opging van de ge leidelijke ineenstorting, van de ont eigening; van het buitenlands bezit, en van de terugkeer tot allerlei primitie ve toestanden. En waar we thans ln dagen leven, waarin goede wensen veelvuldig wor den geuit, mag hier wel hartgron dig gewenst worden, dat de Belgische koning en zijn regering althans eni germate zullen slagen in het verrich ten van de zware taak, waarvoor zij zich gesteld zien namelijk de samen- werking met de Kongolezen te bewa ren totdat de onafhankelijkheid ge stalte heeft gekregen. De drie politieke partijen hebben op hun congres voorts aangekondigd „geen principiële besprekingen met België te willen voeren voordat een nationale Kongolese regering in func tie zal zijn". Federatie Een tweede resolutie van het con gres spreekt zich uit voor een fe derale structuur van Kongo, dat zou moeten worden onderverdeeld in zes „federale staten of repu blieken" met elk hun eigen pro vincies en gemeenten. „Om de zo begeerde eenheid te bewaren dient de huidige (koloniale) administra tieve onderverdeling van Kongo „te blijven behouden", aldus de re solutie. De minister voor Belgisch Kongo, De Schrijver, heeft reeds eerder medege deeld, dat een ronde-tafelconferentie over Kongo half januari in Brussel zal worden gehouden. De drie politie ke partijen van België, de rooms-ka- tholieke, de liberale en de in de oppo sitie zijnde socialistische partij heb ben reeds overeenstemming bereikt over de samenstelling van de parle mentaire delegatie naar deze confe rentie. Langs de route van het vliegveld naar het gouvernementspaleis had het leger de afzetting verzorgd. De DRUK BERAAD IN HOOFDSTEDEN Vele afspraken geven problemen Het westen zal, naar men ver wacht, 16 mei voorstellen als da tum voor de voorgenomen top conferentie met de Russische premier Kroesjtsjew te Parijs. President Eisenhower is tot de slotsom gekomen dat midden mei een bevredigend tijdstip zou zijn en zijn perschef Hagerty verklaarde maandag, dat 16 mei de waarschijnlijke datum is. Een definitieve beslissing hing echter nog af van het overleg met Londen en Parijs. In de Franse hoofdstad gaf intussen minister van buitenlandse zaken Cou- ve de Murville in de Nationale Ver gadering te verstaan, dat het vinden van een datum die iedereen schikt, geen moeilijkheden zal opleveren. Hij noemde geen speciale datum. In di plomatieke kringen te Parijs en Lon den zei men, dat de westelijke „gro te drie" het eens waren geworden over de zestiende mei. Oorspronkelijk had het westen een week geleden 27 april als begin van de topconferentie voorgesteld, maar premier Kroesjtsjew liet daar op weten, dat deze datum hem niet schikte. Hij opperde 21 april of 4 mei. Deze data gaven het westen moeilijkheden, omdat president De Gaulle, naar men verwacht op 18 of 19 april naar de Ver. Staten zal gaan en Engeland van plan is op 3 mei een conferentie van premiers van landen van het gemenebest te beginnen. militairen, die gewapend met ge weren de eerbewijzen brachten, hadden patronen in de magazijnen van hun wapens, want men vrees de ongeregeldheden. Het „vive le een daverend „Kasavoeboe", de naam van de leider van Abako. Alleen toen de koning, in wit uni form, uit zijn DC-7 stapte ont stond er op het vliegveld enthou siasme, omdat op het vliegveld de Europeanen in de meerderheid wa ren. Overal elders bepaalde de Kongolese bevolking de aard van het welkom. Over de ontvangst van koning Boudewijn in Leopoldstad meldt United Press International nog het volgende: De koning blijft vier dagen in Leopoldstad en zal besprekingen voeren met Europe se en Kongolese politici en voor aanstaande personen. |lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllll| Audrey Hepburn beste actrice van het jaar H Amerikaanse filmcritici heb- M ben Audrey Hepburn uitgeroe- H pen tot de beste actrice van m Ij het afgelopen jaar. Zij kreeg deze onderscheiding voor haar rol in „The Nuns Story". De bekroning viel haar ten deel op OTond van een opinie-onder- zoek, ingesteld door een film- blad. lIlllllllllllllllllll!llllllllllllllllllltllllllllllll!l!lllllllllllllll!!lllllllllllllllliÏH Ontwapeningsoverleg kan 15 maart beginnen De Sowjet-Unie heeft maandag een westelijk voorstel, dat de eerste bij eenkomst van de ontwapeningscom missie van Oost en West op 15 maart in Genève zou kunnen beginnen, aan vaard. Dit is uit diplomatieke bron