PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT In Nieuw-Guinea wordt in 1960 begin gemaakt met inventarisatie bodemschatten Goes heeft grote plannen voor verbreding van het kanaal Met subsidie van Euromarkt-ontwikkelingsfonds BOUW VAN LANDBOUWPROEFSTATION TE MANOKWARI PREMIESPAARREGELING VOOR RIJKSPERSONEEL VASTGESTELD Vandaag... MITTERAND DIENDE TEGEN PESQUET AANKLACHT IN 202e jaargang - no. 251 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week. 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 24 okt. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per tnrn. Mintm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3308 of 3546); Middelburg, Markt 81, tel. 3841; Goes, Gróte Markt 2, tel. 3475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zieritaee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094 Naar verwacht kan worden, zal in 1960 met de totale inventari satie van bodemschatten op Nieuw-Guinea worden begonnen met inbegrip van die in nog ongerepte gebieden. Het onderzoek, dat daartoe noodzakelijk is, zal worden verricht door de Stich ting Geologisch Onderzoek Nederlands Nieuw-Guinea-, die dit voorjaar van rijkswege werd opgericht. De hoogte van de be schikbaar komende middelen zal bepalend zijn voor de duur van het speurwerk, maar het zal zeker jaren duren voordat de om vangrijke arbeid zal zijn voltooid. Er leven nog meer plannen voor Nieuw-Guinea, Onderzoek naar structuur van bevolking In Manolcwari zal binnenkort een. begin worden gemaakt met de oprichting van een groot agrarisch proefstation, waarvan de betekenis voor Nieuw- Guinea door deskundigen wordt vergeleken met die welke het landbouw proefstation Buitenzorg voor Indonesië heeft gehad. Er worden ook voor bereidingen getroffen voor een derde projekt. Er zal een groots onderzoek worden ingesteld naar de structuur van de bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea. -Deskundigen noemen dit structuuronderzoek van beslissend belang voor de plannen tot ontwikkeling van het Nederlandse deel van het eiland. De wentelwiek zal in de komende onderzoekingen een belangrijke rol spelen. Het aantal, dat zal worden ingezet, zal afhankelijk zijn van de beschikbare middelen, maar zal tenminste twee en ten hoogste vier bedragen. De toestel len zullen worden gebruikt voor de opvoer van mensen en mate riaal en ook voor de nieuwste vorm van geologisch onderzoek, die met behulp van een magneto- De financiering van het project „to tale inventarisatie van do bodem schatten" zal geschieden, evenals de andere projecten, met behulp van steun beschikbaar gesteld door het Ontwikkelingsfonds voor de landen en gebieden overzee van de Europe se Economische Gemeenschap. De stenn voor dit project zal bestaan uit achttien miljoen gulden. Over het verlenen van de hulp is thans in be ginsel overeenstemming bereikt. De Stichting Geologisch Onderzoek Nieuw-Guinea, die nu voor een zeer klein deel op de rijksbegroting teert, heeft reeds enkele mensen op Nieuw- Guinea geplaatst, die zich voorname lijk met foto-geologie bezighouden, dat wil zeggen met de bestudering van luchtfoto's, welke gedurende de oorlog door Amerikaanse vliegers werden gemaakt en na de oorlog door K.L.M.