PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT S.E.R,ADVIES: LOONGRENS ƒ7450.- MET INGANG VAN 1 JANUARI 1960 Nog geen akkoord over overheidssalarissen Gematigd optimisme van Gedeputeerde Staten PRIJSNIVEAU MOET HOOGTE MEE BEPALEN MOSSELVAARTUIG GEZONKEN OP IJSELMEER: 2 DODEN 202e jaargang - no. 273 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. 3. den Boer Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 ceut. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 19 nov. '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnim. p. advertentie 4.—. Itig. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1 l.,3neven of adres oureau v. d. blad" £5 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen tb.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. 4254 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20: Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. red. tel. 2425. adm. tel. 2094 Regeling als voor premie-inkomensgrens A.O.W. (Van onze Haagse redactie) De Sociaal-Economische Raad acht het wenselijk, dat ten aanzien van de loongrens ingevolge de Ziektewet (het Zieken- fondsbesluit) en de Invaliditeitswet een soortgelijke regeling wordt getroffen als geldt voor de premie-inkomensgrens krach tens de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet. Deze laatstgenoemde wetten, die reeds sinds 1 janu ari 1959 een premie-inkomensgrens van f 7450.kennen, ma ken een min of meer automatische wijziging, verband houdende met de ontwikkeling van het indexcijfer der regeringsionen mo gelijk. Het indexcijfer van de regelingslonen zou echter, volgens de S.E.R., niet uitsluitend beslissend moeten zijn. Naast de ontwik keling van de lonen zou ook die der prijzen van invloed moeten zijn op de hoogte van de loongrens, door deze in de toekomst te laten variëren in overeenstemming met liet ongewogen re kenkundig gemiddelde van de adequate indexcijfers, die de prijs ontwikkeling tot uitdrukking brengen. Een wijziging van de loongrens zou dienen plaats te vinden, nadat minstens een der indexcijfers 3 procent of meer is gestegen of gedaald. De S.E.R. geeft voorts in overweging de dagloongrens met ingang van 1 januari 1960 te stellen op f 30.—. Bij een wijziging- van de loon grens. eventueel als gevolg van een veranderd prijsindexcijfer, adviseert de S.E.R. uit te gaan van liet index cijfer van do regelingslonen op 31 juli en van het gemiddelde prijsin dexcijfer van het gezinsverhruik over een periode van 12 maanden, eindi gende met het cijl'er van medio au gustus, opdat omstreeks 15 oktober een nieuwe loongrens bekend kan zijn. Verder verdient liet, volgens de S.E.R., aanbeveling te onderzoe ken of verschillende loongrenzen in de sociale verzekeringswetten niet tot complicaties leiden, mede gelet op het feit, dot deze grenzen ook voor andere doeleinden ge bruikt worden. Voorzover tengevolge van of In samenhang met een collectieve loonmaatregel, hetzij algemeen, hetzij per bedrijfstak of onderne- Bakkers t n Goes is een grote protestvergade- I ring gehouden van Zeeuwse bak kers, nadat elders in het land de bakkers reeds druk geprotesteerd hadden. Het bakkersprotest ging en gaat te gen een advies van de Sociaal-Econo mische Raad. Dat college heeft na melijk de regering aangeraden om in bakkersbedrijven nachtarbeid met een ploegenstelsel mogelijk te maken en daarmee het verbod van bakkersnachtarbeid (daterend uit 3919) op te heffen. De groto bakkerij bedrijven zijn voor een uiteraard beperkte vorm van nachtarbeid en dat wel om eco nomische redenen. Zij kunnen dan hun kostbaar machinepark voordeli ger exploiteren. De middelgrote en kleine bakkersbedrijven