PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HEVIG ONWEER RICHTTE RAVAGES AAN Treinverkeer werd in westen gestagneerd Koning Boudewijn in Rotterdam, Deltagebied en Noordwijk Kanaalzone-project komt al volgend voorjaar in uitvoering.... BILT RONDVAART VAN DE KONING DOOR DE HAVEN 202e jaargang - no. 160 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 88 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 10 juli 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. VorBtstr. 63, tel. 2476 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. adm. lel. 2094. Na dag met temperaturen tot 36 graden De koning, gefotografeerd Op de achtergrond H.M. tijdens de rondvaart door de Koningin, de Rotterdamse havens. Een lievig onweer, dat met krachtige windstoten gepaard ging, is gisteren van zuidwest naar noordoost over ons land getrokken, waarbij de bliksem In bovenleidingen van spoorbanen sloeg en zo het treinverkeer in het wes ten des lands stagneerde. Op tal van plaatsen ontstonden branden; in de loods Azië van het Amsterdamse Blaauwhoedenveetn, waar aanzienlijke schade werd aangericht, in een café-boerderij te Utrecht in een kunst- mestmagazijn te Huissen en in een hotel te Olsterwijk, welks bovenver dieping volledig werd verwoest. Dit onweer kwam tegen de avond van de warmste dag die Nederland dit jaar heeft beleefd en die op vele plaatsen temperaturen tot 36 graden Cel sius bracht. Om zeven uur gisteravond was in de omgeving van Rotterdam al 20 tot 80 millimeter regen gevallen. Nadat de onweersbui om ongeveer zeven unr boven Amsterdam was los gebarsten kwamen bij de storingsdienst van het hoofdstedelijke elektrici teitsbedrijf binnen een uur tijds ongeveer 200 meldingen binnen over doorgeslagen zekeringen in Iiehtleidingen. Om half elf was de dienst nog steeds In touw deze storingen te verhelpen. Normaal worden slechts 20 a SO storingen per avond aangegeven. Draadbreuk tussen Dordt en Zwaluwe De bliksem sloeg in de boven leiding van de spoorbaan tussen Leiden en Delft, Delft en Schie dam, Schiedam en Hoek van Holland, Zwijndrecht en Dor drecht en Dordrecht en Lage Zwaluwe. Het treinverkeer werd daardoor in het westen des lands gestagneerd. Tussen Dor drecht en Lage Zwaluwe ont stond een draadbreuk. De trei nen moesten er over één spoor rijden. De Austria-Express kreeg een uur vertraging en de r.E.K-148 (Amsterdam-Parijs) 112 minuten. Ook op de Zeeuw se lijn deden zich vertragingen voor van een uur en meer. Lawaai-egoïsten In een Franse krant troffen we gisteren een groot opgemaakt bericht aan over een couveuse baby, die drie weken eerder kwam dan hij werd verwacht, omdat zijn moeder tijdens een rustperiode 's mid dags wakker was geschrokken door het gierende lawaai van een straalja ger. Bij het lezen van dat bericht moesten we even aan Tijl Uilenspiegel denken. Waarom? Niet omdat (Te goede Tijl in Damme eveneens een couveuse kindje zou zijn geweest, maar omdat ook hij het te kwaad had met straal jagers. Deze week namelijk tijdens een van de opvoexingen van Uilen spiegel in het Middelburgse Open luchttheater Toorenvliedt kwam eni ge malen een straaljager over. En hoewel het vliegtuig vrij hoog vloog en zich waarschijnlijk niet loodrecht boven het theater bevond, was het la waai toch zo overheersend, dat van Tijl en zijn makkers niets kon worden gehoord. Het is trouwens toch opvallend, hoe on zo'n zomeravond zelfs in dit enigs- Toorenvliedt allerlei la waai de voor een openluchtspel nood zakelijke stilte komt verstoren. Van de verder op gelegen weg komen ge luiden van auto's, die eens lekker op trekken, het gegier van snelbrommers is bijna even erg als dat van straalja gers en zelfs treinen maken hinderlij ke geluiden. Het is wellicht allemaal onvermijdelijk, maar het accentueert tevens het feit, dat het bijna niet ge- meer mogelijk is in deze tijd een pl je te vinden, waar het stil is, héél woon stil. Een tweede „lawaai-bericht" uit het buitenland, dat deze week de aandacht trok ging over een kleine parlementaire strijd in Enge land. Daar werd in het Lagerhuis een motie verworpen om de Big Ben