PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PRINSES PA0LA STRALENDE BRUID VAN PRINS ALBERT Bewogen klonk het in Empire-zaal: oui Tekort aan onderwijs personeel nog nijpender BILT Betoverend huwelijk in Brussel BOUWPLANNEN VAN V.U. VERGEN 200 MILJOEN GULDEN 202e jaargang - no. 154 Dagblad, uitgave van de tinna Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 3 juli 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red, tel. 2425, adm. tel. 2094. Tijdens een wals ten huwelijk gevraagd iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Eet ondertekenen van Tiet huwelijks- register tijdens de voltrekking van het burgerlijk huwelijk in het paleis te Brussel. (A.NH.-telefoto.) Prins Albert maakte zeven maan den geleden voor het eerst kennis met prinses Paola Ruffo di Cala bria. Albert zag zijn bruid voor het eerst in de St. Pieterskerk te Rome tijdens de kroning van paus Joannes XXm. Volgens vrienden was „het liefde op het eerste gezicht". Zij werden door de Belgische am bassadeur in Rome, baron van der Eist, aan elkaar voorgesteld. Dp volgende dag reeds keerde prins Albeit terug naar Brussel en bel de pi-inses Paola elke dag van het paleis van Laeken op. Op 20 januari verliet hij incognito Brussel. Officieel heette het dat hij in Rome een nieuwe sportwagen zou beproeven. Hij werd gefoto grafeerd met de befaamde Itali aanse coureur Farina. Maar wat iedereen miste was een bezoek aan de oude ruines in Tarquinia in het gezelschap van een blond meisje, Paola. Vier dagen later waren Paola en Albert de gasten op een bal dat gegeven werd door prinses Santé Harcolani Borghesi en opnieuw danste prins Albert bijna uitslui tend met zijn uitverkorene. Tijdens een wals vroeg hij Paola ten huwelijk. België juichte: prins Albert trad in 't huwelijk met prinses Paola Ruffo di Calabria. Betoverend zag de jonge Italiaanse prinses er uit: ze was gekleed in een wit satijnen japon met lange sleep en een nog langere sluier van Brussels kant. De nauwsluitende taille was van voren versierd met een grote strik, waarop paar- len schitterden. Precies om tien uur was zij gisteren, wat zenuw achtig glimlachend, de grote Empire zaal van het Brussels paleis binnengegaan. Na de voorlezing van de huwelijksakte door de burgemeester van Brus sel, de heer L. Cooremans, vroeg hij aan prins Albert, gekleed in het uniform van kapitein ter zee, of bij Paola tot zijn vrouw -wilde nemen. Krachtig zei de prins „oui" (ja) en keek naar zijn bruid. Beierende klokken, juichende menigte, kanongebulder Frisse lucht In deze dagen komen honderden vakantiegangers naar Zeeland en onder hen zijn er nogal veel uit industriegebieden. Vraagt men aan deze mensen wat ze het meestopval- lend vinden in Zeeland, dan noemen ze naast het strand en het wijde land, vrijwel altijd de frisse lucht. Ze durven in Zeeland tijdens him va kantie vrij en diep ademhalen en dat durven ze nauwelijks in de grote ste den en in industriegebieden met rook en smook, benzine, uitlaatgassen en industrie-dampen. Die luchtverontreiniging is een van de erge plagen der industrie en of schoon er vele maatregelen zowel door de industrie als door de over heid tegen die plaag worden ge nomen, neemt ze eerder toe dan af. In de stad Parijs kwamen in 1958 niet minder dan 419 klachten bin nen over luchtvervuiling en bijna de helft daarvan werd gegrond be vonden. In deze stad is gedurende de laatste drie jaar het percentage kooloxyde met 50 toegenomen. Hoewel dat niet direct gevaarlijk is voor de gezondheid, leeft men toch meer en meer in „stank" Uit het Roergebied, het Saargebied en andere industriegebieden klinken regelmatig klachten over de lucht en waterverontreiniging. Men zint er op allerlei maatregelen. Een van de meest-straffe is wel geweest, dat in Baden de produktie van een alumi- nium-fabriek werd verminderd, tot dat maatregelen getroffen zouden zijn tegen de luchtverontreiniging. De