zijn tegen de nachtarbeid omdat deze bedrijven er geen voordeel van kunnen ver wachten en omdat deze bakkerspa troons en hun gezellen nachtarbeid een ongewenst verschijnsel achten. Men zal moeten toestemmen, dat de bezwaren van het middel grote en kleine bakkersbedrijf alleszins redelijk zijn. Nachtarbeid moet inderdaad zoveel mogelijk ver meden wordenin alle bedrijven. Als er geen aanwijsbare noodzaak en dus nuttigheid van de nachtar beid bestaat, dan moet men liever overdag werken. Maar het is toch niet zó in Neder land. dat men in dit goede land prin cipieel tegen nachtarbeid is. In hon derden Nederlandse bedrijven wordt gedurende de nacht gewerkt en dat gebeurt dan in ploegenstelsels en on der nauwlettend toezicht van de overheid. Het aantal bedrijven met nachtpro- duktie ls zelfs sedert 1919 het gro te jaar van de bakkers nog be duidend toegenomen. Er is dus op grond van een ..prin cipe" zeker geen aanleiding om de grote bakkersbedrijven ongelijk en de middelgrote en kleinere gelijk te' geven. Hier zullen het economisch nut en de noodzaak gemeten moeten worden en uit die meting moet dan blijken wie gelijk heeft of althans krijgt. Gevreesd moet worden, dat het grote publiek voor deze econo mische strijdvraag niet erg warm zal lopen en alleen maar zal vragen: „wie levert mij hot goed koopste brood op de daarvoor pas sende tijd?" Daarmee raakt dat publiek dan toch wel aan de kern van de moeilijkhe den in liet bakkersbedrijf, want er is nog wat meer dan de nachtarbeid kwestie. Er tekent zich in dat bedrijf oen verschuiving naar grotere pro- '•iiffin.penVodon af. ")e voortgaande mechanisatie verge makkelijkt. steeds meer de massa productie. De massaproduktie is goedkoper (ook al valt het voordeel (Zie slot pag. 3 kol. 1 ming of groep van ondernemingen het loon van de werknemer wordt verhoogd, waardoor dit boven het bedrag van de loongrens uitkomt, zal de betrokkene arbeider blijven in de zin van de wet, echter be perkt tot het jaar, waarin de be doelde loonwijziging plaatsvindt. Op 1 januari van het daaropvol gende jaar wordt aan de hand van de dan geldende loongrens be paald of bedoelde werknemer on der de desbetreffende sociale ver zekeringswetten blijft vallen. Grensoverschrijding Als gevolg van enkele loonsver hogingen m de tweed© helft van 1959 hebben sommige werkne mers de loongrens -overschreden of zullen anderen deze grens nog in genoemde periode overschrij den. De Raad staat op het stand punt, dat voorzover deze personen vóór 1 november 1959 voorzienin gen in de vrijwillige sfeer hebben Reeds op de eerste dag van zijn ver blijf in Londen heeft de Weslduitse bondskanselier dr. Adenauer bespre kingen gevoerd met de premier van Engeland, Macmiïïan. Deze eerste werkzittingvond plaats op Doivningstreet .10, maar ook deze foto 'werd gemaakt. getroffen, deze situatie moet wor den aanvaard en dat geen maat regelen moeten worden getroffen op grond waarvan hun geëindigde verplichte verzekering zou kun nen worden gecontinueerd. Met betrekking tot degenen, die in de periode 1 november 1959 tot 1 ja nuari 1960 de loongrens overschrij den, bepleit de raad een overgangs regeling, zoals laatstelijk in 1955 is getroffen. Indien de loongrens per 1 januari 1960 in f 7450.wordt gewijzigd, zou te bepalen zijn dat deze wijziging ten aanzien van per- De Britse admiraliteit, heeft 109 scheepsmodellen, afkomstig van oor logsschepen vrijgegeven voor de ver koop. De vraag zal het aanbod mei ver overtreffen, daarom is bepaald, dat voorrang gegeven zal worden aan oud-schepelingen of mensen, die nauw verbonden zijn geweest met een van de schepen. De prijzen vari ëren van dertig tot