van twaalf tot zes 's nachts het zwijgen op te leggen. In Engeland is men in dit opzicht blijkbaar nog niet zo ver als in ons land, waar vele carillons na twaalven het zwijgen wordt opge legd. En terecht. Ook in Zeeland ge beurt dat, bijvoorbeeld in Middelburg en Goes. In Vlissingen daarentegen stelt men zich op het Londense stand punt, want de beiaard van de Jacobs- toren klingelt hier de hele nacht door. Het is een onjuist standpunt, zeker voor een toeristenstad als vlissingen: men moest er beter weten en er in de nacht het carillon stopzetten. Er is al genoeg geluid in de wereld en zelfs het welluidenste klokkenspel is voor iemand, die i nachts de slaap niet kan vatten, een gesel. Waarom deze verzuchtingen? Om dat juist op stille zomeravon den, zoals we die nu meema ken, het opvallend is, welk een ont stellende hoeveelheid lawaai we dage- lijks moeten verdragen. Lawaai van motoren, brommers, vliegtuigen en (Zie slot pag. 3 kol. 1) Brandweerlieden uitgeschakeld Toen de brand in het Amsterdamse Blaauwhoedenveem op zijn hevigst was, werden met zestien stralen, een straatwaterkanon, een water kanon van de drijvende motorspuit Jan van der Heijde en een van de sleepboot Albatros duizenden liters water in de vuurzee gespoten. De brand bleef beperkt tot de helft der bovenste verdieping van de 40 meter lange, 22 meter hoge en cir ca 15 meter brede loods. Er lag zeer veel tabak opgeslagen en voorts stukgoederen, en o.a. ook koffie. De schade was aanzienlijk. Drie van de zestig bij de blussing be trokken brandweerlieden raakten door de scherpe tabaksrook bevan gen en moesten met het zuurstof apparaat in de wagen van de G.G. en G.D. worden behandeld. Een vier de liep snijwonden op. Er moest van zuurstofmaskers gebruik worden maakt. Eveneens met zuurstofmaskers be streed de Huissense brandweer een brand in het magazijn van de coöpe ratieve aan- en verkoopvereniging van de A.B.T.B., waar grote hoeveel heden kunstmeststoffen, veevoeders en dergelijke waren opgeslagen. Een hevige wervelwind deed de vlammen overslaan naar de belendende veiling gebouwen. Dank zij de hulp van de Arnhemse brandweer, die de houten hallen nathield, bleven deze behou den. Het magazijn brandde echter ge heel uit. Tragische samenloop Onder wel zeer tragische omstan digheden woedde een brand in het achterhuis van een boerderij annex café tussen Utrecht en Bunnïk, vlak bij de renbaan Mereveld. De eigenaar van de stallen die naast de boerderij staan, de 34-jarige heer Nico Bloemzaad, was gister middag om vier uur in de omge ving van Ede bij een auto-ongeluk om net leven gekomen. De vergun ninghouder van het café, de 72- jarige heer A. van Wijk, was en kele uren voor de blikseminslag getroffen door een attaque. Op een melkwagen was hij naar de buren gebracht. Het vuur kon tot de met 400 balen hooi gevulde zolder van het achter huis worden beperkt. Markies op ziekenauto Andere gevolgen van het onweer waren: De bovenverdieping van hotel Wij- enbergh aan de Gemullehoekenweg te Oisterwijk werd door de bliksem getroffen en volledig verwoest. Het eronder gelegen gedeelte kreeg grote waterschade. 9 Een groot aantal planken werd losgeslagen van de 05 meter hoge steigers, die rond de St.-Vïtustoren te Bussum zijn opgesteld. De bliksem sloeg in de gerefor meerde kerk te Muiden, waarbij een deel van het dak werd vernield. In de r.-k. kerk van Muiden werd de lichtleiding geraakt. Een dienst die juist aan de gang was, werd met kaarslicht voortgezet. Ook de centrale van de Noord- Zuid-Hollandse Vervoersmaatschappij aan de Loolaan te Voorburg werd door bliksem getroffen. Het reizi gersverkeer met de „Blauwe Tram" werd zeven kwartier onderbroken. Aan de Rotterdamse Waalhaven sloegen twee schepen los en raakten vier wagons op drift. Op verschillen de plaatsen in de stad woeien bomen om. Een markies werd van een ge vel gerukt en kwam op een passe rende ziekenauto terecht, waarin een patiënt werd vervoerd. Alleen de chauffeur liep snijwonden op, omdat het glas van zijn voorruit brak. De zieke werd overgenomen door een andere wagen. In Epe werden de stallen van het circus Boltini door de storm vernield. De dieren moesten worden onderge bracht bij boeren in de omgeving. De circusbrandweer heeft de showtent door natspuiten overeind kunnen houden. 