PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Na aanslag op Ceylons premier noodtoestand afgekondigd Vlissingen schrijft minister over urgentie Sloeplan... BILT CEYWNESE STRIJDKRACHTEN WERDEN GEMOBILISEERD DELTA-KRAANMACHINIST GEEFT VISIE OP LUCHTVAART IN DR. BANKI IN OOST-BERLUN DOOR KOGEL GETROFFEN VERWACHT... 202e jaargang - no. 227 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 26 sept. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 26 cent per mm. Minim, p. advertentie 4-—- Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties catax. 8 regels! 23 cent p. regel met een mlnlmur. van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. Olad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P Z.C.. Middelburg Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 Cb^.g. adv. 2234); Oostburg. G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20: Temeuzen. Brouwerijstraat 2: Zlerikzee. red tel in* adm. tel- 2i.-. Bezoek aan westelijke hoofdsteden verhinderd Nadat een aanslag was gepleegd op Ceylons premier Bandara- naike Jieeft gouverneur-generaal sir Oliver Goonetilleke vrijdag de noodtoestand afgekondigd voor geheel Ceylon. Hij heeft voorts bevolen het leger, de luchtmacht en de marine te mobili seren. In zijn radiotoespraak verzocht de gouverneur-generaal de be volking „zich op dit ernstig ogenblik rustig te houden". Hij zei dat de toestand van premier Bandaranaike, die vrijdagavond ge troffen werd door vier kogels, op hem afgevuurd door een als Boeddhis tische monnik verklede man, bevredigend was maar dat de premier nog niet buiten gevaar was. De leden van de regeringspartij en van de opposi tiepartijen hebben In het Huis van Afgevaardigden gebeden voor het her stel van de premier. Er werd een adviescommissie ingesteld waarin zowel regerings- als oppositiepartijen vertegenwoordigd zijn, die tot taaie heeft de regering te steunen bij het handhaven van de orde en rust na de aanslag op de premier. nik, heeft vanochtend enkele scho ten op mij gevuurd in mijn land huis. Ik doe op alle betrokkenen een beroep mededogen voor deze man te hebben en geen wraak op hem te nemen", aldus de premier. Hij deed een beroep op het volk rustig te blijven. In Colombo stonden de hele dag men sen op de hoeken van straten te wachten op de laatste berichten over de gezondheidstoestand van Bandara naike. De artsen die de premier behande len, hebben een bulletin uitgege ven, waarin wordt gezegd dat hij niet spoed is geopereerd wegens „vele ernstige kwetsuren. De pa tiënt heeft de operatie goed door staan", aldus het bulletin. Dader vermomd als monnik De aanslag werd gepleegd toen de premier na zijn gebruikelijke groe ten vanaf de veranda van zijn wo ning, een buiging maakte voor de aanwezige Boeddhistische monniken, onder wie de dader van de aanslag die vlak bij de deur stond. De man, wiens naam Somarama Thero luidt, trok plotseling een revolver en schoot op de premier. Deze werd door vier kogels getroffen. Ook een bezoeker, die tussenbeide trachtte te komen, kreeg een kogel door zijn lichaam. De dader werd door omstanders af gerost vóór liij door de politie kon worden Mededogen Voor dat Bandaranaike naar de ope ratietafel werd gebracht voor een spoedoperatie, heeft liij een verkla ring afgelegd, waarin hij een beroep op het volle deed, mededogen voor zijn aanvaller te hebben. „Een dwaas, gekleed in de gewa den van een Boeddhistische mon- Reclassering Dsze week wordt bijzondere aan dacht gevraagd voor de reclas sering. Men zamelt er geld voor in en men probeert mensen te interes seren voor het reclasseringswerk. Het gaat hier zeker niet om gemak kelijk werk, dat een dankbare vorm van vrijetijdsbesteding zou zijn. In tegendeel, reclasseringswerk is moei lijk en vaak ondankbaar. De maat schappij stoot nu eenmaal graag mensen uit, die met de strafrechter in aanraking kwamen. Het geval van de dorpsbewoner, die op 60-jarige leeftijd nog