-aerocarto. Een, van hen, de geoloog Escher, heeft déze zomer aan de veelbesproken expeditie naar het Sterrengebergte deelgenomen met onder meer de opdracht rapport uit te brengen over de bruikbaarheid van de helikopter als modern opvoermid- del. Trouwt Sjah met F ar ah Dibah (24)? Hoewel officieel nog geen bevestiging is verkregen tvan de geruchten over een huwelijk "tussen de sjah van Iran en Farah Dibah, verluidt to Parijs, dat do bruidsjapon bij maison Dior zal worden gekocht. Volgens goed- ingclichte Iraanse zegslieden zal de 24-jarige Farah met de 39-jarige sjah trouwen en in de komende twee of drio weken in Parijs haar uitzet kopen. Farah Dibah. dochter van do stief broer van oud-premier dr. Mossadeq, een oude tegenstander van de sjah, werd vergezeld door haar oom Is- fandiar Tabatabai, de adjudant van de sjah. Zij begroette de tientallen verslag gevers met een stralende glimlach en een schudden van het hoofd, maar had geen commentaar. Parijs is geen opbekende voor haar. Zij studeerde er architectuur als een eenvoudige stu dente en werkte er ook enige tijd op een architectenbureau* meter wordt verricht, welke, ben gelend onder de romp, op de aan wezigheid van bepaalde mineralen reageert. Honderden dragers kun nen er mee worden uitgespaard, vooral op lange afstanden. Als voorlopige bezetting is aan acht tien geologen gedacht, die in groe pen van drie veldwerk zullen ver richten. Naar alle waarschijnlijk heid zullen er twee basiskampen worden ingericht, die als opslag plaats van alles wat bij de inrich ting van bivaks hoort zijn bedoeld. De Nederlandse regering en de E.E. G. zijn thans in onderhandeling over de details van de overeenkomst, die de financiering voor een periode van vijf jaar moet regelen. De voorgenomen exploratie is niet alleen geologisch en misschien econo misch van groot belang, maar ook ter ontsluiting van de vele nog onbe kende gebieden van Nieuw-Guinea. Ruw geschat bedraagt de opper vlakte van alle witte plekken op de kaart van dit verre Nederland se bezit zo'n zevenduizend vierkan te kilometer. De komst der geologen zal uiteraard een nasleep hebben in de vorm van bestuursambtenaren, doktoren en vertegenwoordigers van andere geïnteresseerde takken van wetenschappen, zoals antroprologen, zoölogen, botanici etc. Besprekingen met vertegenwoordi gers van het ontwikkelingsfonds voor overzeese gebiedsdelen van de Euro pese Economische Gemeenschap ma ken het vrijwel zeker dat dit fonds de oprichting van hét proefstation Manokwari zal steunen met een be drag van 8 miljoen gulden, voor de eerste periode van vijf jaar. In dit nieuwe proefstation zullen alle thans op Nederlands Nieuw-Guinea be staande agrarische research-centra worden geconcentreerd. Het nieuwe proefstation zal hoofd afdelingen vormen voor onderzoe kingen op liet geêbied van de vei'be- GEORGANISEERD OVERLEG AMBTENARENZAKEN In november overleg over salarisverhoging De centrale commissie voor georga niseerd overleg in ambtenarenzaken kwam donderdag bijeen onder leiding van de voorzitter prof. mr. N. E. H. van Esveld. In deze vergadering werd overeenstemming bereikt over een overeenkomstig de bij de behande ling van de jeugdspaanvet gepubli ceerde richtlijnen uitgewerkt ont- werp-besluit tot vaststelling van een premiespaarregeling voor het burger lijk rijkspersoneel, het militair per soneel en enkele andere personeels groepen, welker bezoldiging direct of indirect voor rekening van het rijk komt. Volgens de premiespaarregeling mag elke ambtenaar maximaal vijf pro cent van zijn salaris sparen tot ten hoogste 600 per jaar. De premie die het rijk geeft op het gespaarde be drag varieert al naar de hoogte van het salaris. Voor ambtenaren met een salaris beneden de ƒ7200 is dit 25 procent. Voor hen die meer verdienen dan ƒ7200 bedraagt de premie 15 procent. Het gespaarde bedrag moet in de regel vier jaar blijven staan wil de premie worden toegekend. Wel mogen in die tijd bepaalde met name genoemde duurzame bestedingen uit ff brengt koningin Juliana li een bezoek aan Rotterdam, waar zij 's middags een bijeen- komst zal bijwonen ter gele- genheid van de ingebruikne- ming van het dwarsschip van de Grote of St.