te Moskou vernomen. De commissie be staat uit vijf westelijke en vijf oos telijke landen, te weten Canada, En geland, Frankrijk, Italië, de Ver. Sta ten cn Bulgarije, Polen, Roemenië, de Sowjet-Unie en Tsjecho-Slowakije. Zij zal alle bestaande voorstellen op ontwapeningsgebied bestuderen die de algemene vergadering der Ver. Naties de vorige maand aan haar overdroeg. Schade door lawines en overstromingen in Italië Door overstroming van de Tiber en de Arno is gisteren ernstige schade toegebracht aan landerijen, bruggen en belangrijke verbindingswegen. Talrijke boerengezinnen hebben hun woningen moeten verlaten. Bij Terni in Umbrie heeft een grond verschuiving de ontsporing van een passagierstrein veroorzaakt. Slechts enkele reizigers zijn licht gewond. Ook in Noord-Ialië zijn tengevolge van aanhoudende regen overstromin gen ontstaan, o.a. in Venetië. Bij Aosta heeft een lawine talrijke groe pen skiërs de pas afgesneden. In Trente ligt de sneeuw veertig cm. dik en in sommige passen drie tot vier meter. Auto te water: mem en vrouw omgekomen (Van onze correspondent). In de nacht van zondag op maandag om half twaalf is op de Helderseweg te Alkmaar een auto bestuurd door de 62-jarige pluimveehouder G. Ver- gaay uit Breezand, over de kop ge slagen en in het Noordhollands ka naal terechtgekomen. De beide inzit tenden zijn uit de wagen geslingerd. De heer Vergaay kon op het droge worden gebracht, maar is op weg naar het centraal ziekenhuis te Alk maar overleden. Zijn vróuw is ver dronken. Het was op het moment van het on geluk zeer slecht weer. De Alkmaarse brandweer en een kraanwagen waren spoedig ter plaat se. De bestuurder, die bewusteloos in het kanaal dreef, werd op het droge gebracht en naar het ziekenhuis ge transporteerd. Nadat nog een sleep boot was ingeschakeld, kon de auto worden gelicht. Maximumsnelheid tijdens weekeinde in Frankrijk De Franse minister van vervoer, Ro bert Buron, heeft maandag meege deeld, dat aan automobilisten in ge heel Frankrijk in de weekeinden een maximumsnelheid van 90 km per uur zal worden opgelegd. De minister zei bijzonderheden van deze veiligheids maatregel op 18 januari te zullen be kendmaken. De uit zes leden bestaande beman ning van het Nederlandse vracht schip Borilladat op de Zweedse kust is gestrand, gefotografeerd aan boord van het Zweedse reddingsschip dat hen van boord haalde. Zachter weer met regen f| De depressie, die tijdens de fg M kerstdagen veel stormachtig weer heeft gebracht, trekt nu fj over Zuid-Scandinavië in de l§ richting van Finland weg. De zachte lucht is tot boven een groot deel van Rusland door- H gedrongen, waar ook de tem- peratuur in Moskou flink bo- ven het vriespunt kwam. Vorst H van betekenis komt momenteel alleen in Noord-Zweden voor, H waar het 's nachts plaatselijk meer dan 15 graden vriest. f§ Een rug van hoge luchtdruk M brengt enkele opklaringen en ook de wind is in kracht afge- nomen. Deze rug wordt op de voet gevolgd door een nieuwe H oceaandepressie, die ten noor- den van de Azoren in de rich- M ting van Ierland trekt. De M bewolking zal later op de dag ff weer gaan toenemen en het re- gengebied van deze nieuwe de- f| pressie zal ons in de komende H 12 uur bereiken. Achter dit H warmtefront stroomt weer zachte oceaanlucht met veel js bewolking en een krachtige zuidwesten wind binnen. Dit M betekent, dat ook voor oude- M jaarsdag opnieuw een depres- M sie het Noordzeegebied zal be- reiken met onbestendig en re- genachtig. maar zacht weer s H yoor de tijd van het jaar. iiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiml ONDERZOEK ULTRA-RECHTSE ACTIES Socialisten eisen ontslag van voormalige nazi's Het Westduitse ministerie van bin nenlandse zaken heeft een onderzoek geopend naar de activiteit van de uiterst rechtse groeperingen in de Bondsrepubliek. Dit onderzoek zou kunnen leiden tot het verbod van de „Deutsche Reichspartei", waartoe de twee jongemannen behoorden, die in Keulen gearresteerd zijn in verband met de bekladding van een synago ge, zo is van betrouwbare zijde mee gedeeld. HEROPENING IN AUGUSTUS OF SEPTEMBER Jantje van Sluis heeft langste JANTJE VAN SLUIS, het be roemde houten manneke, dat eeuwenlang de klok luidde van het enige Belfort, dat Neder land rijk is, brengt zijn laatste winter door in de hal van het (tijdelijke) Sluise stadhuis. Binnenkort prijkt het in 1424 door