PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SCHEPRAD - SATELLIET GELANCEERD „Laboratorium" werkt op zonne-energie DOMBURGfamiliebadplaats - nieuwe - stijl in de toekomst KONINGIN ELIZABETH IS IN VERWACHTING NOG GEEN ADVIES OVER C.A.0. METAALINDUSTRIE 202e jaargang - no. 185 Dagblad, uitgave vao de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 88 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 8 aug. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Xng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van \i—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. P. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. adra. tel. „Verkenner voor vluchten naar Mars en Venus" Gistermiddag is een nieuwe Amerikaanse kunstmaan, „Explorer 6", in een baan om de aarde gekomen. Deze satelliet draagt de bijnaam „Paddlewheel" („Scheprad"), omdat zij voorzien is van vier schoepvormige armen. De schoepen zijn bedekt met cellen die zonlicht in elektriciteit kunnen omzetten. De elektriciteit dient weer om de instrumenten en apparaten in werking te stel len en te houden. De satelliet weegt 63.65 kilogram. De omloop tijd bedraagt ongeveer twaalf uur. De grootste afstand tot de aarde is ongeveer 37.000 km en de kleinste afstand ongeveer 225 kilometer. Het experiment is bedoeld als een „verkenning" voor vluchten naar Mars en Venus. Raketje voor correctie De satelliet werd van de basis Cape Canaveral gelanceerd met behulp van een drietrapsraket van het type „Thor-Able". Zij zal waarschijnlijk meer dan een jaar in haar baan blij ven. De satelliet is voorzien van een kleine raket die door middel van een radiosignaal kan worden afgeschoten om het laagste pnnt van de baan met 80 tot 160 km te verhogen. Voordat bekend was geworden dat de kortste afstand tot de aarde ongeveer 225 km bedraagt, was meegedeeld dat men de raket zou kunnen afschieten als de kleinste afstand „minder dan de gewenste 250 km" was. De gegevens betreffende omloop tijd en de afstand tot de aarde zijn o.a. afkomstig van de radio telescoop te Jodrell Bank bij Man chester, die de grootste ter we reld is. Via zeer nauwkeurige ra diosignalen vanaf de aarde is het mogelijk, de zender van de Explo rer 6 in- en uit te schakelen. Om de kunstmaan in haar baan te brengen, moest de raket een aan- vangssnelheid van ongeveer 35.000 km per uur krijgen. Visite's Vele mensen in West-Europa zul len zich deze afgevraagd heb ben of de scherpte van de te genstelling tussen de Westerse mo gendheden en het communistische blok, aan het verminderen is. Wan neer een man als de Amerikaanse vice-president Nixon in Rusland rondreist als' ere-gast, dan is dat een gebeurtenis, die men vijf jaar gele den niet voor mogelijk zou hebben gehouden en dan spreekt daaruit een zekere toenadering. Wanneer diezelfde man na zijn terugkeer in dé Verenigde Staten voor de micro foon van radio en televisie verklaart, dat Kroesjtsjew in het communisme gelooft en dat de Amerikanen de vrijheid van denken, die ze voor zich zelf opeisen, ook moeten toestaan aan Kroesjtsjew, dan is dat in Ame rika een nieuw geluid. De houding van de Amerikanen te genover de communistische landen wordt blijkbaar minder „hard". Zij vertoont thans gelijkenis met. die van India's premier Nehroe: straf optreden tegen de communisten in eigen land, maar vriendelijk praten in Moskou. Straks zal de nieuwe Amerikaanse houding een zekere „top" bereiken als president Eisenhower op het Ro de Plein in Moskou zal staan en als Kroesjtsjew door Wallstreet in New- York het kapitalistische hart van de Westerse economie zal rijden, terwijl beursmensen papierstroken en snippers bij wijze van hulde op zijn auto laten neerdwarrelen. Voor mensen, die gewoon zijn rechtlijnig te denken, moet