-Laurenskerk, die in mei 1940 werd verwoest, en die sinds mei 1952 wordt gerestaureerd, welke restaura- tie men over enkele jaren ge- heel hoopt te voltooien. is het 150 jaar geleden, dat ff de Duitse kerkmuziekcompo- nist Joseph A. Schmittbaucr te Karlsruhe overleed. MORGEN 1 .-. is het 40 jaar geleden, dat door een plots opkomende ont- n zettende storm honderdenzes j| schepen nabij de Engelse kust f| ff schipbreuk leden, van welk aantal er negenentwintig met man en muis vergingen. H is het 100 jaar geleden, dat ff de beroemde Nederlandse dich- teres, roman- en kinderverha- lenschrijfster Hélène ,Swarth, ff te Amsterdam overleed. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii het spaarbedrag worden betaald. Ook periodieke kosten als hypotheken en studiegeld komen voor de premie in aanmerking. Voorts besprak de commissie de po sitie van net overheidspersoneel in het kader van de algemene loonpoli tiek. Do commissie besloot bij de mi nister van binnenlandse zaken aan te dringen op vervroeging van het in haar vergadering van 3 september genoemde tijdstip, waarop de defini tieve besprekingen over een salaris verhoging van het rijkspersoneel zul len beginnen. De commissie heeft in dit verband,, aan de minister verzocht in een in de eerste week van november over deze aangelegenheid te hou den vergadering, van de commissie aanwezig te zijn. tering van de bosbouw, de tuinbouw en de landbouw, met het doel door bodemonderzoek, teeltverbetering en voorlichting een zo aanzienlijke pro- duktieverbetering tot stand te bren gen, dat in de agrarische sector aan Nieuw-Guinea een stevige economi sche grondslagwordt verschaft. Bovendien zal bij het agrarisch proefstation Manokwari een cen trale opleiding voor inheemse landbouwkundigen worden geves tigd. Het project (met de uitvoe ring zal spoedig een begin worden gemaakt) wordt door deskundigen van „aanzienlijke omvang" en van „de grootste betekenis voor de toekomst van Nieuw-Guinea" genoemd. Naar wij voorts vernemen, mag er thans op worden gerekend, dat het ontwikkelingsfonds van de E.E.G. nog voor een derde project in Nieuw- Guinea aanzienlijke financiële steun zal geven. Dit derde project bestaat uit een groots opgezet onderzoek naar de structuur van de bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea. NA „GEFINGEERDE"'MOORDAANSLAG Bidault vormt oppositiegroep deéld heeft, de aanslag op Mitterrand te hebben gepleegd. Pesquet werd urenlang ondervraagd door de rech ter, die een onderzoek naar de aan slag instelt. Foto: Robert Pesquet verlaat hier de rechtszaal. Generaal De Gaulle heeft vrijdag de moordaanslag op Mitterand met zijn minister van justitie, Edmond Mi- chelet, besproken. Rechter André Braunschweig die het onderzoek naar de aanslag leidt, had in de avond op nieuw een onderhoud met Mitterand. Mitterand ontkent met klem de aan slag „in elkaar te hebben gezet" om optreden van de politie tegen de Meer wind tijdens het weekend (Van onze weerkundige medewerker) Èen hoge-drukgebied, dat vrijdag boven Frankrijk lag, trekt lang zaam verder naar het oosten, maar zorgt vandaag nog voor vrij l'ustig en overwegend droog weer. Uit het noordwesten nadert een oceaanfront, waardoor de zuid westenwind tijdèns het weekend in kracht zal toenemen. Zondag kan dit front ook wat re gen brengen. Het algemene weer beeld blijft hierdoor wisselvallig. Vroeg winter is het in Noord- Europa. In Noord-Zweden, Fin land en Noordwest-Rusland komt 's nacht al strenge vorst voor. Ook valt in die omgeving vrij veel sneeuw. Hoewel deze koude lucht al tot bij Stockholm naar het zui