0 In Scherpenzeel werden acht koeien in een weiland door de blik sem gedood. De tweede dag van het bezoek van koning Boudewijn van België aan ons land werd grotendeels boven, op en aan het water door gebracht. Eerst genoten de koning en zijn gastvrouw en gast heer, koningin Juliana en prins Bemhard, van een vaartocht door de Rotterdamse havens. Vervolgens maakten de vorsten in gezelschap van waterstaatdeskundigen in drie Dakota's een vlucht boven het Deltagebied. Ir. A. G. Maris, directeur-generaal van rijkswaterstaat, had tevoren in het paleis op de Dam des kundige voorlichting over het plan tot afsluiting van de zee armen in Zuid-Holland en Zeeland gegeven. Na de rondvlucht bezocht de Belgische vorst de feestelijk versierde bad plaats Noordwijk, waar de Koningia-Astrid-bouIevard de herinnering aan de vakanties van de Belgische koninklijke familie levend houdt. De koning sprak er met mensen aan wie vroeger de zorg over de Belgische prinsjes was toevertrouwd en verzuchtte, toen hij zijn blik over de zee liet glijden; „Ik heb veel zin om hier te blijven en te gaan zwemmen". Koning Boudewijn heeft gisteren de havens van Rotterdam bezocht. Reeds in de morgen heerste er een ver wachtingsvolle en feestelijke stem ming langs de weg, die de koninklij ke auto zou nemen. Langs de gehele route werd druk gevlagd en op de trottoirs groepten de mensen samen. Om even voor half twaalf-kwam men bij het clubhuis van de koninklijke roei- en zeilvereniging „De Maas" aan, waar vooral veel belangstelling bestond van de zijde der burgerij en de Belgische kolonie. Bij de ingang van het clubhuis werden de gasten onder meer begroet door burgemees ter, mr. G. E. van Walsum, de com missaris der koningin in Zuid-Hol land, mr. J. Klaassensz de kamerheer in buitengewone dienst, mr. dr. K. P. van der Mandele en de voorzitter van „De Maas", de heer P. J. van der Giessen. Na de begroeting buiten bood de 11-jarige Maria Anna Elizabeth de Vos, dochtertje van de wethouder voor sociale zorg en volksgezond heid Koningin Juliana bloemen aan. Een aardig moment was er toen de vorstelijlce stoet het At- lantichuis aan het Westplein pas seerde, want opeens zweefden 250 ballonnetjes boven de hofauto's. Dit was de speciale verrassing van het personeel van een scheepvaart maatschappij, dat hiervoor geld had ingezameld. In de ontvangstzaal van het clubhuis werden de dames Van Walsum en Klaassensz en de heren ambassadeur Van der Straten Waillet, minister Luns, ambassadeur Teixeira de Mat- tos en consul-generaal Willems met echtgenotes voorgesteld. Ook werden degenen, die aan boord van de „Eras mus" de tocht door de haven zouden meemaken voorgesteld. Nadat Koning Boudewijn zijn handtekening in het „gouden boek" van de gemeente Rot terdam had gezet, begaven de vor- (Zie slot pag. 3 kol. 2) Gigantisch werk zal 10 jaar in beslag nemen REEDS IN HET aanstaande voorjaar gaat in Terneuzen „de eerste spade in de grond" voor een gigantisch project, dat pas na aclit a tien jaar voltooid zal zijn: de verbeteringen aan het kanaal van Terneuzen naar Sas van Gent en de sluiswerken in TerneuzenEr zal overigens heel wat meer materieel nodig zijn dan die „eerste spa". Tien tallen draglines, bulldozers, vrachtwagens, baggermolens, zandzuigers en andere kolossen zullen jaren achtereen in bedrijf zijn om dit enorme werk uit te voeren. Dat mag ook blijken nit de volgende punten, die gister morgen in Terneuzen bekend ge maakt werden door ir. C. A. de Vlieger, hoofdingenieur van rijkswaterstaat in het arrondis sement Terneuzen: De nieuwe zeesluis, die in i* Terneuzen gebouwd zal worden, krijgt een lengte van 290 meter, een breedte van 40 meter en een diepte van 12.50 meter! Van Terneuzen tot voorbij -• Sas van Gent wordt het kanaal 70 a 75 meter breder en krijgt zodoende een to tale breedte van 150 meter! I Er komt een nieuwe ver- keersweg van Terneuzen tot voorbij Sluiskil. Deze weg zal bij