gewassen op het veld leden name lijk onder de dampen Ook in Nederland zijn gebieden, waar men klachten heeft, zo wel over lucht- als over water verontreiniging. De ernstige visvergiftiging in de om streken van Gouda heeft onlangs nog eens de aandacht gevestigd op de waterverontreiniging. Ieder die wel eens in de nabijheid van het hoogovenbedrijf te Velsen vertoefde, weet hoe erg de luchtverontreiniging kan zijn. En het vervuilde water in Rotterdam en de stank van bepaalde grootindustrieën zijn weinig aanlok- Nu wordt aan deze zaken in Ne derland evenals in het buiten land wel zorgvuldig aandacht geschonken en men zoekt steeds (Zie slot pag. 3 kol. 1) Vervolgens werd de vraag gesteld aan prinses Paola. Ze keek eerst naar Albert, keek daarna recht voor zich uit en zei met bewogen stem „oui". Haar ogen glansden en zij glimlachte. Zodra zij haar ja-woord had gegeven, keek zij opnieuw naar Albert, die haar teder aanzag. Na de ondertekening, die tien mi nuten duurde, leunde koningin-moe der Elizabeth voorover en raakte de bruid aan. Prinses Paola keerde zich om en kuste de S3-jarige grootmoe der van haar bruidegom op de wang. Toen liep prins Albert naar de stoe len waar zijn vader (ex-koning Leo pold) zat en omhelsde prinses Liliane. Achter de grote hoed die de prinses droeg, konden zij, die dichtbij ston den, zien dat zij tranen in haar ogen had. Om 10.22 was de burgerlijke Slechtigheid voorbij. De gasten ver eten ae Empire-zaal langs een mar meren trap en begaven zich naar buiten voor de formele rit naar de St. Goedele. Politie en militairen Duizenden Belgen en Italianen, zorg vuldig door duizend politieagenten en 2500 militairen op een verre af stand gehouden, hadden zich ondanks de grijze lucht en de harde wind op gesteld langs de route van het Brus sels paleis naar de St. Goedele. Met het oog op het weer waren alle auto's, behalve die waarin het jonge bruids paar zat, gesloten. Kerkklokken luidden, kanonnen bul derden en de menigte juichte. De bruid, die een boeket oranjebloesem droeg, wuifde vrolijk naar de toe schouwers, terwijl de prins met de militaire groet voor het enthousias me dankte. Precies in het midden van de stoet reed het muziekkorps van het ko ninklijke escorte, met dertien trom petters en een trommelslager. Ach ter het korps reden twee rijen rui ters, 12 naast elkaar, met hun be wimpelde lansen, die hen het aanzien van Bengaalse ruiters gaven. Toen de bruidsauto de kerk van St. Goedele naderde, werden twee paarden van het escorte schichtig door de wild juichende menigte. Zij steigerden voor de open ca- dillac van het bruidspaar, die even stopte. Maar de ruiters wis ten hun paarden spoedig in be dwang te krijgen. De bruidsauto arriveerde om 11.13 uur voor de kerk. Harde wind Bij het bestijgen van de trappen van de St. Goedele dreigde de harde wind prinses Paola even parten te spelen. Met pen- snelle beweging wist zij evenwel haar sluier in orde te brengen en met prins Albert aan wiens arm zij door de deken van Brussel, mgr. L. Boone, aan de in gang van de kerk werd begroet, voorkwam zij, dat zij in een op waaiende sleep verward zou raken. Prins Albert leidde zijn bruid naar het altaar, dat hel verlicht was met kaarsen. Zij namen plaats op ver gulde met scharlaken beklede stoe len. Het geschal van de trompetten en het gedreun van de trommen mengden zich met het plechtige ge luid van het orgel toen het bruids paar langzaam naar het altaar liep. Een diepe stilte viel in het met dui zend gasten gevulde gotische kerk gebouw toen de ontroering de prin ses tijdens de indrukwekkende plech tig te machtig werd. Terwijl zij de trouw formule uitsprak: „Ik, Paola Ruffo di Calabria geef U Al- (Zie slot pag3 kol2) Het prinselijk echtpaar betreedt de St. Goedele voor het voltrekken van het kerkelijk huwelijk. (A.N.P.