KOELE MAAR CORRECTE ONTVANGST VOOR KROESJTSJEW IN AMERIKA Zeeuwse paarden in Den Bosch goed igenoteerd sras DDflVIMriAIF 7FFIIWRF CflUDANT Begroting gericht tegen overbesteding HONDERDDUIZENDEN KIJKERS SLECHTS WEINIGEN JUICHTEN Eisenhower en zijn Russische gast, met ernstige gelaatsuitdrukking luisterend naar het spelen van de volksliederen. Storing „Stem van j Amerika" gestaakt De Sowjet-Unle heeft dinsdag M H kort na 4 uur het storen van „De Stem van Amerika" ge- H staakt, voor het eerst sinds |g tien jaar. Dit is meegedeeld H door de directeur yan 't Ame- s rikaanse bureau van voorlich- s ting, George Allen. Om die tijd begon liet eerste program- ma van de dag in het Rus- H sisch. m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii T roonrede De troonrede is altijd een staats stuk. waarnaar de bijzondere aandacht uitgaat van het Ne derlandse volk. Dat gebeurt dan om tweeërlei redenen. Een klein deel van het volle vraagt naar de inhoud van de troonrede en een groot deel wil weten of prinsjesdag in Den Haag een treffend en indrukwekkend schouwspel was. Voor deze laatste groep ligt het zwaartepunt op het feit, dat de troonrede het enige staatsstuk is, waaraan een koninklijke stoet, mu ziek en geschitter van uniformen, ambtsgewaden en bijzondere toilet ten te pas komen. Wat ligt meer voor de hand, dan dat de glimlachende koningin, de stoet en de muziek de breedste aandacht krijgen, omdat deze „show" het woord klinkt wat kil voor ieder begrijpbaar is? En hoe ongewoon zou het nlef zijn, wanneer die brede aandacht zóu uit gaan naar de plechtige, dorre en ora kelachtige zinnen, waarin de rege ring onze vorstin laat spreken als ze via de troonrede haar werkprogram bekendmaakt. Vooropstellend, dat dus al jaren lang de entourage van prins jesdag voor duizenden Neder landers interessanter was dan de troonrede, mag voor dit jaar wel ge constateerd worden, dat deze duizen den niet eens zo heel ver in het on gelijk waren. De troonrede 1959 is een heel lang stuk, dat praktisch geen nieuwe gezichtspunten opent. De regering verkeerde in de moei lijke omstandigheid, dat ze enkele maanden geleden bij haar optreden al een uitvoerige regeringsverklaring had afgelegd en dat ze daarna haar bewind nog in den brede had toege licht. In de enkele maanden, dat Z. Exc. De Quay en zijn ministers het land thans besturen, is zo weinig veran derd, dat de troonrede niet veel an ders kon zijn. dan herhaling van hoofdpunten uit de regeringsverkla ring met daarnaast een reeks kleine re mededelingen, die hoe belangrijk op zichzelf, geen bijzondere rugge- graat geven aan dit staatsstuk. Op zichzelf behoeft zo'n herhaling geen reden tot teleurstelling te zijn. Zij bevestigt namelijk, dat het Nederland en het Nederlandse volk tamelijk goed gaat... dat er hier welvaart te verdelen valt en dat de toekomst er menselijkerwijs ge sproken redelijk-rooskleurig uit ziet. Het had allemaal in de troonrede wat korter en misschien zelfs wat duidelijker gezegd kunnen zijn, dan nu is geschied. Dat is wel jam mer. Waarom zou men niet een korte troonrede samenstellen, wanneer dat volkomen zou passen in het kader van prinsipsdaa? Het ovo>-qrote deel van het Nederlandse publiek zal er zeker geen bezwaar tegen hebben. En voor de regering zou het wan neer haar beleid toch al volledig be kend is een taakverlichting zijn. Bovendien kan het construeren van vele en brede'volzinnen lel den tot een zekere „duister heid" in het betoog. Wat bijvoor beeld te zeggen van de troonrede zin, waarin de regering verzekert, dat ze zal voortgaan met de verwij dering kunstmatige