Jacob van Huse vervaar digde beeld weer in de toren van het unieke bouwwerk, dat na de jongste verwoesting in 1944 bijna dertien jaar in de steigers beeft gestaan. Deze zo mer komt de restauratie gereed en in augustus of september wordt het opnieuw ingerichte gebouw officieel geopend. De langverbeide plechtigheid zal gepaard gaan met allerlei fees telijkheden en met de opening tijd op de begane grond gestaan. In van de tentoonstelling „Roild- augustus of september wordt het ge- w Zwin*' ^ie wordt onder- restaureerde Belfort van Sluis weer onJ net ^"In «ie worat onaer in gebruik genomen en dan zal het gebracht op dc teiltoonstellings- kouten beeld xocer op de toren prij- zoider van het uit zijn as herre- (Foto p.z.c.j. zen „schepenhuis". Voor verscheidene Sluizenaren, die verwachten het vooroorlogse Belfort terug te zien, zal de aanblik van het gerestaureerde gebouw een verras sing betekenen. De weggenomen stei gerpalen zullen een Belfort onthul len, dat eerder herkend zou worden Openingsexpositie „Rondom het Zwin" door de veertiende eeuwse baljuw Jan Slijp, wanneer nij het nog eens zien kon, dan door diens stadgenoten uit 1960. De wederopbouweommissie huldigde namelijk het standpunt, dat men het Belfort bij deze restauratie zoveel mogelijk de oorspronkelijke vorm diende terug te geven. Zoveel mogelijk, want hoe het gebouw er in 1390 precies uitzag is niet bekend, daar het in 1393 reeds een prooi der vlammen werd. Later zijn er nog verscheidene reparaties en wijzigin- uitgevoerd en aangebracht en de grondige restauratie ge in 1900. Symbool Een Belfort was in de middel eeuwse Vlaamse steden een sym bool van macht en grootheid. Zo'n jefngstef6' schiedde i kasteelachtig bouwwerk versterkte het zelfvertrouwen van de poorters, de stadsbewoners, die zich hadden vrijgemaakt van de overheersing der edelen. Zo getuigde het Belfort van Sluis eens van de grootheid van deze ha venstad aan het Zwin. De Sluizena ren waren terecht trots op hun sche penhuis, dat de allure had van een burcht en dat gebouwd was volgens de regelen, die overal elders in Vlaanderen werden toegepast. In de loop der tijden werden grote sommen besteed aan verfraaiing zowel van het interieur als het exterieur en het geld hiervoor werd voornamelijk door de burgerij bijeengebracht. Het huidige gemeentebestuur meent terecht, dat Sluis nog steeds trots kan zijn op bedrijvigheid en dat het Belfort niet alleen als historisch mo nument maar ook als machtssymbool in het „moderne" stadje past. Middeleeuws Het „nieuwe" Belfort krijgt dus voor zover dat mogelijk is het mid deleeuwse uiterlijk terug. Boven de ingang plaatst men weer het beeld van vrouwe Justitia en bin nen heeft men de oude rechtzaal, de vierschaar, in ere hersteld. Waar in de veertiende eeuw de sche- (Zie slot pag. 2 kol. 4) Tot nu toe heeft het constitutionele gerechtshof in Karlsrühe twee partij en verboden, namelijk de communis tische partij en de socialistische rijkspartij. Later werd gemeld, dat het ministe rie van binnenlandse zaken van Noordrijn-Westfalen een speciale commissie heeft ingesteld, met als speciale taak: opsporing van hen die intellectueel verantwoordelijk zijn voor het misdrijf. Het persbulletin van de West duitse sociaal-democratische par tij in Bonn eiste maandag het ontslag van alle voormalige nazi's uit overheidsdienst. Het bulletin stelde de vraag of het werkelijk nodig is dat de mannen die inder tijd aan het nationaal-socialisme een ideologische dekmantel schon ken, nu belangrijke posten in een democratische staat bekleden. „Duitsland moet bewijzen dat het gebeurde in Keulen slechts een op zichzelf staand, betreurens waardig incident is geweest", al dus het persbulletin van de socia listische partij. Loonsverhoging zeevaart Het college van rijksbemiddelaars heeft zijn goedkeuring gehecht aan de voorstellen tot verhoging van de lonen, zoals deze door de „Raad van bestuur voor de zeevaart", mede na mens de betrokken werknemersorga nisaties waren ingediend. VERWACHT. Geldig tot hedenavond OPKLARINGEN Aanvankelijk opklaringen, later toe nemende bewolking maar op de mees te plaatsen droog weer. Zwakke tot matige, later krachtige wind tussen zuidwest en zuid. Weinig verandering in middagtemperaturen, ZON EN MAAN 30 december Zon op 8.48 onder 16.36 Maan op 8.52 ondér 18.01

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1