-telefoto) Paola en Albert op Majorca Prinses Paola en prins Albert zijn donderdagmiddag kwart over zes met een legervliegtuig naar Ma jorca vertrokken. Prinses Paola droeg een lila japon; de prins was gekleed in een grijs kostuum. Een deel van het vliegveld was afge zet met prikkeldraad en de foto grafen moesten ruim 150 meter van het vliegtuig verwijderd blij ven. De D.C.-3 die met bloemen versierd was, werd om kwart voor elf op Majorca verwacht. IR. C. A. DOETS TE UTRECHT Gehele complex mogelijk in 1970 voltooid De Vrije Universiteit te Amsterdam heeft de nieuwe bouwplannen in uit voering. Gehoopt wordt het geheel in 1970 voltooid te hebben. De totale bouwkosten worden geraamd op 130 miljoen gulden, terwijl de inrichtliing nog eens 70 miljoen zal vergen. Dit deelde gisteren ir. C. A. Doets, lid van het college van directeuren van de Vrije Universiteit mee tijdens de algemene vergadering van de Vereni ging voor hoger onderwijs op gere formeerde grondslag. Deze bijeen komst werd in Utrecht gehouden. Hij zei dat nieuwbouw de enige op lossing vormt voor het enorme ruim tegebrek waarmee de V.U. op 't ogen blik te kampen heeft. Men is nen met het academisch ziekenhuis, dat een capaciteit van 700 bedden zal krijgen. Op het bouwprogramma staan voorts twee grote laborato riumcomplexen voor de medische fa culteit en voor de faculteit voor wis- en natuurkunde en een hoofdgebouw. Ir. Doets zei dat ook een nieuw stu dentenhuis en een studentencentrum noodzakelijk zijn. De directeuren hebben in beginsel besloten tot de bouw van een huis voor 200 studen ten. Men denkt tevens aan een inrich ting van een studentencentrum voor recreatie en sport. Het leeu weaandeel van de kosten wordt door het rijk gesubsidieerd. Toch zal de vereniging voorlopig jaar lijks een miljoen gulden moeten bijdragen, aldus ir. Doets. IN MIDDELBARE EN ULO-SECTOR HET GROOTST Te weinig interesse uit de Zeeuwse randgemeenten HET TEKORT AAN onderwij zend personeel is momenteel nog nijpender dan vorig jaar, met name in Zeeland en ook op de Zuidhollandse eilanden. Dit geldt niet alleen voor de lagere scholen, maar nog meer voor de middelbare en de (m) ulo-scho len. In deze laatste onderwijs sectoren is het tekort aan leer krachten thans het grootst. De oorzaak hiervan is, dat de jon gens en meisjes, die in de eerste jaren na de Tweede Wereldoor log de reeds veelbesproken „ge- boortepiek" vormden, thans als het ware de middelbare en uit gebreid lagere scholen „bestor men". De twee kweekscholen in Middelburg hebben de laatste tijd onder enormde hoogspan- nig gewerkt om aan de grote vraag naar onderwijzers en on derwijzeressen in Zeeland en ook daarbuiten te voldoen. Maar zij kunnen niet op tegen de oor zaken, die het tekort in de hand werken: de „doorstroming" van het personeel bij de lagere scho len, de militaire dienst, die voor al dit jaar strenger de hand legt op de kwekelingen, en de onvol doende belangstelling voor de kweekscholen van leerlingen uit de randgewesten. Het ziet er naar uit, dat er minder verbete ring in deze moeilijke situatie komt dan het voorgaande jaar. Een enkel voorbeeld tekent overdui delijk het giote personeelstekort: de tweemansschool in Wissekerke werkt al enkele jaren zonder hoofd Met het gevolg, dat de enige overgebleven onderwijzeres thans alle klassen waarneemt. Zo zijn er nog meer voorbeelden! uit Driewegen, Biervliet,, zelfs uit Oostburg, waar de toestand ook precair is. Voor de klas eisjes, die rij! burg hun diploma behaalden, zo vertelde ons de directeur, de heer M. A. Hage, zijn reeds benoemd. Van de dertig jongens, die voor de tweede leerkxing slaagden, staat net grootste deel thans voor de klas. Inplaats van zoals voor noen gebeurde aardbeien te plukken voor een vakantie-zonder- (geld)zorgen Maar thans hei pon de jongens van 1 juni tot de vakantie de lagere scholen uit de moeilijkheden. Dit geldt niet al leen voor de plattelandsgemeen ten, maar ook voor de scholen in Middelburg, Vlissingen, Goes enz. Straks zien