honderd gulden. sonen, die op 31 oktober 1959 reeds arbeider in de zin van de Ziektewet waren, geacht wordt met ingang van 1 november 1959 in werking te zijn getreden. Een en ander blijkt uit het adres, dat de' S.E.R. in zijn besloten vergade ring van vrijdag" 13 november j.l. heeft vastgesteld en dat is aangebo den aan de minister en staatssecre taris van Sociale Zaken en Volksge zondheid. YERSEKE NIET BEREIKT Matroos verdween bij redding uit mast (Van onze correspondent). Dinsdagavond omstreeks half zes, toen de wind tot windkracht 7 was aangewakkerd, zonk op het I>Jscl- meer ten zuid-westen van de Hofste de het mosselenvaartuig „Wieringen 45" mef aan 1 voord drie opvarenden. Slechts een van hen kon drie uur la ter door de bemanning van de „IJs- selstroom" worden gered. De twee omgekomenen zijn: de 48-jarige schipper D. Wiegman uit de Haukes (Wieringen) en do 22-jarige K. Scheltus uit Hippolytushoef. Zijn broer, de ongeveer 19-jarige D. Scheltus kon nog voor de zee het scheepje in de diepte zoog, van boord worden gehaald. Het schip was ei gendom van de rederij Koorn in de Hankés. Met dertig ton mosselen in het 40 ton metende schip waren ze onderweg van Körnwerderzand naar Yerseke. Doordat er geen radio aan boord was, overviel de harde wind hen. Het dertig jaar oude schip, waarop schip per Wiegman al die tijd heeft geva ren, kreeg veel water over. maar de pomp werkte goed. Vijf minuten voordat de pomp uitviel, had Kees Scheltus alles nog gecontroleerd. Toen de pomp stopte, verdween het schip in een ommezien in de golven. De 3 mannen, die in de stuurhut ston den, klampten zich vast aan 'n staal draad. Kees heeft nog vertwijfelde pogingen aangewend om de schipper via de draad aan de boven water- uitstekende mast te trekken. Dat mislukte en vrij spoedig daarop moest de schipper loslaten. De beide broers was het gelukt in de mast te klimmen. Eerst Dirk die later aan zijn trui zijn broer Kees naar boven heeft gehesen, omdat hij zo vermoeid was door zijn pogingen om zijn schipper in veiliger positie te brengen. Drie uur heeft de strijd geduurd. Verschillende schepen zijn vlak langs hen gevaren. Met net nóg brandende toplicht hebben zij de aandacht van die schepen proberen te trekken. Sommigen hebben tereuggeseind, an deren hebben met het zoeklicht het water afgezocht. Maar allen zijn doorgevaren. Bijna drie uur later doemde uit het duister de lichten van do TJsselstroom op. Kees" gaf instructie om naar de veer boot te zwemmen, als die vlakbij zou zijn. Het heeft niet zo mogen zijn. Dirk sprong direct over, toen de boot. langszij voer, maar Kees had de kracht niet meer. De redding boot K. F. Sluys van Enkhuizen heeft nog tot diep m de nacht te vergeefs gezocht, „Ik ga niet meer varen", zei Dirk woensdagmorgen, toen we hem in Staveren spraken bij de matroos- controleur W. Blom van de veer dienst, die hem van droge kleren en een bed had voorzien. Na zijn militaire dienst die in oktober eindigde, is hij pas gaan varen. Zijn broer voer al van jongsaf aan, eerst op een kustvaarder en de laatste tijd met de schipper, met wie hij nu een graf in de golven heeft gevonden. Censuurcommissie heeft rapport gereed De onafhankelijke commissie van on derzoek naar de kwestie van brie- veneensuur op Nicuw-Guinen, welke commissie onder voorzitterschap staat van de president der Haagse rechtbank, jlir. mr. G. Witsen Eli as, heeft haar rapport, wat de materiële inhoud betreft, gereed. De commissie is thans bezig met de technische samenstelling. Zij hoopt heirmede in de loop van de volgende week klaar te zijn en zal dan het rapport aan minister Toxopeus aan bieden. MINISTER BIJ, GEORGANISEERD