den is uitgestroomd, komt deze herfst veel overeenkomst vertoont, volgde er een koude november- maand met enkele vroege vorst perioden. kou gelukkig in de komende gen niet belangrijk verder i het zuiden. In 1921, waarmee deze rechtse extremisten te rechtvaardi gen, zoals de poujadistische ex-afge vaardigde Pesquet beweert. Mitterand heeft tegen Pesquet een aanklacht ingediend wegens eerroof en heeft verklaard dat hij het slacht offer is van politieke machinaties. Oud-premier Georges Bidault en ongeveer 60 andere rechtse deputes hebben een oppositiegroep gevormd welke „Coördinatiecomité voor de verdediging van Frans-AIgerije" wordt genoemd. Doelstelling is alle krachten in het land te coördine ren die de integratie van Algerije met Frankrijk voorstaan. De groep is donderdag gevormd op een bijeenkomst van ongeveer 60 der deputés die verleden week bij het vertrouwensvotum, inzake de Alge rijnse kwestie tegen hebben gestemd, zich van stemming hebben onthou den, of de stemming hebben geboy cot. De andere deputés die in het co mité zitting hebben genomen, zijn in hoofdzaak leden van de rechtervleu gel van de onafhankelijke (conserva tieve) partij die zich openlijk of in direct tegen de Algerijnse politiek van de Gaulle hebben gekant. Bidault heeft het volgende commen taar gegeven: „Onze samenkomst was geen samenzwering. Er is geen noodzaak van samenzwering om re gimes omver te werpen 1 vaak stor ten die zelf in. Dat zal ook met dit regime gebeuren als het de republi keinse rechtsorde niet verdedigt. Kroesjtsjew brengt bezoek aan Parijs De Franse regering heeft vrijdag avond in een officieel communique bekendgemaakt, dat premier Kroesj tsjew een uitnodiging van president De Gaulle voor een bezoek aan Frankrijk heeft aanvaard. Datum en programma voor het be zoek zullen later worden vastgesteld. Het communiqué bestond uit slechts drie korte zinnen. MILJOENENWERKEN OP STAPEL Rond f 12 miljoen voor natte-industrieterrein In Goes wordt de laatste maan den (op papier) druk met mil joenen „gegoocheld"De aan wijzing van deze stad als in dustriekern in het probleemge bied Zeeland is daar debet aan, want met koortsachtige haast worden thans tal van plannen uitgewerkt, die verband houden met de industrialisatie, de land en de waterwegen. Zo heelt het gemeentebestuur vergaande plannen om het kanaal van Goes naar de Oosterschelde aanzienlijk te verbreden en uit te diepen, zodat schepen van rond 1300 ton gemakkelijk naar de Ganzestad kunnen varen. Inmiddels is ook al een begin gemaakt met de aanleg van •fcweei insteekhavens* In totaal zijn voor het natte in dustrieterrein werken gepland tot een totaalbedrag van rond 12.000.000 miljoen. Het betreft hier: 1. het handkrachtgedeelte van twee insteekhavens en het bouw rijp maken van het natte in dustrieterrein 535.000 2. het uitdiepen van de insteekhavens en het kanaal 4.30.000 3. de bouw van 'n nieu we brug bij Wilhel- minadorp 400.000 4. de aanleg van een nieuwe Bergweg 400.000 5. het verbreden en voor de tweede maal uit diepen van 't kanal 5.000.000 6. het bouwen van een nieuwe sluis bij 't Sas 5.000.000 Aan de Oude Singel te Goes is in D.A.C.W.