elementen uit ons onomisch bestel. Zou lie «et veel eenvoudiger ge weest wanneer ze de paar „kunsti liglieden", die ze wil ver wijderen genoemd had om niet de indruk te wekken, dat ze de vele honderden kunstmatigheden die ons schelden van de vrije „vraag en aan- bod"-economle zou willen wegvagen? Er zijn nog meer van die al te brede volzinnen in de troonrede te vinden. Zij bewijzen, dat de troonrede kan winnen in betekenis, wanneer men haar korter, duidelijker en feitelijker maakt! Eisenhower: Betere basis voor beschouwing problemen gewenst Kroesjtsjew: Ons embleem zal het INSPECTIE VAN uwe op de maan welkom heten Amerika heeft de Russische premier Nikita Kroesjtsjew en de zijnen gisteren koel maar correct ontvangen. Grote menigten verdrongen zich zowel op het vliegveld Andrews bij Washington, waar het Toepolew-straalpassagiersvliegtuig met het Russische gezelschap landde, als langs de weg naar Blairhouse, maar slechts weinigen juichten; het was blijkbaar vooral door nieuws gierigheid dat men gedreven werd. Hij zei verlangend te zijn naar de besprekingen tussen hen bei den. Kroesjtsjew verklaarde dat alle vol- DE EREWACHT Premier Kroesjtsjew is dinsdag mid dag op het vliegveld Andrews bij Washington aangekomen. De Rus- sische staatsman werd door presi dent Eisenhower begroet. Foto: pre mier Kroestsjew en president Eisen- hower tijdens de inspectie van de erewacht. In het midden de tolk. Radiografisch overgebrachte tele- foto). Redevoeringen over vredeswil In zijn welkoms-toespraak op het vliegveld verzekerde Eisen hower, die bij de verwelkoming opvallend ernstig keek, aan zijn Russische gast, dat Amerika zich, niet wil bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van andere landen. De Amerika nen zijn geen volk kwaad ge zind, begeren geen gebied, noch meer macht. „Ik hoop oprecht dat, daar U deze waarheden over ons volk zult zien en gaan geloven, er een betere basis zal komen waarop wij tezamen de vraagstukken die ons verdelen kunnen beschouwen. Tenslotte behoort ons gemeenschappelijk doel altijd een rechtvaardige, al gemene en blijvende vrede te zijn". Loos alarm voor Washingtons politie De politie te Washington werd giste ren gewaarschuwd dat een rode auto in de omgeving van Eisen howers en Kroesjtsjews route van het Andrewsvliegveld naar het centrum van Washington met een grote hoeveelheid springstof zou zijn geweest. Later maakte de geheime dienst be kend dat het gerucht over deze auto ongegrond was. Verscheidene uren voor de aankomst van Kroesjtsjew is dinsdag in het fiark van het Witte Huis te Wash- ngton een man gearresteerd, die gekleed was in de uniform van sergeant van het Amerikaanse leger, een zwarte armband droeg en een vlag met een doodskop bij zich had. Anti-communistische be togers hadden maandagavond te Washington soortgelijke armban den en vlaggen bij zich. keren vrede willen en dat de staats lieden van alle landen zich naar die wens dienen te richten. Na herinnerd to hebben aan de Russische succes sen met een raket naar de maan („een bus van 390 kilogram, voorzien van een wimpel met liet embleem van de Sow jet-Unie, bevindt zïcli nu op de maan. Onze aarde is enige honderden kilo's lichter geworden en de maan zoveel zwaarder"), en op de gereedkoming van een atoomijs- breker in de Sowjet-Unie, zei hij on der meer: ,<Wij wéten, mijnheer de president, dat het denkbeeld van een vreedzaam gebruik van kernenergie ook U na aan het hart ligt. De Amerikaanse geleerden zullen er ongetwijfeld in slagen, ook een em bleem naar de maan te brengen. Ons embleem zal het uwe welkom helen en