OVERLEG Drie pet. voorschot j aangeboden (Van onze Haagse redactie) De regering is van oordeel, dat het thans nog onmogelijk is op grond van do loonsverhogingen in de ver schillende bedrijfstakken, de trend vast te stellen, die gevolgd zal moe ten worden bij de salarisverhoging voor het overheidspersoneel. Gezien echter de verwachtingen, die bij het overheidspersoneel zijn gewekt als gevolg van de uitspraken, die in de afgelopen zomer zijn gedaan, acht de regering het redelijk, nu reeds een voorschot van drie procent, ingaande 1 januari 1960, te geven op de uit eindelijke salarisverhoging. Er zou dus nu geen beslissing worden geno men over een definitieve salarisver hoging voor het overheidspersoneel, doch in februari-maart van liet ko mende jaar zou het óverleg omtrent de uiteindelijke verhoging kunnen worden gevoerd. Dit heeft de minister van binnen landse zaken. mr. E. H. Toxopeus, woensdag verklaard in de vergade ring van de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtena renzaken. De minister herinnerde eraan, dat de regering bij de behandeling van de sociaal-economische nota in de Twee de Kamer heeft meegedeeld, dat de salarisverhoging voor het overheids personeel de trend zou dienen te vol gen van de loonsverhogingen van in de verschillende bedrijfstakken. Vragen rond het provinciaal beleid VORIGE WEEK heeft een be- langrijk stuk de aandacht ge trokken: de begroting' van dc provincie Zeeland. Vooral de daarbij gevoegde beschrijvings brief was van belang, omdat daarin Gedeputeerde Staten in gingen op de achtergronden van hun beleid. Ook dit jaar bevat dit stuk een goed opgebouwd betoog, waarin bepaalde onder delen van dit beleid aan een na dere beschouwing worden on derworpen. Gedeputeerden blij ken gematigd-opt!m>stisch te zijn wat de toekomst van Zee land betreft. Het is verheugend, dat het college deze gematigd- optimistische toon verantwoord acht. Opvallend is de grote plaats, die in deze brief is ingeruimd aan het Sloe plan en belangrijk in dit verband de mededeling, dat Gedeputeerden door waardevolle contacten hebben vast gesteld, dat cr belangstelling voor het plan bestaat. Maar daarnaast er kent het college, dat het tempo van de acquisitie wordt beïnvloed door „het prille stadium, waarin het plan verkeert". Men zal zich herinneren, dat mi nister De Pous de uitvoering van het Sloeplan heeft gekoppeld aan de belangstelling van het bedrijfs leven, hetgeen ons onlangs de vraag deed stellen of de resulta ten van de tot dusver gevoerde acquisitie reeds zodanig zijn, dat op redelijke termijn een begin van uitvoering kan worden ver wacht. Uit de hierboven uit de begro- tingsbricf geciteerde opmerking zou men echter kunnen afleiden, dat het met die acquisitio nog niet al te vlug gaat, omdat het „plan nog zo pril is". Met andere woorden: het zou sneller gaan in- die.n men een reëel uitvoerings- scliemn, kou voorleggen. En hoewel Gedeputeerden in dezelf de brief nadrukkelijk; jperzekerei^ dast 't bij dit Sloeproject heus niet om „vage, voorshands utopische plannen" gaat, delen zij helaas niet mee hoe behalve dan de vestiging van de Koninklijke Maatschappij „De Schel de" in concreto de uitvoering kan worden verwacht. Er zijn hieruit twee verschillende conclusies te trekken. De eerste; het is met dit Sloeplan nog zo'n vage zaak en het bevindt zich in feite nog in zo'n pril stadium, dat er over een reële uitvoering nog gfeen verstandig woord valt te zeg gen. De tweede: er moet rond dit Sloeplan met de grootst mogelij ke omzichtigheid worden onder handeld, vooral gelet op de ster ke tegenkrachten (men denke aan recente Rotterdamse uitlatingen), zodat het onjuist