-verband begonnen met het verleggen van deze weg, en het verplaatsen van de al daar lopende dijk, die de functie vervult van secundaire water kering. Begin volgend voorjaar komt men met dit werk gereed, waarna baggermolens in actie kunnen komen om de insteekha vens voorlopig twee te ma ken. Ondeq dit! bestek! valt) pok het uitdiepen van het kanaal van 2.20 m N.A.P. tot 2.70 in N.A.P. Het Goese gemeentebestuur ver wacht stellig, dat gelden voor uit voering van dit werk beschikbaar worden gesteld uit de „pot" van zestig miljoen gulden, die Eco nomische Zaken onder de kern gemeenten te verdelen heeft. Een gevolg van het uitdiepen van het kanaal is, dat de brug bij Wilhelminadorp vervangen moet worden, want anders zouden de pij lers en de brug verzakken. Tevens zullen twee z.g. wisselplaatsen wor den uitgespaard, zodat grotere sche pen elkaar gemakkelijk kunnen pas seren. Momenteel is de situatie* zo, dat deze plannen bijna aan realise ring toe zijn. Het is -slechts een kwestie van een jaar. Veel verder strekken de plannen om in tweede instantie zo enigszins mogelijk binnen de termijn van vijf jaar, welke Goes ontwikkelingskern Is het vijf kilometer lange kanaal dat thans 25 meter breed is, te ver breden tot vijftig meter en voorts uit te diepen tot 4 meterN.A.P. Goes zou daardoor bereikbaar uur- den voor schepen tot 1300 ton. (Zie slot pag. 2 kol, 5) Podola wordt op vijf november terechtgesteld De wegens moord op een Londense rechercheur ter dood veroordeelde Canadees Güther Fritz Podola zal op 5 november worden terechtgesteld, aldus is vrijdagochtend officieel te Londen bekendgemaakt. KORTE PREDIKATIE ..Daar is geen God behalve mij, ik dood en doe herleven". (Deut 32 S9). Onlangs vertelde professor Kraemer aan een aantal jonge theologen, dat ue toch moesten leren om mondiaal te gaan denken. Niet langer gemeen telijk, niet provinciaal, niet nationaal, maar mondiaal, wereldomvattend. Het koninkrijk van God is immers niet aan grenzen gebonden. Vaak hebben we daar moeite mee. Het woord werelds heeft een nam klank, we denken liever plaatselijk kerkelijk dan wereldlijk. Toch horen kerk en wereld nauw bij elkaar. De kerk is er om te wijzen op het we reldomvattende werk van God, dat Hij altijd in een vast schema onder ons volvoert: ik dood en doe herle ven, In onze dagen komt er veel opnieuw tot leven. Zullen Amerika en Rus land tot overeenstemming komen, zo- dal Europa een nieuioe opleving te gemoet gaat In ons land strafes 1G0 nieuwe ker ken, daarbuiten een steeds groter in terkerkelijk samengaan. Van uit de Hervormde Kerk een band met de Lutherse, een streven naar eenheid van liturgie en liederenbundel met de gereformeerden, een gesprek met remonstranten. Een toekomstige ont moeting van rooms-katholieken en Grieks katholieken over een e.v. een wording. In het Midden-Oosten de jonge staat Israël, na de oorlog ontstaan, toen de helft van het jodendom nog maar over was. God zegt: „Ik dood en doe herleven". De joden hebben dit schema altijd goed beseft. Daarom begint hun dag met zonsondergang. De kerk heeft het ondervonden in haar Heer, die door zijn sterven juist tot zijn glorie kwam. Er worden in de Bijbel tal loze voorbeelden genoemd, opdat een ieder God aan het werk zou zien en wij mogen de tekenen in onze tijd herkennen. Daarom is ons huidige leven zo boeiend en veel belovend. Wat voor arbeid wij ook mogen ver richten, of wij een functie bekleden in de kerk of in de maatschappij, van uit-de Bijbel mogen, wij elkan ders ogen openen voor het wereld wijde werk van God, dat Hij bezig is te volvoeren in ons persoonlijk le ven en in het leven der volkeren, maar dat altijd gebeurt in zijn vol gorde: „Ik dood en doe herleven". 's-Heer Abtskerke. Warffemius. VERWACHT. Geldig tot hedenavond PLAATSELIJK ENIGE REGEN Zwaarbewolkt met plaatselijk enige regen. Matige tot krachtige cn plaat selijk langs de kust tot bard toene mende zuidwestelijke wind, later rui mend naar west. Weinig verandering in middagtemperaturen. ZON EN MAAN 25 oktober Zon op 7.20 onder 17.27 Maan op onder 14.23 26 oktober Zon op 7.22 onder 17:25 MaaB op, 0.25 ónder 14.54

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1