deze vertoning wel moeilijk te begrijpen zijn. Zij kunnen zich echter troosten met de gedachte, dat weliswaar de houding van de Ameri kaanse regering jegens Sowjet Rus land minder „hard" is geworden, maar dat de Sowjet-Unie geen wij ziging in haar politieke oogmerken heeft gebracht en precies even „hard" is gebleven als altijd. Dat is zojuist nog te Genève gebleken! Bij de sluiting van de Geneefse con ferentie constateerde de Amerikaan se minister van buitenlandse zaken, Herter, dat na tien weken van con fereren geen resultaten waren be reikt. De Sowjet-Unie, zo zei hij, is niet werkelijk geïnteresseerd in verbete ring van de toestand te Berlijn. Zij wil alleen maar het opnemen van West-Berlijn in het communistische Oost-Duitsland verkrijgen en zij wil het communistische bewind in Oost- Duitsland handhaven ook bij een mo gelijke Duitse heieniging. Deze woorden van Herter klinken heel anders dan de vriendelijke taal van Nixon over wederzijd se vrijheid van denken en men mag er opvertrouwen, dat zij veel meer de werkelijkheid benaderen. Geen wederzijdse „vrienden"-reisjes, geen (Zie slot pag. 3 kol. 1) Voor het lanceren waren de vleu gels neergeklapt als de vleugels van een vogel-in-rust. Zij klapten uit nadat de derde trap van de ra ket ruim vier minuten na de lan cering ontbrandde. Men rekent er op dat de zonnebatterijen geduren de de hele duur van de vlucht blij ven werken. De kunstmaan bevat een „laboratorium" met de vol gende toestellen: Drie apparaten om de stralings- krans rond de aarde in kaart te brengen; Een apparaat van ruim een kilo dat als een televisiecamera een ruw beeld van het wolkendek der aarde overbrengt; Zonnebatterijen waardoor de che mische batterijen gedurende de vlucht kunnen worden geladen; Drie zenders en twee ontvangers; Een apparaat dat de omvang van meteorietdeeltje die de satelliet raken, vaststelt; Twee soorten meters om het het magnetische veld van de aarde in kaart te brengen. Ill|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllll|^ De minister van Maatschappe- M lijk Werk, mr. M. AM. Klom- pé, heeft vrijdagochtend van Social Security miss Mabel Howard van Nieuw Zeeland ontvangen. Tijdens deze ont- vangst werd de bijgaande foto gemaakt. Warmer weer (Van onze weerkundige medewerker). Augustus is wat aarzelend be- gonnen, waarbij in de eerste week weinig meer dan 20 uur zon werd waargenomen tegen normaal 50 uur. Vrijdag was m het alweer iets beter zomer- weer, hetgeen werd veroor- |f H zaakt door een uitloper van '11 n hogedrukgebied dat boven dé oceaan lag. Boven Spanje ligt H een kleine depressie, die zich ij naar het noordoosten uitbreidt. Hierdoor gaat de luchtdruk in H Frankrijk wat dalen en stroomt er warmere lucht uit H het zuiden naar onze omge- §j ving. Even ten zuiden van Pa- p rijs kwamen vitjdag al tempe- raturen voor van dicht bij 30 H graden Celsius. De zeewind |j heeft plaats moeten maken H voor een wat warmere zuid- m oostelijke luchtstroming. De weekend-vooruitzichten wijzen op belangrijk warmer zomer- weer. De kans op onweer zal daarbij ook zondag nög klein blijven. M Il!lllllll|l!llllllllll!llllllllllllll!!!!!lllllllllllllll!l!!!ll!]|l!!lllllllll!l!!!!!lllll ALTIJD NAAR MEER KINDEREN VERLANGD Reis naar West-Afrika zal niet doorgaan Koningin Elizabeth verwacht in februari een kind, zo is vrij dag officieel door het paleis van Buckingham bekendge maakt. De koningin zal geen openbare verplichtingen meer aangaan. Zij is direct na haar terug keer uit Canada door haar artsen onderzocht. Haar ge zondheidstoestand is goed, aldus een verklaring van de secretaris van de koningin, Colville. De koningin en de prins, die reeds twee kinde ren hebben prins Charles en prinses Anne hebben al tijd naar meer kinderen ver langd en zijn