steeds door zijn dorpsgenoten als dief werd ge signaleerd, omdat hij op zijn 20e jaar één keer voor diefstal werd gestraft, staat niet op zichzelf. Er zijn vele van die voorbeelden te noemen en dat maakt het reclasseringswerk zwaar. De man op de straat of langs de weg praat graag en vergeeft niet gemak kelijk. Zelfs de Nederlandse staat, die toch beduidende sommen uitgeeft voor reclasseringswerk, bemoeilijkt dat werk nadrukkelijk. Er is in het ambtelijk apparaat van Nederland geen plaats voor mensen, die met de strafrechter in aanraking kwamen. Met uitzondering van de P.T.T. en enkele semi-overheidsbedrijven, waar men aan ex-gestraften nog wel eens een klein baantje wil geven, zijn alle ambtelijke deuren gesloten voor een ex-gestrafte. Daarvoor worden dan wel goede argumenten aangevoerd, zoals bijvoorbeeld dat het ambtena renkorps voorbeeldig moet zijn op het punt van integriteit en onbesproken gedrag. Maar de straffe afwijzing blijft toch schril aandoen. Er zijn ook mensen, die zo'n harde bejegening van gestraften niet onredelijk vinden, omdat ze streng willen zijn jegens alle over treders. Zo nam kort geleden een vice-president van een rechtbank af scheid en hij greep die gelegenheid aan om tegenover journalisten de vraag te stellen of men tegenwoordig niet te veel aandacht besteed aan de persoon van de verdachte en veel te weinig aan de benadeelden of de slachtoffers. Hij uitte de vrees, dat de invloed van de psychiater en de reclassering te groot werd. Over de afschrikkende en vergeldende wer king van de straf wordt namelijk meer gesproken en uiterst lichte straffen komen veelvuldig voor. In deze wat sombere opmerking van een 70-jarige rechter wordt een heel moeilijk punt aangeroerd, namelijk de waag of de misdaad met grotere gestrengheid moet worden bestreden. In het verleden is die uiterste ge strengheid vaak toegepast en de mis- (Zie slot pag. 3 kol1) Bezoek afgezegd Het bezoek van Bandaranaike aan Washington, dat op 1 oktober zou be ginnen, is in verband met de aanslag afgezegd. Eveneens werden de bezoe ken die de premier later in oktober zou brengen aan de universiteit van Oxford (waar hij beeft gestndeerd) aan Bonn. Vijf vermisten na aanvaring Karei Doorman Onmiddellijk nadat Hr. Ms. vlieg- kampschip „Karei Doorman" in de nacht van donderdag op vrijdag, zo als gisteren gemeld, een vissersboot had overvaren, heeft liet met de twee begeleidende schepen, Hr. Ms. jager „Drenthe" en Hr. Ms. onderzeeboot «Zwaardvis" naar overlevenden ge zocht. Snelboten van de Duitse ma rine en van andere landen werden na dit ongeluk, dat ten oosten van Bor- kum gebeurde, ingeschakeld en ook helikopters namen aan het opspo ringswerk deel. Uit wrakstukken bleek, dat de aangevaren vissersboot de „Franz Elza" was, een vissers schip van 71 bruto register ton, af komstig uit Ostendc. Later werd het vermoeden steeds sterker dat er geen overlevenden van de ramp zijn. Het gezonken schip, dat in 1929 werd Eebouwd en eigendom is van Frans egein te Ostendc, was op weg naar huis na twee weken te hebben ge vist voor de Deense kust. De vijf vermiste opvarenden zijn: schipper Julien Ocket, 36, stuurman Maurice Vercruysse, 43, machinist Maurits Dedulle, 48, en de matrozen Fernand Dergeloo, 52, en Marcel Gry- son, 48. Aangenomen wordt dat zij in hun slaap zijn verrast en geen ge legenheid hebben gehad, zich in vei ligheid te brengen. De Gaulle stootte zijn hoofd H President De Gaulle is gisteren j§ op wonderbaarlijke wijze voor verwonding gespaard gebleven H toen hij door een venster naar enkele honderden kinderen wil- de kijken, die op een binnen- f§ plaats verzameld waren. Hij, H stak zijn hoofd door het raam =3 in de veronderstelling dat het H open was. Dit was evenwel niet jH liet geval, zodat een ruit sneu- i= velde. De Franse president ver- H wondde zich echter niet. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll OOK ZIJN BRIEF IN DOMTOREN Nederlander in een „goed gezelschap" Als Alphons Peter Bakkes, de elfja rige kleinzoon van de lieer I. A. Aler, president-directeur van de K.L.M., op 8 oktober aan de voet van de Domtoren in Utrecht een koker van zilverstaai zal inmetse len, zit daarin ook een brief van dè 86-jarige Jan Bruggeman, kraanmachinist bij de Deltawer ken, die in Goedereede woont en aan wie do eer te beurt is geval len als enige Nederlander te mo gen voorspellen, hoe de burger luchtvaart er in het jaar 2000 zal uitzien. Naar bekend heeft de jubilerende K. L.M. aan verscheidene personen uit de gehele wereld gevraagd hun visie op de luchtvaart voor de ko mende veertig jaar te willen ge ven en op papier ve zetten, opdat het epistel in de koker kan worden gedaan, waaruit de tien prognoses te voorschijn zullen komen op 7 oktober van het jaar 2000. Men heeft gaarne aan Jan Brugge man de gelegenheid willen geven om zijn zienswijze te geven, im mers over veertig jaar zullen de Deltawerken zeker gereed zijn en Bruggeman zelf hoopt, dat hij dan kennis zal kunnen nemen van de voorpsellingen der andere negen inzenders, onder wie zich koning Leopold van België, Walton A. Co- Ie, president-directeur van Reu ters London, luitenant-generaal E. R. Quesada, directeur van de Fe deral Aviation Agency (rijkslucht vaartdienst van de Verenigde Sta ten) en een aantal andere zeer be kende figuren uit alle delen van de wereld bevinden. SCHOT VAN VOLKSPOL1TIE Opgenomen in ziekenhuis te Fürstenwalde Dr. O. Banki, de Roermondse zenuw arts, over wiens mysterieuze verdwij ning lange tijd ongerustheid heeft be staan, ligt in een. ziekenhuis te Für stenwalde bij Oost-Berlijn. Hij is in de linkerborst gewond door een ko gel, die een lid van een patrouille van de Oostduitse volkspolitie op hem heeft afgevuurd, toen hij door een misverstand met zijn auto in de oos telijke sector van Berlijn terecht was gekomen. Zijn secretaresse, mejuf frouw Heijnen, die bij hem in do auto zat, bleef ongedeerd. Zij verblijft eveneens te Fürstenwalde in afwach ting van haar terugkeer naar Neder- land, aldus meldt het Algemeen Han delsblad. Dit nieuws is ontleend aan een brief, die dr. Banki uit het ziekenhuis naar zijn echtgenote in Roermond heeft gestuurd. Daarin schrijft hij o.m. dat hij eerst in Keulen het bewuste con gres heeft bezocht en daar van Duit se collegae de uitnodiging had ont vangen om een revalidatiecentrum in West-Berlijn te bezichtigen. Di*. Banki besloot zich inderdaad daarheen te begeven. Per auto arriveerde hij 's avonds laat met zuster Heijnen in Berlijn, waar zij, door de duisternis misleid óf door onvoorzichtigheid, niet hebben be- Ernstige schade op Texel door droogte In de polder Eierland en in het noor den van Texel ondervinden de agra rische bedrijven ernstige gevolgen van de droogte. Er is geen gras en er is geen ruw voer. Er zijn boeren die al vier maanden lang hun koeien voe ren alsof het winter is. Dezer dagen von deen boer een koe dood door het eten van een te hoog percentage zand in het gras. De graanopbrengsten liggen in vele gevallen beneden de 10 hl per ha. Men verwacht dat de suikerbietenoogst eveneens een fiasco zal worden. De opbrengst daarvan wordt vier ver be neden de 10 ton per ha genaamd. Vele partijen aardappelen zullen door de slechte kwaliteit ongeschikt blijken voor de consumptie. merkt dat zij de grens tussen de bei de delen van Berlijn passeerden. Plotseling zag dr. Banki in het licht van de koplampen een patrouille van (le Volkspolizei. Hij stopte onmiddel lijk en stapte uit om naar de weg te informeren, op welk ogenblik de kogel hem trof. Dr. Banlci is daarop met mejuffrouw Heijnen die ongedeerd was geble ven naar een ziekenhuis in Für stenwalde vervoerd. Hij geniet, zoals hij schrijft, een uitstekende behande ling en zijn toestand gaat vooruit. Kleuter (3) bij brand gedood Bij een brand in het huis van de fa milie T. M. J. Scholten te Schiedam, Is gisteren het driejarig