Sluiskil niet langs het kanaal lopen. maar hoogstwaarschijnlijk als een rondweg langs het dorp voeren..... IEr komen tenminste vier nieuwe bruggen, waarvan er één, die bij Sluiskil bo vendien gecombineerd wordt met een spoorweg brug... Om de verzilting van het kanaal tegen te gaan wordt een volkomen nieuw sys teem toegepast, dat nog niet eerder in Nederland werd gebruikt: een diepe liolte in het kanaal, vlak; achter de sluizen, waarin het zoute water wegzakt en waaruit dit zoute water la ter via een speciaal „com municerend riool" wordt verwijderd.... Zoals bekend heeft vooral België in de afgelopen jaren sterk aangedron gen op deze verbeteringen, met als doel Gent toegankelijk te maken voor veel grotere zeeschepen dan tot nu toe. Ondertussen gaan da besprekin gen oveiü verschillende Jacetten, van deze werken nog voort en op enkele punten is dit plan dan ook nog niet definitief, zoals de heer De vlieger vertelde. Model in N,O.P. Overigens zal Gent bij uitvoering van deze plannen ongetwijfeld veel gemakkelijker te bereiken zijn door de grote zeeschepen. De huidige 170 meter lange en 18 meter brede Westsluis in Terneuzen laat hoog stens schepen van 10.700 ton dead weight door! De nieuwe zeesluis echter zal het mogelijk maken, dat zeeschepen van 50.000 ton deadweight in het ver brede kanaal komen Deze nieuwe zeesluis krijgt een apar te 1500 meter lange voorhaven, die komt te liggen in 't huidige westelijk bolwerk. Zoals bekend zijn de be sprekingen voor de onteigening in dit bolwerk nu reeds begonnen! Langs deze enorme voorhaven zal een zo hoog mogelijke beplanting komen, die als een natuurlijk windscherm zal dienen Binnenkot zal in liet waterloopkun dig laboratorium in de Noord-Oost- Polder een model van deze voorhaven worden gebouwd. Door proeven met dit model zal het mogelijk zijn be zwaren als „verzanding" en „hinder lijke stomingen" tot een minimum te beperken Ondertussen zal diezelfde 1500 meter lange voorhaven ook de toegang zijn (Zie slot pag. 2 kol. 1 Douglas-Home getrouwd, maar niet met prinses De 26-jarige Robin Douglas-Home, die de vorige zomer naar de hand van prinses Margaretha van Zweden dong, is donderdag in het huwelijk getreden met Sandra Paul, een 18- jarig Londens fotomodel en manne quin. Robin, die barpianist is ge weest, is thans werkzaam in een re clamebedrijf. Hij is een neef van de Earl of Home. staatssecretaris voor betrekkingen met het Gemenebest. Het weer in Europa Volgens de weerrrapporten van avond 7 uur: Den Helder, omveer Ypenburg, onweer Vlissingen, half bewolkt Eelde, half bewolkt De Bilt, onweer Twente, licht bewolkt Eindhoven, licht bewolkt Zuid-Limburg, licht bewolkt Helsinki, onbewolkt Stockholm, onbewolkt Oslo, half bewolkt Kopenhagen, licht bewolkt Aberdeen, zwaar bewolkt Londen, licht bewolkt Arasterdam, onweer Brussel, onweer Luxemburg, onweer Parijs, onbewolkt Bordeaux, onbewolkt Grenoble, zwaar bewolkt Nice, onbewolkt Berlijn, onbewolkt Frankfort, onbewolkt München, onbewolkt Zurich, onbewolkt Genève, onbewolkt Locarno, onbewolkt Wenen, onbewolkt Innsbruck, onbewolkt Belgrado, onbewolkt Athene, onbewolkt Rome, zwaar bewolkt Ajaccio, onbewolkt Madrid, niet ontvangen. Mallorca, onbewolkt Lissabon, onbewolkt 31 gr. 34 gr. 32 gr. 35 gr. 36 gr. 36 gr. 25 gr. 31 gr. 26 gr. 26 gr. 18 gr. 24 gr. 33 gr. 36 gr. 32 gr. 36 gr. 34 gr. 31 gr. 28 gr. S3 gr. 35 gr. 30 gr. 32 gr. 32 gr. 30 gr. 29 gr. 33 gr. 29 gr. 32 gr. 31 gr. 28 gr. VERWACHT. Geldig tot hedenavond KOELER Veranderlijke bewolking met plaatse lijk regen of onweer. Zwakke tot ma tige wind in hoofdzaak tussen west en noord. Koeler dan gisteren. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Aan het strand werd het gisteren bij ons 32 graden Celsius. Vandaag blijft het veel koeler met een matige tot krachtige noordwestenwind. Overwegend droog. Temperatuur in de middag ruim 20 graden Celsius. Zeewater bijna 18 graden Celsius. Vooruitzichten: opnieuw zonnige pe rioden, maar wat minder bestendig. 11 juli ZON EN MAAN Zon op 4.32 onder 20.58 Maan op 10.45 onder 23.17

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1