zeer gelukkig dat er een derde kind ver wacht wordt, zo voegde hij hieraan toe. De koningin is nu niet in staat in november de voorgenomen reis met prins Philip naar Ghana en West-Afrika te maken. Als gevolg hiervan is de premier van Ghana, dr. Nkroemah, als een van de eer sten buiten de Britse koninklijke familie, op de hoogte gesteld. De koningin heeft dr. Nkroemah uit genodigd op Balmoral Castle in Schotland haar gast te zijn. Begin juli heeft de koningin de Ca nadese premier, Diefenbaker, ver trouwelijk ingelicht, waarop deze onmiddellijk aanbood het Canade- MEN NEEMT ER DE TUD VOOR Eerste onder het nieuwe Ioonbeleid (Van onze Haagse redacteur) De looncommissie van de Stichting van de Arbeid is in haar vrijdag ge houden vergadering nog niet ge reedgekomen met de vaststelling van haar advies over de nieuwe C.A. O. in de metaalindustrie. Volgende week dinsdag zuUen de besprekingen iu de commissie worden voortgezet. se reisplan te wijzigen, doch zij vond het beter gewoon het pro gramma af te werken zolang zij zich goed gevoelde. Franse kran ten meldden toen ai dat de konin gin in verwachting was, doch dit werd tegengesproken. Koningin Elizabeth is 33 jaar. Prins Charles is op 14 november 1948 geboren, prinses Anne op 15 augustus 1950. Als er weer een zoon geboren wordt, zal hij in lijn van opvolging voor prinses Anne komen. De koningin vertoeft op het ogenblik in Balmoral Castle. Het is niet be kend waar zij voor de geboorte zal vertoeven. Normaal is zij met Kerstmis en in januari te San- dringham, in februari en maart in april in Windsor, het paleis van Buckingham eh in Voor het eerst in meer dan 100 jaar... Het is voor het eerst in meer dan honderd jaar dat een Britse ko ningin tijdens haar bewind een kind krijgt. Voor het laatst was dit het geval met koningin Victo- toria in 1857. Beide kinderen van Elizabeth waren reeds geboren voordat zij koningin werd. Indien de looncommissie eenparig een gunstig advies vaststelt, kan de goedkeuring voor het College van Rijksbemiddelaars spoedig worden verwacht. Wordt men het in de loon commissie echter niet eens, dan ontstaat er opnieuw vertraging, want dan zal het volledige bestuur van de Stichting van de Arbeid moe ten worden ingeschakeld. Dat men de zaak vrijdag in de loon commissie nog niet tot een eind heeft kunnen brengen, achten bevoegde klingen min of meer begrijpelijk. In de eerste plaats hadden de leden van de looncommissie vrijdag nog andere dingen te doen en verder be treft het hier een gecompliceerde materie. De nieuwe metaal-C.A.O. is in tweeën verdeeld. Deel a handelt voornamelijk over het hogere loon. terwijl deel b de bepalingen inhoudt over arbeidsverkorting, in de vorm van een vijfdaagse werkweek, te be reiken gedurende een periode van drie jaar. Ook geeft dit deel de nieu we voorschriften over de tariefbasis- lonen. Aan de behandeling van deel b is de looncommissie helemaal niet toe gekomen. Verder leeft in de looncommissie het besef, dat het hier gaat om de eerste CA.O., die onder het nieuwe Ioonbeleid moet worden goedgekeurd. In zekere zin be treft het dus een model-C.A.O., die op andere bedrijfstakken wel eens als een „magneet" kan wer ken en waarvan men dus de con sequenties eerst goed onder de ogen wil zien. Men neemt er de tijd voor. In elk geval staat het vast, dat de metaalarbeiders van de vertraging geen schade zullen hebben. Men had erop gerekend, dat de nieuwe lonen vanaf 1 augustus j.l. zouden worden betaald. Zoals bekend, hebben de in de vabraad voor de metaal-industrie samenwerkende werkgevers en werk nemers bepaald, dat het hogere loon na goedkeuring van het College van Rïjksbemiddelaars vanaf 1 augustus, dus met terugwerkende kracht, zal worden uitbetaald. GROTE PLANNEN OP STAPEL MEN ZEGT, dat