zij znllen samen in vrede en vriendschap leven, zoals wij het hier op aarde zouden moeten doen". Verkeerd op landingsbaan Door een hevige westelijke tegen wind was Kroesjtsjews toestel bijna een uur achter op het oorspronkelijke tijdschema. President Eisenhower, zelf een kwartier voor het ogenblik van Kroesjtsjews aankomst, 17.21 uur Nederlandse tijd, gearriveerd, liep naar de landingsbaan om de Russische leider tc begroeten. Eij dc president bevonden zich zijn minis ter van buitenlandse zaken, Herter, en het echtpaar Cabot Lodge, dat de Kroesjtsjews op hun reis door de Verenigde Staten als persoonlijke vertegenwoordigers van de Ameri kaanse president zal vergezellen. Het toestel was de landingsbaan ver keerd opgetaxied zodat de trap aan de andere kant van het vliegtuig werd bevestigd en de opgestelde foto grafen, filmoperateurs cn verslagge vers weinig konden zien. Amerikaanse en Russische functi onarissen verwelkomden de Rus sische leider met handgeklap, maar de menigte van verscheide ne duizenden was ijzig stil. Drie kleuters, dochters van Russisch- ombassadepersoneel, boden Kroesjts jew, diens vrouw en dochters, mikers rode rozen aan, waarop de Rus de meisjes omhelsde. Glimlach en ernst Kroesjtsjew nam al het nieuwe goed op en keek vaak naar de nister van buitenlandse zaken, Gro- myko. Kroesjtsjew stond nog steeds te glimlachen toen president Eisen- wer hem met een ernstig gezicht op het roodbeklede podium noodde waar zij na de 21 kanonschoten naar de beide volksliederen luisterden. De erewachten van vier onderdelen der Amerikaanse strijdkrachten presen teerden het geweer. Toen Eisenhower zijn welkomst- (Zie slot pag. 3 kot. 4) Prinses Beatrix in New-York Prinses Beatrix heeft dinsdag het museum voor primitieve kunst in New York bezocht. Daarna werd haar het- ereburgerschap van Brooklyn ver leend. In het museum was de prinses de gast van de gouverneur van New York, Nelson Rockefeller, die haar rond leidde. Bij aankomst in Brooklyn, ge noemd naar het Nederlandse Breuke- len, bood de bestuurder van Brook lyn, de heer Cashmore, de prinses de perkamenten rol van het ereburger schap en een vlag van Brooklyn aan. Op de vlag stond: „Eendracht maakt macht". Voor de plechtigheid had H.K.H. haar naam gezet in een oude Nederlandse bijbel uit 1738, die een Nederlands ko lonist destijds naar Brooklyn had meegenomen. (Van een onzer verslaggevers) ZE ZIJN weer naar Den Bosch gegaan: de oudere mannen met de stokjes en de grote sigaren en de jongere mannen, in hun witte pakken, knallend met de zwepen. En met hen hebben dins dag meer dan vierhonderd ko lossale koudbloedpaarden bezit genomen van de grote vee- niarktliallen in 's Hertogen- boscli. Zo'n vijfenzeventig heng sten en bijna 350 merriën, voor bet merendeel afkomstig uit Noord-Brabant, Limburg en niet te vergeten Zeeland. Want reeds driemaal achtereen, in '50, 1957 en 1958 ging de belangrijk ste titel van de jaarlijkse ten- toonstelling de „Nationale" van de Koninklijke Vereni ging „Het Nederlandsche Trek paard" naar Zeeland. Drie va» de meer dan 1,00 koudbloed paarden, zoals die gisteren en van daag in Den Bosch worden „voorge leid" op de tentoonstelling Ï959 van „Het Nederlandsche Trekpaard". (Foto P.Z.C.): (Van onze parlementaire redacteur) De voornaamste en interessante punten uit de rijksbegro ting voor 1960 zijn: De rijksbegroting 1960 sluit met een tekort van 951 mil joen gulden, dat is aanzienlijk minder dan voor 1959. De begroting is erop gericht een dreigende overbeste ding, gevolg van de economische opbloei, te voorkomen. De vrijgezellenbelasting gaat