zou zijn de wer kelijke stand van zaken bekend te maken. Een dergelijke bekend making zou immers de zaak scha den. In het eerste geval is er reden tot teleurstelling, waarbij tevens de vraag rijst wat thans gedaan moet worden, in het tweede geval zal men begrip voor de situatie moeten op- i--- dienen te hebben in het beleid van Ged. Staten. Hopelijk is de laatste conclusie de juiste. Maar hoewel dan niet alles gezegd kan en mag worden, is het Gedeputeerden wellicht toch moge lijk de vraag te beantwoorden, hoe het nu in de toekomst zal gaan met het beheer van het Sloegebied. Er is destijds een commissie in het le ven geroepen, waarin behalve Zeeuw se deskundigen ook departements ambtenaren zitting hadden. Heeft de ze commissie haar studie beëindigd? Hoe wordt de beheersvorm Men mag verwachten, dat .bovenge noemde punten in het nader overleg tussen Gedeputeerden en de Staten verder „uit de verf" zullen komen, zodat men een duidelijker inzicht krijgt in dc ontwikkelingen rond liet Sloeplan. V eertarieven Een andere zaak, waaraan de begro- tingsbrief uitvoerig aandacht be steedt, is de kwestie van de veergel den, welke kwestie weer actueel is geworden door het enige maanden geleden gehouden gesprek tossen mi nister Korthals en Gedeputeerden. Zie slot pag*. 2 kol* 3) In,de vergadering van de centrale commissie van 3 september j.l. is als verwachting uitgesproken, al dus dé minister, dat omtrent de salarisverhoging voor het over heidspersoneel omstreeks 1 de cember 1959 zekerheid zou be staan. Hierbij was de bewinds man uitgegaan van de verwach ting, dat omstreeks dat tijdstip in zoveel bedrijfstakken de verho ging zou zijn tot stand gekomen, dat de trend van de loonsverho gingen in het bedrijfsleven zou zijn af te lezen. Het aantal be drijf staklcen, waarvoor een loons verhoging thans is goedgekeurd, is echter nog dermate gering, dat het mogelijk is de trend nu al vast te stellen, zo betoogde de mi nister, die daarop zijn voorstel deed thans nog geen beslissing te nemen, maar wel een voorschot van drie procent te geven. De organisaties echter hebben, bij monde van hun vertegenwoordigers, verklaard niet te kunnen ingaan op de voorstellen van de minister. De personeelsvertegenwoordigers. deden 'daarbij contra-suggesties. Tenslotte werd overeengekomen, dat zowel de regering als de organisaties zich na der zullen beraden over de huidige situatie, waarna men op 1 december a.s. het overleg zal voortzetten. Organisaties wensen vijf procent Naar wij van bevoegde zijde verne men zouden de organisaties van overheidspersoneel unaniem van oor deel zijn, dat er niet langer kan wor den gewacht met het geven van een definitieve loonsverhoging aan het overheidspersoneel. Daarbij is men van mening, dat de verhoging vijf procent zal moeten bedragen. Tot de ze conclusie komt men op grond van de verhogingen, die tot dusver in dc verschillende bedrijfstakken zijn goedgekeurd en welke verhogingen alle 5 procent of nog meer bedragen. De trend, het gemiddelde is dus 5 procent en de organisaties kunnen dan ook met minder geen genoegen nemen. Wanneer ook de regering bij haar standpunt blijft, ziet het er niet naar uit, dat men in de vergadering van dc centrale commissie voor ge organiseerd overleg op 1 december wel tot overeenstemming zal komen. VERWACHT... Geldig tot hedenavond VERANDERLIJKE BEWOLKING Vrij zacht weer met veranderlijke bewolking en op enkele plaatsen eni ge regen. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijke harde, wind tussen zuid en zuidwest. ZON EN MAAN 20 november Zon op 8.07 onder 16.44 Maan op 21 AO onder IJ .50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1