dorpen en ste den hun eigen karakter hebben. Als dat zo is, dan hebben bad plaatsen er twee. Bijvoorbeeld Domburg: in de winter een vriendelijk dorp, door-en-door Walchers, woonplaats van de Passeniers, De Pagters en de Maljaarsen, in de zomer daaren tegen een cosmopobtische plaats waar meer „buitenlands" wordt gesproken dan Zeeuws Dat is altijd zo geweest. Dom burg was al een familie-bad plaats, toen het woord „recrea tie" nog niet was uitgevonden. En het Domburgs Badnieuws, dit voorlichtingsorgaan voor gast en inwoner van deze bad plaats, is al bijna aan zijn ze ventigste jaargang toe. Domburg is onder de badplaat sen van Nederland een bedaag de, rustige cosmopoliet, die zijn talen met distinctie spreekt, maar met een Walchers accent. „Familie-badplaats", ziedaar een naam, waarop Domburg altijd met enige trots aanspraak heeft gemaakt: de plaats, waar men in de zomer maanden naar toeging om er rustig met hat gezin van zee en strand te genieten. En met name de Duitsers wisten Domburg te appreciëren. Na de oorlog is dat karakter- van „fami lie-badplaats" weliswaar allerminst verd' enen, maar wel is e: iets ver anderd. Het toerisme zf immers heeft zich gewijzigd: niet „vakantie- gaan" is geen luxe meer, maar een vanzelfsprekendheid voor vrijwel ie dereen en het sociaal toerisme is in opkomst, Daarvan profitèerfc ook Domburg, maar de vraag, die men zich op dit ogenblik in Domburg stelt, is: „Hoe kan men de vele mogelijkhe den van het moderne toerisme benut ten zonder dat het karakter van de badplaats wordt gewijzigd?" Burgemeester mr. W. J. E. Crom- melin heeft daarover concrete denkbeelden, ideeën, die niet al leen de zijne zijn, maar ook die van het V.V.V.-bestuur en van de Stichting Badplaatsenbelangen. De burgemeester gaat uit van deze realiteit: de caravan komt steeds meer in trek en ook het kamperen door gezinnen is normaal gewor den. Maar dat betekent tevens, dat families, die op deze manier va kantie houden, niet meer in een hotel of een pension gaan. Welnu, dan zal ook een plaats als Dom burg daar rekening mee moeten houden en moeten zorgen voor een goede accommodatie. Wart ook al dus wordt en blijft Domburg: fa miliebadplaats. Goede accommodatie voor caravans en tenten. Dat komt er eenvoudig op neer, dat men de beschikking moet hebben over een goed geoutilleerd kampeerterrein. Nu is er een kam peerterrein in Domburg, geëxploi teerd door V.V.V., maar het is te vens de burgemeester komt er eer lijk voor uit wel eens een reden tot zorg geweest. Vorig jaar bijvoor beeld was het zo druk, dat sommige gasten, die even met hun auto naar Middelburg waren gegaan, terugko mend tot de ontdekking kwamen, dat hun wagen niet meer bij de caravan kon: er was inmiddels een tent opge slagen. Dit jaar is deze situatie ver beterd doordat er een betere bewa king is gekomen. Voorts waren er vo rig jaar enige moeilijkheden met de sanitaire voorzieningen. Toch moet er allerlei veranderen. De eerste stap is al gedaan: de Stichting Badplaatsbelangen zal de exploitatie van het terrein overnemen van V.V.V. Maar het is nog maar de eerste stap, zo stelt burgeme '.ster Crommelin na drukkelijk. En met overtuiging schetst hij zijn ideaal: Een groot ruim kampeerterrein, aangelegd als plantsoen met ver antwoorde beplanting, op welk ter rein elke caravan recht heeft op een niet al te klein minimum aan oppervlakte. Die oppervlakte moet in elk geval zodanig zijn, dat men in geen enkel opzicht last van zijn buren heeft. Daarnaast op de zelfde wijze een gedeelte voor kampeertenten. Een dergelijk ter- Zie slot pag2 koh 4) Benzine duurder Als gevolg van de recente prijs- itijging op de wereldmarkt, zal met ingang van zaterdag 8 augustus a.s. de verkoopprijs voor gewone autobenzine en su per autobenzine worden