zoontje Wim om het leven gekomen. Het kind heeft in een tussenkamertje (weinig meer dan een grote kast) met luci fers gespeeld, waardoor textiel dat daar bewaard werd, in brand is ge raakt. Het jongetje sliep met twee andere kinderen van het gezin op de vlie ring. Toen het zoontje Tonny zijn moeder waarschuwde, dat er brand was uitgebroken, meende mevrouw Scholten dat Wim daar nQg was. Zij probeerde de vliering te bereiken, maar dit was onmogelijk omdat de vlammen haar tegemoet sloegen. Ook brandweerlieden zijn (rookmaskers op, waarvan het glas haast smolt van de hitte) naar de vliering doorge drongen, maar daar vonden zij het kind niet. Pas later werd het stoffe lijk overschot onder een hoop ver brande textiel in het tussenkamertje gevonden. De brand was spoedig met een nevelspuit geblust. „Algerijnse regering" zal De Gaulle maandag antwoorden De „Vrije Algerijnse regering" heeft vrijdag te Tunis in een communiqué meegedeeld dat maandag haar ant woord op de voorstellen van generaal De Gaulle aangaande Algerije zal worden bekendgemaakt. DE UITVOERING VAN HET SLOEPLAN gedoogt geen en kele vertragingDeze mening bracht burgemeester mr. B. Kolff vrijdagmiddag in de Vlis- singse raad met klem naar vo ren. Hij deed dat, toen hij de raad meedeelde, dat burgemees ter en wethouders van Vlissin gen een brief gericht hebben tot de minister van verkeer en wa terstaat over de urgentie van de uitvoering van het Sloeplan. „Temporisering van deze uitvoe ring", zo zeggen B. en W., „komt niet ten goede aan de belangen van Vlissingen, welke blijkens het voorontwerp van wet voor de gemeentelijke herindeling van Walcheren worden erkend". Het Vlissingse bestuurscollege wees er in zijn brief op, dat de verkorting van de zeewering in het Zuid-Sloe weliswaar onderdeel is van de zoge naamde Deltawerken, maar dat voor al niet uit het oog mag worden verlo ren, dat door deze verkorting van de zeewering ook grote economische be langen worden gediend. In dit ver band brengen B. en W. van Vlissin gen in herinnering, dat de minister van economische zaken in de Zesde Industrialisatienota op dit grote eco nomische belang heeft gewezen. Ook vestigen burgemeester en wethouders do aandacht van de minister op de belangstelling, die door het bedrijsleven wordt ge toond voor vestiging in het Zuid- Sloe. „Wil men deze belangstel ling levendig houden en bevorde ren", zo schrijven B. en W., „dan is het zeer gewenst, dat de gron den in liet Zuid-Sloe binnen af zienbare tijd worden bedijkt, op dat met de aanleg van het haven- i en industrieterrein een aanvang j kan worden gemaakt"'. „WERK MET WERK" Het Vlissingse college van B. en W. vervolgt„Bedrijven, die voor vesti ging daarop in aanmerking komen, moeten behalve over buitendijks ge legen ligplaatsen voor zeeschepen met los- en laadgelegenheid, aan stonds over binnendijks gelegen gron den kunnen beschikken. Er bestaat een sterke samenhang tussen werken. welke buitendijks en die, welke bin nendijks bij het afsluiten van het Zuid-Sloe en de aanleg van een ha ven- en industriecomplex aldaar, on derhanden genomen moeten worden nog afgezien van het feit, dat hier „werk met werk" gemaakt zou kun nen worden, hetgeen financiële voor delen biedt". Economisch belang gedoogt geen vertraging Burgemeester en wethouders heb ben de minister op grond van een en ander dan ook dringend ver zocht zo deelde de heer Kolff de raadsleden mee te willen be slissen, dat temporisatie van het in het kader van de Deltawet uit te voeren werkzaamheden, zich niet ral uitstrekken tot de verkor ting van de zeewering in het Zuid- Sloe en de daarmee samenhangen de aanleg van een haven- en in dustriegebied. Van hun bij de minister gedane stap hebben burgemeester en wethouders aan Gedeputeerde Staten van Zee land kennis gegeven. Burgemeester Kolff kwam tot deze uitvoerige mededeling naar aanlei ding van enkele schriftelijk gestelde vragen van de heer E. G. Vader (k.v. p.). Dit raadslid vroeg of B. en W. kennis genomen had van de beschou wing in de P.Z.C. van 19 september over de rijksbegroting voor 19.60 on der de titel„Zeeuwse verlangens, Haagse toezeggingen". Volgens deze beschouwing zijn geen gelden uitge trokken voor het Sloeplan. De heer Vader informeerde o£ de ge ruchten over temporisering van de uitvoering van het Sloeplan gegrond zijn gebleken. „Een bevestiging van deze geruchten hebben B. en W. niet ontvangen", zo antwoordde de heer Kolff. Hij voegde er echter aan toe „Uit de in de pers verschenen berichten, met name uit die over het onlangs gevoerde gesprek tussen het college van Gedeputeerde Staten van Zee land en de minister van verkeer en waterstaat, menen wij echter te moe ten concluderen, dat er reden bestaat voor de vrees, dat In een temporise- ring van «le werken tot verhoging van de dijken langs de Westerscheldc ook de afsluiting van het Zuid-Sloe zal worden betrokken". Het personeel van een bank in Cle veland (V.S.J, beleefde bange uren toen het een vuurgevecht meemaakte tussen de politie en een bankrover, die het gebouio ivas binnengedrongen. Na een felle vuurwisseling delfde de rover eindelijk het onderspit: men vond zijn stoffelijk overschot in de kelder van het gebouw. Voor die tijd was het personeel ech ter reeds bevrijd. Op de foto zien we hoe twee vrouwelijke bankbedienden, zich in veiligheid brengen, terwijl de politie dekking zoekend achter een auto de bank onder vuur houdt. KORTE PREDIKATIE GODS BEDEHUIS „Zie, de hemel, zelfs de hemel 'der hemelen, kun U niet be vatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb." 1 Koningen 8:27. Wij moeten kerken bouwen in deze- tijd, en in deze wereld. God zelf wil hel zo, vanaf het ogenblik, dat Kain en Abel op een altaar offerden Noaclt sténen bijéendvoeg voor de bonio van een altaarsedert David plannen maakte voor de houio van een tempel, en Salomo de tempel bouwde, vanaf het moment dat de gelovigen zeiden: Welzalig, zij, die in uw huis wonen. Van het begin der wereld af waren er plaatsen, heel bepaalde plaatsen, waar God wilde, dat Hij aangebeden werd. Dat zal zo blijven tot aan her- einde der wereld, tot er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Dan zal er niet meer in een tempel, door mensenhand gebouwd, aange beden worden, maar in geest en waarheid, want van het nieuwe Je ruzalem wordt gezegd, dat er geen tempel zal zijn. Maar nu is de kerk volgens Gods eigen instelling de plaats, waar men Hem eer toebrengt. Dit brengt ons voor deze tijd onder ogen kerken te bouwen, waar deze ontbreken, want wij mensen hebben God nodig. En dit stemt ons tot grote dankbaar heid. waar we wel een plaats hebben, om zondag aan zondag samen te ko men, om Gods lof te bezingen. Hoe fout is het in over geestelijkheid te menen zo'n plaats niet nodig te hébben, dan vlucht men uit de ver- ant woordelijkheid. Even fout is het te denken een (de) kerk, niet nodig te hebben, want wij kunnen God niet missen, en het is maar wat vreemd om op eigen gele genheid God te zoekenWij hébben de zichtbaarheid van de kerk nodig. Niemand stelt zich zonder schade hoogmoedig boven kerken en kapel len. Wie echter omgekeerd meent over God te kunnen beschikken in heilige gebruiken en gewijde kerkge bouwen, die moet weten, dat God groter is dan onze erediensten, ook onze bedehuizen kunnen Hem niet bevatten. Hoe zouden wij dit kunnenMaar juist daarom gaan we op naar de kerk, om er te zingen: d'Allerhoogste zij geprezen, in dit huis en overa'. d'Eer des Vaders, Zoons en Geestcs meld'ons dankbaar lofgeschal Hem zij 't lied der eer gezongen, 't lied, dat eeuwig klinken zal! Gezang 272 l Rilland C. d. Engelse. DEZELFDE TEMPERATUREN. Op de meeste plaatsen droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 27 september Zon op 6.32 Maan op 00.34 28 september Zon op 6.34 Maan op 1.37 onder 18.29 onder 15.52

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1