omlaag, de fusie van ven nootschappen wordt fiscaal vergemakkelijkt en de tij delijke belastingverhogingen worden met één jaar ver lengd. Er bestaat een duidelijke tendeus tot verlaging van het uitgavenpeil van het rijk; het aantal ambtenaren liep terug. Er zal niet worden overgegaan tot liet afkappen van bepaalde staatstaken. Het woningbouwprogramma voor 1960 vermeldt 80.000 woningen, waaronder 37.500 woningwetwoningen. De staatsschuld liep met 648 miljoen op tot ruim 19 mil jard gulden. Eerst zal Zuid-Flevoland worden ingepolderd, daarna volgt de Markerwaard. De algemene volkstelling in 1960 zal in totaal 11 miljoen gulden kosten. Er worden nieuwe zilveren rijksdaalders aangemunt, maar er komen ook nieuwe „briefjes" van 2,50. Uitvoerig nieuws uit de Miljoenennota vindt men op de pagina's 13, 14, 16 en 17 van dit nummer. De Troonrede strat op pagina 14. En op pagina 7 kan men lezen over de begroting van landbouw en visserij over een „nota inzake de hoofdlijnen van het in de naast© toekomst te voeren garantiebeleid" cn over het Bouw programma 1960." Quarré van de stallen Dc Dobbeleare uit IJzendijke en Adr. J. Catsman uit Biervliet, Guido uit de Kluis van de fa. D. A. Timmerman en Zn. uit Kat_ tendijke en Successeur, wederom van de stallen De Dobbelaere, waren het in deze jaren, die bij de hengsten de nationale titel veroverden. En had de kampioensmerrie van 1958, „Mina van Veerhoek" een Zuidhollandse ei genaar, zij was een in Oostburg geboren en getogen Zeeuwse Het zou té chauvinistisch zijn om te beweren, dat de forse Zeeuwse koudbloeds op deze 27ste nationale tentoonstelling wederom domine ren. Daarvoor liggen, na dc keu ringen van deze eerste dag, de kansen nog té zeer open. Welke paarden er kampioen J959 worden is vandaag, woensdagmorgen be kend, als de kaïupioeuskeuringen achter de rug zijn. Het is echter goed mogelijk, dat het wederom een Zeeuwse hengst zal zijn, die alg het feest eigenlijk pas goed begint met de uitvoering van het na middagprogramma, bij het grootse défilé van de bekroonde paarden, de aanduiding „kampioen" zal dragen. De hogp van de Zeeuwse paardenfok kers is gevestigd op Frits van de Rel- gershoeve, een vijfjarige zwartschim- mel, zoon van de nationale kampioen Quarré. Hoewel dit forse paard een ernstige kandidaat voor de titel is. zijn daar nog altijd de Limburgse hengst Costaud van SoesLerhof, vorig jaar reserve-kampioen en de Bra bantse kanshebber Bruno van 't Hof, (Zie slot pag2 kol. 2) VERWACHT... Geldig tot hedenavond WISSELENDE BEWOLKING. Wisselende bewolking met voorname lijk in de kuststreken hier en daar een bui. Matige, aan de kust later vrij krachtige noordelijke wind. De zelfde of 'ets lagere temperaturen. ZON <EN MAAN 17 september Zon op 6.16 onder 18.53 Maan op 19.01 onder 6.38 Directie: F. v. d. Velde ea F. B. HHr 0 En W H wj *jl I |9H N H B 8 M D Hf W I jfl I B 8 K W BV M 8 Ing. mededelingen driemaal tarief, den Boer. Adjunct: W. de Pagter. H £5 T&. «MS# W H I 1 KJ IJ l||lg Bmm Bm BMP V W W BB BB BB B ll 1 Kleine advertenties (max. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. 23 cent p. regel met een minimum Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. Brieven of adre* ,t'i 1% waarin opgenomen de Middelburgse, vlissingse, goesse, breskense courant en vrije stemmen bureau v. d. blad" 25 cent meer. J?Yw.uSU'ïummm li 'cS Olro P.Z.C-. Mldd,.!,,,,. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. do Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerlkzce. red, tel. 2425, adm. tel. 2031.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1