de ineesten van hen de sciiooibanken weer terug voor het volgen van de opleiding voor de hoofdakte en daarna wacht 's Konings wapenrok. In de sector van het christelijk on derwijs kampt men met dezelfde pro blemen. „De situatie lijkt niet ongun stig, maar zij is in hoge mate geca moufleerd", vertelde de heer J. A. van Bennekom, de directeur van de christelijke kweekschool te Middel burg. Zestien van zijn dit jaar ge slaagde jongens helpen de lagere scholen tot de vakanties door de moeilijkheden heen. Maar straks la ten ze weer evenzovele „gaten" open. De heer Van Bennekom wees er voorts op, dat er „een ontstellend groot aantal" gehuwde onderwijzeres sen les geeft op de lagere scholen. Als die definitief met hun werk zou den stoppen, zou de nood niet te overzien zijn. Daarom acht de heer Van Bennekom het een eerste vereis te, dat er meer meisjes naar de kweekscholen komen. Verder werken nog talrijke onderwijzers, die reeds gepensioneerd zijn. Oud-minister Staf beloofde vorig jaar 70 onderwijzers aan die scholen, waar de nood het grootst was, uitstel van dienst. Dit aantal liep echter op tot enkele honderden, omdat het ministe rie de aanvragen van vele in nood verkerende scholen vrij soepel behan delde. Zodoende moesten slechts en kele van de op de Middelburgse scho len geslaagde kwekelingen in dienst. Veel strenger Maar dit jaar is het ministerie van oorlog veel strenger! Het leger heeft de onderwijzers nodig om het kader te helpen vormen, zodat er dit jaar maar enkele tientallen (Zie slot pag. 2 kol. S) Brand in gevangenis te Koylio: zestien doden Bij een brand in een reserve-gevan genis te Koylio, Finland, zijn zestien gevangenen om het leven gekomen. In Finland zijn gevangenissen nor maal van steen, de vijf reserve gevangenissen echter van hout. Slechts mensen die tot korte straffen zijn veroordeeld en in voorarrest zit ten, worden in Koylio opgesloten. In het grotendeels verbrande ge bouw waren 62 gevangenen gehuis vest. Ruim twintig mensen Hepen betrekkelijk lichte verwondingen op. Enkele gevangenen zijn in de cel verbrand. De politie meent dat een geestelijk gestoorde gevangene de brand heeft gesticht. Aangenomen wordt dat de brandstichter tot de omgekomenen behoort. Van de tweehonderd gede tineerden hebben, zeker twintig ge bruik gemaakt van de gelegenheid tot ontsnapping die de brand hen bood. Het weer in Europa Volgens de weerrappoiten van gister avond 7 uur: Den Helder, regen 13 gr. Ypenburg, zwaar bewolkt, 21 gr. Vlissingen, zwaar bewolkt, 20 gr. Eelde, zwaar bewolkt, 19 gr. De .Bilt, zwaar bewolkt, 20 gr. Twente, motregen, 21 gr. Eindhoven, zwaar bewolkt. 21 gr. Zuid-Limburg, zwaar bewolkt, 21 gr. Helsinki, zwaar bewolkt, 22 gr. Stockholm, zwaar bewolkt. 17 gr. Oslo, half bewolkt, 19 gr. Kopenhagen, zwaar bewolkt, 18 gr. Aberdeen, regen, 18 gr. Londen, half bewolkt, 25 gr. Amsterdam, zwaar bewolkt, 20 gr. Brussel, zwaar bewolkt, 22 gr. Luxemburg, half bewolkt, 20 gr. Parijs, onbewolkt, 26 gr. Bordeaux, onbewolkt, 28 gr. Grenoble licht bewolkt, 26 gr. Nice, onbewolkt, 27 gr. Berlijn, licht bewolkt, 21 gr. Frankfort, zwaar bewolkt, 22 gr. Münehen, zwaar bewolkt, 19 gr. Ziirich, licht bewolkt, 23 gr. Genève, onbewolkt, 24 gr. Locarno, licht bewolkt, 27 gr. Wenen, regen, 21 gr. Innsbruck, zwaar bewolkt 22 gr. VERWACHT. Geldig tot hedenavond ZACHT WEER. Toenemende bewolking en later van het noordwesten uit regen. Matige tot krachtige en aan de kust moge lijk harde zuidwestelijke wind. Vrij warm. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN. (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag droog strandweer met flinke opklaringen. Temperatuur in de middag ongeveer 20 graden Cel sius. Matige zuidwesten wind. Zee water 16 graden Celsius. Vooruitzichten: mooi en iets war- 4 juli ZON EN MAAN Zon op 4.25 onder 21.02 Maan op 3.30 onde? 19.21

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1