ver hoogd met 0.3 cent per liter. KORTE PREDIKATIE Zodra Ik Israël genees, worden EJraims ongerechtigheid en de boosheden van Samaria onthuld". Hosea 7 :1a. Een vriend van me had af en toe pijn. Te onbenullig eigenlijk om er over te praten. Maar op den duur ging hij er toch maar eens mee naar de dokter. „Dokter, ik héb af en toe pijn hier en ik kan het niet thuisbrengen". Na het onderzoek zei de dokter met een zorglijk gezicht: Direct naar het ziekenhuis, spoedoperatie Het verliep goed, maar 't was een dubbeltje op zijn kant en een langdu rige en kostbare geschiedenis. Zo gaat het vaak: aan de medische behandeling ontdekje pas de ernst van de ziekte! En als God zijn volk geneest, is het volgens onze tekst niet anders.' (Let wel: Met Israël het hele volk en Efraïm de voornaamste stam van het volk en Samaria de hoofdstad wordt steeds hetzelfde, n.l. het hele volk be doeld, zoals soms Nederland en Hol land of Rusland en Moskou door elkaar gebruikt worden). Nu zijn er ook mensen die, als ze veel pijn hebben, niet naar de dokter gaan, alleen omdat ze doodsbang zijn, dat de dokter iets heel ernstigs zal ontdekken. Zo was ook Israël (en zo is ook de mens nu nog) tegen over God, die geneest van ongerech tigheid en boosheid. Daarom staat er niet: Zodra Israël zich laat gene zen". Daar kijken ze wel voor uit! U en ik trouwens ookWij willen niet graag, dat onze kwaal tevoor schijn komt, niet waar1 Zó sterk zelfs, dat wé zelf niet geloven, dat we ziek zijn. Maar gelukkig: God geneest onge vraagd; Hij zet door, onderzoekt en opereert, of we willen of niet. En zo komt de boosheid toch aan het licht. Er stierf een onschuldig veroordeel de aan een kruis: Jezus van Naza reth, Gods eigen Zoon. Dat had God ervoor over om ons te genezen. ZO VEEL was er nodig (N.B.!) om ons gezond, héél te maken! Als God ons geneestworden onze ongerechtigheid en onze boosheden onthuld. Als je dat goed ziet, schrik je er levenslang ongelofelijk van én word je levenslang dankbaar, dat zó'n kwaal nog te genezen was!! Nieuwvliet. JOH. BBEZET. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten avond 7 uur: Den Helder, onbewolkt, Ypenburg, licht bewolkt, Vlissingen, onbewolkt, Eelde, licht bewolkt, De Bilt, onbewolkt, Twente, licht bewolkt, Eindhoven, licht bewolkt, Zuid-Limburg, onbewolkt, Helsinki, licht bewolkt. Stockholm, licht bewolkt, Oslo, half bewolkt, Kopenhagen, licht bewolkt, Aberdeen, zwaar bewolkt, Londen, zwaar bewolkt, Amsterdam, onbewolkt, Brussel, onbewolkt, Luxemburg, onbewolkt. Parijs, licht bewolkt, Bordeaux, zwaar bewolkt, Grenoble, onbewolkt, Nice, onbewolkt, Berlijn, zwaar bewolkt, Frankfort, onbewolkt, München, onbewolkt, Zurich, onbewolkt, Genève, onbewolkt, Locarno, zwaar bewolkt. Wenen, onbewolkt, Innsbruck, onbewolkt, Belgrado, licht bewolkt, Athene, zwaar bewolkt, Rome, onbewolkt, Ajaccio, half bewolkt, Madrid, zwaar bewolkt, Mallorca, licht bewolkt Lissabon, onbewolkt, 21 gr. 23 gr. 23 gr. 24 gr. 24 gr. 24 gr. 25 gr. 26 gr. 26 gr. 27 gr. 24 gr. 22 gr. 19 gr. 26 gr. 23 gr. 25 gr. 25 gr. 28 gr. 32 gr. 30 gr. 27 gr. 24 gr. 26 gr. 22 gr. 25 gr. 29 gr. 27 gr. 25 gr. 26 gr. 25 gr. 31 gr. 30 gr. 30 gr. 27 gr. 33 gr. 26 gr. Geldig tot hedenavond DROOG EN VRIJ WARM. Droog en vrij warm weer met zon nige perioden en weinig wind. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag zomers strandweer met een zwakke wind tussen oost en zuid. Zonnige perioden. Temperaturen in de middag 24 tot 26 graden Celsius. Zeewater 18 graden. Vooruitzichten: ook zondag zonnig en wellicht nog iets warmer strandweer. ZON EN MAAN 9 augustus Zon op 5.12 onder 20.18 Maan op 11.02 onder 22.17 10 augustus Zon op 5.14 onder 20.16 Maan op 12.17 onder 22.48

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1